Lak za drvo na bazi vode
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Lak za drvo bez mirisa, na bazi vode i kombinaciji akrilnih i poliuretanskih smola za upotrebu u
eksterijeri i enterieru. Izuzetno je jednostavan za upotrebu i obezbeðuje dug vek trajanja èak i
u sluèaju da se izloži delovanju nepovoljnih vremenskih prilika.
PRIPREMA RADNIH POVRŠINA
Površine treba da budu glatke, èiste i suve, bez masnoæa i smola, te išmirglane. Na novim
površinama od drveta treba naneti jedan sloj Vitex-ovog sredstva za zaštitu DIAXYL Decor, a
zatim dva sloja LUSSOLAC-a. Kod održavanja ranije lakiranih površina treba naneti jedan sloj
LUSSOLAC-a ukoliko je takva površina prethodno dobro oèišæena.
NIJANSE
Ovaj se proizvod distribuira u sjajnoj, polumat i mat varijanti.
PAKOVANJE
Ovaj se proizvod distribuira u kantama od 750 mL i 2,5 L.
SUŠENJE
Na dodir se suši po isteku 2-3 èasa.
NANOŠENJE SLEDEÆEG SLOJA
Sledeæi se sloj nanosi posle 6-8 èasova u zavisnosti od atmosferskih prilika.
STEPEN POKRIVANJA
12-14 m²/L po sloju na odgovarajuæe pripremljenim površinama.
RAZREÐIVANJE
Razrediti 5-10% sa vodom.
NANOŠENJE
Nanosi se se valjkom, èetkom ili raspršivaèem.
ÈIŠÆENJE ALATA
Alat se odmah posle upotrebe mora oèistiti vodom, a ukoliko je potrebno i sapunom ili
deterdžentom.
VOC (Volatilna Organska Jedinjenja) SADRŽAJ
U skladu sa EU maksimalni sadržaj VOC graniènih vrednosti (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj
proizvod (kategorija A/e “Dekorativni lakovi i sredstva za tretiranje mrlja na drvetu,
ukljuèujuæi i neprovidne mrlje, u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru”, Tip SB): 150 g/l (2007),
130 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maksimum 73 g/l VOC (proizvod).
Tehnièke karakteristike
VISKOZNOST
80 ± 10 K.U. (STORMER, 25°C).
MINIMALNA TEMPERATURA KOD UPOTREBE
5°C (ELOT 788).
OTPORNOST NA VODU
Bez promene (ELOT EN ISO 2812 01 & ELOT EN ISO 2812 02).
ADHEZIVNOST
Poseduje odliène karakteristike. Ne dolazi do ljuštenja po obavljenom testu
kod razlièitih vrsta podslojeva kao na primer od drveta, DIAXYL na bazi vode,
DIAXYL na bazi rastvaraèa, starih alkidnih boja itd. (ELOT EN ISO 2409).
OSOVINSKI TEST
Ne dolazi do pucanja kod savijanja oko metalnog panela od 2mm po isteku
jednonedeljnog perioda sušenja (ELOT EN ISO 1519 E2).
GUSTINA
1.05 ± 0.02 Kg/L.
SKLADIŠTENJE
4 godine u skladu sa odgovarajuæim uslovima skladištenja (idealna
temperatura skladištenja treba da bude izmeðu 5°C i 40°C).
SJAJNOST
Sjajni: > 83 jedinica na 60° (ELOT EN ISO 2813),
Polumat: 25 ± 5 jedinica na 60° (ELOT EN ISO 2813),
Mat: < 15 jedinica na 60° (ELOT EN ISO 2813).
ZAŠTITA ZDRAVLJA, BEZBEDNO KORIŠÆENJE I EKOLOŠKI STANDARDI
Držati van domašaja dece • U sluèaju da se proguta, odmah zatražiti pomoæ
lekara i pokazati mu ambalažu ili etiketu proizvoda • Sadržaj nemojte
prazniti u kanalizaciju.
ÈVRSTIH MATERIJA (% w/w)
35-36 % (ELOT 1028).
NAPOMENA
Dobro promešati pre upotrebe. Nemojte koristiti na temperaturama ispod
5°C ni iznad 35°C, niti ukoliko je relativna vlažnost iznad 80%.
pH
8 – 9.
PROMENA KARAKTERISTIKA U ZAVISNOSTI OD VREMENSKIH USLOVA
Poseduje odliène karakteristike. Ne dolazi do promene u svojstvima filma ili
podsloja od drveta, kao na primer do stvaranja mehuriæa, pucanja, ljuštenja,
trunjenja itd. Proizvod zadržava svojstvo sjajnosti (ELOT EN ISO 2810).
OTPORNOST NA DELOVANJE SREDSTAVA KOJA SE KORISTE U
DOMAÆINSTVU
Odlièna otpornost na razlièite vrste proizvoda (voda, siræe, karmin, marker,
crveno vino, èaj, kafa, maslinovo ulje, masnoæa, razlièite kreme za negu,
sapunica, deterdžent) (ASTM D 1308).
TVRDOÆA ZA KLATNO KÖNING
Sjajni: > 70 sec po isteku jednonedeljnog perioda sušenja (ELOT EN ISO
1522),
Polumat: > 80 sec po isteku jednonedeljnog perioda sušenja (ELOT EN ISO
1522),
Mat: > 90 sec po isteku jednonedeljnog perioda sušenja (ELOT EN ISO 1522).
VITEX-HERMES d.o.o. • Kralja Petra I 89 • 22330 Nova Pazova
T: 022-323133, 325327 • F: 022-326320 • E: [email protected]
www.vitex.rs
Download

LUSSOLAC A.F. (Vodena baza)