Obsah
Bezpečnostní opatření
Bezpečnostní opatření............................................ 1
Příprava............................................................... 1
Zamýšlené použití............................................... 1
Zdroj energie....................................................... 1
Umístění TV......................................................... 1
Síťový kabel a zástrčka....................................... 2
Vlhkost a voda..................................................... 2
Větrání................................................................. 2
Teplo a plameny.................................................. 2
Hlasitost sluchátek............................................... 2
Připevnění ke stěně............................................. 2
LCD Obrazovka................................................... 2
Čištění................................................................. 2
Informace o životním prostředí ............................... 2
Zahrnuté příslušenství............................................. 3
Funkce TV .............................................................. 3
Sledování TV .......................................................... 3
Kontrolní tlačítka a obsluha..................................... 4
Zobrazení dálkového ovladače - TV........................ 5
Použití podmíněného přístupu................................ 7
Upozornění o pohotovostním režimu...................... 7
Vkládání baterií do ovladače................................... 8
Připojení k elektřině a anténa/kabel/satelit.............. 8
Zapínání a vypínání................................................. 8
Zapnutí TV........................................................... 8
Vypnutí TV........................................................... 8
První instalace......................................................... 8
Přehrávání médií prostřednictvím USB portu........ 10
Změna velikosti obrazu: Formáty obrazu...............11
Ovládání seznamu kanálů......................................11
Uspořádání seznamu kanálu..............................11
Rychlé Menu..........................................................11
Menu Funkce a vlastnosti.......................12-13-14-15
Elektronický průvodce programy (EPG)................ 16
Možnosti programů............................................ 16
Nahrávání programu............................................. 16
Nahrávání časovým posunem .............................. 17
Okamžité nahrávání.............................................. 17
Sledování nahraných programů ........................... 17
Konfigurace nahrávání.......................................... 17
Teletext.................................................................. 18
Digitální teletext (pouze pro UK)........................ 18
Použití funkce SatcoDX......................................... 18
Aktualizace softwaru............................................. 18
Řešení problémů a rady........................................ 19
PC typické zobrazovací režimy ............................ 20
Technický popis...........................................................21
Oznámení o povolení............................................ 21
Podporované formáty souboru pro USB režim...... 22
Podporované DVI rozlišení.................................... 23
Před instalací a používáním
si pečlivě pročtěte tento návod.
Příprava
Spotřebič položte na pevný a rovný povrch. Po všech
stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného
prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a
nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné
předměty na povrch. Spotřebič používejte v mírných
podmínkách. Provozní teplota a vlhkost: 5ºC až 45ºC,
85% max. relativní vlhkost. (nezacpávejte ventilační
otvory).
Zamýšlené použití
Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení
TV programů. Tento přístroj je vhodný pouze pro
použití v suchých interiérech. Toto zařízení je
určeno pouze pro domácí použití a nesmí být
používáno pro průmyslové a komerční účely. V
případě, že přístroj není používán v souladu s tím,
pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny
neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti
za záruku. Provoz TV v extrémních podmínkách
může způsobit jeho poškození.
U P O Z O R N Ě N Í : Te n t o p ř í s t r o j n e n í
určen pro použití osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, smyslovými či duševními
schopnostmi nebo osobami bez zkušeností
a znalostí použití kromě těch, nad kterými je
dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti nedokážou rozeznat nebezpečí! Spolknutí
baterií může být smrtelné. Baterie skladujte
mimo dosah malých dětí. Pokud dojde ke
spolknutí baterií, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc. Obaly baterií skladujte mimo dosah dětí.
Nebezpečí udušení.
Zdroj energie
•Televizní set musí být připojen na 220-240 V AC,
50 Hz.
•
Upozornění: Nenechávejte TV v pohotovostním
režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.
Umístění TV
•Kolem TV ponechte volný prostor alespoň 10 cm
kvůli ventilaci.
•Neblokujte větrací otvory.
•nepokládejte na nakloněné nebo vratké povrchy,
TV může přepadnout.
•Na TV nepokládejte žádné předměty, zabráníte
tak poškození TV.
•Televizor používejte pouze v mírných podmínkách.
Čeština - 1 -
Síťový kabel a zástrčka
Připevnění ke stěně
•Síťový kabel by měl být snadno přístupný. V
případě bouřky, odjezdu na dovolenou nebo když
neplánujete TV používat na delší dobu, odpojte
síťový kabel ze zásuvky.
•Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu, pro
zabránění úrazu je nutno následovat montážní
pokyny.
•Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto
musí zůstat snadno přístupná.
LCD Obrazovka
•Nepokládejte nábytek, TV nebo jiné věci na kabel.
•Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví
několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo
červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.
•Kabel odpojujte vytažením za zástrčku, nikoli
zatažením za kabel.
•Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem
nebo jiným tvrdým předmětem.
•Nikdy nesahejte na síťový kabel mokrýma rukama,
může to způsobit zkrat nebo elektrický šok.
Čištění
•Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely.
•Síťové kabely by měly být umístěny takovým
způsobem, aby se na ně nešlapalo.
•Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo
elektrický šok. Pokud je kabel poškozený, musí být
vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou
osobou.
Vlhkost a voda
•Nepoužívejte toto vybavení ve vlhkém a mokrém
prostředí (nepoužívat v koupelně, poblíž dřezu
v kuchyni a poblíž pračky).
•Nevystavujte dešti nebo vodě, je to nebezpečné.
•Neumisťujte na zařízení předměty naplněné vodou,
například vázy. Nevystavujte TV stříkající nebo
kapající vodě.
•Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na
kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím
nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.
Větrání
•Zdířky a otvory na TV jsou určeny k ventilaci, aby
zaručili spolehlivý provoz.
•Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být
zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek.
Teplo a plameny
•nevystavujte přímému slunečnímu svitu ani
zdrojům tepla.
•Neumisťujte TV blízko otevřeného ohně a zdrojů
tepla, jako třeba elektrické topení.
•U j i s t ě t e s e , ž e ž á d n é z d r o j e
otevřeného ohně, jako třeba
zapálené svíčky, neleží na povrchu
TV.
Hlasitost sluchátek
•Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek
může způsobit ztrátu sluchu.
•Před čištěním odpojte přístroj z elektrické zásuvky
ve zdi.
•Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe.
Používejte měkký, suchý hadřík.
Informace o životním prostředí
Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu
energie za účelem ochrany životního prostředí.
Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale
rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky
funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby
energie postupujte podle následujících kroků:
Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se
nachází v menu nastavení Obrazu. Pokud Úsporný
režim zapnete, TV se přepne do úsporného režimu a
svítivosti TV se sníží na optimální úroveň.
Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu,
nelze změnit některá nastavení obrazu.
Pokud je vybráno Vypnout obraz, zobrazí se zpráva:
“Obrazovka se za 15 vteřin vypne.” Vyberte
POKRAČOVAT a stiskněte OK. Obrazovka se vypne
za 15 vteřin. Pokud zakážete úsporný režim, režim
obrazu se automaticky nastaví na dynamický.
Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze
sítě. Toto také sníží spotřebu energie.
Pokud odjíždíte na delší čas, vypojte TV ze zásuvky.
Je doporučováno nastavit TV na úsporný režim.
Snížíte tak svoji roční spotřebu energie.Také
se doporučuje vypojit TV ze zásuvky, pokud ji
nepoužíváte.
Dodržováním následujících kroků nám pomozte
chránit životní prostředí.
Informace k opravě
O všech opravách informujte oprávněnou osobu. TV
může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další
informace kontaktujte místního prodejce, u kterého
jste tuto TV zakoupili.
Čeština - 2 -
Zahrnuté příslušenství
Sledování TV
Dálkové ovládání
Baterie: 2 x AAA
Návod k použití
Boční AV připojovací kabel
Funkce TV
•Dálkově ovládaná barevná LED TV.
•Plně integrovaný digitální/satelitní/kabelový
TV (DVB-T/C/S-S2).
•HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto
připojení je také navrženo pro příjem signálů z
vysokým rozlišením.
•USB vstup
• Nahrávání programů.
• Nahrávání programů časovým posunem.
•10000 programů.
•OSD soustava menu
•Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video,
video hry, audio set, atd.).
•Stereo zvukový systém.
•Teletext, fastext, TOP text
•Připojení sluchátek
•Automatické programování.
•Dopředu nebo dozadu manuální ladění
•Automatické vypnutí po šesti hodinách.
•Časovač spánku.
•Dětská pojistka.
•Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos.
•Přehrávání NTSC.
•AVL (Automatické omezení hlasitosti).
•PLL (vyhledávání frekvence).
•PC vstup
•Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
•Režim pro hry (volitelný).
•Funkce Vypnutí obraz.
Čeština - 3 -
Kontrolní tlačítka a obsluha
1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Program / hlasitost / AV / přepínač výběru
pohotovostního režimu
Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/
programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu
na TV.
Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem
nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem
dolů snížíte hlasitost.
Ke změně kanálů: Stiskněte prostřední tlačítko
a informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými
programy se pohybujete stisknutím tlačítek nahoru
a dolů.
Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko
a informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými
programy se pohybujete stisknutím tlačítek nahoru
a dolů.
Vypínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko
a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do
pohotovostního pořadu.
POZNÁMKA:Poznámka: Přepínačem lze
pohybovat nahoru a dolů pro změnu hlasitosti. Pokud
chcete přepnout kanál, stiskněte střed přepínače
(pozice 3) a poté pohybujte směrem nahoru a dolů.
Pokud stisknete střed přepínače znovu, zobrazí
se OSD. Pro výběr zdroje pohněte přepínačem
nahoru nebo dolů a pusťte. Pokud stisknete a na
pár vteřin podržíte střed přepínače, TV se přepne
do pohotovostního režimu. Hlavní menu OSD nelze
zobrazit pomocí ovládacích tlačítek na televizoru.
Čeština - 4 -
Zobrazení dálkového ovladače - TV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pohotovostní režim / Zapnutí
Seznam kanálů
Snížení hlasitosti/Zvýšení hlasitosti
Zapnutí / vypnutí nabídky
Ok / Potvrdit
Návrat/Zpět:
Žádné funkce
8. Moje tlačítko 1 (*)
9. Moje tlačítko 2(**)
10. Barevná tlačítka (Červené/Zelené/Žluté/Modré)
11. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuální jazyk (*)
12. Přetáčení rychle vzad (v prohlížeči médií video
režimu )
13. Pauza (v režimu Prohlížeč médií) /nahrávání
časovým posunem
TV
14. Nahrávání programů
15. Hrát (v režimu Prohlížeč médií)
16. Stop (v režimu Prohlížeč médií)
17. Přetáčení rychle vpřed (v prohlížeči medií video
režimu)
18. Titulky zap-vyp/Titulky (v prohlížeči medií video
režimu)
19. Velikost obrazu
20. Teletext / Mix
21. Prohlížeč médií
22. Elektronický programový průvodce
23. Exit
24. Navigačních tlačítek
25. Vynutí a zapnutí Rychlého menu
26. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
27. Program nahoru/dolù
28. Utlumit
29. Předešlý program / Nyní (v EPG režimu)
30. Numerická tlačítka
31. AV / Zdroj
POZNÁMKA: Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.
Použití funkce Moje tlačítko 2(*)
Použití funkce MOJE TLAČÍTKO 1(*)
Pokud jste na požadovaném zdroji, kanálu či odkazu,
stiskněte Moje tlačítko 1 nebo 2 po dobu tří vteřin,
dokud se na obrazovce nezobrazí MOJE TLAČÍTKO
JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo MOJE
TLAČÍTKO přiřazeno k vybrané funkci.
Hlavní funkce tohoto tlačítka je přepínání mezi
vysíláním DVB-T, DVB-C a DVB-S. Pokud ovšem
stisknete MOJE TLAČÍTKO 2 na 5 vteřin, můžete
nastavit jinou funkci tak, jak bylo popsáno výše.
Pokud provedete počáteční instalaci, funkce tlačítka
se opět převede do původního stavu, přepínání mezi
DVB-T, DVB-C a DVB-S.
Čeština - 5 -
Zobrazení zapojení
Konektor
Typ
Kabely
Zařízení
Scart
připojení
(zadní)
VGA
připojení
(zadní)
Boční -AV
PC/YPbPr
Audio
připojení
(strana)
Video/audio
spojovací kabel
(dodané)
PC Audio Kabel
(není součástí
dodávky)
HDMI
připojení
(zadní)
SPDIFF
připojení
(zadní)
Boční -AV
Boční AV
připojení
(strana)
AV připojovací kabel
(dodáván)
SLUCHÁTKA
Sluchátka
připojení
(strana)
YPbPr Video
Zapojení
(vzadu)
Připojovací YPbPr nebo PC kabel (není
součástí dodávky)
USB
připojení
(strana)
CI
připojení
CAM
module
(strana)
POZNÁMKA: Při připojování zařízení skrz boční AV vstupu použijte dodané kabely. Viz ilustrace níže. YPbPr může
být použito pouze pokud připojení zařízení, které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC kabelu.(YPbPr k PC kabelu
není dodáván). Po zapojení, přepněte na YPbPr . Pro přepněte PC audia, použijte červený a bílý vstup PC/YPBPR AUDIO
kabelu. | Pokud je skrz zdířku Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV.| Při přijímání kanálů
DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zdířky Scart dostupný. | Pokud montujete TV
ke stěně, doporučujeme zapojit všechny kabely do zadní strany TV. Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV
vypnutá. ¨Pro nastavení si přečtěte návod k použití jednotky. Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna
v krytu v zadní části televizoru. Modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. Pokud vložíte
modul CAM hrubě, může se poškodit TV terminál i modul. Každý vstup USB na TV podporuje zařízení do 500mA. Připojení
zařízení nad 500mA může poškodit Váš TV.
Čeština - 6 -
Použití podmíněného přístupu
Důležité: Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze
pokud je TV vypnutá.
Abyste jste mohli sledovat některé kanály, je zapotřebí
jednotka podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku
musíte vložit do CI zdířky na TV.
Upozornění o pohotovostním
režimu
Pokud TV nepřijímá žádný signál (př. od antény
nebo HDMI zdroje) po pět minut, TV se přepne do
pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV
se zobrazí následující zpráva:
1. Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného
kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného
přístupu (CAM) a kartu, které dodržením následujícího
postupu vložíte do televizoru.
2. Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je
umístěna v krytu v zadní části televizoru.
3. CAM modul by měl být vložen správným směrem,
není možné ho vložit obráceně. CAM modul a TV
zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy
násilně.
4. Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a
poté počkejte malou chvilku, než se karta aktivuje.
Po navršení času pro automatické vypnutí se zobrazí
následující zpráva. Pro vypnutí vyberte ANO. Pro
zrušení vyberte NE. Pokud nevyberete ani jednu
položku, TV se vypne.
5. Pokud není vložen žádný modul, zobrazí se
zpráva “Nezjištěn žádný modul běžného rozhraní”.
Pro podrobnosti nastavení si pročtěte návod k použití
jednotky.
CAM
module
Pokud byla TV ponechána v klidu po 4 hodiny, přepne
se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí
TV se zobrazí následující zpráva:
Čeština - 7 -
Vkládání baterií do ovladače
První instalace
1.Jemně nadzdvihněte kryt v zadní části dálkového
ovládání.
2.Vložte dvě baterie AAA. Zkontrolujte, zda jsou konce
baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy správně
(zkontrolujte správnou polaritu).
Při prvním zapnutí TV se zobrazí obrazovka s
výběrem jazyka. Postupně je v nabídce OSD ve
všech dostupných jazycích zobrazován nápis „Vítejte,
zvolte prosím jazyk!“.
3. Kryt vložte zpět.
Připojení k elektřině a anténa/kabel/satelit
DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím
220 - 240 V při 50 Hz. Po vybalení nechte televizor
získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.
Satelit
Antény/kabelu
DiSEqC
Switch
300mAMax.
12V
13V dc /18V dc
VGA
SPDIF
Pro zvýraznění požadovaného jazyka stiskněte
”a poté OK. Objeví se První instalace Pro
“ ” nebo “
výběr požadované země stiskněte “ ” nebo “ ”a poté
”vyberte Typ vyhledávání. Tlačítkem “ ” nebo
“
“ ” nastavíte požadovaný typ vyhledávání. Dostupné
typy vyhledávání jsou digitální, analogový, pouze
digitální a pouze analogový. Po nastavení stiskněte
“
” a vyberte Jazyk teletextu. K nastavení jazyku
teletextu použijte tlačítko “ ”nebo“ ” a vyberte
skenování šifrovaných použitím tlačítka “
” nebo
”. Nastavte Skenování kódovaných kanálů
“
Encrypted jako Ano, pokud chcete skenovat
zakódované stanice.
Zapínání a vypínání
Zapnutí TV
Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem
220-240V s frekvencí 50 Hz.
Rozsvítí se LED.
K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete
zvolit jednu z možností:
Na dálkovém ovládání
numerická tlačítka.
stiskněte tlačítkaP+ / P- nebo
Stiskněte ovládací tlačítko na pravé straně TV, TV
se poté zapne.
Vypnutí TV
Stiskněte “ ” tlačítko na ovladači nebo podržte
přepínač dokud se TV nevypne a nepřepne do
pohotovostního režimu.
Přednstavený PIN se může měnit podle vybrané
země.
Pokud jste dotázáni na PIN při výběru možností menu,
použijte náledující: 4725, 0000, 1234.
Pro pokračování stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
OK a na obrazovce se zobrazí následující zpráva.
Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel
ze zásuvky.
Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního
režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako
třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou
aktivní. Kontrolka LED může také blikat, když TV přepnete z
pohotovostního režimu.
Režim Prodejna můžete )aktivovat stisknutím
“ ” ” pravého tlačítka. Pokud je vybrán režim
prodejny, funkce režimu prodejny budou dostupné
Čeština - 8 -
v jiných nastaveních a možnosti TV se zobrazí na
obrazovce. Po vybrání režimu prodejny bude
zobrazena potvrzovací zpráva. Pro pokračování
vyberte Ano.
Je-li vybrán režim domácí, po první instalaci nebude
k dispozici režim prodejna. Pro pokračování stiskněte
tlačítko OK. Následující zpráva se zobrazí na
obrazovce:
(*) LCN je systém, který organizuje dostupná vysílání
podle rozpoznatelného pořadí kanálů.
Instalace kabelu
Pokud vyberte možnost KABEL a na dálkovém
ovladači stiskněte tlačítko OK na obrazovce se
zobrazí zpráva:
Pro pokračování vyberte ANO a stiskněte OK. Pro
zrušení operace vyberte NE a stiskněte OK.
*
Pro vyhledávání a ukládání požadovaných kanálů je
třeba vybrat Typ vyhledávání.
Instalace antény
Pokud si na obrazovce zvolíte možnost ANTÉNA,
digitální televize zahájí vyhledávání digitálního
pozemního televizního vysílání.
Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo.
Pro označení řádků, které vidíte, použijte tlačítko
“
” nebo “
”.
Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí
numerických tlačítek na dálkovém ovladači.
POZNÁMKA: Pro zrušení stiskněte tlačítko MENU.
Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí
se seznam na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit
podle LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte OK.
S pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači
nastavte požadovanou počáteční a koncovou
frekvenci.
Po této operaci můžete nastavit Vyhledávání od 8000
KHz nebo 1000 KHz.
V případě, že vyberete 1000 KHZ bude zahájeno
podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se
adekvátně prodlouží. Po dokončení stiskněte pro
zahájení automatického vyhledávání tlačítko OK. TV
vyhledá a uloží dostupná vysílání.
(*) Pro UK není modré tlačítko k dispozici.
Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV
stiskněte OK.
Čeština - 9 -
Instalace satelitu:
Jestliže vyberete možnost Satelit na obrazovce Typ
vyhledávání, můžete nastavit televizor a sledovat
satelitní kanály.
Typ antény můžete vybrat jako Přímý, Kabelový
nebo DiSEqC použitím tlačítek“ ” nebo “ ”.
Přímý: Pokud máte jedinı přijímač a \n\r přímý satelitový
talíř, vyberte \n\r tento typ antény. Po výběru možnosti
Přímý, se na obrazovce zobrazí další menu. Pro
vyhledání služeb vyberte dostupný satelit a stiskněte
OK.
Jednokabelový:Pokud máte více přijímačů a \n\r
jednokabelový systém, vyberte \n\r tento typ antény.
Stisknutím tlačítka OK pokračujte. Podle následujících
pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení. Pro
vyhledání služeb stiskněte OK.
Přepínač DiSEqC: Pokud máte více satelitních talířů
přepínač DiSEqC, vyberte tento typ antény. Po
výběru možnosti DiSEqC se na obrazovce zobrazí
další menu. Můžete nastavit čtyři možnosti DiSEqC.
(jsou-li k dispozici) Pro vyhledání všech satlitů
stiskněte ZELENÉ tlačítko nebo stiskněte ŽLUTÉ
tlačítko pro vyhledání vybraného satelitu. Pro uložení
a ukončení stiskněte tlačítko OK.
Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení
je riskantní. Obzvláště opakovaně nevytahujte a
znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit
USB přehrávač a samotné USB zařízení. Během
přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.
Menu Procházet média
Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené
na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím
obrazovky Procházet média. Stiskněte následující:
Zapojte USB disk do vstupu USB, který se nachází
na straně TV.
K TV připojíte dvě USB zařízení. Jestliže obě
USB zařízení obsahují hudbu, fotky nebo filmy, na
obrazovce se zobrazí USB výběr OSD. První USB
připojené k TV bude pojmenováno jako USB 1.
Zařízení vyberte tlačítkem "
" nebo "
" a
stisknutím tlačítka OK.
Stiskněte tlačítko MENU a s pomocí tlačítek Levý/
Pravý a OK vyberte záložku Prohlížeč médií. Zobrazí
se hlavní obrazovka Prohlížeč médií. Výběrem Video,
Hudba nebo Fotografie můžete zobrazit související
obsah. Pro funkce přehrávání postupujte podle
označení tlačítek pod každou položkou menu.
Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby
Prohlížeče medií.
Použití tlačítka MENU v režimu prohlížeče
médií
Stisknutí tlačítka MENU v režimu prohlížeči médií se
zobrazí následující obrazovka:
Přehrávání médií prostřednictvím USB
portu
USB hardisk nebo USB paměťovou kartu lze připojit
pomocí USB vstupu na TV. Tato vlastnost vám umožní
přehrávat soubory uložené na USB. Podporovány
jsou 2.5” a 3.5” externí hardisky (HDD s externím
napájením) .
DŮLEŽITÉ! Abyste předešli ztrátě dat, před
zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce
není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu
dat. Je možné, že některé typy USB zařízení
(např. MP3 přehrávače)nebo USB hardisky/
paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní.
TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale
nahrávání nebude při NTFS fungovat. Poznámka:
+Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB
(Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s
formátováním.
Skrz tuto obrazovku lze přejít na menu obraz, zvuk
a nastaeví. Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění
této obrazovky.
Čeština - 10 -
Změna velikosti obrazu: Formáty
obrazu
Rychlé Menu
Programy lze sledovat v různých formátech obrazu,
záležících na přijatém přenosu. Můžete změnit
poměry stran (velikost obrazu) pro sledování obrazu
v jiném Zoom režimu. Pro změnu velikosti obrazu
” Obrazovky lze
opakovaně stiskněte tlačítko “
”nebo “
” při
posunovat nahoru či dolů “
režimech 14:9, Zoom, Kino nebo Titulky.
Pomocí menu rychlé nastavení lze vstoupit do některých
funkcí rychleji. Toto menu obsahuje úsporný režim,
nastavení ekvalizéru, oblíbené a časovač vypnutí.
Stiskněte tlačítko text na ovladači pro vstup do nabídky
Vyhledávání. Pro podrobnosti o seznamu možností viz
následující kapitoly.
Ovládání seznamu kanálů
TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu
kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit
oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti
Seznamu kanálů. Stiskněte MENU tlačítko pro
prohlížení hlavního menu. Stisknutím tlačítka Vlevo
nebo Vpravo vyberte Seznam kanálů. Pro prohlížení
obsahu stiskněte OK. Vyberte Upravit Seznam
kanálů pro ovládání všech uložených stanic. Pro
výběr Úpravy seznamu kanálů použijte tlačítka
Nahoru nebo Dolů poté a OK. +Pro výběr kanálu
stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů. Pro výběr
funkce Seznamu kanálů stiskněte tlačítko Vlevo nebo
Vpravo. Pro přesouvání nahoru nebo dolů použijte
P+/P- tlačítka. Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění
nabídky.
Uspořádání seznamu kanálu
Můžete zde vybrat vysílání, které budou zobrazeny
na seznamu. K zobrazení určitých typů vysílání
použijte nastavení Aktivního seznamu kanálů.
Vyberte aktivní seznam kanálů z menu seznam
kanálů pomocí tlačítka “
” nebo “
”. Pro
pokračování stiskněte tlačítko OK. Ze seznamu
můžete také vybrat typ vysílání stisknutím
" " a OK " ".
Čeština - 11 -
Menu Funkce a vlastnosti
Menu Obraz
Režim
Pro Vaše požadavky o obrazu můžete nastavit příslušný režim. Režim obrazu lze nastavit
na jednu z těchto možností. Kino, Hry, Dynamický a Příroda.
Kontrast
Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
Jas
Nastaví jas obrazovky.
Ostrost
Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva
Nastaví barvu.
Úsporný režim
Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický,Vypnutý obraz nebo Vypnutý.
Pro více informací o Ekologickém režimu viz část viz část Informace o životním prostředí”.
Podsvícení
Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení a může být nastaveno na.Pokud je ekologický
režim zapnutý, znemožní se funkce Podsvícení. Podsvícení nemůže být aktivní ve VGA
a režimu prohlížeče médií nebo když je nastaven režim Hra.
Redukce šumu
Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, používáte nastavení Redukce šumu.
Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: nízká, střední, vysoká nebo
vypnuta.
Dynamický
kontrast
Kontrast můžete změnit s použitím funkce Dynamický kontrast. Režim obrazu lze nastavit
na jednu z těchto možností: nízká, střední, vysoká nebo vypnuta.
Náhrada barvy
Nastaví požadovaný tón barvy.
Obrazový Zoom
Nastaví velikost obrazu na Automatická,16:9, Titulek,14:9, 14:9 Zoom, 4:3 nebo Kino.
Automatický (dostupné pouze v režimu Scart PIN8 přepínání vysokého/nízkého napětí).
HDMI True
Black
Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto
funkci můžete použít pro zesílení červené v obraze.
Filmový režim
Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních
programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovali rychle se
pohybující scény.
Pokročilá nastavení
Tón pleti
Nastaví požadovaný tón pleti
Barevný posun
Nastaví požadovaný tón barvy.
RGB
Stisknutím tlačítka OK upravte RGB. Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.
Resetovat
Nastaví obraz na tovární nastavení.
Automatická
pozice (v režimu Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
PC)
H pozice (v
režimu PC)
Tato funkce umístí obraz horizontálně napravo nebo nalevo obrazovky.
V pozice (v
režimu PC)
Tato funkce otočí obraz vertikálně směrem nahoru či dolů.
Bodové hodiny
(v režimu PC)
Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích
s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Fáze (v režimu
PC)
V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, můžete vidět šumivý nebo
mlhavý obraz. V takovémto případě použijte tuto funkci, dosáhnete čistšího obrazu.
Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco
jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.
Čeština - 12 -
Menu Funkce a vlastnosti
Menu Zvuk
Hlasitost
Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér:
V nabídce ekvalizéru lze nastavit režim na hudba, film, mluvené slovo,plochý,
vážná hudba nebo uživatelské. Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte do předchozí
nabídky. Nastavení menu Ekvalizér lze změnit ručně pouze tehdy, když je režim
nastavený na Uživatele.
Balance
Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.
Sluchátka
Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim zvuku
Z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II si můžete vybrat, pouze je zvolený
kanál podporuje.
AVL
Funkce Automatické Omezování Hlasitosti (AVL) nastaví zvuk do fixní úrovně mezi
programy (např. úroveň hlasitosti reklam má tendenci být hlasitější než program).
Sluchátka/výstup
linky
Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete
vybrat možnost Výstup linky. Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost
Sluchátka.
Dynamické basy
(zbarvení)
Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
Zvuk ve sluchátkách
(volitelné)
Prostorový režim lze zapnout nebo vypnout.
Digitální výstup
Nastaví typ digitálního audia výstupu.
Instalovat nebo přeladit obsah menu
Zobrazí možnosti automatického ladění.
Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.
Automatické
skenování kanálů
(přeladění)
Digitální kabel: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.
Analog: Hledá a ukládá analogové stanice.
Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.
Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.
Satelit : Vyhledává a ukládá satelitní kanály.
Ruční prohledávání
Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
kanálů
Vyhledávání kanálů
Vyhledává propojené kanály v systému vysílání.
v síti
J e mné ana logov é Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není
ladění
dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.
První instalace
Smaže všechny uložené kanály a nastavení, restartuje TV na tovární nastavení a
spustí první instalaci. Pro více informací následujte pokyny v Počáteční instalaci.
Vymazání seznamu
služeb (*)
(*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko,
Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů.
Čeština - 13 -
Menu Funkce a vlastnosti
Nastavení menu Obsah
Podmíněný
přístup
Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Jazyk
Konfiguruje nastavení jazyka.
Rodičovské
Časovače
Konfigurace
nahrávání
Datum/Čas
Zdroje:
Nastavení
času(Volitelné)
Konfiguruje rodičovské nastavení.
Přednstavený PIN se může měnit podle vybrané země.
Pokud jste dotázáni na PIN při výběru možností menu, použijte náledující: 4725,
0000, 1234.
Nastaví časovače vybraných programů.
Zobrazí menu konfigurace nahrávání.
Nastaví čas a datum.
Poznámka:
TV se bere informace skrze vysílání. Správný čas je nastavitelný v Nastavení data
a času.
Pokud je TV režimu bez kanálu, lze změnit datum či čas. Pokud máte přednastavený
kanál, lze změnit pouze Režim nastavení času. Pokud máte nastaveno na Manuálně,
povolí se Časové pásmo.
Pokud je TV zapnuta do pohotovostního režimu a není k dispozici jiný vysílač, informace
o čase nebudou zaktualizovány. Pokud chytíte vysílání, informace o času se aktualizují.
Jinými slovy, informace o čase bude dostupné podle: TV nejprve hledá informace o čase
přes vysílání, poté podle uživatelových preferencí a nakonec podle teletextu.
Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Zobrazí nastavení.
Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit pro
zobrazení menu
Vyhledávání
zakódovaných
kanálů
Mění časový limit pro obrazovky nabídek.
Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud
je tato funkce vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani
manuálním hledání..
Modré pozadí
Pokud je slabý nebo žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.
Aktualizace
softwaru
Toto nastavení se používá proto, aby vaše TV byla aktualizována. Aby tato funkce
správně fungoval, ujistěte se, je TV zapnutá v pohotovostním režimu.
Verze aplikace
Zobrazí verzi aplikace.
Pro nedoslýchavé
Zvukový popis
Automatické
vypnutí TV:
Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto
nastavení pro příjem takového signálu.
Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené
diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Tuto možnost můžete využívat, jen
pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.
funkce automatického vypnutí můžete nastavit. Poté co je hodnoty dosaženo, se
TV vypne.
Čeština - 14 -
Ladění v
pohotovostním
Režimu (volitelně)
Menu Funkce a vlastnosti
Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Pokud ladění v pohotovostním Režimu vypnete, nebude tato funkce dostupná. Pro
použití vyhledávání v pohotovostním režimu se ujistěte, vyberete vyhledávání v
pohotovostním režimu jako zapnuté. Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním
režimu a TV je v pohot. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV
najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda
vysílání chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží. Pokud chcete, aby
váš TV automaticky aktualizoval vysílací frekvenci od vysílače, zaktivujte nastavení
Vyhledávání v pohotovostním režimu.
Režim Prodejna
(volitelný)
Pokud tento televizor vystavujete v prodejně, můžete zvolit tento režim. Pokud je
vybrán režim prodejna, některé funkce nelze nastavit.
Režim vypnutí TV
Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. Vždy zapnutý: TV se vždy zapne
při stisku vypínače. Pohotovostní režim: TV se vždy zapne do Pohotovostního režimu.
Poslední stav: TV se vždy zapne do posledního vybraného kanálu/zdroje.
Biss Key
Biss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete
navolit BISS, použijte nastavení Biss Key v menu Jiná nastavení. Zvýrazněte Biss
Key a stiskněte OK.
Čeština - 15 -
Nastavit časovač / Vymazat časovač
Elektronický průvodce programy
(EPG)
Některé, ne všechny, kanály posílají informace
o aktuálních a nadcházejících programech. Pro
prohlížení
menu stiskněte tlačítko PRŮVODCE.
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost
"Nastavit časovač na událost" a stiskněte tlačítko
OK. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy.
Pro zrušení nastaveného připomínače, zvýrazněte
program a stiskněte OK. Poté vyberte možnost
"Smazat časovač". Časovač bude zrušen.
Poznámka: Není možné nahrávat nebo nastavit časovač
pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.
Nahrávání programu
DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk,
doporučujeme disk nejprve zformátovat pomocí volby
"Fomátování disku".
Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk
zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění
funkce nahrávání.
K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo
externí pevný disk k TV, tento disk by měl mít
minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB
zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná
zpráva.
Nahoru/Dolu/Levé/Pravé: EPG.
OK: Zobrazí programy opakování.
INFO(İ): Zobrazí detailní informace o vybraném
programu.
ZELENÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.
ŽLUTÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.
MODRÉ: zobrazí možnosti filtrování.
(NAHRÁVÁNÍ): TV nahraje vybraný program.
Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.
DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB
disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění
funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.
Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi
vysíláními nebo zdroji.
Možnosti programů
V EPG menu, stiskněte pro vstup do menu Možnosti
události tlačítko OK.
Výběr kanálu
Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do
vybraného kanálu.
Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost
"Nahrávání" a stiskněte OK. Poté se nahrávání
nastaví na vybraný program.
Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte
Program, stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost
“Vymazat nahrávací. Časovač”. Nahrávání bude
zrušeno.
Poznámka: Nahrané programy se uloží na připojený US
disk. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do
počítače. Soubory však nebude možno na počítači přehrávat.
Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.
Poznámka: Během nahrávání časovým posunem
může nastat Lip Sync opoždění. Nahrávání
rozhlasového vysílání není podporováno. TV může
nahrávat programy po dobu až deseti hodin.
Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.
Pokud není zapisovací rychlost připojeného USB
disku dostačující, nahrávání může selhat a nahrávání
časovým posunem nemusí být dostupné.
Nahrávání HD programů může zabrat větší místo
na USB disku, závisí na rozlišení vysílání. Z tohoto
důvodu je pro nahrávání HD programů doporučen
USB pevný disk.
Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může
to USB/HDD disk poškodit.
K dispozici je podpora víceoddílových disků.
Podporovány jsou maximálně dva různé disky. Pokud
je na disku více než dva oddíly, může dojít k chybě.
První část disku se používá pro funkce PVR. Rovněž
musí být naformátován jako primární oddíl pro použití
s funkcemi PVR.
Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému
se signálem, tudíž se může stát, že video během
přehrávání zamrzne.
Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka
nahrávání,přehrát, pozastavit, displej . Pokud se
zapne nahrávání z časovače a teletext je je zapnutý,
teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá
nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.
Čeština - 16 -
Knihovna záznamů
Nahrávání časovým posunem
Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte
během sledování vysílání tlačítko
(PAUZA). V
režimu časového posunu je program pozastaven a
zároveň nahráván na připojený USB disk. Pro
pokračování sledování pozastaveného programu z
bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko (PLAY).
Časovou mezeru (timeshift gap) mezi reálným a
posunutým časem uvidíte na info panelu.
Okamžité nahrávání
Pro okamžité nahrávání sledovaného programu
(NAHRÁVÁNÍ). Pro nahrání
stiskněte tlačítko
dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko
(NAHRÁVÁNÍ) na dálkovém ovládání. V takovém
případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro
nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko
(STOP) . Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a
prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během
nahrávání.
Sledování nahraných programů
V hlavním menu Prohlížeče médií použijte pro výběr
tlačítka “ ” nebo “ ” Položku Knihovna nahrávek
označte pomocí tlačítka " " nebo " " a poté stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se Knihovna nahrávek. Ze
seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve
nahrána) pomocí tlačítka " " / " " . Stiskněte tlačítko
OK pro prohlížení Volby přehrávání. Možnost vyberte
pomocí tlačítek " " / " " nebo OK.
Pro prohlížení seznamu nahrávek vyberte "Knihovna
záznamů" a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nápis
Knihovna záznamů s dostupnými nahrávkami.
Všechny záznamy se uchovávají v knihovně záznamů.
(Znovu otevřít): Přehraje všechny záznamy od
začátku.
ČERVENÉ tlačítko (Vymazat): Vymaže vybrané
nahrávky.
ZELENÉ tlačítko (Upravit): Provede změny na
vybraných nahrávkách.
MODRÉ tlačítko (Seřadit): Změní pořadí nahrávání.
Můžete vybrat z velké řady možností řazení.
Tlačítko OK: Zaktivuje menu přehrávání:
INFO (podrobnosti): Zobrazí stručné podrobnosti o
programech.
Konfigurace nahrávání
Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke
konfiguraci nastavení nahrávek.
Zformátovat disk: Funkci Zformátovat disk můžete
použít pro formátování zapojeného disku USB.
DŮLEŽITÉ : VŠECHNA data uložená na USB disku
budou ztracena a poté bude formát disku převeden
do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Pokud se na
vašem USB disku objeví chyby, můžete se pokusit
ho zformátovat. Ve většině případů, formátování disku
obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB
disku budou ztracena.
Poznámka: Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí
zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud
se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá
rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.
Dostupné volby přehrávání:
•Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.
•Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.
•Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání.
Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu
nebude dostupné během přehrávání.
Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny
záznamů stiskněte tlačítko
(STOP).
Pomalu dopředu
Pokud stiskněte tlačítko
(PAUSE) při sledování
nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu
k přetáčení pomalu
dopředu. Lze použít tlačítko
za sebou změní
dopředu. Tisknutím tlačítka
rychlost funkce pomalu dopředu.
Čeština - 17 -
Teletext
“
” Teletext / Mix: Zaktivuje teletext při jednom
stisknutí. Stiskněte znovu pro umístění teletextové
obrazovky přes program (mix). Stiskněte znovu pro
opuštění teletextu.
"RETURN" - Index: Zobrazí obsah teletextu.
“I” Ukázat: Ukáže skryté informace (např. řešení her).
"OK" Podržet: Ponechá stránku na vyžadovaném
místě. Pro pokračování stiskněte OK .
“ ”/“ ” Stránky s podkódem: Vybere druhotné
stránky pokud jsou k dispozici, jestliže je teletext
aktivován.
P+ / P- a čísla (0-9): Stiskněte pro výběr stránky.
Poznámka: Většina TV stanic používá kód 100 pro rejstřík
teletextu.
Vaše televize podporuje jak FASTEXT, tak i TOP
text systémy. Pokud je FASTEXT systém k dispozici,
stránky jsou rozděleny do skupin podle témat. Pokud
je FASTEXT systém k dispozici, sekce teletextových
stránek budou barevně kódované a mohou být
vybrány stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte
barevné tlačítko odpovídající vaší potřebě. Objeví se
barevný nápis ukazující, které tlačítko máte stisknout
pro využití TOP text přenosu, pokud je přítomný.
Stisknutím tlačítek “
” nebo “
” zobrazí po sobě
další nebo předešlou stránku.
Digitální teletext (pouze pro UK)
• Stiskněte tlačítko “
” Objeví se informace digitálního
teletextu. Ovládejte ho pomocí barevných tlačítek,
šipek a tlačítka OK.
Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu
digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené
na obrazovce.
Když stisknete tlačítko “
televizního vysílání.
”, TV se vrátí na sledování
Použití funkce SatcoDX
SatcoDX (volitelné): S pomocí nastavení Satelit
můžete provést operace SatcoDX. V menu SatcoDX
existují dvě možnosti týkající se funkce satcodx, a to
následující::
Data satcoDX můžete stahovat nebo nahrávat.
Abyste profedli tyto funkce, podporované funkcí
satcodx, musí být nejprve k TV připojeno USB
zařízení.
Na USB zařízení budete moci nahrát aktuální služby
a související satelity a transpondéry v TV.
Kromě funkce nahrání budete moci stáhnout jeden
ze souborů stacodx uložených na USB do TV.
Když vyberete jeden z těchto souborů satcodx,
všechny služby a související satelity a transpondéry
ve vybraném souboru budou uloženy do TV. Jsou-li
nainstalovány pozemní, kabelové a/nebo analogové
služby, budou uchovány a odebrány budou pouze
satelitní služby.
Poté zkontrolujte nastavení antény a případně
p r o v e ď t e z m ě n y. N e n í - l i a n t é n a s p r á v n ě
nakonfigurována, může se zobrazit chybová zpráva
“Žádný signál”.
Aktualizace softwaru
Vaše TV dokáže vyhledat a aktualizovat aktualizace
nového softwaru. Při vyhledávání kanálů uloží TV
dostupné kanály do vašeho nastavení. Tudíž se před
vyhledáním aktualizace doporučuje provést automatické
hledání a aktualizovat všechny dostupné kanály.
1) Aktualizace softwaru přes uživatelské
rozhraní
• Manuálně lze zkontrolovat, zda je pro váš TV set k
dispozici nový software.
• Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu.
Vyberte Nastavení a vyberte menu Další nastavení.
V menu Další nastavení přejděte na položku
Aktualizace softwaru a stiskněte tlačítko OK pro
otevření menu Aktualizovat možnosti.
• V menu Aktualizovat možnosti vyberte Vyhledat
aktualizace a stiskněte tlačítko OK.
• Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její
stahování. Na liště je zobrazen zbývající pokrok při
stahování. Po úspěšném dokončení stahování se
zobrazí zpráva vyžadující restart pro aktivaci nového
softwaru. Pro pokračování v restartu stiskněte tlačítko
OK.
2) Vyhledávání v pozadí a režim
aktualizace
Když je TV připojená k internetu, v pozadí vyhledává
důležité aktualizace softwaru. Pokud je nalezena
důležitá aktualizace, bude stažena. Po úspěšném
dokončení stahování se zobrazí zpráva vyžadující
restart pro aktivaci nového softwaru. Stiskněte OK
pro znovunačtení systému.
Čeština - 18 -
3) 3.AM režim vyhledání a aktualizace
• Je-li vypnutá položka Automatické skenovánív
Možnostech aktualizace, TV se zapne v 03:00
a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizace
softwaru. Je-li úspěšně vyhledán a stáhnut nový
software, spustí se při příštím zapnutí TV.
Poznámka k restartu: Restart je poslední krok při
aktualizace softwaru, byl-li nový software stáhnut úspěšně.
Během restartu TV provede finální inicializace. Při restartu
je panel vypnutý a kontrolka na přední straně označuje
aktivitu blikáním. O 5 minut později se TV restartuje s
novým aktivovaným softwarem.
• Pokud se nepodaří TV restartovat do 10 minut,
odpojete napájení na dobu 10 minut a znovu zapojte.
TV by se měla zapnout s novým softwarem. Pokud
ani poté vaše TV nepracuje, zopakujte odpojení a
zapojení. Pokud stále nefunguje, zavolejte servisní
službu, která váš problém opraví.
Varování: Dokud kontrolka LED během restartu bliká,
neodpojujte TV ze sítě. Díky tomu by se nemusela Vaše
TV znovu spustit a musela by být opravena servisním
technikem.
Manuální aktualizace softwaru
Ujistěte se, že je do televizoru zapojen ethernetový
kabel. Pokud připojen je, ujistěte se, že televizor
přijímá signál.
2. Je vaše TV nebo dům umístěn příliš blízko
neuzemněnému zvukovému vybavení, neonovému
světlu atd.?
3. Kopce nebo vysoké budovy mohou způsobit dvojitý
obraz nebo stín na obraze. Někdy můžete zlepšit
kvalitu obrazu otočením antény. Je obraz nebo teletext
nerozpoznatelný?
4. Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci.
5. Nalaďte znovu kanály.
6. Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě
periferní zařízení připojena k TV najednou. V takovém
případě odpojte jedno z nich.
Chybí obraz
1. Žádný obraz znamená, že vaše televize nepřijímá
přenos. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači?
Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán
správný vstup.
2. Je anténa připojena správně?
3. Jsou zástrčky pevně připojeny ke konektoru
antény?
4. Je kabel antény připojen správně?
5. Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
6. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.
Chybí zvuk
Zkontrolujte, že je v následující lokaci zobrazeno
Dobré:
1. Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení
utišení stiskněte tlačítko“ ”a zvyšte hlasitost.
Menu -> Nastavení -> Nastavení sítě -> Připojené
2. Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. Není
balance nastavena na nejvyšší stupeň? Viz Zvukové
menu.
Ze záložky Nastavení v hlavním menu vyberte
Jiná nastavení. Zvýrazněte Aktualizace softwaru a
stiskněte OK.
Poté vyberte Vyhledávat aktualizaci a stiskněte OK..
OSD obrazovka a ukazatelem bude k vidění pod
Aktualizací softwaru.
Zobrazí se varovná zpráva informující o restartu TV.
Pro dokončení a restart TV stiskněte OK
Řešení problémů a rady
Nestálost obrazu
Pokud zobrazujete stálý obraz, může se objevit ‘stín’.
Stálost obrazu za chvíli zmizí. Zkuste na chvíli TV
vypnout. Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu
po dlouhou dobu.
Bez elektřiny
Pokud nemá TV zdroj elektřiny, zkontrolujte síťový
kabel.
Dálkový ovladač nereaguje
Televizor již nereaguje na dálkový ovladač. Baterie
mohou být vybité, pokud jsou, můžete použít
tlačítka na TV. (* Pouze pokud nejsou zablokována
rodičovskou kontrolou.
Vstupy zdrojů - nelze je vybrat
1. Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není
připojeno žádné zařízení.
2. Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili
připojit zařízení.
Nahrávání nedostupné
Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk
zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění
funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce
umožněna. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV
vypnout a znovu vložit USB zařízení při vypnuté TV.
Špatný obraz
1. Vybrali jste správný TV systém?
Čeština - 19 -
USB příliš pomalé
Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva
USB příliš pomalé, zkuste nahrávání spustit znovu.
Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné, že USB
disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste
zapojit jiný USB disk.
PC typické zobrazovací režimy
V následující tabulce jsou uvedené některé typické
režimy zobrazení videa. Vaše TV nemusí podporovat
všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení 1920x1200.
Informace pro uživatele o zneškodňování starého
vybavení a baterií
Pouze Evropská Unie
Tyto znaky znamenají, že vybavení by nemělo být
vyhozeno z domácím odpadem. Pokud potřebujete
zneškodnit produkt nebo baterie, zjistěte si vhodná
recyklační centra.
UPOZORNĚNÍ: Z
nak Pb pod symbolem znamená, že baterie
obsahuje olovo.
Čeština - 20 -
Obsah
Rozlišení
Frekvence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
640x400
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
70Hz
85Hz
85Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Technický popis
Oznámení o povolení
TV VYSÍLÁNÍ
Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM
a symbol dvojitého D jsou pod
ochrannou známkou Dolby Laboratories.
DVB-T MPEG2
DVB-T MPEG4 HD
DVB-T MHEG-5 Engine (pouze pro UK)
“HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia
Interface jsou ochranné známky HDMI licence LLC.”
DVB-C MPEG2
DVB-C MPEG4 HD
DVB-S / S2 MPEG2
DVB-S / S2 MPEG4 HD
PŘIJÍMACÍ KANÁLY
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
PŘEDVOLENÉ KANÁLY
10000
INDIKÁTOR KANÁLU
Zobrazení na obrazovce
RF ANTÉNA VSTUP
75 Ohm (unbalanced)
NAPĚTÍ
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
German + Nicam Stereo
AUDIO VÝSTUP (WRMS.) (10% THD) 2 x 8
SPOTŘEBA ENERGIE (W) 100 W (max.)
PANEL 16:9
Čeština - 21 -
Podporované formáty souboru pro USB režim
Media
Přípona
Formát
Video
Audio:
Film
dat, mpg,
mpeg
MPEG1,2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
dat, mpg,
mpeg
MPEG2 ,H.264, VC1, AVS,
MVC
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
H.264:[email protected]
1080P@ 50fps MVC:
+1080P@ 24fps Other:
1080P@ 30fps” 50Mbit/sec
.vob
MPEG2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3,
LPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
.mkv
MPEG1,2,4, Xvid,
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3,
LPCM
H.264:[email protected]
1080P@ 50fps
Other:1080P@ 30fps
50Mbit/sec
H.264,
AC3/EAC3, LPCM
VC1,WMV3,
.mp4 .mov
.avi
MPEG JPEG
MPEG1,2,4
Xvid
H.264,
Poznámky
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
H.264:
[email protected]@
50fps Other: 1080P@
30fps 50Mbit/sec
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
H.264:
[email protected]@
50fps Other: 1080P@
30fps” 50Mbit/sec
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
H.264:
[email protected]@
50fps Other: 1080P@
30fps” 50Mbit/sec
VC1,WMV3,
Sorenson H.263
MPEG JPEG
flv
H.264,
Sorenson H.263
Hudba
3gp,3g2
MPEG4, H.264
asf, wmv
MPEG2,4, XviD, H.264,
VC1,WMV3
.mp3
-
WMA / ASF
.m4a/ .aac
Titulky
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
MPEG1 Vrstva 1/ 2/3 (MP3)
.wav
Foto
MAX 1920x1080 @ 30P
20Mbit/sek
LPCM
WMA, WMA Pro
AAC, HEAAC
.jpg .jpeg
Baseline JPEG
.png
Progresivní JPEG
.bmp
non-interlace
.png
interlace
sub
-
-
srt
-
-
Čeština - 22 -
MAX ŠxV = 14592x12288
Do 8 Megabytů
Podporované DVI rozlišení
Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů (nejsou dodávány), shlédněte
následující informace o rozlišení.
56Hz
60Hz
66Hz
þ
þ
640x400
72Hz
75Hz
þ
640x480
800x600
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
1152x870
þ
þ
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Čeština - 23 -
Contents
Safety Precautions
Safety Precautions................................................ 24
Preparation........................................................ 24
Intended Use..................................................... 24
Power source..................................................... 24
Positioning the TV.............................................. 24
Power cord and plug.......................................... 25
Moisture and Water........................................... 25
Ventilation.......................................................... 25
Heat sources and Flames.................................. 25
Headphone Volume........................................... 25
Wall Mounting (optional).................................... 25
LCD Screen....................................................... 25
Cleaning............................................................ 25
Environmental Information ................................... 25
Accessories included............................................. 26
TV - Features ....................................................... 26
Viewing the TV ..................................................... 26
TV Control button & Operation.............................. 27
Viewing remote control - TV.................................. 28
Using a Conditional Access Module...................... 30
Standby Notifications............................................. 30
Installing the Batteries to the Remote................... 31
Connect Power & Antenna/Cable/Satellite............ 31
Switching On/Off.................................................... 31
First Time Installation............................................ 31
Media Playback via USB Input.............................. 33
Quick Menu........................................................... 34
Changing Image Size: Picture Formats................. 34
Using the Channel List.......................................... 34
Menu Features and Functions................35-36-37-38
Electronic Programme Guide (EPG)..................... 39
Programme Options.......................................... 39
Recording a Programme....................................... 39
Timeshift Recording .............................................. 40
Instant Recording.................................................. 40
Watching Recorded Programmes ........................ 40
Recordings Library............................................ 40
Recording Configuration........................................ 40
Teletext.................................................................. 41
Digital Teletext (for UK only).............................. 41
Using SatcoDX Feature......................................... 41
Software Upgrade................................................. 41
Troubleshooting & Tips.......................................... 42
PC Typical Display Modes .................................... 43
Specifications ..............................................................44
Licence Notifications............................................. 44
Supported File Formats for USB Media Browser.. 45
Supported DVI Resolutions................................... 46
Please read these instructions fully
before installing or operating.
Preparation
Place the device on a solid even surface. For
ventilation, leave a free space of at least 10 cm
all around the set. To prevent any fault and unsafe
situations, do not place any objects on top of
the set. Use this device in moderate climates.
Operation temperature and operation humidity:
5ºC up to 45ºC, 85% rel. humidity max. (not blocking
ventilation openings).
Intended Use
This device is used to receive and display TV
programmmes.The different connection options
make an additional expansion of the reception and
display sources possible (various external devices).
This device is only suitable for the operation in
dry interiors. This appliance is intended solely
for private domestic use and may not be used for
industrial and commercial purposes. We exclude
liability in principle, if the device is not used as
intended, or unauthorized modifications have been
made. To operate your LED TV in extreme ambient
conditions may cause the damage of the device.
WARNING: Never let people (including
children) with physical, sensory or mental
abilities or lack of experience and / or knowledge
unsupervised use electrical device!
Children may not recognize dangers right!
The swallowing of batteries can be fatal. Keep
batteries always out of reach of small children.
If a battery is swallowed, immediately seek
medical attention. Keep the packaging films out
of reach of children. Risk of suffocation.
Power source
•The TV should be operated only from a 220-240 V
AC, 50 Hz outlet.
•
Warning: Do not leave your TV in standby or
operating mode when you leave your house.
Positioning the TV
•For ventilation, please leave a clear space of at least
10cm all around the TV.
•Do not block the ventilation openings.
•Do not place the TV on sloping or unstable surfaces,
the TV may tip over.
•To prevent damage to the TV, do not place any
objects on top of the TV.
•Only use the TV in moderate climates.
English - 24 -
Power cord and plug
Wall Mounting (optional)
•The power cord plug should be easily accessible.
In case of storms and lightning, when going on
holiday, or when the TV is not used for a long period
of time disconnect the power cord from the mains
power socket.
•To prevent injury, this TV must be securely attached
to the wall in accordance with the installation
instructions (if the option is available).
•The mains plug is used to disconnect TV set from the
mains and therefore it must remain readily operable.
•Do not place the TV, furniture, etc. on the power
cord or pinch the cord.
•Handle the power cord by the plug, do not unplug
the TV by pulling the power cord.
•Never touch the power cord/plug with wet hands
as this could cause a short circuit or electric shock.
•Never make a knot in the power cord or tie it with
other cords.
•Power cords should be placed in such a way that
they are not likely to be stepped on or driven over.
•A damaged power cord/plug can cause fire or give
you an electric shock. When damaged it must be
replaced, this should only be done by qualified
personnel.
Moisture and Water
•Do not use this TV in a humid or damp place (avoid
bathrooms, the sink in the kitchen, and near the
washing machine).
•Do not expose this TV to rain or water, as this may
be dangerous.
•Do not place objects filled with liquids, such as
flower vases, on top of the TV. Avoid from dripping
or splashing.
•If any solid object or liquid falls into the cabinet,
unplug the TV and have it checked by qualified
personnel before operating it any further.
Ventilation
•The slots and openings on the TV set are intended
for ventilation and to ensure reliable operation.
•To prevent overheating, these openings must not be
blocked or covered in anyway.
Heat sources and Flames
•Take care not to scratch the screen with fingernails
or other hard objects.
Cleaning
•Before cleaning, unplug the TV from the wall socket.
•Do not use liquid or aerosol cleaners. Only use a
soft, dry cloth.
Environmental Information
This television is designed to consume less energy
to save environment. You not only help to save the
environment but also you can save money by reducing
electricity bills thanks to the energy efficiency feauture
of this TV. To reduce energy consumption, you should
take the following steps:
You can use Power Save Mode setting, located in the
Picture Settings menu. If you set Power Save Mode
as Eco, the TV will switch to energy-saving mode
and luminance level of TV set will be decreased to
optimum level. Note that some picture settings will be
unavailable to be changed when the TV is in Power
Save Mode.
If Picture Off is selected, “Screen will be off in 15
seconds.” message will be displayed on the screen.
Select PROCEED and press OK to continue. The
screen will be off in 15 seconds. If you disable Power
Save Mode, Picture mode will be automatically set
to Dynamic.
When the TV is not in use, please switch off or
disconnect the TV from the mains plug. This will also
reduce energy consumption.
It is highly recommended to activate Power Save Mode
setting to reduce your annual power consumption. And
also it is recommended to disconnect the TV from the
mains plug to save energy more when you do not use.
•The TV should not be placed near to
open flames and sources of intense
heat such as an electric heater.
•Ensure that no open flame sources, such as lighted
candles, are placed on top of the TV.
•Excessive sound pressure from
earphones and headphones can cause
hearing loss, please take care.
•Occasionally, a few non-active pixels may appear
on the screen as a fixed blue, green or red point.
Please note that this does not affect the performance
of your product.
Disconnect power when going away for longer time.
•Do not expose the TV to direct sunlight
or other heat sources.
Headphone Volume
LCD Screen
Please helps us to save environment by following
these steps.
Repair Information
Please refer all servicing to qualified personnel.
Only qualified personnel must repair the TV.
Please contact your local dealer, where you have
purchased this TV for further information.
English - 25 -
Accessories included
Viewing the TV
Remote Control
Batteries: 2 x AAA
Instruction Book
Side AV Connection Cable
TV - Features
•Remote controlled colour LED TV.
• F u l l y i n t e g r a t e d d i g i t a l / c a b l e / s a t e l l i t e T V
( D V B -T / C/S-S2 ).
•HDMI connectors for digital video and audio.
This connection is also designed to accept high
definition signals.
•USB input.
• Programme recording.
• Programme timeshifting.
•10000 programmes.
•OSD menu system.
•Scart socket for external devices (such as video, video
games, audio set, etc.).
•Stereo sound system.
•Teletext, fastext, TOP text.
•Headphone connection.
•Automatic programming system.
•Forward or backward manual tuning.
•Automatic power down after up to six hours.
•Sleep timer.
•Child lock.
•Automatic sound mute when no transmission.
•NTSC playback.
•AVL (Automatic Volume Limiting).
•PLL (Frequency Search).
•PC input.
•Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
•Game Mode (optional).
•Picture off function.
English - 26 -
TV Control button & Operation
1.Up direction
2. Down direction
3. Programme/Volume / AV / Standby-On selection
switch
The Control switch allows you to control the Volume/
Programme/ Source and Standby-On functions of
the TV.
To change volume: Increase the volume by pushing
the button up. Decrease the volume by pushing the
button down.
To change channel: Press the middle of the button,
the channel information banner will appear on screen.
Scroll through the stored channels by pushing the
button up or down
To change source: Press the middle of the button
twice, the source list will appear on screen. Scroll
through the available sources by pushing the button
up or down.
To turn the TV off: Press the middle of the button
down and hold it down for a few seconds, the TV will
turn into standby mode.
NOTE: You can move the switch, upward or
downward to change the volume. If you want to
change the channel, press the middle of the switch
once (Position 3) and then move upward or downward.
If you press the middle of the switch once more, the
source OSD will be displayed. To select desired
source, move the switch upward or downward and
release. If you press the middle of the switch and
hold for a few seconds, the TV will switch to standby
mode. The Main menu OSD cannot be displayed via
the control buttons on the TV.
English - 27 -
Viewing remote control - TV
1. Standby / On
2. Channel list
3. Volume up-down
4. Menu on/off
5. OK / Confirm
6. Return / Back
7. No function
8. My button 1 (*)
9. My button 2 (**)
10. Coloured buttons (Red, Green, Yellow, Blue)
TV
11. Mono-Stereo Dual I-II / Current language
12. Fast rewind (in media browser mode)
13. Pause (in media browser mode) / Timeshift
recording
14. Programme recording
15. Play (in media browser mode)
16. Stop (in media browser mode)
17. Fast forward (in media browser mode)
18. Subtitle on-off / Subtitle (in media browser
mode)
19. Image size
20. Teletext - Mix
21. Media Browser
22. Electronic programme guide
23. Exit
24. Navigation buttons
25. Quick menu On-Off
26. Info / Reveal (in TXT mode)
27. Programme up/down
28. Mute
29. Previous programme / Now (in EPG mode)
30. Numeric buttons
31. AV / Source
NOTE: The Remote Control range is approximately
7m / 23ft.
Using My Button 2 (**)
Using My button 1 (*)
Press MY BUTTON 1 for five seconds when on a
desired source, channel or link, until the “MY BUTTON
IS SET” message is displayed on the screen. This
confirms that the selected MY BUTTON is now
associated with the selected function.
This button’s main function is to switch between
DVB-T, DVB-C and DVB-S broadcasts. However, if
you press MY BUTTON 2 for five seconds, you can
set a function to it as described in My Button 1.
Note that if you perform first time installation, MY
BUTTON 2 will return to its default function, switching
between DVB-T, DVB-C and DVB-S broadcasts.
English - 28 -
Viewing the Connections
Connector
Type
Cables
Device
Scart
Connection
(back)
VGA
Connection
(back)
SIDE AV
PC/YPbPr
Audio
Connection
(side)
Side Audio/Video
Connection Cable
(Supplied)
PC Audio Cable
(Not supplied)
HDMI
Connection
(back)
SPDIFF
Connection
(back)
SIDE AV
Side AV
Connection
(side)
AV Connection Cable
(supplied)
HEADPHONE
Headphone
Connection
(side)
YPbPr Video
PC to YPbPr
Connection
(back)
PC to YPbPr Connection Cable (Not
supplied)
USB
Connection
(side)
CI
Connection
CAM
module
(side)
NOTE: When connecting a device via the Side AV input, you must use the supplied connection cables to enable connection.
See the illustrations above. | YPbPr can be used only when you connect a device that has a YPbPr output through the PC
input with YPbPr to PC cable (YPbPr to PC cable is not supplied). When the connection is made, switch to YPbPr source. To
enable PC audio, you will need to use PC/YPBPR AUDIO CONNECTION cable’s WHITE & RED inputs. | If an external device
is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode.| When receiving DTV channels (Mpeg4
H.264) or while in Media Browser mode, output will not be available via the scart socket. | When using the wall mounting
kit (optional), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. | Insert or
remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of
the settings. Insert the CAM and then the viewing card to the slot that is located in the terminal cover at the rear side of the
TV. The module should be correctly inserted, it is impossible to insert fully if reversed. The CAM or the TV terminal may be
damaged if the CAM is forcefully inserted.Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that
have current value above 500mA may damage your TV.
English - 29 -
Using a Conditional Access Module
IMPORTANT: Insert or remove the CI module only
when the TV is SWITCHED OFF.
In order to watch certain digital channels, a conditional
access module (CAM) can be necessary. This module
must be inserted in the CI slot of your TV.
Standby Notifications
If the TV does not receive any input signal (e.g. From
an aerial or HDMI source) for 5 minutes, the TV will
go into standby. When you next switch-on the TV, the
following message will be displayed:
1. Obtain the Conditional Access Module (CAM) and the
viewing card by subscribing to a pay channel company,
then insert those to the TV using the following procedure.
2. Insert the CAM and then the viewing card to the
slot that is located in the terminal cover at the rear
side of the TV.
3. The CAM should be correctly inserted, it is
impossible to insert fully if reversed. The CAM or
the TV terminal may be damaged if the CAM is
forcefully inserted.
4. Connect the TV to the mains supply, switch on
and then wait for few moments until the card is
activated.
When the Auto Tv Off timeout is reached, the following
message will be displayed on the screen. Select YES
to shut down the TV. Select NO to cancel. The TV
will switch off as well, if you do not make a selection
on this screen.
5. When no module is inserted, “No Common
Interface module detected” message appears
on the screen.
You can refer to the module instruction manual for details
of the settings.
If the TV has been left on and not been operated for
4 hours, the TV will go into standby. When you next
switch-on, the following message will be displayed:
CAM
module
English - 30 -
Installing the Batteries to the Remote
1. Lift the cover on the back of the remote upward
gently.
2. Install two AAA batteries. Make sure to match the +
and - ends of the batteries in the battery compartment
(observe the correct polarity.
First Time Installation
When turned on for the first time, the “language
selection” menu appears. The message “Welcome
please select your language!” is displayed in all
language options listed alphabetically.
3. Replace the cover.
Connect Power & Antenna/Cable/Satellite
IMPORTANT: The TV set is designed to operate on
220-240V AC, 50 Hz socket. After unpacking, allow
the TV set to reach the ambient room temperature
before you connect the set to the mains. Plug the
power cable to the mains socket outlet.
Satellite
Aerial or Cable
DiSEqC
Switch
300mAMax.
12V
13V dc /18V dc
VGA
SPDIF
Press the “ ” or “
” button to highlight the required
language, press OK button to select. “First Time
Installation” appears. Use “ ” or “ ” button to set the
” button to select Search
required country, and press “
Type. Use “ ” or “ ” to set the desired search type.
Available search types are Digital and analog, digital
only and analog only. When set, press “
” to select
Teletext Language. Use “ ” or “ ” button to set the
“Teletext Language” and select “Scan Encrypted” using
“
” or “
” button. You can set Scan Encrypted as
Yes if you want to scan coded stations.
Switching On/Off
To Switch the TV On
Connect the power cord to the 220-240V AC, 50 Hz.
Then the standby LED lights up.
To switch on the TV from standby mode either:
Press the “ ” button,P+ / P- or a numeric button on
the remote control.
Press the control switch located on the left side of the
TV. The TV will then switch on.
To Switch the TV Off
Press the “ ” button on the remote control or press
and hold the control switch on the TV until the TV
shuts down, so the TV will switch to standby mode
(Depends on the model).
To power down the TV completely, unplug the power
cord from the mains socket.
Note: When the TV is switched to standby mode, standby LED
can blink to indicate that features such as Standby Search,
Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink
when you switch on the TV from standby mode.
Default PIN code can change depending on the
selected country. If you are asked to enter a PIN
code for viewing a menu option, use one of the
following codes: 4725, 0000 or 1234.
Press OK button on the remote control to continue and
the following message will be displayed on the screen.
You can activate Store mode (optional) option by
using “ ” or “ ” button. If Store Mode (optional)
is selected, Store mode option will be available in
other settings menu and your TV’s features will be
illustrated on the top of the screen. A confirmation
English - 31 -
screen will be displayed after selecting the
Store Mode (optional). Select YES to proceed.
Cable Installation
If you select CABLE option and press OK button on
the remote control to continue, the following message
will be displayed on the screen:
If Home Mode is selected, Store mode (optional) will
not be available after the First Time Installation. Press
OK button on the remote control to continue and the
following message will be displayed on the screen.
To continue please select YES and press OK. To
cancel operation, select NO and press OK.
You must select a search type to search and store
broadcasts from the desired source.
*
Aerial Installation
If you select AERIAL option from the Search Type
screen, the television will search for digital terrestrial
TV broadcasts.
NOTE: You can press MENU button to cancel.
After all the available stations are stored, Channel
List will be displayed on the screen. If you like the
sort channels, according to the LCN(*), please select
“Yes” and than press OK.
You can select frequency ranges from this screen. For
” or “
” button.
highlighting lines you see, use “
You can enter the frequency range manually by using
the numeric buttons on the remote control.
Set Start and Stop Frequency as desired by using
numeric buttons on the remote control.
After this operation, you can set Search Step as 8000
KHz or 1000 KHz.
If you select 1000 KHz, the TV will perform search
process in a detailed way. Searching duration will
thus increase accordingly. When finished, press OK
button to start automatic search. The TV will search
and store available broadcasts.
(*) Network option will not be available for UK.
Press OK button to quit channel list and watch TV.
(*) LCN is the Logical Channel Number system that
organizes available broadcasts in accordance with a
recognizable channel sequence.
English - 32 -
Satellite Installation
If you select Normal, satellite configuration screen
will be displayed. There are three types of antenna
selection. You can select Antenna type as Direct,
” or “ ”
Unicable or DiSEqC switch by using “
buttons.
Quickly plugging and unplugging USB devices, is a
very hazardous operation. Do not repeatedly quickly
plug and unplug the drive. This may cause physical
damage to the USB player and USB device itself. Do
not pull out USB module while playing a file.
Media Browser Menu
You can play photo, music, and movie files stored
on a USB disk by connecting it to your TV and using
the Media Browser screen. To do this, perform the
following: Connect a USB disk to one of the USB
inputs located on the side of the TV.
You can connect two USB devices to your TV. If both
USB devices include music, picture or video files, USB
selection OSD will be displayed on the screen. The
first USB device connected to the TV will be named
as USB Drive1. Select a device by using “
” or
” button and press OK.
“
Direct: If you have a single receiver and a direct
satellite dish, select this antenna type. After selecting
Direct, another menu screen will be displayed. Select
an available satellite and press OK to scan for services.
Unicable: If you have multiple receivers and a
unicable system, select this antenna type. Press OK to
continue. Configure settings by following instructions
on the screen. Press OK to scan for services.
DiSEqC switch: If you have multiple satellite dishes
and a DiSEqC switch, select this antenna type. After
selecting DiSEqC switch, another menu screen will
be displayed. You can set four DiSEqC options (if
available). Press GREEN button to scan all satellites
or press YELLOW button to scan only the highlighted
satellite. To save and exit press OK button.
Press MENU button and select Media Browser tab by
using Left/Right and OK buttons. Main media browser
screen will be displayed. You can display the related
content by selecting the Video, Music or Picture tab.
Follow the button indications under each on screen
menu for media playback features.
You can set your Media Browser preferences by using
the Settings dialog.
Using MENU button in Media Browser Mode
Pressing MENU button in Media Browser mode
displays the following menu screen:
Media Playback via USB Input
You can connect a USB hard disk drive or USB
memory stick to your TV by using the USB inputs of
the TV. This feature allows you to play files stored in
a USB drive. 2.5” and 3.5” inch (hdd with external
power supply) external hard disk drives are supported.
IMPORTANT! You should back up your files before
making any connections to the TV set in order to
avoid any possible data loss. Manufacturer will not
be responsible for any file damage or data loss. It
is possible that certain types of USB devices (e.g.
MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks
may not be compatible with this TV. The TV supports
FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not
be available with NTFS formatted disks. Note: While
formatting a USB hard disk that has 1TB (Tera Byte)
or more file capacity, you can experience problems
with the formatting process.
You can access Picture, Sound and Settings menu
options using this screen. Press MENU again to exit
from this screen.
English - 33 -
Changing Image Size: Picture Formats
Programmes can be watched in different picture
formats, depending on the transmission received.
You can change the aspect ratio (image size) of the
TV for viewing the picture in different zoom modes.
” button repeatedly to change the image
Press “
size. You can shift the screen up or down by using
“
” or “
” buttons while in, 14:9 Zoom,
Cinema or Subtitle.
Quick Menu
Quick Settings menu allows you to access some
options quickly. This menu includes Power Save
Mode, Picture Mode, Equalizer Settings, Favourites
and Sleep Timer options. Press Q.MENU button on
the remote control to view quick menu. See the
following chapters for the details of the listed features.
Using the Channel List
The TV sorts all stored stations in the Channel List.
You can edit this channel list, set favourites or set
active stations to be listed by using the Channel List
options. Press MENU button to view main menu.
Select Channel List item by using Left or Right button.
Press OK to view menu contents. Select Edit Channel
List to manage all stored channels. Use Up or Down
and OK buttons to select Edit Channel List. Press
Up or Down button to select the channel that will be
processed. Press Left or Right button to select a
function on Channel List menu. Use P+/P- buttons to
move page up or down. Press MENU button to exit.
Sorting Channel List
You can select broadcasts to be listed in the
channel list. To display specific types of broadcast,
you should use Active channel list setting. Select
Active channel list from the Channel list menu by
using “
” or “
” button. Press OK button to
continue. You can select a network type option
from the list by using “ ” or “ ” and OK buttons.
English - 34 -
Menu Features and Functions
Picture Menu Contents
Mode
For your viewing requirements, you can set the related mode option. Picture mode
can be set to one of these options: Cinema,Game,Sports,Dynamic and Natural.
Contrast
Sets the lightness and darkness values of the screen.
Brightness
Sets the brightness value for the screen.
Sharpness
Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour
Sets the colour value, adjusting the colors.
Power Save
Mode
To set Power Save Mode as Eco, Picture Off and Disabled. See the section, “Environmental
Information” in this manual for further information on Power Save Mode.
Backlight
(optional)
This setting controls the backlight level and it can be set to Auto, Maximum, Minimum
and Eco Mode. Backlight function will be inactive if Power Save Mode is set to On.
Backlight cannot be activated in VGA, Media Browser mode or while the picture mode
is set to Game.
Noise
Reduction
If the broadcast signal is weak and the picture is noisy, use Noise Reduction setting
to reduce the noise amount. Noise Reduction can be set to one of these options: Low,
Medium, High or Off.
Advanced Settings
Dynamic
Contrast
You can change contrast rate by using dynamic contrast function. Dynamic contrast
can be set to one of these options: Low, Medium, High or Off.
Colour Temp
Sets the desired colour tone.
Picture Zoom
Sets the picture size to Auto,16:9, Subtitle,14:9, 14:9 Zoom, 4:3 or Cinema. Auto (Only
available in Scart mode with SCART PIN8 high voltage/low voltage switching).
HDMI True
Black
While watching from HDMI source, this feature will be visible in the Picture Settings
menu. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
Film Mode
Films are recorded at a different number of frames per second to normal television
programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion
scenes clearly.
Skin Tone
Adjust the desired skin tone.
Colour Shift
Adjust the desired colour tone.
RGB Gain
Press OK button to edit RGB gain. You can configure the colour temperature values
using the RGB Gain feature.
Reset
Resets the picture settings to factory default settings.
Autoposition
(in PC mode)
Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.
H Position (in
PC mode)
This item shifts the image horizontally to right hand side or left hand side of the screen.
V Position (in
PC mode)
This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock (in
PC mode)
Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot
intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
Phase (in PC
mode)
Depending on the resolution and scan frequency that you input to the TV set, you
may see a hazy or noisy picture on the screen. In such a case you can use this
item to get a clear picture by trial and error method.
While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings
will be added to the Picture Settings while in PC mode.
English - 35 -
Menu Features and Functions
Sound Menu Contents
Volume
Adjusts volume level.
Equalizer:
In equalizer menu, the preset can be changed to Music, Movie, Speech, Flat,
Classic and User. Press the MENU button to return to the previous menu. Equalizer
menu settings can be changed manually only when the Equalizer Mode is in User.
Balance
This setting is used for emphasizing left or right speaker balance.
Headphone
Sets headphone volume.
Sound Mode
You can select Mono, Stereo, Dual I or Dual II mode, only if the selected channel
supports that mode.
AVL
Automatic Volume Limiting (AVL) function sets the sound to obtain fixed output
level between programmes (For instance, volume level of advertisements tend to
be louder than programmes).
Headphone/Lineout
When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you
can select this option as Lineout. If you have connected headphones to the TV,
set this option as Headphone.
Dynamic Bass
(Optional)
Enables or disables the Dynamic Bass.
Surround Sound
(Optional)
Surround sound mode can be changed as On or Off.
Digital Out
Sets digital out audio type.
Install and Retune Menu Contents
Displays automatic tuning options.
Digital Aerial: Searches and stores aerial DVB stations.
Digital Cable: Searches and stores cable DVB stations.
Automatic Channel
Analogue: Searches and stores analogue stations.
Scan (Retune)
Digital Aerial & Analogue: Searches and stores aerial DVB and analogue stations.
Digital Cable & Analogue: Searches and stores cable DVB and analogue stations.
Satellite: Searches and stores satellite channels.
Manual Channel Scan This feature can be used for direct broadcast entry.
Network Channel
Searches for the linked channels in the broadcast system.
Scan (Optional)
Analogue Fine Tune
You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not
available if no analogue channels are stored.
First Time
Installation
Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings and starts
first time installation. You can follow the instructions in the Initial Installation section
for more information on this process.
Clear Service List
(Optional)
(*) This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden,
Norway or Finland. Use this setting to clear channels stored.
English - 36 -
Menu Features and Functions
Settings Menu Contents
Conditional
Access
Controls conditional access modules when available.
Language
Configures language settings.
Parental
Timers
Recording
Configuration
Date/Time
Sources
Satellite Settings
Network Settings
(Optional)
Menu Timeout
Scan Encrypted
Blue Background
Software Upgrade
Application
Version
Hard of Hearing
Audio Description
Auto TV Off
Standby Search
(optional)
Configures parental settings. Default PIN code can change depending on the selected
country. If you are asked to enter a PIN code for viewing a menu option, use one of
the following codes: 4725, 0000 or 1234.
Sets timers for selected programmes.
Displays recording configuration menu.
Sets date and time.
Note:
* The TV takes the time info via the broadcast. Correct time will be available on Date/
Time Settings, if the time info is provided in the broadcast.
If the TV is in no channel mode, Date/Time settings can be changed. However, if
there is a channel preset, only “Time Settings Mode” can be changed and if this is
set to Manual, Time Zone will be enabled.
* If the TV is switched to standby mode and switched on later and there is no broadcast
available, time information will not be updated. If there is a present broadcast; however,
time information will be taken via the broadcast. In other words, time information will be
available according to these priorities: The TV first looks for the time info in the broadcast,
then to the user preference, and lastly to the teletext time information.
Enables or disables selected source options.
Displays satellite settings.
Displays network settings.
Other Settings: Displays other setting options of the TV set:
Changes timeout duration for menu screens.
When this setting is on, search process will locate the encrypted channels as well. If it is
set as Off, encrypted channels will not be located in automatic search or manual search.
Activates or deactivates blue background system when the signal is weak or absent.
To ensure that your TV always has the most update information, you can use this
setting. In order for the proper operation, please ensure that the TV is set to standby
mode.
Displays application version.
If the broadcaster enables any special signal concerning the audio, you can set this
setting as On to receive such signals.
Audio description refers to an additional narration track for blind and visually impaired
viewers of visual media, including television and movies. You can use this feature,
only if the broadcaster supports that additional narration track.
You can set the timeout value of auto off feature.After the timeout value is reached
and the Tv is not operated for selected time , the TV will go off.
If you change Standby Search to Off, this function will be unavailable. To use Standby
search please make sure that you select Standby Search as On. If the Standby Search
is set to On, when the TV is in standby mode, available broadcasts will be searched.
If the TV locates any new or missing broadcasts, a menu screen will be displayed,
asking you whether or not to execute these changes. Channel list will be updated
and changed after this process. Please activate Standby Search setting in order to
enable your TV for automatically updating the broadcast frequency of the broadcaster,
broadcast definition and similar changes.
English - 37 -
Menu Features and Functions
Other Settings: Displays other setting options of the TV set:
Store Mode
(optional)
If you are displaying the TV in a store, you can activate this mode. While Store Mode
is enabled, some items in the TV menu may not be available to be set.
Power Up Mode
This setting configures the power up mode preference. Always On: The TV always switches
on when main on/off button is pressed. / Standby: The TV always powers up in Standby
mode. / Last State: The TV always switches on with the last selected channel/source.
Biss Key
Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you
need to enter BISS key on a broadcast, you can use Biss Key setting located in the
Other Settings menu. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the desired
broadcast.
English - 38 -
Electronic Programme Guide (EPG)
Some, but not all channels send information about the
current and next programmes. Press the
button
to view the EPG menu.
Set Timer / Delete Timer
After you have selected a programme in EPG menu,
press the OK button and and Options screen will
be displayed. Select “Set Timer on Event” option
and press OK button. You can set a timer for future
programmes. To cancel an already set timer, highlight
that programme and press the OK button. Then select
“Delete Timer” option. The timer will be cancelled.
Note: It is not possible to record or set timer for two or more
individual events at the same time interval.
Recording a Programme
IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is
recommended that you first format the disk using your TV’s
“Format Disk” option.
To record a programme, you should first connect a
USB disk to your TV while the TV is switched off.
You should then switch on the TV to enable recording
feature.
Up/Down/Left/Right: Navigate EPG.
OK: Displays programme options.
INFO(İ): Displays, in detail information on programme
selected.
GREEN: Switches to List Schedule EPG.
YELLOW: Switches to Timeline Schedule EPG.
BLUE: displays filtering options.
(RECORD): the TV will start to record the selected
progamme. You can press again to stop the recording.
IMPORTANT: To record a programme, you should first
connect a USB disk to your TV while the TV is switched off.
You should then switch on the TV to enable recording feature.
Otherwise, recording feature will not be available.
Note: Switching to a different broadcast or source is not
available during the recording.
Programme Options
In EPG menu, press the OK button to enter the Event
Options menu.
Select Channel
In EPG menu, using this option, you can switch to the
selected channel.
Record / Delete Record Timer
After you have selected a programme in EPG menu,
press the OK button and and Options screen will be
displayed. Select “Record” option and press the OK
button. After this operation, a recording becomes set
to the selected programme.
To cancel an already set recording, highlight that
programme and press the OK button and select the
option “Delete Rec. Timer”. The recording will be
cancelled.
For using recording function, you should connect a
USB disk or an external hard disk drive to the TV
and connected USB disk should have at least 1 GB
capacity and should have 2.0 speed compatibility.
If the connected USB device does not support 2.0
speed, an error message will be displayed.
Note: Recorded programmes are saved into the connected
USB disk. If desired, you can store/copy recordings on a
computer; however, these files will not be available to be
played on a computer. You can play the recordings only
via your TV.
Note: Lip Sync delay may occur during the timeshifting.
Radio record is not supported. The TV can record
programmes up to ten hours.
Recorded programmes are split into 4GB partitions.
If the writing speed of the connected USB disk is not
sufficient, recording may fail and timeshifting feaute
may not be available.
Recordings of HD programmes can occupy bigger
size on the USB disk depending on the broadcast’s
resolution. For this reason it is recommended to use
USB hard disk drives for recording HD programmes.
Do not plug out the USB/HDD during the recording.
This may harm the connected USB/HDD.
Multipartiton support is available. Maximum two
different partitions are supported. If the disk have more
than two partitions, crash may occur. First partition
of the usb disk is used for PVR ready features. It also
must be formatted as primary partition to be used for
PVR ready features.
Some stream packets may not be recorded because
of signal problems, so sometimes video may freezes
during playback.
English - 39 -
Record, Play, Pause, Display (for PlayListDialog) keys
could not be used when teletext is ON. If a recording
starts from timer when teletext is ON, teletext is
automatically turned off. Also teletext usage is
disabled when there is ongoing recording or playback.
Timeshift Recording
Press (PAUSE) button while watching a broadcast
for switching to timeshifting mode. In timeshifting
mode, the programme is paused and simultaneously
recorded to the connected USB disk. Press (PLAY)
button again to watch the paused programme from
the stopped moment. You will see the timeshift gap
between the real and the timeshifted programme in
the info bar.
Instant Recording
Press
(RECORD) button to start recording an
event instantly while watching a programme. You can
press
(RECORD) button on the remote control
again to record the next event on the EPG. In this
case, OSD will display the programmed events for
recording. Press
(STOP) button to cancel instant
recording. Switching to a different broadcast or source;
and viewing Media Browser are not available during
the recording.
Watching Recorded Programmes
In the main menu, use “ ” or “ ” buttons to select
Media Browser. Highlight Recordings Library item
by using “ ” or “ ” button and press OK button to
enter. Recordings Library will then be displayed.
Select a recorded item from the list (if previously
recorded) by using “ ” / “ ” button. Press OK button
to view Play Options. Select an option by using “ ”
/ “ ” or OK buttons.
Slow Forward
If you press
(PAUSE) button while watching
recorded programmes, slow forward feature will be
button to slow forward.
available. You can use
button consecutively will change slow
Pressing
forwarding speed.
Recordings Library
To view the list of recordings, select “Recordings
Library” and press the OK button. Recordings Library
will then be displayed with available recordings. All the
recordings are kept in a list in the recordings library.
(Resume): Recommences the recordings.
RED button (Delete) :Erases the selected recording.
GREEN button (Edit): Makes changes on the
selected recording.
BLUE button (Sort): Changes the order of the
recordings. You can select from a wide range of
sorting options.
OK button: Activates play options menu:
(İ)(Details): Displays the short extended programmes
in detail.
Recording Configuration
Select Recording Configuration item in the Settings
menu to configure recording settings.
Format Disk: You can use Format Disk feature for
formatting the connected USB disk. IMPORTANT:
Note that ALL the data stored on the USB disk will
be lost and then the disk format will be converted to
FAT32 if you activate this feature. If your USB disk
malfunctions, you can try formatting the USB disk. In
most cases formatting the USB disk will restore normal
operation; however, ALL the data stored on the USB
disk will be lost in such a case.
Note: If “USB is too slow” message is displayed on the
screen while starting a recording, try restarting the recording.
If you still get the same error, it is possible that your USB
disk does not meet the speed requirements. Try connecting
another USB disk.
Available playback options:
•Play from start: Plays the recording from the
beginning.
•Resume: Recommences the recordings.
•Play from offset: Specifies a playing point.
Note: Viewing main menu and menu items will not be available
during the playback.
Press (STOP) button to stop a playback and return
to return to Recordings Library.
English - 40 -
Teletext
“ ” Teletext / Mix: Activates video text mode when
pressed once (if available in your broadcast). Press
again to view analogue teletext page. Press again to
place the teletext screen over the programme (mix).
Pressing again will quit the teletext mode.
“BACK” Index: Selects the teletext index page.
“İ” Reveal: Shows hidden information (e.g. solutions
of games).
“OK” Hold: Holds a text page when convenient. Press
again to resume.
“ ” / “ ” Subcode Pages: Selects subcode pages if
available when the teletext is activated.
P+ / P- and numbers (0-9): Press to select a page.
Note: Most TV stations use code 100 for their index pages.
Your TV supports both FASTEXT and TOP text
systems. When these systems are available, the
pages are divided into groups or topics. When
FASTEXT system is available, sections in a teletext
page will become colour-coded and can be selected
by pressing the coloured buttons. Press a coloured
button that corresponds to with your needs. The
coloured writings will appear, showing you which
coloured buttons to use when TOP text transmission
is present. Pressing “
” or “
” commands will
request the next or previous page respec­tively.
Digital Teletext (for UK only)
• Press the “ ” button. The digital teletext information
appears. Operate it with the coloured buttons, cursor
buttons and OK button.
You can download or upload satcoDX data. In order
to perform these functions supported for satcodx
feature, a USB device must be connected to the TV
in the first place.
You will be able to upload current services and related
satellites & transponders in TV, to a USB device.
In addition to the uploading feature you will be able
to download one of the satcodx files stored in USB
device, to the TV.
When you select one of these satcodx files, all
services and related satellites and transponders in
the selected file will be stored in TV. If there are any
installed terrestrial, cable and/or analog services, they
will be kept and only satellite services will be removed.
Afterwards, check your antenna settings and make
changes if necessary. An error message stating “No
Signal” may be displayed if antenna settings are not
configured properly.
Software Upgrade
Your TV is capable of finding and updating new
software upgrades over broadcast channels. For
broadcast channels search, TV looks the available
channels stored in your settings. So before software
upgrade search, it is advised to auto search and
update all available channels.
1) Software upgrade search via user
interface
• It is possible manually to check if there is a new
software upgrade for your TV set.
The operation method may differ depending on the
contents of the digital teletext. Follow the instructions
displayed on digital teletext screen.
• Simply navigate on your main menu. Choose
Settings and select Other Settings menu. In Other
Settings menu navigate on to the Software Upgrade
item and press OK button to open Upgrade Options
menu.
When the “ ”button is pressed again, the TV returns
to television broadcasting.
• In Upgrade Options menu select Scan for upgrade
and press OK button.
Using SatcoDX Feature
SatcoDX (optional): You can perform SatcoDX
operations using the Satelite Settings. On SatcoDX
menu, there are two options regarding to satcodx
feature as in the following:
• If a new upgrade is found, it starts to download
the upgrade. A progress bar indicates the remaining
download progress. When download completes with
success a message is displayed for reboot to activate
new software. Press OK to continue with the reboot
operation.
2) Background search and upgrade mode
• While TV is connected to Internet, in background
it searches for critical software upgrades. If a critical
software upgrade is found it downloads the upgrade
silently. When download completes with success a
message is displayed for reboot operation to activate
new software. Press OK to continue with the reboot
operation.
3) 3.AM search and upgrade mode
• If Automatic scanning in Upgrade Options menu
is enabled, TV wakes up at 03:00 and searches
English - 41 -
broadcast channels for new software upgrade. If new
software is found and downloaded successfully, with
next power up TV opens with new software version.
the picture quality by changing the direction of the
aerial. Is the picture or teletext unrecognisable?
Note on reboot operation: Reboot is the last step in software
upgrade operation if download of new software is finished
successfully. During reboot TV makes final initialization. In
reboot sequence panel power is closed and front led indicates
the activity with blinking. Around 5 minutes later TV restarts
with new software activated.
5. Please retune the channels.
• If your TV fails to restart in 10 minutes, unplug power
for 10 minutes and re-plug again. TV should open with
new software safely. If you still can not get TV working,
please kindly repeat unplug and plug sequence a few
times more. If your set still can not operate, please
call the service personnel to fix the problem for you.
Caution: While led is blinking during reboot do not unplug
your TV’s power. Doing this may cause your TV not to
re-open again and can only be fixed by service personnel.
Manual Software Update
4. Check if you have entered the correct frequency.
6. The picture quality may degrade when two devices
are connected to the TV at the same time. In such a
case, disconnect one of the devices.
No picture
1. No Picture means that your TV is not receiving a
transmission. Have you selected the correct button on
the remote control? Try once more. Also make sure
the correct input source has been selected.
2. Is the aerial connected properly?
3. Are the plugs connected tightly to the aerial socket?
4. Is the aerial cable damaged?
5. Are suitable plugs used to connect the aerial?
Ensure that the ethernet cable is connected to your
TV. If the ethernet cable is connected to the TV, ensure
6. If you are in doubt, consult your dealer.
that the TV is receiving. Check that the Good is
present in the following menu path:
1. Has the TV been set to mute? To cancel mute,
press the “ ” button, or increase the volume level.
Menu -> Settings -> Network Settings -> Configuration
Status -> Connected
2. Sound is coming from only one speaker. Is the
balance set to one extreme? See Sound Menu
section.
Go to Settings tab from the main menu and select
Other Settings. Highlight Software Upgrade and
press OK.
Select Scan for Upgrade and press OK button.
An OSD screen including the progress bar will be
visible under the Software upgrade” title.
A warning screen will be displayed on the screen,
stating that the TV will be rebooted. Press OK button
to finalize upgrade process and reboot TV.
Troubleshooting & Tips
No sound
Remote control - does not operate
Your TV no longer responds to the remote control. The
batteries may be exhausted, if so you can still use the
control buttons on the TV. (* Is only possible if they
are not blocked by parental control.)
Input sources - can not be selected
1. If you cannot select an input source, it is possible
that no device is connected.
2. Check the AV cables and connections if you have
tried to connect a device.
Image persistence - ghosting
Please note that ghosting may occur while displaying
a persistent image (still or paused image). LED TVs’
image persistence may disappear after a short time.
Try turning off the TV for a while. To avoid this, do not
leave the screen in still picture mode for extended
periods.
No power
Recording Unavailable
To record a programme, you should first connect
a USB disk to your TV while the TV is switched
off. You should then switch on the TV to enable
recording feature. Otherwise, recording feature will
not be available. If you cannot perform recording, try
switching off the TV and then re-inserting the USB
If your TV has no power, please check the power cord
plug is connect to the mains power socket.
device while the TV is switched off.
Poor picture
If “USB is too slow” message is displayed on the
screen while starting a recording, try restarting
the recording. If you still get the same error, it is
possible that your USB disk does not meet the speed
requirements. Try connecting another USB disk.
1. Have you selected the correct TV system?
2. Is your TV or house aerial located too close to a
non-earthed audio equipment or neon lights, etc.?
3. Mountains or high buildings can cause double
pictures or ghost images. Sometimes you can improve
USB Is too Slow
English - 42 -
Information for Users on Disposal of Old
Equipment and Batteries
[European Union only]
These symbols indicate that equipment with these
symbols should not be disposed of as general
household waste. If you want to dispose of the product
or battery, please consider the collection systems or
facilities for appropriate recycling.
PC Typical Display Modes
The following table is an illustration of some of the
typical video display modes. Your TV may not support
all resolutions. Your TV supports up to 1920x1200.
Notice: T
he sign Pb below the symbol for batteries indicates
that this battery contains lead.
English - 43 -
Index
Resolution
Frequency
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
640x400
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
70Hz
85Hz
85Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Specifications
Licence Notifications
TV BROADCASTING
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT
DIGITAL RECEPTION
and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
DVB-T MPEG2
DVB-T MPEG4 HD
“HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia
Interface are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC.”
DVB-T MHEG-5 Engine (for UK only)
DVB-C MPEG2
DVB-C MPEG4 HD
DVB-S / S2 MPEG2
DVB-S / S2 MPEG4 HD
RECEIVING CHANNELS
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
NUMBER OF PRESET CHANNELS
10000
CHANNEL INDICATOR
On Screen Display
RF AERIAL INPUT
75 Ohm (unbalanced)
OPERATING VOLTAGE
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
German + Nicam Stereo
AUDIO OUTPUT POWER (WRMS.) (10% THD) 2 x 8
POWER CONSUMPTION (W) 100 W (max)
PANEL 16:9
English - 44 -
Supported File Formats for USB Media Browser
Media
Movie
Extension
Format
Notes
Video
Audio
dat, mpg,
mpeg
Mpeg1,2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
dat, mpg,
mpeg
MPEG2 ,H.264, VC1, AVS,
MVC
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM
H.264:[email protected]
1080P@ 50fps MVC:
1080P@ 24fps Other:
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sec
.vob
MPEG2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
.mkv
MPEG1,2,4, XviD,
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
H.264,
AC3/EAC3, LPCM
H.264:[email protected]
1080P@ 50fps
Other:1080P@ 30fps
50Mbit/sec
VC1,WMV3,
.mp4 .mov
.avi
Motion JPEG
MPEG1,2,4
Xvid
MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM
H.264:
[email protected]
1080P@ 50fps Other:
1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA
H.264:
[email protected]
1080P@ 50fps Other:
1080P@ 30fps”
50Mbit/sec
MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC,
LPCM/ADPCM
H.264: [email protected]
1080P@ 50fps Other:
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sec
H.264,
VC1,WMV3,
Sorenson H.263
Motion JPEG
flv
H.264,
Sorenson H.263
Music
3gp,3g2
MPEG4, H.264
asf, wmv
MPEG2,4, XviD, H.264,
VC1,WMV3
.mp3
-
WMA/ASF
.m4a/ .aac
1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
LPCM
WMA, WMA Pro
AAC, HEAAC
.jpg .jpeg
Baseline JPEG
.png
Progressive JPEG
.bmp
non-interlace
interlace
.png
Subtitle
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM, WMA
MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)
.wav
Photo
1920x1080 @ 30P
20Mbit/sec
sub
-
-
srt
-
-
English - 45 -
MAX WxH =
14592x12288
Up to 8 MegaByte
Supported DVI Resolutions
When connecting devices to your TV’s connectors by using DVI converter cables (not supplied), you can refer
to the following resolution information.
56Hz
60Hz
66Hz
þ
þ
640x400
72Hz
75Hz
þ
640x480
800x600
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
1152x870
þ
þ
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
English - 46 -
Product Fiche
A
B
Commercial Brand: FINLUX
C
Product No.
10086743
D
Model No.
39FLHZR168S
E
Energy efficiency class
F
J
Visible screen size
(diagonal, approx.) (inch/cm)
On mode average power
consumption (Watt)
Annual energy consumption
(kWh/annum)
Standby power consumption
(Watt)
Off mode power consumption
(Watt)
K
Display resolution (px)
G
H
I
A
39 inches
99 cm
59
86
0,5
0
1920 x 1080
F
Visible screen size
(diagonal, approx.) (inch/cm)
Sichtbare Bildschirmgröße
Produkt-Datenblatt
Markenzeichen
Produkt-Nr.
Modell-Nr.
Energieeffizienzklasse
(diagonal,ca.) (Zoll /cm)
Deutsch

 :



(/)()

  
   
 
 
 
 
    (,.) ( /c )

Viditelná velikost obrazovky
Znaka výrobce
íslo produktu
Model .
Energetická tída
(úhlopíka,pibl.)(palc /cm)
eština
Synlig skærmstørrelse (diagonalt,ca.)
Produktoplysningsskema
Varemærke
Produktnr.
Model nr.
Energieffektivitetsklasse
(HK/cm)
Dansk
Näkyvän kuvaruudun koko
Tuote fiche
Kaupallinen merkki
Tuote nro.
Malli nro.
Virran tehokkuusluokka
(diagonaalinen,n.) (tuumaa/cm)
Suomi
Taille d'écran visible (diagonale,approx.)
Fiche du produit
Marque commerciale
Produit N°
Modèle N°
(pouces/cm)
Français
Classe d'efficacité énergétique
Vidljiva veliina ekrana
SAŽETAK PROIZVODA
Trgovaka marka
Br. proizvoda
Br. modela
Klasa energetske uinkovitosti
(dijagonalna,približno) (ina/cm)
Hrvatski
Zichtbare schermgrootte
Commercieel merk.
Productnr.
Modelnr.
Energie efficiëntie klasse
(diagonaal,ca.) (inches/cm)
Nederlands Productfiche
Tamaño de pantalla visible
Ficha del Producto
Marca Comercial
Nº de Producto
Nº de Modelo
Clasificación Energética
(diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Español
Synlig skärmstorlek
Produktspecifikation
Varumärke
Produktnr.
Modellnr.
Energiklass
(diagonal,ungefärlig) (tum/cm)
Svenska
Dimensioni visibili dello schermo
Scheda prodotto
Marchio commerciale
Numero prodotto Numero modello
Classe di efficienza energetica
(diagonale,circa)(pollici/cm)
Italiano
Widoczny obraz ekranu
KARTA PRODUKTU
Marka produktu
Nr produktu
Nr modelu
Polski
Klasa efektywnoci energetycznej (przektna,około)(cali/cm)
Látható képtartomány (diagonális,kb.)
Termékismertet adatlap
Kereskedelmi márka
Termékszám
Modellszám
Energiahatékonysági osztály
(inches/cm)
Magyar
Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.)
Produktinformasjon
Kommersiell merkevare Produkt nr.
Modell nr.
Energieffektivitet klasse
(tommer/cm)
Norsk
Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.)
Ficha do produto
Marca Comercial
Produto Nº
Modelo Nº
Classificação eficiência energética (polegadas/cm)
Português
Dimensiunea ecranului vizibil
Fi produs
Marc comercial
Nr. Produs
Nr. Model
Clasa de eficien energetic
(diagonal, aprox. ) (inch/cm)
Român
English

A
B
C
D
E
Product Fiche
Commercial Brand
Product No.
Model No.
Energy efficiency class
 
    
 
 
 
    
 
 
   (
, ) (/)
   (
,)(/ )
   
 
 .
 .
    (, ) (/cm)
  
   (,
 


 
) (/cm)
  
Veliina vidljivog ekrana (dijagonala,
Tehnike odlike
Komercijalna marka
Proizvod br.
Model br.
Klasa energetske efikasnosti
tokom) (ina/cm)
Srpski
Viditená vekos obrazovky
Znaka výrobcu
íslo produktu
Model .
Energetická trieda
(uhloprieka, zhruba) (palcov/cm)
Slovenina
Vidna velikost zaslona (diagonala,
Komercialna znamka
Št. zdelka
Št. Modela
Razred energetske uinkovitosti
pribl.) (palcev/cm)
Slovenšina Opis izdelka
  η (ιι,
 
ι 
. 
. 
η ι η .) (/cm)
Ev
Vidljiva veliina ekrana (diagonala,
Tehniki podaci
Komercijalna marka
Produkt br.
Model br.
Klasa energetske efikasnosti
približno.) (ina/cm)
Bosanski
 
 
 '
 '
  
(/)(,)   

Görülen ekran boyutu (çapraz, yaklk.)
(inç/cm)
Ürün fii
Ticari Marka
Ürün No.
Model No.
Enerji verimlilii sınıfı
Türkçe
Madhësia e ekranit të dukshëm
Të dhënat e produktit
Marka tregtare
Nr. i produktit.
Nr. i modelit.
Klasa e eficiencës së energjisë
(diagonal, afërsisht) (inç/cm)
Shqip
Matomas ekrano dydis (strižain,
Gaminio etiket
Gamintojas
Gaminio Nr.
Modelio Nr.
Energetinio efektyvumo klas
approx.) (coli/cm)
Lietuvi
Ekrna izmrs (pa diognli, apmçram)
Produkta apraksts
Marka
Produkta nr.
Modea nr.
Energoefektivittes klase
(collas/cm)
Latviešu
Vaadatava ekraani suurus (diagonaal,
TOOTEKIRJELDUS
Tootja firma
Toote nr.
Mudeli nr.
Energiaklass
umbes) (tolli/cm)
Eesti
/) (,)





(


 
English - 47 -
 
G
On mode average
power consumption (Watt)
Durchschnittlicher Stromverbrauch im
eingeschaltetem Zustand (Watt)
English
Deutsch

H
Annual energy consumption
(kWh/annum)
Jährlicher Energieverbrauch
(kWh/Jahr)
()
(/)
   
  


(Watt)

(kWh/)

Prmrná spoteba elektrické energie v
Roní spoteba energie
zapnutém režimu (Watt)
(kWh/Roní)
eština
Gennemsnitligt strømforbrug i tændt tilstand
(Watt)
Årligt energiforbrug (kWh/Årligt)
Dansk
Päällä-tilan keskimääräinen virrankulutus
Vuosittainen sähkönkulutu
(Wattia)
(kWh/Vuosittainen)
Suomi
Consommation énergétique moyenne en
Consommation énergétique
mode "marche" (Watt)
annuelle (kWh/annuel)
Français
Prosjena potrošnja el. energije kada je
Godišnja potrošnja el. Energije
proizvod ukljuen (Watta)
(kWh/Godišnja)
Hrvatski
Jaarlijks
Aan-modus gemiddeld stroomverbruik (Watt) energieverbruik(kWh/Jaarlijks )
Nederlands
Consumo eléctrico medio, en
Consumo eléctrico anual
funcionamiento (Vatio)
(kWh/anual)
Español
Energikonsumtion per år
Strömkonsumtion i PÅ-läge (Watt)
(kWh/Årlig)
Svenska
Consumo di corrente medio da accesa
Consumo annuale di energia
(Watt)
(kWh/annuo)
Italiano
rednie zuycie energii w trybie włczonym Roczne zuycie energii
(Watów)
(kWh/Roczne)
Polski
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott
üzemmódban (Watt)
Éves energiafogyasztás (kWh/Éves)
Magyar
Påmodus gjennomsnittlig strømforbruk
(Watt)
Årlig strømforbruk (kWh/Årlig)
Norsk
Consumo annual energia
Consumo energia em modo médio (Watt)
(kWh/anual)
Português
Consum anual de energie
Consum electric mediu în modul pornit (Wai) (kWh/anual)
Român
    
  
 ()
(/)

    
  
(kWh/)
  ()
  
 (kWh/)
     
   
 
 (kWh/)
   ()
Godišnja potrošnja energije
Prosena potrošnja kada je ukljueni (Vati) (kWh/Godišnja)
Srpski
Priemerná spotreba elektrickej energie v
Roná spotreba energie
zapnutom režime (Wattov)
(kWh/Roná)
Slovenina
Poraba elektrine energije v povprenem
Letna poraba energije (kWh/Letna)
Slovenšina nainu (Wattov)
  ε ευ
  εε
(Watt)
(kWh/)
Ev
Godišnja potrošnja energije
Prosjena potrošnja kada je ukljuen (Watt) (kWh/Godišnja)
Bosanski
()(    
(/")  

I
Standby power consumption
(Watt)
Standby-Stromverbrauch (Watt)
J
Off mode power consumption
(Watt)
Stromverbrauch im ausgeschaltetem
Zustand (Watt)
()
   
   (Watt)
Spoteba elektrické energie v
pohotovostním režimu (Watt)
()
()
   
 
  (Watt)
 ()
Spoteba elektrické energie ve
vypnutém režimu (Watt)
Rozlišení displeje (px)
Strømforbrug (standby)(Watt)
Strømforbrug i slukket tilstand (Watt)
Vakiovirran kulutus (Wattia)
Consommation d'énergie en veille
(Watt)
Potrošnja el. energije u modu
pripravnosti (Watta)
Pois-tilan virrankulutus (Wattia)
Näytön erottelukyky (pikselia)
Consommation d'énergie en mode
"arrêt" (Watt)
Résolution de l'écran (px)
Potrošnja el. energije kada je proizvod
iskljuen (Watta)
Rezolucija zaslona (piksela)
Stand-by stroomverbruik (Watt)
Consumo en modo en espera (Vatio)
Uit-modus stroomverbruik (Watt)
Consumo eléctrico modo apagado
(Vatio)
Resolución de pantalla (px)
Strömkonsumtion i viloläge (Watt)
Consumo di corrente in modalità
standby (Watt)
rednie zuycie energii w trybie
oczekiwania (Watów)
Energiafogyasztás standby
üzemmódban (Watt)
Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)
Skärmupplösning (pixlar)
Consumo di corrente da spenta (Watt) Risoluzione del display (px)
Zuycie energii w trybie wyłczonym
(Watów)
Rozdzielczo obrazu (pikseli)
Energiafogyasztás kikapcsolt
üzemmódban (Watt)
Képernyfelbontás (px)
Hvilemodus strømforbruk (Watt)
Consumo energia em stand-by (Watt)
Consum electric în stare de repaus
(Wai)
    
()
    
()
Skjermoppløsning (piksel)
Resolução do visor (pixel)
Potrošnja kada je iskljueni (Vati)
Spotreba elektrickej energie vo
vypnutom režime (Wattov)
Poraba energije nainu izklopa
(Wattov)
 ε ε
εε (Watt)
Keskmine energiakulu töörežiimil (Vatti)

Schermresolutie (px)
Potrošnja tokom mirovanja (Vati)
Spotreba elektrickej energie v
pohotovostnom režime (Wattov)
Poraba energije v stanju pripravljenosti
(Wattov)
 ε  
(Watt)
Latviešu
Lietuvi
Skærmopløsning (px)
   ()
   
 ()
Eesti
Shqip
Display-Auflösung (px)
Rezoluia ecranului (pixeli)
 
()
 
()
  
    () ()
      
 ()
()
Potrošnja tokom mirovanja (Watt)
()   
Bekleme durumunda enerji tüketimi
Açık moddaki ortalama güç tüketimi (Watt) Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıllık)
(Watt)
Konsumi mesatar i energjisë si i ndezur
Konsumi vjetor i energjisë
Konsumi i energjisë si në gatishmëri
(Watt)
(kWh/vjetor)
(Watt)
Metins energijos snaudos
Energijos snaudos budjimo režimu
Vidutins energijos snaudos jungus (Vatai) (kWh/Metins)
(Vatai)
Enerijas patriš gaidšanas režm
Enerijas patriš aktv režm (Vati)
Gada enerijas patriš (kWh/gada) (Vati)
Türkçe
Av-modus strømforbruk (Watt)
Consumo energia em modo
alimentação (Watt)
K
Display resolution
(px)
Consum electric în modul oprit (Wai)
   
 ()
   
 ()
Rezolucija displeja (piks.)
Rozlíšenie displeja (pixl.)
Resolucija zaslona (piks.)
υ  (ε)
Potrošnja kada je iskljuen (Watt)
Rezolucija ekrana (piks.)
()    
() 
Kapalı moddaki güç tüketimi (Watt)
Ekran çözünürlüü (piks.)
Konsumi i energjisë si i fikur (Watt)
Rezolucioni i ekranit (piks.)
Ekrano skiriamoji geba
(pikseli)
Energijos snaudos išjungus (Vatai)
Enerijas patriš izslgt stvokl
(Vati)
Displeja rezolcija (pikseïiem)
Aastane energiakulu (kWh/aastane) Energiakulu ooterežiimil (Vatti)
Energiakulu väljalülitatud olekus (Vatti) Ekraani resolutsioon (pikslit)
)
()
(/
()
()
()
English - 48 -
Download

Untitled