Tikovo ulje - konzervant za drvo
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Ovaj proizvod predstavlja smešu modifikovanih prirodnih ulja u kombinaciji sa voskom. Može
se koristiti za osveženje i zaštitu površina od drveta kao što je tikovina, oregon, ružino drvo,
mahagoni i slièno, kao i za sve druge vrste nezaštiæenog drveta. Može se koristiti za enterijer i
eksterijer. Ovo sredstvo duboko prodire kroz pore u drvetu bez stvaranja filma. Ne propušta
vodu i istièe prirodnu lepotu drveta. Pruža dugotrajnu zaštitu u uslovima nepovoljnih
vremenskih uticaja, kao i od crvotoèine i gljivica.
PRIPREMA RADNIH POVRŠINA
Površine moraju biti èiste, suve i glatke, bez prašine, masnoæe ili ostataka ili ljuspi starih
namaza. Skinite sve ostatke prethodno nanetog laka pomoæu abrazivnog papira, a zatim
nanesite jedan sloj Teak Oil. Drugi sloj treba naneti za tvrdo drvo ili kada je drvo izloženo
nepovoljnim vremenskim uticajima.
NIJANSE
Ovaj se proizvod distribuira u bezbojnoj varijanti.
PAKOVANJE
Ovaj se proizvod distribuira u metalnim kutijama od 750 mL.
SUŠENJE
Na dodir se suši posle 2-3 èasa.
NANOŠENJE SLEDEÆEG SLOJA
Sledeæi se sloj nanosi posle 2 dana u zavisnosti od atmosferskih prilika.
STEPEN POKRIVANJA
14-16 m²/L po sloju na odgovarajuæe pripremljenim površinama.
RAZREÐIVANJE
Proizvod spreman za upotrebu.
NANOŠENJE
Nanositi èetkom ili komadom krpe.
ÈIŠÆENJE ALATA
Alat se odmah posle upotrebe mora oèistiti Vitex-ovim Razreðivaèem za èetke T-300, a zatim
ukoliko je potrebno i sapunicom ili deterdžentom.
VOC (Volatilna Organska Jedinjenja) SADRŽAJ
U skladu sa EU maksimalni sadržaj VOC graniènih vrednosti (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj
proizvod (kategorija A/h “Vezujuæi prajmeri”, Tip SB): 750 g/l (2007), 750 g/l (2010). Ovaj
proizvod sadrži maksimum 450 g/l VOC (proizvod spreman za upotrebu).
Tehnièke karakteristike
VISKOZNOST
15 – 25 sec (DIN CUP # 4, 25°C).
GUSTINA
0.91 ± 0.05 kg/L.
ÈVRSTIH MATERIJA (% w/w)
56 ± 0.5 % (ELOT 1028).
OTPORNOST NA VODU (IMERZIJA 18h)
Bez promene (ELOT EN ISO 2812-02).
PROMENA KARAKTERISTIKA POD UTICAJEM VREMENSKIH USLOVA
Poseduje odliène karakteristike (ÅLOT EN ISO 2810).
ZAŠTITA ZDRAVLJA, BEZBEDNO KORIŠÆENJE I EKOLOŠKI STANDARDI
Dugotrajna izloženost može izazvati suvoæu i pucanje kože • Zapaljivo •
Štetno: u sluèaju da se proguta, za posledicu može imati ošteæenje pluæa •
Štetno po vodene organizme, može izazvati dugoroène negativne posledice
u vodenoj sredini • Držati van domašaja dece • Nemojte udisati isparenja niti
kapljice • Izbegavajte svaki kontakt sa kožom • Sadržaj nemojte prazniti u
kanalizaciju • Proizvod koristiti iskljuèivo u prostorijama sa dobrom
ventilacijom • Proizvod nemojte odlagati u prirodnu sredinu. Prouèite
posebna uputstva/bilten sa podacima o bezbednom korišæenju • U sluèaju
da se proguta, nemojte izazivati na povraæanje. Odmah zatražite pomoæ
lekara i pokažite mu ambalažu ili etiketu proizvoda.
Sadrži naftu (petroleum), hidrodesulfurizovanu, tešku.
Sadrži metiletilketoksim and permetrin. Može izazvati alergijsku reakciju.
NANOŠENJE SLEDEÆEG SLOJA
Poseduje odliène karakteristike (ELOT 788).
ADHEZIVNOST
Poseduje odliène karakteristike. Ne dolazi do ljuštenja po obavljenom testu
popreènog zaseka na razlièitim podslojevima kao što je drvo, DIAXYL na bazi
vode, DIAXYL na bazi rastvaraèa, stare alkidne boje itd (ELOT EN ISO 2409).
Xn
N
Štetno
Rizièno za prirodnu sredinu
VITEX-HERMES d.o.o. • Kralja Petra I 89 • 22330 Nova Pazova
T: 022-323133, 325327 • F: 022-326320 • E: [email protected]
www.vitex.rs
Download

Teak Oil