Mašina za pranje posuða
Uputstvo za upotrebu
B
DW-S4520
Srpski
1)
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 1
2)
Deponovanje otpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3)
Uputstva za rukovanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Upravljaèka ploèa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Karakteristike mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4)
Prvo korišæenje mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A Omekšivaè vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B Punjene posude za sol . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C Teènost za ispiranje
ISPIRANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Regulacija potrošnje sredstva za ispiranje . 5
D Korišæenje deterdženta . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5)
Rasporeðivanje posuða . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kako pravilno rasporediti posuðe u korpe . . . . 8
Uklanjanje posuða iz korpa . . . . . . . . . . . . . . . 8
Punjenje gornje korpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Podešavanje pozicije gornje korpe . . . . . . . . . 8
Punjenje donje korpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Preklopivi držaèi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upozorenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Preporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Na kraju ciklusa pranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6)
Poèetak rada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tablica programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ukljuèenje mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Promena programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7)
Održavanje i èišæenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sisitem filtriranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Èišæenje raspršivaèa vode (mlaznica) . . . . . . . 12
Èišæenje vrata mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8)
Uputstva za instalaciju mašine. . . . . . . . . . . 13
Napajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9)
Uklanjanje kvarova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pre poziva servisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kodovi grešaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tehnièke karakteristike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Deklaracija o usaglašenosti . . . . . . . . . . . . . . . 17
Proèitajte ova uputstva
Uputstva sadrže poglavlja Bezbednosne mere, Korišãenje,
Ugraðivanje, Uklanjanje kvarova itd. Pažljivo ih proèitajte pre
korišãenja perilice jer to ãe Vam pomoãi u pravillnom korišãenju i
održavanju.
Pre pozivanja servisa
Poglavlje o uklanjanju manjih kvarova pomoãi ãe Vam da sami
rešite neke uobièajene probleme, bez potrebe za pozivanjem
struènog tehnièkog osoblja.
NAPOMENA:
Proizvoðaè zadržava pravo izmene na proizvodu bez
prethodne obavesti, shodno politici stalnog razvoja
proizvoda.
VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
PROÈITAJTE PRE UPOTREBE
UPOZORENJE!
PRILIKOM KORIŠÆENJA MAŠINE SLEDITE OSNOVNE
MERE BEZBEDNOSTI:
Prijateljski odnos prema životnoj sredini
Prema EU Direktivi: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane kante za otpatke, skreæemo pažnju da
taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni kuæni otpad.
Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i reciklovanjem proizvoda, spreèavate potencijalne negativne posledice na ljudsko
zdravlje i okolinu, koji mogu da nastanu zbog neadekvatnog deponovanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o
recikliranju i deponovanju ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vaš lokalni centar za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu
prodavaonicu gde ste kupili proizvod.
Stari i istrošeni ureðaj ne sme da se baca sa ostalim kuænim ðubretom. Ovaj proizvod treba da se odbaci u posebno namenjena i
pripremljena reciklažna dvorišta ili mesta za sakupljanje opasnog i elektriènog i elektronskog otpada.
Svi delovi mašine za pranje posuða mogu da se recikliraju. Plastièni delovi oznaèeni su u skladu sa standardnim
meðunarodnim skraæenicama:
PE - oznaka za polietilen (pakovanje)
PS - oznaka za polistiren (pakovanje)
POM - oznaka za polimetilen (plastièni materijali)
PP - oznaka za polipropilen (filter za so)
ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene (kontrolna ploèa)
UZEMLJENJE
Mašina mora da bude uzemljena. Kod nekih kvarova uzemljenje smanjuje opasnost udara el. struje. Mašina je isporuèena
sa utikaèem koji ima uzemljenje i prikljuèuje se u odgovarajuæu el. utiènicu prema propisima.
UPOZORENJE!
Nepropisno spajanje ureðaja na el. mrežu bez uzemljenja može da dovede do strujnog udara. Ako postoje neke nejasnoæe
vezane za uzemljenje, pozovite elektrièara ili servisera. Ne prepravljajte strujni utikaè. Ako ne odgovara u el. utiènicu neka je
zameni elektrièar.
UPOZORENJE!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne sedite i ne stojte na vrata ili na korpe mašine za pranje posuða.
Ne dodirujte vruãe delove za vreme ili ubrzo nakon korišæenja mašine.
Ne perite predmete od plastike ukoliko proizvoðaè nije naznaèio da je preporuèljivo pranje u mašini.
Koristite deterdžente i teènosti za ispiranje namenjene mašinama za posuðe. Nikako ne koristite sapun, sredstva za pranje
veša ili ruku u Vašoj mašini. Deterdžent držite izvan dohvata dece.
Pazite da deca ne doðu u dodir sa deterdžentom ili teènošæu za ispranje.
Opasno je ostavljati vrata mašine u otvorenom položaju.
Kabl za prikljuèak el. struje ne sme da bude presavijen ili prignjeèen.
Ureðaj nije namenjen da njime rukuju deca.
Deterdženti su izutetno lužnati te su opasni ukoliko se progutaju. Izbegavajte dodir deterdženta sa kožom i oèima.
Vrata mašine otvarajte oprezno jer dok je u radu može doãi do izlevanja vode.
Ne stavljajte teške predmete na otvorena vrata mašine.
Prilikom stavljanja predmeta i posuða u mašinu:
1). Rasporedite oštre predmete tako da ne mogu oštetiti vrata.
2). Rasporedite oštre noževe sa držaèem prema gore kako bi spreèili ozlede.
Nastojte rasporediti posuðe tako da plastièni predmeti ne dodiruju vruæe delove mašine.
Ukoliko se ošteti kabl za napajanje zamenu treba izvesti ovlašæeni serviser ili osoba koja je za to kvalifikovana kako bi se
izbegao rizik strujnog udara.
Odložite ambalažu prema propisu.
Koristite mašinu samo u svrhu kojoj služi.
Uklonite vrata odeljka za pranje kada odlažete staru mašinu za pranje posuða.
Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa ureðajem.
Proverite da li je pretinac za deterdžent prazan nakon završetka pranja.
Mašina je namenjena za praje maksimalno 12 setova posuða.
Maksimalni pritisak vode sme da bude 1MPa.
Minimalni pritisak vode sme da bude 0,04MPa.
PROÈITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE BEZBEDNOSNIH INFORMACIJA
1
Saèuvajte ova uputstva
VAŽNO!
Za postizanje optimalnog rada Vaše mašine proèitajte uputstva pre prve upotrebe.
Kontrolna ploèa
3
2
Eco
8
6
50-65°
4
30’
40-45°
7
1
5
1. ON/OFF taster: za ukljuèenje/iskljuèenje mašine
5.
Ruèka vrata mašine: Povucite kako bi otvorili vrata
mašine.
2. Svetlo rada mašine: Pali se u trenutku kada pritisnete
taster ON/OFF (ukljuèenje/iskljuèenje)
6.
Svetlo indikatora pranja: kada odaberete željeni
program pranja, ukljuèuje se indikator rada uz odabrani
program.
7.
Okretni taster PROG.: Okrenite taster na željeni
program pranja.
8.
Start/Reset taster: Pritisnite ovaj taster kako bi zapoèeli
ili pauzovali proces pranja. Svetiæe svetlo odabranog
programa.
3. Svetlo upozorenja nedostatka soli: Kada sveti treba da
dodate so.
4. Svetlo upozorenja nedostatka sredstva za ispiranje:
Kada sveti treba da dodate sredstvo za ispiranje.
Delovi mašine za posuðe
7
1
2
3
8
4
5
9
6
10
12
11
13
1
2
3
Gornja korpa
Mlaznice (raspršivaèi)
Donja korpa
4
5
6
7
8
9
Omekšivaè vode
Glavni filter
Posuda za deterdžent
2
Pregrada za èaše
Pribor za jelo
Grubi filter
10
11
12
13
Sredstvo za ispiranje
Odvod vode
Dovod vode
Dno mašine
PRVO KORIŠÆENJE MAŠINE
Pre prvog korišæenja....
A
B
C
D
Podesite tvrdinu vode korišæenjem regeneracijske soli
Uspite 1/2 litre vode u odeljak za so, a zatim dodajte regeneracijsku sol.
Napunite odeljak sredstva za ispiranje
Napunite odeljak za detedþent
A. Omekšivanje vode
Omekšivanje vode treba ruèno podesiti, okretanjem plastiènog šarafa u obliku strelice. Zavisno od podruèja, voda sadrži
razlièite kolièine vapnenca i mineralnih soli koje ostaju na posuðu ostavljajuãi mrlje i bele tragove. Ova mašina za posuðe ima
ugraðeni sistem za èišãenje kamenca u vodi korišæenjem posebnih regeneracijskih soli koje omekšavaju vodu za pranje.
Podešavanje potrošnje soli
Zavisno od tvrdoæe vode možete podesiti potrošnju soli na sledeæi naèin:
1. Odvrnite poklopac posude za so.
2. Na posudi se nalazi prsten sa strelicom (slika). Ukoliko je potrebno
okrenite prsten u smeru od oznake "-" prema "+" zavisno od tvrdoãi
vode. Što je vaša voda tvrða, potrebno je strelicu okrenuti više
prema oznaci "+". Preporuèljivo je da se regulacija potrošnje soli
prilagodi prema tablici:
TVRDOÆA VODE
dH
fH
Clark
mmol/l
Položaj
Potro šnja soli
(gra m/cikl us)
Trajan je
(ciklus/ 1.2kgs)
0~8
0~1 4
0~1 0
0~1.4
/
0
8~2 2
14~39
10~28
1.4~3.9
Položaj prema -
20
60
22~45
39~ 80
28~ 56
3.9~8
Sredina (Mid)
40
30
Položaj prema +
60
20
>45
>80
>56
>8
/
Napomena: 1 ° dH=1.25 ° Clark=1.78 ° fH=0.178mmol/l
° dH :Nemaèki standard
° fH : Francuski standard
° Clark: Britanski standard
Za informaciju o tvrdoæi vode kontaktirajte svog lokalnog dobavljaèa vode.
NAPOMENA: Ukoliko Vaš model mašine nema omekšivaè vode preskoèite ovo poglavlje.
B. Punjenje odeljka za so
Uvek koristite so namenjenu za upotrebu u mašinama za posuðe.
Odeljak za so nalazi se ispod donje korpe i puni se na sledeæi naèin:
Upozorenje!
Preporuèujemo korišæenje soli specijalno namenjenih za mašine posuða! Ostale vrste koje nisu specijalno proizvedene za
mašine mogu da oštete omekšivaè vode. Kvarovi na mašini izazvani korišæenjem neprimerenih sredstava za pranje, ispiranje ili
omekšavanje vode ne podležu garanciji!
Preporuèujemo da odeljak za so punite neposredno pre upotrebe mašine. Na taj naèin izbegavate moguænost zadržavanja
zrna soli na dnu vaše mašine koja bi u protivnom mogla izazvati koroziju. Višak soli koji je sluèajno prosipan izvan posude za
sol obavezno uklonite!
Nakon završetka prvog ciklusa pranja, svetla indikatora na kontrolnoj ploèi æe se ugasiti.
3
Open
A
B
C
D
E
Izvadite donju korpu, odvrnite i skinite poklopac posude za so.
Ukoliko popunjavate posudu prvi put, napunite je 2/3 vodom (oko 0,5l).
Ubacite levak (priložen uz mašinu) u otvor i usipajte oko 1,2 kg soli. Normalno je da manja kolièina vode izlazi iz posude
za so.
Pažljivo vratite i zavrnite poklopac.
Nakon što napunite odeljak za so, svetlo upozorenja za nedostatak soli biæe iskljuèeno otprilike 2-6 dana.
NAPOMENA:
Posuda za so se treba nadopuniti ukoliko zaseti upozorenje nedostatka soli. Moguãe je da indikator
sveti i nakon nadopunjavanja, dok se so potpuno ne otopi.
Ukoliko je došlo do izlevanja vode iz posude za so, može se desiti da ãe se aktivirati sistem zaštite od
preljevanja u mašini koji ãe izbaciti višak vode.
Ukoliko prilikom punjenja soli doðe do prosipanja soli izvan posude (u prostor mašine), obavezno oèistite
zrnca soli. Slana voda unutar prostora mašine pospešuje elektrokoroziju koja može da ošteti vaše posuðe
ili unutrašnjost mašine.
C. Punjenje odeljka sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje
Sredstvo za ispiranje se koristi za uklanjanje kapljica vode i mrlje od kamenca koje mogu da se formiraju na vašem posuðu
prilikom sušenja. Protivno uvrenjima ono se ne koristi samo da bi dalo sjaj vašem posuðu, nego da bi pospešilo i sam proces
sušenja.
Upozorenje!
Preporuèujemo korišæenje sredstava za ispiranje specijalno namenjenih za mašine posuða! Ostala sredstva koja nisu
specijalno proizvedena za mašine mogu izazvati ošteæenje ureðaja (npr. teèni detedženti...).
Kada nadopuniti posudu teènosti za ispiranje
Iako indikator na kontrolnoj ploèi ne pokazuje da je potrebno nadopuniti teènost za ispiranje, možete da proverite kolièinu
teènosti na samoj posudici. Crna taèka na posudici sredstva za ispiranje oznaèava kolièinu teènosti u posudici. Kako kolièina
postaje manja, velièina taèkice se smanjuje.
Kako se smanjuje kolièina teènosti za ispiranje, taèka se menja kao na ilustraciji.
Puno
3 / 4 puno
1 / 2 puno
1 / 4 puno - potrebno nadopuniti.
Prazno
4
Indikator sredstva za ispiranje
Odeljak sredstva za ispiranje
1.
2.
3.
Za otvaranje posude okrenite poklopac do leve strelice i podignite ga.
Napunite posudu teènosti za ispiranje pazeãi pri tome da je ne prepunite.
Vratite poklopac i okrenite ga do desne strelice.
Teènost za ispiranje automatski se uleva u mašinu za vreme ciklusa ispiranja, te pomaže da se posuðe brže suši i spreèava
stvaranje mrlja.
Mašina koristi teèno sredstvo za ispiranje. Posuda za sredstvo za ispiranje nalazi se sa unutrašnje strane vrata mašine, odmah
do posude za deterdžent.
Posuda teènosti za ispiranje nalazi se unutar vrata pored posude za deterdžent. U posudu stane otprilike 140 ml teènosti.
Ukoliko se prepuni posudica teènosti za ispiranje, višak uklonite vlažnom krpom.
Ne zaboravite da vratiti poklopac posude.
Ukoliko je voda mekana, moguæe je da nije potrebno koristiti teènost za ispiranje.
Regulacija potrošnje teènosti za ispiranje
Regulator potrošnje sredstva za ispiranje ima 6 razlièitih nivoa
potrošnje. Potrebna kolièina sredstva za ispiranje oslobaða se
prilikom završnog ispiranja. Kao i kod deterdženta, potrebna kolièina
teènosti za ispiranje zavisi od tvrdoãe vode koju koristite. Previše
teènosti za ispiranje izaziva pojavu "trakica" na posuðu. Ukoliko je
voda koju koristite mekana, moguãe je da nije potrebno koristiti
teènost za ispiranje.
Podešavanjee potrošnje
teènosti za ispiranje
Poènite sa stupnjem "2” i poveæavajte dok ne doðete do optimalnog
rezultata. Preporuka je stupanj "4".
D. Sredstva za pranje - deterdženti
Sredstva za pranje sa hemijskim sastojcima neophodni su za pranje posuða u mašinama. Preporuèujemo da koristite sredstva
za pranje koja su specijalno proizvedena za pranje u mašini posuða i koja su preporuèena od strane proizvoðaèa mašina
posuða. Deterdženti mogu da budu u teènom stanju, kao prašak i kao tablete.
Koncentrisana sredstva za pranje
Bazirana na hemijskim sastojcima, mogu da se podele na 2 osnovne grupe:
• konvencionalni, alkalni deterdženti sa oštrim komponentama
• manje alkalni koncentrisani deterdženti sa prirodnim enzimima
Korišæenjem “normalnih” programa pranja u kombinaciji sa koncentrisanim deterdžentima smanjujete oneèišæenje, a i dobri su
za vaše posuðe; takvi programi pranja posebno su prilagoðeni prljavštini - rastvaranjem enzima koncentrisanih deterdženata.
Iz tog razloga “normalni” programi pranja kod kojih koristite koncentrisane deterdžente možete postiæi kvalitetnije rezultate
pranja, koje bi inaèe postigli samo korišæenjem “intenzivnih” programa pranja.
Sredstva za pranje u obliku tableta
Deterdženti u obliku tableta razlièitih proizvoðaèa rastvaraju se razlièitom brzinom. Iz tog razloga neka sredstva za pranje u
obliku tableta ne mogu dati kvalitetne rezultate pranja tekom kratkih programa. Preporuèujemo da tablete koristite iskljuèivo
kada koristite duže programe pranja kako bi postigli željeni rezultat.
5
Odeljak sredstva za pranje
NIJE POTREBNO DODAVATI VIŠE DETERDŽENTA ZA UKLANJANJE MRLJA SA POSUÐA, JER MAŠINA IMA SISTEM ZA
OMEKŠAVANJE VODE.
Potrebno je da napunite posudicu pre poèetka pranja prema "Tablici ciklusa pranja". Vaša mašina koristi manje deterdženta i
teènost za ispiranje od uobièajenih mašina. Uglavnom, za normalno pranje je dovoljna kašika deterdženta. Prljavije posuðe
zahteva više deterdženta. Deterdžent uvek dodajte pre ukljuèenja procesa pranja jer u suprotnom deterdžent može postati
vlažan i rastopljen.
Odeljak sredstva za pranje
Napomene:
1.
2.
Ukoliko je poklopac zatvoren: pritisnite taster za otvaranje.
Deterdžent dodajte u momentu neposredno pre pranja. Preporuèujemo korišæenje sredstava za pranje koja su specijalno
proizvedena za pranje u mašini posuða i koja su preporuèena od strane proizvoðaèa mašina posuða.
UPOZORENJE!
Deterdžent za posuðe je agresivan, držite ga dalje od dohvata dece.
Pravilna upotreba deterdženata
Koristite samo deterdžent koji je namenjen mašinama za pranje posuða. Deterdžent èuvajte na suvom mestu. Deterdžent
stavljajte u posudicu neposredno pre pranja.
Punjenje mašine deterdžentom
Napunite odeljak za deterdžent, uz pomoæ oznaka za kolièinu kao
što je prikazano na slici:
1. Odeljak za deterdžent. “MIN” oznaèava kolièinu od otprilike 20g
deterdženta.
2. Odeljak za deterdžent u sluèaju da prilikom pranja koristite i
funkciju predpranja... za otprilike 5g deterdženta.
Za pravilno korišæenje i èuvanje, sledite preporuke proizvoðaèa
deterdženata navedene na kutiji.
Zatvorite poklopac odeljka.
Ukoliko je posuðe jako zaprljano stavite dodatnu kolièinu
deterdženta u odeljak za predpranje. Mašina ga koristi za vreme
programa predpranja.
NAPOMENA:
Na stranici 10 ovih uputstava æete pronaæi instrukcije o preporuèenoj kolièini korišæenja deterdženta u zavisnosti od
odabranim programima pranja.
Zavisno od kolièini korišæene soli za omekšavanje vode kao i tvrdoæi vode koju koristite moguæa su i odstupanja od
navedenog.
6
Deterdženti
Postoje tri razlièite vrste deterdženata:
1. Sa fosfatima i hlorom
2. Sa fosfatima, bez hlora
3. Bez fosfata i bez hlora
Obièno u praškaste deterdžente nisu dodani omekšivaèi za vodu. U tom sluèaju preporuèujemo da napunite odeljak za sol,
èak i kada tvrdoæa vode iznosi 6dH. Ukoliko koristite deterdžente bez fosfata, a voda koju koristite je tvrda, moguæa je pojava
bjelih mrlja na posuðu. U tom sluèaju dodajte više deterdženta kako bi postigli bolje rezultate. Detedženti bez hlora ne
izbeljivaju posuðe. Može da se dogodi da jako zaprljano posuðe neæe biti dobro oprano. U tom sluèaju odaberite program sa
višom temperaturom pranja.
Rasporeðivanje posuða
Za optimalne rezultate pranja sledite uputstva za rasporeðivanje posuða. Osobine i izgled gornje, donje korpe i korpice pribora
za jelo, mogu da budu razlièiti zavisno od modela mašine.
Pre punjenja ili pražnjenja korpa obratite pažnju na sledeæe:
Izvadite sve veæe ostatke hrane sa posuða. Nije potrebno da ispirete posuðe u vodi.
Postavite posuðe u korpe prema sledeãim redosledom:
1. Posuðe kao što su šolje, èaše, posude i sl., uvek postavite da gledaju dnom prema dole
2. Posuðe sa otvorima u kojem se može zadržavati voda, nastojte postaviti u kosom položaju kako bi voda nesmetano
istecala.
3. Posude postavite u korpu tako da se ne mogu okretati ili padati
4. Posuðe ne sme da spreèava slobodno okretanje raspršivaèa za vreme ciklusa pranja.
Nije preporuèljivo pranje sitnih predmeta ili delova posuða, jer lako mogu ispasti iz korpe.
Pražnjenje korpe
Kako bi spreèili kapanje vode sa gornje police na posuðe koje se nalazi na donjoj polici, preporuka je da uvek prvo praznite
donju košaru, a zatim posuðe sa gornje korpe.
Korišæenje gornje korpe
Gornja korpa je namenjena za osetljivo i lakše posuðe kao èaše, šolje za kafu i èaj, tanjiriãe, tanjire, zdelice, plitke tave (ukoliko
nisu previše prljave). Rasporedite posuðe tako da se ne pomera pod mlazom vode. Gornja korpa može da se podesi po visini
postavljanjem toèkova razlièite velièine u preèke.
1. Šolje
2. Zdelice
3. Zdele
4. Èaše
5. Tanjiriæi
6. Duboki tanjiri
Podešavanje visine gornje korpe
Preporuka je da visinu gornje korpe podesite tako da stvorite što više slobodnog prostora za veæe posuðe na donjoj korpi.
Visinu gornje korpe možete da podešavate postavljanjem toèkova u vodilice gornje korpe. Duži ili viši komadi posuða (sprave
za kuvanje, dugi noževi i sl.) trebaju se postaviti horizontalno u mašinu kako ne bi spreèavali okretanje raspršivaèa.
Na gornjoj korpi možete da izvadite (podignete) preklopne police, ako neæete da ih koristite.
7
Korišæenje donje korpe
Preporuka je da krupnije posuðe koje je najteže oprati rasporedite na donju korpu: lonci, tave, poklopci, posude za serviranje i
zdele. Poklopce i tanjire za serviranje smestite sa strane kako bi spreèili blokadu okretanja raspršivaèa vode.
Lonci, posude za serviranje i sl. treba da budu postavljeni gornim delom prema dole.
Duboke lonce treba da postavite tako da je omoguæeno istecanje vode.
Tanki redovi na donjoj polici mogu da se spuštaju tako da unutra mogu da stanu veæe posude ili veæa kolièina posuða.
1
1. Desertni tanjiriæi
4
3
2. Tanjiri za serviranje
3. Plitki tanjiri
4. Duboki tanjiri
2
4
5. Pribor za jelo
5
Preklopivi redovi
Neki redovi mogu da se preklope kako bi dobili optimalniji raspored posuða na donjoj korpi.
Primer slaganja korpe
Kako bi optimalnije mogli rasporediti posuðe na donjoj korpi, pojedini redovi mogu da se preklope.
IN
8
Korpica pribora za jelo
Pribor za jelo rasporedite u korpicu sa drškama prema dole. Posebno dugaèke delove pribora postaavite vodoravno.
1 4 5 2
1 4 5
1 4 5 2
1
1
4
7
8
1
4 5 2
4 5
4 5 2
4 5 2
3 5
3 3 2
1. Viljuške
5. Noževi
2. Kašike za supu
6. Kašike za serviranje
3. Kašike za desert
7. Sprave za kuvanje
4. Kašike za èaj
8. Viljuške za serviranje
UPOZORENJE!
1 3 3 2
1 3 3
6 3 6 2
Pribor za jelo ne sme da prolazi kroz dno.
Neprikladno za pranje u mašini
Sledeãe predmete ne bi trebalo da perete u mašini:
• Bakreno, limeno ili posuðe od metala koje može da izazove elektro-hemijsku koroziju (posuðe na bazi legura bakra,
aluminiuma i drugih metala).
VAŽNO:
Obavezno proverite vaše posuðe, jer zbog elektro-korozije može da doði do ošteæenja, mrlja i korozije posuða,
pribora ili unutrašnjih površina mašine!
• Drveni pribor za jelo i ostale drvene predmete.
• Osetlive èaše, ruèno izraðeno posuðe i vazne, specijalno antikno drugo skupoceno posuðe.
Takvo posuðe nije otporno na pranje u mašini posuða.
• Plastiène posude osetljive na vruãu vodu.
• Posuðe zaprljano od pepela, voska, uljnih masti ili tinte.
• Bakreno ili limeno posuðe.
• Upijajuèi predmeti kao sunðeri ili krpe.
• Aluminiumski ili srebreni delovi posuða mogu da izgube boju ili se zamute. Stakleni predmeti isto tako mogu da se zamute
nakon mnogo ciklusa pranja.
Preporuke
• Kupujte posuðe namenjeno pranju u mašini.
• Mašina posuða ima kapacitet za pranje 8 setova posuða. Ne stavljajte više posuðe u mašinu od preporuèenog.
Ošteæenja na staklenom i ostalom posuðu
Moguæi razlozi:
• Osetljivo staklo ili greška pri proizvodnji
• Hemijska reakcija sa deterdžentom
• Temperatura vode i trajanje programa pranja
Preporuke:
• Koristite posuðe sa oznakom "dishwasher-proof" (otporno na pranje u mašini posuða)
• Koristite blage deterdžente. Za dodatne informacije, kontaktirajte vašeg prodavaèa ili proizvoðaèa deterdženta.
• Odaberite program pranja sa nižom temperaturom vode
• Kako bi spreèili moguãa ošteãenja, izvadite osetljive staklene predmete odmah po završetku ciklusa pranja.
Na kraju ciklusa pranja
Kada je progam pranja gotov oglasiæe se zvuèni signal u trajanju od 8 sekundi. Iskljuèite mašinu pritiskom na taster ON/OFF.
Zatvorite dovod vode na slavini i otvorite vrata mašine. Prièekajte nekoliko momenata pre nego što do kraja otvorite vrata
mašine kako bi se temperatura unutar mašine izednaèila i posuðe ohladilo. Tako spreèavate moguæe ošteæenje na vruæem
posuðu i staklu i postižete bolje sušenje posuða.
9
Program
Intenzivno
Normalno
Kada se koristi
Za najjaèe zaprljano posuðe,
lonce, tave i tanjire koji su
neko vreme stajali sa
ostacima hrane pri pranju.
Za normalno zaprljano
posuðe, tanjire, stakleno
posuðe i manje zaprljane
tave.
Standardan dnevni ciklus
50-65°
Ekonomièno
Deterdžent
Vreme
Predpranje/
Glavno pranje pranja (min)
Opis ciklusa
Predpranje
Predpranje (50°C)
Pranje (60°C)
Ispiranje (70°C)
Sušenje
Predpranje
Predpranje
Pranje (50°C)
Ispiranje (70°C)
Sušenje
Za lakše zaprljano posuðe,
tanjire, stakleno posuðe i
manje prljave tave.
Predpranje
Pranje (45°C)
Ispiranje (60°C)
Sušenje
Za tanjire koje je potrebno
samo isprati i osušiti.
Pranje (45°C)
Ispiranje (70°C)
Sušenje
Kratko pranje manje
zaprljanog posuða bez
sušenja.
Predpranje
Pranje (40°C)
Ispiranje (70°C)
Sušenje
Brzo pranje za manje
zaprljano posuðe koje ne
treba sušenje,
Pranje (40°C)
Ispiranje (45°C)
Potrošnja
en. (kWh)
Potrošnja
vode (l)
4/20 g
160
1.10
12.9
4/20 g
155
0.74
12.9
20 g
105
0.65
10.2
85
0.75
7.5
15 g
110
0.75
10.2
15 g
30
0.35
6.5
Ispiranje
Èaše
Brzo
40-45°
Ukljuèenje mašine
1. Izvucite gornju i donju korpu, postavite posuðe koje treba da operete u korpe, licem okrenuto prema dole I vratite korpe na
svoje mesto u mašini. Preporuka je da prvo punite donju korpu, a zatim gornju (za detaljna uputstva pogledajte poglavlje
"Rasporeðivanje posuða").
2. Uspite detedžent u za to predvideno mesto (pogledajte poglavlje “So, deterdžent i sredstvo za ispiranje”)
3. Ukljuèite mašinu na elektrièno napajanje. Napajanje mašine je 220-240V, 50Hz. Specifikacija utiènice je 12A, 250VAC.
Proverite da je cev dovoda vode u mašinu pravilno prikljuèena.
4. Zavisno od zaprljanosti posuða, odaberite program pranja pomoãu okretnog tastera na desnoj strani kontrolne ploèe na
naèin da ju okreãete u smeru skazaljke na satu.
Programi se menjaju prema redosledu:
Normalno --> Ekonomièno --> Ispiranje --> Èaše --> Brzo --> Intenzivno
Ukoliko okrenete okretni taster za odabir programa pranja u smeru suprotnom od skazaljke
na satu, redosled programa je sledeæi: Normalno --> Intenzivno --> Brzo --> Èaše -->
50-65°
Ispiranje --> Ekonomièno
Odabirom programa, ukljuèuje se i svetlo idnikatora odabranog programa.
40-45°
Pritisnite taster START/RESET
kako bi zapo?eli pranje.
Eco
30’
Promena programa
Program pranja moþe da se promeni u bilo kojem trenutku, ali bi bilo poželjno da program pranja koji je u teku bude promenjen
neposredno nakon što je mašina poèela sa pranjem. U protivnom, može da se dogodi da je detedžent veã potrošen ili je
mašina veã izbacila vodu sa deterdžentom. U tom sluèaju, biãe potrebno ponovo napuniti posudu za deterdžent (za dodatne
informacije pogledajte poglavlje "Posuda za deterdžent").
Pritisnite taster Start/Reset
i drþite ga pritisnutim u trajanju najmanje 3 sekunde. Time ãete poniðtiti trenutni program pranja.
(Napomena: Pritiskom na taster ON/OFF i iskljuèenjem mašine neãete poniðtiti trenutni program jer mašina poseduje funkciju
”memorijskog stanja”). Pomocu okretnog tastera za odabir programa pranja, odaberite novi program.
Pritisnite taster Start/Reset
kako bi zapoceli pranje novo odabranim programom.
NAPOMENA: Kada otvorite vrata mašine za vreme ciklusa pranja, program ãe biti pauzovan.
Kada zatvorite vrata, nakon 10 sekundi mašina ãe ponovo zapoèeti sa radom.
Programske lampice ukazuju na stanje rada vaše mašine:
a) Jedna od lampica svetli .... rad mašine je pauzovan ili u stanju pripravnosti.
b) Jedna od programskih lampica treperi ... mašina radi.
c) Lampice (ili nekoliko njih) sa leve strane okretnog tastera brzo trepere... greška u radu.
10
Zaboravili ste da dodatei neku posudu
Posudu koju ste zaboravili dodati možete staviti u bilo kojem trenutku pre nego što je otpušten deterdžent.
1.
2.
3.
4.
Malo otvorite vrata kako bi se zaustavilo pranje.
Nakon što su ruèice za raspršivanje vode u potpunosti stale sa radom, možete da otvorite vrata.
Dodajte posuðe.
Zatvorite vrata, mašina æe se ukljuèiti nakon deset sekundi.
UPOZORENJE!
Ne otvarajte vrata mašine za vreme rada jer postoji opasnost da se opeèete vruæom vodom.
Iskljuèenje mašine
Svetlo indikatora pranja odabranog programa, po završetku rada ostaje da sveti.
1. Iskljuèite mašinu pritiskom na taster za iskljuèenje/ukljuèenje ON/OFF.
2. Iskljuèite dovod vode
Zbog moguænosti pojave vruæe pare, pažljivo otvorite vrata mašine. Ostavite posuðe da se ohladi (otprilike 15 minuta) pre nego
ga izvadite iz mašine. Nakon što izvadite posuðe ostavite mašinu još 5 minuta otškrinutu kako bi se u potpunosti ohladila i sva
eventualna vlaga osušila.
Vaðenje posuða iz mašine
Normalna je pojava da æe posuðe koje izvadite biti mokro sa unutrašnje strane. Prvo ispraznite donju korpu, a potom gornju.
Time spreèavate kapanje gornje korpe na posuðe iz donje korpe.
Èišæenje i održavanje mašine posuða
Sistem za filtraciju
Kako bi Vam olakšali korištenje i održavanje, odvodnu pumpu i sistem za filtraciju smo postavili na lako dostupno mesto unutar
mašine. Sisitem za filtraciju se sastoji od tri komponente: glavni filter, grubi filter i fini filter.
1. Glavni filter
Veãi ostaci hrane zadržani na glavnom filteru, povratnim mlazom vode
se odvajaju od filtera i usisavaju u izlazni odvod.
2. Grubi filter
Komadiãi hrane, kostiju ili stakla, koji su prošli glavni filter, zaustavljaju
se na grubom filteru. Kako bi oèistili grubi filter i odstranili sve
neèistoãe, oprezno odvrnite osiguraè filtera na njegovu vrhu. Izvadite
filter iz ležišta, odstranite neèistoãe i na isti naèin ga vratite na svoje
mesto.
3. Fini filter
Ovaj filter zadržava i najsitnije komadiãe i neèistoãe i spreèava da se
oni ponovo vrate u sistem tekom ciklusa pranja.
2
1
3
Preporuèujemo proveravanje filtera nakon svakog pranja.
Odvrnite grubi filter kako bi izvadili celi sisitem filtera. Oèistite filtere od ostataka hrane i operite pod mlazom vode.
1
2
Okrenite grubi filter u smeru suprotnom
od skazaljke na satu. Podignite ga
Podignite glavni filter
Napomena: na isti naèin (sledom 3, 2, 1) vraæate filtere u mašinu.
11
3
Podginite fini filter
Set Filtera
Za optimalne rezultate pranja potrebno je èišæenje seta filtera. Filteri uklanjaju komadiãe prljavštine tekom pranja i zadržavaju
ih na svojoj mrežici. Preporuèljivo je da nakon svakog pranja oèistite i isperete filtere pod mlazom vode.
Izvucite filtere i oèistite grubi i fini filter èetkicom za èišãenje. Filtere je potrebno oèistiti barem jednom meseèno. Nakon
èišãenja ne zaboravite vratiti set filtera nazad u mašinu. Mašina nikako ne sme da se koristi bez filtera. Neisprano postavljanje
filtera može da smanji kvalitetu pranja i da ošteti posuðe i samu mašinu.
UPOZORENJE!
Nikada ne koristite mašinu bez filtera ili bez ispravno postavljenih filtera. Tekom èišæenja budite vrlo pažljivi kako ih ne bi
oštetili, te na taj naèin izazvalii i dodatno ošteæenje i posuða i mašine.
Vaðenje posuða iz mašine
Normalna je pojava da æe posuðe koje izvadite biti morko sa unutrašnje strane. Prvo ispraznite donju korpu, a potom gornju.
Time spreèavate kapanje gornje korpe na posuðe iz donje korpe.
Èišãenje ruèica za raspršivanje vode
Povremeno je potrebno èistiti i ruèice za raspršivanje kako se ne bi zaèepile mlaznice. Odvrnite maticu na vrhu ruèice kako bi
je izvadili. Operite ruèicu u toploj vodi, a mlaznice oèistite nežnom èetkicom. Nakon sušenja vratite ruèicu.
Održavanje mašine posuða
Za èišãenje unutrašnjosti, kuãišta i vrata mašine korisitite mekanu krpu navlaženu u neagresivnom sredstvu za èišãenj e.
Nikada ne upotrebljavajte grube ili žièane krpe, ili neke druge oštre predmete jer njima možete nepovratno da oštetite mašinu
posuða.
Zaštita od smrzavanja
Ukoliko zimi ostavljate mašinu posuða u hladnom prostoru, obavezno uèinite sledeãe:
1.
2.
3.
4.
5.
Iskljuèite mašinu sa napajanja elektriènom energijom.
Zatvorite slavinu ili ventil dovoda vode u mašinu i odspojite dovodno crevo.
Ispraznite dovodno crevo od viška vode (koristite pomoænu posudu za izlevanje vode iz creva).
Ponovo spojite dovodno crevo na slavinu.
Odstranite plastiène delove sa dna mašine i mekanim sunðerom odstranite svu preostalu vodu sa dna.
Èišæenje vrata
Za èišãenje rubova vrata koristite samo mekanu vlažnu krpicu, a nikada sredstvo za
èišãenje u spreju. Ne koristite gruba sredstva za èišãenje spoljne strane mašine,
kako se ne bi oštetila površina. Neki papirnati peškiri mogu da zagrebu ili da ostave
tragove na površini mašine.
SCALE 1.000
UPOZORENJE!
Nikada ne koristite mašinu bez filtera ili bez pravilno postavljenih filtera. Tekom
èišæenja budite vrlo pažljivi kako ih ne bi oštetili, te tako izazvali i dodatno ošteæenje i
posuða i mašine.
12
Briga o mašini
Posle svakog pranja
Posle svakog pranja zatvorite dovod vode i ostavite vrata blago otvorena kako se u mašini ne bi sakupljao neugodan miris.
Izvucite utikaè
Pre svakog èišãenja mašine uvek izvucite uitkaè el. struje iz utiènice.
Ne koristite rastvore
Za èišãenje spoljne površine i gumenih delova mašine ne koristite rastvore i abrazivna sredstva. Koristite samo krpicu i toplu
vodu sa malo deterdženta. Za èišãenje mrlji sa površine koristite vlažnu krpicu sa malo octa ili sredstvo za èišãenje posebno
namenjeno mašinama posuða.
Duže vreme nekorišæenja
Ukoliko mašinu neãete da koristite duže vreme, preporuèljivo je da pokrenete ciklus pranja bez posuða, iskljuèite dovod el.
struje, zatvorite dovod vode i ostaviei vrata blago otvorena kako bi se spreèila pojava neugodnih mirisa unutar mašine.
Premeštanje mašine
Mašina sme da se pomera samo u okomitom položaju. Ukoliko je neophodno, može da se položi na zadnju stranu.
Gumeni zaptivaèi
Jedan od razloga zašto se pojavljuju mirisi iz mašine za posuðe je hrana koja ostaje u gumenim zaptivaèima. Povremeno
èišãenje vlažnom krpom bi spreèilo ovaj problem.
Uputstva za instalaciju
Napajanje elektriènom strujom
Posle svakog pranja zatvorite dovod vode i ostavite vrata blago otvorena kako se u mašini ne bi sakupljao neugodan miris.
.
OPREZ!, za liènu bezbednost
NE SAVETUJE SE KORIŠÆENJE VIŠESTRUKIH ILI PRODUŽNIH UTIÈNICA.
NIKAKO NEMOJTE DA ODSPOJATE ILI REŽETE ŽICU UZEMLJENJA U KABELU ZA NAPAJANJE.
Zahtevi napajanja el. strujom
Mašina koristi napon el. struje 220 ~240 V i frekvenciju 50~60 Hz. Koristite osiguraè 16A. Potrebna je strujna instalacija sa
osiguraèem i bakrenim vodièima, po moguãnosti u odvojenom strujnom kolu samo za mašinu.
Prikljuèak el. struje
Nakon što se uverite da napon i frekvencija odgovaraju zahtevima mašine, prikljuèite utikaè u el. utiènicu (pravilno uzemljenu).
Ukoliko utiènica ne odgovara za prikljuèenje utikaèa, promenite je, jer se ne preporuèuje upotreba ispravljaèa.
Pre upotrebe obezbedite propisno uzemljenje.
UPUTSTVA ZA UZEMLJENJE
Ureðaj mora da bude uzemljen. Kod nekih kvarova uzemljenje smanjuje opasnost udara el. struje. Ureðaj je isporuèen sa utikaèem
koji ima uzemljenje i prikljuèuje se u odgovarajuãu el. utiènicu shodno propisima.
Dovod hladne vode
Dovodnu cev spojite na slavinu hladne vode. Ukoliko slavina nije korišæena duže
vreme pustite vodu da teèe bez prikljuèenja dovodne cevi, kako bi se proèistila.
Ukoliko u mašinu uðe neèistoãa može da doði do ozbiljnih ošteãenja.
Dovod tople vode
Dovod vode u mašinu je moguã i prikljuèenjem tople vode èija temperatura ne prelazi 60 o C. U tom sluèaju ciklus pranja se
smanjuje za otprilike 15 minuta, uz neznatno smanjenu efikasnost pranja. Za prikljuèenje dovoda tople vode vrede isti postupci
kao i kod hladne vode.
Postavljanje ureðaja
Mašinu posuða postavite na željeno mesto. Zadnja strana treba da bude orenuta prema zidu, dok bi boène stranice trebale
gledati prema zidu ili boènim elementima. Mašina poseduje sopstveni prikljuèak za dovod i odvod vode, zato je postavite tako
da creva budu u dosegu slavine i odvoda vode na levo ili desno od nje.
13
Poravnjavanje ureðaja
Kada je mašina postavljena na mesto, okretanjem nogica potrebno ju je postaviti u
horizontalan položaj, tako da stabilno stoji na podlozi. Nastojte da mašina ne bude
sagnuta više od 2°.
Prikljuèenje odvodnog creva
Odvodnu cev prikljuèite na odvod (min. 4cm u promeru) ili položite u sudoper bez oštrih pregibanja cevi. Koristite za to
priloženi plastièni dodatak. Slobodni kraj cevi treba da bude na visini 500 do 1000 mm i ne sme da bude potopljen u vodu kako
bi se spreèilo vraæanje vode u mašinu.
SADOPER
UPOZORENJE
MAŠINA ZA PRANJE
PRIKLJUÈAK NAPAJANJA
Crevo za dovod vode Crevo za odvod vode
ODVODNO CREVO NE SME DA SE SAVIJA
Min 100mm
Pogled na prednju stranu
Kako da postignete pravilno odlevanje vode
Ukoliko je prikljuèak odvoda vode viši od 1000mm od poda, direktno odlevanje vode iz mašine neãe biti moguãe. Tada,
osigurajte odvod vode u posudu ili rezervoar koji su smešteni na visini manjoj od 1000mm i zatim iz posude ili rezervoara izlijte
vodu u prikljuèak odvoda vode (sadoper ili umivaonik).
VAŽNO
Prilikom spajanja creva za odvod vode na prikljuèak na sadoperu, proverite da je prikljuèak na sadoperu prohodan i bez ikakvih
prepreka.
14
Pre pozivanja servisa . . .
Uklanjanje manjih kvarova
Ukoliko mašina ne radi pravilno, pre pozivanja servisa proverite sledeãe:
Kvar
Moguãi uzrok
Šta uraditi
Mašina uopšte ne
radi
Strujni osiguraè
Zamenite osiguraè. Odspojite ostale el. ureðaje na
istom strujnom kolu sa mašinom.
Napajanje el. strujom
nije ukljuèeno
Proverite da li je napajanje ukljuèeno i jesu li vrata
mašine dobro zatvorena. Proverite utikaè i utiènicu.
Slab pritisak vode
Proverite da li je dovod vode ispravno prikljuèen.
Odvodna pumpa ne
prestaje sa radom
Prepunjenost vodom
Sistem je podešen tako da se kod prepunjenosti
vodom zaustavlja dovod i ukljuèuje odvodna
pumpa.
Zvuci
Neki zvuci su normalna
pojava
Otvaranje posudice deterdženta.
Posuðe nije dobro
postavljeno u korpe
Proverite raspored posuða u korpama.
Zvuk motora
Mašina se ne koristi pravilno. Ukljuèite mašinu barem
jednom sedmièno.
Neprikladan deterdžent
Koristite samo deterdžent namenjen mašinama posuða.
Ukoliko se u mašini nakon pranja pojavi
sapunica, otvorite mašinu da sapunica ishlapi.
Isturena teènost za
ispiranje
Poèistite višak teènosti za ispiranje.
Prljava unutrašnjost
Deterdžent sa dodatkom
boje
Koristite deterdžent bez dodatka boje.
Posuðe nije suvo
Posudica teènosti za
ispiranje prazna
Nadopunite posudicu teènosti za ispiranje.
Posuðe samo
delomièno èisto
Neodgovarajuãi program
Odaberite jaèi program pranja.
Posuðe nije dobro
rasporeðeno
Pazite da veãe posuðe nije onemoguãilo otvaranje
posudice deterdženta ili okretanje ruèica raspršivaèa.
Sapunica
Mrlje na èašama
i staklenom posuðu
1 Izuzetno tvrda voda
2 Manja temperatura
pranja
3 Prepunjena
perilica
4 Loš raspored
5 Vlažan ili odstajao
deterdžent
6 Nema teènosti
za ispiranje
7 Neodgovarajuãa
kolièina deterdženta
15
Ukljanjanje mrlji na staklenom posuðu:
1 Izvadite metalno posuðe iz mašine.
2 Nemojte stavljati deterdžent.
3 Odaberite najdulji ciklus pranja.
4 Ukljuèite mašinu u rad 18 - 22 minute kada poèinje
glavni ciklus pranja.
5 Otvorite vrata i uspite dve šolje siræeta na dno
mašine.
6 Zatvorite vrata kako bi mašina završila ciklus
pranja. Umesto siræeta možete da koristite 1/4 šolje
(60 ml) kristaliæa limunske kiseline.
Kvar
Moguãi uzrok
Zamagljenje na
staklu
Za pranje stakla, upotrebljavajte manje deterdženta i
Kombinacija mekane
vode i previše deterdženta kraæe cikluse (programe) pranja.
Žute ili smeðe naslage Mrlje od kafe ili èaja
unutar mašine
Bele naslage
unutar mašine
Šta uraditi
Ruèno odstranite mrlje mekanom krpom namoèenom u
rastvoru pola šolje siræeta i 3 šolje tople vode.
PAŽNJA
Uvek prièekajte najmanje 20 minuta od zadnjeg ciklusa
pranja kako bi se ohladila unutrašnjost mašine.
Naslage hrðe u vodi
Kontaktirajte servise koji ugraðuju specijalne filtere
Minerali iz tvrde vode
Kako bi uklonili naslage, koristite vlažnu krpu namoèenu
rastvorom deterdženta za mašinu posuða. Obavezno
nosite zaštitne rukavice. Nemojte da koristite
deterdžente koji nisu namenjeni za mašine posuða jer
ovi mogu da izazovi veliku penu za vreme pranja.
Poklopac posude za
deterdžent ne može
da se zatvori
Bravica vrata je zaglavljena Okrenite bravicu na poziciju otvoreno i pokušajte
i nije u poziciji "zatvoreno" ponovno zatvoriti poklopac.
Deterdžent ostaje u
posudi za deterdžent
Posuðe blokira otvaranje
vrata posude za
deterdžent
Postavite posuðe u korpu tako da se ne blokira
otvaranje vratašca za deterdžent
Para i isparavanje
Ovo je normalna
pojava
Nešto pare može izaãi u prostor ispod vrata za vreme
procesa sušenja
Crne ili sive mrlje na
posuðu
Aluminiumski pribor bio je
postavljen iznad posuða
Uklonite mrlje laganim abrazivnim sredstvom
Ostaje nešto vode na
dnu mašine
Ovo je normalna
pojava
Ostajanje manje kolièine èiste vode oko izlaznog
slivnika je normalna pojava i omoguèuje vlaženje brtvi i
bolje brtvljenje.
Iz mašine kapi voda
Posuda deterdženta i
sredstva za ispiranje je
prepunjena
Budite oprezni i nemojte da prepunite posudu za
deterdžent ili sredstva za ispiranje. To može izazvati
pojavu pene zbog koje dolazi do kapanje ili curenje
pene i vode iz mašine.
Mašina nije postavljena
vodoravno
Podesite nivelirajuãe nogice na mašini
Kodovi grešaka
Kod
Znaèenje
Moguæi uzrok
Svetli lampica EKO pranja
Dugo vreme ulaza vode
Ventil dovoda vode nije otvoren ili je
pritisak vode preslab
Svetle lampice EKO i NORMALNOG
pranja
Duže vreme grejanja vode i
temperatura vode nije dosegnuta
Kvar na senzoru temperature
ili grejaãeg elementa
Svetle lampice INTENZIVNOG
pranja
Izlevanje vode u mašini
Previše vode u mašini
Svetle lampice INTENZIVNOG i
NORMALNOG pranja
Greška na senzoru temperature
Kratki spoj ili prekid rada senzora
Svetle lampice INTENZIVNOG, ECO i
NORMALNOG pranja
Greška na senzoru temperature
Otvoreni spoj ili prekid rada senzora
16
Tehnièke specifikacije i energetska efikasnost
Uvoznik za SR:
Sintronic d.o.o.,Slobodana Ðuriæa bb, 1108 Zemun-Altina
model: Quadro DW-S4520
Program
Intenzivno
Min
160
DW-S4520
Litra
12.9
kwh
1.1
Normalno
155
12.9
0.74
Ekonomièno
105
10.2
0.65
Ispiranje
95
7.5
0.75
Èaše
110
10.2
0.75
Brzo
30
6.5
0.35
Energetska efikasnost:
Klasa egikasnosti pranja:
Klasa efikasnosti sušenja:
Maksimalna snaga:
Napajanje:
Maksimalna jaèina struje:
Klasa zaštite:
Potrošnja energije po ciklusu:
Potrošnja vode po ciklusu:
Kapacitet:
Dimenzije (VxŠxD):
Težina (kg):
A
A
B
1930W
220V, 50Hz
10A
IP21
0,74 kWh
13l
8 setova
850x445x580mm
42,0
445
580
850
1175
Deklaracija o usaglašenosti
Ovaj ureðaj proizveden je i usaglašen sa važeæim Pravilnikom o elektronièkoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru
odreðenih granica napona i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti Republike Srbije.
Dodatne informacije i Deklaraciju o usaglašenosti možete pronaæi na internet stranici: www.quadro.rs
17
www.quadro-electronics.com
Download

Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje posuđa