SIGURNOSNI
KUGLASTI MAGNETNI
VENTIL SKV-1 I 2
OPIS I TEHNIÈKE KARAKTERSITIKE
Sigurnosni kuglasti magnetni ventil SKV-1 i 2, je namenjen za zatvaranje - otvaranje dotoka vode
ispred meraèa potrošnje vode (vodomera). Primena sigurnosnog kuglastog magnetnog ventila
omoguæava lako i brzo zatvaranje dotoka vode u instalaciju sa obiènim odvijaèem. Sa druge strane
zahvaljujuæi specijalnoj konstrukciji u glavi ventila zatvaranjem se onemoguæava ponovno
otvaranje ventila i protok vode bez upotrebe specijanog kljuèa. Samo korišæenjem specijalnog
kljuèa omoguæava se otvaranje protoka vode. Otvaranje sigurnosnog kuglastog magnetnog ventila
je jedino moguæe od strane izvršioca vodovoda koji poseduje specijalni kljuè. Izvršilac kod koga se
nalazi specijalni kljuè treba da bude autorizovana osoba koja je zvanièno ovlašæena od strane
vodovoda. Na taj naèin se omoguæava vodovodu da brzo i lako zatvori-otvori sigurnosni kuglasti
magnetni ventil.
TIP I VELIÈINE
Sigurnosni kuglasti magnetni ventil SKV-1 i 2 se izradjuje u tri velièine ½”, ¾” i 1” (Dn15, Dn20 i
DN25). Sve velièine su predviðene za nominalne pritiske do PN20. Sigurnosni kuglasti magnetni
ventil SKV-1 i 2 je izraðen od najkvalitetnijih materijala mesinga i nerðajuæeg èelika.
SERTIFIKATI
DN15 – 5.10 – I0712 – 1 – 00 / 05
Dn20 – 5.10 – I0712 – 2 – 00 / 05
Dn25 – 5.11 – I0712 – 4 – 00 / 05
IZDAO MAŠINSKI FAKULTET IZ BEOGRADA
A.D. INSA - INDUSTRIJA SATOVA
Tršæanska 21
11080 Beograd - Zemun
Republika Srbija
+ 381 (11) 3713 - 600
+ 381 (11) 3713 - 606
+ 381 (11) 2614 - 330
Download

Sigurnosni ventil SKV 1 i 2.pdf