1
Poslovnica sajma naoružanja
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel/Fax: 011/2655-229 Tel/Fax: 011/2655-419
[email protected], www.sajamnaoruzanjapartner.com
www.beogradskisajam.rs
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
Prijava za uèestvovanje
Prijava se popunjava i overava u 3 primerka. Sve primerke dostaviti Beogradskom sajmu koji æe potvrditi prijem i vratiti izlagaèu overen primerak.
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Naziv, adresa i telefon
ovlašæenog predstavništva u Beogradu:
Korespondenciju adresovati na:
Osoba za kontakt:
Tel/Fax:
Matièni broj:
Poreski identifikacioni broj:
Broj tekuæeg raèuna nosioca obaveze plaæanja:
Obveznik PDV-a:
Da
Ne
Broj potvrde o evidentiranju:
m2
ZAKUPLJUJEMO IZLOŽBENI PROSTOR
a) zatvoreni neobraðeni, u hali
12
(oznaèiti)
c1) otvoreni neobraðeni (izvan hale)
40
cca
OSTALI OBAVEZNI TROŠKOVI:
OBAVEZNA UPISNINA:
Izlagaèka
12.000,- din.
Suizlagaèka
12.000,- din.
3.500,-
cca
zatvoreni obraðeni
2
b1) STANDARD moduli od 12, 20, 40m
po tipskom projektu (obrazac 3)
Navesti sledeæe podatke:
din/m2
20
4.700,-
1.800,-
Istovremeno sa ovom Prijavom dostavite i Prijavu
za obaveznu registraciju u zvaniènom katalogu, CD-romu i web sajtu.
Beogradski sajam zadržava pravo korekcije cena zakupa.
Iskazane cene su bez PDV-a. Obraèun PDV-a izvršiæe se po zakonu.
Ovim izjavljujemo da smo upoznati sa uslovima uèestvovanja
sadržanim u Opštim pravilima o uèestvovanju na priredbama
Beogradskog sajma i ovoj prijavi i u celini ih prihvatamo.
Plaæanje po prijemu profakture
a najkasnije 15 dana pre poèetka priredbe.
Upisnina za svakog indirektnog izlagaèa iznosi:
NAZIV FIRME
20.500,- din.
GRAD
DRŽAVA
1.
2.
3.
POPUNJAVA BEOGRADSKI SAJAM
Potvrðujemo
prihvatanje prijave
Broj dosijea
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
Datum-potpis-peèat
Pozicija
IZVOD IZ OPŠTIH PRAVILA O UÈESTVOVANJU NA PRIREDBAMA BEOGRADSKOG SAJMA I POSEBNI USLOVI UGOVORA
Sajam definiše sledeæe kategorije izlagaèa:
IZLAGAÈI - Pravna lica koja izlažu sopstvene proizvode i za
to zakupljuju odreðeni izložbeni prostor i pravo na
registraciju u zvaniènom sajamskom katalogu, CD-u i web
sajtu, kao i pravo na korišæenje svih ostalih usluga koje se
nalaze u ponudi Beogradskog sajma. Izlagaèi svoj naziv
istièu na tabli za ispisivanje naziva firme, na svom štandu.
SUIZLAGAÈI - Ukoliko se na štandu koji je iznajmio izlagaè
izlažu i eksponati drugih firmi i prisustvuje osoblje tih drugih
firmi, one su u obavezi da budu prijavljene kao suizlagaèi.
Suizlagaèi se prijavljuju na posebnim prijavama za
uèestvovanje i obaveznu registraciju u zvaniènom
sajamskom katalogu, CD-u i web sajtu i plaæaju pripadajuæu
upisninu. Suizlagaèi svoj naziv istièu ravnopravno sa
izlagaèima na tabli za ispisivanje naziva firme, na štandu
izlagaèa. Ukoliko izlagaè prijavljuje suizlagaèa za uèešæe i
registraciju u zvaniènom sajamskom katalogu, CD-u i web
sajtu on je u obavezi da uz prijavu priloži i ovlašæenje
suizlagaèa.
INDIREKTNI IZLAGAÈI - Ukoliko æe na štandu koji je
iznajmio izlagaè biti izloženi eksponati neke druge firme, a
ne samo brošure, prospekti ili sliène publikacije, te firme
imaju status indirektnih izlagaèa. Izlagaè je u obavezi da
prijavi sve indirektne izlagaèe. Za svakog navedenog
izlagaèa, izlagaè plaæa Sajmu pripadajuæu upisninu. Podaci
o indirektnim izlagaèima se ne unose u katalog, CD ni web
sajt pod posebnim slovom, veæ se prema podacima koje
popunjava izlagaè objavljuju u listi predstavljenih firmi.
Naziv/i indirektnih izlagaèa istièu se na posebnom panou u
okviru štanda, a ne na tabli za ispisivanje naziva firme. Za
prijavljivanje indirektnih izlagaèa ne mora da se priloži
ovlašæenje.
Izlagaè ima pravo da istakne nazive firmi suizlagaèa i
indirektnih izlagaèa, na gore navedene naèine, na svom
štandu, samo ako ih je prijavio Beogradskom sajmu. Ako
izlagaè ne prijavi suizlagaèe ili indirektne izlagaèe, ili pruži
nekompletne podatke u svojoj prijavi, Sajam ima pravo da
naplati, naknadno, od izlagaèa troškove suizlagaèkih
upisnina i upisnina za indirektne izlagaèe.
Sajam dostavlja izlagaèima obrasce za korišæenje
elektriène energije, vode, telefona, dodatnih parking
propusnica, dodatnih službenih propusnica i drugih usluga,
koje izlagaè treba da popuni, prema svojim potrebama i
vrati Sajmu u odreðenom roku. U protivnom, Sajam ne
preuzima obavezu da izlagaèu obezbedi navedene usluge.
Ove usluge se naplaæuju prema važeæem cenovniku
Beogradskog sajma, na osnovu potvrde o izvršenoj usluzi.
Za period montaže i demontaže štanda izlagaèi koji
samostalno vrše izgradnju štanda, kao i drugi izvoðaèi,
plaæaju obaveznu nadoknadu zajednièkih troškova. Visina
naknade po ovom osnovu odreðena je cenovnikom
Beogradskog sajma.
U cenu izlagaèke upisnine uraèunate su sledeæe
usluge:
- Objavljivanje podataka o izlagaèu (puna poslovna adresa,
telefon, telefaks, E-mail, http i adresa predstavništva) u
registru izlagaèa u zvaniènom katalogu, CD-romu i
zvaniènom sajtu manifestacije.
- Objavljivanje do 20 reèi o proizvodima ili delatnosti u
registru izlagaèa sajamskog kataloga, CD-roma i
zvaniènog web sajta.
- Štampanje zaštitnog znaka u sajamskom katalogu, CD-romu i
zvaniènom web sajtu.
- Pravo na jedan primerak zvaniènog kataloga i CD-roma.
- Izlagaèke legitimacije - 3 komada.
- Jedna izlagaèka legitimacija za svakog suizlagaèa.
- Besplatne službene propusnice, po sledeæem kljuèu: za
zakup do 50m2 jedna službena propusnica, za svakih
daljih 10m2 zakupljenog izložbenog prostora još po jedna,
a najviše ukupno 10 službenih propusnica.
- Parking propusnice za jedno vozilo za izlagaèe za zakup
do 20m2 i suizlagaèe, za dva vozila do 100 m2, za tri vozila
preko 100 m2.
Zvanièni podaci se objavljuju u katalogu, CD-romu i na
zvaniènom sajtu na srpskom i engleskom jeziku. Izlagaèi su
odgovorni za taènost podataka. Redakcija zadržava pravo da
nazive proizvoda date u ovoj prijavi uskladi sa nazivima iz
nomenklature sajamskog kataloga.
OSIGURANJE:
Na svim priredbama koje se održavaju na Beogradskom
sajmu eksponati i druga imovina izlagaèa moraju da budu
osigurani preko osiguravajuæih kompanija u zemlji ili
inostranstvu.
Odgovornost za štetu nastalu na eksponatima i drugoj imovini
izlagaèa, ukoliko nisu osigurani na jedan od naèina iz prethodnog
stava, u potpunosti snosi izlagaè
UGOVARANJE I NAÈIN PLAÆANJA:
1. Izlagaè se obavezuje da izvrši plaæanje:
- Za zakupljeni prostor po prijemu profakture a najkasnije
15 dana pre poèetka priredbe.
- Za izgradnju i ureðenje štanda po prijemu profakture
- Za ostale usluge (uvoðenje vode, struje, telefona i sl.) po
prijemu raèuna, a najkasnije 10 dana po završetku priredbe.
- Naplata se obezbeðuje u skladu sa Zakonom o
platnom prometu.
- U sluèaju plaæanja posle ugovorenog roka, izlagaè plaæa
kamatu po zvanièno objavljenoj zakonskoj zateznoj
kamati. Ukoliko u momentu obraèuna nije poznata
zatezna kamata primenjuje se index iz prethodnog
meseca.
2. Izlagaè može da povuèe podnetu prijavu za uèestvovanje u
roku od 15 dana od dana zavoðenja prijave u arhivi
Beogradskog sajma.
U sluèaju da podnetu prijavu za uèestvovanje povuèe posle
navedenog roka, izlagaè je obavezan da plati Beogradskom
sajmu zakupninu za prijavljeni izložbeni prostor, izlagaèku
upisninu, kao i ostale troškove nastale odustajanjem izlagaèa.
Izlagaè se obavezuje da poštuje termin otvaranja i
zatvaranja sajamske manifestacije, a posebno da štand sa
eksponatima bude u funkciji do zatvaranja manifestacije.
U sluèaju nepridržavanja odredbe iz prethodnog stava,
što zapisnièki konstatuje inspektor hale, izlagaè se
obavezuje da plati ugovornu kaznu u iznosu od 50.000,00
dinara.
Prijava za uèestvovanje ima pravnu snagu ugovora.
Ugovorna strane su se sporazumele da eventualne
sporove proizašle iz ovog ugovora rešava stvarno
nadležni sud u Beogradu.
Opšta i posebna pravila o uèestvovanju na
priredbama Beogradskog sajma su sastavni deo ovog
1a
Poslovnica sajma naoružanja
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel/Fax: 011/2655-229 Tel/Fax: 011/2655-419
[email protected], www.sajamnaoruzanjapartner.com
www.beogradskisajam.rs
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
POSEBNA PRAVILA O UÈESTVOVANJU NA
MEÐUNARODNOM SAJMU NAORUŽANJA I OPREME “PARTNER“
Zbog neophodnih mera bezbednosti a u skladu sa Zakonom o oružju i municiji ( Službeni glasnik R.S. br. 9/92 )
svi izlagaèi se obavezuju na poštovanje sledeæih posebnih pravila o izlaganju na meðunarodnom sajmu naoružanja i opreme “PARTNER” :
Èlan 1.
Meðunarodni sajam naoružanja i opreme “PARTNER” održava se
bijenalno, svake neparne godine na Beogradskom sajmu u Beogradu,
Bulevar vojvode Mišiæa br.14.
Èlan 12.
Izlagaè je dužan da Beogradskom sajmu dostavi spisak osoba sa
jedinstvenim matiènim brojem graðana (JMBG) koji æe kao domaæini
biti prisutni na štandu za svaki dan trajanja sajma.
Èlan 2.
Pokrovitelj meðunarodnog sajma naoružanja i opreme “PARTNER” je
Ministarstvo odbrane Republike Srbije.
Èlan 13.
Izloženo vatreno oružje ne sme imati udarnu iglu ni punjenje, a
municija, projektili i mine punjenje, niti na bilo koji naèin biti pretnja
opštoj bezbednosti. Vatreno oružje koje je izloženo posetiocima mora
biti posebno èuvano i mora biti povezano i fiksirano èeliènom sajlom. Svi
eksponati moraju biti bez aktivirajuæih punjenja i ne smeju biti na bilo
koji naèin pretnja opštoj bezbednosti. Zabranjene su demonstracije
pokretom borbenih vozila i pokretnih platformi na vozilima, bez
prethodne najave Organizatoru.
Èlan 3.
Organizator meðunarodnog sajma naoružanja i opreme “PARTNER” je
D.P. “Beogradski sajam”, Beograd, Srbija. Suorganizator je Yugoimport
SDPR, Beograd, Srbija.
Èlan 4.
Pravo uèešæa na meðunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme
PARTNER imaju sva pravna lica kod nas i u svetu registrovana za
proizvodnju, promet naoružanja, opreme i svih ostalih sredstava
logistièke podrške nacionalnih odbrambenih industrija koja su sklopila
ugovor o izlaganju sa Beogradskim sajmom.
Èlan 5.
Program izlaganja obuhvata sve što je pozitivnim zakonodavstvom
definisano kao proizvodnja, promet naoružanja, opreme i ostalih
sredstava logistièke podrške.
Èlan 6.
Izlagaèi se prijavljuju za jednu od sledeæih kategorija izlaganja:
1. zakup zatvorenog neobraðenog izložbenog prostora
2. zakup zatvorenog obraðenog izložbenog prostora
3. zakup otvorenog neobraðenog izložbenog prostora
Èlan 7.
Izlagaè se prijavljuje za uèešæe popunjavanjem i potpisivanjem obrasca
"Prijava za uèešæe" i "Prijava za obaveznu registraciju u sajamskom
katalogu, CD-u i sajtu". Prijava za uèešæe na Meðunarodnom sajmu
naoružanja i vojne opreme PARTNER predstavlja ugovor kojim se
izlagaè izjašnjava da zakupljuje izložbeni prostor definisan u prijavi, i da
prihvata Opšta pravila o uèestvovanju na priredbama Beogradskog
sajma i Posebna pravila o uèestvovanju na Meðunarodnom sajmu
naoružanja i opreme “PARTNER”.
Èlan 8.
Beogradski sajam na meðunarodnom sajamu naoružanja i vojne
opreme PARTNER nudi i sledeæe usluge koje nisu obavezne a koje se
nalaze na obrascima:
- Prijava za izgradnju i ureðenje tipskog štanda u Standard verziji i
dodatna oprema na tipskom štandu
- Prijava za uèešæe u prateæim programima
- Prijava za reklamno propagandne usluge
- Zahtev za tehnièke usluge (prikljuèivanje vode, elektriène energije,
telefona i slièno). Poželjno je da izlagaèi popune Podatke za press službu i
Match making.
Èlan 9.
Prijave za uèešæe na meðunarodnom sajmu naoružanja i
opreme PARTNER primaju se najkasnije 15 dana pre poèetka
priredbe.
Èlan 10.
Raspodelu izložbenog prostora po osnovnom rasporedu iz èlana 6 ovog
pravilnika vrši organizator na osnovu koncepta definisanog od strane
pokrovitelja i uz konsultaciju sa suorganizatorom Sajma naoružanja i na
osnovu redosleda prijavljivanja izlagaèa, odnosno redosleda prispeæa
Prijave za uèešæe na meðunarodnom sajmu naoružanja i opreme.
Èlan 11.
Zvanièni katalog meðunarodnog sajma naoružanja i opreme PARTNER se
štampa na srpskom i engleskom jeziku uz prateæi CD i registraciju na
zvaniènom web sajtu manifestacije. Unos podataka vrši se na osnovu
podataka navedenih u Prijavi za sajamski katalog, CD i sajt (obrazac br.2) ,
a za taènost tih podataka su odgovorni izlagaèi.
Èlan 14.
Pre sveèanog otvaranja priredbe Organizator æe komisijski utvrditi da li
je izlagaè ispunio sve mere bezbednosti predviðene zakonom i ovim
pravilnikom i dozvoliti izlagaèu nastup.
Izlagaè je dužan da otkloni sve nepravilnosti na koje je komisija imala
primedbe pre otvaranja priredbe i o tome obavesti komisiju.
Èlan 15.
Izlagaè je dužan da svoje posetioce i goste obavesti da je za vreme
trajanja sajma OBAVEZNA registracija svakog posetioca sajma na pultu
za registraciju koji æe se nalaziti ispred biletarnice, te da æe svaki
posetilac dobiti propusnicu sa vidljivom oznakom POSETILAC VISITOR
ili VIP. Propusnica važi kao ulaznica za sve dane sajma.
Izlagaè je dužan da, ukoliko ima najavljenu ili planira grupnu posetu
svojih gostiju, o tome obavesti Beogradski sajam pre otvaranja
sajamske priredbe uz dostavljanje spiska lica koja su u grupi sa JMBG ili
brojem pasoša organizatoru radi lakšeg i bržeg postupka registrovanja
posetilaca.
Èlan 16.
Izlagaè je obavezan da Beogradskom sajmu na adresu: obavezno
dostavi spisak kompletnog izloženog naoružanja sa sledeæim podacima:
tip-model, marka, serijski broj, kolièina. Obavezno navesti lice za
kontakt sa kojim æe se svakodnevno vršiti primopredaja pre poèetka i
posle završetka sajamskog dana.
Èlan 17.
U toku trajanja priredbe zabranjeno je iznošenje i unošenje eksponata
oružja. Izuzetno, isto se može dozvoliti uz pisani zahtev koji sadrži sve
relevantne podatke i koji se dostavlja Organizatoru na odobrenje, a
kopija odobrenja inspektoru izložbene hale i obezbeðenju.
Èlan 18.
Zbog mera bezbednosti maloletnim licima je dozvoljen ulazak u
izložbenu halu iskljuèivo uz pratnju roditelja ili staratelja.
Èlan 19.
1. Izlagaè se obavezuje da izvrši plaæanje:
- Za zakupljeni prostor po prijemu profakture a najkasnije 15 dana pre
poèetka priredbe.
- Za izgradnju i ureðenje štanda po prijemu profakture
2. Za ostale usluge (prikljuèivanje vode, elektriène energije, telefona i
slièno) najkasnije 10 dana po završetku priredbe..
Naplata se obezbeðuje u skladu sa važeæim zakonom o platnom
prometu.
U sluèaju odloženog plaæanja ili plaæanja posle ugovorenog roka, izlagaè
plaæa zvanièno objavljenu zakonsku zateznu kamatu.
Ukoliko nije poznata zatezna kamata primenjuje se indeks iz
predhodnog meseca.
Beogradski sajam
PARTNER
2
Poslovnica sajma naoružanja
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel/Fax: 011/2655-229 Tel/Fax: 011/2655-419
[email protected], www.sajamnaoruzanjapartner.com
www.beogradskisajam.rs
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
Prijava za obaveznu registraciju u zvaniènom katalogu, CD-romu i web sajtu
Ova Prijava je sastavni deo Prijave za uèestvovanje. Sve primerke dostaviti Beogradskom sajmu koji æe potvrditi prijem i vratiti izlagaèu overen primerak.
,,
,,
Molimo naznaèite poèetno slovo pod
kojim želite da budete registrovani
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Naziv, adresa i telefon ovlašæenog
predstavništva u Beogradu:
OZNAÈITE ROBNU GRUPU(E) KOJOJ PRIPADATE:
TEKST O DELATNOSTI:
Prevod teksta na engleski jezik je poželjan radi autentiènosti. U suprotnom tekst æe prevesti Sajam.
¨
Streljaèko naoružanje
¨
Sistemi naoružanja vatrene podrške (minobacaèi, bacaèi granata, vuèna i
samohodna oruða klasiène i raketne artiljerije)
¨
Topovi srednjeg kalibra
¨
Sredstva za protivoklopnu borbu i neposrednu pešadijsku vatrenu podršku
¨
Borbena i neborbena vozila (tenkovi i druga oklopna borbena vozila, izviðaèka
vozila, patrolna vozila, transportna vozila i logistièka vozila)
¨
Sistemi protivvazduhoplovne odbrane, artiljerijski i raketni
¨
Sistemi voðenih raketnih projektila
¨
Oprema i sistemi naoružanja vozila
¨
Municija (streljaèka, ruène granate, nesmrtonosna municija, signalna municija,
ZAJEDNO SA PRIJAVOM, OBAVEZNO DOSTAVITI:
(Molimo oznaèite)
Za katalog-Vaš zaštitni znak:
¨
štampan na papiru u crno-beloj tehnici ili
¨
u elektronskom obliku (.tiff .eps ili .jpg format-600dpi)
Za CD-ROM i zvanièan sajt - 5 izabranih fotografija i zaštitni znak u boji
¨
štampani materijal sa oznaèenim znakom i fotografijama za objavljivanje
¨
u elektronskom obliku (.jpg format-72dpi-max330x330 pixela)
Obavezna upisnina za izlagaèa i suizlagaèa po prijavi za uèestvovanje iznosi 12.000,00 din
Obavezna upisnina za indirektnog izlagaèa iznosi 20.500,00 din.
.
Objavljivanje do 20 reèi o delatnosti
za registar izlagaèa i
objavljivanje zaštitnog znaka uraèunati su u cenu izlagaèke upisnine,
a svaka dalja reè se naplaæuje 200,00 dinara.
U cenu izlagaèke upisnine uraèunata je registracija i objavljivanje 5 fotografija
na CD-romu i na zvaniènom sajtu manifestacije.
Iskazane cene su bez PDV-a. Obraèun PDV-a izvršiæe se po zakonu.
municija za bacaèe granata, municija za topove srednjeg kalibra, minobacaèka
municija, artiljerijska municija, tenkovska municija, nevoðeni raketni projektili)
¨
Voðena municija za sredstva vatrene podrške (artiljerijska i raketna) i
tenkovske topove
¨
Voðeni raketni projektili
¨
Eksplozivne materije (baruti, pogonska punjenja, eksplozivi i pirotehnika)
¨
Sredstva elektronskog izviðanja i osmatranja
¨
C4I sistemi
¨
Sredstva optoelektronike
¨
Sredstva telekomunikacija i radio veza
¨
Radarsko raèunarska sredstva
¨
Inženjerijska sredstva
¨
Intendantska sredstva
¨
Zaštitna sredstva
¨
Sredstva ABHO
¨
Vojna logistika
¨
Oprema za protivteroristièka dejstva
¨
Vazduhoplovi (avioni, helikopteri i bespilotne letelice)
¨
Oprema i sistemi naoružanja vazduhoplova
¨
Vazduhoplovna municija (nevoðene i voðene rakete, nevoðene i voðene bombe)
¨
Brodovi
¨
Oprema i sistemi naoružanja brodova
¨
Nastavna sredstva i simulatori
¨
Remont sredstava KoV
¨
Remont municije
¨
Remont sredstava ViPVO
¨
Remont sredstava M
¨
Programi modifikacija, modernizacija i konverzija sredstva KoV, ViPVO i M
¨
Transfer odbrambenih tehnologija
¨
Odbrambena infrastruktura
¨
Zajednièki razvoj sredstava NVO
¨
Ispitivanje sredstva NVO
¨
Dodaci, komponente i rezervni delovi
POPUNJAVA BEOGRADSKI SAJAM
Potvrðujemo
prihvatanje prijave
Broj dosijea
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
Datum-potpis-peèat
Pozicija
3
Projektni biro
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/3615-246, Fax: 011/2655-522
[email protected]; www.sajamnaoruzanjapartner.com
www.beogradskisajam.rs
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
Prijava za izgradnju i opremanje štanda prema tipskom projektu - Paket usluga Standard
Popunjavaju izlagaèi koji su prijavili obraðeni izložbeni prostor
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Naziv firme za natpis na štandu:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Faks:
e-mail:
http:
Korespondenciju adresovati na:
Osoba za kontakt:
Tel/Faks:
STANDARDNO OPREMLJEN IZLOŽBENI PROSTOR
TIPSKI 12 m2 (3 x 4)
- Naziv firme - logo
- Konstrukcija natur Al. h=220cm
- Ispune
- Tepih
- 1 sto
- 4 stolice
- 1 barska stolica
- 1 info pult
- 1 bife orman
STANDARDNO OPREMLJEN IZLOŽBENI PROSTOR
TIPSKI 20 m2 (4 x 5)
- Naziv firme - logo
- Konstrukcija natur Al. h=220cm
- Ispune
- Tepih
- 1 sto
- 4 stolice
- 1 barska stolica
- 1 info pult
- Ostava
- 1 bife orman
- 2 podijuma h=75cm
STANDARDNO OPREMLJEN IZLOŽBENI PROSTOR
TIPSKI 40 m (5 x 8)
- Naziv firme - logo
- Konstrukcija natur Al. h=220cm
- Ispune
- Tepih
- 2 kancelarije 3x3 m
- 2 stola
- 8 stolica
- 1 barska stolica
- 1 info pult
- Ostava
- 2 bife ormana
- 2 podijuma h=75cm
2
Izlagaè odgovara za održavanje elemenata za vreme trajanja sajamske priredbe. Elementi sistema, ukljuèujuãi i opremu, ne smeju se oblepljivati, bojiti, okivati, ošteãivati, menjati mimo projekta niti otuðiti.
Nestanak ili ošteãenje bilo kog iznajmqenog elementa plaãa se u dvostrukom iznosu pune tržišne vrednosti. Beogradski sajam garantuje isporuku elemenata u okviru postojeãe kolièine, što zavisi od momenta
podnošenja zahteva. Beogradski sajam zadržava pravo minimalne izmene projekta u odnosu na zahtev izlagaèa. Ukoliko izlagaè ne koristi sve elemente koji mu pripadaju u okviru jednog tipa štanda, cena
izgradnje se ne umanjuje.
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašãenog lica
Projektni biro
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/3615-246, Fax: 011/2655-522
[email protected]; www.sajamnaoruzanjapartner.com
www.beogradskisajam.rs
3b
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
Prijava za izgradnju i opremanje štanda prema individualnom projektu
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Korespondenciju adresovati na:
Tel/Fax:
Osoba za kontakt:
TIP ”STANDARD”
TIP ”LUX”
3) Konstrukcija Syma “MOLTO”
(ekstrudirani profili)
1.150 - 2.580,- din/m
2
3.600 - 5.200,- din/m
2
SPRATNI ŠTAND
STANDARD
TIP ”CBB”
1) Konstrukcija Syma
“Cross Brace Beams”
(linearne rešetke)
Konstrukcija
Syma “STANDARD”
4.780 din/m
2
2.475 - 3.130,- din/m
2
SPRATNI ŠTAND
ORBIT
TIP ”ORBIT”
2) Konstrukcija Syma “ORBIT”
(prostorne rešetke)
Konstrukcija
Syma “ORBIT”
(prostorne rešetke)
2.740 - 3.420,- din/m
4.780 din/m
2
2
Beogradski sajam zadržava pravo korekcije cena. Plaæanje po prijemu profakture. Izjavljujemo da smo upoznati sa cenovnikom i uslovima na ovoj prijavi i Opštim
pravilnikom o uèestvovanju na priredbama Beogradskog sajma i da ih u celosti prihvatamo. Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove proizašle iz ovog ugovora,
rešava stvarno nadležni sud u Beogradu. PDV nije uraèunat i obraèunava se po zakonu. Cene koje nisu obuhvaæene prijavom, nalaze se u cenovniku Beogradskog sajma.
Troškovi otkazivanja izgradnje štanda po popunjenoj i potpisanoj prijavi se fakturišu 50% od cene izgradnje štanda.
NARUÈUJEM PROJEKTOVANJE IZLOŽBENOG PROSTORA POVRŠINE:
m2
PREMA PROJEKTU I PONUDI KOJA JE SASTAVNI DEO OVE PRIJAVE PO CENI OD
2
din/m
POPUNJAVA BEOGRADSKI SAJAM
Potvrðujemo izgradnju i opremanje izlagaèkog prostora
m2
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
upisati
kvadraturu
Datum-potpis-peèat
4
Služba za organizaciju priredbi
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel/Fax: 011/2655-341, 2655-241, 2655-191, 2655-848
[email protected], www.sajamnaoruzanjapartner.com
www.beogradskisajam.rs
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
Prijava za tehnièke usluge
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Osoba za kontakt:
Tel:
Fax:
E-mail:
TEHNIÈKE USLUGE:
kom.
din/kom
kom.
din/kom
Elektrièni prikljuèak do 10kW
3.575,-
Prikljuèak za vodu (sudopera i
armatura, potrošnja ukljuèena)
Elektrièni prikljuèak do 20kW
4.615,-
Protoèni bojler
Elektrièni prikljuèak preko 20kW
8.500,-
Mini kuhinja (prikljuèak vode,
frižider, sudopera, bojler, rešo)
12.185,-
Razvodna tabla
4.295,-
Mini kuhinja (prikljuèak vode,
frižider, sudopera, bojler)
10.640,-
Telefon
2.695,-
Bife vitrina
Klub sto
720,-
Jednokratni tepih
Stolica
720,-
Èuvanje štanda
Frižider
5.930,-
Èišæenje štanda
5.780,2.015,-
930,670,-/m2
630,-/èas
630,-/zapoèeti èas
Obavezna naknada zajednièkih troškova
200,-/m2
Napomena: - Za prikljuèenje elektriène energije na štand obavezno je korišæenje razvodne table
- Utrošci elektriène energije i telefonskih impulsa naplaæuju se dodatno po cenama dobavljaèa uveæanim za manipulativne troškove
- Izlagaèi koji samostalno grade štand plaæaju obaveznu naknadu zajednièkih troškova prema površini zakupljenog prostora
INTERNET KONEKCIJA:
Preporuèen
broj korisnika
kom.
din /kom.
DODATNE USLUGE:
kom.
din /kom.
ekonomik (512Kb/128Kb)
3
4.680,-
Iznajmljivanje VDSL modema
3.510,-
starter (1.5Mb/384Kb)
6
10.530,-
Dodatne usluge (po satu)
3.510,-
normal (5Mb/1Mb)
9
23.400,-
Upload Booster 2X
+25% na cenu
advance (8Mb/2Mb)
12
35.100,-
Upload Booster (simetrièna brzina)
+50% na cenu
ultra (16Mb/4Mb)
20
58.500,-
POSEBNI ZAHTEVI: Upisati posebne zahteve koji se odnose na ponuðene usluge
Na navedene cene se obraèunava PDV. Plaæanje po prijemu raèuna. Rok za podnošenje ove prijave je 11.06.2013.
Cene usluga naruèenih posle naznaèenog roka uveæavaju se 20%.
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
UPUTSTVO ZA UGOVARANJE TEHNIÈKIH USLUGA
Usluge navedene u Prijavi za tehnièke usluge ugovaraju
se preko Inspektorata izložbenog prostora, gde se mogu
dobiti i informacije o ostalim uslugama koje je
Beogradski Sajam u moguænosti da pruži. Navedene
usluge ne ulaze u cenu zakupa niti izgradnje izložbenog
prostora i podležu posebnoj naplati.
ELEKTRIÈNA ENERGIJA:
ElektrIèna mreža Beogradskog sajma raspolaže
naponom od 220 V monofazne i 3x380 V trofazne,
naizmeniène struje od 50 Hz. Instalacija i aparati koji se
prikljuèuju moraju da budu podešeni za rad na
navedenoj vrsti napona i frekvencije. Za izradu
instalacije za prikljuèivanje raznih aparata, mašina i
svetiljki za zaštitu od dodirnog napona za sve izlagaèe
važe propisi za izradu privremenih elektriènih instalacija.
Štand mora imati razvodnu tablu koja ne ulazi u cenu
prikljuèka, veæ se naknadno naplaæuje. Ukoliko izlagaè
ima svoju razvodnu tablu, koja odgovara propisima,
Beogradski sajam æe izvršiti njeno prikljuèenje na
mrežu. Prikljuèak izvedene instalacije odobriæe se uz
saglasnost struènog lica elektro-službe Beogradskog
sajma.
TELEFON:
Za potrebe svojih korisnika Beogradski sajam raspolaže
internom telefonskom centralom preko koje je moguæe
ostvariti sve vrste automatskog dolaznog i odlaznog
telefonskog saobraæaja. Prikljuèak podrazumeva
prikljuèenje na telefonsku mrežu sa telefonskim
aparatom, a korišæenje dodatnog aparata ili faksa
podleže posebnom plaæanju u skladu sa cenovnikom.
VODA:
Vodovodna instalacija Beogradskog sajma ima na
prikljuèku dimenzije od 3/4 cola, a može se po želji
urediti i na 1/2 cola. Instalacije izvedene od strane
izlagaèa podležu kontroli ovlašæenih lica Beogradskog
sajma.
NAMEŠTAJ I OPREMA:
Za ureðenje izložbenog prostora Beogradski sajam
iznajmljuje izlagaèima nameštaj i drugu potrebnu
opremu za ureðenje štandova u skladu sa cenama iz
cenovnika Beogradskog sajma. U cenu zakupa
nameštaja i opreme uraèunat je najam nameštaja za
jednu sajamsku priredbu i troškovi dopreme i otpreme
nameštaja sa štanda.
ANGAŽOVANJE OSOBLJA:
Popunjavanjem zahteva za usluge Beogradski sajam
svojim izlagaèima stavlja na raspolaganje osoblje za
vrste poslova koje su navedene uz naplatu prema
cenovniku.
OBAVEZNA NAKNADA ZAJEDNIÈKIH TROŠKOVA:
Izlagaèi koji samostalno grade štand plaæaju obaveznu
naknadu zajednièkih troškova prema površini zakupljenog
prostora, i to:
- za štandove do 100m2 naknada je po m2
- za štandove od 101 do 200m2 naknada je
paušal u iznosu jednakom naknadi za 100m2
- za štandove od 201 do 500m2 se obraèunava za
50% od površine štanda
- za štandove preko 500m2 se obraèunava za
30% od površine štanda
OSIGURANJE EKSPONATA:
Beogradski sajam nije osiguran protiv kraðe izložbenih
eksponata. Našim izlagaèima preporuèujemo sklapanje
sajamskog osiguranja.
Za neizvršeno osiguranje eksponata, opreme i druge
imovine, u sluèaju nastanka štete (kraðe, ošteæenja i
slièno), a za vreme montaže, trajanja priredbe i
demontaže, Beogradski sajam ne preuzima nikakvu
odgovornost. Sva odgovornost i i nastala šteta padaju
na teret izlagaèa.
INFORMACIJE:
Hala 1
Tel: 011/2655-191, 2655-190
Fax: 011/2655-191
Hala 2 i 1A
Tel: 011/2655-241, 2655-240
Fax: 011/2655-241
Hala 3 i 3A
Tel: 011/2655-341, 2655-340
Fax: 011/2655-341
Hala 4
Tel: 011/2655-848, 2655-014
Fax: 011/2655-848
Hala 5 i otvoreni prostor
Tel: 011/2655-261, 2655-260
Fax: 011/2655-260
5
Služba prodaje reklamnog prostora
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel/Fax: 011/2655-574, 2655-270, Tel: 011/2655-474
[email protected], www.sajamnaoruzanjapartner.com
www.beogradskisajam.rs
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
Prijava za reklamno propagandne usluge
Sve primerke dostaviti Beogradskom sajmu koji æe potvrditi prijem i vratiti zakupcu reklamnog prostora overen primerak. Prijava se popunjava i overava u 2 primerka.
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Osoba za kontakt:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Tel/Fax:
E-mail:
Matièni broj:
Poreski identifikacioni broj:
Broj tekuæeg raèuna nosioca obaveze plaæanja:
Obveznik PDV-a:
Da
Broj potvrde o evidentiranju:
Ne
din/kom.
REKLAMNI PROSTOR-ŠTAMPANI
REKLAMNI PROSTOR-ŠTAMPANI
din/kom.
REKLAMNI PROSTOR U KATALOGU
din
pano obostrani 95x195cm (vertikalno-papir)
6.000
bilbord na hali 1, 400x600 cm (vertikalno-papir) 45.000
druga korica
27.000
gelenderski pano (horizontalni-papir) 195x95 cm
3.500
bilbord na toploj vezi, 860x250 cm
(horizontalno-vinil) jednostrano
treæa korica
25.000
pano 300x200 cm (horizontalno/vertikalno-papir)
13.500
bilbord na hali 2 400x900 cm (vertikalno-papir) 60.000
èetvrta korica
30.000
35.000
13.500
bilbord na hali 2 (prema Bulevaru)
150.000
(horizontalno-papir) osvetljen, zakup 6 meseci
umetak na vrpci (obostrani)-kolor štampa
pano 286x186 cm (horizont.-papir) jednostrano
pano jednostrani 95x195 cm (4 komada)
(vertikalno-papir) na kolonadi preko puta hale 2
11.250
bilbord na hali 2 (iznad ulaza u halu 2, nivo C)
700x500 cm (horizontalno-vinil)
105.000
kubus (okrugli-papir) visina 190 cm, obim 385 cm
13.500
bilbord u hali 1, 600x150 cm (horizont.-papir)
14.000
30.000
bilbord u hali 4, 740x290 cm (horizont.-papir)
30.000
bilbord u hali 2 - zid, (horizontalno-papir)
2
visina 2m, dužina minimum 5m, cena po m
2.500
45.000
bilbord u podzemnom prolazu 995x195 cm
(horizontalno-papir) osvetljen
24.000
unutrašnja korica zvaniènog CD-a
25.000
megabord na pešaèkom ulazu na sajam
700x460 cm (vinil) osvetljen, zakup 6 meseci
170.000
prezentacija izlagaèa na
zvaniènom CD-romu do 60 sec
12.000
reklamni prostor na poledjini
pozivnice za otvaranje sajma
55.000
din/m2
Iznajmljivanje šetajuãih reklamnih panoa
(cena po danu i važi za izlagaèe)
10.000
izrada reklame na vinilu po m
2.300
podela POS materijala u krugu sajma, podelu
10.000
vrši naruèilac (cena po danu i važi za izlagaèe)
zakup reklamnog prostora za donetu reklamu
2
cena po m
2.000
kolski ulaz na sajam - komplet
slavoluk (vinil 10x1m) sa 4 panoa 95x195 cm papir
kolonada ispred hale 2 - komplet
(vinil 8x1m) sa 4 panoa 95x195 cm papir
pešaèki ulaz 900x100 cm (vinil), obostrano
KORIŠÆENJE JARBOLA
korišæenje jarbola
pregradna strana (jednostrana)-kolor štampa 20.000
50.000
din/kom.
7.000
REKLAMNI PROSTOR
korišæenje jarbola visine 11 m na bulevaru
za zastave do dimenzija 150x700 cm
40.000
10.000
2
zakup prostora za balone, cepeline i sl.
a kojih nema u ponudi je po dogovoru
pregradna strana (dvostrana)-kolor štampa
28.000
rikna
20.000
markica na naslovnoj strani 2x3 cm
25.000
POSEBNA PONUDA
din
podela POS materijala u krugu sajma, podelu
20.000
vrši naruèilac (cena po danu)
Potpisivanjem i overom, naruèilac usluga službe
prodaje reklamnog prostora je saglasan sa
uslovima ugovaranja, koji su sastavni deo prijave.
Plaæanje po prijemu profakture. Cene su bez uraèunatog PDV-a.
U cenu je uraèunata štampa i montaža
Napomena:
POPUNJAVA BEOGRADSKI SAJAM
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
Priredba & hala
USLOVI UGOVARANJA
Uz popunjenu i overenu prijavu dostaviti idejno rešenje u obliku fajla (CD, USB flash disk-a) ili nam pošaljite putem elektronske pošte ([email protected]),
najkasnije dvadeset dana pre otvaranja sajma.
Služba za reklamno propagandne usluge, prema raspoloživom prostoru i datumu prijave i uplate, kao i prijemu materijala, ima obavezu da Vam rezerviše
adekvatan prostor, kao i drugaèiji reklamni element, u sluèaju da je traženi prostor veæ zauzet.
Cena zakupa svih reklamnih elemenata se odnosi na period trajanja odreðenih sajamskih manifestacija, sem kod stavki kod kojih stoji druga napomena
(na dan ili mesec).
Sajam ima obavezu da tokom trajanja manifestacija kontroliše reklamne elemente i u sluèaju ošteæenja u što kraæem roku o svom trošku izvrši zamenu
novim elementima.
Sve specifiène porudžbine se ugovaraju lièno (megaboard, iznajmljivanje reklamnih balona, deljenje propagandnog materijala uz ulaznice ,...)
Za postavljanje reklamnih kula, frizova, stubova, zidnih panoa èija visina prelazi 3.0 m je potrebna saglasnost službe prodaje reklamnog prostora i
projektnog biroa
Jarbole i zastave nije dozvoljeno postavljati samoinicijativno izvan zakupljenog izložbenog prostora.
Svi reklamni elementi koji se postave samoinicijativno od strane izlagaèa u krugu sajma (transparenti, zastave,fiksni elementi i sl.) fakturisaæe se po
važeæim cenama iz ovog cenovnika, a Beogradski sajam zadržava pravo da iste elemente ukloni ukoliko oni po našoj proceni estetski narušavaju opšti
izgled sajma ili reklamni element drugog izlagaèa.
Priprema fajlova za štampu
Fajlovi za štampu se dostavljaju u Adobe Photoshop eps ili Adobe Illustrator eps formatu.
NAPOMENA:
Uz fajlove OBAVEZNO dostaviti proof
Nismo u moguænosti da primamo Corel-ove fajlove, kao i komprimovane fajlove (ZIP, RAR, ARJ, SIT ...)
Limit za slanje fajlova mejlom je < od 10MB. Fajlove veæe od 10 MB nismo u moguænosti da primamo.
6
Služba zakupa
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/2655-455,Tel/Fax: 011/2655-026
[email protected], www.sajamnaoruzanjapartner.com
www.beogradskisajam.rs
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
Prijava za uèešæe u prateæim programima
Prijava se popunjava i overava u 2 primerka. Sve primerke dostaviti Beogradskom sajmu koji æe potvrditi prijem i vratiti izlagaèu overen primerak.
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Naziv, adresa i telefon
ovlašæenog predstavništva u Beogradu:
Korespondenciju adresovati na:
Osoba za kontakt:
Tel/Fax:
Matièni broj:
Poreski identifikacioni broj:
Broj tekuæeg raèuna nosioca obaveze plaæanja:
Obveznik PDV-a:
Da
Broj potvrde o evidentiranju:
Ne
ZAKUPLJUJEMO SLEDEÆE SALE:
Datum
Vreme (od-do)
Velika Konferencijska sala u hali 4 sa ozvuèenjem
po zapoèetom satu korišæenja (300 sedišta)
16.000,-
Mala Konferencijska sala u hali 4 bez ozvuèenja
po zapoèetom satu korišæenja (50 sedišta)
7.000,-
Sveèana sala u upravnoj zgradi sa ozvuèenjem i opremom
po zapoèetom satu korišæenja (150 sedišta)
Za prezentaciju nam je potrebno: (molimo oznaèite)
17.000,Platno
LCD projektor za PC prezentaciju
PC LapTop
Iskazane cene su bez PDV-a. Obraèun PDV-a izvršiæe se po zakonu.
POPUNJAVA BEOGRADSKI SAJAM
Broj dosijea
Potvrðujemo
rezervaciju na dan
u vremenu od
do
Peèat
Mesto i datum
Din/h
Potpis ovlašæenog lica
Datum-potpis-peèat
Internet
7
Finansijski sektor
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/2655-502
www.sajamnaoruzanjapartner.com, www.beogradskisajam.rs
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
Obrazac za evidentiranje izlagaèa
Poreski identifikacioni broj (PIB):
Matièni broj lica (pravnog lica, radnje):
Firma (pun naziv):
Firma (skraæeni naziv):
Ime i prezime ovlašæenog lica:
Podaci o sedištu odnosno prebivalištu:
Opština:
Mesto:
Naziv ulice:
Broj (broj i slovo):
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail:
Kupac, dobavljaè, kupac i dobavljaè:
Obveznik PDV-a:
Da
Ne
Broj potvrde o evidentiranju:
Jedinstveni matièni broj graðana-fizièkog lica:
PODACI O DELATNOSTI
Šifra delatnosti poslovnog partnera
Šifra delatnosti poslovnog partnera
Šifra delatnosti poslovnog partnera
PODACI O RAÈUNU U BANCI-BROJ TEKUÆEG RAÈUNA
Naziv banke
Naziv banke
Naziv banke
Naziv banke
Naziv banke
PODACI O POSLOVNIM JEDINICAMA - FILIJALAMA
Naziv poslovne jedinice-filijale
Sedište poslovne jedinice-filijale
Mesto-Opština
Naziv ulice
Kuæni broj (broj i slovo)
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Kontakt osoba
Peèat
Potpis ovlašæenog lica
8
Poslovnica sajma naoružanja
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel/Fax: 011/2655-229 Tel/Fax: 011/2655-419
[email protected]; www.sajamnaoruzanjapartner.com
www.beogradskisajam.rs
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
Prijava za poslovne sastanke
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Osoba za kontakt:
Tel/Faks:
PODACI O FIRMI:
DELATNOST:
Broj zaposlenih
Godina osnivanja
Proizvodnja
Vrste proizvoda
Izvoz
Vrste proizvoda
Uvoz
Vrste proizvoda
Konsalting i usluge
Specijalnost
(Molimo oznaèite)
Ostalo
ZAINTERESOVANI SMO ZA:
Pronalaženje
Distributera
Zastupnika (agenta)
Joint-Venture
Kupaca
Strateško partnerstvo
Dobavljaèa
Uèešæe u privatizaciji kompanije
Ostalo
POSEBNO SMO ZAINTERESOVANI ZA POSLOVNI SASTANAK SA:
Proizvoðaèima
Firmama koje se bave prometom NVO
Yugoimport-SDPR-om
Predstavnicima Ministarstva Odbrane
Drugo
NA OSNOVU NAŠIH DOSADAŠNJIH KONTAKATA POŽELJNO JE DA POZOVETE NA IZLOŽBU I SLEDEÃE FIRME:
Naziv
E-mail
Osoba za kontakt:
1.
2.
3.
Peèat
Potpis ovlašæenog lica
Mesto i datum
Napomena: Organizacija poslovnih sastanaka je besplatna. Partnere, vreme i mesto sastanka potvrðuje organizator.
POTVRDA POSLOVNIH SASTANAKA
Naziv firme
E-mail
Osoba za kontakt:
1.
2.
3.
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
Datum sastanka
Vreme i mesto
9
Poslovnica sajma naoružanja
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel/Fax: 011/2655-229 Tel/Fax: 011/2655-419
[email protected]; www.sajamnaoruzanjapartner.com
www.beogradskisajam.rs
6. Meðunarodni sajam naoružanja i vojne opreme
25 - 28. jun 2013.
Press obrazac
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Naziv, adresa i telefon
ovlašæenog predstavništva u Beogradu:
Korespondenciju adresovati na:
Tel/Fax:
Osoba za kontakt:
PODACI O FIRMI:
DELATNOST:
(Molimo oznaèite)
Broj zaposlenih
Godina osnivanja
Proizvodnja
Vrste proizvoda
Izvoz
Vrste proizvoda
Uvoz
Vrste proizvoda
Konsalting i usluge
Specijalnost
Ostalo
ZAINTERESOVANI SMO ZA:
Pronalaženje
Kupaca
Distributera
Zastupnika (agenta)
Joint-Venture
Strateško partnerstvo
Dobavljaèa
Uèešæe u privatizaciji kompanije
Ostalo
POSEBNO SMO ZAINTERESOVANI ZA SARADNJU SA:
Proizvoðaèima NVO
Firmama koje se bave prometom NVO
Struènim konsultantima
Drugo
U VEZI NAŠEG NASTUPA ISTIÈEMO SLEDEÆE (nove tehnologije, nove usluge, najava poslovnih susreta, jubileji):
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
Download

Prijava za izlagače