10/13/2014
Predmet: ANALOGNA ELEKTRONIKA
Predmetni nastavnik: Dr Nándor Burány
Asistent: Mr Szabolcs Divéki
3. semestar
Broj èasova: 2+2
0. DEO
UVOD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Moto
Analogni svet
Digitalni svet
Oblasti primene
Razvoj komponenti - istorijat
Sadašnje stanje
Teme predmeta
Zahtevi u vezi predmeta
Literatura
Korisni linkovi
1
10/13/2014
MOTO
Neãe se svaðati ni vikati, niti ãe èuti ko po
rasputicama glas Njegov.
Trsku stuèenu neãe prelomiti i sveštilo
zapaljeno neãe ugasiti dok pravda ne održi
pobedu.
Mt 12.19-20.
ANALOGNI SVET
• Signali: elektrièni predstavnici
fizièkih velièina.
• Fizièke velièine: dužina, masa,
vreme, temperatura, sila...
• Elektrièni predstavnici: napon,
struja.
• Analogni signali (bar u jednom
opsegu) mogu da se menjaju
kontinualno (mogu uzeti bilo
koju brojnu vrednost), vrednost
signala je definisana u svakom
vremenskom trenutku.
2
10/13/2014
DIGITALNI SVET
• Digitalni ureðaji ne rade sa kontinualnim
velièinama veã sa dvema diskretnim
vrednostima (L ili 0 i H ili 1).
• Za brzu obradu velike kolièine informacija,
navedene diskretne vrednosti se javljaju
istovremeo na puno linija i brzo se menjaju.
OBLASTI PRIMENE ELEKTRONIKE
• U poèetku elektronika se bavila obradom èisto analognih
signala (telefon, radio, televizija).
• U meðuvremenu je došlo i do razvoja digitalne elektronike
ali se ona prvestveno primenjivala u raèunarskoj tehnici i u
industrijskoj automatizaciji.
• Danas se veã u telekomunikacijama uglavnom koriste
digitalni ureðaji.
• Na podruèjima koja su tradicionalno koristila analogna
rešenja (audiopojaèavaèi, jedinice za napajanje,
elektromotorni pogoni), danas su sve više zastupljena
digitalna rešenja.
• Ali veãina signala prisutna u prirodi i tehnici je i dan danas
analogne prirode - ili ih treba obraðivati analognim
metodama, ili ih treba pretvoriti u digitalni oblik pa tako
vršiti obradu.
3
10/13/2014
PREGLED RAZVOJA ELEKTRONSKIH
KOMPONENTI - ISTORIJAT
Komponente koje stoje na rasapolaganju za
realizaciju ureðaja:
• elektronske cevi (~100 godina),
• tranzistori (~60 godina),
• integrisana kola (analogne komponente i SSI i MSI
digitalne komponente) (~50 godina),
• VLSI komponente sa softverskim programiranjem
(mikroprocesori, mikrokontroleri, signal procesori)
(~40 godina),
• LSI i VLSI komponete sa hardverskim
programiranjem (PLD, CPLD, FPGA) (~40 godina).
TEME
I. Elektronske komponente:
 pasivne komponente
 aktivne komponente
II. Elektronska kola:
 pasivna kola,
 logièka kola,
 pojaèavaèka kola,
 nelinearna analogna kola.
4
10/13/2014
ZAHTEVI U VEZI PREDMETA
• Pohaðanje predavanja i vežbi, pisanje beležaka. Na predavanjima
se mogu koristiti odštampane prezentacije dopunjene ruènim
beleškama.
• Nabavka literature (štampane i elektronske).
• Nabavka, instaliranje i korišãenje softvera (LTSpiceIV, Tina...). U
redovnim terminima za konsultacije mogu se vršiti simulacije i time
steãi do 10 poena.
• Iz materijala predavanja se pišu dva testa (na zaokruživanje), jedan
na sredini semestra, drugi na kraju (maks. po 20 poena po testu).
• Uslov za polaganje pismenog ispita je minimalno trideset poena
steèenih na simulaciji i na testovima zajedno. Pre svakog ispitnog
roka se organizuju popravni testovi i simulacija.
• Pismeni ispit se održava u zvaniènom terminu u toku ispitnog roka,
tu se može zaraditi do 50 poena. Pismeni se sastoji od rešavanja
zadataka sliènih onima raðenim na vežbama. Nema usmenog
9
ispita.
LITERATURA
1. Nándor Burány : Osnovi elektronike, Viša
tehnièka škola, Subotica, 2001.
2. Vojin Cvekiã: Elektronika I, poluprovodnièki
elementi. Beograd : Nauèna knjiga, 1978,
3. Vojin Cvekiã: Elektronika II, linearna elektronika,
Nauèna knjiga, Beograd, 1984.
4. Branko Rakoviã: Elektronika, linearna integrisana
kola, Graðevinska Knjiga, Beograd, 1983.
5. Dragan Pantiã, Bogoljub Milivojeviã: Linearna
integrisana kola, Tehnièka Knjiga, Zagreb, 1974.
5
10/13/2014
KORISNI LINKOVI
www.ti.com
www.st.com
www.fairchildsemi.com
www.analog.com
www.linear.com
www.altium.com
101science.com/Radiotutorialslinks.htm
http://www.educypedia.be/electronics/analog.htm
http://www.hobbyprojects.com/
http://www.electronicstag.com/Analogelectronics.htm
• http://www.elmac.co.uk/papers01.htm#design
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kraj 0. dela
(UVOD)
6
Download

Analogna elektronika 0 20141013.pdf