И005 13
LED-32HN90 White
Sadržaj
Sadržaj
Sadržaj.................................................................... 1
Bezbednosne informacije................................ 2
VAŽNO - Molimo u celosti pročitajte ove
instrukcije pre instalacije ili rukovanja..................... 2
Početak................................................................... 3
Obaveštenja, Odlike i Dodaci.................................. 3
Informacije o zaštiti okoline .................................... 3
Obaveštenja u režim pripravnosti............................ 3
Opcije...................................................................... 3
Uključeni dodaci...................................................... 3
Kontrolne tastere na TV-u........................................ 3
Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje............................. 4
Umetnite baterije u daljinski upravljač..................... 4
Povezite napajanje ................................................. 4
Povezivanje antene/kablovske antene.................... 4
Obaveštenje............................................................ 4
Specifikacije........................................................... 5
Daljinski upravljač - TV............................................ 6
Povezivanja............................................................. 7
Pojavljuje se - USB konektora................................. 8
Uključivanje / isključivanje....................................... 8
Prva instalacija........................................................ 8
Reprodukcija preko USB ulaza............................... 8
Snimanje programa................................................. 8
Snimanje sa vremenskim programiranjem ............. 9
Instant snimanje...................................................... 9
Gledanje snimljenih programa ................................ 9
Konfiguracija snimanja............................................ 9
Meni Pregledač medija............................................ 9
Brzi meni................................................................. 9
Karakteristike i funkcije menija.............................. 10
Opšte TV rukovanje............................................... 13
Koriščenje Liste kanala......................................... 13
Konfiguriše roditeljske postavke............................ 13
Elektronski programski vodič (EPG)...................... 13
Funkcije povezivanje............................................. 13
Traženje greške povezivanje................................. 15
PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja ....................... 17
Podržani formati datoteka za USB režim.............. 17
Kompatibilnost AV i HDMI signala......................... 17
Ažuriranje softvera................................................ 18
Rešavanje problema I saveti................................. 18
Prilog A: Instaliranje Nero MediaHome................. 18
Internet brauzer..................................................... 20
kako početi na Skype .......................................... 21
Srpski - 1 -
Bezbednosne informacije
U slučaju munje ili bura, ili ako se TV ne
koristi dužeg vremena (na pr. tokom godišnjeg
odmora), isključite ga iz strujnog kola. Napojni
utikač služi za isključivanje TV aparata i zbog
toga mora uvek biti pristupačan.
PAŽNJA
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARATI
PAŽNJA: DA BI SE UMANJIO RIZIK OD STRUJNOG UDARA,
NE UKLJANJAJTE POKLOPAC (ILI ZALEÐE)
.UNUTAR NEMA DELOVE KOJE SE MOGU
POPRAVITI SA STRANE KORISNIKA. PREPUSTITE
SERVISIRANJE ISKLJUČIVO KVALIFIKOVANOM
PERSONALU.
Uključivanje televizora pod ekstremnim
ambijentalnim uslovima može dovesti do
oštećenja uređaja.
Uzvičnik u jednakokrakom trouglu je namenjen
da upozori korisnika na postojanje važnih
uputstva o održavanju i rukovanju (servisiranju)
u literaturi koja je priložena uz uređaj.
Napomena: Slediti instrukcije na ekranu oko rukovanja
odnosnih odlika.
VAŽNO - Molimo u celosti pročitajte ove instrukcije pre instalacije ili rukovanja.
UPOZORENJE: Nikada ne dozvolite ljudima
(uključujući i deca) sa fizičkim, snezornim ili
mentalnim nedostacima ili nedostatka iskustva
i/ili znanja da bez nadzora koriste električne
uređaje!
•Za ventilaciju ostavite slobodan prostor od najmanje
10 cm oko uređaja.
•Nemojte blokirati otvore ventilacije.
•Povremeno može doći do pojave nekoliko neaktivnih
piksela na ekranu i to u vidu plave, zelene ili
crvene fiksne tačke. Imajte u vidu da to ne utiče na
performanse Vašeg proizvoda. Obratite pažnju kako
ne biste ogrebali ekran noktima ili nekim drugim
tvrdim stvarima.
• Pre čišćenja, izvucite uređaj iz utičnice. Upotrebite
meku i suvu krpu.
•Nemojte postavljati TV na nagnute ili nestabilne
površine jer TV se može prevrnuti.
•Koristite ovaj uređaj u umerenim klimama.
•Utikač strujnog kabla treba biti lako dostupan. Ne
postavljajte TV, nameštaj, itd, povrh kabla. Oštećeni
napojni kabl može izazvati požar ili izložiti Vas
strujnom udaru. Rukovajte kabl preko utikača,
nemojte isključivati TV povlačenjem za kabl.
Nikada ne dirajte kabl/utikača mokrim rukama, jer
to može dovesti do kratkog spoja ili strujnog udara.
Nikada nemojte vezivati napojni kabl u čvor ili ga
povezivati s drugim kablovima. Kada je oštećen
mora se zameniti, ali se to mora obaviti sa strane
kvalifikovane osobe. Ne koristiti ovaj TV u vlažnim
uvjetima. Ne izlagajte TV tekućinama. Ukoliko u
aparat upadne neki tvrdi predmet ili tečnost, isklučite
ga iz napajanja i pre daljeg rukovanja ga odnesite
na proveru kod kvalifikovanog osoblja.
•Nemojte izlagati TV na direktnoj sunčevu svetlost
ili ostale izvore toplote.
•
Uređaj ne sme da se postavlja u blizini
otvorenog plamena ili izvora jake toplote,
kako npr. grejalice.
•Preterani zvučni pritisak u slušalicama može izazvati
gubitak sluha.
•
Upozorenje
OPASNOST OD
STRUJNOG UDARA
Nemojte stavljati izvore otvorenog plamena
na TV aparat, npr. upaljene sveće.
•Da bi se sprečile povrede, kada se montira na zid
(ako je ta opcija dostupna), uređaj mora da bude
sigurno pričvršćen na zidu prema uputstvima
montaže.
Srpski - 2 -
Pažnja
Važno:
Napomena
Seriozna ozljeda ili smrtonosni
rizik
Rizik opasnog napona
Rizik od ozljede ili oštećenja
imovine
Pravilno rukovanje sistema
Obelježene dodatne napomene
Početak
Obaveštenja, Odlike i Dodaci
•Automatsko isključivanje nakon šest sati.
Informacije o zaštiti okoline
Ovaj televizor je projektovan tako da troši manje
energije da bi očuvao okolinu. Da biste smanjili
potrošnju energiJe, potrebno Je da preduzmete
sledeće korake:
Ukoliko postavite Režim uštede struje na Eko, TV
će se prebaciti na mod za uštedu energije. Režim
Ušteda energije se može pronaći u odeljku "Slika" u
glavnom meniju. Imajte u vidu da neke postavke slike
se ne mogu menjati.
Ukoliko je izabrano Slika isključena, onda poruka
"Ekran će se isključiti kroz 3 sekundi" će se pojaviti.
Izaberite NASTAVI I pritisnite OK. Ekran će se odmah
isključiti.
Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasite ili
isključite ga od dovoda struje. Time ćete smanjiti
potrošnju energije.
•Tajmer spavanja.
•Blokada za decu.
•Automatsko prigušivanje zvuka kada nema prenosa.
•NTSC reprodukcija.
•AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka).
•PLL (pretraga frekvencije).
•PC-ulaz.
•Plug&Play za Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
•Režim igrica (po izboru).
•Eternet (LAN) za Internet vezu i usluge
•Podrška 802.11n WiFi (opcija).
•DLNA.
Uključeni dodaci
•Daljinski upravljač
Obaveštenja u režim pripravnosti
Ukoliko TV ne dobija nikakvog ulaznog signala (na
primer iz antene ili HDMI izvora) tokom 5 minuta, on
će preći u mirovanje. Kada naredni put uključite TV,
pojaviće se sledeća poruka: "Mirovanje jer nema
signala". Pritisnite OK za nastavak.
2) Ukoliko je TV bio ostavljen bez rukovanja tokom
4 sata, on će da pređe u stanju mirovanja. Kada
naredni put uključite TV, pojaviće se sledeća poruka:
“Mirovanje radi nedostatka operacije” Pritisnite
OK za nastavak.
•Baterije: 2 X AAA
•Uputstvo
•Bočni AV kabl za povezivanje
•CD za Nero Media Home
Kontrolne tastere na TV-u
Opcije
•LCD TV u boji sa daljinskim upravljanjem.
•Potpuno integrisani digitalni/kablovski TV-uređaj
(DVB-T/C)
•HDMI ulazi služe za povezivanje uređaja koji imaju
HDMI utičnicu.
•USB ulaz.
•Program za snimanje.
•Vremensko programiranje programa.
•OSD sistem menija.
•Ima skart utičnicu za spoljne uređaje (kao što su
DVD plejeri, video uređaji, uređaji za video igre,
audio uređaji, itd.).
•Stereo zvučni sistem.
•Teletekst.
•Povezivanje slušalica.
•Automatski sistem programiranja.
•Ručno traženje stanica
Srpski - 3 -
Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje
Umetnite baterije u daljinski upravljač
Nežno podignite stražnji poklopac daljinskog.
Umetnite dve AAA baterije. Pazite da krajevi
baterija odgovaraju + i – u pregradi za baterije
(obratite pažnju na njihov polaritet) Vratite poklopac
baterije.
1. Smer gore
Povezite napajanje
Kontrolni prekidač omogućava Vam da kontrolišete
funkcije Zvuk / Programa / Izvor i Mirovanje Uključeno.
Promena jačine zvuka: Povečajte nivo zvuka
pritiskom na dugme ka gore. Smanjite nivo zvuka
pritiskom na dugme ka dole.
Promena kanala: Pritisnite sredinu dugmeta i na
ekranu će se pojaviti info traka kanala. Pomerajte se
kroz snimljene kanale pritiskom na dugme ka gore
ili ka dole.
Promena izvora:Pritisnite sredinu dugmeta dva puta
i na ekranu će se pojaviti lista izvora. Pomerajte se
kroz dostupnih izvora pritiskom na dugme ka gore
ili ka dole.
Da isključite televizor (OFF): Pritisnite sredinu
dugmeta i zadržite ga nekoliko sekundi i TV će preći
u režim mirovanja.
Povezivanje antene/kablovske antene
Povežite antenski konektor ili konektor za kablovsku
televiziju na priključak AERIAL
HDMI 1
3. Dugme izbora Programa/Jačina zvuka/AV/
Pripravnost- Uklj
VAŽNO: TV-uređaj je projektovan za rad na 220240V AC, 50 Hz. Nakon raspakovanja, dozvolite TV
uređaju da postigne sobnu temperaturu, pre nego
što ga priključite na napajanje. Umetnite utikač u
mrežnu utičnicu.
HDMI 2
2. Smer dole
INPUT koji se nalazi na poleğini televizora.
SPDIF
Coax.OUT
Obaveštenje
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
POTVRDA O ZAŠTINOM ZNAKU
“Dolby” i dupli-D simbol su zaštitni znaci Dolby
Laboratories.
“HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitini znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC.”
“DLNA ®, i DLNA Logo i DLNA CERTIFIED ® su
trgovinski znaci, servisni znaci ili znaci sertifikacije
Digital Living Network Alliance.”
Srpski - 4 -
Informacije za korisnike o odlaganju dotrajale
opreme i baterija u otpad
[Samo za Euvropsku uniju]
Ovi simboli ukazuju na to da oprema na kojima
se nalaze ne sme da se odlaže kao običan kućni
otpad. Ako želite da odložite proizvod ili bateriju,
razmislite o sistemima ili objektima za prikupljanje
takvog otpada radi odgovarajućeg recikliranja.
Napomena: Znak “Pb” ispod simbola baterije ukazuje
da ova baterija sadrži olova.
Baterijski
Products
Deklaracija o usaglašenosti
Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim
Europskim normama o sigurnosti (LVD Directive
2006/95/EC) i elektromagnetskoj kompatibilnosti
(EMC Directive 2004/108/EC) i ERP Direktivi
(642/2009/EC).
Specifikacije
TV prenos
PAL B/G D/K K
Prijem kanala
VHF (OPSEG I/III) UHF
(OPSEG U) HIPER OPSEG
Broj kanala koji se
mogu memorisati
1000
Indikator kanala
Prikaz na ekranu (OSD)
RF ANTENSKI ULAZ
75 oma (nebalansirano)
Radi Na Voltaži
220-240V AC, 50Hz
Audio
German + Nicam Stereo
AUDIO IZLAZNA SNAGA
(WRMS.) (10% THD)
2x6
Potrošnja struje
65 W
Težina
7,30
Dimenzije
205 x 743 x 493
Dimenzije TV-a DxЉxV
(bez noge)
39 x 743 x 451
Temperatura i
vlažnost vazduha
tokom mrukovanja:
0ºC do 40ºC, 85% relativna
maksimalna vlažnost
vazduha
Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen
sa važećim Pravilnikom o elektroničkoj
opremi namenjenoj za upotrebu u okviru
određenih granica napona i Pravilnikom
o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Republike Srbije.
Dodatne informacije i Deklaraciju o usaglašenosti
možete da pronađete na internet strani: www.quadro.rs
Srpski - 5 -
Početak
Daljinski upravljač - TV
SOURCE
LANG.
1
.,/@
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK
BACK
EXIT
1
/
V+
P+
V-
P-
Q.MENU
2
/
Upotreba mojeg dugmeta 1 (*)
Glavna funkcija ovog dugmeta je pustanje linkova Ju-tjuba. Ali
ipak, ako želite promeniti mu funkciju, možete pritisnitu MOJE
DUGME 1 tokom pet sekundi kada se nalazite na željenom
izvoru, kanalu ili linku, sve dok se ne pojavi na ekranu“MOJE
DUGME JE POSTAVLJENO". Ovo potrđuje da je izabrano
MOJE DUGME sada povezano sa željenom funkcijom.
Napomenućemo da ukoliko uradite Prvu instalaciju, MOJE
DUGME 1 vratiće se na svoju prvobitnu funkciju.
Upotreba mojeg dugmeta 2 (**)
Kada se nalazite na željenom izvoru, kanalu ili linku, pritisnite
MOJE DUGME 2 pet sekundi, sve dok se na ekranu ne
pojavi "MOJE DUGME JE POSTAVLJENO". Ovo potvrđuje
da je izabrano MOJE DUGME sad povezano sa izabranom
funkcijom.
1. Režim pripravnosti / uključivanje
2. Reprodukcija (u video režimu Pregledaa
medija)
3. Програм за снимање
4. Mono/Stereo - Dual I-II / Trenutni jezik
5. Brzo premotavanje prema napred (u režimu
Pregledača medija)
6. Obojeni tasteri
7. Numerièki tasteri
8. Spisak kanala
9. Navigacioni tasteri
10. Ok / Potvrdi
11. Ukljuèivanje/iskljuèivanje menija
12. Nazad / Zadnji
13. Internet
14. Pregledaè medija
15. Elektronski programski vodiè
16. Teletekst - Miks
17. Jaèina gore/dole
18. Iskljuèivanje zvuka
19. Program gore/dole
20. Velièina slike
21. Info / Prikaži (u TXT režimu)
22. mojeg dugmeta 1 / YouTube (*)
23. mojeg dugmeta 2: Prebacuje među digitalni/
kablovski (**)
24. Izaği
25. Brzi meni
26. Predhodni Program / Sada (u EPG režimu)
27. Brzo premotavanje prema napred (u režimu
Pregledača medija)
28. Uključivanje-isključivanje titla/Titlovi (u video
režimu Pregledača medija)
29. Zaustavljanje (u režimu Pregledača medija)
30. Pauza (u video režimu Pregledača medija)/
Snimanje
31. AV / izvor
Teletekst
Pritisnite “ ” da biste ušli. Pritisnite opet da aktivirati
mešani mod. Još jednom da biste izašli. Pratite uputstva
koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta.
Digitalni teletekst (samo za UK)
Pritisnite “ ” da biste videli informaciju digitalnog
teleteksta. Za rad sa njim koristite dugmad u boji, dugmad
kursora i dugme OK. Način rada se može razlikovati,
zavisno od sadržaja digtalnog teleteksta. Pratite uputstva
koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta. Kada
se pritisne dugme “ ” TV aparat se vraća na televizijski
prenos.
Srpski - 6 -
Početak
Povezivanja
Konektor
Tip
Kablovi
Uređaj
Skart
Veza
(poleđina)
VGA
5Vdc
Max:500mA
Bočni AV
SIDE AV
5Vdc
Max:500mA
Veza
(poleđina)
PC/YPbPr
Audio
Veza
(bočno)
Boèni video/audio
kabla za povezivanje PC audio kabl (nije
(isporuèen)
isporuèen)
MODE
o
HDMI
Veza
(poleđina)
SPDIFF
5Vdc
Max:500mA
Veza
(poleđina)
Bočni AV
5Vdc
Max:500mA
SIDE AV
5Vdc
Max:500mA
Bočni AV
(Audio/Video)
Veza
(bočno)
SLUŠALICE
(HEADPHONE)
MODE
o
SIDE AV
5Vdc
Max:500mA
AV kabl za
povezivanje
(isporučen)
Slušalice
Veza
MODE
o
(bočno)
YPbPr Video
Veza
(poleđina)
USB
Veza
(bočno)
CI
Veza
CAM
module
(bočno)
NAPOMENA: Kada povezivate neki uređaj preko ulaze ZPbPr ili bočni AV, morate koristiti dostavljene
kable za povezivanje.Pogledajte ilustracije gore. | Da omogućite PC audio, trebalo bi koristiti dostavljeni BELI i
CRVENI ulaz dostavljenog kabla BOČNE AV VEZE. | Ukoliko neku spoljašnu uređaj je povezan preko SKART-a,
TV automatski prelazi na AV režim.| Pri prijemu DTV kanala (Mpeg4 H.264) ili u Prelistaća medija, nije moguć izlaz
preko skart priključka. | kada se koristi sistem za zidnu montažu (opcionalni), preporučuje se prvo utaknuti sve
kable na zadnjoj strani TV-a pre negovog montiranja na zid. | Umetnite ili vadite CI modul samo kada je TV aparat
ISKLJUČEN. Pogledajte uputstvo modula za detaljne informacije o podešavanju.
Srpski - 7 -
Početak
Pojavljuje se - USB konektora
Uključivanje / isključivanje
Uključivanje TV aparata
Priključite kabl za napajanje na 220-240V AC, 50 Hz.
Da bi uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:
Pritisnite dugme “ ”, P+ / P- ili neko numeričko dugme
na daljinskom upravljaču.
Pritisnuti bočnog prekidača funkcija sve dok se TV
ne upali iz mirovanja.
Da biste isključili televizor
Pritisnite dugme “ “ na daljinskim upravljačem ili
pritisnite straničnog prekidača dok se TV ne isključi.
Da bi kompletno isključili TV-uređaj, izvucite
napojni kabl iz utičnice.
Napomena: Kada je TV aparat uključen u režimu pripravnosti,
LED dioda za režim pripravnosti trepće kako bi ukazala da su
aktivne funkcije kao što su Pretraživanje u režimu pripravnosti,
Preuzimanje preko etra ili Tajmer. LED takođe može da trepće
kada televizor uključujete iz režima pripravnosti.
Prva instalacija
Kada se prvi put uključi, pojavljuje se meni “Izbor
jezika”. Izaberite željeni tip medija i pritisnite OK.
Zatim se pokazuje ekran "Prva instalacija". Postavite
vaše željene postavke preko navigaciskih dugmadi i
na kraju pritisnite OK za nastavak.
Ako izaberete Režim prodavnice, opcija režima
prodavnice biće dostupna u meniju Ostale postavke
i karakteristike vašeg TV-a biću ilustrovane na vrhu
ekrana. Izaberite DA za nastavak.
Instalacija kablovske
Ukoliko izaberete opciju KABLOVSKA i pritisnite OK
na daljinskim da biste nastavili. Da biste nastavili
pritisnite DA i zatim OK. Da biste otkazali operaciju,
izaberite NE i pritisnite OK. Tu možete izabrati
frekventne opsege.
Ručno upišite opseg frekvencija pomoći numeričkih
tastera.
Napomena : Trajanje traženja će se promeniti u
zavosnosti od izabranog koraka traženja.
Reprodukcija preko USB ulaza
Možete povezati 2,5 i 3,5 inčnih spoljašnih diskova (sa
spoljašnim napajanjem) ili USB memoriske štapiće na
vaš TV preko USB ulaza.
VAŽNO!Napraviti rezervnu kopiju datoteka pre
nego povezati bilo šta na TV. Proizvođač neće
biti odgovoran ni za kakvo oštećivanje datoteka
ili gubitak podataka. izvesni tipovi USB uređaja
(MP3 plejeri) ili USB hard diskove/memoriske
štapiće možda neću biti kompatibilni sa ovim TV
aparatom. TV podržava FAT32 i NTFS formatiranje
diska, ali snimanje je jedino moguće sa NTFS
formatiranim diskovima.
Dok formatirate USB hard disk koji ima 1TB (tera
bajt) ili više kapaciteta, problemi u formatiranju
mogu nastati. Naročito ne vršite brzo umetanje i
vađenje memorijskog uređaja više puta uzastopce.
To može dovesti do fizičkog oљtećenja USB plejera,
pa i samog USB uređaja. Ne izvlačite USB modul
dok reprodukujete datoteku.
Snimanje programa
VAŽNO: Kada koristite novi USB disk, preporučuje
se da prvo formatirate disk pomoću opcije "Formatiraj
diska".
Napomena :Da biste snimili progamu, morate prvo
Instalacija antene
povezati USB disk na vapem TV-u dok je TV isključan.
Ako u meniju za tip pretraživanja izaberete opciju
Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku
ANTENE, digitalni televizor će tražiti digitalne zemaljske
snimanja.
TV emisije.
Za koriščenje funkciju snimanja, trebalo bi povezati
USB disk ili spojlni uređaj sa vašim TV-u koji ima
NAPOMENA: Možete da pritisnete dugme MENU za
otkazivanje.
najmanje 1 GB kapaciteit i brzinu 2.0. Ukoliko
Kada se memorišu sve stanice, na ekranu će se povežete USB zuređaje koje ne podržavaju 2.0 brzinu,
prikazati lista kanala. Ako želite da sortirate kanale na ekranu prikazaće se poruka o grešci.
prema LCN-u (*), izaberite “Da”, a zatim pritisnite OK. Napomena: Snimljene programe čuvaju se na
Pritisnite dugme menija da uklonite listu kanala i povezanom USB disku. Po želji, možete ih sačuvati/
kopirati na kompjuteru, ali ipak, oni se ne mogu
gledate televizor.
svirati na kompjuteru. Možete ih svirati samo preko
(*) LCN je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje
dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim vašeg TV-a.
sekvencama kanala (ako postoji)
Napomena: Po vreme tajmšiftinga se može pojaviti
kašnjenje u sinhronizaciju govora. Snimanje radija
nije podržano. TV može snimato programe do deset
časova.
Srpski - 8 Ukoliko je Kućni režim izabran, režim Prodavnica neće
biti dostupan nakon prve instalacije. Pritisnite taster
OK za nastavak.
Snimljene programe su podeljene na particije od 4GB.
Ukoliko je brzina snimanja povezanog USB diska
nedovoljna, snimanje može propasti i odlika tajmšifting
može biti nedostupna.
preporučuje korisiti USB diskove za snimanje HD
programa.
Nemojte isključivate USB disk za vreme snimanja. To
može oštetiti povezani USB/HDD.
Dostupna je podrška za više particija. Najviše dve
različite particije su podržane. Prva particija USB
diska korisit se za PVR ready odlike. Takođe, mora
biti formatirana kao primarna particija da bi se koristila
za PVR ready odlike.
Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni
radi problema signala, pa nekad video se zaledi u
toku prikaza.
Dugmad za snimanje, puštanje, pauza, prikaz (za
dialog plej-liste) se ne mogu korisiti kada je teletekst
uključan. Ukoliko snimanje počinje od tajmera dok je
teletekst uključan, teletekst se automatski isključuje.
Takođe, upotreba teleteksta se onemogućava kada
je u toku snimanje ili reprodukcija.
Snimanje sa vremenskim programiranjem
Pritisnite
PAUZA tokom gledanja emisije da biste
aktivirali tajmšifting. U režim tajmšifting, program je
pauziran i u isto vreme snimljan na povezanom USB
disku. Pritisnite (PUŠTANJE) još jednom da biste
gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja.
Pritisnite dugme STOP da biste zaustavili tajmšifting
i vratili na prenosa u živo.
Napomena: Tajmšifting se ne može koristiti na radio
stanicama.
Napomena: Nije moguće koristiti odliku "brzo natrag"
tajmšiftinga pre napredovanja u snimku pomoći opcije
brzo napred.
Instant snimanje
Pritisnite
(SNIMAJ) da biste počeli snimati događaj
instantno dok gledate program. Možete opet pritisnuti
dugme
(SNIMAJ) na daljinskom upravljaču da
snimite sledeći događaj na EPG. U ovom slučaju, OSD
prikazaće programirane događaje za snimanje. Pritisnite
dugme STOP da biste otkazali instant snimanje.
Napomena: Ne možete promeniti emisiju ili gledati Prelistaća
medija toko snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom
Tajmšiftinga, na ekranu se pojavljuje upozoravajuća poruka ako
brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.
Napomena: Gledanje glavnog menija i stavke menija nisu
dostupne tokom prikazivanja.
Pritisnite
(STOP) dugme da biste zaustavili
prikazivanje i da biste se vratili u Biblioteku snimaka.
Sporo unapred.
Ukoliko pritisnite
(PAUZA) dok gledate snimljene
programe, odlika sporo unapred biće dostupna. Možete
dugme da idete sporo unapred. Uzastopno
koristiti
dugmeta menja brzinu sporog
pritiskanje
napredovanja.
Konfiguracija snimanja
Odaberite stavku Konfiguracija snimanja u meniju
Postavki da biste konfigurirali podešivanja snimanja.
Formatiranje diska: Možete korisiti odliku Formatiraj
disk da biste formatirali povezani USB disk. Da biste
formatirali, traži se upisati PIN broj (fabrički je 0000).
VAŽNO: Primetite da SVI podatci snimljeni na
USB disku bići izgubljeni i zatim format diska biće
promenjen na FAT32, ukoliko aktivirate ovu odliku.
Ukoliko se vaš USB disk pokvari, možete probati
formatirati ga. U večinu slučaja formatiranje USB
diska vraća normalni rad; ipak, SVI podatci snimljeni
na njemu bići izgubljeni.
Napomena: Ukoliko se na ekranu prikaže „USB je
prebavan“ dok počev snimanja, pokušajte restartirati
snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da
vaš USN disk ne zadovoljava zahteve brzine. Povežite
drugi USB disk.
Meni Pregledač medija
Možete puštati slike, muziku ili filmove snimljene
na USB disku preko negovog povezivanja sa TV.
Povežite USB disk do jednog od USB ulaza na boku
vašeg TV-a. Pritiskanjem na MENU dok ste u Prelistaću
medija daje pristup do opcija menija Slika, Zvuk i
Postavke Još jedan pritisak na MENU izlazi iz ovog
ekrana. Parametre vašeg pregledača medija možete
podesiti pomoću dijaloga za menija.
Rad opcije Petlja/mešano
Početi r ep or duk c i j u s a
i aktivirati
Početi repordukciju sa
OK i aktivirati
Početi repordukciju sa
OK/
Gledanje snimljenih programa
Izaberite Biblioteka snimaka sa menija Prelistač
medija. Odaberite snimku sa liste (ukoliko je neka
ranije snimljena) pomoći dugmeta. Pritisnite dugme
OK da prikažete opcije reprodukcije. Izaberite opciju
i zatim pritisnite OK.
Srpski - 9 -
i aktivirati
TV zatim svira sledeći
fajl i ponavlja listu iz
početka.
isti fajl se svira u petlju
(ponovno).
fajl biće sviran mešano.
Karakteristike i funkcije menija
Sadržaj menija slike
Režim
Možete promeniti režim slike po vašim željama ili potrebama. Režim slike se može podesiti na neku
od sledećih opcija: Bioskop, İgre, Sport, Dinamično i Prirodno.
Kontrast
Podešava vrednosti osvetljenja i zatamnjenja ekrana.
Svetlost
Podešava vrednost svetline ekrana.
Oštrina
Podešava vrednost oštrine za objekte prikazane na ekranu.
Boja
Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje.
Režim uštede
struje
Da biste podesili Režim uštede kao Eko, Iskjučena slika ili Onemogućen.
Pozadinsko
osvetljenje
(opciono)
Ova postavka kontroliše nivo pozadinskog osvetljenja. Funkcija Pozadinsko osvetljenje biće neaktivna
ukoliko je Eko-režim uključan. Pozadinsko osvetljenje ne moze se aktivirati u režimima VGA ili Prelistač
medija ili kada je režim slike postavljen na Igrice.
Redukcija
šuma
Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste
redukovali iznos šuma.
(Kada je izabrano Dinamično, režim uštede se automatski onemogućuje.)
Napredne postavke
Dinamični
kontrast
Možete promeniti razmer dinamičkog kontrasta po vašoj želji.
Temperatura
boje
Podešava željeni ton boje.
Postavlja željenu veličinu slike iz menija zum slike.
Zumiranje slike
Napomena: Automatski (jedino moguće u Scart režimu sa "SCART PIN8 visoki napon / niski napon"
prebacivanjem)
HDMI True
Black
Za vreme gledanja iz HDMI izvora, ova opcija biće vidjliba u meniju Postavke slike. Možete
koristiti ovu opciju da biste povećali crnilo slike.
Filmski režim
Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem
sličica u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filmove, da biste jasno videli scene
sa brzim kretanjem.
Ton kože
Ton kože se može promeniti među -5 i 5.
Nijansa boje
Podešava željeni ton boje.
RGB dobit
Možete podesiti temperaturu boje pomoći odlike RGB dobit.
Resetovanje
Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrednosti. (Osim u režimu Igre)
Autopozicija (u
PC-režimu)
Automatski optimizuje prikaz. Pritisnite OK radi optimizacije.
H pozicija (u
PC režimu)
Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekrana.
V pozicija (u
PC režimu)
Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do dna ekrana.
Takt sata (u
PC režimu)
Podešavanje takta piksela ispravlja smetnje koje se pojavljuju u vidu vertikalnih traka kod
tačkasto intenzivnih prezentacija, kao što su tabele ili paragrafi ili tekst u manjim fontovima.
Faza (u PCrežimu)
U zavisnosti od rezolucije i frekvencije skeniranja koje unesete u TV aparat, slika na ekranu
može biti zamućena ili sa smetnjama. U takvom slučaju, pomoću metode pokušaja i greške,
ovom opcijom možete postići jasnu sliku.
U VGA (PC) režimu, neke stavke menija slike neće biti dostupne. Umesto toga će u PC režimu postavkama slike
biti dodate postavke VGA režima.
Srpski - 10 -
Sadržaj menija zvuka
Jačina zvuka
Podešava jačinu zvuka.
Ekvilajzer
Izabire režim ekvilajzera. Postavke se mogu prilagoditi po želji jedino
u režimu Korisnik.
Balans
Ovo podešavanje se koristi za isticanje balansa levog ili desnog zvučnika.
Slušalice
Podešava jačinu zvuka u slušalicama.
Režim zvuka (Sound
Mode)
Možete izabrati režim zvuka. (Ukoliko izabrani kanal to podržava).
AVL (Automatsko
ograničenje jačine
zvuka)
funkcija postavlja zvuk tako da se dobije fiksno nivo među programe.
Slušalice/Izlaz linije:
Kada povezivate vanjsko pojačalo na vašåm TV-u preko džeka slušalica, možete
izabrati ovu opciju kao “izlaz linije”. Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite
ovu opciju na “slušalice”.
Dinamički bas
Uključuje ili isključuje opciju "dinamički bas".
Surround Sound
Režim Surround zvuka može da se uključi ili isključi.
Digitalni izlaz:
Podešava tip zvuka audio izlaza.
Sadržaj menija podešavanja
Uslovni pristup
Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje.
Jezik
Postavlja jezik (može varirati u zavisnosti izabrane zemlje) dostupne su
postavci Pr efer ir ani i Tr enutni. Ove postavke se mogu promeniti samo
ako ih podržava emiter.
Roditeljski
Unesite pravilnu lozinku da biste promenili roditeljske postavke. Možete
lako promeniti zaključanje menija, zaključanje po uzrasti (može varirati u
zavisnosti od izabrane zemlje) i zaštita od dece. Takođe, možete postaviti
novi PIN.
Tajmeri
Postavlja tajmer spavanja koji gasi TV nakon nekog vremena. Podešava tajmere za
izabrane programe. (USB Snimak)
Konfiguracija
snimanja
Prikazuje meni konfiguracija snimanja (traži se USB veza)
Datum/Vreme
Podešava datum i vreme.
Izvori:
Omogućava ili onemogućava opcije izabranog izvora.
Mrežne postavke:
Prikazuje postavke.
Srpski - 11 -
Druge postavke: Prikazuje druge opcije podešavanja televizora.
Vreme prikazivanja
menija
Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
Skeniranje zaštićenih
kanala:
Kada je ovo podešenje uključeno, proces pretraživanja ăe locirati i zaštiăene kanale.
Plava pozadina
Aktivira ili deaktivira sistem plave pozadine ako je signal slab ili ne postoji.
Ažuriranje softvera
Da biste osigurali da TV uvek ima najnovije informacije.
Verzija Aplikacije
Pokazuje verziju aplikacije.
Za osobe sa
oštećenim sluhom
(Hard of Hearing)
Omogućava bilo koju specijalnu odliku poslatu sa strane emitera.
Audio opis:
Audio opis se odnosi na dodatnu narativnu traku za slepe i gledaocima sa
oštećenim vidom, za vizelne medije, uključujući televiziju i filmove. Ovu funkciju
možete da koristite samo ako emiter podržava dodatnu narativnu traku.
Napomena: Audio opis nije moguć tokom snimanja ili tajmšiftinga..
Automatsko
isključivanje
televizora:
Možete da podesite vrednost vremena za automatsko iskljućivanje. Nakon što je vreme
za automatskog isključivanja dostignuto i TV nije bio rukovan, on će se isključiti.
Pretraživanje u
režimu pripravnosti
(opcija)
Ako je pretraivanje u ežimu pripravnosti uključeno kada je TV u režimu pripravnosti,
pretražiće se dostupna emitovanja. Ako televizor pronađe nove ili nedostajuće emisije,
prikazuje se ekran menija sa upitom da li promene treba primeniti ili ne. Nakon ovog
procesa lista kanala će biti ažurirana i promenjena.
Režim prodavnica
Ukoliko postavljate TV u prodavnicu, možete aktivisati ovaj režim. Dok je ovaj
režim aktivan, neke stavke u TV meniju nisu dostupne.
DLNA renderer
Odlika DLNA renderer omogućava vam da spodeljavate datoteke sačuvane na
vašem smartfonu. Odlika DLNA renderer omogućava vam da spodeljavate datoteke
sačuvane na vašem smartfonu. O više informacija, vidite instrukcije vašeg softvera
za spodeljivanje Mod DLNA renderer neće biti dostupan na internet portalu.
Režim startovanja
Ovo konfiguriše preference startovanja.
Virtualni daljinski
upravljač (po izboru)
Aktiviše ili deaktiviše virtuelni daljinski.
Sadržaj menija Instalacija I novo štelovanje
Automatsko
skeniranje kanala
(novo štelovanje)
(ako postoji)
Prikazuje opcije automatskog štelovanja. Digitalna antena: Pretražuje i
memoriše DVB stanice. Digitalni kabl:Pretražuje i memoriše kablovske DVB
stanice. Analogno: Pretražuje i memoriše analogne stanice. Digitalna
antena i analogna: Pretraћuje i memoriљe antenske DVB i analogne stanice.
Digitalni kabl i analogni: Pretraћuje i memoriљe antenske DVB i analogne
stanice.
Ručno skeniranje
kanala
Ova funkcija se može koristiti za direktan unos emitera programa.
Skeniranje mrežnih
kanala
Traži povezane kanale u sistemu kanala.
Analogno fino
podešavanje
Možete koristiti ovu postavku za fino štimanje analognih kanala. Ovo neće biti
dostupno ako nema ni jednog sačuvanog analognog kanala.
Prva instalacija
Briše sva sačuvana kanala i postavke, resetuje TV do fabričkih postavki.
Srpski - 12 -
Opšte TV rukovanje
Koriščenje Liste kanala
Televizor sortira sve memorisane stanice u listi
kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmene,
da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice
koje treba da se prikažu koristeći opcije liste kanala.
Konfiguriše roditeljske postavke.
Da bi se zabranilo gledanje izvesnih programa, kanali i meniji
se mogu blokirati pomoću sistema roditeljske kontrole.
Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade,
neophodno je uneti PIN broj. Fabrički PIN je 0000.
Nakon otkucaja tačnog PIN-a, prikazat će se Meni
roditeljskih postavki.
Blokiranje menija: Postavka "Blokiranje menija“
omogućava ili onemogućava pristup meniju.
Blokada prema uzrastu: Kada se podesi, ova opcija
uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je dotični
nivo uzrasta onemogućen, onemogućava pristup
programima.
Blokada za decu: Kada je „Blokada za decu“
aktivirana, TV aparat se može kontrolisati samo putem
daljinskog upravljača. U tom slučaju, dugmad prednje
ploče neće raditi.
Podešavanje PIN-a: Definiše novi PIN broj:
Napomena : Ukoliko opcija zemlje je podesena na Francuska,
možete uneti 4725 kao fabrički kod.
Elektronski programski vodič (EPG)
Neki, ali ne svi, kanali šalju informacije o tekućim
i sledećim događajima. Da biste videli EPG meni,
pritisnite dugme “
”.
Gore/Dole/Levo/Desno: Navigacija u EPG-u
Snimi/Izbriši tajmer za snimanje
Nakon što ste izabrali pragram u EPG meniju,
pritisnite dugme OK. Izaberite opciju “Snimaj“
i pritisnite dugme OK. Nakon ove operacije, na
odabranom programu se postavlja snimanje.
Da biste otkazali postavljeno snimanje, označite
taj program i pritisnite dugme OKi odaberite opciju
“Izbriši snimanje. Tajmer. Snimanje biće otkazano.
Podesite tajmer / Izbrisite tajmer
Nakon što ste izabrali pragram u EPG meniju,
pritisnite dugme OK. Odaberite “Postavi tajmer
na događaj“ i pritisnite OK. Možete podesiti tajmer
za buduće događaje. Da biste otkazali postavljeni
tajmer, označite taj program i pritisnite OK. Onda
izaberite opciju “Briši tajmer“. Tajmer biće otkazan.
Napomena: Nije moguće snimati dva kanala u isto vreme.
Funkcije povezivanje
Povezivanje na mrežu žicom
•Priključite eternet kabl za broadbend ISP vezu u
ETERNET ULAZ na Vašem modemu.
•Osigurajte da Nero Media Home softver bude
instaliran na Vašem personalnom kompjuteru (za
DLNA funkciju). Videti Prilog A:
• Zatim, priključite Vaš personalni kompjuter na jedan
od LAN konektora na modemu (na primer LAN 1)
preko LAN kabla.
•Upotrebite drugi LAN izlaz na Vašem modemu (na
primer LAN 2) da biste dobili vezu na Vašem TV
uređaju.
OK: Prikazuje opcije programa.
Širokopojasna
ISP veza
INFO: Prikazuje detalnu informaciju na izabranom
programu.
ZELENO: Prebacuje na EPG listu Raspored
ŽUTO: Prebacuje na EPG listu Vremenska linija
PLAVA:Prikazuje opcije filtriranja.
LAN (Ethernet kabl)
(SNIMAJ): TV počinje snimati izabrani program.
Možete ga opet pritisnuti da zaustavite snimanje.
VAŽNO: Povežite USB disk na vaš TV dok je TV isključan.
Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja.
Napomena: Prelaženje na drugu emisiju ili izvor nije dostupno
u toku snimanja.
Programske opcije
U EPG meniju pritisnite dugme OK da biste ušli
u meni Programske opcije.
Biranje kanala
U EPG meniju, preko ovu opciju, možete prebaciti
na željeni kanal.
Zadnja strana TV aparata
•Da biste pristupili I svirali spodeljene datoteke,
morate izabrati Prelistača medija. Pritisnite Meni
dugme i onda selektirajte Media pretraživač.
Pritisnite OK za nastavak. Izaberite željeni tip
datoteke i pritisnite OK Morate uvek koristiti
prozor prelistaća medija da biste pristupili I svirali
spodeljene mrežne datoteke.
Srpski - 13 -
•PC/HDD/Medija plejer ili bilo koji drugi uređaj koji
je kompatibilan sa DLNA 1,5 trebao bi se koristiti
sa žičanom mrežom za bolji kvalitet reprodukcije.
•Koristite LAN vezu za brže deljenje datoteka izmeğu
drugih ureğaja, na primer kompjutera.
Za konfiguraciju postavke žičane mreže molimo
Vas konsultujte deo „Mrežne postavke“ u meniju
za postavke.
•Brzina prenosa razlikuje se u zavisnosti od razdaljine
i broja smetnji koje se nalaze izmeğu prenosnih
ureğaja, njihove konfiguracije, uslova radio-talasa,
saobraćaja na liniji i proizvoda koje koristite. Prenos
može da bude prekinut ili isključen, u zavisnosti od
uslova radio-talasa u DECT-u telefona, ili drugih WiFi
11b ureğaja. Standardne vrednosti brzine prenosa
su teoretske maksimalne vrednosti za bežične
standarde. Oni nisu stvarna brzina prenosa podataka.
•Možda ćete moći da priključite Vaš TV uređaj na
Vašu LAN mrežu, ali to zavisi od konfiguracije Vaše
mreže. U tom slučaju koristite eternet kabl da biste
priključili Vaš TV uređaj direktno u mrežni zidni izlaz.
Port modema
na zidu.
• Frekvencija i kanal zavise od lokaciju.
• Lokacija gde će prenos biti najefikasniji zavisi od
okoline u kojoj se koristi.
• Bežični LAN adapter treba da bude direktno povezan
za USB port na TV ureğaju. Ne podržavaju se USB
razvodnici.
Zadnja strana TV aparata
Povezivanje na bežičnu mrežu
VAŽNO: Potreban je „Veezy 200“ USB dongl da biste
koristili opciju za bežičnu mrežu.
•Da biste napravili SSID vašeg modema vidljivim,
trebali biste promeniti podešavanja SSID-a preko
softvera modema. TV se ne može povezati na
mrežama sa skrivenim SSID-om.
Za povezivanje na LAN mrežu, uradite sledeće
korake:
1. Priključite eternet kabl za broadbend ISP vezu u
ETERNET ULAZ na Vašem modemu.
2. Osigurajte da Nero Media Home softver bude
instaliran na Vašem personalnom kompjuteru (za
DLNA funkciju).
3. Zatim povežite bežični adapter na jednom od USB
ulaza na TV uređaj.
4. Za konfiguraciju bežičnih postavki molimo Vas
konsultujte deo "Mrežne postavke" u meniju za
postavke.
• Bežični LAN adapter podržuje modeme tipa 802.11
a, b, g i n. Veoma je preporučljivo da koristite IEEE
802.11n komunikacijski protokol da bi ste izbegli
moguće probleme tokom gledanja videa.
• Koristite drugi USB ulaz ako imate problema sa radom
audija/videa.
• Morate promeniti SSID vašeg modema kada u blizini
ima drugih modema sa istim SSID-om.
Konfigurisanje postavke mreže
Postavke mreže na TV uređaju imaju opcije za žičanu
ili bežičnu vezu. Ipak, ako TV uređaj nema USB WiFi
dongle, koristite žičani tip mreže. Ako probate da se
povežete preko bežične veze kad na TV uređaju nema
USB WiFi dongle, javiće se ekran sa upozorenjem, a TV
uređaj neće dobiti IP adresu. Nakon toga pokušajte da
povežete LAN kabl – tada će TV uređaj dobiti IP adresu.
Konfigurisanje postavke ureda priključenim
sa žžicom
Ako povezujete TV uređaj preko ETHERNET IZLAZA
(ETHERNET INPUT), izaberite Tip mreže kao žičani
uređaj i konfigurirajte.
Tip mreže
Širokopojasna
ISP veza
Tip mreže možete izabrati kao Žičani ili Bežični ureğaj, u
zavisnosti od aktivne veze na TV ureğaju. Izaberite žičani
ako ste na TV uređaj povezali LAN kabl. Izaberite Bežični
ako ste ga povezali koristeći bežični dongl.
Konfiguracijski status
Ovaj deo prikazuje status veze.
USB ulazi (na bok TV-a)
IP adresa
Bežični LAN
Adapter
•Bežični-N ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) sa istovremenim
2.4 i 5 GHz opsegom, dizajniran za povečivanje
protok opsega Optimiziran za glatkiji i brži HD video
protok, prenos datoteka i bežično igranje igrica.
Ako je dostupna aktivna veza, IP adresa će se pojaviti
u ovom delu. Ako želite da konfigurirate postavke IP
adrese, pritisnite ZELENO dugme i preπite na napredni
režim.
Srpski - 14 -
Konfigurisanje postavke za mrežu sa žicom
u naprednom režimu
Dok ste u Naprednjem režimu, pritisnite CRVENO
dugme da podesite postavke. Na kraju, pritisnite OK da
snimite, pritisnite RETURN/BACK za otkazati.
VAŽNO: Potreban je “Veezy 200” USB dongl da biste
koristili opciju za bežićnu mrežu.
WiFi opcija može se koristiti za bežičnu mrežnu vezu.
Ukoliko imate Veezy 200 Wifi dongl, postavite Tip mreže
na Bežični uređaj kako bi pokrenuli proces povezivanja.
Da biste omogućili WiFi opciju, profili bi trebalo da su
pravilno konfigurisani. Utaknite WiFi dongl u jedan od
USB portova:
Pritisnite ŽUTO dugme da skenirate bežične mreže
sa menija postavke mreže. Zatim će se pojaviti spisak
dostupnih mreža. Izaberite željenu mrežu sa spiska.
Ako je izabrana mreža zaštićena lozinkom, unesite
pravilnu lozinku koristeći virtuelnu tastaturu. Ovu
tastaturu možete koristiti preko navigacionih dugmadi
(Levo/Desno/Gore/Dole) i dugmeta OK na daljinskom
upravljaču.
Sačekajte dok se ne pojavi IP adresa na ekranu.
Ovo znači da je uspostavljena mreža. Da se iskljućite
sa bežićne mreže, oznaćite Konfiguracijski status i
pritisnite OK.
možete se kretati koristeći dugmad levo/desno. Traka
za pomoć na kraju dijaloga pokazuje opcije koje možete
koristiti. Pritisnite PLAVO dugme da biste proverili brzinu
vaše internet veze.
Možete proveriti jačinu signala pomoći meni postavke
mreže za režim bežičnog uređaja.
Informacije
Konfiguracijski status: Prikazuje WiFi status kao
povezan ili kao nepovezan.
IP adresa: Prikazuje momentalnu IP adresu.
Naziv mreže: Pojaviće se nazivi povezanija mreža.
Pritisnite ZELENO dugme da biste prešli na napredni
režim i zatim pritisnite OK dugme da uredite postavke.
Izbrišite snimljene WiFi profile
Memorisani profili biću izbrisani ako pritisnite crveno
dugme dok je osd za izbor bežične mreže na ekranu.
Povezivanje na vaš mobilni telefon preko
WiFi bežične mreže (opcija)
• Ako Vaš mobilni telefon ima opciju WiFi, možete
povezati Vaš mobilni i Vaš TV koristeći WiFi vezu
preko rutera da biste reprodukovali sadržaj sa Vašeg
telefona. Da biste to uradili, Vaš mobilni telefon mora
imati pravilni softver za deljenje.
• Povežite Vaš ruter sledeći korake navedene gore u
delu „Bežična veza“.
• Zatim povezite Vaš mobilni telefon sa ruterom i aktivirajte
softver za deljenje na Vašem mobilnom telefonu. Onda
izberite datoteke koje biste delili sa TV ureπajem.
• Ako je veza pravilno postavljena, sada treba da
pristupite deljenim datotekama na Vašem mobilnom
telefonu preko Pretraživaća medija na Vašem TV-u.
• Uπite u meni pretraživaća medija i prikazaće se
OSD za izbor ureπaja za reprodukovanje. Izberite
Vaš mobilni telefon sa spiska i pritisnite OK da biste
produžili.
Napomena: Neki mobilni telefoni možda neće podržavati
ovu opciju.
Traženje greške povezivanje
Nije dostupna bežična mreža
Uverite se da zaštitni zidovi na Vašoj mreži dozvoljavaju
bežičnu mrežu za TV uređaj. “Veezy 200” usb wifi
dongle treba da bude pravilno uključen (ako imate takav
dongl). Ako bežična mreža ne radi pravilno, pokušajte sa
žičanom mrežom koju imate kod kuće. Konsultujte deo
žićana mreža za viže informacija o procesu.
Najprije proverite vaš modem (router). Ako nije problem
u ruteru, proverite internet vezu na modemu.
Veza je spora
Vidite knjigu sa uputstvima za bežični modem da dobijete
informacije o internom servisnom području, brzina veze,
kvalitet signal i druge postavke. Treba Vam brza veza
za modem.
Smetnje za vreme reprodukovanja ili
zakasnele reakcije
U tom slučaju možete pokušati sledeće:
Držite na najmanje tri metara razdaljine mikrotalasne
ureğaje, mobilne telefone, bluetooth ureğaje ili druge
ureğaje koje su WiFi kompatibilni. Pokušajte da
promenite aktivni kanal na WLAN ruteru.
Upotreba DLNA mrežne usluge
DNLA (Digital Living Network Alliance) je standard koji
olakšava proces gledanja digitalne elektronike i čini
ga prijatnim za korišćenje na domaćoj mreži. Za više
informacija posetite www.dlna.org.
DNLA standard omogućava da gledate i reprodukujete
fotografije, muziku i videa koji su uskladišteni na DLNA
medijskom serveru povezanom za Vašu domaću mrežu.
Korak 1: Instaliranje Nero Media Home
Ne može se koristiti DNLA funkcija ako program
servera nije instaliran na personalni kompjuter.
Molimo Vas, stavite program i spremite priloženi Nero
MediaHome na Vaš personalni kompjuter.
Za podetalnim informacije oko instalaciju, vidite Nero Media
Home instalaciski sektor.
Korak 2: Povezivanje na mrežu sa žicom ili na
bežićnu mrežu
Videti glavu „Mrežne postavke“ za više informacija o konfiguraciji.
Srpski - 15 -
Korak 3: Preslušivanje zajedničkih datoteka
preko pregledača medija
Izaberite Pregledač medija, koristeći dugmad Levo
ili Desno od glavnog menija, i pritisnite dugme OK.
Prikazaće se pregledač medija.
Podrška za DLNA je dostupna samo u režimu fascikle
Pregledač medija. Da biste omogućili režim fascikle, idite
u tabulator Postavke na glavnom ekranu pretragača
medija i pritisnite OK. U opcije za postavke, označite
Stil prikaza i promenite na Fascikla koristeći dugmad
Levo ili Desno.
Napomena :Neophodna je širokopojasna internet
veza za visokokvalitetne preglede. Osigurežite se
de ja internet veza pravilno urađena. Morate pravilno
podesiti zemlju u jezik tokom prve instalacije da
biste imali pravilan rad internet portala.
Pritisnite “ ” dugme vašeg daljinskog I opcije
portalskih aplikacija biće prikazane. Opcije
aplikacija biću prikazane kao šablon niže. Sadržaj
dostupnih aplikacija se može promeniti u zavisnosti
od snabdevača sadržaja aplikacije.
Izaberite željeni tip medija i pritisnite OK.
Ako su pravilno postavljene konfiguracije za deljenje,
posle izbora željenog tipa medija pojaviće se ova
OSD poruka. Izaberite OK da bi se prikazale izabrane
mreže ili sadržaj USB memorije. Ako želite da osvežite
spisak ureğaja, pritisnite ZELENO dugme. Možete
pritisnuti MENU da biste izašli.
Ako ima dostupnih mreža, pojaviće se spisak na
ekranu. Izaberite medijski server na koji želite da
se priključite koristeći “ ” ili “ ” dugmad i pritisnite
dugme OK.
Izaberite link ili aplikaciju pomoću dugmadi levo i
desno ili gore i dole i pritisnite OK za aktivirati.
Ako izaberite tip medija Video i izaberite ureğaj iz
izbornog menija, pojaviće se novi ekran menija, kao
što je prikazano tu dole:.
•Upravljavajte među stavke portala pomoću gore/
dole i levo/desno.
Izaberite Videa sa ovog ekrana da vidite spisak svih
dostupnih video datoteka na izabranoj mreži.
•Pritisnite BACK da pređete na prethodni ekran.
Da bi reprodukovalii druge vidove medija, morate se
vratiti na glavni ekran Pretraživača medija i izaberite
željeni tip medija i onda opet izaberite mrežu. Konsultujte
deo USB reprodukovanje pretraživača medija za više
informacija o reprodukovanju datoteka.
Datoteke sa titlovima ne rade ako gledate video preko
mreže, preko DLNA.
Možete povezati samo jedan TV uređaj sa DLNA za
istu mrežu. Ako se javi problem sa DLNA mrežom,
uključite/isključite televizor. Režimi za maskiranje i
preskakanje nisu dostupni sa DLNA funkcijom.
PAŽNJA:
Možda neki personalni kompjuteri neće moći da
koriste DLNA funkciju zbog administratorske i
bezbednosne postavke (kao na primer poslovni
personalni kompjuteri).
•Pritisnite taster OK za potvrditi izbor.
•Pritisnite EXIT da izađete iz režima internet portala.
Napomena: Neke probleme povezane sa sadržajem
aplikacija mogu biti pričinjene od dostavljača sadržaja.
Napomena oko PIP prozora
Ako pređete na režim poratala dok gledate TV kanale,
trenutni program se pokazuje u prozoru PIP. Možete
promeniti kanale preko dugmad P+/P-.
Ako pređete na režim portal dok gledate HDMI izvor,
trenutni HDMI sadržaj se prikazuje u PIP prozoru.
Pomoći “ ” ili “ ”, “ ” ili “ ” idite od stavke do stavke
na ekranu Portala. Pritisnite taster OK za potvrditi
izbor. Pritisnite BACK (NATRAG) da pređete na
prethodni ekran.
Pritisnite dugme EXIT da biste izašli iz moda Internet
portala.
Za najbolji protok na domaćoj mreži sa ovom
postavkom treba instalirati Nero softver.
Internet portal
Možete pristupiti režimu PORTAL pomoći vašeg
TV-a. Za to vam je potrebna internet veza. Pratite
korake dela “Povezivanje na žičanu/bežičnu
(opciono) mrežu” da biste povezali vaš TV na
internet. Nakon uspostavljanja veze, možete
odabrati ili pogledati opcije portala.
Srpski - 16 -
PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja
Kompatibilnost AV i HDMI signala
Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza.
Moguće je da Vaš TV ne podržava sve rezolucije. Vaš TV podržava
sve do 1920x1080.
Indeks
Rezolucija
640x350p
60 Hz
2
640x400p
60 Hz
1024x768
60 Hz
4
1280x768
1360x768
60 Hz
6
720x400
60 Hz
7
800x600
56 Hz
8
800x600
60 Hz
9
1024x768
60 Hz
10
1024x768
66 Hz
11
1280x768
60 Hz
12
1360x768
60 Hz
13
1280x1024
60 Hz
14
1280x960
60 Hz
15
1280x1024
60 Hz
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
Dostupno
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
RGB 50
O
Bočni AV
60 Hz
5
Podržani signali
EXT
(SKART )
Frekvencija
1
3
Izvor
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
480i-480p
60Hz
O
576i-576p
50Hz
O
720P
50Hz 0.60Hz
O
1080I
50Hz 0.60Hz
O
1080P
50Hz 0.60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576i-576p
50Hz
O
PC/
YPbPr
HDMI1
HDMI2
HDMI3
720P
50Hz 0.60Hz
O
1080I
50Hz 0.60Hz
O
1080P
24Hz, 25Hz
30Hz, 50Hz,
60Hz
O
(X: Nedostupno, O: Dostupno)
U nekim slučajevima signal kod LCD TV aparata možda neće
biti pravilno prikazan. Problem može biti neusaglašenost sa
standardima opreme izvora (DVD, dekoder, itd.). Ako imate
takav problem, obratite se vašem prodavcu ili proizvođaču
opreme izvora.
Podržani formati datoteka za USB režim
Mediji
Film
Sufiks datoteke
Format
Napomene
Video
Audio
.mpg .mpeg
MPEG1,2
MPEG lejer 1/2/3
.dat
MPEG1,2
.vob
MPEG2
.mkv
H.264, MPEG1,2,4
EAC3/ AC3
.mp4
MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM/MP3
(Maksimalna rezolucija/Bit brzina, itd.)
MPEG2
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
MPEG2, MPEG4
Muzika
Fotografija
Titl
.avi
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM
.mp3
-
MPEG 1 nivo 1 / 2
(MP3)
32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
.jpg .jpeg
Osnovni JPEG
-
max WxH = 15360x8640 4147200bytes
.
Progresivni JPEG
-
max WxH = 9600x6400 3840000bytes
.bmp
-
-
max WxH = 9600x6400 3840000bytes
.sub .srt
-
-
-
Srpski - 17 -
Ažuriranje softvera
Vaš TV može naći i ažurirati se automatski preko
signala antene/kablovkse.
Pretraživanje novijih verzija softvera preko
korisničkog interfejsa
Jednostavno idite na glavni meni. Izaberite Postavke
i odaberite meni Druge postavke. U meniju Druge
postakve idite na stavku Ažuriranje softvera i
pritisnite dugme OK da biste proverili za nove verzije
softvera.Napomena: Ovaj priključak je po izboru.
Ukoliko internet konekcija nije u redu, probajte
ažurirati preko signala. Ako se pronađe novija
verzija, on započinje njeno preuzimanje. Pritisnite
OK da biste nastavili sa ponovnim pokretanjem.
3 Pretraživanje u ujutro i režim ažuriranja
DOk je TV povezan na antenski signal. Ako je
omogućeno Automatsko skeniranje u meniju Opcije
ažuriranja, televizor se uključuje u 03:00 i pretražuje
televizijske kanale kako bi pronašao nove verzije
softvera. Ako se novi softver pronađe i uspešno
preuzme, pri sledećem uključivanju televizor se podiže
sa novom verzijom softvera.
Napomena: Ako TV se ne uključi nakon ažuriranja, isključite
ga iz struje oko 2 minute i onda ga opet vključite.
Rešavanje problema I saveti
TV se ne uključuje
Obezbedite da je kabl utaknuti pravilno u zid. Baterije
u daljinski su možda prazne. Pritisnite dugme Napojni
na televizoru.
Loša slika
•Jeste li odabrali pravilan TV sistem?
•Slaba veza može da našteti slici. Molimo Vas da
proverite dostup antene.
•Proverite je li ste uneli pravilnu frekvenciju ukoliko
ste radili ručno štelovanje.
•Kvalitet slike može oslabiti ako ste istovremeno
priključili dva spoljna uređaja na TV. U tom slučaju,
otkačite jedan od spoljnih uređaja.
Nema slike
• Nema slike znači da Vaš TV ne prima nikakav prenos.
Da li ste pritisnuli odgovarajuće dugme na daljinskom
upravljaču? Pokušajte ponovo. Uverite se da ste
izabrali pravilan ulazni izvor.
• Je li antenu pravilno priključena?
• Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Da li je balans
podešen u jednu krajnost? Pogledajte deo Meni zvuka.
Daljinski upravljač – ne radi
•Baterije možda su prazne. Vratite baterije.
Izvori ulaza – ne mogu se izabrati
• Ako ne možete odabrati izvor ulaza, moguće je da
nema priključenog uređaja.
• Ako ste pokušali da priključite neki ureğaj, proverite
AV kablove i povezivanja.
Snimanje nije dostupno
Da biste snimili progamu, morate prvo povezati USB
disk na vapem TV-u dok je TV isključan. Zatim trebali
bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja.
Ukoliko ne snima, isključite TV i onda utaknite ponovo
USB uređaja.
USB je suviše spor
Ukoliko u se na ekranu prikaže „USB je prebavan“
dok počev snimanja, pokušajte restartirati snimanje.
Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš
USN disk ne zadovoljava zahteve brzine. Povežite
drugi USB disk.
Prilog A: Instaliranje Nero MediaHome
Da instalirate Nero MediaHome postupite ovako:
Napomena: Za korižćenje DLNA funkcije, treba prvo da imate
ovaj softver na personalnom kompjuteru.
1. Ubacite instalacioni disk za Nero MediaHome u
optički disk drajv.
•Automatski će se pojaviti ekran Nero Multiinstaller sa
dugmetom za započinjanje instalacionog procesa.
• Ako se ovaj prozor ne prikaže automatski, kliknite
dva puta na datoteku SetupX, koja se nalazi na
instalacionom disku Nero MediaHome.
2. Pritisnite na dugme sa oznakom Nero
MediaHome Essentials da započnite proces.
• Pojaviće se instalacioni čarobnjak za Nero
MediaHome.
• Pre nego što produžite, na meniju za biranje
jezika, ako ima potrebe, promenite jezik na kojem
ide instalacija.
3. Pritisnite dugme Next (Sledeće).
•Prikazaće se integrisani serijski broj.
•Nemojte menjati prikazani serijski broj.
• Je li antenu kabl oštećen?
4. Pritisnite dugme Sledeće.
• Jesu li umetnuti odgovarajući utikači za antenu ?
•Pojaviće se ekran sa licencnim uslovima (EULA).
• Ako imate nekakvu sumnju, savetujte se sa Vašim
prodavcem.
5. Pročitajte pažljivo licencni ugovor i izaberite
odgovarajuću rubriku da prihvatite uslove ugovora.
Nije moguće izvržiti instalaciju bez ugovora.
Nema zvuka
6. Pritisnite dugmeSledeće.
• Je li TV postavljen na “nemi”? Da otkažete "nemi",
•Pojaviće se ekran Izaberi tip instalacije.
pritisnite dugme " ", ili pojačajte nivo zvuka.
Srpski - 18 -
Moguće je birati meğu Tipične - Standardne
instalacije, ili instalacije po meri. Instalacija koju
definiše korisnik dozvoljava da odlućite koje ćete
jezike instalirati i da izaberete instalacionu prećicu.
7. Koristite tipičnu instalaciju i zatim pritisnite na dugme
Sledeće.
•Prikazaće se ekran za Preduslove.
Čarobnjak za instaliranje Nero MediaHome proveriće
da li imate traženi softver od drugih proizvoğača na
personalnom kompjuteru. Ako nemate aplikacije,
pojaviće se spisak aplikacija koje se moraju instalirati
pre nego što produži instalacija.
8. Pritisnite dugme Install (Instaliraj)
•Kad su svi preduslovi instalirani, dugme Install
(Instaliraj) će se promeniti u dugme Sledeće.
9. Pritisnite dugme Sledeće.
•Pojaviće se ekran Spreman da započne instalacioni
proces, poćeće instalacija i završiće automatski.
Traka koja prikazuje progres informisaće Vas o
napredovanju instalacionog procesa.
10. Instalacija će završiti.
Brzi meni
Meni Brzih postavki omogućava vam da brzo
pristupite nekim opcijama. Ovaj meni uključuje Režim
uštede energije, Režim slike, Postavke ekvilajzera,
Omiljene i Opcije tajmera za spavanje,Prati me TV i
Brošura sa informacije. Pritisnite dugme Q.MENU
na daljinskom da biste videli brzi meni. Obratite se
sledećim poglavljima za više detalja oko odlikama
liste.
E-Priručnik:Možete naći instrukcije oko odlike vašeg
TV sa pomoći E priručnika.
Za korišćenjem E priručnika, pritisnite Info taster dok
je glavni meni prikazan na ekranu .
Sa korišćenjem na navigaciske tastere izaberite
željenu kategoriju. Svaka kategorija uključuje različite
teme. Izaberite temu i pritisnite OK kako bi pročitali
instrukcije.
Za zatvaranje na E priručnika pritisnite Izlaz.Exit
dugme.
Napomena : Sadržine u E-priručnika mogu varirati u
zavisnosti modela.
Pojaviće se ekran Pomognite nam da unapredimo
Nero softver. Da bi pružili bolju uslugu, Nero prikuplja
anonimne podatke da bi utvrdio koje opcije se koriste
i koji se problemi pojavljaju, ako ih uopšte ima.
11. Ako želite da pomognete učestvovanjem u
anonimno skupljanje korisničkih podataka,
izaberite rubriku i kliknite dugme Next (Sledeće).
•Pojaviće se zadnji ekran instalacionog čarobnjaka.
12. Pritisnite dugme Exit (Izaği).
13. Skraćenica sa nazivom Nero MediaHome 4 sada
se nalazi na Vašoj radnoj površini
Čestitamo! Uspešno ste instalirali Nero MediaHome
4 na personalni kompjuter.
14. Aktivirajte Nero MediaHome koristeći ikonu
skraćenice.
•Kliknite na ikonu DODAJ iz LOKALNE FASCIKLE
da dodate fasciklu koju želite da delite na mrežu.
Izaberite fasciklu koju želite da delite i pritisnite
AKTIVIRAJ SERVER.
15. Možete prikazati sve medijske tipove iz biblioteke.
Pritisnite ikonu Osveži da biste osvežili. Pritisnite
ikonu PREKINITE SERVER da prekinete server.
Srpski - 19 -
Internet brauzer
Da biste koristili internet prelistač, izaberite logo internet prelistača iz sekciju portala.
Refresh
Home Page
Address Bar
Add
History
Bookmarks Zoom
Previous
Next
Settings
Remote control shortcuts
(Zoom in-out/Back/Home)
Quick Access
•Da biste upravljavali prelistaćem, koristite strelice
daljinskog. Pritisnite OK za nastavak.
za navigaciju kroz strana je klikanje na linkove na
stranice pa će vam oni odnesu na odnosne stranice.
•Nakon Prve instalacije, na prvoj stranici prelistača
pokazuju se zadane veb'strane i logoa (videti sliku
gore). Da biste dodali željenu stranicu na stranicu
brzog pristupa, dok ste na stranici koju želite dodati,
izaberite meni Dodati i izaberite dugme Brzi pritsup.
• Kada pomerite pointer na sredinu ekrana, pokazuju
se prečice daljinskog upravljača.
•Ako želite dodati Oznake, izaberite ovu stavku dok
je željena stranica na ekranu.
Add
•Koristite prećice zuma ili meni zuma da biste
uveličali ili umanjili zum.
•Možete očistiti kolače ili očistiti sve podatke iz
odeljka postavci.
•Vaš TV je kompatibilan sa USB mišem. Uključite
vaš miš ili adapter bežičnog miša u USB ulaza
TV-a.
•Da biste videli istoriju, kliknuti na dugme Istorija.
Takođe, iz ovog mesta možete počistiti istoriju
prelistanja.
Bookmarks Quick
Access
•Možete se dvižiti kroz prelistaća na tri načina. Prvi,
uneti bilo koji URL u mestu za adrese.
•Prelistač ne podržava višestruke tabove.
•Možete tražiti ključne zborove preko klikanja
dugmeta pretraga u polju adrese, a drugi način
•Neke internet strane imaju Fleš sadržaje. Ove nisu
podržane sa strane prelistača.
• Vaš TV ne podržuje nikakvo daunlodiranje preko
veb prelistača.
Srpski - 20 -
Kako početi na Skype
Preko Skyp-a na vašeg TV-a možete praviti normalne i video pozive. Da
biste počeli razgovor, izaberite aplikaciju Skype iz portala.
Sledite instrukcije na ekranu oko rukovanje sa odnosnim odlikama.
NAPOMENA:
•Diretkno povezite podržanu kameru na uSB ulaz TV-a.
•Ako kamera ne radi praviljno, isključite TV i izvucite ga iz struje. Povežite
opet vašu kameru i uključite TV.
•Kada se TV isključi, Skype se isključuje.
•Nivo glasa i kvalitet zvuka zavise od šuma okoline.
•Kvalitet poziva se može promeniti u zavisnosti od bežične veze.
•Idite na www.skype.com za više informacija oko Uslova korišćenja Skype-a.
•Za povezivanje Skype-a, TV mora biti povezan na mrežu.
•Aplikacija Skype če vas upozoriti kada vas neko traži dok gledate TV ili radite na Skype-u.
•Potrebna je Skype kamera (prodaje se zasobno) da biste koristili sve Skype opcije. Ako već nemate jednu,
morate kupiti kompatibilnu kameru da biste koristili sve odlike Skype-a.
Napomena: Kada uključite TV i kada ni jedan korisnik nije
postavljen na Skype-u, na ekranu će se pojaviti slika koja
je prikazana na stranu.
Obaveštenje o licenciranju
Skype je zaštitan znak Skype-a ili povezane kompanije. Ovaj proizvod/aplikacija nije odobrena ili prihvaćena
sa strane Skype-a, Skype Communications S.a.r.l. ili bilo koje od njihovih povezanih kompanija.
Nema hitne pozive preko Skype-a
Skype nije zamjena vašeg običnog telefona i ne može se koristiti za
hiten pozive. Da biste počeli razgovor, izaberite aplikaciju Skype iz
portala.
Srpski - 21 -
Najaviti se i Sazdaj račun
Da biste koristili Skype, potreban vam je Skype račun.
Ako još nemate račun, možete sazdati ga preko ove aplikacije u meniju
"Najavi se i Sazdaj račun". Ako već imate Skype račun, uneti praviljno ime i
lozinku. Izabrati Najaviti se i pritisnuti OK.
Ako imate Skype račun ali ste zaboraili lozinku, pritisnite crveno dugme da
biste videli ekran za resetiranje lozine.
Nakon uspešne najave na vaš račun, pokazuje se lista kontakta.
Možete videti listu kontakta na desnoj strani ekrana. Vaše Skype ime, poruka o stanju i pregled kamere (ako
je povezana) se nalaze na levoj strani ekrana.
Srpski - 22 -
Dodati kontakt
Pritiskom dugmeta
izaberite opciju Pretraga kotakta. Uneti puno ime, skajp ime ili imejl adresu.
Preko daljinskog ili virtuelne tastature unesite ključnu reč.
Bliža istorija
Dolazeći poziv
Izlazeći poziv
Propušteni poziv
Značaj ikone
U ovom delu se može videti istorija Skype-a. Da biste videli opciju bliža istorija, koristite dugmad p+ i p-. Za
brisanje razgovora pritisnite crveno dugme. Kada pritisnite OK dugme, prikazuje se pregled kontakta. U ovom
delu se takođe može pokazati informacija o profilu.
Srpski - 23 -
Akcije
Ime računa, poruka
raspoloženja i slika
profila.
Onlajn
status
Izaberite meni pritiskom na dugme
.
Lista vaših
kontakta
(Pritisnite Ok da
koristite video i
glasnovni poziv)
Lestvica za pomoć
Izaberite osobu iz liste kontakta i pritisnite OK. Izaberite akciju iz liste i pritisnite OK. Glasovni i video poziv
je spreman za upotrebu.
Ako je to dostupno, u maloj slićici videćete vaš profil i profil druge osobe.
Dok je razgovor aktivan, možete utišati mikrofon ili ostaviti osobu na čekanje. Za kraj poziva pritisnite crveno
dugme.
Srpski - 24 -
Dolazeći poziv
Dijalog Dolazećeg poziva se pojavljuje kada ste najavljeni u Skype
i neki drugi korisnik počinje Skype poziv.
U donjem desnom uglu TV-a pojavuje se mala kutija kada korisnik
gleda TV ili prelistava preko Skype-a. Koristite kontrolna dugmad
daljinskog i izaberite vašu akciju.
Biranje telefona
Opcija Nazovi telefon je moguća jedino ako imate
Skype kredit. Najprije kupite kredit. Zatim izaberite
zemlju, onda unesite broj koji želite nazvati.
Uneseni broj se može sačuvati pritiskom na
žuto dugme. Pritisnite zeleno dugme za početak
razgovora.
Postavke
Sve vaše postavke se mogu promeniti preko menija
Postavke. Koristite dugmad P+ i P- na daljinskim za
pokretanje gore ili dole. Najprije izaberite opciju.
Promenite izabranu opciju pritiskom na navigacijska
dugmad.
U odeljku Oko, možete naći Uslove korišćenja
Skype-a.
Molimo pažljivo pročitati ovu napomenu.
Srpski - 25 -
Download

LED-32HN90 White