Alkidni emajl za metal i drvo
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Izvanredno otporan i visoko sjajni emajl na bazi alkidnih smola, koristi se za farbanje površina
od drveta i metala u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru. Formira tvrdi film koji prikriva
odlièno nedostatke površine na koju se nanosi, zadržava visok stepen sjaja i kvaliteta boje, èak
i u sluèaju izlaganja nepovoljnim vremenskim uticajima ili pranju. Verolac je izuzetno lak za
rad i izravnjuje površine na koje se nanosi, pružajuæi im zaštitu i dekoraciju.
PRIPREMA RADNIH POVRŠINA
Površine treba da budu glatke, èiste i suve, bez prašine ili rðe. Metalne površine treba da budu
premazane antikorozivnim prajmerom (Vitex-ov Prajmer za Metalne Površine, Antikorozivni
Prajmer itd). Sjajne metalne površine (od aluminijuma ili galvanizovanog èelika) treba
prethodno tretirati Vitex-ovim Prajmerom za Sjajne Površine, a zatim prajmirati Vitex-ovim
Prajmerom za Metalne Površine. Površine od drveta prvo treba tretirati sredstvom za zaštitu
drveta Diaxyl, izgletovati, popuniti i išmirglati dok se ne dobije èista i glatka površina, a zatim
premazati Vitex-ovom Velaturom i onda prefarbati sa dva sloja Verolac-a.
NIJANSE
Ovaj se proizvod distribuira u beloj, crnoj i još 48 nijansi (videti kartu boja).
PAKOVANJE
Ovaj se proizvod distribuira u metalnim kutijama od 180 mL, 375 mL, 750 mL, 2,5 L i 5 L.
SUŠENJE
Na dodir se suši posle 2-3 èasa.
NANOŠENJE SLEDEÆEG SLOJA
Sledeæi se sloj nanosi po isteku 24 èasa u zavisnosti od atmosferskih prilika.
STEPEN NANOŠENJA
14-16 m²/L po sloju na odgovarajuæe pripremljenim površinama.
RAZREÐIVANJE
Razredite 5% sa Vitex-ovim Razreðivaèem za èetke T-300 ukoliko koristite valjak ili èetku.
Kada koristite raspršivaè, razredite 5% Vitex-ovim Razreðivaèem za raspršivaèe T-350.
NANOŠENJE
Nanosi se valjkom, èetkom ili raspršivaèem.
ÈIŠÆENJE ALATA
Valjke, èetke, mrlje na podu i slièno treba èistiti Vitex-ovim Razreðivaèem za èetke T-300, a
zatim sapunicom ili deterdžentom. Vitex-ovim Razreðivaèem za raspršivaèe T-350 se èiste
raspršivaèi.
VOC (Volatilna Organska Jedinjenja) SADRŽAJ
U skladu sa EU maksimalni sadržaj VOC graniènih vrednosti (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj
proizvod (kategorija A/d “Boje za dekoraciju i umetke od drveta i metala u unutrašnjem i
spolašnjem prostoru”, Tip SB): 400 g/l (2007), 300 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maksimum
399 g/l VOC (proizvod spreman za upotrebu).
Tehnièke karakteristike
VISKOZNOST
75 ± 5 K.U. (STORMER, 25°C).
GUSTINA
1.21 ± 0.05 kg/L.
ÈVRSTIH MATERIJA (% w/w)
72 ± 0.5 % (ELOT 1028).
NANOŠENJE SLEDEÆEG SLOJA
Poseduje odliène karakteristike (ELOT 788).
OTPORNOST NA VODU (IMERZIJA 18 h)
Bez promene (ELOT EN ISO 2812-02).
PROMENA KARAKTERISTIKA POD UTICAJEM VREMENSKIH FAKTORA
Poseduje odliène karakteristike (ELOT EN ISO 2810).
ADHEZIVNOST
Poseduje odliène karakteristike. Ne dolazi do ljuštenja po obavljenom testu
popreènog zaseka na metalnoj površini (ELOT EN ISO 2409).
TVRDOÆA ZA KLATNO KÖNING
> 80 sec po isteku jednonedeljnog perioda sušenja (ELOT EN ISO 1522).
SKLADIŠTENJE
4 godine u skladu sa odgovarajuæim uslovima skladištenja (idealna
temperatura treba da bude izmeðu 5°C i 40°C).
ZAŠTITA ZDRAVLJA, BEZBEDNO KORIŠÆENJE I EKOLOŠKI STANDARDI
Isparenja mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu • Dugotrajna izloženost
može izazvati suvoæu i pucanje kože • Zapaljivo • Štetno po vodene
organizme, može izazvati dugoroène negativne posledice u vodenoj sredini
• Držati van domašaja dece • Nemojte udisati isparenja niti kapljice •
Izbegavajte svaki kontakt sa kožom • Proizvod koristiti iskljuèivo u
prostorijama sa dobrom ventilacijom • Proizvod nemojte odlagati u
prirodnu sredinu. Prouèite posebna uputstva/bilten sa podacima o
bezbednom korišæenju • U sluèaju da se proguta, nemojte izazivati na
povraæanje. Odmah zatražite pomoæ lekara i pokažite mu ambalažu ili
etiketu proizvoda.
Sadrži metiletilketoksim. Može izazvati alergijsku reakciju.
NAPOMENA
Da ne bi dolazilo do ljuštenja boje, potrebno je saèekati 20-30 dana pre nego
što se poène sa èišæenjem i pranjem novoobojenih površina.Dobro
promešati pre upotrebe. Nemojte koristiti na temperaturi ispod 5°C, niti
ukoliko je relativna vlažnost vazduha iznad 80%.
OSOVINSKI TEST
Rezultati u prihvatljivim granicama (ELOT EN ISO 1519).
VITEX-HERMES d.o.o. • Kralja Petra I 89 • 22330 Nova Pazova
T: 022-323133, 325327 • F: 022-326320 • E: [email protected]
www.vitex.rs
Download

Alkidni emajl za metal i drvo