U ovom mesecu..
HARMONIJA DUHA I TELA
6
Buđenje životne energije
9
Osam preduslova za uspeh u jogi
10
Balans energije - joga položaji
12
Svara joga - nauka o kosmičkom ritmu
ESENCIJA ZA LEPŠI ŽIVOT
17
Aromaterapija
ZDRAVIJE DO ZDRAVLJA
20
Intervju: Goran Kojić
22
Ajurvedom do blagostanja
REKREACIJA TELA
25
Vreme je da krenete
26
Svet Fitnesa
28
Da vam trening bude zabava
30
Vežbam jer volim sebe
MAGIČAN DODIR
33
Tai masaža nije erotska masaža
36
Spoj tradicije i znanja – Jumeiho
4
YO G A & F I T N E S S
REČ U R E D N I C E
Dragi èitaoci,
Na vašu inicijativu smo stvorili èasopis po vašim željama.
Potrudili smo se da èasopis stigne do vas pre Nove godine,
kako bi 2009. bila posebna godina namenjena vašem
liènom razvoju. Veoma je važno da pokrenete svoj um i telo
u pravcu zdravlja, sreæe i unutrašnjeg ispunjenja. Kao što
ne možemo da leèimo glavobolju novom frizurom, tako nije
dovoljan ni samo dobar fizièki izgled, ako nema lepote
koja dolazi iznutra i zraèi pozitivnu energiju i koja
otvara sva vrata.
Èasopis Yoga & Fitness nudi vam neophodnu formulu za
zdrav i ispunjen život. Nauèno je dokazano da što je telo
fleksibilnije lakše prevladava stres, baš kao što suva grana
lako puca pod pritiskom, a savitljiva grana se savija i
vraæa. Saèuvajte svoj unutrašnji mir tehnikama disanja,
meditacijom, molitvom. Unapredite svoje telo jogom,
fitnesom, masažom i zdravim obrocima.
Budite deo tima, šaljite nam svoje predloge i savete o tome
kako postati i ostati mlad, lep, zdrav i bogat. SREÆNA
VAM 2009. godina!
OAZA ČULA
38
Organska hrana - trend nege zdravlja
41
Probudite telo
Samo sreæno srce je zdravo srce,
Maja Popov
TAKO BOŽANSKI – Wellness & Spa
43
Orange - fitness club za dame
44
Oaza u kojoj je vreme stalo
YOGA & SPORT
46
Joga i tenis - dobitna kombinacija
48
Uz jogu smo opušteniji
LEPOTA TRADICIJE
50
Osam nivoa Aštanga joge
52
Snaga spokoja - Aikido
ULEPŠAJTE SEBI DAN
50
Prirodna terapija kože morskim algama
U ZAGRLJAJU KOSMOSA
55
Svetlost svesti - Vedska astrologija
SAVRŠEN RITAM – PLES
56
Poezija pokreta
HARMONIJA PROSTORA
62
Vastu
YO G A & F I T N E S S
5
HARMONIJA DUHA I TELA
Sreæanalicu,
svetlouoèima
izdravotelo
Jogom postižemo skladnu graðu tela,
tako da su unutrašnji organi pravilno
rasporeðeni, što omoguæava njihovu
normalnu funkciju i telesno zdravlje.
Duh postaje staložen, vedar, pun
entuzijazma, hrabar i odluèan.
Joga vežbe bude životnu energiju i
život èine aktivnim.
6
YO G A & F I T N E S S
Y
oga sadrži znanje o
inteligentnom naèinu kretanja tela. Drevni jogiji bili su
izvrsni poznavaoci anatomije,
fiziologije, neurologije, energetskog i mentalne strukture
èoveka.
Na osnovu tih znanja oblikovali su pravilan sled
vežbanja yoga položaja kako bi telo bilo zdravo, a
duh probuðen u svom punom potencijalu.
Kretanje je važno za zdravlje tela i duha, to je priroda života. Nedostatak kretanja guši život. Osobe
koje se više kreæu zdravije su od onih koje se malo
kreæu.
Naše je telo uglavnom sastavljeno od teènosti. Slaba
i nedovoljna cirkulacija telesnih sokova je poput
ustajale bare, koja pogoduje razvoju mnogih bakterija i mikroorganizama koji zagaðuju telo i uzrokuju
bolesti. Dobra cirkulacija telesnih teènosti je poput
planinskog brzaka, èista je i bogata kiseonikom i
ostalim korisnim i hranljivim sastojcima za zdravlje
organizma. Za podsticanje cirkulacije telesnih
teènosti važno je kretanje. Kretanje tela ne sme biti
prenaporno, da izazove napetost, stres i iscrpljenost.
Idealan program za zdravlje
Vežbe joga položaja i joga disanja jaèaju lokomotorni
sistem, unapreðuju koštano tkivo i pomažu
održavanju zdravlja kièmenog stuba, uravnotežuju
funkcije metabolizma, imunog i nervnog sistema,
poboljšavaju cirkulaciju svih telesnih sokova,
povoljno deluju na disajni, probavni i urinogenitalni
sistem, neutrališu umor, napetost i stres, te
unapreðuju mentalno zdravlje.
Redovnim vežbanjem joge telo postaje podmlaðeno,
lepo, skladno, gipko i snažno. U skladu sa Hatha
Yoga Pradipikom, klasiènim tekstom o jogi, znakovi
jogija su: sreæa na licu, svetlo u oèima i zdravo telo.
Idealan program za zdravlje i rekreaciju treba u sebi
da sadrži sve nabrojane dobrobiti.
YO G A & F I T N E S S
7
HARMONIJA DUHA I TELA
Joga kao uroðena potreba
Zbog nedovoljnog kretanja koristimo samo mali deo
moguænosti lokomotornog sistema, što uzrokuje razne
boljke u vidu ukoèenosti i slabe pokretljivosti zglobova,
deformacije kième i degeneracije pluænih mehuriæa,
zbog èega dolazi do smetnje u metabolièkim procesima
vezanim za kiseonik i konaèno, atrofije endokrinih
žlezda, što je uzrok opadanja otpornosti organizma na
bolesti. Joga vežbe omoguæavaju telu ponovno oživljavanje prirodnih moguænosti.
Deca prirodno oseæaju potrebu za prevrtanjem tela na
razne naèine, kako bi koristila moguænosti kretanja
koja im je priroda dala. Ona instinktivno primenjuju
jogu. Roditelji èesto sputavaju decu u istraživanju
moguænosti njihovih tela. Nastoje da im deca budu
mirna, kako bi ih lakše kontrolisali, èime ogranièavaju
njihovu pokretljivost, dok se tokom života ta
pokretljivost ne svede na minimum. Joga nas uèi da
celog života ostanemo deca, da se i dalje prevræemo i
istražujemo moguænosti kretanja tela. Korišæenjem tih
moguænosti kretanja, u starosti æemo zadržati deèju
gipkost, zdravlje i poletnost.
bilo gde u telu, znaèi da u tim delovima tela ne postoji
prirodni tok inteligencije koji upravlja funkcijom tog
dela. Telo možemo posmatrati kao reku kosmièke
inteligencije.
Napetost i bol u telu predstavlja izdvojenost jednog
dela reke inteligencije tela od svog glavnog toka. Taj
deo inteligencije postaje izdvojen, statièan, nepovezan
sa celinom i gubi pamæenje svoje izvorne svrhe, odnosno uzrokuje telesne tegobe. Joga položajima izdvojeni
deo toka inteligencije ponovo dovodimo u sklad s
glavnim tokom inteligencije tela. To se ostvaruje
osvešæivanjem povezanosti tela, disanja i pažnje tokom
izvoðenja joga vežbi.
Oživljavanje vitalnih taèaka
Vežbe joga položaja i joga disanja predstavljaju terapeutske obrasce koji nam pomažu da iznova uspostavimo prirodni, skladni i celoviti tok kosmièke inteligencije u telu, omoguæujuæi sinhronizaciju svih bioloških ritmova i zdravlje tela. Svaki joga položaj poseduje
odreðeni vibracioni kvalitet inteligencije koja rezonuje
sa odreðenim vidom fiziologije.
Obnova tela
Poznato je da se telo obnavlja svakih sedam godina.
Svako crveno krvno zrnce zamenjuje se približno na
svaka èetiri meseca, æelija kože (epiderma) zamenjuje se
svake nedelje, sluzokoža creva zamenjuje se na svaka tri
do èetiri dana, molekuli DNK koji su stabilni izvor
inteligencije svake æelije organizma i regulišu i regenerišu celi telesni sistem, obnavljaju se svaka tri meseca.
Telo se ponovo stvara na osnovu impulsa misli i oseæaja
koji se javljaju u našoj svesti. Ogranièenja pogrešnog
poimanja stvarnosti i kršenje zakona prirode su u
osnovi bolesnog tela. Pomoæu joge telu možemo
povratiti zdravlje, tako što nanovo budimo priroðenu
inteligenciju tela, oživljavamo program kosmièke
inteligencije kojim se telo stvara.
Inteligencija tela
Telo, osim fizièke strukture, poseduje inteligenciju koja
njime upravlja. Joga položaji nisu gimnastièke vežbe,
veæ nam omoguæavaju osvešæivanje i oživljavanje
inteligencije koja postoji u svakoj stanici tela. Ako
oseæamo napetost ili bol u vratu, donjem delu leða ili
8
YO G A & F I T N E S S
Sled harmonije
Kada pogledamo anatomsku strukturu
tela, vidimo njegove ogromne
moguænosti da zauzme veliki broj
razlièitih položaja. Pravilno odabrani
i povezani u sled, joga položaji istežu,
razgibavaju, oživljavaju i opuštaju
svaki deo tela.
Kroz sled izvoðenja joga položaja, stvaramo tok svesti i
inteligencije u telu, i ono spontano samo sebe popravlja
i obnavlja. Svaki joga položaj oživljava odreðene vitalne
taèke u telu (marme) kroz koje se kosmièka inteligencija izražava, te na taj naèin uzrokuje odreðene fiziološke
reakcije.
Jadranko Miklec
HARMONIJA DUHA I TELA
USLOVI ZA
VEŽBANJE
JOGA
POLOŽAJA
I DISANJA
„ Svi pokreti tela u izvođenju joga položaja pokrenuti su i
vođeni disanjem. U vežbi joga položaja središte pažnje
trebalo bi da bude na pokretu kičme kroz disanje.
„ Jogu treba vežbati na provetrenom mestu bez vazdušnih
strujanja. Dobro je da je prozor sobe u kojoj vežbate
otvoren. Temperatura prostorije treba da je prijatna.
„ Vežbamo u smirenoj atmosferi, bez ometanja (bez radija,
TV-a, kućnih ljubimaca itd).
„ Odeća treba da je udobna. Dobro je da su noge i stopala
gola.
„ Pre vežbanja uvek obavimo ličnu higijenu.
„ Tokom dana treba piti dovoljno vode, jer dehidratacija čini
telo krućim, što smanjuje gipkost.
„ Jogu treba vežbati redovno, svaki dan, 15 do 20 minuta.
Jedan dan u nedelji pauziramo sa vežbama.
„ Ne izvodimo joga položaje nakon jela, jer će vežbanje
poremetiti varenje. Možemo vežbati 3 do 4 sata nakon
obroka. Ako smo nešto popili, treba da pričekamo pola
sata pre nego što počnemo sa asanama (položajima).
„ Joga položaje ne smemo raditi tokom dugotrajnog
gladovanja jer bi to uznemirilo jetru.
„ Ne vežbamo ako smo bolesni, sa visokom temperaturom
ili ako se oporavljamo nakon hirurške intervencije. Ukoliko
osoba ima neke zdravstvene smetnje kao što su: bolesti
srca, problemi sa leđima, kičmom i zglobovima, išijas, kao
i tokom oporavka od hirurškog zahvata ili trudnoće, pre
nego što počne sa vežbom joga položaja, treba da se
posavetuje s lekarem.
„ Uvek je bolje izvoditi joga položaje pre neke aktivnosti,
nego nakon nje.
„ Svaku vežbu izvodimo polagano i pažljivo, sa zatvorenim
očima, usmeravajući se na deo tela koji vežbamo. Treba
da budemo svesni disanja i pokreta i da se ne gubimo u
svakodnevnim mislima.
„ Da bi stojeći položaji bili stabilni i udobni, izvode se
otvorenih očiju i bosih nogu na podlozi koja ne klizi. Sedeći
i ležeći položaji se izvode zatvorenih očiju na prostirci.
„ Napredak u vežbanju vidi se u postepenom povećanju
udobnosti i stabilnosti u joga položaju.
„ Ako tokom izvođenja joga položaja osećamo bol, znači da
je izvodimo pogrešno. Prisilnim istezanjem mišićnog tkiva,
tetiva i ligamenata, može doći i do ozbiljnijih povreda.
„ Vežbamo u skladu sa našim mogućnostima i prilagođavamo način izvođenja položaja trenutnom stanju gipkosti
tela. Ulazimo u joga položaj samo onoliko koliko nam to
omogućava kruća strana tela.
„ Uvek treba da imamo u vidu da tokom joga položaja opustimo oči, grlo, vilicu i lice, a naročito ona područja tela
koja su nam inače napeta.
„ Sve vežbe disanja se izvode zatvorenih očiju.
YO G A & F I T N E S S
9
HARMONIJA DUHA I TELA
Balans energije
V A Đ R A S A N A
Cilj joge je da razvije svesnost i unese ravnotežu
u život. Ona nas uči kako da najbolje iskoristimo
trenutne okolnosti i živimo u skladu sa sopstvenim
mogućnostima i svetom koji nas okružuje.
POLOŽAJ DIJAMANTA
Sedite udobno ispruženih nogu. Kičma je uspravna, ruke su na
butinama. Savijte desno koleno i povucite desni članak prema
zadnjici (žene obrnuto). Stavite desno stopalo ispod desnog dela
zadnjice. Podignite telo, oslanjajući se rukama o pod. Savijte levo
koleno i povucite članak prema zadnjici. Stavite levo stopalo pod
levu stranu zadnjice.
Članci i stopala su ispruženi na podu. Prekrstite palčeve, desni
palac na vrhu levog (žene obrnuto). Pete su razmaknute.
Održavajući leđa i glavu u uspravnom položaju, sedite na stopala
tako da zadnjica počiva između peta (ne na petama). Kolena su
skupljena. Stavite dlanove na kolena. Bradu savijte prema adamovoj
jabučici. Ostanite u položaju oko 20 sekundi normalno dišući.
Udisajem, koristeći samo mišiće natkolenice, podignite zadnjicu i
zauzmite klečeći položaj. Dok se podižete držite leđa uspravno.
Opustite ramena. Izdisajem polako spustite telo i ponovo sedite
između peta. Krećite se polako. Dišite duboko i lako.
Ponovite vežbu 1-3 puta.Vratite noge u
ispružen položaj.
NAPOMENA: Ovaj položaj možemo
izvesti neposredno nakon jela, jer
potpomaže probavu.
10 YO G A & F I T N E S S
* Jača karlicu.
* Oslobađa napetost u
kolenima i gležnjevima.
* Poboljšava varenje.
* Korisna je kod hernije i
hidrokele, probavnih gasova,
probavnih i urogenitalnih
poremećaja.
Š A Š A N K A S A N A
POLOŽAJ ZECA
Sedite udobno u Vađrasanu. Dlanove položite na kolena. Gornji deo tela je uspravan i
opušten.
Udisajem podignite ruke iznad glave. Ramena su spuštena tako da je vrat oslobođen i
istegnut, a grudni koš isturen.
Izdišući, savijte se u kukovima napred, zadržavajući istegnutost kičme. Spustite
dlanove, čelo i podlaktice na pod. Sedalni deo ostaje na petama. Zadržite se u
položaju duboko dišući i opuštajući ramena, vrat i leđa.
Udisajem, gurajući grudni koš napred, ispružite ruke iznad glave i ispravite se.
Izdisajem spustite ruke i položite dlanove na kolena. Vežbu ponovite 1-3 puta.
V A K R A S A N A
* Bolja cirkulacija u
organima za varenje,
vratu i ramenima.
* Stimuliše nadbubrežne žlezde, jetru
i bubrege.
* Povećeva gipkost pršljenova i mišića
kičme i ispravlja asimetričnost kičme.
* Pomaže kod probavnih smetnji,
dijabetesa, krstobolje i mišićnog
reumatizma.
POLOŽAJ
UVIJENOG TELA
Sedite ispruženih nogu. Uspravite leđa
i stavite dlanove na kolena. Savijte
levu nogu, tako da stopalo stoji na
podu pored desnog kolena. Oslonite se
dlanom leve ruke na pod iza zadnjice.
Udisajem podignite desnu ruku iznad
glave tako da potpuno istegnete kičmu
(žene rade obrnuto).
Izdisajem uvucite stomak i okrenite
telo ulevo, tako da desnu podlakticu
pritisnete na spoljnu stranu levog kolena. Uvijanje započinje od donjeg dela
kičme i progresivno se nastavlja do
vratnog dela kičme. Važno je da prilikom uvijanja kičma ostane uspravna.
Obe sedalne kosti su sve vrema pritisnute o pod, grudni koš treba da je
isturen i otvoren, a koleno savijene
noge uspravno u odnosu na pod.
Ramena i lopatice su spuštene. Kada
ste potpuno uvili kičmu, desnom
rukom uhvatite desnu nogu ispod kolena, stavite levu ruku iza leđa do
desnog bedra, okrenite glavu i trup
potpuno ulevo i ostanite u položaju 10
sekundi duboko dišući. Udisajem se
polako vratite u početni položaj.
Ponovite vežbu uvijajući se u suprotnu
stranu.
* Poboljšava
varenje i cirkulaciju
krvi u glavi.
* Jača reproduktivne organe.
* Korisna je kod krstobolje i bolova u
leđima i zglobovima.
* Unapređuje rad endokrinih žlezda.
* Deluje na hipotalamus i hipofizu.
* Uravnotežuje emocije,
smanjujući bes i
napetost.
YO G A & F I T N E S S
11
HARMONIJA DUHA I TELA
SVARA JOGA
nauka o kosmièkom ritmu
Kažu da se èovek raða i umire sam.
Meðutim, to nije taèno. Èovek se raða s udahom i napušta telo s izdahom. Dah je saputnik naše duše. Disanje je prema tome, više od
širenja i skupljanja pluæa. Iza svakog daha
stoji odreðena kodirana poruka.
A
ko malo bolje osmotrite svoje disanje i
pratite vazduh kako protièe kroz vaše nozdrve, primetiæete da se disanje tokom
dužeg vremena odvija aktivnije samo kroz
jednu nozdrvu, mada izgleda da dah podjednako struji kroz obe nozdrve. Nakon
nekog vremena prohodnost jedne nozdrve se ogranièava,
a druga nozdrva se otvara. Aktivnost nozdrva se smenjuje svakih sat ili sat i dvadeset minuta. Ovaj ritam reguliše sve psihološke i fiziološke procese èoveka. Ako se
on naruši, to je znak da u telu nešto ne funkcioniše
kako treba. Naizmenièan ritam kretanja vazduha kroz
nozdrve nije sluèajan. On je zasnovan na energetskim
ritmovima tela i aktivnostima moždanih hemisfera.
Svest o disanju
Jedna svara teèe kroz levu nozdrvu, druga kroz desnu, a
treæa kroz obe podjednako. Fiziologija joge razlikuje tri
glavna energetska kanala. Prvi je ida - njegova temporalna aktivnost iskazuje se kroz otvorenost leve nozdrve,
drugi je pingala - njegova aktivnost iskazuje se kroz
otvorenost desne nozdrve, a treæi je sušumna - aktivan
je kada su obe nozdrve podjednako otvorene. Ida se
odnosi se na mentalno-emotivne aktivnosti, pingala
predstavlja životnu snagu, a sušumna korespondira sa
kièmenim stubom i odnosi se na Dušu.
Otvorena leva nozdrva ukazuje na to da je mentalna
energija dominantna, a pranièna slaba. Kada je desna
nozdrva prohodna, pranièna moæ je snažnija od mentalne. Kada su obe nozdrve podjednako prohodne znaèi
da je spiritualna energija na snazi.
Desna hemisfera mozga obraðuje informacije na difuzan
i sveobuhvatan naèin. Stimuliše kreativnost i umetnièke
talente. Leva hemisfera obraðuje informacije linearno i
logièki.
Neurolozi su otkrili ritam u aktivnosti moždanih hemisfera. Svaka hemisfera aktivna je 60-90 minuta. Kada se
jedan ciklus završi, dolazi do prenosa energije kroz
U zavisnosti od toga koja je nozdrva aktivna, svara joga savetuje i odgovarajuće dnevne aktivnosti
Kada je aktivna pingala
Kada je aktivna ida (leva nozdrva prohodna),
(desna nozdrva otvorena)
najbolje je obavljati sledeće aktivnosti:
sledeće aktivnosti su povoljne:
O pijenje vode i mokrenje
O fizički poslovi
O ustajanje iz kreveta
O uzimanje hrane
O miran i staložen posao koji zahteva mentalnu
O rizični poduhvati
aktivnost
O intelektualni napori
O pomaganje drugima
O trgovina
O izglađivanje nesporazuma
O kraća putovanja
O religiozni obredi, ponavljanje mantre
O suprotstavljanje mišljenja
O duže putovanje
O pevanje, sviranje, komponovanje, slušanje muzike O za muškarce – vreme za
seksualne kontakte
O za žene – vreme za seksualne odnose
12
YO G A & F I T N E S S
Kada se dah slobodno i
podjednako kreće kroz obe
nozdrve (kada je aktivna
sušumna), um je povučen iz
spoljašnjeg sveta i ima
tendenciju da se uvuče u
dublje slojeve svesti.
Taj period (trajanja 1-4 min),
nepovoljan je za sve aktivnosti,
osim za duhovni rad.
Ova svara aktivna je u trenutku
smrti.
tanku membranu, koja se zove corpus calosum, koja
sprovodi energiju iz jedne hemisfere mozga u drugu i to
traje 1-4 minuta. Takoðe je potvrðeno da moždane
hemisfere kontrolišu disanje kroz levu i desnu nozdrvu.
Dahom do energetskog balansa
Kada je leva nozdrva aktivna, tj. prohodna, to ukazuje
na aktivnost desne moždane hemisfere, a kada je desna
nozdrva otvorena, onda je aktivna leva hemisfera
mozga.
Dah koji protièe kroz levu ili desnu nozdrvu, treba da
teèe po sistematiènom redosledu u skladu sa kretanjem
sunca i meseca. Taèno se zna kada koja nozdrva treba da
bude otvorena u trenutku izlaska sunca u odreðenoj fazi
meseca, i to se smenjuje na svaka tri dana. Ako taj
ritam nije prisutan u telu, to ukazuje na izvestan energetski disbalans. Postoji tabela po kojoj možemo proveravati da li se naš ciklus disanja poklapa sa kosmièkim.
Pingala nadi je muški princip, topao, aktivan,
dinamièan, jang. Odgovara simpatièkom nervnom sistemu. Ida nadi je hladan, ženski, pasivan, receptivan, jin i
odgovara parasimpatièkom nervnom sistemu.
Praktièno i korisno
Primeæeno je da kada je jedna nozdrva neprestano
otvorena duže od tri dana uzastopno predstoji fizièka,
mentalna ili emotivna kriza. Mnogi poremeæaji kao što
su nadutost, dijareja, loše varenje, dispepsija, disajni
poremeæaji i impotencija, povezani su sa neumerenim
tokom ide (leve nozdrve). Hipertenzija, višak kiseline ili
èir, posledica su ekscesivne aktivnosti pingale (desne
nozdrve). Na primer, ako imate visoku temperaturu,
preporuèljivo je ležati na desnoj strani, kako bi se aktivirala ida – hladna struja (leva nozdrva) i obrnuto, ako
oseæate hladnoæu u telu, lezite na levu stranu, kako bi se
otvorila desna nozdrva i tako aktivirao topli tok.
Preporuèljivo je spavati na levoj strani, kako biste u
toku noæi, koja je po prirodi jin - ida, izbalansirali njen
uticaj podsticanjem toka pingala - jang.
Jedno istraživanje u kojem je uèestvovalo 48 osoba koje
pate od problema sa želucem pokazalo je da dve treæine
njih spava na desnoj strani. S kontrolnom gupom od
sedam zdravih osoba obavljen je eksperiment - savetovano im je da spavaju samo na desnoj strani. Nakon
nedelju dana kod svih su se pojavili znaci slabog varenja. Simptomi su nestali kada su ponovo poèeli da spavaju na levoj strani.
Svara jogu opisuju samo dva stara teksta: Shiva
Swarodaya napisan na sanskritu i Swara Chintamani, na
tamilskom jeziku. Oba teksta su prevedena i dati su
komentari na engleskom jeziku.
Priredio: Dragan Lonèar, uèitelj joge
YO G A & F I T N E S S
13
HARMONIJA DUHA I TELA
Za sklad telesnih ritmova
Pranje nosa je jedna od osnovnih svakodnevnih radnji svakog praktikanta joge, dok je
poslednjih decenija ubrzano prihvataju i
sportisti svih disciplina i nivoa.
Jednostavna za izvoðenje, ova tehnika obezbeðuje punu
prohodnost i efikasno funkcionisanje nazalnih prolaza,
spreèava i sanira infekcije disajnih organa i blagotvorno utièe na zdravlje oèiju, ušiju i grla.
Ispiranje se vrši fiziološkim rastvorom, devetopromilnim vodenim rastvorom kuhinjske
soli, koji se jednostavno priprema i u kuænim uslovima. Sama radnja traje tri do pet minuta i ne izaziva fizièku senzaciju ili neprijatnost.
Za ispiranje se koristi specijalno dizajnirana posuda, nalik malom èajniku. Posude se prave
od raznih materijala: bakra, plastike, èelika... a najbolje su one izraðene od kvalitetne
glazirane keramike ili stakla.
Ova tehnika pranja nosa se pokazala izuzetno efikasnom i u spreèavanju i sanaciji respiratornih alergija izazvanih polenom i prašinom, sinuzitisa, gripa i prehlada, astme, pneumonije, bronhitisa, upale krajnika, nosnog katara, glavobolje, nesanice, hroniènog umora...
Možda i najvažnije od svega, održavanjem
optimalna higijena nosa obezbeðujemo
pravilno disanje i potreban nivo kvaliteta
vazduha (vlažnost i èistoæu) koji uvodimo u
pluæa. Pravilnim disanjem harmonizujemo
sve telesne ritmove, a time i sveukupno
življenje.
Ispiranje nosa po ovom sistemu je jednostavno, ne oduzima puno vremena, košta
zanemarivo malo i ne izaziva negativne propratne efekte.
Jednostavno, prisutni su svi argumenti da
ovu tehniku uvedete u svoju svakodnevnu
praksu.
Podrobnija objašnjenja o tehnici ili nabavci
posude možete dobiti pozivom na 060/345-4321
ili pišuæi na adresu [email protected]
14
YO G A & F I T N E S S
Nike Women - Jesen 08
FITNESS DANCE
Kada se priguše svetla i pojača muzika ugledaćete nju na podijumu za ples. Ona je pomalo
divlja, pomalo seksi i veoma slatka. U studiju ona je graciozna, njeni pokreti su balansirani i ne
propušta nijedan takt. Ona je puna života, njena ličnost odiše samopouzdanjem, a njeno telo
plesačice je savršeno zategnuto. I najvažnije od svega – ona se odlično zabavlja. DA – za
oslobađanje njenog igračkog duha. Da – za opremu koja je u skladu sa izazovom njenog plesa.
NE – za odustajanje kod prvog pogrešnog koraka. Ona je nezaustavljiva. Ona je uvek napred i u
centru i ispunjena je ritmom. DA – za prepuštanje plesu. Spremite se. Dolazim. TO SAM JA.
E S E N C I J A Z A L E P Š I Ž I V OT
Aromaterapija
S porastom svesti o potrebi za zaštitom
okoline i brige za prirodu, poèinje i trend
upotrebe prirodnih kozmetièkih proizvoda.
Od prirodnih sastojaka u preparatima se
najèešæe koriste biljni ekstrakti, voskovi,
ulja, a posebno mesto zauzimaju eterièna
ulja. Tako dolazimo do pojma fitokozmetike,
proizvoda na èistoj biljnoj osnovi.
16
YO G A & F I T N E S S
Z
na se da veliki broj
biljaka i njihovih eteriènih ulja ima
kozmetièko dejstvo i
to adstrigentno (skuplja pore), tonizirajuæe, regenerativno itd.
Prodiranje eteriènih ulja u kožu je brzo i
lako, zbog njihove topivosti i masti, izrazito male molekularne velièine i prirodne
masnoæe kože. Eterièna ulja ulaze u krvotok putem kapilara. Ona deluju na nervni
i limfni sistem kada u dermalnom sloju
kože doðu u dodir sa nervnim i limfnim
vlaknima.
Samo je prirodno
lekovito
Ono što je najvažnije da
znamo je da samo prirodna
eterièna ulja mogu delovati
lekovito i bez loših prateæih
efekata. Sintetièka ulja
nemaju moæ i energiju koju
je biljka koncentrovala u
eteriènom ulju.
Eterièni pokloni za telo i duh
Eterièna ulja se najèešæe koriste u aromatiènim kupkama, u uljima za masažu i
negu lica i tela, u proizvodima za negu
kose, posebno u šamponima ili u preparatima protiv peruti i opadanja kose,
dezodoransima, u proizvodima za negu
usana, i u kremama za lice i telo. Ljudi od
davnina koriste lekovita svojstva eteriènih
ulja u razlièite svrhe. Sva eterièna ulja
imaju antiseptièno dejstvo, a mnoga deluju povoljno i protiv virusa i gljiviènih
oboljenja. Tako podstièu stvaranje zdravih
æelija kože ubrzo nakon ošteæenja izazvanog delovanjem sunca, opekotina,
ubrzavaju zarastanje rana, prijaju nežnoj,
osetljivoj i upaljenoj koži, regulišu luèenje
žlezda lojnica, uravnotežuju hiperaktivnu
ili nedovoljno aktivnu kožu, pomažu pri
izluèivanju metabolièkih produkata. Kako
sadrže materije sliène hormonima koje
pomažu održavanju ravnoteže i umanjuju
hormonalne probleme kože, pozitivno
utièu na mentalno stanje i tako umanjuju
probleme kože prouzrokovane stresom.
Kako deluju eterièna ulja
Ulja citrosa (narandža, limun, grejp,
bergamot) poveæavaju koncentraciju,
osvežavaju, deluju protivupalno i neguju
masnu kožu i kosu. Cvetni mirisi kao što
su ylang, nerolija i lavanda
uravnotežuju emocionalna i duševna
stanja. Deluju protiv depresije,
glavobolje, nervne napetosti. Neguju
masnu, suvu i zrelu kožu i utièu na
izluèivanje pojedinih sekreta kože.
Drveni mirisi ili smole (tamjan, sandal) stabilizuju psihu, relaksiraju.
Regenerišu æelije u telu i podstièu
proizvodnju belih krvnih zrnaca koja
brane organizam od mikroorganizama.
Eterièna ulja ulaze u organizam
inhalacijom i kroz kožu. Vrlo je preporuèljiva upotreba mirisne svetiljke,
gde putem zagrevanja dolazi do
isparenja eteriènih ulja.
Isparavanjem i njihovim udisanjem,
mirisi dolaze do pojedinih delova
mozga koji upravljaju našim svesnim
i nesvesnim mehanizmima. Eterièna
ulja se mogu koristiti i u kupkama, i
za masažu.
Zbog vrlo male molekularne mase,
eterièna ulja vrlo lako prodiru u
kožu. Pri nanošenju moraju biti
razreðena, tako da u 50ml nosivog
masnog ulja (bademovo, jojobino)
dodamo 10-20 kapi eteriènog ulja.
YO G A & F I T N E S S
17
Z D R AV I J E D O Z D R AV L J A
Intolerancija
ili ALERGIJA
Ishrana, proizvodnja i procesovanje hrane su
se drastièno promenili u poslednjih 20 godina. Takoðe u toku ovog vremena senzitivnost
i intolerancija prema raznim namirnicama
kao što su mleko, jaja, riba i pšenica su
postale èeste. Bitno je razlikovati alergija od
senzitivnosti i intolerancija.
A
lergija je imunološki odgovor tela na obièno
bezopasnu supstancu, uglavnom na hranu ili
inhalant alergen. Alergija nastaje usled
imunološkog odgovora na antigen
proizvodeæi antitela.
Imunološke reakcije su klasifikovane kao tip I, II, III ili
IV. Tip I reakcija ukljuèuje momentalnu proizvodnju
IgE antitela i alergijske reakcije karakterizovane kao oticanje, svrab, pad krvnog pritiska, i u ekstremnim sluèajevima anafilaktièkog napada. U medicini se klasifikuje
kao alergija.
Manje poznata pojava je intolerancija na hranu, gde
osoba pokazuje preosetljivost na odreðenu vrstu hrane.
Tip IV reakcija se klasifikuje kao senzitivnost ili intolerancija, koje se teže detektuju, naroèito jer su èesto u
pitanju namirnice koje konzumiramo svakodnevno.
Reakcija na odreðeni alergen nastane izmedju 1. i 72.
sata (IgG imunološki odgovor).
Preosetljivost na hranu
Senzitivnost ili netolerancija prema hrani prouzrokuje,
ne samo imunološku reakciju kao alergijska, veæ i niz
drugih reakcija. Razni tipovi antitela koji se
nalaze na zidovima stomaka mogu
prouzrokovati oslobaðanje histamina
koji utièe na propustljivost creva.
U sluèajevima gde se propustljivost creva poveæa, hrana
koja je delimièno svarena ima
moguænost da prodre u krvnu cirkulaciju. Ovo prouzrokuje brojne
imunološke reakcije.
Kao rezultat javljaju se razne zapaljenske i autoimune reakcije. Abnormalna
absorpcija hrane takoðe može dovesti do oseæaja zavisnosti prema odreðenoj hrani. Kod osoba
koje imaju oseæaj zavisnosti prema nekoj od namirnica,
èesto se otkriva netolerancija te iste namirnice.
18
YO G A & F I T N E S S
Kod pojedinaca, senzitivnost na hranu karakteriše se sa
problemima probave. U drugim sluèajevima je manifestacija neprimetna i teško ju je povezati s hranom jer
dolazi do promene hroniène patologije. Najèešæe se kod
ovakvih osoba tretiraju simptomi, a uzrok ostaje
nepronaðen. Netolerancija ili senzitivnost na hranu meri
se detekcijom imunoglobulina G (IgG) antitela.
Intolerancija na hranu ispituje se ELISA testom kojim se
u krvnom serumu utvrðuje prisutnost IgG antitela na
proteine za razlièite namirnice.
Za postizanje optimalnog zdravlja važan je i izbor
hrane. Potrebe za hranom su individualne, ono što je za
nekog zdravo, za nekog drugog može biti štetno. Iako
na prvi pogled deluje neverovatno, migrena, vrtoglavica, astma, depresija, umor, artritis, psihièka stanja i niz
drugih ozbiljnih zdravstvenih smetnji mogu u znaèajnom obliku biti uzrokovani preosetljivošæu organizma
na odreðenu vrstu hrane.
Za poboljšanje zdravstvene slike
Izbacivanjem spornih
namirnica iz ishrane u
preko 75% sluèajeva
dolazi do znaèajnog
poboljšanja zdravstvene
slike. Prema tome,
bitno je utvrditi koje su namirnice štetne za odreðeni
organizam. Osobe koje i pored rigoroznih dijeta za
redukciju kilograma nemaju pozitivan rezultat,
najèešæe imaju intoleranciju na neku od dnevnih
namirnica.
Kod ovakvih osoba izbegavanje spornih namirnica
najèešæe ostvaruje pozitivan efekat u gubitku viška kilograma. Objašnjene za ovu pojavu je najverovatnije i èinjenica da skupljanje teènosti nastalo zbog intolerancije
na hranu može prouzrokovati poveæanje težine, koje se
ne može korigovati niskokaloriènim dijetama.
Naprotiv, u nekim sluèajevima dolazi i do poveæanja
težine jer mnoge dijete ukljuèuju poveæan unos vode u
organizam, što zbog mehanizma intolerancije dovodi do
još veæe retencije vode i poveæanja težine. Zbog toga u
zemljama zapadne Evrope, kao na primer u Velikoj
Britaniji, pored redovnih biohemijskih analiza, test na
intoleranciju hrane obavezan je kao deo programa
redukcijskih dijeta.
Najèešæe intolerancije su na: mleko, mleène proizvode,
gluten (protein iz žitarica), pšenicu, jaja, citrusno voæe, a sve èešæe
ljudi postaju senzitivni i
na soju.
Priredila: dr Milka Popoviæ
Kako da prepoznate da li ste senzitivni na određenu hranu
Digestivni trakt
nadimanje; dijareja; opstipacija; gasovi;
muka/gađenje/povraćanje kolitis
Mišići /zglobovi
lako se javljaju modrice; bol u
mišićima i zglobovima; artritis
Imuni sistem
hronične infekcije; učestale infekcije
disajnih puteva
Respiratorni sistem
astma; hronični bronhitis; teško
disanje
Urinogenitalni trakt
nekontrolisano mokrenje noću;
hronična infekcija bešike
Koža
akne; ekcem; koprivnjača; osip;
svrab
Psihički / emotivni problemi
anksioznost; depresija;
hiperaktivnost; problemi sa
koncentracijom; nesanica;
razdražljivost; konfuzija
Ostalo
lupanje srca; zadržavanje tečnosti
glavobolje/migrene; hipoglikemija;
zapaljenje sluzokože nosa; dobitak
na težini
YO G A & F I T N E S S
19
Z D R AV I J E D O Z D R AV L J A
Sreću
u zdravlju
naći
Nema penušavog šampanjca, ni
gurmanluka svojstvenih ovdašnjim
slavljima. Po redakcijskim stolovima
tek šoljice s čajem i otvorene tegle
meda iz kojih se, po potrebi, poslužuju.
Zaposleni u redakciji „Zdrav život”,
trude se da na isti način na koji pišu
već više od pet godina, i žive: zdravije.
Nakon što su proslavili jubilarni,
50. broj, već je spremljen naredni,
a glavni i odgovorni urednik Goran
Kojić, rado se, za časopis “Yoga &
Fitness” osvrnuo na tih “prvih 50”.
Y&F - Kada uporedite prve, sa ovim jubilarnim
brojem, šta je to što je postignuto, što se
promenilo?
G.K. - Ono što je očigledno, časopis je sa početnih
80 strana, došao do 112. I sadržinski, iskustveno
smo bogatiji. I saradnjom sa stručnim saradnicima,
kojima se ponosimo. Ogromno mi je zadovoljstvo da
kažem koliko mnogo stručnjaka iz inostranstva želi
da sarađuje sa nama. Iako smo mala firma, ni
klasični izdavači, ni klasični trgovci, mi se trudimo
da na svaki način opravdamo svoje ime i slogan:
Zdrav život je srećan život. Polazeći od premise da
je svaki čovek rođen da bude srećan, mi učimo da
je sreću tek uz dobro zdravlje moguće pronaći.
Y&F - Koliko je to moguće u eri industrijalizacije i
globalizacije koja ni naše podneblje ne mimoilazi?
G.K. - Teško je, svakako. Ali se mi trudimo da i svoj
magazin, i sva svoja izdanja, sve akcije koje kao
pokret sprovodimo, sačuvamo od vetrova globalizacije. Opredeljeni smo da nam je zdravlje na
prvom mestu, i ne reklamiramo proizvode ukoliko
smatramo da su oni štetni. Tu su nam kriterijumi
uvek bili strogi, a danas, mislim, još strožiji. Mesto
na našim stranama, i u akcijama, dobiće samo oni
proizvodi i postupci koji ne ugrožavaju čoveka.
20
YO G A & F I T N E S S
Y&F - Da li je ovdašnja populacija istinski spremna da
se opredeli za zdraviji način života koji propagirate?
G.K. - Malo je onih koji hoće, a još manje onih koji uspevaju da rade na sebi onako kako to mi preporučujemo.
Mislim da svi shvataju da je bolje živeti zdravije, ali je
ljudima teško da se odreknu poroka, loših navika...
Nekada čak i najjednostavnije savete za zdravlje koji ne
zahtevaju mnogo muke ni odricanja, ne mogu da sprovedu. Ali, verujem da se mnogo toga menja na bolje, sada
postoje brojne prodavnice zdravije hrane, i sve ih je više,
otvaraju se restorani sa vegetarijanskom ishranom, što je
pre samo desetak godina bilo jako retko. Kreće se nabolje,
budi se svest ljudi o sebi, o pravim vrednostima, o kvalitetu i to je dobro.
Y&F - Časopis, odnosno pokret “Zdrav život” aktivno, i
praktično ima udela u tome?
G.K. - Osim što na stranicama “Zdravog života” pišemo o
svemu što podrazumeva zdraviji način života, mi organizujemo i brojne seminare. Sledeći, biće krajem novembra, naslovljen kao “Festival radosti”. Na televiziji “Enter”
pokrenuli smo emisiju “Zdrav život je srećan život”, a prvi
smo koji smo obratili pažnju na ishranu dece u obdaništi-
ma i školama. Poželeli smo i postigli da u nekim školama
držimo predavanja o neophodnosti zdrave ishrane, a u
jednoj smo čak uspeli da otvorimo prodavnicu zdravije
hrane. Laž je da deca ne vole zdraviju hranu, jednostavno, to im se dosad nije nudilo.
Y&F - Prednost u koncipiranju zdravog načina života
dajete brojnim vidovima komplementarne medicine. A
šta je sa stavovima zapadne, tj. klasične medicine?
G.K. – Jednostavno, mi svoje mesto na tržištu imamo
među onima koji su svoj smisao našli u komplementarnoj
medicini. Ali, ni tu nismo za podele. Pre nego što smo
“za” ili “protiv” jednih ili drugih, mi smo u stvari za integrativni pristup zdravlju, gde će i zapadna i tradicionalna
medicina zajedno da ponude sve ono najbolje čime
raspolažu, a čovek će onda moći da izabere, ili kombinuje...
Y&F - Mirite suprotnosti: istok i zapad, duhovno i materijalno, telesno i duševno. Koliko je to izvodljivo, a da se
čitalac ne zbuni?
G.K. - Podele kakve su nekad bile više ne postoje. Čitav
svet se ujedinjuje, postaje jedno globalno selo. Svima na
svetu je važno da li u sebe unose zdravije namirnice ili,
kako jedno istraživanje u Americi pokazuje, čitavih 5-6
kilograma hemijskih supstanci godišnje! Zato mi pišemo
stalno i o detoksikaciji, i o svim vidovima zdravije
ishrane, pa svako od ponuđenog može da izabere ono što
mu najviše prija.
Y&F - Zdravu hranu za stomak lako je prepoznati i preporučiti. Šta sa onom za mozak i dušu? Šta tu ponuditi:
molitvu, meditaciju, tihovanje...?
G.K. - Mi pišemo o svemu: o tihovanju, meditaciji, jogi,
molitvi... Sve je to hrana. Hrana koju primamo, a da to i
ne znamo. Božansku energiju primamo tako što nećemo
blokirati puteve za ulazak te energije. A blokada nastupa
kad je čovek pijan, drogiran, nesrećan, uplašen...
Ako otvorimo svoj duh, dopustimo molitvi, npr. prema
američkim statistikama najdelotvornijoj alternativnoj
metodi, da odradi svoje, primićemo tako i duhovnu
hranu, a onda je put ka sreći otvoren. A svakom čoveku
je dato da bude srećan, samo što taj put do sreće ne
pronalaze svi...
Razgovarala: Ž. Isailović
YO G A & F I T N E S S
21
Z D R AV I J E D O Z D R AV L J A
Ajurvedom
do blagostanja
Ajurveda je sanskritska složenica, i
sastavljena je od dve reèi ‘’aju’’, što
znaèi život i ‘’veda’’, što znaèi znanje.
Ajurveda je, dakle, znanje o životu.
22
YO G A & F I T N E S S
A
jurveda je prirodna medicina koja prestavlja znanje o
èitavom opsegu života, tj. o svim njegovim vidovima –
sopstvo, intelekt, emocije, liènost, i fiziologija osobe,
njena porodica, prirodna i socijalna sredina, svet u
kojem živi, zakoni prirode koji u njemu vladaju. Život
je dinamièni proces u kojem se svi segmenti nalaze u
neprekidnoj interakciji, prožimajuæi jedni druge brojnim uticajima. Stoga i
razumevanje zdravlja i briga o zdravlju, koja se u ajurvedi naziva ‘’svasta’’
(sanskr. celina), zahteva da se uzme u obzir celina života. Bolest je samo
simptom neravnoteže te celine života, koja se pojavila mnogo, mnogo pre
nego sama bolest.
Izvorna ajurveda obuhvata ukupnost života i ovo razumevanje je u praktiènom obliku danas dostupno posredstvom 20 pristupa Mahariši ajurvede.
To su pristupi sa nivoa svesti, emocija, èula, govora, ponašanja, neruomusklarne i neurorespiratorne integracije, ishrane, biljnih i mineralnih
pripravaka i još desetak drugih. Svaki od njih je važan po sebi, ali je još
važnije njihovo sinergièko delovanje. Primenom postupaka koje odabere
ajurvedski konsultant, uspostavlja se zdravlje tj. izgubljena ravnoteža života.
Kada je u pitanju utvrðivanje neravnoteže, ajurvedski konsultant ima na
raspolaganju veæi broj postupaka, od kojih je najvažnija tzv. pulsna dijagnoza, u ajurvedi poznata kao “nadi vigjan’’. Ajurveda drži da je u pulsu èoveka sadržana celokupna informacija o stanju njegove fiziologije i psihologije postojeæe, oèitovane neravnoteže, kao i one koje æe se tek pojaviti. U postupku ajurvedske dijagnoze, koristi se i upitnik u kojem osoba izlaže svoje subjektivne tegobe, navike koje se odnose na ishranu, stil života i sl. Tokom jednoèasovnog pregleda, stièe se jasna slika o osnovnoj prirodi osobe, kao i o
prevladavajuæem poremeæaju doša, osnovnim elementima o kojima, prema
ajurvedi, zavisi zdravlje èoveka.
O
snovna razlika izmeðu alopatske (zapadne) medicine
i ajurvede je u tome što se zapadna ili konvencionalna medicina bavi prevashodno bolešæu. Naglasak u
savremenoj medicini je na tehnološki sve savršenijim, visoko sofisticiranim dijagnostièkim postupcima
i leèenju bolesnika. Kada se simptomi povuku ili
potisnu, smatra se da je bolesnik izleèen. Kada simptomi više nisu vidljivi,
on se obièno vraæa u radnu i životnu sredinu u kojoj se i razboleo. To je
razlog što su recidivi u modernoj medicini tako èesti i što postoji toliko
hroniènih bolesti. U ajurvedi je naglasak je na prevenciji.
U ajurvedi se koristi i veliki broj prirodnih dodataka hrani. To su veoma
efikasni biljni pripravci, u obliku praha ili tableta, koji se tradicionalno
koriste za uspostavljanje ravnoteže u fiziologiji. Dodaju se redovnoj ishrani ili
se piju u taèno odreðeno vreme. Ajurveda poznaje osnovne životne cikluse i
svoje tretmane, kao i uzimanje preparata, podešava u skladu sa tim ciklusi-
YO G A & F I T N E S S 23
Z D R AV I J E D O Z D R AV L J A
ma. Ne samo da je važno gde se i kada biljka bere, kako
se suši i kako se preraðuje, veæ je isto toliko bitno i kad
se preparat uzima.
Uzimanje preparata je najefikasnije kada je organizam
za njih optimalno pripremljen. A to znaèi, nakon postupka njenog temeljnog proèišæavanja. U ajurvedi, ovaj
postupak se naziva panèakarma, pet vidova proèišæavanja organizma. Panèakarma oslobaða telo toksina koje
smo sakupili jeduæi hranu punu aditiva, herbicida, pesticida i teških metala, pijuæi zagaðenu vodu, udišuæi
otrovan vazduh. Ove štetne supstance deluju pogubno
na zdravlje, ali ajurveda ih vrlo efikasno uklanja iz tela.
U Mahariši ajurveda centru koristi se oko 15 razlièitih
postupaka. Oni ukljuèuju tehnike koje nazivamo abhjanga, udvartana, svedana, basti, širodara, nasja, i
druge. Mi ih podešavamo individualno, prema potrebi
osobe koja dolazi na tretman.
Panèakarmu treba sprovoditi tri puta godišnje, uoèi
zime, uoèi proleæa i uoèi leta. Na taj naèin, toksini akumulirani tokom jednog godišnjeg doba, uklanjaju se iz
tela i organizam se priprema za sledeæi sezonski ciklus.
Meðutim, iako su preporuke vrlo individualne, postoje i
neki zajednièki principi.
Recimo, zimi treba uzimati toplu hranu i napitke, težu,
masniju hranu. Jedite više naminica koje imaju sladak,
kiseo i slan ukus. Izbegavajte suvu i hladnu hranu i
napitke. Jedite manje ljutu, gorku ili oporu hranu. U
proleæe koristite laganu, manje masnu hranu. Hrana i
napici treba da budu topli. Jedite više namirnica sa
ljutkastim, gorkim i oporim ukusom, a manje slatku,
kiselu i slanu.
Meðu prirodnim preparatima Mahariši ajurvede svaki
ima svoju jedinstvenu ulogu u uspostavljanju ravnoteže
u organizmu. Ali, Mahariši amrit kalaš (MAK 5) je
poseban. Njegove blagodeti su mnogobrojne. To je najefikasniji èistaè slobodnih radikala poznat danas.
Ne treba zanemariti èinjenicu da ajurveda poklanja
znaèajnu pažnju spoljnoj brizi o telu i telesnim vežbama.
Dnevna rutina u ajurvedi poèinje ranim buðenjem,
liènom higijenom, a zatim sledi abhjagna, blaga masaža
toplim uljem, idealno susamovim, maslinovim ili
kokosovim, u zavisnosti od tipa fiziologije i kože.
Nakon tuširanja, preporuèuje se svakako najpoznatija
vežba iz joge, tzv. pozdrav suncu, koja je koncipirana
tako da razgibava sve mišiæe organizma. Nakon toga se
preporuèuju joga položaji koji ne samo da dodatno
razgibavaju èitav organizam i jaèaju ga, veæ i stimulativno deluju na sve unutrašnje organe i telesne sisteme.
Uz to, ajurveda preporuèuje lagane, kraæe ili duže šetnje, koje ne umaraju, ali razvijaju vitalnost èitavog tela.
Plivanje je takoðe sport koji ajurveda toplo preporuèuje.
Model zdravlja Mahariši ajurvede je u osnovi - model
zasnovan na svesti. Svest je, prema ajurvedi, temelj
duševnog i telesnog zdravlja. Savremena istraživanja to
vrlo dobro dokumentuju. U zavisnosti od autora, procenjuje se da u 75-85% svih hroniènih bolesti sa kojima
se susreæemo u praksi, psihološki stres igra najvažniju,
ili barem važnu ulogu.
Priredio: Branko Èièiæ
24 YO G A & F I T N E S S
R E K R E AC I J A T E L A
Vreme je da krenete
Kada se posle tridesetogodišnjeg bavljenja fizičkom
aktivnošću pitam šta je to najvažnije u treningu sportiste
ili rekreativca, ili kad me neko posle desetogodišnjeg
bavljenja poslom instruktora fitnessa pita šta mislim da je
najvažnije u njegovom treningu imam samo jedan
odgovor, to je naša glava. Posle upornog proučavanja
trenažnih tehnika i tehnologija vežbanja, shvatio sam da
svi odgovori za probleme rekreativaca leže u domenu
psihologije odnosno motivacije.
Da, vreme je da sa reči pređemo na dela! Da,
dobro ste čuli vreme je da učinite nešto za
onaj deo svoga života koji ste namerno
ili slučajno sistematski zanemarivali, a
to ste upravo Vi. Što se samog
treninga tiče već posle nekoliko
meseci znaćete šta je to što vama
najviše prija. To će naravno zavisiti
od pola, godina, vežbačkog
staža... Posavetujte se oko toga
sa svojim trenerom, lekarom, pri-
jateljem koji o tome nešto više od vas zna, ali molim vas
krećite što pre.
Zašto ja vama sve ovo govorim? Želim da budete zdravi i
da se dobro osećate, da kontrolišete stres, da se družite
sa prijateljima, da pozitivno razmišljate i da se smejete
uprkos problemima koje vam život svakodnevno donosi.
Okrenite se sebi i ne dajte da vam neukusan trač, globalna kriza ili kretanje kursa dinara upropaste dan. Utičite
na stvari na koje možete, a pre svega na zdravlje i ljubav.
Ako ne znate gde da krenete predlažem vam najbliži park
ili izletište. Fitness klub je takodje sjajno rešenje za
hladnije dane koji nas očekuju. Moje brojne kolege
i ja smo zaljubljenici u kretanje, znojenje, smeh i druženje i očekujemo
vas u jednom od njih, ako ste
spremni da na bolje menjate sebe.
Ivan Miloradović
profesor fizičke kulture
Fitness club Unicorn
YO G A & F I T N E S S
25
R E K R E AC I J A T E L A
svet
fitnesa
Svakodnevno se srećemo sa rečju fitnes.
Obično se ovaj pojam koristi u različitim
kontestima, pa mnogi nisu sigurni u pravo
značenje te reči.
P
ojam rekreacije i lepo oblikovanog tela ima
duboke korene, potiče još od perioda antičke
Grčke. Dokaz negovanja tradicije treniranja,
održavanja kondicije i kulture tela su mnogobrojne skulpture lepo oblikovanih mišićavih
tela iz tog perioda. Sparta, oličenje snažnih i izdržljivih
vojnika, proslavila se mnogobrojnim vojnim pobedama.
Gladijatori, koji su svojim umećem i hrabrošću zabavljali tadašnju višu klasu, bili su veoma cenjeni u
društvu, a Olimpijske igre, koje takođe potiču iz tog
perioda, pobornik su zdravog i snažnog tela.
Trening za bolju kondiciju
Reč fitnes se po prvi put pojavila u redovima specijalne
engleske vojske pri obuci elitnih jedinica. Pri svakodnevnim trenažnim programima pojavio se problem. Zimi
je naglo opadala kondicija vojnika, zbog nepovoljnih
uslova za treniranje. Trening u sali je bio mnogo statičniji, pa su i rezultati bili slabi. Jedan od trenera je
došao na ideju da imrovizuje prirodne prepreke kao što
su uzvišenja, da šetnju zameni šetnjom u mestu i da te
nove elemente doda vežbama u sali. Ovaj vid treninga
je dobio naziv fitnes ili rekreativno bavljenje sportom,
koji ne uključuje težnju ka vrhunskom sportu.
Zdravo i lepo oblikovano telo
Danas pod ovim nazivom može se podrazumavati
mnoštvo različitih disciplina kao što su: aerobik,
pilates, džoging, trening u teretani, tae bo, joga, power
plate vežbe, akvarobik, latino aerobik, step itd. Svim
ovim treninzima je zajedničko to da cilj treba da bude
zdravo, lepo, oblikovano i zategnuto telo.
Jednostavno rečeno, fitnes je pripremu tela i duše za
sve nedaće koje su pred nama u toku radnog dana,
stresove i sve ono što svakodnevnica može da donese.
26
YO G A & F I T N E S S
U narednim brojevima ćemo
vam prezentovati različite vežbe,
da bismo vam pomogli da rešite
sve nedoumice koje mogu da se
pojave u toku vežbanja.
Koncepcija vežbi biće objašnjena
postupno, po mišićnim partijama,
tako da časopis Yoga&Fitness
može da vam posluži i kao mali
kućni priručnik za vežbanje.
Počnite sa vežbanjem što pre i
imajte u vidu da su lep izgled i
unutrašnje zadovoljstvo povezani i
da zavise samo od vaše upornosti!
Vežbe će vam pokazivati
Aleksandra Rapajić Milošević, viši
sportski trener, koja je prvakinja
Srbije, Balkana, Evrope i Sveta u
fitnesu, profesionalni takmičar,
predsednik saveza za fitnes i
bodibilding NABBA i VFF Srbije.
R E K R E AC I J A T E L A
Da vam trening bude zabava
U ovom broju časopisa Yoga & Fitness, tim
obučenih instruktora Life Centra Zira preporučuje vam da pored grupnih treninga (yoga, pilates,
body definition…) među prvima isprobate
vežbanje na spravi KINESIS PERSONAL.
KINESIS PERSONAL predstavlja najsavršeniju multifunkcionalnu spravu za najefikasnije angažovanje svih
mišićnih grupa. Ovaj jedinstveni, moderno dizajnirani
proizvod, osmišljen je od strane čuvenog italijanskog dizajnera Antonia Citteria i pre svega, predviđen je za jednostavno i funkcionalno vežbanje. Korisnik uživa u potpunoj
slobodi pokreta i postiže jedinstven osećaj prilikom
vežbanja, koje postaje prijatnije i efikasnije, uspostavlja
se balans duha i tela, obezbeđujući bolji kvalitet života.
Otkrijte skrivene potencijale
Funkcionalnost se ogleda u tome što je moguće uraditi
oko 300 vežbi, jer je obezbeđena potpuna sloboda pokreta u prostoru, odnosno moguće je izvesti svaki pokret.
28
YO G A & F I T N E S S
Ova jedinstvena sprava stepen mišićnog opterećenja
podešava putem kompjuterskog određivanja nivoa
opterećenja (0-20), jednostavnim podešavanjem displeja
na samoj spravi. Ukoliko se odlučite da vežbate na
KINESIS-u, najbolje da uz vas bude obučen trener koji će
pratiti preciznost i skladnost izvođenja pokreta, koji će
voditi računa o vašem disanju. Trening vam postaje zanimljiviji, zabavniji i otkriva vaše skrivene potencijale u
vežbanju.
Jedinstvena sprava vrhunskog kvaliteta
Vežbanjem na KINESIS PERSONAL-u uključuju se sve
grupe mišića na ljudskom telu. Svestranost ove sprave
omogućava beskonačnu kombinaciju pokreta, i na taj
način različiti mišići su uključeni u vežbe, jednostavnim
pomeranjem položaja tela prilikom vežbanja. Poseban
kvalitet predstavlja neograničen radijus pokreta, koji se
postiže u radu sa ovom jedinstvenom i funkcionalnom
spravom za vežbanje.
Dragana Marić, fitnes instruktor i fizioterapeut
Life Centar Zira
R E K R E AC I J A T E L A
VEŽBAM
jer volim sebe
U jednoj od mirnih ulica Doræola,
nadomak centra, ispod Botanièke
bašte, smešteno je pravo carstvo
za žene. Mesto gde vas na samom
ulazu doèekuje osmeh i pozitivna
energija, mesto gde nije bitno ko
ste, kako izgledate i koliko godina
imate, mesto gde smo sve mi iste,
a opet drugaèije i samo svoje.
To žensko carstvo je aerobik i fitnes
klub STAR.
30
YO G A & F I T N E S S
D
uh jedne metropole tiho je zaživeo u
našem gradu. Postajemo svesne koliko
je fizièka aktivnost sastavni deo našeg
života i kolika je stvarna potreba da
nešto promenimo na sebi. Èesto se
zavaravamo mišlju da imamo vremena
ili da postoji èarobna pilula koje rešava sve naše
probleme. Najèeèæe se setimo toga po buðenju prirode,
u proleæe. Da li je normalno sve ostalo vreme spavati i
ne preduzimati ništa?
kondiciju, vreme, afinitete i želje. Na površini od 700
kvadratnih metara, u tri prostrane sale, istovremeno se
odvijaju razlièiti aerobni body&mind i spinning
programi. Fitnes i kardio sala opremljena je
profesionalnim spravama modernog dizajna
najeminentnijih svetskih proizvoðaèa.
Kažu da je navike teško menjati, ali moramo se setiti da
smo te iste navike upravo stvorili sami. Što ne dati sebi
moguænost da stvorimo neke nove, bolje navike. Uvek
nam je prvi cilj izgubiti koji kilogram i oblikovati svoje
telo. Pravi napredak je kada se osetimo bolje, sigurnije,
zadovoljnije i smirenije. Sve to, vežbe i fizièka aktivnost,
nose u sebi. Na vama je da poènete, a uz „STAR“ æe
vam vežbanje preæi u naviku.
Vrhunski ugođaj
Vežbanjem polako uviðamo i napredak u svakodnevnom
životu. U ovom klubu svaka žena æe pronaæi nešto za
sebe u odnosu na svoje zdravstveno stanje, fizièku
Na ventilaciju i klimatizaciju celog prostora posebno je
obraæena pažnja, kako bi u toku vežbanja došlo do
kvalitetne izmene vazduha. Komforne svlaèionice,
sanitarni èvorovi, fitobar, salon za negu tela, sve je tu da
se žena oseti ženom. Vežbanje u fitnes sali uz pomoæ
instruktora, personalni treninzi, antropometrijsko
merenje na posebnim medicinskim ureðajima, lekarsko
savetovanje, programi ishrane i treninga, deo su onoga
što „STAR“ èini posebnim.
Edukacijski program
Pored toga, „STAR“ je mesto koje nudi i edukaciju
instruktora. Edukacijski programi iskljuèivo su namenjeni instruktorima koje žele proširiti svoje znanje i
postati još profesionalniji u svome poslu. Oni su
razlièitih trajanja u zavisnosti od vrste seminara. Od
nedelju dana kao što su basic pilates do dvodnevnih
seminara kao što su usko specijalizirani seminari: ball
pilates, magic ring, bolovi u leðima itd. Za mnoge od
njih imamo strane saradnike iz Finske, Velike Britanije,
Holandije i SAD, što æe reæi da radimo i na licenciranju
naših instruktora. Tako da za osobe koje žele uz svoje
znanje dobiti i licencu za npr. spinning, gymstick i
pilates nudimo i tu opciju.
I zato drage moje, vreme je da se prošetate Doræolom i
pronaðete svoje carstvo, svet za sebe. Svet u koji možete
uæi neraspoloženi, ali sigurno izlazite nasmejani.
Za sve vaše želje
Preko 20 različitih aerobnih programa omogućava
svim generacijama da pronađu nešto za sebe. Pilates,
joga, fit ball, slide, body definition, body pump&lift,
tae bo, cirkular, new body, hi energy, spirals, gymstick
workout, spinning... samo su neki od programa koje
ovaj klub nudi pripadnicama lepšeg pola.
YO G A & F I T N E S S
31
DEHA kao inspiracija
DEHA je brend za ljude u pokretu. Garderoba u kojoj æete se
sigurno oseæati dobro, zato što je sašivena od najboljih materijala,
što vam pruža oseæaj slobode. Bilo da ste krenuli na fitness, na jogu,
da šetate, vozite rolere ili bicikl - izgledaæete najbolje moguæe u
modelima DEHA.
DEHA je inspirisana baletom, filmom Flash dance, opuštenim
stilom ulica Njujorka, i naravno igrom i plesom uopšte. A igra je
neuhvatljiva, nepredvidiva, neprekidna. Igra je putovanje kroz san,
svesna potreba i moguænost da dodirnemo zvezde. Igra je proces
stalnog ponavljanja na putu do savršenstva, ona je sakrivena u
obiènom koraku i neobjašnjivom skoku. Igra potvrðuje naše
postojanje, zahteva neogranièen prostor i ostvaruje slobodu. Igra je
èesto mnogo više od igre.
- Modeli DEHA kreiraju se i proizvode u Italiji i prodaju se po
celom svetu. Sada i u Beogradu možete naæi garderobu DEHA, koja
æe vas pokrenuti. Kada se bavite sportom poèinjete da razmišljate i
o svom zdravlju i izgledu, o svojoj ishrani i garderobi, i poèinjete da
se oseæate stvarno mnogo bolje. Kada pokrenete svoje telo nastaje
èitav niz promena koje izazivaju pozitivnu energiju u vama. A
pozitivna energija je pokretaè života, koja raða veru u sebe i u
ljubav.
- U Italiji DEHA ima i svoje plesne škole i sponzor je baletskih
predstava u Milanskoj Scali. DEHA ima i liniju ‘Balet Classic’
namenjenu profesionalnim balerinama i devojèicama koje poèinju da
se bave baletom. DEHA vam nudi celu paletu baletske garderobe, a
zaštitno lice ove linije je primabalerina Pariske opere.
- DEHA garderoba u ljudima budi direktnu emociju i kada jednom
odaberete jedan od njenih modela, sigurno je da æete se u njega
zaljubiti. Takav pozitivan stav prema sportu podrazumeva da
zapoènete i nešto novo. Kao ljubitelj aktivnog naèina života
primetila sam da svaka promena sporta kojim se bavite dodatno
aktivira telo.
- Ishrana je još jedna komponenta vašeg dobrog izgleda, kojoj je
neophodno posvetiti pažnju. Najbitnije da ‘slušate’ svoje telo, da
jedete kada ste stvarno gladni. Ako sklopite kockice i pronaðete šta
je ono što vama prija, sigurno je da æete se oseæati veoma dobro i
zadovoljno sobom, a dobar izgled æe doæi sam po sebi.
DEHA SHOP . Centar Sava . tel. 220 6164 . 063 258 222 . www. deha.tv
M AGIČAN D O D I R
Tradicionalna tai masaža,
jedna je od najstarijih
veština nastalih u Aziji.
Iako se danas èesto poima
kao zasebna terapija,
suštinski je neodvojiv deo
tradicionalne tajlandske
medicine, skupa sa leèenjem
biljkama i mineralima,
dijetalnom instrukcijom i
spiritualnom praksom.
Tai
masaža
joga
za lenje
ili
YO G A & F I T N E S S 33
M AGIČAN D O D I R
Tajlandska masaža nije
erotska masaža
ako u nazivu ima pojam “masaža”, veština se
znatno razlikuje od ustaljenog poimanja
masaže sa upotrebom ulja i tehnika poput
poglaðivanja. Tretman tai masaže obavlja se
na podnoj strunjaèi pri èemu su i klijent i
terapeut obuèeni u laganu odeæu.
Sam pristup daleko je bliži tehnikama manipulacije,
nego klasiènoj masaži. Terapeut u jednom blagom
maniru premešta klijenta iz jednog položaja tela u
drugi, vršeæi mnogobrojna istezanja i specifiènim
tehnikama uravnotežujuæi njegov energetski sistem.
Posmatraèu sa strane to ostavlja utisak “pasivnog
vežbanja” zbog èega se tai masaža èesto naziva i “joga
za lenje”.
I
Za oseæaj celine
Tokom pokreta istezanja dolazi do dubinskog delovanja
na unutrašnje organe i sisteme u telu, što je drugim
terapijama teže dostupno. Zaista intenzivan tretman
fizièkog tela dovodi do toga da klijent stièe realnu svest
o delovima svog tela kojih do tada obièno nije bio
svestan pa se èesto nakon tretmana neobièno oseæa i
teško mu je da definiše taj “novi oseæaj”, koji je najèešæe
“oseæaj celine”.
Još jedna èinjenica koja ovu veštinu èini unikatnom je i
trajanje tretmana koje se kreæe u rasponu od 2 do 3
sata. Koncept generalnog energetskog balansa koji ovu
masažu odlikuje iziskuje dugo trajanje, što je ujedno i
velika prednost, naroèito danas.
Ljudima savremenog doba koji žive brzo u stresnoj
svakodnevnici èesto je potrebno i više od sat vremena
da uðu u stanje duboke relaksacije, tj. da dostignu
fizièku opuštenost i mentalni mir. Tek tada su podložni
pravoj manipulaciji, ali se nažalost veæina terapija
okonèava pre toga.
Tai masaža svojim obimom apsolutno pokriva tu pojavu
i omoguæava da se klijent u tom dugotrajnom vrtlogu
energije mentalno i emotivno rastereti do krajnjih
granica.
34 YO G A & F I T N E S S
Nažalost, izrazito jak sex-trafiking lobi dosta je
kompromitovao ovu veštinu koristeći njen naziv
kao paravan za pružanje usluga prostitucije pa i
dan danas prilikom pomena „tajlandske masaže“
kod velikog broja ljudi prva asocijacija je erotska
masaža.
Ta činjenica prilično otežava ovoj veštini da se
globalno pozicionira na mesto koje svojim
kvalitetom zaslužuje.
Blagotvorno dejstvo
Terapiju karakteriše širok spektar poboljšanja koje
uzrokuje: porast vitalnosti, poboljšanje cirkulacije,
funkcije unutrašnjih organa i žlezda sa unutrašnjim
luèenjem, usklaðivanje metabolizma, uravnoteženje
nervno-mišiæno-koštanog sistema, uklanjanje toksina iz
organizma, oslobaðanje od stresa, mentalni mir i
emotivni balans.
Koncept tai masaže idealno odgovara osobama koje
veæinu dana provode u sedeæem položaju i pate od
bolova u leðima i vratu, a takoðe i pojedincima koji se
bave disciplinama kao što su sport, borilaèke veštine ili
ples, kod kojih terapija harmonizuje zglobno-mišiæni
sistem i znatno poveæava gipkost.
Izrazito povoljno reaguju i ljudi u treæem dobu i osobe
u programima rehabilitacije kod kojih terapija efektno
otklanja blokade nastale usled degeneracije ili povreda.
Kako se kompletan tretman može izvesti u boènom
položaju klijenta, terapija je nezamenljiva tokom
trudnoæe.
Treba naglasiti da je, uz sve ove koristi koje donosi,
najuspešnija upravo u osnovnoj dobrobiti, a to su
mentalna i emotivna harmonija.
Priredio: Danko Lara Radiæ, uèitelj tai masaže
Koncept tai masaže
idealno odgovara
osobama koje veæinu
dana provode u
sedeæem položaju i
pate od bolova u
leðima i vratu
YO G A & F I T N E S S 35
M AGIČAN D O D I R
Spoj
tradicije
i znanja
Jumeiho predstavlja tehniku masaže koja
potiče iz viševekovne tradicije i kulture
Dalekog istoka. Osnovi ove holističke
masažoterapije zasnivaju se na taoističkoj
filozofiji, na principima akupunkture koji se
na Istoku primenjuje više od 4000 godina.
J
umeiho masaža u sebi sadrži elemente
i sačuvanu osnovnu nit akupresure, tai
masaže, limfne drenaže, refleksoterapije i manipulativnih tehnika. Na taj
način je ostvaren savršen spoj drevnog
Istoka i savremenog Zapada, spoj tradicije i znanja.
Izvor života
Na kompleksnost ove terapije ukazuje i sam njen naziv.
Yu mei znači izvor života, ho je sila koja to pokreće.
Znači, u nekom slobodnom prevodu, jumeiho je pokretanje izvora života, jer je terapija osmišljena tako da pre
svega aktivira, pokreće životnu energiju.
Jumeiho se temelji na principima akupunkture, što znači
da se mišićna obrada vrši po meridijanima i energetskim
taćkama. To su mesta kroz koja se u telu najlakše može
dopreti do životne energije koja se naziva či. Na taj način
se deluje na ravnotežu energetskog toka. Sve dok u organizmu postoji ravnoteža, či ravnomerno cirkuliše kroz
36
YO G A & F I T N E S S
meridijane. Održava i hrani sve organe tela i čovek je
zdrav. Ako je protok čija poremećen, usled povrede, emocionalnog stresa ili nezdravog načina života, dolazi do
energetskog zastoja. Posledica može da bude deficit na
jednom, a višak, nagomilavanje na drugom mestu, što
utiče na telesne procese i dovodi do bolesti. Intervencijom
na meridijanu „lečimo“ energiju tog meridijana, regulišemo protok energije, što se prenosi i na druge meridijane
koji su u odnosu s njim.
Otklanjanje blokade na meridijanu jetre
Šta sve to podrazumeva, može se videti na primeru otklanjanja blokade na meridijanu jetre. Obrada tog meridijana ne utiče samo na funkciju jetre, mišića i ligamenata
duž samog meridijana već i na rad probavnog trakta,
reproduktivnog sistema i na oslobađanje od mentalne
napetosti, kao i od ljutnje, besa itd.
To je ujedno i osnova za izuzetnu efikasnost terapije, što
nam daje pravo da je nazovemo holističkom i opravdava
stari kineski naziv terapije zeng ti fa, lečenje celine.
Za vraćanje snage
Podnaslov terapije jumeiho glasi „terapija nameštanja
kukova pritiskanjem i gnječenjem“. Osim što postiže
isceljenja lokomotornog sistema, korisna je i kod opadanja kose, depresije, zamora, zamagljenog vida, lošeg
varenja, mrzovolje, za regulisanje telesne težine i krvnog
pritiska, vraćanje snage i životnog optimizma...
Priredio: Sebastijan Ardalić, jumeiho terapeut
O S M E H S N A S LO V N E S T R A N E
Ana vam preporuèuje
Provedite bar jedan ceo
dan sa porodicom
Meditirajte bar dvadeset
minuta svakog dana
Prošetajte pored reke
Uradite ðotiš da
biste saznali šta vam
poruèuju zvezde
Opustite se uz
dobru knjigu
Upišite se na yogu, ples
ili fitness
Smešite se bez razloga
Istopite se u sauni
Obavezno
posetite
masera!
Ana Teodoroviæ je lepa i produhovljena mlada dama koja svakodnevno sa uživanjem ispunjava principe
zdravog življenja. Ana daje prednost organskoj ishrani, a vežbajuæi yogu uspostavlja ravnotežu uma i tela
i tu harmoniju zraèi na svoju okolinu.
YO G A & F I T N E S S
37
OA Z A ČULA
Organska hrana
trend nege zdravlja
Bio, eko ili jednostavno - zdrava hrana vodeći je trend nege zdravlja u razvijenim društvima.
Svest o važnosti onog što jedemo, međutim, sve je prisutnija i u našoj zemlji.
O
rganska poljoprivreda je proistekla iz
razumevanja èoveka kao integralnog
biæa i nerazdvojnog dela Prirode.
Istorijski, njeni poèeci se vezuju za 1904
god. i uèenje Rudolfa Štajnera, tvorca
biodinamièke poljoprivrede, koja se
danas smatra jednim od najznaèajnijih vidova organske
proizvodnje. Kodeks organskog pokreta usko povezuje
organsku poljoprivredu sa drugim važnim segmentima
èovekovog života – prirodnom medicinom, prirodnom
arhitekturom, organskom odeæom, ekološkom svešæu,
solidarnošæu ljudskog roda, socijalnom pravdom i dr.
Naèela organske poljopriverede
IFOAM, meðunarodna federacija udruženja za organsku
proizvodnju, koja objedinjuje organski pokret,
uspostavila je èetiri osnovna standarda biološke
poljoprivrede: naèelo zdravlja, naèelo ekologije, naèelo
pravednosti i naèelo uzajamne nege i zaštite. Prema
IFOAM-u, ...’’ova naèela treba koristiti celovita i sva
zajedno.
Organska poljoprivreda treba da održava i podstièe
zdravlje zemljišta, biljaka, životinja, ljudi i planete kao
jedne i nedeljive celine. Cilj je proizvodnja nutriconistièki vredne hrane, koja doprinosi preventivnoj nezi zdravlja. Zbog toga se izbegava se korišæenje veštaèkih ðubriva, pesticida, herbicida, životinjskiih lekova i prehrambenih aditiva štetnih po zdravlje.
Naèelo ekologije
Organska poljoprivreda treba da se zasniva na živuæim
ekološkim sistema i ciklusima, da saraðuje sa njima, da
ih podržava i da im pomaže da se održe. Ovo naèelo
ukorenjuje organsku poljoprivredu unutar postojeæeg,
živuæeg ekološkog sistema.
Proizvodnja se zasniva na prirodnim, ekološkim procesima i ciklièkom obnavljanju života. Svaki segment
38
YO G A & F I T N E S S
organske proizvodnje èini zaseban ekološki sistem.
Organska proizvodnja se prilagoðava lokalnim uslovima, klimi, bioraznolikosti, vazduhu, vodama, obimu
proizvodnje, kulturi i tradiciji.
Princip pravednosti
Organska poljoprivreda treba da gradi odnose koji osiguravaju pravednost s obzirom na zajednièku prirodnu
sredinu i šanse koje pruža život. Pravednost je karakterisana poštenjem, poštovanjem, pravdom i voðenjem
raèuna o svetu koji delimo, kako izmeðu ljudi
tako i u pogledu njihovog odnosa prema
drugim živim biæima. Pravednost je važna
za sve – zemljoradnike, radnike, preraðivaèe, distributere, trgovce i potrošaèe.
Organska poljoprivreda treba da
svakome obezbedi dobar kvalitet
života.
Naèelo nege i zaštite
Organskom poljoprivredom
treba upravljati na oprezan
i odgovoran naèin, kako bi
se zaštitilo zdravlje i
blagostanje sadašnjih i
buduæih generacija i prirodne
sredine. Ovo naèelo kaže da
su oprez i odgovornost kljuèni
momenti u upravljanju, razvoju i izboru tehnologija u organskoj poljoprivredi. Nauka je
potrebna da osigura da je organska poljoprivreda zdrava, bezbedna
i ekološki zdrava. Ali, praktièno
iskustvo, akumulisana mudrost, kao i
tradicionalno i lokalno znanje nude takoðe
valjana rešenja.
10 razloga da izaberete organsku hranu
Vrhunski ukus
Mnogi ljudi kupuju organsku hranu jer im je ukusnija. Ovo usled toga što organsko voæe i
povræe rastu sporije i imaju niži sadržaj vode, što doprinosi punijem ukusu hrane. Prema
anketama, veæini ljudi su kvalitet i ukus hrane važniji od cene.
Zdravija je
Organska hrana sadrži više vitamina C i glavnih minerala kao što su kalcijum, magnezijum,
gvožðe i hrom, kao i antioksidante koji spreèavaju pojavu kancera. Organsko mleko ima
prirodno više omega 3 masnih kiselina, vitamina E, A (beta karotena) i drugih antioksidanata.
YO G A & F I T N E S S
39
OA Z A ČULA
Bez GMO
Genetski modifikovane kulture i sastojci
nisu dozvoljeni po organskim standardima. Meðutim, genetski modifikovana hrana na razlièite naèine
prodire do trpeze potrošaèa koji
konzumiraju konvencionalnu hranu:
ishranom stoke, kroz sastojke u industrijski preraðenim namirnicima, a koji
se ne navode u deklaraciji itd.
Bez antibiotika
Antibotici se rutinski dodaju standardnoj
ishrani stoke da bi se ubzrao njihov rast, što
kod ljudi dovodi do bakterijske otpornosti na
iste ili sliène antibiotike. Antibiotici su zabranjeni u
organskoj hrani.
Nema skrivenih troškova
Svake godine u evropskim zemljama graðani plaæaju
vrlo visoke poreze za nešto za što sami nisu odgovorni –
da bi se iz pijaæe vode uklonile štetne hemikalije, koje su
u njoj prisutne pretežno usled pesticida koji se koriste u
– poljoprivredi!
Nema štetnih aditiva
Samo 32 od 290 prehrambenih aditiva odobrenih u EU
dozvoljeni su u organskoj hrani. Meðu onima koji su
zabranjeni su hidrogenizovane masnoæe, aspartam i
monosodium glutaminat, za koje se zna da su povezani
sa zdravstvenim problemima.
Bez pesticida
Najbolji naèin da izbegnete pesticide jeste da jedete
organsku hranu, jer su zabranjeni u njenoj proizvodnji.
Preko 311 pesticida se rutinski koristi u tzv. konvencionalnoj proizvodnji, i njihovi ostaci su èesto prisutni u
neorganskoj hrani. Prema izveštaju pojedinih evropskih
vlada, preko 40% konvencionalno gajenog voæa, povræa
i hleba na tržištu sadrži otrovne pesticide. U pojedinim
namirnicama, sadržaj je znatno viši, npr. u svim
pomorandžama, 90% sveg hleba, 72% grožða, 95%
krušaka, itd.
40
YO G A & F I T N E S S
Visoki standardi
Organska hrana dolazi iz proverenih izvora. Sve
organske farme i hrana se inspekcijski proveravaju najmanje jednom godišnje. Standardi za organsku hranu su
izloženi u zakonima Srbije i EU.
Briga za životinje
Organska poljoprivreda ima najhumanije uslove za život
životinja. Ovi uslovi su najpribližniji uslovima u njihovom prirodnom okruženju - sa mnogo slobodnog kretanja, izmenom pašnjaka i komotnim skloništima.
Dobrobiti za prirodnu sredinu
Organska poljoprivreda doprinosi veæoj raznolikosti
divljeg života na imanju. Smanjuje zagaðenje usled
prskanja, proizvodi znatno manje ugljendioksida itd.
Branko Èièiæ, predsednik Fonda Organska Srbija
OA Z A ČULA
Probudite telo
Način kako se jede je podjednako važan kao i ono šta se jede. Celo telo je budno dok jedemo. Zato je važno zadovoljiti sva čula: vid, sluh, ukus, dodir i miris. Hrana treba da bude
sveže pripremljena, da lepo izgleda i da je ukusna. Najbolje je jesti u tišini ili u veoma prijatnom ambijentu, tako se nikada nećemo prejesti. Budući da su ćelije želuca svesne razgovora za vreme jela, pa ako čuju grubu reč, želudac će se zgrčiti od stresa. Hraniti se u
skladu sa sopstvenim potrebama, telesnim tipom i vremenskim ciklusom, bilo da je
u pitanju doba dana ili godine, znači na najbolji način iskoristiti životnu energiju,
snagu i inteligenciju koju nam obezbeđuje određena namirnica.
Slede kratki saveti koje je lako primeniti.
Potrebna je želja i malo dobre volje i
rezultati neće izostati: zdrav apetit,
snažnije varenje, bolje usvajanje hranljivih
materija itd. Jednostavnije rečeno – zdraviji i srećniji život.
Nemojte jesti sve dok prethodni obrok
nije probavljen.
Jedite kada ste gladni i pijte kada ste
žedni. Nemojte jesti kada ste žedni, niti
piti kada ste gladni.
Hranite se u skladu s dobom dana,
sezonom, duhovnom i telesnom
prirodom.
Jedite sedeći u mirnoj i opuštenoj
atmosferi. Nemojte jesti u hodu, tokom
zabave, gledanja TV-a itd.
Nemojte piti hladnu vodu posle jela.
Žvaćite dobro i ne stavljajte puno hrane
u usta. Nemojte jesti na brzinu, prepunim ustima ili presporo i predugo.
Jedite tako da ispunite 1/2 ili 1/3
želuca. Nikada se ne prejedajte.
Neka vam ishrana bude raznovrsna, a
obroci lako svarljivi.
Spavanje ili naporan rad se ne preporučuju neposredno nakon jela.
Nikada ne upotrebljavajte med pri
kuvanju, i ne mešajte mleko sa mesom,
mesnim prerađevinama, ribom, kiselim
i slanim ukusom.
,,Neka hrana bude tvoj lek.
I neka tvoj lek bude hrana’’
Hipokrat
YO G A & F I T N E S S
41
OA Z A ČULA
Zdravije
iz kuhinje
Pilav od povrća
Sastojci: 1 šolja pirinča, 2 kašike ulja, 1/2 kašičice semenki kima,
2 lovorova lista, 4 čena belog luka, 1 glavica iseckanog crnog luka,
4 kardamona, 1 sitno iseckana šargarepa, po 1/4 šolje smrznutog
kukuruza i proprženih lešnika, 1/4 kašičice samlevenog kima,
1/3 šolje smrznutog graška, so
Pirinač dobro operite, stavite u činiju, prelijte vodom i ostavite da
odstoji 30 minuta. U tiganju zagrejte ulje i oko 2 minuta propržite
semenke kima, kardamon, beli luk i lovorov list. Dodajte šargarepu i
dinstajte još 3–4 minuta. Zatim ocedite pirinač, sipajte ga u tiganj,
dodajte grašak, kukuruz, lešnik i sve zajedno dinstajte 4–5 minuta.
Dodajte 2 šolje tople vode, mleveni kim i so. Kuvajte do ključanja,
smanjite temperaturu i kuvajte još 15 minuta.
Recepti preuzeti iz časopisa “Jelo i piće”
Salata s jabukama
Sastojci: 1 ajsberg salata, 1 šargarepa, 1 krastavac, 1 struk celerove
drške, 1 kisela jabuka, 1 crvena papričica, blagi soja sos, ulje
Odvojite listove ajsberg salate, operite, prosušite i isecite na deblje
rezance. Očišćenu šargarepu i krastavac izrendajte na krupno rende,
dršku celera dijagonalno na elipse, papričicu na tanke kolutove, a
jabuku na veoma tanke listiće. Sve sastojke stavite u činiju za salatu,
začinite blagim soja sosom i uljem po ukusu, izmešajte i servirajte.
42
YO G A & F I T N E S S
TA KO B O Ž A N S K I
fitness klub za dame
Najpopularnija ulica u Beogradu, Strahinjića Bana, dobila je oazu za uživanje i
rekreaciju – fitness i wellness klub „ORANGE“.
O
vaj klub je namenjen isključivo damama, a opremljen je svim sadržajima neophodnim za relaksaciju i
održavanje željene forme.
Sala za vežbanje je opremljena najsavremenijom opremom vodećih svetskih proizvođača (LifeFitness, Bodytec,
Stott Pilates i dr.) i omogućava vam da na idealan način
održavate željenu formu. Prvi put kod nas ljubitelji pilatesa moći će da vežbaju na reformerima - originalnim
pilates krevetima.
Deo za masažu se sastoji od odvojenih apartmana što
doprinosi relaksirajućoj atmosferi i omogućava potpuno
uživanje u različitim tretmanima tela: kraljevskoj masaži
(4 ruke), masaži vulkanskim kamenjem, ajurveda masaži
(shiro dhara), aromaterapiji, kao i u relaks, terapijskim i
šiacu masažama!
U ponudi su i posebni, vrlo efikasni anticelulit programi,
a infracrvena sauna će vam podariti svu blagotvornost
bez neprijatnosti visokih temperatura.
Posle svega našim damama je na raspolaganju klupski
kafe sa fito-barom u kome se nude različiti proteinski
kokteli, veliki izbor čajeva, kao i sveže ceđenih sokova.
Da bi se dame osećale prijatno i dostigle željeni izgled i
zadovoljstvo, pobrinuće se stručno osoblje, koje ce
svakom posetiocu ORANGE kluba posvetiti posebnu
pažnju kako bi uz maksimalno dobre uslove dobili i
vrhunski rezultat.
Kompanije imaju mogućnost da zaposlenim damama, kao
i poslovnim partnerima ponude nešto sasvim novo i
osvežavajuće - vežbanje i opuštanje na jednom mestu.
YO G A & F I T N E S S
43
TA KO B O Ž A N S K I
Oaza u kojoj je vreme stalo
Wellness klub “Zvezda siti oaza”
smešten je u zgradi Veslaèkog kluba,
postoji veæ dve godine. Na dva nivoa,
savremeno opremljen, sa teretanom,
salom za grupna vežbanja, salom za
masaže, zatvorenim bazenom, finskom
saunom, parnim kupatilom, teniskim
i terenima za odbojku na pesku, i
svim propratnim sadržajima, ovaj
centar se od drugih u gradu po mnogo
èemu razlikuje. Daleko od gradske
buke, smešten u prirodi, nadomak
reke, tako da je i put do njega veæ
relaksacija.
44
YO G A & F I T N E S S
T
iha muzika odjekuje duž svih hodnika. Sa
kraja jednog dopire šum vode. U kristalnoèistom bazenu vitka plavokosa devojka sklopljenih oèiju uživa u udaru podvodnih
mlaznica. Danas je sama, a inaèe dolazi s prijateljicama. Tik uz bazen, na dugoj klupi od mermera, anatomski oblikovanoj koja greje, opušta se sredoveèni gospodin, ataše
jedne istoènoevropske zemlje. Levo, zamagljena vrata finske
saune otkrivaju da i tu nekoga ima... A u susednoj sali najbolji
vaterpolista sveta, Šapiæ, sa nogom u gipsu, ne propušta naporan trening, uprkos gadnoj povredi...
Široka lepeza ponude
Ovo je stvarnost koju svakodnevno, do duboko u noæ, nudi
jedno mesto, ušuškano meðu brezama i kestenovima beogradske Ade Ciganlije. Welness-fitness centar “Zvezda siti oaza”
zaista je oaza relaksacije, mira, zdravlja i lepote. Nenametljivo,
ovo je jedno od onih mesta koje opèini èim se u njega kroèi.
“Ovde imamo sve ono što poslovni èovek, optereæen
stresom, obavezama i umorom može da
poželi, kako bi se opustio”, s osmehom govori PR kluba, Verica Maksimoviæ, i objašnjava: “Imamo tzv. fitnes-deo, teretanu sa
spravama za vežbanje sa kardio-zonom, salu
za grupne vežbe, pilates, aerobno vežbanje i
slièno, sale za masaže: relaks, anticelulit, terapeutsku i sportsku, kao i spa-zonu:
zatvoreni bazen sa ðakuzijem, finsku saunu,
tepidarijum, “tropske kiše”... A upravo
otvaramo i “bjuti-centar” koji æe pokriti celokupnu negu tela, masažu vulkanskim kamenjem, aromaterapiju, detoksikaciju organizma... Imamo i
teniske terene. Naravno, tu su i propratni sadržaji,
klub, restoran, vrtiæ.”
Sve nabrojano, pravu vrednost dobija tek kad se
osmotri i proba. Besprekorno èisto, svetlo,
nenametljivo i toplo deluje svaki kutak. Opušteno.
Dovoljno veliki prostor da i kad sto ljudi primi ne
postane tesan. Osmislivši da sistem korišæenja nema vremenskog ogranièenja, odgovorni u “Oazi” su uèinili pravu stvar.
Niko vam ovde neæe pokazati na sat i reæi da je vaš termin istekao. Zato se ovde uživa i zaboravi na vreme.
Provera zdravstvenog stanja
Obrazovani, ljubazni i profesionalni su ovde svi. Od
trenera, koji su odreda bivši vrhunski sportisti, preko
masera-profesionalnih fizioterapeuta, do mladih i predusretljivih hostesa koje govore bar dva jezika. Meðutim, nisu klijenti “Oaze” samo bogati ljudi. “Imamo
meðu korisnicima i studente i penzionere. Zahvaljujuæi
razlièitim vidovima èlanstva, naše usluge nisu nedostupne. A dajemo i brojne popuste”, objašnjava Verica.
Ona napominje i da svako pre poèetka bavljenja vežbama treba da ispita svoje zdravstveno stanje i moguænosti
svog organizma. Zato je tu ordinacija “Vita maksima”
koja svakom buduæem èlanu nudi kompletan pregled.
Tek tada se stupa na neku od sprava, opremljenih
pulsmetrima, a uvek postoji i moguænost da se izabere
individualni rad sa trenerom, za poèetak, dok se ne
utvrde moguænosti i ogranièenja. To je u ovom centru i
uobièajeni postupak, jer se pre svega vodi raèuna o
zdravlju polaznika.
Beskrajno opuštanje za sve
Treninzi se èesto, iz prostorija kluba, presele na okolne
staze i poljane Ade Ciganlije. Kad vreme to ne dozvoljava, uživa se u bazenu, ili na nekoj od pet pokretnih
traka, ali kontakt s prirodom ne prestaje. Brojni veliki
prozori, ukrašeni brižljivo negovanim cveæem, pružaju
velièanstven pogled.
“Relaksacija se ovde èesto pretvori i u pravu zabavu,”
prièa gospoðica Maksimoviæ. “Kraj bazena nedavno smo
imali roðendansku proslavu. A kad je lepo vreme,
ležaljke se iznesu napolje i tada je ugoðaj kompletan.”
Prijatno, humano i umirujuæe. Po meri èoveka. Za
usamljene, ili porodiène ljude. Podjednako dobar za profesionalne sportiste ili samo rekreativce. Ili za hedoniste.
Za stare ili mlade, svejedno. I za najmlaðe. Ali za njih,
ako imaju manje od 16 godina, ulazak i korišæenje
sadržaja kluba – nisu dozvoljeni. Mogu da popiju sok u
klubu, a oni najmlaði, dok mama ili tata vežbaju, mogu
da borave u vrtiæu kluba, da se klackaju, igraju u pesku,
loptom... Sve je moguæe. Kao u pravoj oazi. Samo je
treba pronaæi, a to nije teško. Vijugavom stazom,
izmeðu breza i kestenova Ade...
Pripremila: Ž. Isailoviæ
Kako postati član “Oaze”
Individualno članstvo u Klubu ima više vidova.
Postoji “elegans kard” koja obuhvata sve sadržaje:
u trening-zoni, spa-zoni, pohađanje grupnih časova vežbi, besplatan ulazak i parking na Adi
Ciganliji, popuste za članove porodice, zdravstveni
pregled po specijalnoj ceni. A moguće je koristiti i
usluge personalnog trenera, masažu, solarijum...
Postoji i “sport kard” koja obuhvata sve pomenute
sadržaje, osim spa-zone. Naravno, moguće je član
biti na godinu, pola godine, mesec, a s obzirom
da klub ima dobru saradnju sa “Dajnersom”,
omogućeno je i plaćanje na rate.
Kompanijsko članstvo podrazmeva posebne
pogodnosti, a postoje i poklon-vaučeri kojima se
mogu obradovati drage osobe, npr. relaksmasažom, ili treningom i opuštanjem u spa-zoni.
YO G A & F I T N E S S
45
YO G A I S P O R T
Yoga P
&tenis
dobitna
kombinacija
Uz svu lepotu koju tenis sa sobom nosi,
jer je kompleksan sport u kome je sadržana
kreativnost, brzina, spretnost, to je takoðe
i sport koji telo razvija asimetrièno.
O tome šta sport sve donosi i èemu vas uèi,
mogu se knjige pisati
o svojoj popularnosti,
tenis je danas svakako
sport broj jedan u Srbiji.
Trenutno bi svi da ga igraju. Veæina gleda na ovaj
sport kao na rekreaciju, ali
je sve više onih koji bi se aktivno
bavili tenisom. Za nas teniske
trenere je to “povoljan” razvoj
situacije, ali pošto sam i roditelj
tenisera, u prilici sam da dam i kritièki osvrt na ovaj sport.
Joga kao spas
Tenis, kao individualni sport èak
prednjaèi u svojim kvalitetnim
doprinosima u
razvoju liènosti deteta
koje se njime bavi. Ono gde se negativnost može osetiti jeste fizièki
razvoj. Veæe korišæenje jedne strane
tela, dovodi do asimetrije koja pojedinim takmièarima zbog deformitetima kième ponekad prouzrokuje i
prestanak igranja tenisa.
Još od vremena kada sam kao dete
igrala tenis, znalo se da se sportisti u
klubovima i sportskim centrima
širom sveta, posle svojih napornih
treninga, relaksiraju odlaskom u
bazen, saunu ili na masažu. Ni danas
kod nas u veæini teniskih klubova
nema takvog propratnog sadržaja,
koji bi omoguæio da se sportista
opusti posle višesatnog treninga. Bez
toga, deci se samo pumpaju mišiæi,
koji su naizgled jaki, ali i veoma
kruti. Takva deca su samo sklonija
povredama.
Ovde nastupa joga kao spas. U
nedostatku ranije pomenutih
“savršenih” uslova, okrenuti se jogi
je više nego pametno.
46
YO G A & F I T N E S S
Od opuštanja do
samopouzdanja
I sama sam iskusila blagodeti joge,
a o svom detetu da i ne govorim.
Ne samo da se kroz višemeseèno
upražnjavanje joge, na moje oèi
dešavalo da se æerkino spušteno
desno rame prosto izdiže u istu
ravan sa levim i da mišiæi postaju
elastièniji, veæ je ona, inaèe u
velikom rastu, bivala sve koordiniranija.
Svakim novim èasom saznavale smo
toliko novih stvari, koje su samo
“upadale” u funkciju tenisa da sam
sad sasvim sigurna da se naši životi
više i ne mogu zamisliti bez joge.
Opuštanje, pravilno disanje, samomasaža, jaèanje samopouzdanja
samo su naznake onoga što vas joga
može nauèiti.
Naša instruktorka joge svojom
mirnoæom i veštinom je uspela da
mi do sada nalikuje na fizijatra, pa
na nutricionistu, ali i na psihologa.
Kakve god da smo dolazile na èas
joge, a znale smo biti i umorne i
neraspoložene, sa njega smo izlazile
oporavljene, energetski podignute.
Bolji kvalitet života
Moj savet trenerima, sportistima,
ali i roditeljima jeste zaokret u dosadašnjem naèinu života. Kvalitet
života se upražnjavanjem joge može
uzdiæi na viši nivo, a ono što možemo osetiti vrlo je individualno i
nalazi se negde duboko u svakom
od nas. Joga pomera našu
duhovnost a telo
oblikuje, za zdraviji i
lepši život.
Priredila: Olivera
Verica Stojanoviæ,
teniski trener
YO G A & F I T N E S S
47
YO G A I S P O R T
Uz jogu smo vedriji i opušteniji
Krajnji cilj oporavka sportiste u jogi je
potpuna stabilizacija psihièkog, emotivnog
i fizièkog stanja.
Joga prvenstveno podrazumeva vežbe za proèišæavanje
tela koje istovremeno smiruju um i disciplinuju telo.
Ona podrazumeva položaje tela (asane), relaksaciju,
meditaciju i vežbe disanja, kojima se postiže postepeno
ovladavanje duhom i telom, te maksimalno fizièko i psihièko zdravlje.
Ovim tehnikama poboljšava se funkcionisanje svih delova tela, ukljuèujuæi i unutrašnje organe. Omoguæava se
psihofizièka relaksacija, oslobaða stres i bistri um. To je
integralna tehnika koja paralelno razvija èovekove fizièke, psihièke i mentalne potencijale.
Joga je po strukturi pokreta najsliènija streèingu, meðutim vežbe disanja, relaksacije i meditacije je nadopunjuju i daju joj širu dimenziju. Joga podrazumeva potpuno
svesno, polagano izvoðenje vežbi prilikom kojeg se
maksimalno kontroliše disanje, jer se na taj naèin znatno poboljšava opuštenost mišiæa, ali isto tako postiže
staloženost, smirenost i opuštenost uma.
Dr H. Motojama ispitivao je 1976. godine delovanje
vežbi disanja i nekih asana registrujuæi moždane talase
pomoæu EEG-a, te uoèio porast talasa što je znak
48
YO G A & F I T N E S S
U oporavku sportiste je izuzetno važna dnevna rutina.
Na primer: Ustajanje rano ujutru, joga vežbe istezanja
celog tela i vežbe disanja, kako bi se izmasirali unutrašnji
organi. Zdrav doručak i obavezna šetnja posle svakog
obroka. Zdrav ručak, šetnja, odmor. Joga vežbe sa primenom aqua yoge (primena joge u bazenu), masaža.
Zdrava večera i raniji odlazak na spavanje.
duboke opuštenosti nervnog sistema. Na taj naèin osoba
postaje sve budnija, vedrija i opuštenija, brže se oporavlja i spremnija je za nove položaje.
Sve veæa relaksacija smanjuje kolièinu supstanci u krvi
koje su u vezi s poveæanim nivoima stresa, pa se relaksacijom ublažavaju napetost i anksioznost. Èim je
funkcionisanje nervnog sistema stabilnije, osoba se lakše
prilagoðava iznenadnom stresu, brže se ponovo vraæa u
stabilno stanje i suoèava sa novim stresovima.
Izvoðenje asana više odmara nego što umara mišiæe. Da
li je mišiæ opušten ili ne, može se ustanoviti posmatranjem elektriène aktivnosti koju proizvodi svako mišiæno
vlakno.
Napet mišiæ proizvodi veæu elektriènu aktivnost od
mišiæa koji je relaksiran. U istraživanju koje su proveli
Karambelar, Bole i Garote (Kivaljandana, Lonavela
1967. godine) elektrièna aktivnost razlièitih mišiæa bila
je grafièki registrovana na 14 muškaraca i tri žene, pre i
posle treninga, te za vreme izvoðenja dve asane. Uoèeno
je da je mišiæna aktivnost prilikom izvoðenja ovih asana
bila znaèajno smanjena.
To ukazuje na èinjenicu da praktikovanjem asana
istežemo mišiæe, ali ih istovremeno i relaksiramo.
Podstièemo cirkulaciju u mišiæima, a dubokim disanjem
osiguravamo dovoljno kiseonika u krvi što omoguæava
bolji metabolizam, a time i efikasnije odstranjivanje
nepoželjnih supstanci iz organizma.
UTICAJ JOGE NA PSIHOSOMATSKO ZDRAVLJE
Vežbe disanja (pranajame) utiču na:
Pročišćavanje krvi
Povećavanje apsorpcije kiseonika
Jačanje pluća i srca
Usklađivanje rada žlezda s unutrašnjim lučenjem
Povećavanje otpornosti prema infekcijama
Dovođenje krvnog pritiska u normalu
Stabilizaciju i usklađivanje rada nervnog sistema
Odstranjivanje stresa, nervoze i potištenosti
Umirivanje misli i osećanja
Stvaranje unutrašnje ravnoteže
Asane (joga položaji) deluju na:
Povećavanje pokretljivosti zglobova
Smirenje i osvežavanje nervnog sistema
Opuštanje, jačanje i dobru prokrvljenost mišića
Masažu unutrašnjih organa
Usklađivanje rada žlezda s unutrašnjim lučenjem
Jačanje imuniteta
Povećavanje pokretljivosti kičme
Podsticanje metabolizma i rada limfnog sistema
Meditacija poboljšava:
Relaksaciju
Koncentraciju
Smirenje toka misli
Potpunu fizičku i psihičku usmerenost
Unutrašnji mir
Mentalnu kondicija
YO G A & F I T N E S S
49
L E P OTA T R A D I C I J E
Osam nivoa
Aštanga joge
Nauka i praksa koja se razvijala hiljadama
godina u pravcu moralnog, fizièkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog razvoja.
D
anas se aštanga joga svrstava meðu
najznaèajnije duhovne prakse u svetu.
Povodom boravka u jednoj od najpoznatijih škola aštanga joge (Ashtanga
Yoga Research Institut) u Majsoru u
Indiji, predstavljamo ukratko ovu praksu kroz razgovor
sa uèiteljima Sarasvati i Šaratom Rangasvami i Džonom
Skotom.
Slede preporuke nežnijem polu od uèiteljice aštanga
joge, Sarasvati Rangasvami.
- Pre svega, kada je reè o trudnicama, rekla bih da je
dobro za njih da vežbaju – disanje dovodi kiseonik u krv
i ka bebi. Beba takoðe puno dobija vežbanjem i mame
su veoma fleksibilne u to vreme. Nakon poroðaja
poželjno je da se majka odmara tri meseca kao i tokom
prva tri meseca trudnoæe. Može se malo vežbati ali bez
skakanja. Najbolje je sedeti i disati. Sve zavisi od osobe.
Žene bi trebalo da se odmore i naprave trodnevnu
pauzu tokom svog meseènog ciklusa. Meðutim, mnoge
žene sa Zapada nastavljaju sa vežbanjem što je veoma
loše. Meseèni ciklus je vreme za odmor.
Kakav biste savet dali
uèiteljima Aštanga
joge?
- Da ne bi trebalo da menjaju metod i da bi ono što
su nauèili sa nama u Majsoru
trebalo da poduèavaju. Ako
pratite Guruðijev metod sve
postaje spiritualno. To æe
promeniti umove, sve. Vežbajte
prvu seriju asana, to je dovoljno,
ali nemojte stati. Važno je posma-
50
YO G A & F I T N E S S
trati ljude i videti šta im odgovara i onda odabrati praksu koja je prikladna za njih. Èak i veoma krupni ljudi
mogu uraditi pozdrav suncu uz korektno disanje ili jednostavne asane praæene disanjem uz kontrakcije i odgovarajuæe taèke na koje usmeravamo pogled. Takoðe,
bolesni ljudi mogu vežbati disanje. Moguæe je da æe se
oseæati sreæno i njihova tela æe postati lagana. Mnogi
nam kažu da im je, kroz Aštanga jogu, Guruði promenio život.
Kako vidite buduænost Aštanga joge?
- Ono što je važno jeste da se zadrži tradicionalan
metod. Disanje (ujjayi), kontrakcije (bandha) i odgovarajuæa mesta na koja usmeravamo pogled (dristi) su
veoma važni. Sada ljudi menjaju jogu, mešaju je, ali to
nije Aštanga. Mnogo je onih koji poduèavaju ali nisu
došli da vežbaju sa nama. To nije korektno. Važno je
savladati ispravan metod. Poželjno je vežbati sa uèiteljima koji su vežbali sa nama. Oni poznaju korektan
metod i tražili su našu dozvolu za poduèavanje. Veoma
je važno ispoštovati uèitelje koji su vam preneli ovu
jogu. Takoðe, kada pronaðete uèitelja za koga mislite
da je najbolji za vas, pratite ga. A da li ste pronašli
pravog osetiæete u svom srcu. Aštanga kao sistem joge
postala je veoma popularna na Zapadu i spada u
najrasprostranjenije zdravstvene i fitness prakse danas u
svetu. John Scott, jedan od najpoznatijih uèitelja aštanga joge - koji inaèe ima svoju školu Aštange na Novom
Zelandu - govori nešto više o ovoj praksi iz iskustva sa
Shri Pattabhi Joisom, majstorom aštanga joge.
Šta razdvaja aštanga jogu od ostalih formi joge?
- Karakteristika koja istinski razlikuje aštanga jogu od
ostalih formi joge koje se danas praktikuju jeste jedinstven pokret/disanje sistem ili vinjasa. Pokret kroz seriju
pozicija (asane) stvara toplotu koja dovodi do znojenja.
Znojenje proèišæava inicirajuæi oslobaðanje od toksina
nakupljenih u površinskim masnim slojevima tela. Kako
uèenici dublje ulaze u praksu, toksini smešteni u
dubljim slojevima mišiænog spleta i unutarnjim organima takoðe se oslobaðaju što daje zdravo, tonizirano i
fleksibilno telo.
Kolika je važnost disanja u praksi
Aštanga joge?
- Moæ disanja ne može se preskoèiti s
obzirom da je reè o kljuènoj stvari u ovom
sistemu joge. Disanje energizira, smiruje i uvodi u meditativno stanje. Zvuk, punoæa i ritam disanja su veoma
moæni. Disanje (ujjayi), kontrakcije (ba ndha) i mesta na
koja usmeravamo pogled (dristi) - tri suštinske tehnike
vinjase - kada se primenjuju zajedno, dovode do ostvarenja fizièkih i meditativnih aspekata aštanga joge.
Šta biste poruèili praktikantima Aštanga joge?
- Mnoge godine praktikovanja su potrebne da bi se
razvilo razumevanje istinske suštine sistema aštanga
joge. Reè je svakodnevnoj praksi i na poèetku ne bi trebalo brinuti o tome kako izgledaju naše pozicije. To æe
samo odvuæi um od disanja. Važno je razumeti da je u
ovom sistemu disanje kljuè za fokusiranje uma.
Šarat Rangasvami je sin Sarasvati Rangasvami,
kćerke aštanga majstora koji je svojim učenicima
poznat kao Guruđi. Šarat je znao da će jednog
dana pratiti put aštanga joge koji je prokrčio njegov
deda. Ohrabren od strane svoje majke, Šarat se
predao putu joge u 19. godini. Sada, kao pomoćnik
direktora Instituta aštanga joge, vežba i dalje i
podučava jogi studente ove škole. Evo kako on
opisuje aštanga jogu:
- Sanskritska reč „ashtanga“ doslovno označava
osam nivoa koji, u skladu sa Patanđalijevim Joga
sutrama, korespondiraju sa osam različitih praksi
kreiranih kao sredstva za kontrolu uma i pročišćenje unutarnjeg bića: jama (moralna pravila), nijama (samopročišćenje i proučavanje), asana (pozicija), pranajama (kontrola disanja), pratjahara (kontrola čula), darana (koncentracija), djana (meditacija) i samadi (kontemplacija). U početku fokus u
aštanga praksi je na svakodnevnom vežbanju
asana, odnosno joga pozicija, da bi telo i čulni
organi postali fleksibilni, što je preduslov za stabilnost uma. Tehnike aštanga joge su grupisane u
šest različitih serija od kojih bi svaka trebalo da
bude vešto savladana i ispravnim redosledom pre
nego što se upustimo u savlađivanje naredne serije.
Akcenat je na vinjasi, specifičnom sistemu disanje/pokret koji stvara toplotu, izaziva unutarnje
pročišćenje i poboljšava cirkulaciju. Tu su pozicija
(asana) sa kontrakcijama (banda), disanje (uđaji) i
mesta na koja usmeravamo pogled (dristi) što bi
trebalo združiti.
Priredili: Ranko Stoiljkoviæ i Daniela Stefanov
YO G A & F I T N E S S
51
L E P OTA T R A D I C I J E
Snaga spokoja
Oni su neki novi samuraji. Na one iz devetog veka lièe
samo odorom – belim ili crnim pojasevima,
tradicionalnim širokim pantalonama (hakamama),
tamnoplavim, belim ili crnim, dok u papuèama –
zurikama odlaze do sale za vežbanje. Tu ih izuvaju i
na tatami stupaju bosi. Njihovi maèevi i noževi tupih
su seèiva, od drveta su. Prave katane su odložene.
52
YO G A & F I T N E S S
A
ikido je u Srbiji popularna veština.
Samo u Beogradu ima izmeðu 50 i 60
aikido-klubova što, posle Pariza i još
nekoliko svetskih metropola naš glavni
grad svrstava u sam svetski vrh.
Novi, aikido 21. veka ne želi da ubije i povredi protivnika, ne izvodi se na bojnom polju i, više od demonstracije
snage, aikido je danas – snaga spokoja.
- I naèin života, za one koji dotle žele da idu, kao ja –
objašnjava Velibor Vesoviæ, nosilac šestog dana u ovoj
istoènjaèkoj veštini, time i vrhovni autoritet na ovu
temu u Srbiji.
Ono što aikido sigurno nije, i ne treba da bude, formulisano je i prvim èlanovima statuta Svetske aikio asocijacije: to nije sport, i nije religija! I to poštuju èak i
Japanci, tvorci ove veštine. Zapadnom èoveku, sklonom
da sve što dolazi sa Istoka, obavije u misticizam, može
neverovatno da zvuèi èinjenica da je jedna istoènjaèka
veština, uz to drevna, osloboðena uticaja religije.
- Bilo je pokušaja da se, kroz aikido, promoviše šintoizam, zvanièna religija Japana, ali su ti pokušaji
odluèno spreèavani. Poštovanja nekih izvornih obreda,
svakako ima. Red mora da se zna. U sali za vežbanje,
svako ima svoje mesto. Trener je na poèasnoj poziciji,
ispod kamize – mesta gde visi slika osnivaèa, Morihei
Uešibe, kojoj se na poèetku treninga upuæuje pozdrav.
Napred, sa crnim pojasevima su judanše (nosioci danova, majstori), iza njih uèenici, sa belim pojasevima
(keikogi), oznaèenim od šestog do prvog kjua...
Pre vežbi, kata i borbi, pažnja se poklanja umu, pogledu
u sebe, smirenju. Kontrolom disanja, seizom, opušta se i
telo i duh. Slièno asanama u jogi, aikido-borci ovim
vežbama bude ki-energiju, lociranu malo ispod pupka, u
središtu tela. Koncentracijom, pravilnim disanjem,
fokusiranjem na taj deo svog organizma, oni to i uspevaju.
U tišini, ili uz nekakvu zvuènu komandu?
- Ne, ne, nema mantre – smeje se Vesoviæ.- Sve se to
postiže pravilnim stavom tela, ispravnim disanjem i
umirenjeem. Najzad, to možda i jeste neki vid meditacije. Tek posle te pripreme duha, prelazi se na vežbe
mišiæa, fizièke vežbe zagrevanja, pa na borbe i kate...
Objašnjavajuæi da je suština aikidoa, kao uostalom i svih
ISTORIJAT AIKIDOA
Japan je kolevka četiri moćne, drevne veštine:
džudoa, karatea, kendoa i aikidoa. U 9. veku
princ Tai postavio je temelje, korene današnjem
aikidou. Samurajske porodice obučavale su se za
borbu na bojnom polju, to je praktično bila vojnička obuka za savladavanje neprijatelja. Veština
ubijanja. I sve do 19. veka slovila je za takvu,
surovu veštinu. Odlikovala ju je i hermetičnost:
znalo se iz kojih se porodica mogu regrutovati
samuraji, aikido-borci.
U 20. veku Morihei Uešiba, osnivač modernog
aikidoa, shvativši da je vreme ratova i ubijanja
prošlo, a da aikido treba sačuvati, 1926. godine
osniva prvu aikido-školu u Japanu samo za uzak
krug ljudi, ali sa devizom da se kroz harmoniju i
spokoj stigne do snage, kako fizičke, tako i
duhovne. Protivnici se više nisu satirali, nego poštovali. Nisu smeli da budu ni povređeni. Shodno
reči Aikido ( u prevodu: put nebeske ljubavi ),
ova veština postaje više duhovna, misaona, a
manje snagatorska.
Izgubivši u Drugom svetskom ratu na vojnom
polju, Japan je, između ostalog, izgubio i pravo da
promoviše aikido. Ipak, početkom 50-ih ta
zabrana pada i aikido prvi put prelazi granice
Japana, najpre se prenosi na Havaje, potom na
ceo svet.
Hijerarhijski precizno ustrojen, aikido za vrhovnu
figuru, posle smrti osnivača Uešibe, imao je njegovog sina, a kad je on pre nekoliko godina umro,
tu titulu, do-šua, preuzeo je njegov sin. Njihova
vlast je, međutim, više ceremonijalna, a manje
suštinska. Do-šu potpisuje diplome majstorima, tu
je da bi se oko njega okupljali najbolji svetski aikido-borci...
YO G A & F I T N E S S
53
L E P OTA T R A D I C I J E
istoènjaèkih veština, da se sa što manje snage postigne
što bolji efekat, što nužno podrazumeva spoj snage uma
i tela, Vesoviæ tu ne vidi nikakvu mistiku:
- Ostati vitalan, zdrav i jak! U aikidou neko vidi
rekreaciju, neko zdravstveni boljitak jer nauèi da pravilno diše i drži svoje telo, a neki èak poènu da žive filozofijom aikidoa! Ništa nije obavezno, ali je jedno izvesno: aikido menja èoveka, i èovek menja aikido. Ali do
napretka svakako dolazi – uveren je Vesoviæ.
S obzirom da aikido nema stilova, ni pravaca, isti je i u
Japanu, i kod nas. Japanski uèitelji redovno poseæuju
Srbiju i naše klubove. Razmenjuju se iskustva, a iz
Japana pristižu i diplome majstorima, koji do nekog
narednog dana stižu polaganjem pred ovdašnjim
uèiteljima, ovlašæenim za to.
Dok uz tihu muziku i èaj, u ambijentu svedenom, oštrih
kontura i jakog koloritnog kontrasta, a opet èudesno
prijatnom i toplom, pokušava da objasni suštinu veštine
kojoj je poklonio ceo svoj vek, Velibor Vesoviæ, ne bez
tuge, objašnjava:
- Govorim mojim polaznicima da aikido može da se
vežba uvek, i na svakom mestu, a ne samo ovde u sali
par puta nedeljno. Neki to i èine. Drugi, zadovoljni
spokojem koji ponesu dok sa tatamija hrle u svlaèionicu,
ne vežbaju dok ponovo ovde ne uðu...
Nemaju svi, èak ni polaznici aikidoa, želju da, njime
voðeni, žive celokupan svoj život. Možda imaju neku
drugu filozofiju, a aikido im je samo jedan od segmenata življenja. Uostalom, prvi èlan statuta, podsetimo,
kaže: « Aikido nije religija!». Ne treba mu se klanjati.
Može se od njega uzeti samo deo, i deo sebe njemu dati.
RUSKI SISTEM
Osim aikidoom, Velibor Vesović ovladao je i još
jednom neobičnom disciplinom, poznatom pod
nazivom Ruski sistem, što je tradicionalna ruska
borbena veština poznata još od 10. veka. Borbe
rukama, nogama, pesnicama, rvačkim zahvatima,
oružjem, zatim odbrana od noža, pasa, borba u
malom prostoru, čak i borba «bez borbe», mišlju
ili drugim psihološkim oružjem, idealna je za
obuku specijalnih jedinica. U Rusiji, ona to i
jeste. Kod nas, iz raznih razloga – nema prolaz.
Dolaskom komunista na vlast, ova veština je i u
Rusiji bila zabranjena. Međutim, zahvaljujući
Staljinovim bodigardima koji su uočili koliko je
ona efikasna, vratila se u sistem obuke, sprovodi
se i danas. Posle raspada SSSR-a je čak još više
unapređena vežbama za umnu nadmoć nad
neprijateljem.
Sličnost u nekim zahvatima, snazi volje i uma,
pronašao je Velibor Vesović sa aikidoom i tako
uspešno savladao i ovu tehniku. Onima koji
požele, otkriva i njene tajne u svom klubu.
Sve je dozvoljeno.
- Sve dok se poštuje red, hijerarhija i higijena! –
naglašava kao specifiènost svog viðenja ove veštine njen
najbolji predstavnik u nas, Velibor Vesoviæ, judanša
šestog dana, spremajuæi se za put u Japan. Možda i za
sedmi dan...
Pripremila Ž. Isailoviæ
BIOGRAFIJA ZA DIVLJENJE
Velibor Vesović ima 53 godine, a već četiri je nosilac šestog dana u aikidou. Moglo bi se reći da je dosegao
sam vrh. Jer, uz Stivena Sigala, još samo nekoliko njih u svetu su nosioci sedmog dana. U Japan putuje često,
bar jednom godišnje.
U maloj vračarskoj ulici, Hadži-Prodanovoj broj 24, u prostoru koji odiše čistoćom, mirom i dobrodošlicom, u
svom klubu «Ars» obučava sve one koji to požele. Čak i decu. Uslovljavanja nema, ni kriterijuma. Aikido, kad u
njega jednom uđe, promeniće čoveka: u boljeg, smirenijeg, srećnijeg. A oni koji «zalutaju» na ovu adresu,
težeći agresiji, predimenzioniranju mišića i fizičke snage, shvate sami, ili im se pažljivo saopšti da je vreme
samurajskog gladijatorstva - prošlo...
54
YO G A & F I T N E S S
U Z AG R L J A J U KO S M O S A
Svetlost svesti
Đotiš, svetlost naše sopstvene svesti, svetlost planeta u našoj svesti, svetlost
koja obasjava čovečanstvo od njegovog nastanka i nastaviće da ga obasjava
večno.
Ova svetlost je suštinsko znanje o pojedincu, državi i svetu u celini. Hiljadama
godina ovo znanje živi i prenosi se na tradicionalan način, sa učitelja na
učenika. Znanje ne može da se izgubi jer ga štite čuvari znanja. Planete
same brinu o svojoj zaštiti.
Ljudi su planetama dali imena bogova, pripisujući im tako božanske moći.
Tradicionalni čuvari ovog večnog znanja i danas obožavaju planete kao
božanstva, klanjaju im se i prinose im darove u obliku cveća, mirisa, mleka...
Svaka napredna civilizacija je odavala počasti bogovima našeg solarnog
sistema koji imaju neograničenu moć da nam pomognu ili ne. Hiljadama
godina ljudi se okreću ka večnom suncu i mole ga za milost. Sunce uzvraća u
obliku podrške života.
Drevni čuvari vedske tradicije inicirani u tajne budućnosti i života u skladu sa
prirodnim zakonima sa osmehom na licu izlaze iz svojih meditacija i govore
nam da je život večan i da ga ništa ne može uništiti, život samo menja oblik,
izlazi iz jednog oblika i nakon izvesnog vremena ulazi u drugi oblik.
Đotiš ima koren u najstarijim svetim spisima, to je znanje koje nije napisano
od strane nekog mislioca, to je znanje koje je spoznato u najdubljim
meditacijama drevnih Rišija (vidovnjaka). Zato je đotiš temelj sve astrologije
koja nam je poznata i na zapadu i na istoku, izvor iz kojeg se račvaju razne
grane jednog stabla. Autor ovog teksta želi da vas zainteresuje da i sami
pogledate u prošlost i da se pronađete na izvoru, a takođe želi da vas povede
i u budućnost gde ćete se pronaći u večnosti.
Napisao: Milan Popov
YO G A & F I T N E S S
55
S AV R Š E N R I TA M
Poezija
pokreta
Ono što je jedinstveno za
barata natjam je da ovaj
ples predstavlja naèin
života. Da bi osoba postala
autentièan plesaè, potrebno
je da svakodnevno živi u
skladu sa duhovnim
naèelima harmonije uma,
duše i tela.
56
YO G A & F I T N E S S
“Kuda ruka krene, pogled sledi. Kuda pogled vodi,
um sledi. Gde um prebiva, tamo srce sledi.
Tamo gde srce poèiva, tu je stvarnost postojanja.”
Abinaja Darpanam
B
arata natjam (bharata natyam) je
tradicionalni klasièni ples koji
potièe iz južnoindijske pokrajine
Tamil Nadu. Star je oko 5000
godina, a fragmente plesa i
danas nalazimo izrezbarene u
zidinama hramova. Jedan je od sedam klasiènih plesova.
Najstariji je oblik svih plesnih formi i smatra se oblikom
joge jer poseduje veliku spiritualnu snagu. Poznat je po
svojoj gracioznosti, èistoti, sofisticiranosti, suptilnosti,
lepotama razlièitih figura i pokreta. Uzdiže i plesaèa i
publiku u više sfere duhovne svesti.
Pokret, drama i muzika
O poreklu barata natjama govori drevna prièa iz
Purana, kada su polubogovi zamolili kreatora univerzuma Bramu da sastavi vedu koja æe biti razumljiva
obiènom èoveku. Tako je Brama sastavio natja-vedu,
koja u sebi sadrži ostale èetiri vede. Iz rig-vede je uzeo
reèi, iz ajur-vede pokrete, iz sama-vede muziku, a iz
atarva-vede razlièita oseæanja. Nakon toga, Brama je
zamolio sveca Baratu da zapiše natja-vedu i da njeno
znanje proširi na planeti Zemlji. Tako je nastala natja
šastra - nauka o pokretu, drami i muzici. Ona opisuje
sve gestove, položaje tela, filozofiju plesa, pravilno
izvoðenje, kostim, šminku, nakit, scenu, pa èak i publiku (jer i publika mora posedovati odreðene
kvalifikacije).
Naziv barata natjam (bharata natyam) potièe od korena
reèi bha- što znaèi zanos, oseæanja (bhava); ra – melodija
(raga); ta - ritam (talam). Natyam - znaèi ples. Takoðe
je dobio naziv i po svecu Barati.
Najpoznatiji i najbolji kosmièki plesaè je Šiva, koji daje
potrebne blagoslove da bi se ovaj ples izvodio u pravom
raspoloženju.
Barata natjam se deli na tri grupe: nrita, nritja i natja.
Nrita (nritta) su ritmièki elementi. Doèaravaju govor
ritma kroz pokrete tela. Nritja (nritya) doèarava poetièna znaèenja uz pomoæ gestikulacije, mimike, izražavanja
emocija i razlièitih položaja tela. Natja (natya) je kombinacija nrite i nritje. Postoji 120 osnovnih položaja tela i
108 položaja ruku. Sve ovo je upotpunjeno pokretima
glave, vrata i oèiju.
Božanski ples
Teme o kojima ples govori su mitološke i baziraju se na
spisima poput Mahabharate i Ramajane. Èesto se stihovi
pesme na koju se pleše predstave publici zajedno sa
osnovnim pokretima, kako bi publika imala bolje
razumevanje plesa. Ples je veoma dinamièan i precizan.
Razvija oseæaj svetosti prostora, jako je centriran, balansiran i geometrièan. Zahteva stalnu praksu, dobru koordinaciju pokreta i fizièku izdržljivost.
Naèin izvoðenja u barata natjamu možemo nazvati i
glumom, jer je mimika od suštinske važnosti da bi se
prenelo raspoloženje i tema o kojoj ples govori. To je
poezija koja je pretoèena u pokret. Predstavlja spoljašnju
manifestaciju dubokih unutrašnjih oseæanja.
Tradicionalno, ples su izvodile devojke koje su se nazivale deva dasi (sluškinje bogova). One su pripadale
porodicama hramskih plesaèica, i ceo svoj život bi
posveæivale tome živeæi u hramu.
Njihov ples je bio neizostavni deo svakodnevnih rituala
obožavanja božanstava, i imale su veoma visok i cenjen
položaj u društvu. Njihova tela su bila most koji
povezuje ljudsko sa božanskim. Od malena se bile
obuèavane u 108 vrsta umetnosti koje su poznavale do
savršenstva. Niko nije imao pristup hramu kada su one
izvodile svoj ples za božanstva.
S AV R Š E N R I TA M
Važan je ples, ne onaj ko ga izvodi
Svoj procvat barata natjam doživljava tridesetih godina
prošlog veka, kada je postao dostupan oèima obiènih
ljudi, izvan hramskih zidina. Tada su poèela prva
prenošenja znanja i tehnika plesa devojkama koje nisu
bile iz porodica deva dasija. Danas se ples izvodi kako u
duhovnom i ritualnom tako i u svakodnevnom životu
ljudi.
Osnovno pravilo barata natjama je: “Važan je ples, ne
onaj ko ga izvodi.” Plesaè je kanal, receptor. To je proces
sublimacije ega. Plesaè dopušta da bude instrument u
rukama božanstva za koje pleše, i ako je iskren u tome
može imati visoke duhovne samospoznaje. Ovo daje
barata natjamu duhovnu formu.
Nauèni aspekt plesa ukazuje na težnju za dostizanjem
savršenstva telesne tehnike,
simbola i ritma. Filozofski
aspekt govori o traganju
duše za božanskim. Simbol je
estetskog savršenstva. Muzika
za ples se izvodi uživo,
a instrumenti koji
ga prate su sitar,
tampura, mridanga,
vina, table, flauta,
èinele. Obièno ga
pleše samo jedan
plesaè, par ili cela
grupa, ako se radi
o drami.
58
YO G A & F I T N E S S
O autoru teksta…
Violeta Purhmajer (Venu Rati), oduvek je bila
fascinirana Indijom. Još kao devojčica pohađala je
časove joge kod Jasmine Puljo. Prvi kontakt sa
barat natjamom desio se 1994. godine kada je
imala priliku da prisustvuje plesnom nastupu u
ambasadi Indije u Beogradu. Potpuno fascinirana
plesom odmah je osetila da je pronašla ono za
čim je tragala i odlučila da što pre počne da uči.
Tako je započela svoju edukaciju, koja se samo
šest meseci kasnije nastavila u Indiji.
Violeta je u Indiji provela četiri godine učeći u poznatoj školi Triveni Kala Sangam u Nju Delhiju.
Kako sama kaže, te četiri godine su bile najlepše
u njenom životu. Putovala je po celoj Indiji potpuno očarana kulturom, arhitekturom i koloritom
te zemlje i prijateljskim ljudima. Osećala se tako
blisko i povezano, kao da je tu rođena. Veliki deo
vremena je takođe posvetila studiranju vedske filozofije, meditaciji i obilasku čuvenih hramova.
Violeta se iz Indije vratila kao diplomirani instruktor barata natjam plesa, sa željom da njegove lepote podeli drugima. U Beogradu drži časove plesa.
Nastupala je puno puta širom Srbije, Hrvatske,
Nemačke i Indije. Jednom u dve godine odlazi u
Indiju radi usavršavanja svog umetničkog i
duhovnog razvoja.
K N J I G E Z A Z D R AV I J I P O G L E D N A S V E T
Seks kao životna energija
Žudnja nije samo impuls koji nas vodi u krevet, to je
nagon koji nas održava u životu. Seksualna žudnja je
povezana sa željama koje nas motivišu i u svim
drugim aspektima života.
Za taoiste, seksualna energija, ili čing, čini suštinski
deo ukupne fizičke energije koja se naziva či. Ljudi koji
su u dosluhu sa sopstvenom seksualnom energijom
imaju više snage da ostvare svoje ciljeve i snove u
ostalim oblastima svog života. Kada negujemo svoju
seksualnu energiju, tako je transformišemo i time
uvećavamo svoju ukupnu energiju. Ali za početak treba
da ustanovite koji je vaš trenutni nivo žudnje i zadovoljstva, da biste potom mogli da naučite kako da
uvećate i jedno i drugo.
Poklanjajte pažnju sopstvenom zadovoljstvu
Iako svi posedujemo ogroman potencijal za strast i
žudnju, suočavamo se sa preprekama koje dovode do
toga da ih retko doživljavamo. Zahtevi koje pred nas
postavljaju posao, prijatelji i porodica većini nas oduzima mnogo više vremena i energije nego što bismo
želeli. Vođenje ljubavi često se odlaže do polaska u
krevet, kada moramo da biramo između intimnosti i
preko potrebnog sna. U jednoj novijoj, sveobuhvatnoj
studiji u kojoj je ispitano više od 12 000 parova,
autori su zaključili da umor predstavlja najveću
prepreku seksualnom uživanju.
Da bi naš seksualni život mogao da bude uspešan,
moramo pokloniti dovoljno pažnje sopstvenom zadovoljstvu. Jer, kao što ostali aspekti života utiču na
našu seksualnost, tako naša seksualnost može imati
pozitivan uticaj na bilo koju drugu oblast našeg života.
Žena koja je u seksualnom pogledu zadovoljna mnogo
je srećnija i vedrija, a da i ne govorimo o tome da je
ona tada bolja i u ulozi partnerke, majke, ili u svom
poslu.
Kao i sve istinske stvari, seksualnost zahteva da joj
poklonimo dovoljno pažnje i dovoljno vremena, daleko
od telefona, dece, ili drugih poslova. Kao što ne očekujemo da ćemo u fizičkom smislu biti u formi ako ne
vežbamo redovno, isto važi i u pogledu seksualnosti.
Da bismo imali zdrav seksualni život, neophodno je da
svoju strast redovno negujemo.
Tekst je preuzet iz knjige Multi-orgazmički par,
Mantak Či & Manevan Čia.
Ova uzbudljiva i praktična knjiga pripada seriji
priručnika u kojoj će parovi otkriti jednostavne korakpo-korak tehnike za postizanje najintenzivnijih
višestrukih orgazama celog tela za koje nisu bili svesni
da su mogući, zatim za korišćenje seksualnosti kao
isceljenje, kao i produbljivanje ljubavi i duhovnog
odnosa. Knjiga Multi-orgazmički par otkriva tajne
seksa koje svaki par treba da zna: kako parovi mogu
da dramatično povećaju svoje uživanje, intimnosti i
zdravlje. Izdavač je Esotheria, a ovu knjigu, kao i
besplatan katalog izdanja možete poručiti na 011/
3285-949 i 011/ 631-820
Holografski univerzum, Majkl Talbot
Da li je sve na svetu opsena, varka uma, iluzija?
I je li sve u pojavnosti kako je doživljavamo
samo slika jednog džinovskog holograma, a
negde drugde stanuje neka druga, možda prava,
ali svakako drukčija realnost? Majkl Talbot,
pošavši od saznanja do kojih su došla ova dvojica naučnika, poklanja nam knjigu uzbudljivu,
drugačiju, knjigu nade, uz koju više nema straha
od nepoznatog, od smrti, od snova, od zastrašujućeg neverovatnog... Verujući da je čitav kosmos, i čovek u njemu,
samo jedan ogromni hologram (trodimenzionalna, a neuhvatljiva slika)
sa osobinom da i u svom najmanjem deliću čuva i krije odlike celine,
Majkl Talbot, slikovitim i sugestivnim opisima i primerima, uspeva da
čitaocu otvorenog uma pokloni smirenje. Smirenje, koje nije mirenje s
nepoznatim i pred nepoznatim, nego mir zbog spoznaje da je najveće
sadržano u najmanjem. Da svaki atom, svaka ćelija u sebi sadrži um
celog kosmosa. Otvorivši i oslobodivši um, Talbot sugeriše da svet nije
ni nepoznat ni zastrašujuć, nego je tu u nama, znan i divan...
Izdavač: Artist, Beograd
Oblikovanje enterijera,
Dubravka Vojnović
Iza ovakvog naslova knjige nije teško otkriti
autora – arhitektu. Ono što ova, bogato ilustrovana knjiga otkriva, i čime iznenađuje,
jeste da je Dubravka Vojnović znanje i znatno
iskustvo arhitekte gradila poštujući prirodne
zakone, zakone humanosti, a ne samo
arhitektonske, tehničke, matematičke. Prateći
drevnu mudrost Istoka, autorka insistira na
nužnosti uređenja životnog prostora na način koji će čoveku doneti mir,
sreću, spokoj, zdravlje, napredak. Moderna arhitektura već ustanovljava principe biogradnje i ekoloških kuća, sve više se vodi računa o
materijalima u građevinarstvu, o podesnosti mesta gde bi nikla kuća, o
podzemnim i kosmičkim zračenjima... Koristeći filozofiju života staru tri
hiljade godina, feng šui, Dubravka Vojnović objašnjava osnovne postulate ove drevne nauke. Bogat, ili skroman, životni prostor treba da
pruži harmoniju. A harmonija je ono čemu čovek po prirodi teži. Preporuke, praktične, kako da se to postigne, nudi ova jedinstvena knjiga.
Izdavač: autor
Lečenje mislima, Spasoje Vlajić
Da misao ima toliku snagu da može da se materijalizuje drevna je pretpostavka. Mnogi filozofi, pisci,
umetnici su to tvrdili. Ta teza stoji - skrivena, ili
eksplicitna - u vrhovnim knjigama svih religija sveta.
Spasoje Vlajić je u delu „Lečenje mislima“ sublimirao, skupio i predstavio mnoge načine na koje misao
deluje na čoveka samog, na drugoga, na svet...
Tvrdeći već poznato: da misli jednog čoveka oblikuju
njegov stvarni život, autor piše o tome kako misao
čovekova može da naudi njemu samom, ukoliko je mračna, negativna,
zla. Kako sačuvati životnu energiju, spasiti se od duhovnog vampirizma, osloboditi se bola, straha i svih duši tegobnih stanja, autor čak
nudi i svojevrstan praktikum za to. Nužno je smirenje, poniranje u
sebe, dovođenje u stanje spokoja. Osim Isusove molitve koju naglašava, autor čak nudi i svojevrsne forme molitvi-autosugestija za određena
stanja.
Izdavač: IP „Miroslav“ Beograd
YO G A & F I T N E S S
59
U L E P Š A J T E S E B I DA N
Prirodna
terapija kože
morskim
algama
U domenu lepote i kozmetologije,
iznenaðujuæe dobri rezultati su postignuti
u tretmanima algama, u sluèaju akni,
kožnih osipa, celulita, uèvršæivanja grudi,
mršavljenja i podmlaðivanja kože.
U
potreba algi poznata je u
svetu medicine, ne samo u
leèenju, veæ i kao prirodna
biljna terapija koja eliminiše štetne efekte savremenih lekova.
Alge se mogu smatrati povræem koje sadrži hlorofil, bez
korena ili stabla, koje raste u morskoj vodi. One su živi
organizmi biljnog sveta. Sastoje se od identiènih æelija
èiji rast omoguæava prenos hranljivih materija osmozom, iz æelije u æeliju. Interesantno je istaæi da se broj
poznatih vrsta algi kreæe oko 865.
Alge imaju znaèajnu sposobnost da dugo ostanu sveže i
zadržavaju 95 posto svojih osobina, ako se sakupe i
obrade bez napuštanja prirodne sredine. One sadrže sve
aktivne elemente pronaðene u živim æelijama, kao što
su natrijum, fosfor, kalcijum, sumpor, kalijum i magnezijum. Takoðe, sadrže i sve elemente tela, bakterije i
antibiotike zbog prisustva akrilnih kiselina.
60
YO G A & F I T N E S S
U studiju za negu lica i oblikovanje tela “Perfecta” alge
se uspešno koriste u tretmanu sledeæih problema:
O debljina
O starenje
O obnavljanje æelija i tkiva
O celulit
O dermatoza
O seboreja i akni
O podmlaðivanje kože
O maske
Uticaj algi na neke bakterijske bolesti, akne i problematiènu kožu je spektakularan.
Priredila: Ivana Živkoviæ, kozmetièki salon Perfecta
Prednosti maski od algi:
Q obezbeđuju ravnotežu u koži rehidrirajući epiderm
(površinski sloj kože)
Q snabdevaju neophodnim mineralnim solima,
aminokiselinama i vitaminima A, B, C, D, E.
Q prodiru u kožu putem osmoze
Q čine kožu elastičnom, mekom i čvrstom
Q odgovaraju svim vrstama kože
Q zatvaraju otvorene pore
Q zatežu opušteno tkivo i imaju značajan efekat na
linije na vratu i kese ispod očiju
Q poboljšavaju cirkulaciju krvi
Q posvetljuju tamne mrlje uspostavljajući ravnotežu u masnoj koži
Q usporavaju proces starenja
"TM otvara svest beskonaènom rezervoaru
energije, kreativnosti i inteligencije koji leži
duboko unutar svakog".
Mahariši Maheš Jogi
NAUČNO POTVRĐEN PROGRAM
Tečajevi Transcendentalne meditacije . TM Savez Srbije . 063 77 10 609 . [email protected]
YO G A & F I T N E S S
61
H A R M O N I J A P R O S TO R A
Prirodna ravnoteža energija
Vastu
U sklopu vedske književnosti krije se sveta
nauka graditeljstva zvana Vastu Šastra
(vastu-gradnja; šastra-nauka) koja pouèava
kako da sopstveno okruženje uskladimo sa
zakonima prirode i steknemo podršku i životno blagostanje.
V
astu je nauka koja nam može
ukazati na uzroke uznemirenja,
nesigurnosti i zabrinutosti u kontekstu našeg okruženja, odnosno
inspiracije, ushiæenja i entuzijazma u kontekstu nekog opet drugaèijeg okruženja. Dalekosežan uticaj vastua je
ovekoveèen kroz velike spomenike arhitekture koji su
odoleli vremenu i stihiji: piramide Egipta i civilizacije
Maja, rimski Koloseum, grèki Partenon i Tadž Mahal.
Ovi spomenici su u potpunosti bili osmišljeni i graðeni
po vastu principima: oblik, proporcije, dimenzije i
usmerenje prema glavnim stranama sveta. Pre oko tri
Joga stanovanja
Za vastu se može reći da predstavlja jogu stanovanja. Joga se bavi usklađivanjem pet elemenata u telu
vežbama disanja i telesnih vežbi i otklanjanjem stresa. Vastu ide korak dalje tako što teži da uskladi pet
elemenata u okruženju i otkloni bilo kakav stres.
Pomoću vastu principa u svakom domu se može ostvariti potrebna ravnoteža i uvećati pozitivna energija,
blagostanje i obilje. Na taj način se u domu ili na
radnom mestu postiže rajska atmosfera, pravo
utočište u kojem i sami postajemo produktivniji,
zdraviji i smireniji. Drevni proroci su došli do zaključka da svaki objekat predstavlja neku vrstu živog
organizma sa sopstvenim energetskim poljem. Duh
prostora su nazvali Vastu Puruša.
62
YO G A & F I T N E S S
hiljade godina monasi su prešli
preko planinskih venaca Indije i
Tibeta, dospevši do Kine,
prenoseæi pritom ovo
drevno vedsko znanje.
U Kini je ova nauka
bila prilagoðena lokalnim
klimatskim i kulturnim
uslovima. Tako je vastu postepeno bio zamenjen raznim školama
Feng Shuia - drevnom kineskom
veštinom podizanja i dizajniranja u cilju
postizanja optimalnog kruženja energije u
prostoru.
Kako deluje vastu
Mudraci i proroci drevne Indije su pažljivo razmatrali
uticaje pet elemenata (zemlja, voda, vatra, vazduh i etar
ili prostor) na ljudski organizam i okruženje. U sklopu
prirodnog okruženja, ovih pet elemenata su meðusobno
uravnoteženi. Meðutim, onog trenutka kada okruženje
postane preinaèeno u graðevinu, ova ravnoteža se
narušava. Svaka neravnoteža loše utièe na zdravlje,
bogatstvo i sreæu onih koji žive i rade u graðevini.
Tokom hiljada godina su mudraci prikupljali iskustva na
bazi odnosa prirodne ravnoteže i neravnoteže unutar
raznih graðevina i kao proizvod toga je nastao korpus
znanja koji je do danas ostao poznat pod imenom vastu.
Bez obzira o kakvom se objektu radi, pet elemenata
moraju da budu u ravnoteži da bi objekat bio usklaðen
sa podrškom same prirode. Svaki od elemenata pripada
strani sveta (zemlja-jugozapad, voda-severoistok, vatrajugoistok, vazduh-severozapad, etar-centar). Ovakav
meðuodnos elemenata i pravaca se višestruko odražava
na sve nivoe našeg postojanja. Osim pet elemenata i
pravaca (sever, jug, istok i zapad), suptilni planetarni
uticaji takoðe dosta utièu na naš svakodnevni život.
Iako ljudi danas retko doživljavaju kuæu kao živo biæe,
dobrobit koju može doneti ovakva premisa uistinu
može promeniti neèiji život. Postoje dve vrste
energija. Magnetna energija severa i solarna
energija istoka (ultravioletni zraci) nose
pozitivne, bazne uticaje, dok jug
(infracrveni zraci) i zapad (gama
zraci) nose negativne uticaje.
Zato su kuæe drevne Indije
bile pravljene tako da
prime pozitivne
energije severa i istoka, odnosno da ukuæane
zaštite od gama i infracrvenih zraka koji pristižu iz
pravca zapada i juga. Tokovi pozitivnih energija severa i istoka su
neometano tekli oko kuæe i završavali sa
njene jugozapadne strane, donoseæi ukuæanima dobro zdravlje i blagostanje.
Èovek je postepeno smetnuo s uma znaèaj
života u harmoniji sa prirodnim okruženjem.
Dom i radno mesto su postepeno postali mesta
ispunjena stresom i sukobima. Stres je meðutim
moguæe otkloniti veæ nakon jednostavnog
doterivanja pomoæu vastu alatki koje harmonizuju
odnos pet elemenata. Podešavanja je moguæe izvesti
na ekonomièan naèin, bez nepotrebnog ugrožavanja
okruženja. Sve što je potrebno uèiniti jeste da Vastu
Purušu, životni duh vašeg doma, oživite i prizovete
dobro zdravlje, obilje i sreæu ukuæanima.
Energetske blokade mogu ugroziti našu moæ u pogledu
ostvarivanja blagostanja, remeteæi oseæaj sopstvene produktivnosti u našem okruženju.
Kako gore, tako dole
Zakoni prirode jednako važe na nivou atoma kao i na
nivou èitavog kosmosa. To su složeni obrasci koji ljudsko telo povezuju sa njegovim životnim i radnim
okruženjem, sa okolnim svetom i konaèno sa èitavim
univerzumom. U izvornom stanju, svaki komad zemlje
je savršeno usklaðen sa kosmièkim poretkom.
Elementi zemlje, vazduha, vode, vatre i prostora (etra),
Sve je energija
Vastu metoda poèiva na zakonima balansa i harmonije,
koje najbolje oseæamo preko prirodnih tokova univerzalnih sila. Životna sila svojom esencijom prožima kosmos,
planetu Zemlju i prirodu (ukljuèujuæi naša tela). U
Japanu je zovu Ki, u Kini Èi. U Indiji je poznata kao
Prana. Rimljani je zovu Spiritus a Grci Pneuma. Na
hebrejskom je poznata kao Ruah a na arapskom kao
Rhor. Tok ove energije, koja u razlièitim kulturama
poprima razlièita imena, unutar životnog okruženja
takoðe može biti blokiran ili prekinut. Blokirana energija izaziva stres i bolest, škodeæi telu, umu i emocijama.
oduvek su bili savršeno uigrani. Ako ste ikada šetali
šumom ili bujnom livadom, pored potoka ili brze reke,
obalom okeana ili jezera, mir i spokoj bi vas obuzeli i
imali ste doživljaj sklada. U harmoniji sa svetom oko
sebe èovek može biti samo kada je u svom prirodnom
stanju
Dalibor Purhmajer, vastu inženjer
YO G A & F I T N E S S
63
I N F O K U TA K
“Orthomedicare”, dr Milka Popović
www.orthomedicare.co.yu
Dalibor Purhmajer, predsednik
Vastu asocijacije Srbije
www.geocities.com/vastu_srbija
Đotiš - Vedska astrologija
Milan Popov 063/7710-609
MASAŽA - savršen spoj drevnog
Istoka i savremenog Zapada, spoj
tradicije i znanja.
Akupresura, tai masaža, limfna
drenaža, refleksoterapija i manipulativna tehnika
Sebastijan Ardalić, jumeiho terapeut,
064/8901-279
U OVOM BROJU VAM
POKLANJAMO
Fitness & Yoga
Fitness club „Unicorn“
Ivan Miloradović, prof. fizičke kulture
011/39-75-111
Life–centar hotel „Zira“
Beograd, Ruzveltova 35, 065/431-0431
Life–centar „Colonial sun“
Beograd, Bul. Vojvode Putnika 32-34
065/431-04-31
Aerobic & Fitness Club „Star”
Vojvode Dobrnjca 50a, Čarlija Čaplina 39
064/23-27-827, 011/33-90-866
Olivera Stojanović, teniski trener
064/142-57-70
„Beograd džim”
Beograd, Francuska 26, Pećinačka 21
Aleksandra Rapajić Milošević,
viši sportski trener i mis fitness
JEDNU JUMEIHO MASAŽU
JEDAN BESPLATAN ČAS JOGE
DVE KNJIGE YOGA, Maje Popov
DVA DVD-a YOGA,
Jadranka Mikleca i Maje Popov
JEDAN ČAS FITNESS-a
Budite brzi i među prvima
se javite na adresu:
[email protected]
64
YO G A & F I T N E S S
YOGA CENTRI
Yoga centar
Novi Sad
Vežbe disanja za podizanje imuniteta,
pročišćavanje disajnih puteva
Specijalne terapeutske vežbe za kičmu i vrat
Vežbe oblikovanja tela
Transcendentalna meditacija
Yoga za sportiste
Mogućnost individualnih časova
Zina Belevski - 063/256-027, OŠ “Filip Kljajić”
[email protected]
Radović Saša - 061/156-00-07, Hala sportova
[email protected]
Dean Rašković - [email protected]
Jovanka Kavaja - 064/2935414
Vesna Jankov - [email protected]
Jasmina Stojić - 062/721-456, Ćirila i Metodija 2a
[email protected]
Jovanka Kljajić - [email protected]
Ljubica Marković - Vojvode Brane 2
[email protected]
Ivana Đikić - [email protected]
Dejan Marjanović - [email protected]
Jelena Gojković - 064/266-93-03, SC “Šumice”
Marija Tasovac - [email protected]
Vesna Udženija Landup - 064/12-92-463
OŠ “Milivoje Pavlović”, [email protected]
Dragica Petrović - 064/1562005
Vesko Minčić - 064/205-33-50, Dositejeva 37
Mirjana i Predrag Gnjatić - 063/82-50-657
Braće Radovanovića 36
Radojka Đorđević - 064/47-55-993, Lomina 42
Dragan Lončar - Vojvode Dobrnjca 26, 063/8464-027
Satjananda (biharska škola yoge) - Yoga centar “Gopi”
064/291-38-68, Krunska 37
Ashtanga-yoga - Ranko Stoiljković, 064/3539079
Prof. Jadranka Ardalić, učitelj terapeutske yoge
063 52 33 56
Yoga centar Srbije - www.yogacentarsrbije.com
YO G A & F I T N E S S
65
YOGA & FITNESS
[email protected]
Glavna i odgovorna urednica
Maja Popov
Grafička urednica
Vesna Boškov
Izvršna urednica
Maja Pakić
Saradnici
Dragana Marić, Milan Popov, Jadranka Ardalić, Sebastijan
Ardalić, Živkica Isailović, Dragan Lončar, Dalibor Purhmajer,
Olivera Stojanović, Ivana Živković, dr Milka Popović,
dr Mirjana Stošljević, Aleksandra Rapajić Milošević
Marketing
011/275-29-79, 063/55-89-81
[email protected]
Distribucija
Futura plus d.o.o, Petra Kočića 10, Zemun
011/30-72-600
Štampa
Cicero d.o.o, Beograd
Na naslovnoj strani
Ana Teodorović
Foto
Studio Leonardy
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
796
YOGA & Fitness : magazin za zdraviji
pogled na svet / glavna i odgovorna urednica
Maja Popov. - 2008, br. 1 (novembar)- . Beograd (Vatroslava Lisinskog 19 ) : Yoga
centar "Maya". 2008- (Beograd : Cicero). - 28
cm
Dvomesečno
ISSN 1821 - 0031 = Yoga & Fitness
COBISS . SR - ID 153717004
66
YO G A & F I T N E S S
IDEALAN NOVOGODIŠNJI POKLON
DVD + KNJIGA + ČASOPIS YOGA&FITNESS
ZA SAMO 300 DINARA
NARUDŽBINE: [email protected]
Zd
rav
o&
ZELENI ČARDACI
etno apartmani tik uz nacionalni park Tara
www.zelenicardaci.net
Ro
man
tièn
o
Download

Prelistajte časopis