Šumatovačka 121
Beograd, Vračar
stambeno poslovni objekat - katalog stanova i poslovnog prostora
ZOP Inženjering
Ul. Karañorñeva br. 61, Beograd
Preduzeće za projektovanje, inženjering i izvoñenje grañevinskih radova d.o.o.
STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT, Beograd, Vračar, Šumatovačka br. 121
1.
KONSTRUKCIJA
U konstruktivnom pogledu objekat predstavlja homogen sklop različitih konstruktivnih elemenata: skeletni AB sistem po celoj visini
objekta sa AB jezgrom u kom je smeštena vertikalna komunikacija – stepenište, AB podeonim, konstruktivnim zidovima – „šajbnama“ i
punim armirano-betonskim pločama dp=18cm kao meñuspratnim konstrukcijama, pri čemu je krovna konstrukcija drvena, u svemu prema
statičkom proračunu.
Objekat je fundiran na armirano betonskoj temeljnoj ploči.
U sklopu zidova, predviñeni su konstruktivni, horizontalni i vertikalni AB serklaži.
Unutrašnji pregradni zidovi – projektovani su u zavisnosti od zahteva termo, zvučne i protivpožarne zaštite od giter bloka d=19cm, AB
d=16 do 19cm ili pune opeke d=12cm, obostrano malterisani.
2.
MATERIJALIZACIJA
Završna obrada i materijalizacija svih elemenata, eksterijera i enterijera, projektovana je saglasno funkcionalnim i oblikovnim
zahtevima.
Objekat je izveden sa završnim obradama, preko potrebnih podslojeva.
FASADA
Konstrukcija fasadnih zidova je „sendvič“ zid od giter bloka d=19cm, termoizolacije d=6cm i zida od pune opeke d=12cm. U zoni ulaza,
dela tavana i na bočnim zidovima terasa zid od giter bloka d=19cm je obložen tvrdom mineralnom vunom, finalno obrañen „demit“
oblogom.
Spoljna obrada je veštački kamen u zoni prizemlje-suteren i kombinacija fasadne opeke i malterisanih površina finalno obrañenih
fasadnim premazom po spratovima objekta, u zonama prikazanim u grafičkom delu projekta. Konstrukcija fasade zadovoljava parametre
termičke, zvučne i fizičke zaštite, kao i zaštite od požara.
Za zatvaranje fasadnih otvora predviñene su pregrade od aluminijumskih, plastificiranih profila, sa prekinutim termičkim mostom,
zastakljene termoizolacionim staklom, sa krilima koja se otvaraju oko horizontalne i vertikalne ose. Kao zaštita prozorskih otvora,
predviñene su spoljne roletne od plastificiranih aluminijumskih lamela ispunjenih poliuretanom.
Prozori u nivou prizemlje – suteren su snabdeveni zaštitnim rešetkama od kovanog gvožña.
KROV
Predviñena je drvena konstrukcija za nošenje krovnog pokrivača od crepa. U skladu sa propisima i prema nameni prostorija u potkrovlju,
predviñena je termička izolacija u skladu sa elaboratom grañevinske fizike, kao i otvori za ventilaciju i otvor za izlazak na krov. Drvena
krovna konstrukcija je požarno zaštićena oblogom ili spuštenim plafonom od RFGK ploča – 2x20mm.
Odvoñenje atmosferskih voda je predviñeno olucima od bojenog pocinkovanog lima.
TERASE I LOðE
Podovi obloženi protivkliznom granitnom keramikom, zaštitne ograde od tipskih elemenata kovanog gvožña, visine h=1,10m od gotovog
poda, u svemu prema šemama ograda.
UNUTRAŠNjA OBRADA
o
POSLOVANJE
U objektu je predviñena oprema i obrada za poslovno-administrativni prostor standardne - više kategorije prema važećim tehničkim
normativima i standardima za projektovanje.
Plafoni: spušteni, od GK ploča, gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom.
Zidovi: gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom, u sanitarnim čvorovima – keramičke pločice do visine h=2.20m, u čajnoj kuhinji keramičke pločice do visine 1,60m.
Podovi: u kacelarijama brodski pod, završno lakiran; u predprostoru, prijemnoj kancelariji, sanitarnim prostorijama i kuhinji - keramičke
pločice domaće proizvodnje, prve klase, sa soklom.
Unutrašnja stolarija: u skladu sa JUS-om, obostrano obložena MD pločama, bojena poliuretanskom bojom, u svemu prema šemama
stolarije.
Ugrañena oprema sa pripadajućim instalacijama: u sanitarnom čvoru – akumulacioni bojler 80 l, lavabo (topla i hladna voda), WC šoljamono blok; u kuhinji – standardna sudopera i protočni bojler 10l.
o
STANOVI
U objektu je predviñena oprema i obrada za stanove standardne kategorije prema važećim tehničkim normativima i standardima za
projektovanje stambenih zgrada.
Plafoni: gletovani i bojeni poludisp. bojom, na terasama i loñama–bojeni fasadnom bojom, u potkrovlju spušteni plafoni od GK ploča.
Zidovi: gletovani i bojeni poludisp. bojom, u san. čvorovima – ker. pločice do plafona, u kuhinjama – ker. pločice do visine 1,6 m
Podovi: klasičan hrastov parket, završno lakiran; u hodnicima, sanitarnim prostorijama i kuhinjama- keramičke pločice domaće
proizvodnje, prve klase, na terasama granitna keramika sa soklom.
Unutrašnja stolarija: u skladu sa JUS-om, obostrano obložena MD pločama, bojena poliuretanskom bojom, u svemu prema šemama.
Ulazna vrata u stanove: puna, sigurnosna, zvučno i termički izolovana, bojena poliuretanskom bojom. Prag čelični.
Ugrañena oprema sa pripadajućim instalacijama: u kupatilima – akumulacioni bojler 80l, kada, lavabo (topla i hladna voda), WC šolja-sa
ugradnim vodokotlićem; u kuhinjama – standardna sudopera sa slavinom i protočni bojler 10l.
o
ULAZ I STEPENIŠNI PROSTOR
Plafoni: gletovani i bojeni disperzivnom bojom.
Zidovi: bojeni akrilnim bojama otpornim na habanje.
Podovi: protivklizna granitna keramika, sa soklom.
Ulazna vrata: od plastificiranog aluminijuma sa prekinutim termičkim mostom zastakljena termoizolacionim staklom.
Ograde: tipski elementi od kovanog gvožña, u svemu prema šemama ograda.
o
OSTALE PROSTORIJE
Plafoni: bojeni poludisperzivnom bojom
Zidovi: bojeni poludisperzivnom bojom
Podovi: u tehničkim prostorijama, garaži i ostavama – cementna košuljica obrañena do crnog sjaja.
Pregrade: u ostavama – bravarske pregrade sa ispunom od grifovane žice
3.
INSTALACIJE
Objekat je opremljen: instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacijama jake struje, telekomunikacionim instalacijama i
instalacijama daljinskog grejanja, kao i „split“ jedinicama za hlañenje, odnosno dogrevanje prostora (po 1 u manjim i 2 u većim
stanovima).
Download

Šumatovačka 121 Beograd, Vraçar