Podloga na bazi vode
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Beli, mat podsloj na bazi vode i nove tehnologije modifikovanih smola. Koristi se za
premazivanje površina u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru i to površina od drveta, maltera i
mekog kita. S obzirom na svoj specijalni sastav, poseduje odliène karakteristike da popunjava
udubljenja i lako se šmirgla, te poseduje visok stepen adhezivnosti na sve površine koje su
ranije farbane, èak i temperama. Bez mirisa je, lako se nanosi i izravnjava površine na koje se
nanosi ne ostavljajuæi tragove èetke. Preko sloja ovog sredstva se može naneti Vitex-ov
Aquavit na bazi vode ili drugi emajli na bazi rastvaraèa kao Verolac, Platinum, Heavy Metal
Silicon.
PRIPREMA POVRŠINA
Površine od drveta i maltera treba izravnati mekim kitom, išmirglati i oèistiti, a zatim
prajmirati sa jednim ili dva sloja Vitex-ove Velature na bazi vode. Tada treba ponovo išmirglati
ovu površinu, ukloniti prašinu, pa naneti dva sloja boje na bazi vode ili rastvaraèa.
NIJANSE
Ovaj se proizvod distribuira u beloj mat varijanti.
PAKOVANJE
Ovaj se proizvod distribuira u kantama od 750 mL i 2,5 L.
SUŠENJE
Na dodir se suši posle 1-2 èasa.
NANOŠENJE SLEDEÆEG SLOJA
Sledeæi se sloj nanosi po isteku 6-8 èasova u zavisnosti od atmosferskih prilika.
STEPEN POKRIVANJA
12-14 m²/L po sloju na odgovarajuæe pripremljenim površinama.
RAZREÐIVANJE
Razrediti 5% sa vodom kada se koristi valjak ili èetka, ili 10-15% sa vodom kada se koristi
raspršivaè.
NANOŠENJE
Nanositi valjkom, èetkom ili raspršivaèem.
ÈIŠÆENJE ALATA
Alat se odmah posle upotrebe mora oèistiti vodom, a ukoliko je potrebno i sapunom ili
deterdžentom.
VOC (Volatilna Organska Jedinjenja) SADRŽAJ
U skladu sa EU maksimalni sadržaj VOC graniènih vrednosti (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj
proizvod (kategorija A/d “Boje za dekoraciju i umetke od drveta i metala u unutrašnjem i
spoljašnjem prostoru”, Tip WB): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži
maksimum 45 g/l VOC (proizvod spreman za upotrebu).
Tehnièke karakteristike
VISKOZNOST
85 ± 5 K.U. (STORMER, 25°C).
GUSTINA
1.41 ± 0.02 kg/L.
ÈVRSTIH MATERIJA (% w/w)
62 ± 0.5 % (ELOT 1028).
pH
8 - 9.
SKLADIŠTENJE
4 godine u skladu sa odgovarajuæim uslovima skladištenja (idealna
temperatura skladištenja treba da bude izmeðu 5°C i 40°C).
ZAŠTITA ZDRAVLJA, BEZBEDNO KORIŠÆENJE I EKOLOŠKI STANDARDI
Držati van domašaja dece • U sluèaju da se proguta, odmah zatražiti pomoæ
lekara i pokazati mu ambalažu ili etiketu proizvoda • Sadržaj nemojte
prazniti u kanalizaciju.
NAPOMENA
Dobro promešati pre upotrebe. Nemojte koristiti na temperaturama ispod
5°C ni iznad 35°C, niti ukoliko je relativna vlažnost iznad 80%.
SJAJNOST
3.5 ± 0.5 jedinica na 60° (ELOT EN ISO 2813).
NANOŠENJE SLEDEÆEG SLOJA
Poseduje odliène karakteristike (ELOT 788).
OTPORNOST NA BAZE
Bez promene (ELOT 788).
OTPORNOST NA VODU
Bez promene (ELOT 788).
PROMENA KARAKTERISTIKA POD UTICAJEM VREMENSKIH USLOVA
Poseduje odliène karakteristike (EN ISO 2810).
MINIMALNA TEMPERATURA KOD UPOTREBE
3°C (ÅLOT 788).
STEPEN KONTRASTA
> 0.94 (ELOT 721).
ADHEZIVNOST
Poseduje odliène karakteristike. Ne dolazi do ljuštenja po obavljenom testu
popreènog zaseka na razlièitim podslojevima kao što je drvo i stare alkidne
boje (ELOT EN ISO 2409).
VITEX-HERMES d.o.o. • Kralja Petra I 89 • 22330 Nova Pazova
T: 022-323133, 325327 • F: 022-326320 • E: [email protected]
www.vitex.rs
Download

velatura