Podloga na bazi rastvaraèa
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Beli mat alkidni podsloj na bazi rastvaraèa. Predstavlja savršeni podsloj za emajle, naroèito
kada se koristi na površinama od drveta. VELATURA daje savršene površine na koje se finalni
sloj nanosi pomoæu Verolac-a, Platinum-a, Aquavit-a ili njihovih odgovarajuæih osnovnih
boja. Odlièno pokriva nedostatke površine na koju se nanosi i izuzetne je beline, dok je
istovremeno lak za rad sa èetkom, izravnjuje udubljenja, otporan je na ulegnuæa i lako se
šmirgla.
PRIPREMA RADNIH POVRŠINA
Površine treba da budu èiste, suve i glatke, bez prašine, masnoæa i ljuspi drugih materijala.
Uklonite èvorove sa novih površina od drveta, pa onda nanesite sredstvo za zaštitu drveta
Diaxyl Decor. Uklonite ostatke stare boje sa ranije farbanih površina. Pomoæu Vitex-ovog
Akrilnog graðevinskog kita popunite sve pukotine i udubljenja. Èim okonèate pripremu
površina, nanesite jedan ili dva sloja Vitex-ove VELATURE. Kad se ovaj namaz sasvim osuši,
pomoæu adekvatnog abrazivnog papira išmirglajte do glatke površine, skinite prašinu i
nanesite finalni sloj.
NIJANSE
Ovaj se proizvod distribuira u beloj boji.
PAKOVANJE
Ovaj se proizvod distribuira u metalnim kutijama od 375 mL, 750 mL, 2,5 L i 5 L.
SUŠENJE
Na dodir se suši po isteku 1-2 èasa.
NANOŠENJE SLEDEÆEG SLOJA
Sledeæi se sloj nanosi po isteku 16-18 èasova u zavisnosti od atmosferskih prilika.
STEPEN POKRIVANJA
18-20 m²/L po sloju na odgovarajuæe pripremljenim površinama.
RAZREÐIVANJE
Razredite 5% sa Vitex-ovim Razreðivaèem za èetke T-300 ukoliko koristite valjak ili èetku.
Kada koristite raspršivaè, razredite 5% Vitex-ovim Razreðivaèem za raspršivaèe T-350.
NANOŠENJE
Nanosi se valjkom, èetkom ili raspršivaèem.
ÈIŠÆENJE ALATA
Valjke, èetke, mrlje na podu i slièno treba èistiti Vitex-ovim Razreðivaèem za èetke T-300, a
zatim sapunicom ili deterdžentom. Vitex-ovim Razreðivaèem za raspršivaèe T-350 se èiste
raspršivaèi.
VOC (Volatilna Organska Jedinjenja) SADRŽAJ
U skladu sa EU maksimalni sadržaj VOC graniènih vrednosti (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj
proizvod (kategorija A/d “Boje za dekoraciju i umetke od drveta i metala u unutrašnjem i
spolašnjem prostoru”, Tip SB): 400 g/l (2007), 300 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maksimum
399 g/l VOC (proizvod spreman za upotrebu).
Tehnièke karakteristike
VISKOZNOST
80 ± 5 K.U. (STORMER, 25°C).
GUSTINA
1.41 ± 0.05 Kg/L.
ÈVRSTIH MATERIJA (% w/w)
74 ± 0.5 % (ELOT 1028).
SJAJNOST
< 10 jedinica na 60° (ELOT EN ISO 2813).
SKLADIŠTENJE
4 godine u skladu sa odgovarajuæim uslovima skladištenja (idealna
temperatura treba da bude izmeðu 5°C i 40°C).
ZAŠTITA ZDRAVLJA, BEZBEDNO KORIŠÆENJE I EKOLOŠKI STANDARDI
Zapaljivo • Štetno po vodene organizme, može izazvati dugoroène
negativne posledice u vodenoj sredini • Držati van domašaja dece • Nemojte
udisati isparenja niti kapljice • Proizvod koristiti iskljuèivo u prostorijama sa
dobrom ventilacijom • Proizvod nemojte odlagati u prirodnu sredinu.
Prouèite posebna uputstva/bilten sa podacima o bezbednom korišæenju • U
sluèaju da se proguta, nemojte izazivati na povraæanje. Odmah zatražite
pomoæ lekara i pokažite mu ambalažu ili etiketu proizvoda.
NANOŠENJE SLEDEÆEG SLOJA
Poseduje odliène karakteristike (ELOT 788).
Sadrži metiletilketoksim. Može izazvati alergijsku reakciju.
OTPORNOST NA VODU (IMERZIJA 18 h)
Bez promene (ELOT EN ISO 2812-02).
NAPOMENA
Dobro promešati pre upotrebe. Nemojte koristiti na temperaturi ispod 5°C,
niti ukoliko je relativna vlažnost vazduha iznad 80%.
OSOVINSKI TEST
Rezultati u granicama prihvatljivog (ELOT EN ISO 1519).
PROMENA KARAKTERISTIKA POD UTICAJEM VREMENSKIH PRILIKA
Poseduje odliène karakteristike. Ne dolazi do promene u svojstvima filma,
kao na primer do stvaranja mehuriæa, pucanja, ljuštenja, trunjenja itd.
Proizvod zadržava kvalitet sjajnosti (ELOT EN ISO 2810).
TVRDOÆA ZA KLATNO KÖNING
> 50 sec po isteku jednonedeljnog perioda sušenja (ELOT EN ISO 1522).
ADHEZIVNOST
Poseduje odliène karakteristike. Ne dolazi do ljuštenja po obavljenom testu
popreènog zaseka na metalnoj površini (ELOT EN ISO 2409).
VITEX-HERMES d.o.o. • Kralja Petra I 89 • 22330 Nova Pazova
T: 022-323133, 325327 • F: 022-326320 • E: [email protected]
www.vitex.rs
Download

velatura