Nitram Dental a/s
Obsah
1. Úvod
1.1 Funkce
1.2 Čištění
1.3 Promazávání
1.4 Sterilizace
2. Instalace DAC Universal
2.1 Požadavky na umístění
2.2 Jak zapojit DAC Universal?
2.3 Před spuštěním autoklávu - důležité!
3. Ovládání DAC Universal
3.1 Použití košíku
3.2 Volba programu
3.3 Speciální požadavky na programy
3.4 Rutinní sledování
3.5 Odečítání z displeje
3.6 Ovládání systému menu
4. Chybová hlášení
5. Výpisy
6. Čištění a údržba
6.1 Montáž adaptérů
7. Bezpečnost, servis a záruka
7.1 Bezpečnost
7.2 Servis
7.3 Záruka
2
2
2
2
3
3
3
4
4
7
8
8
8
9
9
10
11
13
15
17
19
19
19
19
Přílohy
Dentamed
1
Nitram Dental a/s
1. Úvod
Tento manuál je určen k tomu, aby uživatele dostatečně informoval o DAC Universal tak, aby jej byl schopen
v ordinaci efektivně využít ihned po dodání. Doporučujeme Vám před spuštěním důkladně prostudovat oddíl 1.
Tak budete moci lépě porozumět tomu, jak DAC Universal funguje. Není dovoleno používat DAC Universal jiným
způsobem, než jaký je popsán v tomto manuálu.
1.1 Funkce
DAC Universal automaticky proplachuje, omývá, promazává a sterilizuje turbíny, násadce a kolénka (dále „
příslušné nástroje“). Během zhruba 12 minut se omyje, opláchne, promaže a sterilizuje 6 nástrojů, které jsou po
vychladnutí opět připraveny k použití. Je možné objednat si i košík na čištění a sterilizaci pevných nástrojů bez
dutin. DAC Universal snižuje riziko kontaminace a zabezpečuje optimální péči o nástroje.
Maximální délka násadců a turbín: Každá z šesti poloh na adaptéru je označena číslem na jeho víku. V pozici č. 1
nesmí být nástroje delší než 145 mm (celková délka nástroje a adaptéru). Maximální délka v polohách 2 – 6 je
160 mm (celková délka nástroje a adaptéru).
V autoklávu DAC Universal je zabudované čidlo měřící absolutní tlak (tj. nikoliv relativní). To znamená, že
hodnota tlaku uváděná na displeji je vždy správná . Když je autokláv zapnut, ale je inaktivní, bude tlak na displeji
vždy okolo jednoho baru ( = 100 000 Pa). Při vysokém barometrickém tlaku bude tlak zhruba 1,03 bar a při
nízkém barometrickém tlaku bude asi 0,98 bar. Čidlo absolutního tlaku dále znamená, že autokláv lze použít i
v oblastech s vysokou nadmořskou výškou bez výskytu chyb plynoucích z rozdílu tlaku.
1.2 Čištění
Nástroje se promývají zevnitř i zvenku. Pokud používáte košík na pevné nástroje bez dutin, omyjí se pouze
zvenku.
Vnitřní čištění
Díky vnitřnímu čištění je zajištěno omytí vnitřního vedení vody v nástrojích. Nástroje se pročistí zevnitř vodou a
vzduchem pod tlakem tak, aby ve vedení nezbyly žádné nečistoty. Během vnitřního čištění se trubičky
v nástrojích proláchnou čtyřikrát.
Vnější čištění
DAC Universal používá pulzní metodu čištění. Při ní se využívá proud vody pod vysokým tlakem. DAC Universal
čistí dvakrát studenou vodou a jednou horkou vodou, čímž se odstraní biofilm na nástrojích snadněji a rychleji.
Počet oplachů studenou vodou lze volbou příslušné položky v menu zvýšit na 6.
Násadce a turbíny se čistí zevnitř vodou a vzduchem pod tlakem. Trubičky uvnitř těchto nástrojů se během
jednoho cyklu propláchnou čtyřikrát. Pevné nástroje bez vnitřních povrchů se čistí zvnějšku pulzní metodou.
Účinek pulzního mytí lze zvýšit pomocí tablet NitraClean. Tyto tablety se do komory vkládají před začátkem cyklu.
1.3 Promazávání
Před počátkem sterilizačního cyklu se promazávají průduchy v násadcích. Při čištění nástrojů bez vnitřního
povrchu v košíku je nutné mazání vynechat. Po dokončení cyklu se automaticky znovu zapne další lubrikační
cyklus.
1.4 Sterilizace
Na konci cyklu se nástroje vystaví cyklu jak vnitřní, tak vnější sterilizace. Během vnitřní sterilizace se v komoře
autoklávu vytvoří vysoký tlak nasycené páry, která v čištěných nástrojích zpětně prochází průduchy pro olej i
trubičkami pro vodu. Průchod sterilní páry se během cyklu 8 krát zopakuje. Tento cyklus se nazývá „back-flush“.
Navíc se provede i vnější sterilizace nástrojů. Při ní jsou nástroje vystaveny velmi vysokému tlaku páry při
vysokých teplotách. Je možné si zvolit tři různé sterilizační programy:
121°C po dobu 15 minut,
134°C po dobu 3 minut a
134°C po dobu 18 minut.
Kontrolní systém sterilizace:
Kontrolní systém sterilizace reguluje tlak a zároveň příslušnou teplotu. To znamená, že pokud teplota nebo tlak
přesáhne limitní hodnoty sterilizace, objeví se na displejí hlášení o chybě.
Dentamed
2
Nitram Dental a/s
2. Instalace DAC Universal
Smyslem této kapitoly je informovat uživatele o tom, jak se má instalovat DAC Universal. Před instalací
doporučujeme manuál důkladně prostudovat.
Nezapomeňte na to, že před zapojením je nutné nechat autokláv vyhřát na okolní pokojovou teplotu. DAC
Universal se nesmí přechovávat při teplotách pod bodem mrazu.
2.1 Požadavky na umístění
DAC Universal je vhodné umístit do volného prostoru na plochý povrch. Umístěte přístroj do dobře větrané
místnosti na vodorovný žáruvzdorný povrch blízko zdroje elektrického proudu a přívodu vzduchu. Doporučené
minimální vzdálenost od stěny je 10 cm.
Dále je nutné ponechat dostatek místa v okolí, aby se autokláv dal otevřít (ve svislém směru). Celková výška
DAC Universal při otevření je 60 cm.
2.2 Jak zapojit DAC Universal?
DAC Universal je nutné připojit na:
•
zdroj střídavého proudu 90-250 V / 50-60 Hz, příkon je 1100W
DAC Universal se dodává s hlavním kabelem se zástrčkou, kterou je nutno zapojit do autoklávu
(obrázek :Istalace str. 4.)
Po zapojení DAC Universal do elektrické sítě se víko otevře a přístroj může hlásit „error 92“, v tom případě na
displeji stiskněte „C“, čímž autokláv resetujete.
•
zdroj stlačeného vzduchu o tlaku 5-8 bar s průtokem 90l/min
K zapojení externího kompresoru k DAC Universal je nutná hadice o rozměrech 6/4mm. Vedení pro stlačený
vzduch se připojuje na prostřední spojku se závitem (obrázek 1:Istalace str.4 .). Při utahování matky klíčem 12
mm je nutné trubici v místě připojení přidržovat. Trubička se dá po uvolnění této matky opět odpojit a snadno
vytáhnout.
DAC Universal má zabudované zřizení pro vyrovnávání tlaku, proto autokláv bude fungovat při jakémkoliv tlaku
vyšším než 5 bar. Stlačený vzduch se používá při čištění a promazávání. Je určen obzvlášť na proplachování
vedení vody v násadcích během jejich vnitřnícho čištění a na pulzní omývání během vnějšího čištění. Dále se
vzduch využívá k zajištění rovnoměrného rozprostření mazacícho oleje při promazávání. Stlačený vzduch
přiváděný do DAC Universal musí být suchý a nesmí obsahovat žádná rezidua oleje. S dalšími dotazy ohledně
těchto požadavků na kvalitu stlačeného vzduchu z kompresoru se obracejte na dodavatele kompresoru. Před
vstupem vzduchu do DAC Universal je třeba vložit filtr, aby se zajistil suchý vzduch.
•
Odvod vody, páry a oleje
Zbylá voda se odvádí výpustí. Proto se musí na výpusť (spodní spojka se závitem –obrázek 1:Istalace str.4 .)
připojit sběrný tank (objednací č. 700040 – včetně 270 cm (žáruvzdorné) hadice z tetrafluoretylenu 6/4 mm a
návodu na montáž).
Hadice nesmí být delší než 270 cm.
Hadice se montuje i odpojuje stejným způsobem jako při připojení kompresoru na stlačený vzduch. Aby hadice
správně odváděla, nesmí být připojená pod tlakem. Při připojování sběrné nádrže na výpusť je důležité pevně a
důkladně fixovat spojku.
Dejte si pozor na to, abyste nemanipulovali s hadicí, dokud je horká. Odpad ze sběrné nádržky je třeba
zlikvidovat za dodržování běžných univerzálních bezpečnostních opatření a předpisů o likvidaci odpadů.
Varování
Z výpustě autoklávu vychází olej a horká pára. Pokud používáte hadici z jiného materiálu než
polytetrafluoretylenu, musí být odolná vůči páře o teplotě zhruba 134ºC.
Dále je nutné připojit:
•
Permanentní přívod destilované/demineralizované vody
Uvolněte uzávěr otvoru pro přívod vody.
Permanentní přívod destilované/demineralizované vody je pomocí 6/4 mm hadice připojené na horní spojku se
závitem (obrázek :Istalace str. 4.)
Hadice se montuje i odpojuje stejným způsobem jako při připojení kompresoru na stlačený vzduch. Maximální tlak
vody: 4 bary.
Aby autokláv mohl fungovat s automatickým připojením k demineralizované/destilované vodě, musí se přepnout
do režimu “automatic water inlet mode”. To se provede volbou příslušné položky v menu (viz oddíl 3.6).
Při permanentním připojení laskavě vyprazdňujte sběrnou nádrž jednou denně.
Dentamed
3
Nitram Dental a/s
Maximální vodivost vody je 3,0 µS/cm (mikrosiemens).
•
Manuální ovládání přívodu demineralizované/destilované vody
Otvor pro přívod vody ponechte uzavřený.
Všechny funkce (čištění a sterilizace) DAC Universal vyžadují demineralizovanou nebo destilovanou vodu. Proto
je mimo režim automatického přívodu nutné velmi často doplňovat vodu ve vnitřní nádržce. Jedna naplněná
nádržka stačí na zhruba 6 kompletních cyklů. Objem nádržky na vodu: 2l.
Maximální vodivost vody je 3,0 µS/cm (microsiemens).
2.2.1 Připojení DAC Universal k tiskárně
DAC Universal je vybaven pro připojení k tiskárně tak, aby bylo možné vytisknout výpis.
Viz také oddíl 5.
Obrázek : Instalace
2.3 Před spuštěním autoklávu - důležité!
Před manipulací s autoklávem si uvědomte, že váží zhruba 23 kg.
Přístroj zvedejte způsobem odpovídajícím jeho váze. Další informace o manipulaci viz oddíl 6.2.
Abyste mohli přístroj používat, projděte si kroky 1 – 4.
1. Přístroj připojte ke zdroji elektrického proudu.
Příkon autoklávu je během cyklu zhruba 1100W. Instalační kategorie vzhledem k napájení elektrickým proudem
je I. ( obrázek :Istalace str. 4 )
2. Plnění nádrže s olejem
Přístroj v okamžiku dodání neobsahuje olej. Aby se přístroj mohl promazávat ihned po prvním spuštění, je nutné
přidat olej a nechat jej protáhnout vnitřními trubkami pomocí manuálního ovládání.
Nádrž na olej (příloha 1:Popis přístroje str.20 )
má objem asi 0,3 l, což stačí na zhruba 250-300 cyklů.
Dentamed
4
Nitram Dental a/s
Při práci s předměty jiné povahy se doporučuje naplnit nádržku s mazací kapalinou, která vyhovuje danému
účelu.
DAC Universal nefunguje s lubrikanty ve formě aerosolu. Olej je nutné do nádržky nalévat opatrně, nejlépe
trychtýřem, který je součástí balení autoklávu, jinak olej steče na povrch stolu nebo poškodí samotný přístroj.
Dejte pozor, abyste nádržku nepřeplnili. Pokud k tomu dojde, je nutné veškerý olej z povrchu přístroje odstranit.
Po naplnění nádrže důkladně připevněte víko. Při využívání lubrikace je nutné do DAC Universal pravidelně
přidávat olej podle doporučení výrobce násadce. Z důvodů prevence poškození DAC Universal je důležité se
ujistit, že olej skutečně přidáváte do nádrže označené „oil tank“ (příloha 1:Popis přístroje str.20 ) a že je víko této
nádrže bezpečně fixované.
Dodržujte všechna možná upozornění týkající se manipulace, použití a likvidace lubrikačního prostředku. Je
dovoleno používat hořlavé lubrikanty za předpokladu, že bod jejich vypařování je nad – 8 °C. Pokud používáte
hořlavý lubrikant, je ve vzdálenosti do 3 metrů od přístroje nebo sběrné nádržky na olej zakázáno kouřit.
Olej se musí zbavit cizích těles a nečistot.
Olej se prožene vnitřními trubkami následujícím způsobem:
1. Víko adaptéru musí být nahoře.
2. Vstupte do menu stisknutím tlačítka “Menu/Enter”( příloha 2 :Popis ovládání str.21 ).
3. Pomocí šipek - tlačítek “Down” nebo „Up“ přejděte až k položce “Manual”.
4. Režim “Manual” zvolte a potvrďte tlačítkem “Menu/Enter”.
5. Dále tlačítky “Up” nebo “Down” přejděte k položce “Oil”.
6. Když jste u položky “Oil”, stiskněte “Menu/Enter”. Olej se začne čerpat do trubek.
7. Až uvidite olej v nádržce, znamená to, že je již v trubkách. Čerpání oleje do nádrže bude pokračovat až do
stisknutí tlačítka “Menu/Enter”, čímž se pumpa zastaví.
8. Do běžného menu se zpět dostanete pomocí tlačítka „Clear“.
Nádrž je nutné naplnit, pokud na displeji svítí hlášení „Low oil“ nebo pokud se ohlásila chyba (error) 81. Error 81
se odstraní stisknutím „C“. Hlášení „Low oil“ zmizí automaticky po naplnění nádržky s olejem. Při plnění nádržky
olejem je nutné dodržovat bezpečnostní opatření.
Pokud si přejete prodloužit dobu, po kterou bude vzduch profukovat násadce, aby se z nich moho vypudit více
mazacího oleje, lze to provést příslušnou volbou v menu.
1. Vstupte do menu stisknutím tlačítka “Menu/Enter”.
2. Pomocí tlačítek “Down” nebo „Up“ přejděte až k položce “Settings”(=nastavení).
3. Režim “Settings” zvolte a potvrďte tlačítkem “Menu/Enter”.
4. Pomocí tlačítek “Down” nebo „Up“ přejděte až k položce“Oil Expel”(=vypuzení oleje).
5. Pomocí tlačítek “Down” nebo „Up“ zvolte míru požadovaného vypuzení oleje.
Přístroj je z továrny nastaven na stupeň 1. Je možné zvolit stupeň 1, 2, 3, 4, a 5. Tyto stupně jsou násobky
původní míry vypuzení oleje. Stupeň 2 tedy znamená dvojnásobné vypuzení, stupeň 3 trojnásobné vypuzení a
tak dále! Zvýšením stupně vypuzení oleje se prodlouží celý cyklus.
3. Plnění vodní nádrže
Vodní nádrž má objem zhruba 2,0 l.
Toto množství vody stačí na zhruba 6 cyklů. Je nutné používat destilovanou nebo demineralizovanou vodu
s vodivostí max. 3µS/cm (mikrosiemens).
Voda se do nádržky (příloha 1:Popis přístroje str.20 ) nalévá opatrně, jinak zateče mezi nádrž a samotný
autokláv a zůstane na stole nebo v horším případě na hlavní desce autoklávu, což jej může zkratovat.
Voda nesmí obsahovat cizí tělesa.
Voda se protáhne vnitřními trubkami tímto způsobem:
1. Víko musí být nahoře.
2. Vstupte do menu stisknutím tlačítka “Menu/Enter” (příloha 2 :Popis ovládání str.21).
3. Pomocí tlačítek “Down” nebo „Up“ přejděte až k položce “Manual”.
4. Režim “Manual” zvolte a potvrďte tlačítkem “Menu/Enter”.
5. Dále tlačítky “Up” nebo “Down” přejděte k položce “Water“”.
6. Když jste u položky “Water”, stiskněte “Menu/Enter”. Voda se začne čerpat do trubek.
7. Až uvidite vodu v nádržce, znamená to, že je již v trubkách. Čerpání vody do nádrže bude pokračovat až do
stisknutí tlačítka “Menu/Enter”, čímž se pumpa zastaví.
8. Do běžného menu se zpět dostanete pomocí tlačítka „Clear“.
Voda je nyní v trubkách.
Nádrž na vodu se musí naplnit vždy, když na displeji svítí hlášení ”Low water” nebo pokud se ohlásila chyba –
„error 81“. „Error 81“ se odstraní stisknutím „C“. Hlášení „Low water“ po naplnění nádrže automaticky zmizí. Při
plnění vodní nádrže nezapomeňte vyprázdnit sběrnou nádrž.
Je-li v trubkách dostatek oleje a vody, vložte nástroje do adaptérů na víku a spusťte autoklavovací cyklus (viz
oddíl 3). Pokud nejsou adaptéry v okamžiku dodávky přimontovány na víko, řiďte se pokyny v oddílu 6.1.
Při plnění vodní nádrže dejte pozor, abyste kapalinu nerozlili a ta pak přes rošt nevnikla do vnitřku přístroje.
Upozornění! Bez přimontovaného víka se autokláv nesmí spustit.
Před spuštěním přístroje nikdy nezapomeňte vložit víko do úchytu.
Dentamed
5
Nitram Dental a/s
V případě, že autokláv spustíte bez víka v držáku a držák následně stlačil dolů bezpečnostní kruhový prstenec,
který nelze vrátit zpět nahoru, postupujte následovně:
4. Zahřívání autoklávu
Při spuštění DAC Universal (např. ráno) je nutné vyčkat 15 minut, než se autokláv dostatečně zahřeje. Během
zahřívání displej ukazuje „Heating“ a zbývající % z požadované dosažené teploty. Během zahřívání budou dále
blikat tři zelené kontrolky na displeji.
Pokud autokláv spustíte před řádným zahřátím komory, nic se nestane. Autokláv jednoduše nebude připraven
k chodu, dokud nebude hlásit „ready“.
Pokud se přístroj odpojí od přívodu elektrického proudu (např. v noci) a pak je znovu zapojen, zahřívání se
aktivuje automaticky. Zahřívání závisí na zahřátí generátoru páry, aby bylo možné kdykoliv začít cyklus.
Na displeji je možné sledovat teplotu komory. Teplota v komoře se mění s časem bez ovlivnění sterilizačního
cyklu. Pokud je doba mezi cykly krátká, teplota komory bude vysoká, a pokud tato doba je dlouhá, teplota
v komoře klesne zhruba na pokojovou teplotu.
Dentamed
6
Nitram Dental a/s
3. Ovládání DAC Universal
Před přečtením této kapitoly doporučujeme si prostudovat oddíl 2. Tak získáte lepší představu o funkcích
DAC Universal.
K aktivaci kompletního cyklu sterilizace při 134ºC je nutné provést následující kroky:
1. Projděte si kroky 1-4 v oddílu 2.3 str. 4
Nástroje vložte na víko adaptéru a víko vložte do autoklávu.
Ověřte si laskavě, zda násadce a turbíny odpovídají rozměrům komory. To provedete manuálním zkusmým
vložením víka do komory.
Nástroje je třeba otočit směrem ke komoře tak, jak ukazuje obrázek dole.
Víko je nutné zatlačit úplně nadoraz tak, aby správně zapadlo do půlkruhu.
POZNÁMKA! Pokud víko nevložíte do autoklávu správně, můžete autokláv nebo nástroje poškodit.
Po skončení zahřívání (autokláv se zahřívá pouze po připojení ke zdroji elektrického proudu – viz krok 4 oddílu
2.3) je možné přístroj spustit.
Nezapomeňte do komory vložit proužkový indikátor sterilizace.
Poznámka: U adaptérů Sirona TE (objednací č. 700131) se nesmí při montáži násadce do adaptéru vyvíjet žádná
síla. Násadec musí snadno zapadnout do adaptéru. Pokud to nejde, může se násadec poškodit. Nitram Dental
a/s takto poškozené násadce nevyměňuje.
Před započetím cyklu zkontrolujte, zda komora není prázdná.
2. Před stisknutím tlačítka start se ujistěte, že svítí všechny kontrolky vedle svých odpovídajících
symbolů:
Cyklus čištění
Cyklus mazání
Cyklus sterilizace
134ºC
3. Stiskněte tlačítko start (příloha 1 :Popis ovládání str.21 )
Displej autoklávu vás požádá o stisknutí bezpečnostního kruhového prstence (obrázek 2:Popis přístroje str.20).
Po aktivaci bezpečnostního kruhu se víko DAC Universal uzavře a autokláv automaticky prochází cykly: čištění,
mazání a sterilizace.
Po asi 12 minutách se víko automaticky zlehka otevře. Po skončení cyklu se na displeji objeví hlášení „cycle
complete“. Víko otevřete stisknutím „C“. Při otvírání autoklávu na něj nesklánějte hlavu, protože z přístroje vyjde
malé množství páry. Při otvírání také nedržte víko.
Dentamed
7
Nitram Dental a/s
4. I když je autokláv již zcela otevřený, jsou nástroje stále horké. Před manipulací s nimi je nechte
vychladnout. Při snímání víka z důvodu zchlazování nástrojů jej uchopte pouze za jeho modrou část. Během
chlazení se hlavice nástrojů otáčí směrem nahoru, aby se předešlo korozi. Na ochlazení víka ve správné poloze
můžete použít speciální držák na víko (objednací č. 700020). Nyní je možné do DAC Universal vložit nové víko a
znovu spustit nový sterilizační cyklus. Náhradní víka lze objednat zvlášť (obj.č. 700005).
5. Nástroje vyjměte z víka adaptéru a před uskladnění je zabalte.
Při balení postupujte obvyklým způsobem.
6. Důležité!! Pokud se nástroje budou skladovat delší dobu (např. přes víkend), je důležité je před zabalením
manuálně (v horizontálním směru) profouknout stlačeným vzduchem, aby se předešlo kondenzaci vody.
Kondenzace může vést ke korozi nástrojů.
Shlédnutím displeje je kdykoliv možné zjistit, jakým cyklem právě autokláv prochází.
3.1 Použití košíku
Nástroje bez vnitřních povrchů se v DAC Universal sterilizují v košíku, který si musíte koupit zvlášť(obj. č.
700030). Toto příslušenství se skládá z kovového košíku a speciálního víka. Viz obrázek níže.
Kompletní košík - 700030
Návod k použití:
1. Víko adaptéru vyjměte z autoklávu.
2. Do košíku vložte 5 nástrojů.
3. Košík vložte doprostřed komory.
4. Před spuštěním autoklávu dejte pozor na to, aby žádný nástroj nikde při zavírání neuvízl a že nástroje jsou
navzájem dobře oddělené.
5. Speciální víko vsaďte do úchytu víka.
6. Volbou položek v menu vynechte mazání (viz oddíl 3.3).
7. Spusťte autokláv.
8. Košík se po skončení cylu vyjme z komory.
Poznámka: Ucho košíku může být horké. Proto při manipulaci s košíkem doporučujeme rukavice.
9. Nástroje jsou připraveny k použití, jakmile zchladly natolik, že se jich lze dotknout.
10. Po skončení cyklu autokláv automaticky aktivuje mazání pro další cyklus.
3.2 Volba programu
Autokláv DAC Universal má tři různé programy, které lze využít dle potřeby. Tyto tři programy s příslušnou dékou
cyklu jsou uvedeny níže:
teplota
tlak
doba sterilizace
celkové trvání cyklu
134°C
3,1 bar
3 min
12 min
121°C
1,1 bar
15 min
24 min
134°C
3,1 bar
18 min
27 min
Výběr programů se provádí v menu (viz oddíl 3.6).
3.3 Speciální požadavky na programy
DAC Universal je schopen vytvořit speciální program.
Vynechání části cyklu
Pokud si přejete vynechat část cyklu, musíte stisknout tlačítko, které značí tu část cyklu, kterou chcete vynechat.
Pokud nesvítí zelené světlo, je dotyčná část vynechána.
Chcete-li například vynechat cyklus čištění, musíte stisknout tlačítko pro čištění – zelená kontrolka se ihned
zhasne.
DAC Universal spusťte obvyklým způsobem.
Uvědomte si, že nelze vynechat sterilizaci.
DAC Universal automaticky aktivuje celý cyklus až po skončení jiného cyklu. Tak se předchází náhodnému
vynechání cyklu.
Při používání košíku na nástroje bez vnitřního povrchu se vynechává cyklus mazání, protože tyto nástroje žádné
mazání nevyžadují.
Dentamed
8
Nitram Dental a/s
3.4 Rutinní sledování
Řiďte se odpovídajícími pravidly sledování sterilizace, které platí na Vaší klinice (praxi).
Rutinní sledování DAC Universal je nutné provádět pomocí certifikovaných testů se spórami.
Denní sledování:
Při každé sterilizaci je nutné do níže zobrazené svorky vložit proužkový indikátor sterilizace. Můžete jej také vložit
na víko a připevnit lepící páskou.
Držák na indikátor (obj. č. 700018)
Týdenní sledování:
Pro zajištění řádné sterilizace jedou týdně používejte biologickou zkoušku pomocí spór. Tento biologický indikátor
může být buď válcovitého tvaru (například 3M Attest), obálky apod., tak, aby mohl být vložen do níže
zobrazeného biologického testovače spór.
Postup testu při denním/týdenním sledování:
a) Testovač spór rozšroubujte a vložte do něj biologický indikátor.
b) Testovač spór opět sešroubujte a nasaďte jej na adaptér pro násadce (obj. č. 700101) na víku DAC Universal.
c) Spusťe cyklus.
d) Po expozici sterilizačnímu cyklu se biologický indikátor po odšroubování vyjme z testovače spór. S indikátorem
je nutné zacházet a inkubovat jej podle pokynů výrobce.
Testovač spór (obj. č. 700195).
3.5 Odečítání z displeje
Během normálního provozu ukazuje displej čas, teplotu a tlak v komoře. Teplotu v komoře displej ukazuje ve
stupních °F nebo °C podle volby uživatele. Tlak v komoře se udává v barech (atmosférách) relativního tlaku.
Hlášení
„Door locked“
„Heating“
„Ready 121°C“
„Ready 134°C“
„Ready 134°C 18 min“
„Rinse & Flush“
„Lubrication“ (pokud bylo zvoleno)
„Back flush“
„Sterilization“
„Cycle complete“
Dentamed
Popis
Víko je bezpečně uzavřeno a cyklus může začít
Během počátečního zahřívání, nebo pokud klesla
teplota generátoru páry, se generátor zahřívá. „Heating“
se objevuje také během zahřívací části každého cyklu
Přístroj je připraven ke spuštění programu se 121°C po
dobu 15 min
Přístroj je připraven ke spuštění programu se 134°C po
dobu 3 min
Přístroj je připraven ke spuštění programu se 134°C po
dobu 18 min
Voda a pára nyní čistí nástroje
Do nástrojů se přivádí olej
Pára je vtlačována skrz trubičky násadců před a po
sterilizačním cyklu
Komora má teplotu 134°C a absolutní tlak 3,1 bar (2,1
bar relativní tlak). Zobrazovaný čas zbývá do konce
sterilizačního cyklu.
Značí konec cyklu. Přístroj můžete otevřít stisknutím „C“
9
Nitram Dental a/s
3.6 Ovládání systému menu
DAC Universal má systém menu, který nabízí uživateli různé možnosti. Tyto možnosti a způsob jejich volby
pomocí menu jsou vysvětleny níže.
Do úrovně 1 v menu se dostanete tlačítkem Menu( příloha 2:Popis ovládání str.21 ), mezi položkami je možné
přecházet tlačítky „Up“ a „Down“ (tj. šipkami), a volba položky se potvrzuje tlačítkem Enter. V každé úrovni menu
se volba provádí tlačítky Up/Down a potvrzuje Enter.
Menu úroveň 1
Program
Menu úroveň 2
134°C
Menu úroveň 3
134°C, 18 min
121°C
Manual
Open
Close
Drain tank
Water
Drain chamber
Settings
Oil
Contrast
0-100%
Back light
On
Off
Automatic water
Oil Expel
On
Off
Year (00-99)
Month (01-12)
Day (01-31)
Time Scale (12h/24h)
Hour (01-24)
Minute (00-59)
On
Off
Oil Expel (1-5)
Rinse cycles
Rinse cycles (2-6)
Time/date
Printer
Cycles
History
Error buffer
výsledek/akce
Sterilizační program 134°C
3 minuty
Sterilizační program 134°C
18 minut
Sterilizační program 121°C
15 minut
Otevření víka komory
Uzavření víka komory
(nezapomeňte víko vsadit
do úchytu autoklávu)
Vypustí nádrž na vodu do
otvoru pro přívod vody
Napumpuje vodu do
komory
Vypustí komoru skrz
výpusť (nejprve autokláv
uzavřete). NEpoužívejte
tuto funkci, pokud je voda
v komoře a autokláv je
otevřen
Napumpuje olej do komory
Umožní nastavit kontrast
displeje tlačítky Up/Down
Zapne světlo pozadí
displeje
Vypne světlo pozadí
displeje
Zapne vodu
Vypne vodu
Nastaví rok
Nastaví měsíc
Nastaví den
Nastaví hodinovou stupnici
Nastaví hodinu
Nastaví minutu
Zapne tisk výpisů
Vypne tisk výpisů
Základní úroveň je
nastavena na 1, ale je
v případě potřeby delší
doby profukování nástrojů
možné zvolit až do úrovně
5
Základní úroveň je
nastevena na 2 pulzní
oplachové cykly, ale lze
v případě potřeby zvýšit až
na 6
Zobrazuje počet
proběhlých cyklů
Zobrazuje poslední
chybová hlášení s tlačítky
Up&Down
Zobrazuje sériové číslo
přístroje a verzi software
About
Dentamed
10
Nitram Dental a/s
4. Chybová hlášení
Pokud se na displeji DAC Universal objeví chybové hlášení, je nutné přesně zjistit, co tato chyba znamená a co
s ní. Níže jsou uvedené číselné kódy chybových hlášení.
Pokud DAC Universal ohlásí chybu, nemůžete si již být jisti, zda proběhl kompletní cyklus a proto nástroje nejsou
sterilní.
Pokud chybová kontrolka bliká bez zvukového alarmu, je to proto, že přístroj dosáhl 2500 cyklů od poslední
servisní prohlídky. Obraťte se na Vašeho dodavatele a požádejte ho o provedení každoroční prohlídky a servisu.
Pokud se na displeji neobjevují žádná další chybová hlášení, lze přístroj dále používat.
V případě chyby/závady se ozve alarm a chyba zobrazí. Před resetováním alarmu si zapamatujte kód chyby.
Chyba
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Dentamed
Popis
Byl aktivován bezpečnostní systém – stisknout C – restartovat autokláv
Bezpečnostní systém je defektní – kontaktovat dodavatele
Teplota během sterilizace se je příliš vysoká - kontaktovat dodavatele
Tlak během tlakového testu je příliš vysoký - kontaktovat dodavatele
Tlak během vysušování neklesá – zkontrolujte, zda není ucpán vývod - kontaktovat
dodavatele
Po tlakovém testu tlak neklesá dostatečně rychle – vyprázdnit komoru s vodou –
vyčistit nebo vyměnit filtr – zkontrolovat odvodnou hadici, zda není ucpaná nebo
poškozená (musí být z žáruvzdorného materiálu, např. polytetrafluoretylenu) – pokud
je sběrná nádrž plná, vyprázdnit - kontaktovat dodavatele
autokláv byl zablokován z důvodu používání špatné vody – zkontrolovat vodivost
vody – vyprázdnit vodní nádrž – naplnit čistou vodou (pod 3µS)
Zavírání bylo zablokováno při zdvihání víka – odstranit možný blok - kontaktovat
dodavatele
Před prvním profouknutím (back-flush) nebyla dosažena sterilizační teplota
dostatečně rychle – v případě nízké hladiny dolít vodu - kontaktovat dodavatele
Správná teplota pro kumulaci tlaku pro sterilizaci nebyla dosažena dostatečně rychle
- v případě nízké hladiny dolít vodu – vyčistit nebo vyměnit filtr – zkontrolovat, zda
není ucpán nebo poškozen vývod (hadice musí být ze žáruvzdorného materiálu, např.
polytetrafluoretylenu) - pokud je sběrná nádrž plná, vyprázdnit – pokud je autokláv
v chladném prostředí, přemístit do míst s pokojovou teplotou – stisknout C a pak
restartovat - kontaktovat dodavatele
Správná teplota sterilizace nebyla dosažena dostatečně rychle - v případě nízké
hladiny dolít vodu - vyčistit nebo vyměnit filtr - zkontrolovat, zda není ucpán nebo
poškozen vývod (hadice musí být ze žáruvzdorného materiálu, např.
polytetrafluoretylenu) - pokud je sběrná nádrž plná, vyprázdnit - pokud je autokláv
v chladném prostředí, přemístit do míst s pokojovou teplotou – stisknout C a pak
restartovat - kontaktovat dodavatele
Vnitřní promývání nefunguje - kontaktovat dodavatele
Autokláv se nepromazává - kontaktovat dodavatele
Závada ventilu - kontaktovat dodavatele
Závada ventilu - kontaktovat dodavatele
Teplota nedosahuje požadované výše pro sterilizaci po odpuštění vody - v případě
nízké hladiny dolít vodu - kontaktovat dodavatele
Nízká hladina ve vodní nebo olejové nádrži – do nádrže nalijte vodu nebo olej kontaktovat dodavatele
Teplota v parním generátoru je příliš vysoká - kontaktovat dodavatele
Teplota v komře je příliš vysoká - kontaktovat dodavatele
Během sterilizace nebyla udržována sterilizační teplota - v případě nízké hladiny dolít
vodu - kontaktovat dodavatele
Tlak přiváděného vzduchu je příliš vysoký – upravte maximum v přívodu vzduchu na
max. 8 bar - kontaktovat dodavatele
Byl aktivován bezpečnostní prstenec – resetovat tlačítkem C a restartovat – evt.
z hřídele nebo bezpečnostního prstence odstranit nečistoty – zajistit, aby ucho bylo
správně fixováno v úchytu - kontaktovat dodavatele
Byl odpojen bezpečnostní prstenec - kontaktovat dodavatele
Tlak páry je během sterilizace příliš nízký - v případě nízké hladiny dolít vodu resetovat tlačítkem C a restartovat - kontaktovat dodavatele
Tlak páry je během sterilizace příliš vysoký - zkontrolovat, zda není ucpán nebo
poškozen vývod (hadice musí být ze žáruvzdorného materiálu, např.
11
Nitram Dental a/s
90
91
92
93
94
Leakage (únik kapaliny
kvůli netěsnosti)
Water in chamber after
cycle (voda v komoře po
cyklu)
Condensation in
instruments (kondenzace
na nástrojích)
Loose adapters
Wrong liquid
Dentamed
polytetrafluoretylenu) - pokud je sběrná nádrž plná, vyprázdnit – resetovat tlačítkem C
a restartovat - kontaktovat dodavatele
Tlak byl během tlakového testu příliš nízký – zkontrolovat, zda je přívod vzduchu
nastaven na 5-8bar (pokud tlak prudce klesá až během testu, kontaktovat dodavatele
kompresoru) – zajistit správné usazení víka v úchytu – správně přimontovat víko krytu
filtru – vyčistit těsnění víka – vyměnit těsnění víka (viz odd. 6) - kontaktovat
dodavatele
Tlak během testu těsnosti klesá - zajistit správné usazení víka v úchytu - správně
přimontovat víko krytu filtru – vyčistit těsnění víka – zajistit správné osazení víka
těsněním (strčit palec pod vnitřní okraj těsnění a zatlačit nahoru kolem celého
obvodu) – vyměnit těsnění víka - kontaktovat dodavatele
Přívod elektrického proud do autoklávu byl během cyklu přerušen - resetovat
tlačítkem C a restartovat - kontaktovat dodavatele
Parní generátor je přehřátý – ihned vypojit autokláv a kontaktovat dodavatele
Spotřeba oleje v době mimo cykly (únik, chyba tisku nebo vypařování oleje) – vypojit
autokláv a počkat 30 vteřin – autokláv znovu připojit a restartovat – pokud jinak není
funkce autoklávu narušena, stisknout C a resetovat a dolít olej (nezapomeňte, že se
olej může vypařovat během noci a tak způsobovat chybové hlášení bez zvláštního
důvodu) – vypojit autokláv a kontaktovat dodavatele
Setřít vodu, která mohla pocházet z rozlití při plnění – pokud nemizí, kontaktovat
dodavatele. POZNÁMKA: Pokud se olej lije do nádrže příliš rychle nebo se přeplní,
může kapalina uniknout na stůl
Vyčistit nebo vyměnit filtr – zkontrolovat, zda není ucpán nebo poškozen vývod pokud je sběrná nádrž plná, vyprázdnit – kontaktovat dodavatele
Pokud se mají nástroje skladovat delší dobu, například přes víkend, je třeba je
profouknout stlačeným vzduchem (max 3,3 bar), aby se z nich odstranila
kondenzovaná voda. Ta může způsobit korozi nástrojů.
Adaptér utáhněte přiloženým imbusovým klíčem
Pokud byla vodní nádrž doplňována olejem nebo voda do olejové nádrže, nesmí se
DAC Universal používat – kontaktovat dodavatele
12
Nitram Dental a/s
5. Výpisy
Sterilizace
Sterilizace se zajistí pouze tehdy, jsou-li nástroje vystaveny nasycené páře o určité teplotě po určitou dobu.
Metoda sterilizace
DAC Universal sterilizuje pomocí nasycené páry. Během cyklu se stále kontroluje tlak a teplota páry, aby se
zajistila přítomnost nasycené páry po celou dobu cyklu.
Tiskárna
Tiskárnu DAC Universal (viz obrázek níže) lze zakoupit jako pomocné zařízení na sledování teploty a tlaku
během cyklu a po cyklu.
Tiskárny pro DAC Universal
Popis: DAC Universal termální tiskárna (WP-T106). Obj. č. 720012.
Možnost montáže na stěnu
Napájení 24V stejnosměrného proudu
Automatické vkládání papíru
Rozměry: šířka 125 x hloubka 205 x výška 115 mm.
Tiskárnu k autoklávu připojíte následovně:
1. Tiskárnu připojte k DAC Universal sériovým kabelem přes port RS232.
2. Stiskněte tlačítko “Menu/Enter”.
3. Pomocí tlačítek “Up” nebo “Down” přejděte k položce “Settings” (=nastavení). Stiskněte Menu/Enter.
4. Pomocí tlačítek “Up” nebo “Down” přejděte k položce “Printer”. Stisněte Menu/Enter.
5. Pomocí tlačítek “Up” nebo “Down” přejděte do „on” nebo “off” režimu. Stiskněte Menu/Enter.
6. Zpět do normálního menu se dostanete tlačítekm Clear.
Obrázek 2 níže obsahuje výpis z tiskárny.
Informace z tiskárny obsahuje následující informace:
Sériové číslo DAC Universal
Datum a čas (start)
Teplota a tlak se tisknou každou ½ minutu. Tak je možné sledovat cyklus sterilizace.
Minimální a maximální teplota
Minimální a maximální tlak
Hlášení “Cycle parameters were met” (=byly dodrženy parametry cyklu) nebo “Sterilization failed” (sterilizace
selhala).
Pokud sterilizace selhala, objeví se toto hlášení na výpisu spolu s upozorněním ERROR!
Dále se objeví kód chyby (error), tj. označení důvodu selhání sterilizace.
Níže uveden je příklad výpisu z tiskárny.
Dentamed
13
Nitram Dental a/s
Výpis z tiskárny (pomocné zařízení)
Dentamed
14
Nitram Dental a/s
6. Čištění a údržba
Rozpis provádění údržby pro DAC Universal.
V tabulce je vyznačeno, jak často se má provádět čištění/údržba.
Dodržováním tohoto rozpisu také automaticky překontrolujete citlivost všech možných chybových hlášení.
Výkon
týdně
1. Čištění sběrné
nádrže
2. Čištění filtru
3. Vypouštění vodní
nádrže
4. Čištění víka
s adaptéry
5. Čištění vnějších
povrchů
6. Čištění komory
7. Kontrola pumpy
na olej
8. Kontrola vodní
pumpy
9. Kontrola adaptérů
10. Kontrola
bezpečnostního
prstence
11. Výměna filtru
12. Výměna
podložky v krytu filtru
13. Výměna vodní
nádrže
14. Výměna
podložek
v adaptérech
15. Výměna
podložek na spodní
hubici
16. Výměna těsnění
víka
17. Čištění nádrže
na olej
18. Výměna
podložek u ventilů
19. Výměna těsnění
u ventilů
20. Výměna těsnění
pod každým
adaptérem
21. Výměna
kruhových podložek
na spodní straně
víka
každé 4 týdny
Frekvence*
každé 3 měsíce
jednou ročně spolu
s každoroční
prohlídkou nebo po
2500 cyklech
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*Zde udaná frekvence vychází z 10 kompletních cyklů za den. Pokud využíváte DAC Universal častěji, upravte
podle toho i frekvenci provádění servisu.
Kroky 18 – 21 mohou provádět pouze oprávnění technici, a to v souvislosti s každoroční
prohlídkou.
Náhradní díly pro DAC Universal lze zakoupit od Vašeho dodavatele.
Dentamed
15
Nitram Dental a/s
1. Čištění sběrné nádrže
UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s obsahem sběrné nádrže dodržujte všechna obecná bezpečnostní opatření a
příslušné předpisy týkající se zacházení s odpadem.
Doporučujeme vyprazdňovat a čistit sběrnou nádrž každý týden. Obsah nádrže zlikvidujte podle místně platných
směrnic nebo předpisů. Po vyprázdnění naplňte nádrž horkou vodou a vhodným dezinfekčním prostředkem,
ponechte stát 10 minut a pak obsah nádrže vylijte. Vnitřní a vnější povrchy nádrže vyčistěte příslušným čistícím a
dezinfekčním prostředkem. Pak nádrž důkladně vypláchněte vodou. Nádrž naplňte po rysku označenou
„minimum“ 50% roztokem chlornanu sodného (SAVO) a z 50% vodou. Poté můžete nádrž opět zapojit.
2. Čištění filtru
UPOZORNĚNÍ: Před čištěním filtru je nutné DAC Universal vypnout a nechat zchladit. Filtr laskavě čistěte
v rukavicích.
Klíčem na filtr odšroubujte víko kryjící filtr. Nejprve filtr uvolněte, pak filtr vyčistěte zevnitř a po čištění filtr
profoukněte stlačeným vzduchem ze znázorněného směru. Nakonec filtr řádně očistěte a pak jej vraťte do krytu.
Filtr přišroubujte a pak klíčem přitáhněte víko kryjící filtr.
3. Vypuštění vodní nádrže
Před odpojením trubky přivádějící vodu nezapomeňte uzavřít přívod vody.
Trubku přivádějící vodu odpojte od externího vodního zdroje. Do otvoru pro přívodnou trubku zapojte hadici 6/4
mm a druhý konec této hadice položte do umyvadla nebo kbelíku, který se nachází pod úrovní autoklávu. Touto
hadicí se vypustí obsah vodní nádržky DAC Universal. Stiskněte tlačítko Manu/Enter. Pomocí šipek přejděte
k položce „Manual“, stiskněte Menu/Enter. Šipkami vyberte položku „Drain Tank“, poté opět stiskněte Menu/Enter.
Ventil mezi nádrží a přívodním otvorem se otevře a voda z nádrže vyteče hadicí do umyvadla nebo kbelíku.
Vypuštění vodní nádržky trvá zhruba 5 minut. Vypuštění nádržky zastavíte stisknutím Clear.
Posledních zbytků vody se zbavíte následovně:
Z úchytu víka vyjměte víko autoklávu tak, aby nic nebránilo pohledu do komory. Stiskněte Menu/Enter.
Šipkami vyberte položku “Manual”, poté stiskněte Menu/Enter. dále šipkami vyberte položku
“Water”, poté opět stiskněte Menu/Enter. Voda by měla téct do komory střední dolní hubicí. Až tok vody z nádrže
do komory ustane, vypněte vodní pumpu tlačítekm Clear.
Do úchytu pro víko vložte víko a vyberte položku Close. Po uzavření přístroje vyberte položku Drain chamber,
vyčkejte 10 vteřina stiskněte C.
Vodní nádrž naplůňte demineralizovanou nebo destilovanou vodou. Trubky naplňte výberem položky Water
v menu Manual a ponechte vodu vtékat do komory po asi 5 vteřin.
4. Čištění víka adaptéru
Víko adaptéru se čistí isopropylalkoholem nebo šetrným čistícím prostředkem.
POZNÁMKA! Víko adaptéru se nesmí čistit prostředkem obsahujícím chlor.
5. Vnější čištění
Vnější povrch přístroje se čistí isopropylalkoholem nebošetrným čistícím prostředkem.
6. Vyčištění komory
Komora se čistí isopropylalkoholem nebo šetrným čistícím prostředkem.
POZNÁMKA! Komora se nesmí čistit prostředkem obsahujícím chlor.
7. Kontrola pumpy na olej
Z úchytu víka vyjměte víko autoklávu tak, aby nic nebránilo pohledu do komory. Stiskněte Menu/Enter.
Šipkami vyberte položku “Manual”, poté stiskněte Menu/Enter. Poté vyberte položku „Oil“ a opět stiskněte
Menu/Enter. Olej by měl téct do komory střední dolní hubicí. Pumpa se vypne tlačítkem Clear. Pokud olej neteče,
obraťte se na svého dodavatele.
8. Kontrola vodní pumpy
Z úchytu víka vyjměte víko autoklávu tak, aby nic nebránilo pohledu do komory. Stiskněte Menu/Enter.
Šipkami vyberte položku “Manual”, poté stiskněte Menu/Enter. Poté vyberte položku „Water“ a opět stiskněte
Menu/Enter. Voda by měla téct do komory střední dolní hubicí. Pumpa se vypne tlačítkem Clear. Pokud voda
neteče, obraťte se na svého dodavatele.
9. Kontrola adaptérů
Zkontrolujte pevnosti uchycení adaptérů jemným potáhnutím každého z nich. Pokud je některý uvolněný,
utáhněte šrouby fixující adaptér dodaným imbusovým klíčem.
Dentamed
16
Nitram Dental a/s
10. Kontrola bezpečnostního kruhového prstence
Stiskněte Start a pak stiskněte Safety Ring. Tím odstartujete cyklus. Při uzavírání víka, stiskněte a uvolněte
bezpečnostní kruhový prstenec. Víko by se mělo vrátit do otevřené polohy a na displeji by se mělo objevit
chybové lášení „Error 86“. Do normálního provozu se vrátíte stisknutím Clear.
11. Výměna filtru
UPOZORNĚNÍ: Před výměnou filtru je nutné DAC Universal vypnout a nechat zchladnout. Víko filtru uvolněte a
odšroubujte klíčem na filtr. Starý filtr vyjměte a zlikvidujte. Klíčem přišroubujte nový filtr a poté připevněte kryt
filtru.
12. Výměna kruhové podložky v krytu filtru
UPOZORNĚNÍ: Před výměnou filtru je nutné DAC Universal vypnout a nechat zchladnout. Víko filtru uvolněte a
odšroubujte klíčem na filtr. Kruhovou podložku v krytu filtru vyjměte a vyměňte. Nakonec zpět připevněte kryt
filtru.
13. Čištění vodní nádržky
Nádržku vypusťte Nádržku naplňte roztokem “L&R Autoclave and Sterilizer Cleaner” nebo “Omni-Cleaner”, které
jsou určeny k použití v parních sterilizátorech. Čistící prostředek ponechte v nádrži podle návodu k použití od jeho
výrobce. Poté prostředek zcela z nádrže vypusťte a nádržku naplňte demineralizovanou nebo deionizovanou
vodou. Trubku na vodu naplňte výběrem položky Water v menu Manual a vodu nechte vtékat do komory po asi 5
vteřin. Komoru opět vypusťte.
14. Výměna kruhových podložek adaptérů
Kruhové podložky v adaptérech vyjměte párátkem nebo jiným vhodným nástrojem. Do příslušných drážek vložte
nové podložky.
POZNÁMKA: Pokud se kruhové podložky do adaptéru nevloží správně, můžete nástroje poškodit.
15. Výměna kruhových podložek spodní hubice
UPOZORNĚNÍ: Při výměně těchto podložek musí být komora chladná.
Spodní hubice se nachází ve středu spodu komory. Kruhové podložky vyjměte zubním párátkem nebo jiným
vhodným nástrojem a nové vložte na hubici. Kruhové podložky se montují na adaptér ihned po dodání přístroje.
Je ale vhodné je z důvodu opotřebení měnit každý rok.
16. Výměna těsnění na okrajích víka
Šroubovákem uvolněte těsnění a sejměte jej z okraje víka. Nové těsnění přiložte k okraji víka tak, aby se dalo
připevnit do vnější drážky. Vnitřní část těsnění opatrně vecpěte pod vnitřní okraj šroubovákem nebo podobným
nástrojem.
17. Čištění nádrže na olej
Nádrž na olej vyprázdněte následovně: Stiskněte Menu/Enter. Šipkami přejděte na Manual, volbu potvrďte
tlačítkem Menu/Enter. Šipkami přejděta na Oil a opět stiskněte Menu/Enter. Nyní by měl do komory prostřední
spodní hubicí vtékat olej. Až olej přestane téct, pumpu na olej vypněte tlačítkem Menu/Enter.
Komoru vypusťte. Víko posaďte do úchytu a vyberte položku Close. Po uzavření přístroje vyberte položku Drain
Chamber, vyčkejte 10 vteřin a stiskněte C. Nádrž na olej naplňte isopropylalkoholem nebo šetrným čistícím
prostředkem a ponechte na místě asi 30-60 min. Nádrž na olej vyprázdněte opakováním předchozích kroků. Po
vyprázdnění nádrže nádrž naplňte příslušným olejem. Trubky na olej naplňte výběrem položky Oil v menu Manual
a olej nechte do komory vtékat asi 5 vteřin. Poté komoru opět vyprázdněte.
6.1 Montáž adaptérů
Adaptéry
DAC Universal má místo pro sterilizaci 6 nástrojů najednou. Je možné dle potřeby kombinovat 6 různých
adaptérů. Pokud se kombinace nástrojů určených e sterilizaci změní, je možné adaptéry ve víku upravit.
Adaptéry jsou k víku připevněny pomocí dvou malých šroubů. Mezi adaptér a víko se během instalace vkládá
těsnění, které brání průniku vzduchu, vody, páry a oleje.
Dentamed
17
Nitram Dental a/s
Montáž adaptérů na víko
1. Přiložené těsnění vložte na víko tak, aby sedělo nad otvory pro šrouby a otvory ústící do kanálků pro olej a
vodu v násadcích.
POZNÁMKA: Používejte laskavě šrouby, které jsou součástí dodaného balení adaptéru.
2. Adaptér připevněte k víku pomocí těchto dvou šroubů. Šrouby utáhněte 1½ mm klíčem, který je součástí
dodaného balení. Níže jsou uvedeny různé druhy adaptérů, které je možné si objednat.
Objednací číslo
700101
700110
700120
700122
700130
700131
700140
700145
700150
700155
700160
700165
700167
700170
700180
700181
700182
700185
700187
700188
Popis
Kompletní adaptér na násadce, typ E
Kompletní adaptér na turbínu KaVo
Kompletní adaptér na turbínu W&H
Kompletní adaptér na turbínu W&H, americká verze
Kompletní adaptér na turbínu Sirona
Kompletní adaptér na Sironu série TE
Kompletní adaptér na turbínu Bien Air
Kompletní adaptér na turbínu Castellini
Kompletní adaptér na turbínu NSK
Kompletní adaptér na NSK VIP II/Pana QD
Kompletní adaptér na turbínu Lares
Kompletní adaptér na Midwest (přizpůsoben otvorům 4,5,6 nástrojů Midwest s kroužkem pro
rychlospojku)
Kompletní adaptér na Midwest fixovaný vzadu (přizpůsoben otvorům 4,5,6 nástrojů Midwest se
zadní fixací)
Kompletní adaptér na 2 otvory Borden (fixovaný vzadu)
Kompletní adaptér Midwest XGT/Stylus
Kompletní adaptér STAR Swivel
Kompletní adaptér pro připojení STAR
Kompletní adaptér Midwest na Rhino/Shorty
Kompletní adaptér na turbínu Morita
Kompletní adaptér na turbínu Yoshida
6.2 Manipulace s DAC Universal
Při manipulaci s DAC Universal je důležitý úchop na spodní straně přístroje oběma rukama. Je důležité přístroj
pevně uchopit, protože je těžký. Nedoporučujeme zvedat a nosit DAC Universal na dlouhé vzdálenosti. Nošení
přístroje na krátké vzdálenosti může být problematické pro osoby, které nejsou zvyklé nosit objekty tak těžké, jako
je DAC Universal. Přístroj váží zhruba 23 kg.
Dentamed
18
Nitram Dental a/s
7. Bezpečnost, servis a záruka
Tato kapitola se zabývá bezpečností, servisem a zárukou. Před spuštěním DAC Universal uživateli doporučujeme
tuto kapitolu důkladně prostudovat.
7.1 Bezpečnost
Při osbluze DAC Universal je nutné postupovat podle manuálu, aby byla zajištěna bezpečnost a vysoký výkon
autoklávu. Kromě toho je nutné brát na vědomí další skutečnosti. Tyto skutečnosti jsou popsány níže:
• Teplo. Nezapomeňte na to, že po skončení cyklu jsou nástroje horké.
• Plnění nádrže s olejem/druh oleje Občas je potřeba doplnit olej. Je důležité dát pozor na to, aby se olej doplnil
do správné nádrže ( příloha 1:Popis přístroje str.20 ).
Před použitím autoklávu si přečtěte také oddíl 2.3.3 „Plnění nádrže s olejem“
Při manipulaci s olejem se řiďte pokyny výrobce oleje.
Nitrma Dental a/s doporučuje uživatelům používat druh oleje, který doporučují výrobci nástrojů. O bližší informace
týkající se druhu oleje žádejte výrobce nástrojů.
• Druh vody. Občas je nutné do autoklávu doplnit vodu. Je důležité dávat pozor na to, aby se voda dolila do
správné nádrže,. K zajištění dlouhé trvanlivosti nástrojů a autoklávu je nutné používat pouze demineralizovanou
nebo destilovanou vodu. Voda z vodovodu obsahuje příliš velké množství vápníku, který by poškodil jak nástroje,
tak autokláv. Nejvyšší přípustná vodivost vody v DAC Universal je 3,0 µS/cm (mikrosiemens).
• Sušení. Pokud je nutné nástroje skladovat delší dobu (například přes víkend), je nutné profouknout je stlačeným
vzduchem (max 3,3 bar), aby se z nich odstranila kondenzovaná voda. Kondenzace může způsobit korozi
nástrojů.
• Stlačený vzduch. Stlačený vzduch vedený do autoklávu musí být suchý a nesmí obsahovat zbytky oleje. Pokud
máte dotazy týkající se tohoto problému, obraťte se na dodavatele kompresoru. Před vstupem do autoklávu je
nutné instalovat vzduchový filtr, aby do autoklávu nevnikly částice obsažené ve vzduchu. S otázkami o filtru se
laskavě obracejte na jeho dodavatele.
• Bezpečnostní kruhový prstenec. DAC Universal je vybaven bezpečnostním kruhovým prstencem, který brání
případnému skřípnutí prstů obsluhy mezi víko adaptéru a komoru. Pokud se náhodou dotknete okraje komory
v odbě, kdy je víko na cestě dolů, autokláv se ihned zastaví. V této situaci můžete do určité míry ještě pohnout
rukou, víko se pak otevře směrem nahoru a ohlásí se chyba č. 86. Postupujte následovně:
1. Stiskněte ”Clear”. DAC Universal se tak resetuje. Víko se zdvihne.
2. Když je víko nahoře, je možné autokláv restartovat.
• Nástroje. Nástroje vložené na adaptér se nesmí uzavřít. Pokud se nástroj částečně uzavře, musí se po každém
cyklu kontrolovat, zda se do něj dostane dostatek oleje. Musí existovat průtok skrz nástroje.
Šest poloh adaptéru na víku je označeno čísly. V poloze 1 nesmí být nástroje delší než 145 mm (celková délka
nsátroje a adaptéru). Maximální délka v polohách 2-6 je 160 mm (celková délka nástroje a adaptéru.
Nástroje bez vnitřního povrchu se vkládají do košíku. Košík je určen pouze pro kompaktní nástroje bez vnitřního
povrchu.
Dále je nutné dodržovat pokyny výrobce nástrojů tak, aby se jim zajistila správná péče.
• Okolní prostředí
DAC Universal je určen pouze pro použití uvnitř místnosti.
Nezapomeňte na to, že maximální relativní vlhkost vzduchu je 60%.
7.2 Servis
Nitram Dental a/s zaručuje rychlou pomoc, pokud to bude během záruční doby potřebné. Obraťe se na Vašeho
dodavatele DAC Universal, který opraví přístroj na místě, nebo Vám po dobu opravy v jeho dílně zapůjčí jiný.
7.3 Záruka
Nitram Dental a/s se zaručuje, že dodaný výrobek (the DAC Universal) před opuštěním továrny prošel kompletní
kontrolou kvality.
Na DAC Universal se vztahuje záruka 12 měsíců, která se počítá ode dne dodání. Záruka zahrnuje výrobní a
materiálové vady a vztahuje se na náhradní díly i práci.
Záruka nezahrnuje:
1. Závadné výrobky, které opravovali jiní servisní technici, než ti, kteří mají napojení na Nitram Dental a/s,
nebo
2. Pokud došlo k zanedbání údržby, nepřiměřené zátěži nebo pokud se stala nehoda, nebo
3. Pokud byl výrobek používán k účelu jiném, než který je popsán v návodu k použití a
4. Pokud nebyly dodrženy předpisy o údržbě autoklávu nebo
5. Pokud autokláv nefunguje z důvodu vodivosti vody vyšší než 3.0 µS/cm (mikrosiemens) nebo,
6. Pokud byly při opravě použity jiné než originální náhradní díly.
Nitram Dental a/s si vyhrazuje právo provést jakékoliv úpravy výrobku, který vyrábí nebo prodává bez toho, aby
byl zároveň tyto úpravy povinen provádět na výrobcích, které již předtím vyrobil nebo prodal.
Dentamed
19
Nitram Dental a/s
Příloha 1:Popis přístroje
Dentamed
20
Nitram Dental a/s
Příloha 2 :Popis ovládání
Tlačítko
1. Displej
2. Up
3. Menu/Enter
4. Wash
5. Lubrication
6. Sterilization
7. Alarm
8. Down
Dentamed
Popis
Permanentně zobrazuje teplotu a tlak v autoklávu. Udávaný tlak je relativní.
Toto tlačítko slouží k pohybu v menu.
Toto tlačítko slouží k přístupu do systému menu. Funguje také jako tlačítko Enter
při volbě položek v menu.
V době, kdy je cyklus mytí aktivní, bude svítit zelená kontrolka. Stisk symbolu pro
mytí může cyklus omývání přerušit. Když zelená kontrolka nesvítí, je mytí
přerušeno.
V době, kdy je cyklus mazání aktivní, bude svítit zelená kontrolka. Stisk symbolu
pro mazání může cyklus mazání přerušit. Když zelená kontrolka nesvítí, je mazání
přerušeno.
V době, kdy je cyklus sterilizace aktivní, bude svítit zelená kontrolka. Sterilizaci
přerušit nelze.
Pokud tato kontrolka svítí, objevila se závada/chyba. Kód závady/chyby lze odečíst
na displeji. Pokud se objeví závada, je důležité ji překontrolovat.
Toto tlačítko slouží k pohybu v menu.
21
Nitram Dental a/s
9. Clear
10. Symbol pro start
Toto tlačítko se používá, pokud se v autoklávu objevila chyba. Stisknutím se tato
chyba odstraní.
Toto tlačítko spouští autokláv.
Příloha 3: Napojení na externí zdroj vody
DAC Universal je přípraven pro připojení na automatický přívod vody (viz kapitola 2.2). Pro její přívod je nutné
použít hadici rozměru 6/4 mm.
Nitram Dental a/s doporučuje při permanentním automatickém přívodu vody prostředek na čištění vody NitraDem.
NitraDem dokáže zásobovat DAC Universal demineralizovanou vodou podle příslušných kritérií.
S bližšími dotazy na tento výrobek se obracejte na Vašeho dodavatele DAC Universal!
Vysvětlivky k symbolům
-Pozor na vysoké napětí
-Pozor na horko
-Upozornění
Umístěn na zadním štítku DAC Universal vedle:
- COM PORT: Externí výpočetní technika připojená pomocí portu značeném COM. Přístroj musí
vyhovovat normám UL 1950 a IEC/EN 60950 a připojen jen k obvodům SELV.
Přečtěte si laskavě oddíl týkajícíc se výpisů. Viz oddíl 2.2.1 a 5.
- Připojení vody, vzduchu a výpusť: Laskavě si přečtěte oddíl týkající se instalace DAC Universal.
Viz oddíl 2.
Dentamed
22
Nitram Dental a/s
Výrobce DAC Universal
Návod k použití pro autokláv DAC Universal musí být k dispozici ve Vašem jazyku. Pokud tomu tak není, obraťte
se laskavě na Nitram Dental a/s.
Nitram Dental a/s je držitelem certifikátu ISO 9001:2000 a EN13485:2003.
Autokláv Nitram má značku CE podle evropských předpisů.
Sériové číslo AD-00000
Dentamed
23
Download

dac manual.pdf