YTONG Multipor Mineralna termoizolacija
Izolacija podzemnih garaža i plafona podruma
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
YTONG Multipor:
Izolacioni sistem za podrume
i podzemne garaže
YTONG Multipor
mineralne izolacione
ploče su idealne za
svijetlu i prijatnu
atmosferu - mračna
“Bunkerska optika”
je out.
Plafoni podrumskih garaža su često
YTONG - Multipor izolacioni sistem
nedovoljno ili nikako termički
je posebno pogodan za izolacione
izolovani. Skupa toplotna energija
radove na velikim površinama ali i
gubi se kroz zidove i plafone.
za uglaste i podijeljene plafone
Rezultat je hladna i neprijatna klima
podruma i podzemnih garaža.
u stambenim i kancelarijskim
prostorijama iznad njih. Budućnost
ne može više da izbjegne visoku
toplotno izolacionu i energetski
efikasnu gradnju. Ovo se odnosi kako
na saniranje, tako i na gradnju novih
podzemnih garaža i plafona u
podrumima. Pored toplotne izolacije,
sve veću ulogu ima i zaštita od
požara u podzemnim garažama i
podrumima, i to ne samo na
putevima za evakuaciju i spašavanje.
Upotreba nezapaljivih materijala, koji
u slučaju požara ne razvijaju dim,
sve se više traži na osnovu iskustava
iz prošlosti.
2
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
„Šta stručnjak ne zna...“
Predrasude i prednosti
Uobičajeni izolacioni materijali za podzemne garaže, kao što su lake ploče od
mineralne vune i mineralnih vlakana postoje već godinama. Zar već nije vrijeme
da se proba nešto novo?
…novo, nepoznato i nema se
…bez dozvola?
…a kako se uklanjaju?
iskustava.
Jednostavno ih zatražite!
Bez problema!
I nije baš tačno!
YTONG-Multipor mineralna
YTONG-Multipor se ne uklanja kao
YTONG-Multipor izolacioni sistem
izolaciona ploča je silikatni izolacioni
specijalni otpad. YTONG-Multipor
dokazuje se na najbolji način već
material i posjeduje Evropsko
izolacione ploče ne sadrže nikakve
preko deset godina na plafonima i
tehničko dopuštenje ETA-05/0093
štetne materije. Na taj način
zidovima. Naši iskusni instruktori,
kao i opću dozvolu za građevinski
otpadaju i uobičajeni problemi oko
podržaće vas pri vašem sljedećem
nadzor Z-23.11-1501.
uklanjanja izolacionih materijala.
projektu sa YTONG-Multiporom.
Više na strani 5
Više na strani 5
…komplikovano za obradu?
…a šta je sa protivpožarnom
Uopšte nije tačno!
zaštitom?
Masivne i stabilne izolacione ploče
Jednostavno!
veoma lako i sigurno se lijepe i na
YTONG-Multipor izolacioni sistem
najmanje uglove - bez bušenja,
sastoji se od izolacionih mineralnih
tiplovanja i vijaka.
ploča klase građevinskih materijala
Više na strani 8-9
A1, i lakog maltera koji nije zapaljiv.
Komponente sistema u slučaju
…sigurno suviše skupo?
požara ne stvaraju toksične gasove
Naprotiv!
i pogodne su za ispunjavanje svih
Pored troškova materijala, kratko
protivpožarnih zahtjeva kao i „stari“
vrijeme obrade i kod najkompliko-
betonski plafoni
vanijih detalja pruža veoma jasne
ABP P-3383/4785-MPA BS.
prednosti u pogledu troškova.
Više na strani 6
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
3
YTONG-Multipor
Izuzetne karakteristike
materijala i jednostavna obrada od
YTONG-Multipor
izolacionih ploča čine
optimalni izolacioni
materijal za podrume i
podzemne garaže
YTONG MULTIPOR IZOLACIONE
YTONG-Multipor laki malter
PLOČE
koji se koristi za lijepljenje,
Sa minerološkog i ekološkog
armiranje i malterisanje je:
stanovišta, YTONG-Multipor
■ prirobno bijel
mineralna izolaciona ploča pruža
■ lako obradiv
novi kvalitet za toplotnu izolaciju kao:
■ jako ljepljiv
■ homogena
■ jako termoizolaciona
Uputstva za isporuku i obradu
■ nezapaljiva
maltera:
■ stabilnog oblika i otporna na
■ Skladištenje: suho na palete,
pritisak
12 mjeseci
■ difuziono otvorena
■ Oblik pri isporuci: 20kg/vreća
■ hidrofobične mase
■ Vrijeme obrade: cca. 1,5h
■ ekološka
■ Temperatura okoline ≥ 5oC
■ visokog stepena iskorišćenja
■ Potrošnja: cca 3-4kg/m2
■ odbojna na vlagu i vodu
■ Zupčasta špahtla (dužine <140mm
■ otporna na mraz
YTONG-Multipor malter
■ nezapaljiva
za poboljšanje i zatvaranje
oštećenih mjesta
160mm debljina ploče = 12mm)
■ Alat za miješanje
Proizvodnja
■ Ručna testera
YTONG-Multipor mineralne izolacione
Pribor
ploče, proizvode se ekološki uz
YTONG-Multipor mjerna kanta služi:
veliku uštedu energije i to pod
■ za obezbjeđenje optimalne konsi-
pritiskom pare, od mineralnih
stencije Multipor lakog maltera
sirovina: kreča, pijeska, cementa
■ YTONG-Multipor daska za
ravnanje - brušenje
Pomoć pri montaži
■ L-profili za zidove
Alati za obradu
i vode.
debljina ploče = 10mm i dužine od
■ Letve za osiguranje od klizanja
■ YTONG-Multipor klin
■ YTONG-Multipor specijalna ploča
za špaletu
ploča pri postavljanju prvog reda
kod izolacije zidova
Tehnički podaci
Formati ploča / Količine
YTONG-Multipor izolacione ploče
Dozvola
Evropsko tehničko dopuštenje ETA-05/0093
Opšta građev. dozvola Z-23.11-1501
Primjena
Gornje i bočne izolacije plafona: podzemne garaže,
podrumi, prolazi IDI.DEO.DZI
Gustina
cca. 115 kg/m3
Koeficijent toplotne
provodljivosti
Koef. difuzije vodene
pare
R = 0,045 W/mK
=3
difuziono otvoreno
YTONG-Multipor
laki malter
Debljine
10, dry = 0.18 W/mK
  10
Klasa požarnosti mater.
A1 - nezapaljiv
A2 - nezapaljiv
Čvrstoća na pritisak
Srednja ≥ 300 kPa
CSII - 1,5 - 5,0 N/mm2
Čvrstoća na zatezanje
 80 kPa
Koef. upijanja vode
Kratko potapanje DIN EN 1609 Wp =2,0 kg/m2
4
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
Dužina x širina 600 x 390 mm
m2 /Paleta
50 mm
33,70
60 mm
28,08
80 mm
21,06
100 mm
16,85
120 mm
14,04
140 mm
11,23
160 mm
9,83
180 mm
8,42
200 mm
8,42
Plafon podzemne garaže
Prednosti
Montaža brzim lijepljenjem
YTONG-Multipor mineralne
a poslije nekoliko dana sušenja na
YTONG-Multipor mineralne
izolacione ploče mogu se završno
vazduhu, ploče su
izolacione ploče jednostavno i brzo
oblikovati kao čiste bezbojne
povratile svoj puni izolacioni
se lijepe na zidove i plafone
ploče, ili pomoću standardne
kapacitet. Drugi izolacioni sistemi
pomoću YTONG-Multipor lakog
difuziono otvorene silikatne fasadne
bi morali skupo da se uklanjaju
maltera. Posebna prednost
boje. Ako se želi površina bez
i zatim mijenjaju.
montaže brzim lijepljenjem postiže
sastavaka, može se presvući
Sigurne u gruboj gradnji
se kod jako raščlanjenih plafona i
premazom debljine cca 2mm od
donjih ispusta. Na velikim
YTONG-Multipor lakog maltera.
Ekološki besprijekorne
YTONG-Multipor mineralne
površinama, iskusni
majstori postižu visoke rezultate
Estetika
izolacione ploče preporučene su
pri postavljanju. Nasuprot mnogim
YTONG-Multipor mineralne
i razvrstane kao ekološki
klasičnim izolacijama, izbjegava
izolacione ploče, obezbjeđuju
neškodljivi građevinski elementi
se zamorno i nepotrebno bušenje
podzemnim garažama svijetlu
od strane Instituta za
rupa, tiplovanje i pričvršćivanje
i prijatnu atmosferu.
građevinarstvo i ekologiju (IBUI),
sa diplomom EPD-XEL-2009212-D
vijcima. Kratka vremena obrade
štede ukupno vrijeme.
Jednostavno popravljanje
(www.YTONG-multipor.de).
Manje nadnice
Mala oštećenja na YTONG-Multipor
Pored toga, otpadni komadi i
mineralnim izolacionim pločama,
ostaci se jednostavno i bez
Lako za obradu
jednostavno se mogu popraviti
problema uklanjaju kao
Primjeren oblik i mala težina
pomoću YTONG-Multipor lakog
građevinski otpad.
YTONG-Multipor mineralnih
maltera. Nije potrebno mijenjati cijelu
Jednostavno uklanjanje
izolacionih ploča, ne zahtijevaju
ploču. Mali naknadni troškovi
posebnu snagu niti pri montaži
iznad glave na plafone podzemnih
Odbija vlagu i vodu
garaža. Umetci i ispusti na
YTONG-Multipor mineralne
prolazima cjevovoda, lako se
izolacione ploče su hidrofobne pa
i jednostavno ukrajaju.
odbijaju vodu spolja i iznutra.
Jednostavno rukovanje
Ne smeta im kiša prilikom grube
Trajan proizvod za budućnost
gradnje. Na jednoj podzemnoj
Čista površina
garaži u plavnim područjima,
Manje neravnine na podlozi
obavljen je sljedeći test:
izravnavaju se bez problema
YTONG-Multipor mineralna
YTONG-Multipor lakim malterom.
izolaciona ploča zalijepljena je na
Izbočine na sastavcima,
element plafona od betona, i
jednostavno se sastružu pomoću
potopljena u vodu tokom 3 dana.
daske za ravnanje - brušenje.
Rezultat je bio da su ploče ostale
Ravno
neoštećene, ljepilo je izdržalo,
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
5
Stabilnog oblika,
negoriv, vodoodbojan,
brzo i povoljno
Toplotna, protivpožarna i zvučna zaštita
Građevinska fizika
Toplotna zaštita
Zaštita od vlage
Klase otpornosti na požar
YTONG-Multipor mineralne
Masivne YTONG-Multipor izolacione
U podzemnim garažama, sa aspekta
izolacione ploče sastoje se od
ploče ne samo da su izvanredni
protivpožarne zaštite postavljaju se
100% homogenog materijala i
toplotni izolatori, već su
posebni zahtjevi za konstrukcije
imaju koeficijent toplotne provod-
istovremeno i difuzno otvorene.
plafona i zidova. Ukoliko noseće
ljivosti od R= 0,045 W/mK po
Zbog ovakvih osobina Ytong -
masivne ploče nemaju debljinu
cijeloj debljini ploče. Time se
Multipor laki malter brzo postiže
propisanu za zaštitu od požara po
postižu izuzetne vrijednosti.
potrebne čvrstoće, a isto tako ne
DIN-u 4102-4, oblaganjem,
sprečava se postepeno isušivanje
plafona u podzemnim
betona.
garažama, sa YTONG-Multipor
Otvoreni difuzni sistem
mineralnim izolacionim pločama
2
Otpor prolazu toplote R ( m Kl/W)
Debljina
(m2K)/W
50 mm
1,11
60 mm
1,33
Zaštita od požara
višu klasu otpornosti na požar.
80 mm
1,78
Kod podrumskih plafona, prolaza
Kompletno sigurna
100 mm
2,22
i ispod plafona u podzemnim
protivpožarna zaštita
120 mm
2,67
garažama, YTONG-Multipor mineralne
140 mm
3,11
izolacione ploče zajedno sa YTONG-
Zvučna zaštita
160 mm
3,56
Multipor lakim malterom obezbjeđuju
Motori koji rade, škripa guma kao i
180 mm
4,00
maksimalnu sigurnost i pri visokim
zvuci pri ulasku i izlasku vozila u i iz
200 mm
4,44
temperaturama. Prilikom požara,
garaže, često dovode do neprijatnih
YTONG-Multipor ploča ne razvija
zvučnih opterećenja. Pri poređenju
Termički mostovi koji mogu nastati
otrovne pare niti dim - prava prednost
sa betonom, koji reflektuje skoro
kod izolacionih sistema sa upotre-
kod protivpožarnih puteva za
sav zvuk, YTONG-Multipor apsorbuje
bom tiplova, tzv. učvrsnica,
evakuaciju, kao i prilikom sprovođenja
dio energije zvuka (nivo buke
sprečavaju se lijepljenjem.
mjera zaštite i spašavanja.
gornja klasa D) po DIN EN 11654,
Mali gubitak energije
Apsolutno nezapaljiv
i zahvaljujući poroznoj strukturi
malih debljina, postiže se prelaz u
materijala, obezbjeđuje djelotvorno
sniženje buke u parking garažama.
Apsorbuje buku
6
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
Detalji su važni i tako jednostavni
Montaža YTONG Multipor ploča
YTONG Multipor – uputstvo za montažu
na betonskoj gredi
Prije početka montaže
provjeriti da li su površine
ravne i pod pravim uglom
- pravac spojeva obilježiti
koncem. Ploče polagati
na preklop.
Bez lakog maltera na
izolacionim pločama
van betonske grede
Savjet: Ovako se optimalno izoluje
betonska greda
■ Izolacija donje strane grede
■ Izolacija bočnih strana grede
■ Izolacija ploče
Način kačenja cijevi – Varijanta 1
Spajanje u uglu ploče - Varijanta 2
Ytong Multipor laki malter
Ytong Multipor izolaciona ploča
npr.-elastična spojnica (akrilna
fuga, kompriband traka)
Spajanje u uglu ploče - Varijanta 3
Ytong Multipor laki malter
Ytong Multipor izolaciona ploča
npr.-elastična spojnica (akrilna
fuga, kompriband traka)
Tipl sa vijkom
Završni L profil
Spajanje u uglu grede – Varijanta 1
Ytong Multipor laki malter
Ytong Multipor izolaciona ploča
Fuga bez maltera
Spajanje u uglu grede – Varijanta 2
Ytong Multipor laki malter
Ytong Multipor izolaciona ploča
Tipl sa vijkom
Završni profil
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
7
U tren oka i sve je urađeno!
Obrada
Miješanje lakog maltera
Nanošenje maltera
Lijepljenje bez bušenja i tiplovanja
20kg lakog maltera u 8l vode (oznaka na
mjernoj kanti) daje 30kg maltera za lijepljenje.
Zupčastom špahtlom, malter nanijeti po
površini ploče i izbrazditi. Površina lijepljenja
je najmanje 70% površine ploče.
Neravnine na podlozi veličine do 3mm mogu
se izjednačiti visinom nanosa lakog maltera u
debljini 8-10mm.
Podizanje ploče na plafon
Pritiskanje
Uklapanje, gotovo
Mineralnu izolacionu ploču sa lakim
malterom odmah postaviti na plafon na
rastojanju od cca 2cm do prethodne ploče.
Odgovarajućim pritiskom ruke ploču pritisnuti
na površinu plafona.
Šakom pritisnuti i potiskivati prema već
zalijepljenim pločama. Uklanjati istisnuti malter i na taj način izraditi sastave između ploča
bez tragova maltera.
SAVJET ZA
PROFESIONALCE:
Za montažu iznad
glave i pri
brušenjima
preporučujemo da
se nose zaštitne
naočare
Eventualno izravnati
I još nešto!
Nije potrebno podupiranje ploča
tokom vezivanja.
Kod potpuno izolovanih zidova
pomoću YTONG Multipor mineralnih
izolacionih ploča, preporučujemo
radi zaštite od mehaničkih
oštećenja primjenu armiranog
maltera sastavljenog od YTONGMultipor armaturne mrežice
Spojeve između ploča na stropu izravnati
brušenjem strugalicom.
8
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
i YTONG-Multipor, lakog maltera
YTONG-Multipor izolacija podzemnih garaža:
jednostavnije nije moguće
Komadi za uklapanje
Ravnanje isječenih ivica
Efikasno nanošenje maltera
Jednostavno i tačno isjeći ploče ručnom
testerom.
Ravnanje ivica ostvariti na savršeno tačan
način brušenjem strugalicom.
Više ploča postaviti jednu iza druge i na njih
Izolacija zidova
Sa završnim profilom
Bez završnog profila
Završni profil pričvrstiti tiplovima s vijkom.
Premazanu ploču postaviti u kanal završnog
profila i pritisnuti.
Kao pomoć pri montaži ploča, koristiti poduprtu
privremenu drvenu letvu (5 do 10 minuta).
Izolacija greda
Obrada površina
nanijeti YTONG Multipor laki malter.
YTONG-Multipor izolacione ploče se mogu direktno farbati standarnom
silikatnom fasadnom bojom. Površina se može prethodno ravno izgletovati
YTONG-Multipor lakim malterom debljine cca 3mm.
Ako se kao završna obrada predviđa završno malterisanje, ploče moraju
prethodno da se tipluju (jedan tipl po ploči) i da se postavi sloj maltera
debljine cca 5mm. Ovaj malter se sastoji od YTONG-Multipor lakog maltera
armiranog sa YTONG-Multipor armaturnom mrežicom.
Priključci
Priključna izolacija na granične zidove:
■ Priključak što bliži
Izolovati prvo donju stranu grede bez maltera
na dijelu izolacione ploče van betona grede.
■ Elastično zatvaranje sastava (akril masa - fuga)
■ Bubreća traka - kompriband traka
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
9
Slike govore više od hiljadu riječi
YTONG-Multipor izolacioni sistem pokazao se kao izuzetan na više od 1 milion m2
površina plafona i zidova. Normalno, za to postoje i reference.
U novom Schloss hotelu u Bečkoj Mariahilferstrasse…
…ugrađen je YTONG-Multipor kao izolacija podzemne garaže.
Izolacija podzemne garaže u Austria Trend Hotelu Fieberbrunn.
Potporno oblaganje sa priključkom na zid.
Brza i jednostavna obrada.
10
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
YTONG Multipor – estetski,
svijetao i prijatan
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
11
April 2012.
Nikole Tesle 3
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387 (0)35 308 200
Fax: + 387 (0)35 308 201
www.ytong.ba
[email protected]
Besplatni info telefon: 080 02 02 29
12
Izolacija podzemnih garaža/plafona podruma
YTONG® i Multipor su registrovane robne marke Xella grupe.
Xella BH d.o.o.
Download

Izolacija podzemnih garaža i plafona podruma