colour television
barevný televizor
65FLSZR242BHC
farebný televízor
owner’s manual
návod k použití
užívateľská príručka
“Exclusive Brand from Scandinavia”
Příručka pro rychlý start
65FLSZR242BHC
1
Do dálkového ovladače vložte baterie
Vložte dvě baterie AAA/R3 nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání
baterií a výměně krytu zkontrolujte správnou polaritu (+/-).
Satellite
AerialorCable
300mAMax.
HDMI2
DiSEqC
Switch
13V dc/18V dc
VGA
SPDIF
2
Připojte anténu/ kabel/ satelit k TV
3
Zapojte TV do zásuvky
připojte zásuvku...
4
Zapnutí televizoru
Pokud je síťový kabel zapojen v elektrické síti, je TV v
pohotovostním režimu.
K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit
jednu z možností:
Po stisknutí tlačítka “ ” se TV přepne do pohotovostního
režimu.Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.
a. Stisněte “ ” tlačítko P+ / P- nebo číselné tlačítko na
ovladači.
b. Stiskněte tlačítko “ ” nebo +/- na TV.
Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne.
5
Postup při automatickém nastavení
Důležitá poznámka: Zkontrolujte, zda je anténa/ kabel a/nebo satelitní
disk připojený a modul běžného rozhraní není zasunutý před zapnutím TV při
první instalaci. Během procesu vyhledαvαnν nevklαdejte modul.
1. Po prvním zapnutí TV se objeví uvítací zpráva. Požadovaný jazyk vyberte
pomocí tlačítka se šipkou nahoru a dolů a stiskněte OK.
2. Po nastavení jazyka se zobrazí obrazovka První instalace. Možnosti
nastavíte pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů a doleva/doprava.
3. Stsikněte OK na ovladači a zobrazí se “Prosím vyberte typ digitálního
vyhledávání”. Vyberte typ vyhledávání a z požadovaného zdroje uložte
vysílání.
Instalace antény: Pokud vyberete možnost Anténa, TV bude vyhledávat
pozemní digitální vysílání. Po uložení všech dostupnách stanic se zobrazí
Seznam kanálů. Pokud chcete kanály třídit podle LCN, vyberte "Ano" a
stiskněte "OK". (*) LCN je systém, který organizuje dostupná vysílání podle
rozpoznatelného pořadí kanálů.
Instalace kabelovky: Pokud vyberte možnost KABEL a na dálkovém
ovladači stiskněte tlačtíko OK na obrazovce se zobrazν zprαva. Pro
pokračování vyberte Ano.
Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Frekvenční pásmo mùžete
zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. S
pomocí numerickıch tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou
počáteční a koncovou frekvenci. Po této operaci můžete nastavit
Vyhledávání od 8 000 kHz nebo 1 000 kHz. V případě, že vyberete 1000
KHZ bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se
adekvátně prodlouží. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického
vyhledávání tlačtíko OK. TV vyhledá a uloží dostupná vysílání.
Instalace satelitu (Skylink):Pokud vyberete možnost Satelit zobrazí se
potvrzující zpráva.Chcete-li instalovat Skylink zvolte ANO.
Na dalšíobrazovce zvolte Automatické skenování kanálů a
stiskněte OK pro spuštění automatického vyhledávání.
Chcete-li vyhledat jiné kanály než Skylink zvolte Ruční skenování kanálů.
Po výběru Instalace satelitu se zobrazí Typ antény. Existují tři typy výběru
antény. Typ antény lze vybrat z Přímé, Jednokabelý systém nebo DiSEqC
pomocí tlačítek se šipkami.
Přímý: Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talíř, vyberte tento typ
antény. Po výběru možnosti Přímý, se na obrazovce zobrazí další menu.
Pro vyhledání služeb vyberte dostupný satelit a stiskněte OK.
Unicable: Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a systém
Unicable.Pro pokračování stisněte OK .Konfigurujte nastavení podle
pokynů na obrazovce. Stiskněte OK pro procházení služeb.
DiSEqC přepínač: Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a
DiSEqC přepínač. Po výběru možnosti DiSEqC Přímý se na obrazovce
zobrazí další menu. Můžete nastavit čtyři možnosti DiSEqC. (jsou-li k
dispozici).
Upozornění : USB Instalace programů Skylink, T-Mobile, Freesat.
Instalace satelitních programů pomocí USB zjednoduší uvedení televizoru do provozu. Při běžné instalaci trvá vyhledávání
a setřídění programů satelitního vysílání řádově desítky minut. Instalace z USB tento proces zkrátí na pár minut.
Návod a data pro instalaci naleznete na : www.finlux.cz
6
HDMI vstup
PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY
VYPNUTÉ. Pro připojení obou jednotek použijte kabel HDMI na HDMI. Pro
výběr HDMI vstupu stiskněte tlačítko “ “ na dálkovém ovladači. Po každém
stisknutí, se objeví menu na obrazovce, které potvrzuje výběr.
SOURCE
Pro HDMI připojení
k zařízení
Nahrávání programů na USB disk
65FLSZR242BHC
7
K TV připojte USB paměť
DŮLEŽITÉ: Chcete-li nahrávat program, nejprve připojte USB klíč do TV,
zatímco je TV vypnutá, pak zapněte televizor pro povolení funkci nahrávání.
Jinak nahrávací funkce nebude umožněna. Abyste předešli poničení souborů
nebo ztrátu dat, zálohujte soubory před zapojením do TV.
UPOZORNĚNÍ !
• Rychlé zapojování a odpojování USB zařízení je velmi nebezpečná operace,
Opakovaně nezasouvejte a neodpojujte USB jednotku. To může způsobit
fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení.
• Během přehrávání nebo nahrávání souboru USB disk neodpojujte.
Pro více informací o připojení USB paměti, typech nahrávání a přehrávání
programů viz návod k použití.
8
Okamžité nahrávání
1. Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko
(Nahrávání).
Na obrazovce se zobrazí následující OSD:
2. Poté se na krátkou chvíli zobrazí OSD a současný program se nahraje.
Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko (Nahrávání) na
dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný
program pro nahrávání.
3. Stlačte tlačítko
(STOP) pro zrušení okamžitého nahrávání. Na
obrazovce se zobrazí následující zpráva: Pro zrušení okamžitého nahrávání
vyberte ANO použitím tlačítek Vlevo nebo Vpravo a OK.
DŮLEŽITÁ: TV podporuje pouze FAT32
formá disku. NTFS není podporován.
Pokud připojíte USB disk s NTFS
formátem, TV bude vyžadovat
zformátování.Pro více informací o
formátování disků viz část “Formátování
disků“.
V takovém případě budou VŠECHNA
data na USB disku ztracena a poté bude
disk zformátován na FAT32.
9
3
Přehrávání programů
1. V hlavním menu použijte Tlačítka pro výběr Prohlížeče médií “ ” nebo
“ ”. Položku Knihovny nahrávek označte pomocí tlačítka “ ” nebo “ ” a
poté stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se Knihovna nahrávek.
2. Vyberte nahrávku ze seznamu (byla-li dříve nahrána) použitím tlačítka “
nebo “
”
”. Stiskněte tlačítko OK pro prohlížení Volby přehrávání. Možnost
vyberte pomocí tlačítek “ ” nebo “ ” a OK.
POZNÁMKA: Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, stiskněte
tlačítko Stop a spusťte prohlížení nahrávání znovu přes obrazovku Možnosti
přehrávání
Dostupné volby přehrávání:
• Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.
• Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.
• Přehraj od místa: Určuje bod prohrávání.
Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné
během přehrávání.
Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte
tlačítko (STOP).
Obsah
Bezpečnostní informace........................................ 25
Začínáme.............................................................. 26
Upozornění, funkce a příslušenství....................... 26
Dálkové ovládání .................................................. 29
Připojení................................................................ 30
Počáteční instalace - připojení USB...................... 31
Menu Funkce a vlastnosti...................................... 35
Obsluha TV............................................................ 38
WIRELESS DISPLAY ........................................... 40
Používání Služby DLNA Network.......................... 41
Internetový prohlížeč............................................. 42
Aktualizace softwaru............................................. 43
Řešení problémů a tipy......................................... 43
Systém HBBTV..................................................... 44
PC vstup typické zobrazovací režimy ................... 45
Kompatibilita AV a HDMI....................................... 45
Podporované formáty souboru pro USB režim...... 46
Čeština - 24 -
Bezpečnostní informace
TV odpojte od elektřiny při bouřce nebo pokud
nebude TV dlouhodobě používána (např.
dovolená). Síťová zástrčka slouží k odpojení
TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno
přístupná.
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTŘINOU
NEOTEVÍREJTE
VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU
NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST)
UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELEM
OPRAVITELNÉ ČÁSTI. PRO OPRAVU KONTAKTUJTE
KVALIFIKOVANÝ SERVIS.
Obsluha vaší TV v extrémním prostředí může
způsobit škodu na vašem přístroji.
Symbol vykřičníku v rovnostranném
trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele
zařízení na přítomnost důležitých informací
o provozu a údržbě v dokumentaci, která je
přiložena k zařízení.
Poznámka: Pro obsluhu příslušných funkcí následujte
pokyny na obrazovce.
DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití
VAROVÁNÍ: Tento přístroj není určen pro
použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi
nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití
kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří
jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich
bezpečnost.
•Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm
volného prostoru pro ventilaci.
•Neblokujte větrací otvory.
•Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu,
pro zabránění úrazu je nutno následovat
montážní pokyny.
•Někdy se mùže stát, že se na obrazovce objeví
několik stálých pixelù v barvě modré, zelené nebo
červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.
Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem
nebo jiným tvrdým předmětem.
•Před čištěním odpojte přístroj z elektrické zásuvky
ve zdi. Používejte měkký, suchý hadřík.
•Nepokládejte TV na nakloněné nebo vratké
povrchy, TV může přepadnout.
•Používejte toto zařízení v běžných klimatických
podmínkách.
•Síťový kabel by měl být snadno přístupný.
Nepokládejte na síťový kabel nábytek, TV nebo
jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit
požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte
vytažením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel.
Nikdy nesahejte na síťový kabel mokrýma rukama,
může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy
kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Pokud
je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí
být provedeno kvalifikovanou osobou.
Varování
Nebezpečí vážného poranění
či smrti.
Nebezpečí zranění
elektrickým proudem
Nebezpečí poranění vysokým
napětím
Upozornění
N ebezpečí zranění nebo
poškození majetku
Důležité
•Takovou TV nepoužívejte na vlhkém prostředi.
Nevystavujte TV jakékoli kapalině. Pokud spadne
nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze
zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat
oprávněnou osobou.
•TV nevystavujte přímému slunečnímu svitu ani
zdrojům tepla.
•Neumisťujte TV blízko otevřeného ohně a
zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení.
•Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek
může způsobit ztrátu sluchu.
•Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného
ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu
TV.
Čeština - 25 -
Upozornění
Sprévné zechézeni
Další poznámky
Začínáme
Upozornění, funkce a příslušenství
•Dětský zámek.
Environmentální informace
Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu
energie za účelem ochrany životního prostředí.
Pro snížení spotřeby energie postupujte podle
následujících kroků:
Můžete použít nastavení Úsporný režim, který se
nachází v menu Obraz . Pokud Úsporný režim zapnete
jako Eco, TV se přepne do úsporného režimu a úroveň
svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň.
Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu,
nlze změnit některá nastavení obrazu.
Pokud je vybráno Vypnout obraz, zobrazí se
zpráva: “Obrazovka se za 15 vteřin vypne.” Vyberte
“POKRAČOVAT” a stiskněte OK. Obrazovka se
ihned vypne.
Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze
sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.
Notifikace pohotovosti
1) Pokud TV nepřijímá žádný signál (př. od antény
nebo HDMI zdroje) po pět minut, TV se přepne do
pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV
se zobrazí následující zpráva: “Pohotovostní režim
z důvodu nulového signálu”. Pro pokračování
stiskněte OK.
•Automatické ztlumení zvuku, když není sıgněl.
•Přehrávání NTSC.
•AVL (Automatické Omezování Hlasitosti)
•PLL (Hledání frekvence)
•PC vstup
•Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
•Režim pro hry (volitelný).
•Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
•802.11n zabudovaná WIFI podpora.
•DLNA.
•Systém HBBTV.
•100Hz frekvence hledání.
Zahrnuté příslušenství
Dálkové ovládání
Baterie: 2 X AAA
Návod k obsluze
Boční AV připojovací kabel
Adaptér pro Mini Scart kabel
Ovládací tlačítka a provoz TV
2) Pokud není TV nějakou dobu použita, přepne se
do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV
se zobrazí následující zpráva: “Pohotovostní režim
z důvodu nulového signálu” Stiskněte OK.
Vlastnosti
P/CH
TV/AV
•Dálkově ovládaná barevná LED TV.
•Plně integrovaná digitální TV (DVB-T-C-S2)
MENU
•Vstupy HDMI slouží k připojení zařízení, které má
konektor HDMI.
•USB vstup.
•Nahrávání programů
•Nahrávání programů časovým posunem
1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí Pohotovostního režimu
•OSD menu systém.
•Dvě scart zdířka pro externí zařízení (jako video,
video hry, audio set, atd.).
•Stereo zvukový systém.
2. Tlačítko TV/AV
3. Tlačítko program nahoru / dolů
4. Tlačítko zvuk nahoru / dolů
•Teletext
•Připojení pro sluchátka.
•Automatické laděni.
•Ruční ladění
•Automatické vypnutí po uplynutí šesti hodin.
•Časovač vypnutí.
Čeština - 26 -
Ovládání tlačítek na TV
Stisknutím tlačítka
snížíte hlasitost a stisknutím
tlačítka
ji zvýšíte, takže se na obrazovce
zobrazí stupnice hlasitosti (posuvník). Stisknutím
tlačítka P/CH + přepnete na následující
program a stisknutím tlačítka P/CH - přepněte
Připojení napájení
DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím
220 - 240 V při 50 Hz. Než televizor připojite do sitě
po jeho vybeleni, nechte ho zehřets ne pokojovou
teplotu. Zapojte napájecí kabel do výstupu zásuvky.
Anténní / kabelové / satelitní připojení
Připojte zástrčky antény do KONEKTORU ANTÉNY
(ANT-TV) nebo satelitní kabel do zásuvky LNB
KONEKTORU (ANT SAT) vstupu na zadní dolní
straně televizoru.
na předchozí program.
Současným stisknutím tlačítek
a
zobrazte hlavní nabídku. V hlavní
nabídce lze vybrat podnabídku pomocí
tlačítek TV/AV a otevřít podnabídku lze
tlačítkem
nebo
. To, jaké
možnosti jsou dostupné přes menu, naleznete
Zadní spodní strana TV:
v tomto návodu v části menu systému. Pro
přepnutí mezi režimy AV stiskněte tlačítko
TV/AV na předním panelu TV.
Aerial or Cable
Poznámka: Po stisknutí tlačítek se na obrazovce
zobrazí indikace funkce tlačítek.
Ovládání dálkovým ovladačem
Pro zobrazení hlavního menu stiskněte na svém
dálkovém ovladači tlačítko MENU. Pro výběr záložek
menu použijte “ ” nebo “ ” tlačítko a stiskněte OK
pro výběr možnosti. Použitím tlačítka " " nebo
" "nebo" " nebo " " vyberte nebo nastavte
položku. Stiskněte tlačítko BACK nebo EXIT nebo
MENU pro opuštění obrazovky nabídky.
Výběr vstupu
Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV,
mùžete přepínat k různým zdrojùm vstupù. Stiskněte
tlačítko “
“(source) na dálkovém ovladači pro
přímou volbu zdroje.
Změna kanálů a hlasitosti
S použitím tlačítek V+/- a P+/- na dálkovém ovládání
můžete změnit kanál a nastavit hlasitost. Kanály
také můžete přepínat stisknutím tlačítek na předním
panelu vaší TV.
Oznámení
Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.
OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE
“Dolby” a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou
známkou Dolby Laboratories.
“HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia
Interface jsou ochranné známky HDMI licence LLC.”
“DLNA, DLNA Logo a DLNA CERTIFIED jsou
ochranné známky, servisní značky nebo certifikační
značky Digital Living Network Alliance.”
Vložte baterie do dálkového ovladače
Jemně nadzvihněte kryt v zadní části dálkového
ovládání. Vložte dvě baterie AAA. Zkontrolujte, zda
jsou konce baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy
správně (zkontrolujte správnoupolaritu.
"YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky
společnosti Google Inc."
Čeština - 27 -
Informace pro uživatele o lıkvıdacı starého
vybavení a baterií
Pouze Evropská Unie
Tyto znaky znamenají, že vybavení by nemělo být
vyhozeno s domácím odpadem. Pokud potřebujete
zneškodnit produkt nebo baterie, zjistěte si vhodná
recyklační centra.
Upozornění: Značka Pb pod symbolem baterie označuje:
že baterie obsahuje olovo.
Teletext
Stiskněte tlačítko “ ” pro vstup. Pro aktivaci režimu
mix stiskněte znovu. Pro opuštění stiskněte ještě
jednou. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.
Digitální Teletext (pouze pro VB)
Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu stiskněte
tlačítko “
”. Ovládetejte ho pomocí barevných
tlačítek, šipek a tlačítka OK. Možnosti se mohou
měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu.
Následujte instrukce zobrazené na obrazovce. Když
stisknete tlačítko “
”, TV se vrátí na sledování
televizního vysílání.
Baterie
Produkty
Technické údaje
Televizní vysílání
PAL B/G D/K K
Příjem kanálů
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Počet
přednastavených
kanálů
10.000
Indikátor kanálu
Zobrazování na displeji
Vstup RF antény
75 ohm (nevyvážené)
Provozní napětí
220 – 240 V 50Hz
střídavého proudu
Audio
Německé + Nicam Stereo
Zvukový Výkon
(WRMS.) (10% THD)
2x12W
Spotřeba energie
200W
Rozměry TV ŠxDxV
(s podstavcem)
344x1460x905
Rozměry TV ŠxDxV
(bez podstavce)
38/48x1460x838
Displej
65”
Provozní teplota a
vlhkost vzduchu:
0ºC až 40ºC, max. vlhkost
vzduchu 85%
Čeština - 28 -
Začínáme
Dálkové ovládání
1. Pohotovostní režim / Zapnutí
2. Seznam kanálů
3. Snížení hlasitosti/Zvýšení hlasitosti
4. Zapnutí / vypnutí nabídky
5. OK / Potvrdit
6. Návrat/Zpět
7. Internetový Portál
8. Youtube/ Moje tlačítko 1 (*)
TV
9. Moje tlačítko 2(**)
10. Barevná tlačítka (Červené, Zelené, Žluté,
Modré)
11. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuální jazyk
12. Přetáčení rychle vzad (v režimu prohlížení
medií )
13. Pauza (v režimu prohlížení medií)/Nahrávání
Časového posunu
14. Nahrávání programů
15. Hrát (v režimu prohlížení medií)
16. Stop (v režimu prohlížení medií)
17. Přetáčení rychle vpřed (v režimu prohlížení
medií)
18. Titulky zap-vyp/Titulky (v režimu prohlížení
medií)
19. Velikost obrazu
20. Teletext - Mix
21. Prohlížeč médií
22. Elektronický programový průvodce
23. Opustit
POZNÁMKA: Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.
Moje tlačítko 1 (*)
Hlavní funkce tohoto tlačítka je spustit Youtube.
Pokud ovšem chcete tuto funkci změnit, přejděte
na požadovaný zdroj, kanál nebo odkaz a na pět
vteřin stiskněte tlačítko MOJE TLAČÍTKO 1. Zobrazí
se zpráva "MOJE TLAČÍTKO NASTAVENO". Toto
potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko přiřazeno k vybrané
funkci. Pokud znovu provádíte první instalaci, MOJE
TLAČÍTKO 1 se navrátí zpět do původní funkce.
Moje tlačítko 2 (**)
Hlavní funkce tohoto tlačítka je přepínat mezi DVB-T,
DVB-C a DVB-S vysíláním. Když ale stisknete MOJE
TLAČÍTKO 2 na pět vteřin, můžete nastavit jinou
funkci obdobně jako je popsáno výše.
24. Navigační tlačítka
25. Vynutí a zapnutí Rychlého menu
26. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
27. Program nahoru / dolů
28. Ztlumit
29. Předešlý program / Nyní (v EPG režimu)
30. Numerické tlačítka
31. AV / Zdroj
Pokud znovu provádíte první instalaci, MOJE
TLAČÍTKO 2 se navrátí zpět do původní funkce,
přepínáním mezi DVB-T, DVB-C a DVB-S vysíláním.
Čeština - 29 -
Začínáme
Připojení
Konektor
Typ
Kabely
Zařízení
Scart
Připojení
(zadní strana)
Mini Scart
Připojení
(zadní strana)
Adaptér pro Mini Scart
kabel (dodáván)
VGA
Připojení
(zadní strana)
PC/YPbPr
Audio
Připojení
(zadní strana)
Boční Audio
YPbPr nebo PC Připojovací kabel
(není dodáván)
HDMI
Připojení
(spodek a bok)
S/PDIF
(Optický
výstup)
Připojení
(spodek)
Boční AV
(Audio/Video)
Připojení
(boční)
Boční AV
připojovací kabel
(dodáván)
Sluchátka
Připojení
(boční)
YPbPr Video
Připojení
(boční)
YPbPr připojovací
kabel (není dodáván)
USB
Připojení
(boční)
CI
Modul
CAM
module
(boční)
Subwoofer
Připojení
(zadní strana)
Čeština - 30 -
POZNÁMKA: Při připojování
zařízení pomocí YPbPr nebo
bočního AV vstupu použijte
dodané kabely. Viz ilustrace
níže. | Pro zprovoznění PC audia
potřebujete dodaný BOČNÍ
AV připojovací kabel (BÍLÝ a
ČERVENÝ vstup). |Pokud je skrz
zdířku SCART připojeno externí
zařízení, TV se automaticky
přepne do režimu AV. | Při přijímání
kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo
při aktivním režimu Prohlížeče
médií nebude výstup zdířky Scart
dostupný. |Pokud montujete TV
ke stěně, doporučujeme zapojit
všechny kabely na zadní straně
TV. | Vložte nebo vyjměte CI
jednotku, pouze pokud je TV
VYPNUTÁ. Měli byste si
prohlédnout v návodu k obsluze
modulu návod pro podrobnosti o
nastavení. |Každý vstup USB na
TV podporuje zařízení do 500mA.
Připojení zařízení nad 500mA
může poškodit Váš TV.
Začínáme
Počáteční instalace - připojení USB
(*) LCN je Logické číslo kanálu, která organizuje
dostupná vysílání podle rozeznatelné sekvence
kanálu.
Zapínání/vypínání
Zapnutí televizoru
Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým
proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete
zvolit jednu z možností:
Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka “
P-nebo numerická tlačítka.
”,P+ /
Vypnutí TV
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko "
" nebo
Instalace v režimu Kabel
Pokud na dálkovém ovladači zvolíte KABEL a
stisknete tlačítko OK, na obrazovce se objeví
potvrzující zpráva. Pro pokračování, vyberte ANO
a stiskněte OK. Pro zrušení operace vyberte NE
a stiskněte OK. Na obrazovce si můžete zvolit
frekvenční pásmo.
S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu
nebo frekvenci.
dotykové tlačítko " "na TV. Televizor se nyní přepne
do pohotovostního režimu.
Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle
vybraných vyhledávacích kroků.
Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí
kabel ze zásuvky.
Instalace satelitního vysílání
Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního
režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako
třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou
aktivní. Kontrolka LED může také blikat když TV přepnete z
pohotovostního režimu.
První instalace
Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka.
Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK.
Bude zobrazena obrazovka První instalace. Pomocí
navigačních tlačítek nastavte možnosti a po dokončení
stiskněte OK.
Poznámka: Typ operátora M7 (*) bude definován v souladu s
volbou Jazyka a Země, kterou jste provedli při První instalaci.
(*) M7 je poskytovatel digitálních satelitních služeb.
Režim obchodu můžete aktivovat v menu „Ostatní
nastavení“ a nastavení vašeho televizoru bude
optimalizováno pro nejlepší kvalitu zobrazení. Zobrazí
se dialogové okno pro potvrzení. Pro pokračování
vyberte ANO.
Je-li vybrán režim Domov, po první instalaci nebude
k dispozici režim ukládání. Stisknutím tlačítka OK
pokračujte.
Instalace v režimu Anténa
Pokud si na obrazovce Typ hledání zvolíte možnost
ANTÉNA, digitální televize zahájí vyhledávání
digitálního pozemního televizního vysílání.
POZNÁMKA: Pro zrušení můžete stisknout tlačítko
MENU.
Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí
se seznam kanálů. Pokud chcete kanály třídit podle
LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte OK.
Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV
stiskněte tlačítko MENU.
Instalace seznamu kanálů M7
Na obrazovce výběru typu hledání vyberte možnost
Satelit. Zobrazí se potvrzující zpráva. Zvolte ANO a
stiskněte tlačítko OK pro pokračování.
Na další obrazovce zvolte Automatické vyhledávání
kanálů a stiskněte tlačítko OK pro spuštění
automatického vyhledávání. Můžete být vyzváni k
výběru seznamu HD nebo SD kanálů podle Vašeho
typu operátora M7. Zvolte si jeden z nich a stiskněte
tlačítko OK pro pokračování.
Počkejte, až skenování skončí. Nyní je seznam
nainstalován.
Aktualizaci seznamu kanálů M7
Automatická aktualizace pro provozovatele M7 není
k dispozici. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání az hlavního menu zvolte položku Instalovat
a přeladit . Stiskněte tlačítko OK pro vstup. První
položka je pojmenována podle provozovatele M7
ve vaší zemi. Zvýrazněte a stiskněte tlačítko OK.
Následně se řiďte stejnými kroky jako jsou uvedeny
výše.
Chcete-li najít jiné satelitní kanály jako M7 kanály,
postupujte následovně:
Na obrazovce výběru typu hledání vyberte možnost
Satelit. Zvolte Ano na další obrazovce, která se ptá
na instalaci M7. Na další obrazovce zvolte Ruční
vyhledávání kanálů a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí
se nabídka Typ antény.
Pokud na obrazovce Typ vyhledávání zvolíte možnost
Satellite, můžete nastavit satelit a sledovat satelitní
kanály. Po výběru Instalace satelitu se zobrazí Typ
antény.Existují tři typy výběru antény. Použitím tlačítka
“ ” nebo “ ” můžete vybrat Typ antény jako Přímý,
Unicable nebo DiSEqC.
Čeština - 31 -
Přímý: Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový
talíř, vyberte tento typ antény. Po výběru možnosti
Přímý, se na obrazovce zobrazí další menu. Vyberte
dostupný satelit a stiskněte OK pro hledání služeb.
Unicable: Pokud máte více přijímačů a jednokabelový
systém, vyberte tento typ antény. Pro pokračování
stiskněte OK Konfigurujte nastavení podle pokynů
na obrazovce. Stiskněte OK pro procházení služeb.
DiSEqC přepínač: Tento typ antény zvolte v případě,
že máte více přijímačů DiSEqC přepínač. Po zvolení
DiSEqC přepínače se objeví další menu. You canMůžete
nastavit čtyři možnosti DiSEqC (pokud jsou dostupné).
Pro prohledávání všech satelitů stiskněte ZELENÉ
tlačítko nebo stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro procházení
pouze zvoleného satelitu. Pro uložení nastavení a
opuštění menu stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Pokud chcete vyhledávat jiné satelitné kanály
jako M7 kanály, po První instalaci, stiskněte tlačítko MENU
a vyberte Instalovat a přeladit. V sub-menu vyberte položku
operátor M7 a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se potvrzující
zpráva, zvolte Ano a stiskněte tlačítko OK pro pokračování. Na
další obrazovce zvolte Ruční skenování kanálů a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Typ antény. Nastavte
preference svého satelitu a spusťte proces skenování.
SatcoDX Funkce tlačítkem
SatcoDX (volitelné):Můžete provádět operace SatcoDX
pomocí použití menu Satelitních nastavení. V nabídce
SatcoDX, existují dvě možnosti, týkající se SatcoDX.
Můžete si stáhnout nebo nahrát SatcoDX data. Ke
splnění těchto funkcí, musí být k televizoru připojené
USB zařízení.
Můžete nahrát aktuální služby a související satelity &
transpondéry v televizi, na zařízení USB.
Navíc si můžete stáhnout do televizoru jeden ze
SatcoDX souborů uložených na USB zařízení.
Pokud zvolíte jeden z těchto SatcoDX souborů,
všechny služby a související satelity a transpondéry
ve vybraném souboru budou uloženy v televizi Pokud
nejsou instalovány žádné terestriální, kabelové a
/ nebo analogové služby, ty se uchovají a budou
odstraněny jen družicové služby.
Následně zkontrolujte nastavení antény a v případě
potřeby proveďte změny Může být zobrazeno chybové
hlášení "Žádný signál" v případě, pokud není správně
nakonfigurováno nastavení antény.
Media Playback přes USB Vstup
Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2.5” a 3.5” palcový externí
hardisk (hardisk s externím přojením) nebo USB paměť.
DŮLEŽITÉ! Před připojením k TV zálohujte data.
Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu
dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např.
MP3 přehrávače)nebo USB hardisky/ paměťové
karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje
formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání
nebude při NTFS fungovat.
Pokud formátujete USB harddisk, který má 1TB
(Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s
formátováním.
Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk.
To může způsobit fyzické poškození USB přehrávače
a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB
paměť nevytahujte.
Lze použít USB hub. Doporučeny jsou disky s
externím napájením.
Pokud připojujete USB hardisk, zapojte jej přímo.
Nahrávání programu
DŮLEŽITÉ: Pokud se chystáte použít nový USB
pevný disk, doporučujeme ho nejdříve naformátovat
vybráním položky "Formátovat disk" v nabídce
televizoru.
Poznámka: Pro nahrávání programu nejdříve připojte
USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro
umožnění funkce nahrávání.
K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo
externí pevný disk k TV , a tento disk by měl mít
minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud
připojené zařízení USB nepodporuje přenosovou
rychlost USB 2.0, zobrazí se chybová zpráva.
Poznámka: Nahrané programy se uloží do
připojeného USB disku. Pokud si přejete, můžete
nahrávky ukládat/kopírovat do počítače. soubory však
nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze
přehrávat pouze pomocí vaší TV.
Poznámka: Během časového posunu může
nastat zpoždění Lip Sync. Nahrávání z rádia není
podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé
až 10 hodin.
Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.
Není-li rychlost připojeného USB disku dostatečná,
nahrávání se nemusí podařit a funkce časového
posunu nemusí být dostupná.
Na nahrávání HD programů doporučeme používat
USB hardisk
Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může
to poškodit připojený disk.
Lze vytvořit více partitionů. Podporovány jsou
maximálně dva různé partitiony. První partition na
USN disku je použit pro PVR. Musí být zformátován
jako primární.
Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému
se signálem, tudíž se může stát, že video během
přehrávání zamrzne.
Pokud je zapnutı teletext, nepoužívejte tlačítka
Nahrávat, Přehrát, Zastavit, Zobrazit. Pokud se
nahrávání spustí z časovače, když je teletext
ZAPNUTÝ, teletext se automaticky vypne. Pokud
právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je
nedostupný.
Čeština - 32 -
Nahrávání časovým posunem
Nastavení Nahrávání
Pro přepnutí do timeshift režimu zatímco sledujete
vysílaní, stiskněte tlačítko (ZASTAVIT). V timeshift
režimu je program pozastaven a zároveň nahráván
na připojený USB disk. Pro pokračování sledování
pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven,
stiskněte tlačítko
(PŘEHRÁT). Pokud chcete
ukončit nahrávání časovým posunem a vrátit se k
živému vysílání, stiskněte tlačítko STOP.
Poznámka: V režimu Rádio nelze použit nahrávání časovým
posunem.
Poznámka: Funkci rychlé přetáčení vzad při časovém
posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým
přetáčením.
Okamžité nahrávání
Pro okamžité nahrávání sledovaného programu
stiskněte tlačítko
(NAHRÁVÁNÍ). Pro nahrání
dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko
(NAHRÁVÁNÍ) na dálkovém ovládání. V takovém
případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro
nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko
(STOP).
Poznámka: Během nahrávacího režimu nelze přepnout do
vysílání a používat Prohlížeč médií. Pokud není rychlost
USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při
nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.
Sledování nahraných programů
Z menu Prohlížeče médií vyberte Knihovnu
záznamů. Ze seznamu vyberte nahranou položku
(byla-li dříve nahrána). Stiskněte tlačítko OK pro
prohlížení Volby přehrávání. Vyberte jednu z
možností a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Během přehrávání nebude možné prohlížet hlavní
nabídku ani položky nabídky.
Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny
záznamů stiskněte tlačítko
(STOP).
Pomalý posun vpřed
Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke
konfiguraci nastavení nahrávek.
Zformátovat disk: Můžete použít volbu Formátovat
disk pro formátování připojeného USB disku. PIN
požaduje použití Formátování disku (přednastavený
PIN je 0000).
DŮLEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku
budou ztracena a poté bude formát disku převeden do
FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Stejně i v případě, že
disk USB nefunguje správně, se můžete pokusit disk
naformátovat. Ve většině případů formátování disku
USB obnoví jeho normální provoz. VŠECHNY data
uložená na disku USB se však v tomto případě ztratí.
Poznámka: Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva
USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se opět
zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nesplňuje
požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiný USB
disk.
Menu Prohlížeč médií
Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené
na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím
obrazovky Procházet média. Připojte USB disk k
jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně
televizoru. Stisknutí tlačítka MENU v Prohlížeči
médií Vám umožní přístup do menu Obraz, Zvuk
a Nastavení. Opětovným stisknutím tlačítka MENU
opustíte tuto obrazovku. Použitím okna Nastavení
můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií.
Provoz ve smyčce/míchaně
a
TV přehraje další soubor a
seznam v smyčce.
Přehrávání spustíte pomocí OK
Stejný soubor se přehraje ve
smyčce (opakování).
Spusťte přehrávání s
aktivujte
a aktivujte
Přehrávání spustíte pomocí OK/
a aktivujte
Pokud stiskněte tlačítko (ZASTAVIT) při sledování
nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu
vpřed. Můžete použít tlačítko
Pomalu vpřed.
Stisknutím tlačítka
postupně budete měnit
rychlost přehrávání pomalu vpřed.
Soubory se budou přehrávat
míchaně.
Vlastní Logo při zapnutí
Můžete si přizpůsobit svůj televizor pro zobrazení
vašeho oblíbeného obrázku nebo fotografie na
obrazovce pokaždé, když se televizor zapne. Pokud
to chcete provést, umístěte své oblíbené obrazové
soubory na USB klíč a otevřete je z nabídky Media
Browser. Pokud jste si vybrali požadovaný snímek,
označte ji a klepněte na OK pro zobrazení na celé
obrazovce. Opětovným klepnutím na tlačítko OK
vyberte snímek jako vaše vlastní logo. Pokud je
obrázek vhodný *, zobrazí se na obrazovce během
následujícího zapnutí televizoru.
Poznámka: Při uskutečnění FTI (první instalace
televizoru) se TV vrátí k používání výchozího loga.
Obrázky musí mít poměr stran mezi 4:3 nebo 16:9
a musí být ve formátu souborů .jpeg, .jpg nebo .jpe.
Čeština - 33 -
Rychlé Menu
Pomocí menu Rychlé nastavení' lze vstoupit do
některých funkcí rychleji. Toto menu obsahuje
možnosti Úsporný Režim, Parametre ekvalizéra,
Oblíbené, Časovač Vypnutí, FollowMe TV,
FollowMe TV na DMR a Informační brožura.
Stiskněte tlačítko Quick Menu na ovladači pro vstup
do nabídky Rychlé menu. Pro podrobnosti o seznamu
možností viz následující kapitoly.
FollowMe TV
S vaším mobilním zařízením můžete streamovat
aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce
FollowMe TV. Nainstalujte vhodnou aplikaci Smart
Center do vašeho mobilního zařízení. Spusťte aplikaci.
Další informace o použití této funkce najdete v návodu
k použití vámi používané aplikace.
Poznámka: Tato aplikace není kompatibilní se všemi
mobilními přístroji.
FollowMe TV na DMR
Tato funkce umožňuje streamování videa z vašeho
televizoru do jiného televizoru nebo mobilního
zařízení, pomocí použití vhodné aplikace (např.
UPnP - Universal Plug and Play - aplikace, jako
je BubbleUPnP). Aktivujte FollowMe TV na DMR
a timeshift se spustí. Stiskněte červené tlačítko a
zobrazí se menu pro výběr zařízení. Vyberte sví
zařízení a stiskněte OK.
Poznámka: FollowMeTV a FollowMe TV na DMR
pracuje v korelaci s funkcí PVR a vyžaduje připojené
paměťové zařízení USB s formátem FAT32 a dostatek
prostoru na něm. HD kanály nejsou podporovány a
obě zařízení musí být připojeny do stejné sítě.
E-příručka
V elektronické příručce najdete pokyny pro funkce
vašeho televizoru.
Pokud chcete používat E-Manual stiskněte tlačítko
Info během zobrazení hlavního menu na obrazovce.
Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadovanou
kategorii. Každá z kategorií obsahuje různá témata.
Vyberte téma a pro přečtení si pokynů stiskněte OK.
Pokud chcete zavřít obrazovku elektronické příručky
E-Manual, stiskněte tlačítko Exit.
Dálkový ovladač televizoru je automaticky schopen
plnit základní funkce po zvolení připojeného zdroje
HDMI.
Pokud chcete ukončit provoz a znovu ovládat televizor
pomocí dálkového ovladače, stiskněte a podržte
tlačítko "0 - Zero" na dálkovém ovladači 3 sekundy.
Nebo stiskněte tlačítko Q.Menu na dálkovém
ovladači , zvýrazněte CEC RC Passthrough a
nastavte ho jako Vypnutý stisknutím tlačítka Vlevo
nebo Vpravo. Tuto funkci můžete také povolit nebo
zakázat v nabídce Nastavení/Další nastavení.
TV podporuje také funkci ARC (Audio Return Channel
). Tato funkce je audio linkou s cílem nahradit jiné
kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V
přijímač nebo reproduktorový systém).
Když je ARC aktivní, televizor automaticky nestlmí
své další audio výstupy. Takže budete muset snížit
hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud budete
chtít slyšet zvuk jen z připojeného zvukového
zařízení (stejně jako jiné optické nebo koaxiální
digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit
hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze
seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka
ovládání hlasitosti přesměrovány na připojené
zvukové zařízení.
Poznámka: Obsah E-příručky se může lišit v závislosti na
modelu.
CEC a CEC RC Passthrough
Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení které
jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového
ovládání televizoru.
Nejprve nastavte možnost CEC v nabídce Další
Nastavení v menu Nastavení jako Povolené.
Stiskněte tlačítko Zdroj a zvolte HDMI vstup
připojeného CEC zařízení z nabídky Seznam
zdrojů. Když je připojeno nové CEC zdrojové
zařízení, bude uvedeno v nabídce zdrojů pod
vlastním jménem místo názvu připojeného HDMI
portu (DVD přehrávač, rekordér 1 atd.).
Čeština - 34 -
Menu Funkce a vlastnosti
Menu Obraz
Režim
Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto
možností: Kino, Hra, Sporty, Dynamický a Příroda.
Kontrast
Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
Jas
Nastaví jas obrazovky.
Ostrost
Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva
Nastaví barvu.
Úsporný režim
Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický,Vypnutý obraz nebo Vypnutý.
(Pokud jste v režimu Dynamický, úsporný režim je automaticky vypnut).
Světlo obrazovky Toto nastavení ovládá úroveň světla obrazovky. Pokud je Ekologický režim zapnutý, znemožní
se funkce Podsvícení. Podsvícení nemůže být aktivní v VGA a režimu Prohlížeče médií nebo
(volitelné)
zatímco je nastaven obrazový režim Hra.
Redukce šumu
Pokud je vysílací signál slabý a obraz je se zašuměn, použijte nastavení Redukce šumu.
Pokročilá nastavení
Kontrast
Dynamický poměr kontrastu lze nstavit na požadovanou hodnotu.
Teplota barvy
Nastaví požadovaný tón barvy.
Obrazový Zoom
Nastaví požadovanou velikost obrazu.
Poznámka: Automatická volba je dostupná pouze v režimu SCART PIN8 přepínače napětí.
HDMI True Black
Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci
můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Filmový režim
Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů.
Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Tón pleti
Tón pleti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný posun
Nastaví požadovaný tón barvy.
RGB
Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.
Resetovat
Nastaví obraz na tovární nastavení.
Automatická
pozice (v režimu
PC)
Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
H pozice (v
režimu PC)
Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V pozice (v
režimu PC)
Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodové hodiny
(v režimu PC)
Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s
intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Fáze (v režimu
PC)
V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavý obraz
nebo obraz se šumem. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosáhnutí čistšího obrazu.
Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v
PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.
Čeština - 35 -
Nastavení menu Zvuku
Hlasitost
Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér
Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v uživatelském
režimu.
Balance
Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.
Sluchátka
Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim zvuku
Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho vybraný kanál podporuje).
AVL (Automatické
Omezování
Hlasitosti)
Tato funkce nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy.
Sluchátka/výstup Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete
linky
vybrat možnost Line output. Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost
Sluchátka.
(volitelné)
Dynamické basy
Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
Prostorový zvuk
(volitelné)
Prostorový režim lze zapnout nebo vypnout.
Digitální výstup
Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Nastavení menu Obsah
Podmíněný přístup
Kontroluje podmínění přístup, jestliže je dostupní.
Jazyk
Upravuje nastavení jazyka (může se lišit v závislosti na zemi). Upřednostňované
a současné nastavení bude k dispozici. Toto nastavení lze změnit pouze pokud
je vysílač podporuje.
Rodičovské
Pro změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. Snadno můžete
upravovat zámek menu, zámek podle věku (záleží na zvolené zemi) a dětský
zámek. Můžete také nastavit nový pin.
Časovače
Nastavení časovač na vypnutí TV po uplynutí určitého času. Nastaví časovače
vybraných programů. (USB Record).
Konfigurace
nahrávání
Zobrazí menu úpravy nahrávání (nutné USB připojení).
Datum/Čas
Nastaví datum a čas.
Zdroje
Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Nastavení satelitu
Zobrazí nastavení.
Nastavení sítě
Zobrazí nastavení.
Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV
Časový limit pro
zobrazení menu
Mění časový limit zobrození obrazovky nabídek.
Vyhledávání
zakódovaných
kanálů
Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy.
Modré pozadí
Pokud je slabý nebo není žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.
Aktualizace
softwaru
Slouží k získání nejnovějšího softwaru pro váš TV přijímač.
Verze aplikace
Zobrazí verzi aplikace.
Pro nedoslýchavé
Povolí jakékoli speciální funkce odeslané poskytovetelem.
Čeština - 36 -
Zvukový popis
Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově
postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Tuto možnost
můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.
Automatické vypnutí
TV
Lze nastavit čas vypršení automatického vypnutí. Pokud není televizor
provozován po určitý čas tak po dosažení časového limitu se TV vypne.
Ladění v
pohotovostním
Režimu (volitelně)
Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot.
režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo
chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání
chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží.
Režim Prodejna
(volitelný)
Pokud tento televizor vystavujete v prodejně, můžete zvolit tento režim.
Režim je dostupný, ale některé funkce nemusí být dostupné.
DLNA Render
Funkce DLNA render Vám umožňuje sdílet soubory na Vašem chytrém
telefonu. Pokud máte kompatibilní chytrý telefon nebo tablet pc s DLNA
renderem a máte nainstalovaný software, můžete sdílet/přehrávat fotky
na TV. Pokud software sdílíte, pro více informací viz návod. Režim DLNA
renderer nebude k dispozici s funkcí internetového portálu.
Režim vypnutí TV
Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
Režim ovladač
(volitelné)
Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
CEC
S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítek
Vlevo nebo Vpravo aktivujte nebo deaktivujte vybranou možnost.
Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při nahrávání a
nahrávání časovým posunem.
Instalovat nebo přeladit obsah menu
Provozovatel M7
Tato položka je pojmenována podle provozovatele M7 ve vaší zemi. Stiskněte
OK pro spuštění jednoduché instalace.
Zobrazí možnosti automatického ladění.
Automatické
skenování kanálů
(přeladění)
Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.
Časovač (pokud je k
dispozici)
Digitální Anténa & Analogové: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.
Digitální kabel: Hledá a ukládá kabelové DVB stanice.
Analog: Hledá a ukládá analogové stanice.
Digitální kabel & Analogové : Hledá a ukládá kabelové DVB stanice.
Satelit: Hledá a ukládá satelitní stanice.
Ruční prohledávání
kanálů
Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Vyhledávání kanálů
v síti
Vyhledává propojené kanály v systému vysílání.
Jemné analogové
ladění
Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce
není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.
První instalace
Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního
nastavení.
(*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na
Vyčištění seznamu
Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání
služeb
uložených kanálů.
Čeština - 37 -
Obsluha TV
Ovládání seznamu kanálů
TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu
kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit
oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti
Seznamu kanálů.
Poznámka: Příkazy Krok, Vymazat a Upravit název v nabídce
Upravit Seznam kanálů, nejsou k dispozici pro kanály , které
jsou vysílány provozovatelem M7.
Konfigurace Rodičovského nastavení
Pro zamezení sledování určitých programů můžou být kanály
a nabídky uzamčeny použitím rodičovského zémku.
Pro zobrazení nabídky rodièovského uzamèení
musíte vložit PIN. Výchozí PIN je 0000. Po zadání
správného PIN se zobrazí menu rodičovského
nastavení:
Zámek: Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup
do nabídky.
Zámek podle věku: Pokud je nastavena tato
možnost, přístroj získává informace o přístupnosti
vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.
Dětský zámek: Když je tato funkce zapnuta, televizor
lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém
případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat.
Nastavení PIN: Nastaví nový PIN.
Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze
použít kód 4725.
Elektronický programový průvodce (EPG)
Některé, ale ne všechny kanály mohou vysílat
informace o aktuálních a následujících programech.
Pro prohlížení stiskněte tlačítko “ ” a zobrazí se
nabídka elektronického průvodce EPG.
Nahoru/Dolu/Levý/Pravý: Navigace v EPG.
OK: Zobrazí možnosti programu.
İ(INFO): Zobrazí detailní informace o vybraném
programu.
Zvolte Kanál
Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do
vybraného kanálu.
Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost
Record a stiskněte OK. Poté se nahrávání nastaví
na vybraný program.
Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program
a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost Vymazat
nahrávací Časovač. Nahrávání bude zrušeno.
Nastavit / odstranit časovač
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost
Nastavit časovač na událost a stiskněte tlačítko OK.
Můžete nastavit časovač pro programy v budoucnosti.
Pro zrušení nastaveného připomínače, zvýrazněte
program a stiskněte OK. Pak vyberte možnost
"Odstranit časovač". Časovač bude zrušen.
Poznámka: Nahrávat dva kanály ve stejnou chvíli nelze.
FUNKCE PŘIPOJENÍ
Drátové pripojení
Připojení ke kabelové síti
•Musíte disponovat s modemem / routerem
připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
•Ujistěte se, že software Nero Media Home je
nainstalován na vašem počítači (Pro funkce DLNA).
Viz část "Instalace Nero Media Home".
•Připojte svůj počítač k modemu / routeru. Může to
být pevné nebo bezdrátové připojení.
•Připojte televizor k modemu / routeru ethernetovým
kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k
dispozici LAN port.
ZELENÉ: Přepne na seznamový list EPG.
Broadband ISP
connection
ŽLUTÉ: Přepne do Časové osy seznamu EPG.
MODRÉ tlačítko: Zobrazí možnosti filtrování.
(NAHRÁVÁNÍ): TV spustí nahrávání vybraného
programu. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.
LAN (ethernet)
cable
DŮLEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV. Tv musí být vypnutá.
Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.
Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi
vysíláními nebo zdroji.
Možnosti programu
Rear side of the TV
V EPG menu, stiskněte pro vstup Možnosti události
tlačítko OK.
•Pro přístup a přehrávání sdílených souborů je třeba
zvolit Prohlížeč médií. Stiskněte tlačítko Menu a
vyberte Prohlížeč médií. Pro pokračování stiskněte
OK. Vyberte požadovaný typ souboru a stiskněte
Čeština - 38 -
OK. Pro sdílení a přehrávání sdílené soubory na
síti vždy musíte použít Prohlížeč médií.
•PC / HDD / Media Player nebo jiná zařízení, které
jsou kompatibilní s DLNA 1.5 se pro vyšší kvalitu
přehrávání musí používat s kabelovým připojením.
2. Chcete-li nakonfigurovat vaše nastavení
bezdrátové sítě, najdete ho v sekci Nastavení
sítě v tomto manuálu.
Chcete-li nakonfigurovat nastavení kabelové sítě,
pokyny naleznete v části Nastavení v nabídce
Nastavení.
Broadband
ISP
connection
•Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN
v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém
případě použijte ethernetový kabel pro připojení TV
přímo k zásuvce sítě.
•Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným
využitím 2.4 a 5 GHz pásma, je navrhnut pro zvýšení
šířky pásma. Optimalizováno pro plynulejší a
Wireless LAN
rychlejší HD video streaming, přenosy souború a
adaptor
bezdrátové hraní her.
USB inputs
•Použijte
připojení k síti LAN pro rychlejší sdílení
rear left side
souborů
mezi jinými zařízeními, jako jsou počítače.
of the TV
Konfigurace kabelového Nastavení
zařízení
•Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti
Typ sítě
Typ sítě můžete vybrat jako Kabelové nebo
Bezdrátové, v souladu s aktivním připojením k
televizoru. Pokud jsou připojeny přes Ethernet, zvolte
tuto možnost jako "Wired" (Kabelové),
Stav Konfigurace
Tato část zobrazuje status připojení.
IP adresa
Pokud je dostupné aktivní připojení, v této části se
zobrazí IP adresa. Pokud chcete konfigurovat volby
IP adresy, stiskněte ZELENÉ tlačítko a přepněte do
pokročilého režimu.
Konfigurace nastavení kabelové sítě v
rozšířeném režimu
Po stisknutí ZELENÉHO tlačítka bude dostupný
“Pokročilý režim”. Pro úpravu nastavení stiskněte
ČERVENÉ tlačítko zatím co jste v pokročilém
nastavení. Po dokončení stiskněte tlačítko OK pro
uložení, stiskněte RETURN/BACK pro zrušení.
Bezdrátové Připojení
Připojení k bezdrátové síti
•Pro zviditelnění vašeho modemu SSID změňte
nastavení modemu skrze jeho systém. TV se
nemůže připojit k sítím se skrytým SSID.
Pro připojení k bezdrátové síti LAN, musíte
provést následující kroky:
1. Ujistěte se, že software Nero Media Home je
nainstalován do počítače. (Pro DLNA funkci).
• Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti
a počtu překážek mezi přenosovými produkty,
konfiguraci produktů, podmínky rádiových vln, na
provozu a produktech, které užíváte. Přenos může
být také přerušen, nebo odpojen v závislosti na
podmínkách rádiových vln DECT telefonů, nebo jiných
WiFi 11b zařízení. Běžní hodnoty rychlosti přenosu
je teoretické maximum pro bezdrátové standardy.
Nejedná se o účinnou rychlost přenosu dat.
•Místa, kde je přenos nejefektivnější, se liší v
závislosti na uživatelském prostředí.
•Wireless možnost TV podporuje typ modemů 802.11
a,b,g & n . Důrazně se doporučuje používání IEEE
802.11n komunikačního protokolu, aby se zabránilo
případným problémům při sledování videa.
•Pokud jsou kolem modemy ze stejnou SSID,
musíte změnit SSID jednoho z nich. Jinak nastanou
problémy při připojení. Pokud máte problémy
s bezdrátovým připojením, použijte drátové
připojení.
Konfigurace Nastavení Bezdrátové sítě zařízení
Pro spuštění procesu připojení otevřete nabídku
Nastavení sítě a vyberte Typ sítě jako Typ sítě
Bezdrátové zařízení Bezdrátové zařízení.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro skenování bezdrátové
sítě. Zobrazí se seznam dostupných sítí. Prosím,
vyberte svou požadovanou síť ze seznamu.
Poznámka: Pokud modem podporuje N režim,
můžete nastavit nastavení pro režim N.
Pokud je vybraná síť chráněná heslem, vložte prosím
správné heslo použitím virtuální klávesnice. Můžete
Čeština - 39 -
použít tuto klávesnici pomocí navigačních tlačítek
a tlačítka OK na dálkovém ovladači.
Vyčkejte dokud se neobjeví IP adresa.
To znamená, že je připojení vytvořeno. Pro odpojení
se od bezdrátové sítě stiskněte OK.
Přecházet mezi záložkami menu lze stisknutím
levého/pravého tlačítka. Lišta nápovědě ve spodní
části dialogového okna zobrazí funkce, které můžete
použít. Stiskněte MODRÉ tlačítko pro kontrolu
rychlosti připojení k internetu. Stiskněte ZELENÉ
tlačítko pro přepnutí do pokročilého režimu a pro
úpravu nastavení stiskněte OK.
Můžete zkontrolovat sílu signálu pomocí menu
síťového nastavení pro režim bezdrátového zařízení.
Jiné informace
Configuration Status: Zobrazuje stav Wi-Fi připojení
zda je či není připojen.
IP adresa: Zobrazuje aktuální IP adresu.
Název sítě: Zobrazí se název připojených sítí.
Odstranění uložených Wifi profilů
Pokud je zobrazen výběr bezdrátových zařízení OSD
a vy stisknete ČERVENÉ tlačítko, uložené profily se
vymažou.
Připojení k mobilnímu telefonu skrz WIFI
•Pokud váš mobilní telefon má funkci Wi-Fi, můžete
připojit váš mobilní telefon k televizoru pomocí WiFi
připojení přes router, aby bylo možné přehrávat
obsah z vašeho telefonu. V takovém případě musí
váš mobilní telefon mít odpovídající software pro
sdílení.
•Připojte se k routeru následováním kroků uvedených
v sekci Bezdrátové připojení.
•Poté připojte telefon k routeru a aktivujte software
pro sdílení. Následně vyberte soubory, které chcete
sdílet s TV.
•Pokud je připojení nastaveno správně, máte nyní
přístup ke sdíleným souborům z vašeho telefonu
skrze Prohlížeče médií vašeho TV.
•Vstupte do menu Prohlížeče médií a zobrazí se
výběr zařízení. Zvolte si svůj mobilní telefon a
stiskněte tlačítko OK pro pokračování.
•Aplikace Virtuální dálkový ovladač je k dispozici ke
stažení na serveru poskytovatele vašich smartphone
aplikací. Ne všechny chytré telefony jsou touto
aplikací podporovány.
Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována všemi
mobilními telefony.
WIRELESS DISPLAY
Použití s mobilními
​​
zařízeními
Existují různé technologie, které umožňují sdílení
obrazovek, video a audio obsahu mezi Vaším
mobilním zařízením a TV.
Televizor musí být připojen do bezdrátové Wi-Fi sítě.
V případě, že televizor není vybaven zabudovanou
funkcí Wi-Fi, připojte k televizoru nejprve bezdrátový
USB dongle.
Poté stiskněte tlačítko Source na dálkovém ovládání
a vyberte jako zdroj signálu Wireless Display.
Zobrazí se obrazovka, která oznámí, že TV je
připraven k připojení.
Spusťte aplikaci pro sdílení na vašem mobilním
zařízení. Pojmenování této aplikace se u jednotlivých
značek liší. Podrobné informace naleznete v návodu
k použití vašeho mobilního zařízení.
Zadejte vyhledávání zařízení. Vyberte televizor a
připojte se. Obrazovka vašeho zařízení se následně
zobrazí na televizoru.
Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že
mobilní přístroj podporuje tuto funkci. Procesy vyhledávání a
připojování se liší v závislosti na aplikaci, kterou používáte.
Funkce je určena pouze pro mobilní zařízení s Android-em
verze 4.2 a vyšší.
DVD-Řešení problémů
Není dostupná bezdrátová síť
•Ujistěte se, že každý firewall vaší sítě umožňuje
bezdrátové připojení TV.
•Zkuste znovu vyhledat bezdrátové sítě, pomocí
menu Nastavení sítě.
Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste
použít kabelovou sítě ve vaší domácnosti. Pro více
informací o procesu, viz Kabelové připojení.
Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového
připojení, zkontrolujte modem (router). Pokud router
funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.
Připojení je pomalé
Pro více informací o vnitřní oblasti služeb modemu,
rychlosti připojení, kvality signálu a jiných nastavení viz
návod k použití modemu. Musíte mít vysokorychlostní
připojení k modemu.
Přerušení během přehrávání nebo pomalá
reakce:
V takovém případě zkuste následující:
Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné
trouby, mobilních telefonů, Bluetooth zařízení nebo
jiných Wifi zařízení. Zkuste změnit aktivní kanál na
WLAN routeru.
Wireless Display je technologie pro sdílení videí a
zvukového obsahu od Wi-Fi Alliance. Tato technologie
umožňuje používat televizor jako bezdrátové
zobrazovací zařízení.
Čeština - 40 -
Používání Služby DLNA Network
DLNA (Digital Living Network Alliance) je standart,
který zjednodušuje sledování digitální elektroniky,
proto je vhodný pro použití v domácích sítích. Pro
více informací jděte na www.dlna.org.
Standard DLNA umožňuje prohlížet a přehrávat
fotografie, hudbu a video uložené v DLNA Media
Server-i který je připojen k domácí síti.
1. Instalace Nero Media Home
DLNA funkci nelze použít, pokud program serveru
není nainstalován ve vašem počítači. Prosím,
nainstalujte na počítač přiložený program Nero Media
Home. Pro více informací o instalaci viz Instalace
Nero Media Home.
2. Připojení do drátových nebo
bezdrátových sítích
Pro podrobné informace o konfiguraci viz kapitola Nastavení
sítě.
3. Přehrávání sdílených souborů přes
Prohlížeč médií
Vyberte Prohlížeč médií pomocí tlačítka Vlevo nebo
Vpravo z hlavní nabídky a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se Prohlížeč médií.
DLNA
DLNA podpora je k dispozici pouze v režimu složky
Prohlížeč médií. Chcete-li povolit režim složky,
přejděte na kartu Nastavení na hlavní obrazovce
prohlížeče médií a stiskněte OK. V možnosti
nastavení, vyberte Styl zobrazení a změňte ho na
Složka, použitím tlačítek Vlevo nebo Vpravo. Vyberte
požadovaný typ media a stiskněte OK.
Pokud jsou konfigurace sdílení nastaveny správně,
objeví se následující OSD zpráva po výběru
požadovaného typu média. Klikněte na tlačítko OK
pro zobrazení obsahu vybrané sítě nebo USB paměti.
Pokud chcete aktualizovat seznam zařízení, stiskněte
ZELENÉ tlačítko. Stisknutím tlačítka MENU opusťte
nabídku.
Můžete připojit jen jeden televizor s DLNA ke stejné
síti. Pokud nastane problém s DLNA sítí, vytáhněte,
prosím, svůj televizor ze zásuvky a znovu jej
zapněte. Režim Trik a Skok nejsou při režimu DLNA
podporovány.
Poznámka: Mohou existovat počítače, které nemusí
být schopen využít DLNA funkci kvůli správcovským
a bezpečnostním nastavením (Například firemní PC).
Pro nejlepší streaming domácí sítě s tímto TV, byste
měli nainstalovat Nero software.
Internetový Portál
Můžete přistoupit do režimu PORTAL použitím
Vašeho televizoru. K tomu je potřeba aktivní připojení
k internetu. Postupujte podle pokynů pro připojení
ke kabelové / bezdrátové Sítě pro připojení TV k
internetu. Po navázání spojení, můžete zobrazit nebo
zvolit možnosti portálu.
Poznámka: Pro kvalitní zobrazení je nutné
širokopásmové připojení k Internetu. Ujistěte se,
že připojení k Internetu je navázáno správně. Pro
správné fungování internetového portálu je třeba
nastavit údaje země a jazyka správně při první
instalaci zařízení.
Po stisknutí tlačítka “ ” na dálkovém ovladači se
zobrazí možnosti portálu. Možnosti aplikace se
zobrazí níže jako šablony. Dostupné aplikace se
mohou mìnit podle poskytovatelù aplikací.
Pokud jsou dostupné sítě nalezeny,zobrazí se na
obrazovce. Vyberte mediální server nebo síť, kterou
chcete připojit pomocí tlačítek “ ” nebo “ ” a
stiskněte OK.
Poznámka o okně PIP
Pokud vyberete typ média Video a vyberete zařízení
z menu, zobrazí se nová obrazovka, viz níže.
Pokud při sledování HDMI zdroje přepnete do režimu
portál, v okně PIP se zobrazí aktuální obsah HDMI.
Pro zobrazení seznamu všech dostupných video
souborů ze zvolené sítě, zvolte Videa.
Pokud chcete přehrát jiné typy médií z této obrazovky,
musíte se vrátit na hlavní obrazovku a v Prohlížeč
médií-i vyberte typ média podle potřeby a proveďte
výběr sítě znovu. Pro další informace o přehrávání
souborů viz sekci USB přehrávání Prohlížeč médií-u.
Pokud sledujete video z vaší sítě skrze DLNA, soubory
s titulky nefungují.
Pokud přepnete do režimu portálu při sledování
televizních kanálů, současný program se zobrazí v
okně PIP. Kanály můžete měnit pomocí tlačítek P + / P-.
Na obrazovce Portál navigujte mezi položkami pomocí
tlačítek “ ” nebo “ ”, “ ” nebo “ ” Pro potvrzení
vašeho výběru tiskněte tlačítko OK. Pro návrat na
předešlou obrazovku stiskněte tlačítko BACK.
Pro opuštění režimu internetového portálu stiskněte
tlačítko EXIT.
Poznámky: Aplikace Virtuální ovladač by se měla dít
stáhnout od poskytovatele aplikací na Váš chytrý telefon.
Ne všechny chytré telefony jsou touto aplikací podporovány.
Čeština - 41 -
Internetový prohlížeč
Pokud chcete použít internetový prohlížeč, v části portálu zvolte logo internetového prohlížeč.
Refresh
Home Page
Address Bar
Add
History
Bookmarks Zoom
Previous
Next
Settings
Remote control shortcuts
(Zoom in-out/Back/Home)
•K ovládání webového prohlížeče použijte tlačítka se
šipkami na ovladači. Pro pokračování stiskněte OK.
•Po první instalaci se na přístupové stránce
prohlížeče zobrazí předdefinované webové stránky
a loga (viz obrázek výše). Pokud chcete přidat
požadovanou webovou stránku na stránku pro
rychlý přístup, zatímco jste na webové stránce,
kterou chcete přidat, vyberte "Přidat" a zvolte tlačítko
"Rychlý přístup".
•Chcete-li přidat záložku, na zobrazené požadované
webové stránce vyberte tuto položku.
Add
Quick Access
jiný způsob, jak přejít na stránky, je kliknutím na
odkazy na webových stránkách a ty vás dostanou
na příslušné stránky.
•Pokud posunete ukazatel do středu obrazovky,
objeví se zkratky ovladače.
•Použijte tlačítka zoomu nebo Zoom menu pro
zvětšení nebo zmenšení.
•Z menu nastavení lze vymazat cookies nebo
vymazat veškerá vyhledávání.
•Váš televizor je kompatibilní s USB myší. Připojte
myš nebo adaptér pro bezdrátovou myš do USB
vstupu na vašem televizoru.
•Pokud chcete zobrazit historii procházení, klikněte
na tlačítko Historie. Můžete také odtud vymazat
historii prohlížení.
Bookmarks Quick
Access
•Prohlížeč lze ovládat třemi různými způsoby.
Nejprve navolte URL adresu.
•Prohlížeč nepodporuje více karet nabídky.
•Některé internetové stránky zobrazují blikající
obrázky. Ty nejsou podporovány prohlížečem.
•Váš televizor nepodporuje žádné stahovací procesy
ve webovém prohlížeči.
•Můžete vyhledávat klíčová slova kliknutím na
tlačítko Hledat v adresném dialogovém okně nebo
Čeština - 42 -
Aktualizace softwaru
Vaše TV může automaticky vyhledávat a aktualizovat
pomocí anténního/kabelového signálu.
Aktualizace softwaru přes uživatelské
rozhraní
•Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru Je
rovnováha nastavena jako extrémní? Viz Zvukové
menu.
Dálkové ovládání - nefunguje
•Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
Jednoduše procházejte hlavním menu. Vyberte
Nastavení a vyberte menu Další nastavení.
V menu Další nastavení přejděte na položku
Aktualizace softwaru a stiskněte tlačítko OK pro
otevření menu Aktualizovat možnosti.Poznámka:
Poznámka: Je potřeba připojení k internetu.
Pokud není k dispozici připojení k internetu, zkuste
aktualizovat přes vysílání. Je-li nalezena nová
aktualizace, zahájí se její stahování. Pro pokračování
v restartu stiskněte tlačítko OK.
Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM
Během připojení na anténní signál. Je-li zapnutá
položka Automatické skenování v Možnostech
aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací
kanály pro novou aktualizace softwaru. Pokud
TV nalezne a úspěšně stáhne nový software, po
následném zapnutí bude mít TV nový software.
Poznámka: Pokud se televizor po aktualizaci nezapne,
odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.
Řešení problémů a tipy
TV se nezapne
Ujistěte se, že je anténa správně připojena do
zásuvky. Baterie v ovladači mohou být vybité.
Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV nebo
Špatný obraz
•Vybrali jste správný TV systém?
•Nízká úroveň signálu může způsobit zkreslení
obrazu. Zkontrolujte prosím anténniho.
•Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte,
zda jste navolili správnou frekvenci.
•Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě
zařízení připojena k TV najednou. V takovém
případě odpojte jedno z nich.
No Picture
•Žádní obraz znamená, že vaše televize nepřijímá
přenos. Vybrali jste správné tlačítko na dálkovém
ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl
vybrán správný vstup.
•Je anténa připojena správně?
•Je kabel antény připojen správně?
•Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
•Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.
Není zvuk
•Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení
ztlumení, stiskněte tlačítko " ", nebo zvyšte
hlasitost.
Vstupní zdroje - není možná volba
•Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není
připojeno žádné zařízení.
•Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili
připojit zařízení.
Nahrávání nedostupné
Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk
zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby
se spustila funkce nahrávání. Pokud nefunguje
nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB.
USB příliš pomalé
Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB
pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se opět
zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk
nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste
zapojit jiný USB disk.
Instalace Nero MediaHome
Pro instalaci Nero MediaHome, postupujte
následovně:
Poznámka: Pro využití funkce DLNA musí být tento software
nainstalován ve Vašem PC.
1. Zadejte celý níže uvedený odkaz v adresním
řádku ve Vašem webovém prohlížeči.
http://www.nero.com/mediahome-tv
2. Klepněte na tlačítko stahování - Stáhnout na
úvodní stránce. Instalační soubor se stáhne do
vašeho počítače.
3. Po dokončení stahování poklepejte na
instalační soubor a spusťte instalaci. Průvodce
instalací vás provede procesem instalace.
4. Následně se zobrazí obrazovka potřebných
součástí: Průvodce instalací zkontroluje
dostupnost požadovaných softwarů třetích stran
na vašem PC. Pokud chybí nějaké aplikace,
jsou zobrazeny a musí být před pokračováním
v instalaci nainstalovány.
5. Klikněte na tlačítko Instalace. Zobrazí se
integrované sériové číslo. Prosím, neměňte
zobrazený seriálový kód.
6. Klikněte na tlačítko Další . Zobrazí se
Podmínky licence (EULA). Pečlivě si
pročtěte souhlas o licenci a pokud souhlasíte
s podmínkami, vyberte odpovídající tlačítko.
Instalace není bez souhlasu možná.
7. Klikněte na tlačítko Další. Na další obrazovce
můžete nastavit předvolby instalace.
Čeština - 43 -
8. Klikněte na tlačítko Instalace. Instalace se
spustí a ukončí automaticky. Indikátor průběhu
bude ukazovat stav instalace.
9. Klepněte na tlačítko Konec - Dokončit.
Instalace je dokončena. Budete přesměrován
na webovou stránku softwaru Nero.
Aplikace červeného tlačítka poskytuje odkazy k
jiným aplikacím. Příklad je uveden níže. Uživatel
pak může přejít na jiné aplikace pomocí uvedených
odkazů. The applications should provide a way to
terminate themselves, usually button 0 is used
for this.
10. Zástupce je nyní umístěn na ploše.
Gratulujeme! Úspěšně jste nainstalovali Nero Media
Home na vašem PC.
Spusťte Nero MediaHome poklepáním na ikonu
zástupce.
Systém HBBTV
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový
průmyslový standart, který hladce kombinuje TV
služby doručené prostřednictvím vysílání se službami
doručenými prostřednictvím širokopásmového
připojení. Umožňujje také přístup k internetovým
službám pouze pro spotřebitele pomocí připojeného
TV a set-top boxy. Služby poskytované prostřednictvím
HbbTV zahrnují tradiční vysílací kanály TV, catch-up
služby, video na vyžádání, EPG, interaktivní reklamua,
personalizaci, hlasování, hry, sociální sítě a další
multimediální aplikace.
HbbTV aplikace jsou k dispozici na kanálech,
kde jsou signalizovány televizním vysílání (v
současnosti různé kanály vysílání Astra HbbTV
aplikací). Vysílání označí jednu aplikaci jako
"automatické spuštění" a ta se spustí na platformu
automaticky. Aplikace AUTOSTART jsou obvykle
zahájeny tlačítkem s malou červenou ikonu pro
informování uživatele, že na tomto kanálu je HbbTV
aplikace. Stiskněte červené tlačítko pro otevření
stránky aplikace. Poté, co se zobrazí stránka,
můžete vrátit do původního stavu červené ikonky
stisknutím červeného tlačítka. Můžete přepínat
mezi režimem ikony červeného tlačítka stisknutím
červeného tlačítka. Je třeba poznamenat, že
schopnost spínání červeného tlačítka je poskytnuta
aplikací a některé aplikace se může chovat odlišně.
V případě, že uživatel přepne na jiný kanál v době,
kdy je HbbTV aplikace aktivní (v režimu ikony
červeného tlačítka nebo v režimu plného UI), může
se stát následující.
•Aplikace může běžet dál.
•Aplikace může být ukončena.
•Aplikace může být ukončena a může být spuštěna
další aplikace autostart červeného tlačítka.
Část a: ARD spuštění aplikace pruhu
Obrázek b: ARD EPG aplikace, přenášené video se
zobrazí v levé dolní části, může být ukončen stisknutím
tlačítka 0.
HbbTv aplikace používají tlačítka na dálkovém
ovládání pro interakci s uživatelem. Je-li zahájena
HbbTv aplikace, ovládání některých tlačítek
vykonává aplikace. Například, číselná volba kanálů
nebude fungovat na aplikaci teletextu , kde čísla
ukazují stránky teletextu.
HbbTv vyžaduje schopnost AV streaming pro danou
platformu. Existuje mnoho aplikací, které poskytují
VOD (video on demand) a catch-up TV služby.
Uživatel může použít tlačítka přehrát, pauza, stop,
vpřed a přetočit na dálkovém ovládání pro interakci
s AV obsahem.
Poznámka: Můžete povolit nebo zakázat tuto funkci
z menu Další nastavení v nabídce Nastavení.
HbbTv umožňuje aplikace, které chcete získat
jak z širokopásmového připojení nebo televizního
vysílání. Vysílatel může umožnit oběma směry nebo
v jedném z nich. Pokud platfoma nemá operační
širokopásmové připojení, může se platforma
stále spouštět aplikací přenášených na televizním
vysílání.
Čeština - 44 -
PC vstup typické zobrazovací režimy
V následující tabulce jsou uvedené některé typické
režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí
podporovat všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení
1920x1200.
Index
Rozlišení
Frekvence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
640x400
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
70Hz
85Hz
85Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Kompatibilita AV a HDMI
Zdroj
Podporované signály
Dostupnost
PAL
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART1)
RGB 50/60
O
SECAM
O
PAL
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART2)
RGB 50/60
O
SECAM
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
Boční AV
SECAM
YPbPr
HDMI1
HDMI2
HDMI3
480I, 480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
24Hz,
25Hz
HDMI4
1080P
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Není k dispozici, O: Dostupné)
V některých případech se signál na LED TV nezobrazí
správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením
(DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto
problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce
vybavení.
Čeština - 45 -
Podporované formáty souboru pro USB režim
Media
Film
Rozšíření
Formát
Poznámky
Video
Audio
dat, mpg,
mpeg
Mpeg1,2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
dat, mpg,
mpeg
MPEG2 ,H.264, VC1, AVS,
MVC
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM
H.264:[email protected]
1080P@ 50fps MVC:
1080P@ 24fps jiné:
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sec
.vob
MPEG2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
.mkv
MPEG1,2,4, XviD,
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
H.264,
AC3/EAC3, LPCM
H.264:[email protected]
1080P@ 50fps
Jiné:1080P@ 30fps
50Mbit/sec
VC1,WMV3,
.mp4 .mov
.avi
Motion JPEG
MPEG1,2,4
Xvid
MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM
H.264: [email protected]
1080P@ 50fps Jiné:
1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA
H.264: [email protected]
1080P@ 50fps Jiné:
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sec
MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC,
LPCM/ADPCM
H.264: [email protected]
1080P@ 50fps Jiné:
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sec
H.264,
VC1,WMV3,
Sorenson H.263
Motion JPEG
flv
H.264,
Sorenson H.263
Hudba
3gp,3g2
MPEG4, H.264
asf, wmv
MPEG2,4, XviD, H.264,
VC1,WMV3
.mp3
-
WMA/ASF
.m4a/ .aac
Titulky
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM, WMA
1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)
.wav
Fotky
1920x1080 @ 30P
20Mbit/sec
LPCM
WMA, WMA Pro
AAC, HEAAC
.jpg .jpeg
Základní JPEG
.png
Progresivní JPEG
.bmp
non-interlace
.png
interlace
sub
-
-
srt
-
-
Čeština - 46 -
MAX WxH =
14592x12288
Až do 8 MegaByte
50296249
Download

Návod ke stažení