SURE KUR’ANA
1. El-Fatiha
(Otvaranje)................................ str. 11
21. El-Enbija’
(Vjerovjesnici) ........................str. 315
2. El-Bekara
(Krava) ............................................. 12
22. El-Hadd
(Hadd) .......................................325
3. Ali ’Imran
(Porodica Imranova) ...................... 54
23. El-Mu’minun
(Vjernici) ........................................335
4. En-Nisa’
(ene) ............................................. 79
24. En-Nur
(Svjetlost) .......................................344
5. El-Maida
(Trpeza).......................................... 105
25. El-Furkan
(Kriterij) ........................................354
6. El-En’am
(Stoka) ............................................ 124
26. Eš-Šu’ara’
(Pjesnici) .......................................362
7. El-A’raf
(Uzvisine).......................................146
27. En-Neml
(Mrav)............................................. 374
8. El-Enfal
(Plijenovi) .....................................170
28. El-Kasas
(Kazivanje).....................................383
9. Et-Tewba
(Pokajanje) ....................................179
29. El-’Ankebut
(Pauk) ............................................. 394
10. Junus
(Junus)............................................ 197
30. Er-Rum
(Bizantinci) ................................... 402
11. Hud
(Hud) .............................................. 210
31. Lukman
(Lukman) .......................................409
12. Jusuf
(Jusuf)............................................. 224
32. Es-Sedda
(Sedda).......................................... 413
13. Er-Ra’d
(Grom)........................................... 237
33. El-Ahzab
(Saveznici) .....................................416
14. Ibrahim
(Ibrahim) .......................................243
34. Seba’
(Seba).............................................. 426
15. El-Hidr
(El-Hidr) ..................................... 250
35. Fatir
(Stvoritelj) ......................................433
16. En-Nahl
(Pèela)............................................. 256
36. JA SIN
(JA SIN) ......................................... 439
17. El-Isra’
(Noæno putovanje).........................270
37. Es-Saffat
(Poreðani) ..................................... 446
18. El-Kehf
(Peæina) ........................................282
38. SAD
(SAD) ............................................ 455
19. Merjem
(Merjem) ......................................295
39. Ez-Zumer
(Skupine) ..................................... 462
20. TA HA
(TA HA) ....................................... 304
40. El-Mu’min
(Vjernik) .......................................471
6
SURE KUR’ANA
41. Fussilet
(Razjašnjenje) ........................str. 481
61. Es-Saff
(Red) .......................................str. 568
42. Eš-Šura
(Dogovor) ......................................488
62. El-Dumu’a
(Petak) ........................................... 570
43. Ez-Zuhruf
(Ukras)............................................ 495
63. El-Munafikun
(Licemjeri) ....................................572
44. Ed-Duhan
(Dim).............................................. 502
64. Et-Tegabun
Obmanjivanje ...............................574
45. El-Dasija
(Kleèanje) ......................................505
65. Et-Talak
(Razvod) ......................................576
46. El-Ahkaf
(Pješèana brda) .............................509
66. Et-Tahrim
(Zabrana) .......................................578
47. Muhammed
(Muhammed) .................................514
67. El-Mulk
(Vlast) ............................................ 580
48. El-Feth
(Pobjeda) ....................................... 518
68. El-Kalem
(Pero).............................................. 583
49. El-Hudurat
(Sobe).............................................. 523
69. El-Hakka
(Istinitost) .....................................586
50. QAF
(KAF)............................................. 526
70. El-Me’arid
(Usponišta).....................................589
51. Ez-Zarijat
(Vijaèi)............................................ 529
71. Nuh
(Nuh) ............................................. 592
52. Et-Tur
(Gora) ............................................ 533
72. El-Dinn
(Dinn) .......................................... 594
53. En-Nedm
(Zvijezda) ......................................536
73. El-Muzzemmil
(Umotan) .......................................596
54. El-Kamer
(Mjesec) .......................................... 540
74. El-Muddessir
(Pokriveni) .....................................598
55. Er-Rahman
(Milostivi) ..................................... 543
75. El-Kijama
(Kijamet) .......................................601
56. El-Waki’a
(Dogaðaj)........................................547
76. El-Insan
(Èovjek) ......................................... 603
57. El-Hadid
(Gvoðe) ......................................... 552
77. El-Murselat
(Poslani) ........................................605
58. El-Mudadela
(Rasprava) ......................................557
78. En-Neba’
(Vijest) ........................................... 608
59. El-Hašr
(Progonstvo) ................................. 561
79. En-Nazi’at
(Oni koji èupaju) ................... str. 610
60. El-Mumtehina
(Provjerena) ..................................565
80. ’Abese
(Namrštio se) ................................613
7
SURE KUR’ANA
81. Et-Tekwir
(Prestanak sjaja) .....................str. 615
98. El-Bejjina
(Jasan dokaz) ..........................str. 636
82. El-Infitar
(Rascjepljenje) ...............................617
99. El-Zilzal
(Zemljotres) ..................................637
83. El-Mutaffifin
(Pronevjeritelji) ............................618
100. El-’Adijat
(Trkaèi) ......................................... 637
84. El-Inšikak
(Raspuknuæe) .................................620
101. El-Kari’a
(Udar) ............................................ 638
85. El-Burud
(Galaksije) .....................................622
102. Et-Tekasur
(Uvešavanje) ..................................638
86. Et-Tarik
(Koji udara) ...................................624
103. El-’Asr
(Vrijeme popodneva).....................639
87. El-A’la
(Svevišnji) ..................................... 625
104. El-Humeza
(Klevetnik).....................................639
88. El-Gašija
(Prekrièe) ......................................626
105. El-Fil
(Slon) .............................................. 640
89. El-Fedr
(Zora).............................................. 628
106. Kurejš
(Kurejš) .......................................... 640
90. El-Beled
(Grad) ............................................ 630
107. El-Ma’un
(Davanje)........................................640
91. Eš-Šems
(Sunce) ........................................... 631
108. El-Kewser
(Obilje) ......................................... 641
92. El-Lejl
(Noæ)............................................... 632
109. El-Kafirun
(Nevjernici) ...................................641
93. Ed-Duha
(Jutro) ............................................. 633
110. En-Nasr
(Pomoæ) ........................................641
94. El-Inširah
(Proširenje) ....................................633
111. El-Leheb
(Plamen)......................................... 642
95. Et-Tin
(Smokva) ........................................634
112. El-Ihlas
(Iskrenost)......................................642
96. El-’Alek
(Zakvaèak)......................................635
113. El-Felek
(Svitanje) .......................................642
97. El-Kadr
(Kadr) ........................................... 636
114. En-Nas
(Ljudi) ............................................ 643
8
1· EL-FATIHA
1 DUZ
SURA 1
El-FATIHA ® OTVARANJE
(Mekka, 7 ajeta)
U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!
1. Hvala Allahu, Gospodaru1:1a
svjetova,1:1b
2. Milostivom, Milosrdnom,1:2
3. Vladaru Dana sudnjeg!1:3
4. Tebe oboavamo i od Tebe
pomoæ traimo.
5. Uputi nas na put pravi,
6. Put onih kojima si blagodat
darovao,1:6
7. Ne onih na kojima je srdba,
niti zalutalih.1:7u
Sura El-Fatiha se naziva “Fatihatul-Kitab” (Otvaranje Knjige) i “Ummul-Kur’an” (Majka
Kur’ana). To je sura koja je neizostavna i koja èini bitni dio javnog i privatnog klanjanja
pripadnika Islama. Bez ove sure nema zajednièkog namaza, i nijedan dobar posao se ne uradi i
ne privede kraju, a da se ona ne prouèi. Ajeti ove sure se vrlo èesto ponavljaju, pa se zbog toga
ona naziva i “Seb’an minel-mesani” (sedam ponavljajuæih). “I doista, dali smo ti sedam (ajeta)
ponavljajuæih i Kur’an velièanstveni.” (Kur’an, 15:87) Allahov Poslanik a.s. je rekao: “Ko ne
prouèi suru El-Fatiha pri svom klanjanju, njegovo klanjanje biæe nevaeæe.” (Sahih El-Buhari)
1:1a Rabb (Gospodar): Nema odgovarajuæeg ekvivalenta za Rabb u bosanskom jeziku.
Rijeè znaèi Jedan i Jedini Gospodar univerzuma, njegov Tvorac, Vlasnik, Odravalac,
Upravitelj, itd. Rabb je takoðe jedno od Allahovih imena.
1:1b Alem (svijet) je zbirna imenica koja obuhvata sva Boija stvorenja. Ova rijeè se
opæenito ne koristi u obliku mnoine. Meðutim, u ovom ajetu ’alemin’ oznaèava sve vrste
genera i species, kao svijeta ljudi, svijeta ivotinja, meleka, dinna, itd. Vidi Komentar.
1:2 Er-Rahman i Er-Rahim (Milostivi, Milosrdni) su hiperbolièni intenzivni oblici.
Hiperbolizam u Er-Rahman je veæi nego u Er-Rahim, a obe rijeèi se odnose na razlièite aspekte
atributa Allahove milosti. Najmilostiviji i Najmilosrdniji su takoðer ispravni prijevodi. Rijeè
Rahman opisuje kvalitet obilne milosti uroðene u i nedjeljive od, - koncept Bojeg biæa, dok
Rahim izraava manifestaciju te milosti u, i njen efekat na Njegovo stvorenje - drugim rijeèima,
aspekt Njegove aktivnosti.
1:3 Dan sudnji (Dan obraèuna) je dan u kojem æe se zbiti veliki i vani dogaðaji.Taj strašni
dan se nikada ranije nije dogodio i neæe se dogoditi poslije. Apsolutna vlast Boga nad svim
stvorenjima biæe oèita. Bog jedini bit æe svemoæni vladar i autoritet na taj dan, a sve posredne
demonstracije sile biæe ugašene.
1:6 Tj. put poslanika, siddika (onih sljedbenika Poslanika koji su bili prvi u vjerovanju,
šehida i pravednih). Allah d.š. kae: “A ko posluša Allaha i Poslanika (Muhammeda a.s.), takvi
æe biti u društvu onih kojima je Allah dao svoju milost, od poslanika, siddika, šehida i
pravednih. A kako su oni divni drugovi.” (Kur’an, 4:69)
1:7 Prema veæini komentatora Boija srdba (gadab) je sinonimna sa zlim posljedicama koje
èovjek navuèe na sebe tvrdoglavo odbijajuæi Boiju uputu i djelujuæi suprotno Njegovim
odredbama.
11
2wEL-BEKARA
1 DUZ
SURA 2
EL-BEKARA w KRAVA
(Medina, 286 ajeta)
U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!
1. Alif. Lam. Mim.2:1
2. Taj Kitab, u kojeg nema sumnje,
Uputa je za bogobojazne,2:2
3. One koji vjeruju u gajb2:3a i obavljaju
salat2:3b i od onog èim smo ih opskrbili,
udjeljuju,2:3c
4. I one koji vjeruju u ono šta je
objavljeno tebi2:4a i šta je objavljeno prije
tebe,2:4b a u Ahiret2:4c su oni sigurni.
5. Takvi su na Uputi od Gospodara
njihovog, i ti takvi su uspješni.
6. Uistinu! Oni koji ne vjeruju2:6 - isto
im je opominjao ih ili ih ne opominjao (oni) neæe vjerovati.
7. Zapeèatio je Allah srca njihova i sluh
njihov, i na vidovima njihovim je
pokrivka; a imaæe oni kaznu uasnu.
8. I ima ljudi koji govore: “Vjerujemo
u Allaha i u Dan posljednji”, a oni nisu
vjernici,2:8
9. (Misle da) varaju Allaha i one koji
vjeruju - a ne varaju, izuzev duše svoje, a
ne opaaju.
10. U srcima njihovim je bolest. Pa poveæava Allah njima bolest, a imaæe oni
kaznu bolnu za ono što lau.
2:1 Dvadeset devet poglavlja Kur’ana poèinje znacima arapskog pisma koji lièe na zagonetne šifre i èija
nam je poruka i znaèenje nepoznato. Nazivaju se mukatta’at. 2:2 Vidi Komentar.
2:3a Gajb (nevidljivo) oznaèava sva podruèja i faze realnosti koje lee izvan zone ljudske percepcije i ne
mogu se zbog toga dokazati ili ne dokazati nauènim posmatranjima ili èak adekvatno zahvatiti u
prihvaæenim kategorijama spekulativne misli. Vidi Komentar. 2:3b Salat. Vidi Komentar.
2:3c Tj. daju zekat, troše na sebe, svoje roditelje, svoju djecu, svoje ene, itd., a takoðer daju sadaku
siromasima i troše na putu Allahovom (dihad), itd. Vidi Komentar.
2:4 Vidi Komentar! 2:4a Kur’an. 2:4b Tewrat, Zebur i Indil.
2:4c U proivljenje, naknadu za dobra i loša djela, Dennet i Dehennem, itd. 2:6 Vidi Komentar.
2:8 Munafici (licemjeri) ne vjeruju iz srca, što je pravi iman. Oni jednostavno izgovaraju rijeèi vjere da bi
zavarali ljude i Allaha.
12
2wEL-BEKARA
1 DUZ
11. A kad im se kae: “Ne pravite
fesad2:11 na Zemlji”, govore: “Mi smo
samo mirotvorci.”
12. Zar nisu uistinu oni, oni mufsidi, ali
ne opaaju?
13. I kad im se kae: “Vjerujte kao što
vjeruju ljudi”,2:13a govore: “Zar da
vjerujemo kao što vjeruju budale?”3:13b
Zar nisu uistinu oni, oni budale, ali ne
znaju?
14. I kad sretnu one koji vjeruju, govore:
“Vjerujemo!” A kad se osame sa šejtanima
svojim, kau: “Uistinu, mi smo s vama,
mi se samo rugamo.”
15. Allah se ruga njima i pušta ih da u
pretjeranosti svojoj lutaju.
16. Takvi su oni koji su kupili zabludu
za Uputu, pa ne profitira trgovina njihova
i nisu upuæeni.
17. Primjer njihov je kao primjer onog
ko potpali vatru, pa pošto osvijetli ono oko
njega, ukloni Allah svjetlo njihovo i ostavi
ih u tminama (pa oni) ne vide.
18. Gluhi, nijemi, slijepi su pa se ne
povraæaju;2:18
19. Ili kao prolom oblaka s neba, u
njemu tmine i grmljavina i sijevanje.
Stavljaju prste svoje u uši svoje zbog
gromova, bojeæi se smrti; a Allah je Onaj
koji obuhvata nevjernike!
20. Gotovo da munja oduzme vidove
njihove. Kad god im bljesne, poðu u njoj,
a kad im zamraèi, stanu.2:20 A da hoæe
Allah, sigurno bi oduzeo sluh njihov i
vidove njihove. Uistinu! Allah je nad
svakom stvari Posjednik moæi.
2:11 Fesad: nered, razdor, porok, zavada. Mufsid: onaj ko èini fesad.
2:13a Sljedbenici Muhammeda a.s. muhadiri i ensarije.
3:13b Stvarne budale (glupaci) su licemjeri jer su oni rtvovali neprolazni svijet za kratkotrajnu dobit
privremenog svijeta. Biti zadovoljan sa prolaznim (Dunjalukom), a ostaviti trajni svijet (Ahiret) je akt
krajnje nepromišljenosti.
2:18 Ne vraæaju se pravom putu.
2:20 Od poèetka sure pa do ovog mjesta opisane su tri vrste ljudi: - vjernici ili mu’mini, - nevjernici ili
kafiri, èija su srca zapeèaæena i oni nikada neæe vjerovati, - dvoliènjaci ili munafici, koji su izvanjski
muslimani, ali njihova srca nisu samo na jednoj strani.
13
2wEL-BEKARA
1 DUZ
21. O ljudi! Oboavajte Gospodara vašeg
koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se
vi zaštitili;
22. Koji je za vas uèinio Zemlju leištem,
a nebo zdanjem; i spušta s neba vodu, pa
izvodi njome od plodova opskrbu za vas.
Zato ne postavljajte Allahu ravne, a vi
znate.2:22
23. A ako ste u sumnji2:23a o onom šta
smo objavili robu Našem,2:23b tad dajte
suru sliènu njemu i pozovite svjedoke2:23c
svoje mimo Allaha, ako istinu govorite.
24. Pa ako ne uèinite - a neæete uèiniti tad se bojte vatre, one èije æe gorivo biti
ljudi i kamenje.2:24 Pripremljena je za
nevjernike.
25. I obraduj one koji vjeruju i èine
dobra djela, da æe oni imati bašèe ispod
kojih teku rijeke. Kad god budu
opskrbljeni iz njih plodom - opskrbom,
reæi æe: “Ovo je ono èim smo bili
opskrbljeni ranije”, a biæe im dato tome
slièno. I imaæe oni u njima druice èiste, i
oni æe u njima biti vjeèito.
26. Uistinu! Allah se ne stidi da navede
primjer (kao) što je komarac, te ono što je
iznad njega.2:26a Pa što se tièe onih koji
vjeruju, ta znaju da je to Istina od
Gospodara njihovog; a što se tièe onih koji
ne vjeruju pa govore: “Šta eli Allah
ovim primjerom?” - zavodi njime mnoge i
upuæuje njime mnoge. A ne zavodi njime,
izuzev grješnike,2:26b
27. Oni koji krše zavjet Allahov nakon
potvrde njegove, i sijeku ono šta je Allah
naredio da bude sjedinjeno2:27 i èine fesad
na Zemlji. Ti takvi su gubitnici.
2:22 Prièao je Abdullah r.a.: “Pitao sam Poslanika a.s.: ’Šta je najveæi grijeh prema Allahu?” Rekao je:
“Da pridruuješ Allahu suparnike, mada te je sam On stvorio.” Ja rekoh: “To je svakako veliki grijeh”,
zatim upitah: “Šta je slijedeæe?” On reèe: “Da ubiješ svog sina, da on ne bi s tobom dijelo hranu.” Ja upitah
“Šta je slijedeæe?” On reèe: “Da poèiniš nedozvoljen seksualni odnos sa enom svog komišije.” (Buharija).
2:23a Ako su u sumnji pagani, jevreji i kršæani.
2:23b Kur’an Muhammedu a.s. Vidi Komentar!
2:23c One koji vas pomau i podravaju. 2:24 Kamenje. Vidi Komentar!
2:26a Komarac! Nama izgleda prost, ali je on ustvari izuzetno sloeno stvorenje! Vidi Komentar!
2:26b Buntovnike, Allahu neposlušne.
2:27 Kada je u pitanju Allahova vjera islamskog monoteizma, slijeðenje sunneta, odravanja rodbinskih
14
veza, itd.
2wEL-BEKARA
1 DUZ
28. Kako ne vjerujete u Allaha, a bili ste
mrtvi,2:28a pa vas je oivio, zatim æe vas
usmrtiti! Potom æe vas oiviti,2:28b zatim
æete Njemu biti vraæeni.
29. On je Taj koji je stvorio za vas sve što
je na Zemlji, zatim se usmjerio ka nebu, te
ih uredio (kao) sedam nebesa; a On je o
svakoj stvari Znalac.
30. I kad reèe Gospodar tvoj melecima:
“Uistinu! Ja sam Taj koji æe naèiniti na
Zemlji halifu.”2:30 Rekoše: “Zar æeš
naèiniti na njoj onog ko æe fesad praviti na
njoj i prolivati krv, a mi (Te) slavimo sa
hvalom Tvojom i svetost Ti klièemo?”
Reèe: “Uistinu! Ja znam ono šta ne
znate.”
31. I pouèi Adema imenima2:31 - svakom
od njih - zatim ih izloi melecima, pa reèe:
“Obavijestite Me o imenima ovih, ako ste
iskreni.”
32. Rekoše:“Slava neka je Tebi!
Nemamo mi znanja, izuzev šta si nas
nauèio. Uistinu! Ti, Ti si Znalac, Mudri.”
33. Reèe: “O Ademe! Obavijesti ih o
imenima njihovim.” Pa pošto ih obavijesti
o imenima njihovim, reèe: ’Zar vam
nisam rekao: ’Uistinu! Ja znam nevidljivo
nebesa i Zemlje. I znam šta
objelodanjujete i šta krijete.”
34. I kad rekosmo melecima: “Uèinite
seddu Ademu!” Tad padoše na seddu,
izuzev Iblisa. Odbi i uzoholi se i bi od
nevjernika.
35. I rekosmo: “O Ademe! Nastani se ti i
ena tvoja u Dennetu i jedite (plodove)
iz njega obilno, gdje god hoæete; a ne
pribliavajte se ovom drvetu pa (da)
budete od zalima.”2:35
2:28a Mrtvi (beivotni), ovdje oznaèava da su ljudska biæa bila naprosto tijela bez razuma i kretanja u
formi elemenata, razvijajuæi se kroz razlièite faze u hranu roditelja, zatim u kaplju sjemena, zatim u ono što
se zakvaèi, a potom u meso. 2:28b Na Dan kijameta. 2:30 Halifa: zastupnik, zamjenik, nasljednik.
2:31 Imena stvari. Komentatori smatraju da ovo oznaèava unutarnju prirodu i kakvoæu stvari, a stvari
ovdje ukljuèuju i osjeæanja. Posebni kvaliteti ili osjeæanja koja su izvan prirode meleka stavljeni su
Allahovom voljom u èovjeka. Adem pokazuje progresivno znanje kojeg meleci nemaju. Znanje meleka ostaje
statièno. Adem pogaða sve glavne etièke i znanstvene pojmove - imena (We alleme Ademe-l-esmae kulleha).
Ovdje se èita misao o èovjeku kao nosiocu etike (morala), znanja i ljubavi.
2:35 Zulm na arapskom jeziku podrazumijeva nepravdu, ugnjetavanje, štetu, zlo, nasilje. Kada se zulm
èini drugima, to je ugnjetavnje i tiranija. Ideja o zlu prirodno se spaja sa tamom, mrakom, što i jeste jedno od
znaèenja navedene rijeèi.
15
2wEL-BEKARA
1 DUZ
36. Tad uèini šejtan da njih dvoje iz
njega2:36a pokliznu, te ih izvede iz onog u
èemu su bili. I rekosmo: “Siðite! Vi ste
jedni drugima neprijatelj;2:36b a imaæete vi
na Zemlji prebivalište i uivanje neko
vrijeme.”
37. Pa primi Adem od Gospodara svog
rijeèi, te mu oprosti.2:37 Uistinu! On, On je
Primalac pokajanja, Milosrdni.
38. Rekosmo: “Siðite iz njega2:38 svi! Pa
sigurno æe vam doæi od Mene Uputa, pa
ko bude slijedio Uputu Moju, tad neæe biti
straha nad njima i neæe oni tugovati.
39. A oni koji ne budu vjerovali i poricali
ajete2:39 Naše, takvi æe biti stanovnici
vatre; oni æe u njoj biti vjeèno.
40. O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati
Moje kojom sam vas obdario i ispunite
zavjet Meni,2:40 ispuniæu zavjet vama, i
Mene - ta Mene se bojte!
41. I vjerujte u ono šta sam objavio potvrðujuæi ono što je uz vas - i ne budite
prvi nevjernik u njega. I ne prodajite ajete
Moje za cijenu malu i Mene - ta Mene se
bojte,
42. I ne presvlaèite Istinu s neistinom, i
ne skrivajte Istinu,2:42 a vi znate.
43. I obavljajte salat i dajite zekat, i èinite
ruku’ sa onima koji èine ruku’.2:43
44. Zar nareðujete ljudima
dobroèinstvo, a zaboravljate duše svoje, a
vi èitate Knjigu?2:44 Pa zar ne shvatate?
45. I traite pomoæ u strpljenju2:45 i
salatu. A uistinu, to je teško, izuzev
skrušenima,
46. Koji znaju da æe oni sresti Gospodara
svog i da æe se oni Njemu vratiti.
2:36a Iz Denneta. 2:36b U prvom dijelu ajeta se govori o dva lica i odnosi se na Adema i njegovu enu
Hawu, a u drugom dijelu se govori u mnoini i odnosi se na èovjeèanstvo.
2:37 Oni su rekli: “Gospodaru naš! Uèinili smo zulm dušama našim, pa ako nam ne oprostiš i ne smiluješ
nam se, sigurno æemo biti od gubitnika.”
2:38 Iz Denneta. Primjetite da mnoina u poèetku ajeta “rekosmo” prelazi u jedninu “od Mene” u istom
ajetu. 2:39 Ajete - dokaze, znakove, objave, pouke, lekcije.
2:40 Ispunite vaše obaveze prema Meni. Vidi Komentar!
2:42 Da je Muhammed a.s. Allahov poslanik i da se nalazi zapisan u Tewratu (Tori) i Indilu (Evanðelju).
Vidi Komentar. 2:43 Oni koji èine ruku’ (er-rakiun): Oni koji se saginju ili potèinjavaju sa pokornošæu
Allahu sa Muhammedom a.s. 2:44 Tewrat - Toru. Vidi Komentar! 2:45 Sabr. Vidi Komentar!
16
2wEL-BEKARA
1 DUZ
47. O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati
Moje kojom sam vas obdario i da sam Ja
odlikovao vas nad svjetovima,2:47
48. I bojte se Dana (kad) neæe koristiti
duša duši ništa, niti æe se primiti od nje
posredovanje, niti uzimati od nje
nadomjestak, niti æe oni biti pomognuti;
49. I kad vas spasismo od ljudstva
faraonovog: izlagali su vas najgoroj kazni,
klali sinove vaše, a pošteðivali ene vaše.
A u tom je bilo veliko iskušenje od
Gospodara vašeg.2:49
50. I kad rastavismo za vas more, pa vas
spasismo, a potopismo ljudstvo faraonovo
i vi gledaste;
51. I kad odredismo Musau èetrdeset
noæi, potom uzeste tele poslije njega,2:51a a
vi ste bili zalimi,2:51b
52. Zatim smo vam oprostili poslije toga,
da biste vi zahvaljivali.
53. I kad dadosmo Musau Knjigu i
Furkan,2:53 da biste se vi uputili;
54. I kad reèe Musa narodu svom: “O
narode moj! Uistinu, vi ste uèinili zulm
dušama svojim, vašim uzimanjem teleta.
Zato se pokajte Tvorcu svom, te ubijte
duše svoje.”2:54a To je najbolje za vas kod
Tvorca2:54b vašeg, zato æe vam oprostiti.
Uistinu! On, On je Primalac pokajanja,
Milosrdni.
55. I kad rekoste: “O Musa! Neæemo ti
vjerovati dok ne vidimo Allaha otvoreno.”
Tad vas je udario grom, a vi ste gledali;
56. Zatim smo vas podigli poslije smrti
vaše, da biste vi zahvaljivali.
2:47 Svjetovima vašeg vremenskog perioda, u prošlosti.
2:49 Faraon je usnio san. Astrolozi su ga tumaèili tako da æe dijete biti roðeno u Beni Israilu, koje æe
uništiti njegovu vjeru i njegovo kraljevstvo. Stoga je faraon naredio da se sinovi Beni Israila pokolju, a da se
njihove kæeri ostave ive, da bi im sluile.
2:51a U njegovom odsustvu ste uzeli tele da ga oboavate.
2:51b Nepravednici, zulumèari, mnogobošci.
2:53 Furkan: mjerilo rastavljanja istine od neistine, pravog od krivog, itd.
2:54a Nevini neka ubiju krivce. 2:54b Rijeè Bari (Tvorac) ima u sebi dodir korjenskog znaèenja
“Osloboditelj” - prikladna rijeè za Izraelce koji su bili osloboðeni iz egipatskog ropstva.
17
2wEL-BEKARA
1 DUZ
57. I zasjenili smo vas oblakom (bijelim),
i spustili na vas mennu2:57 i prepelice.
“Jedite od dobrih stvari kojima smo vas
opskrbili.” I nisu uèinili zulm Nama, nego
su èinili zulm dušama svojim.
58. I kad rekosmo: “Uðite u ovaj
grad2:58a pa jedite u njemu gdje god
hoæete, obilno, i uðite na kapiju sa seddom
i recite: “Hitta”2:58b - oprostiæemo vam
greške vaše i poveæaæemo 2:58c
dobroèiniteljima.
59. Tad su zamijenili oni koji su èinili
zulm rijeè drugom koja im je reèena, pa
smo spustili na one koji su èinili zulm
kaznu s neba, zato što su griješili.2:59
60. I kad zatrai Musa za narod svoj
napajanje, tad rekosmo: “Udri štapom
svojim kamen!” Tad provri iz njega
dvanaest izvora. Doista je znalo svako
pleme pojilište svoje. “Jedite i pijte iz
opskrbe Allahove, i ne èinite zlo na zemlji,
(postavši) mufsidi.”
61. I kad rekoste: “O Musa! Neæemo
trpiti hranu jednu, zato prizivaj za nas
Gospodara svog (da) nam iznikne (nešto)
od onog èime raða zemlja - od povræa
njenog i krastavaca njenih i ita njenog i
leæe njene i luka njenog.” Reèe: “Hoæete li
zamijeniti ono što je bolje, onim što je
lošije? Siðite u Misr pa æete uistinu vi
imati šta ste traili.” I pogodi ih ponienje
i bijeda, a navukli su srdbu od Allaha.
To stoga što oni nisu vjerovali u ajete
Allahove i ubijali vjerovjesnike bez prava;
To stoga što nisu slušali, a prevršivali
su.2:61
2:57 Poslanik Allahov (a.s.) je rekao: “Kem’ (tj. vrsta jestive gljive) je kao menna i njena tekuæina je lijek za
oène bolesti.” (Sahih El-Buhari). U knjizi Izlazak (16:14) menna je opisana kao mala okrugla stvar, kao slana
na zemlji. Ako bi se ostavila za slijedeæi dan, pokvarila bi se. Na jakom suncu topila bi se. Današnja menna u
podruèju Sinaja je gumasta sladunjava izluèevina koja se moe naæi na nekim vrstama tamariske. Što se tièe
prepelica, u odreðenim periodima godine njihova velika jata gonjena vjetrovima dospiju na istoèni
Mediteran.
2:58a Jerusalem, El-Kuds. Kad su oni postali umorni od lutanja u pustinji i postali nezadovoljni mennom
i selwom (prepelicama), bilo im je nareðeno da uðu u grad po imenu Ariiha kojeg je nastanjivao moæni
narod Ameleka porijeklom od A’da.
2:58b Hitta=oprost, osloboðenje od grijeha. Prema tradiciji Poslanika a.s. rijeè podrazumijeva pokornost
Allahu i pokajanje. Zulumèari su tu rijeè zamijenili rijeèju nepokornosti - tj. bili su neposlušni.
2:58c Poveæaæemo nagradu! 2:59 Vidi Komentar!
2:61Prevršivali su u neposlušnosti Allahu, tj. èinili su grijehe i zla djela.
18
2wEL-BEKARA
1 DUZ
62. Uistinu! Oni koji vjeruju i oni koji su
jevreji i kršæani i Sabijci2:62a - ko vjeruje u
Allaha i Dan posljednji i èini dobro - pa
imaæe oni nagradu svoju kod Gospodara
njihovog, i bez straha nad sobom æe biti i
neæe oni aliti.2:62b
63. I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo
nad vama brdo:2:63a “Uzmite èvrsto šta
smo vam dali i sjeæajte se onog šta je u
njemu, da biste se vi zaštitili.”2:63b
64. Zatim ste se okrenuli poslije toga. Pa
da nije dobrote Allahove prema vama i
milosti Njegove, sigurno biste bili od
gubitnika.
65. I doista ste znali one izmeðu vas koji
su prekršili (stvari) sebta,2:65 pa smo im
rekli: “Budite majmuni prezreni!”
66. Pa smo uèinili to2:66 primjerom za
ono ispred tog i ono iza tog, i poukom
bogobojaznima.
67. I kad reèe Musa narodu svom:
“Uistinu! Allah vam nareðuje da zakoljete
kravu.” Rekoše: “Zar æeš nas uzeti
izrugivanju?” Reèe: “Traim zaštitu u
Allaha, da ne budem od neznalica.”
68. Rekoše: “Moli za nas Gospodara
svog, da nam objasni kakva je ona.” Reèe:
“Doista, On kae: ’Uistinu, to je krava ni
stara ni mlada; srednja, izmeðu toga. Zato
uèinite šta vam se nareðuje.”
69. Rekoše: “Moli za nas Gospodara
svog da nam objasni, kakva je boja njena”.
Reèe: “Doista, On kae: ’Uistinu, to je uta
krava. Svijetla je boja njena, raduje
posmatraèe.”
70. Rekoše: “Moli za nas Gospodara
svog da nam objasni kakva je ona. Uistinu,
krave su za nas sliène, a uistinu mi
æemo, ako htjedne Allah, biti upuæeni.”
2:62a Sabejsko kraljevstvo cvjetalo je u Jemenu 800-te godine p.n.e. Sabijci su oboavali planete i zvijezde
(Mjesec, Sunce, Veneru). Glavni grad im je bio blizu Sane. Imali su lijepe kamene zgrade.
2:62b Ajet postavlja fundamentalnu doktrinu Islama sa širinom vizije neuporedivoj u bilo kojoj drugoj
vjeri, ideja “spasa” je ovdje uslovljena sa tri elementa: vjera u Boga, Sudnji dan i pravedno postupanje u
ivotu. Ovaj ajet i ajet 3:85 nisu niukakvoj kontradikciji, niti ajet 3:85 “A ko trai mimo Islama vjeru, pa
neæe se primiti od njega, a on æe na Ahiretu biti od gubitnika”, dokida ovaj ajet, jer su Sabejci, jevreji i
kršæani koji ispravno vjeruju u jednog Boga (koji nije treæi od trojice i koji nije Isus Krist), ustvari
sljedbenici Islama.
2:63a Gora Sinajska. Vidi Komentar! 2:63b Da biste bili bogobojazni i tako se od vatre zaštitili.
2:65 Tj. subote. 2:66 Kazna je bila zastrašujuæe primjerna.
19
2wEL-BEKARA
1 DUZ
71. Reèe: “Doista, On kae: ’Uistinu
ta krava nije podvrgnuta oranju zemlje
niti natapanju usjeva. Besprijekorna je, bez
mahane na sebi.” Rekoše: “Sad si iznio
istinu.”2:71 Tad je zaklaše i jedva (to)
uèiniše.
72. I kad ubiste dušu,2:72 pa se prepiraste
o njoj; a Allah je Taj koji je iznio ono šta ste
krili 73. Tad rekosmo: “Udarite ga2:73
dijelom njenim!” Tako oivljava Allah
mrtve, a pokazuje vam znakove Svoje, da
biste vi shvatili.
74. Zatim su otvrdla srca vaša poslije
toga, te su ona bila kao kamen ili jaèe
tvrdoæe. A uistinu, od kamena (postoji)
onaj iz kojeg izviru rijeke, i uistinu od
njega (postoji) onaj što raspukne, pa izbija
iz njega voda, i uistinu, od njega (postoji)
onaj što pada iz straha od Allaha. A nije
Allah nemaran za ono šta radite.
75. Pa zar udite2:75a da vam vjeruju, a
veæ je grupa njih2:75b slušala Rijeè
Allahovu,2:75c zatim su je iskrivljavali
nakon što bi je shvatili, a oni znaju.
76. I kad sretnu2:76a one koji vjeruju,
kau: “Vjerujemo”, a kad se osame jedni s
drugima, govore: “Prièate li im o onom šta
vam je otkrio Allah,2:76b da biste se vi
prepirali o tome kod Gospodara vašeg.” Pa
zar ne razumijete?
77. A zar ne znaju2:77 da Allah zna šta
skrivaju i šta otkrivaju?
78. I od njih (ima) neukih,2:78 ne znaju
Knjigu, jedino elje, a oni samo nagaðaju.
79. Zato teško onima koji pišu knjigu
rukama svojim, pa kau: “Ovo je od
Allaha”, da bi stekli time cijenu malu. Pa
teško njima zbog onog šta pišu ruke
njihove, i teško njima zbog onog šta
zaraðuju!
2:71 Krava je pripadala èovjeku koji je sluio svoju majku i bio èestita duša. Krava je bila kupljena od
njega za toliko zlata s kojim je mogao napuniti njenu kou, zatim je ona rtvovana, a oni nisu bili zadovoljni
tako visokom cijenom.
2:72 Tj. èovjeka. Komentatori razlièito interpretiraju ovaj dogaðaj. Najèešæe je da su jevreji ubili jednog
èovjeka i da im je bilo nareðeno da zakolju kravu i udare ga njenim dijelom, pri èemu je on oivio.
2:73 Udarite mrtvog èovjeka komadom mesa zaklane krave.
2:75a Zar vi vjernici udite? 2:75b Jevrejskih rabina. 2:75c Slušali su Toru - Tewrat.
2:76a Kad jevreji sretnu muslimane. 2:76b Tj. zar æete vi jevreji reæi muslimanima šta vam je objavio
Allah o poslaniku Muhammedu a.s. u Tewratu, da biste se vi prepirali sa muslimanima o tome pred svojim
Gospodarom? 2:77 Zar ne znaju jevreji? 2:78 Neukih jevreja.
20
2wEL-BEKARA
1 DUZ
80. I govore: “Neæe nas doticati vatra,
izuzev nekoliko dana.”2:80 Reci: “Jeste li
primili od Allaha obeæanje? Pa neæe
prekršiti Allah obeæanje Svoje; ili govorite
protiv Allaha šta ne znate?”
81. Svakako! Ko stekne zlodjelo i opkoli
ga pogreška njegova - pa takvi æe biti
stanovnici vatre; oni æe u njoj biti vjeèito.
82. A oni koji vjeruju i rade dobra djela,
takvi æe biti stanovnici Denneta; oni æe
u njemu biti vjeèito.
83. I kad uzesmo zavjet sinova
Israilovih: “Neæete oboavati, izuzev
Allaha, a roditeljima dobro (èiniti) i
rodbini i siroèadi i siromasima, i govoriti
ljudima dobro,2:83 i obavljati salat i davati
zekat.” Zatim ste se okrenuli, izuzev malo
vas, i vi ste odvraèeni.
84. I kad uzesmo zavjet vaš: “Neæete
prolijevati krv svoju i neæete se
protjerivati2:84a iz kuæa vaših.” Zatim ste
potvrdili, a vi svjedoèite.2:84b
85. Zatim ste se vi takvi ubijali i
protjerali grupu vas iz kuæa njihovih,
pomagali ste protiv njih grijehom i
neprijateljstvom. A ako vam doðu kao
zarobljenici, otkupljujete ih, a njihovo
protjerivanje - to vam je zabranjeno.2:85 Pa
zar vjerujete u dio Knjige, a ne vjerujete u
dio? Pa šta je plaæa onom od vas ko to èini,
sem ponienje u ivotu Dunjaa, a na
Dan kijameta biæe vraæen naješæoj kazni.
A nije Allah nemaran za ono šta radite.
2:80 Neki jevreji su rekli da je to 7 dana, a neki da je to 40 dana (period u kojem su oboavali tele), a neki
40 godina (period njihovog lutanja po Sinaju), a neki da je to period ivota na zemlji.
2:83 Nareðujte dobro, a zabranjujte zlo i govorite istinu o Muhammedu. ·Allahov Poslanik a.s. je rekao:
“El-miskin nije onaj ko ide oko ljudi i pita ih za zalogaj ili dva ili hurmu dvije, nego je miskin (siromah) onaj
koji nema dovoljno da zadovlji svoje potrebe i èije stanje nije drugima poznato da bi mu drugi dali nešto iz
milosti i koji ne prosi od ljudi.” (Sahih El-Buhari). Vidi Tefsir El-Kurtubi.
2:84a Doslovno: “Ne istjerujte duše vaše ...”
2:84b Ajet 83 se odnosi na biblijski zavjet, a 84 na sporazum koji su naèinili jevreji Medine sa Poslanikom
u prvoj godini Hidre. 2:85 Odnosi se na rat meðu arapskim plemenima Medine, u kojem su jevreji bili
saveznici i jednih i drugih, tj. borio se jevrej protiv jevreja.
21
111wEL-LEHEB
112wEL-IHLAS
113wEL-FELEK
SURA 111
EL-LEHEB w PLAMEN
(Mekka, 5 ajeta)
U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!
1. Propale ruke Ebu-Lehebove - i
propao je.111:1
2. Neæe mu koristiti bogatstvo njegovo i
šta je stekao.
3. Priæe se vatrom rasplamsalom,
4. I ena njegova, nosaèica drva;111:4
5. Na vratu njenom biæe konop od
palmina lika.u
SURA 112
EL-IHLAS w ISKRENOST
(Mekka, 4 ajeta)
U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!
1. Reci: “On, Allah, je Jedan!
2. Allah je Apsolutni!112:2
3. Ne raða i nije roðen!,
4. I ravan Mu nije niko!”u
SURA 113
EL-FELEK w SVITANJE
(Mekka, 5 ajeta)
U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!
1. Reci: “Traim zaštitu u Gospodara
svitanja,113:1
2. Od zla onog šta stvara,
3. I od zla tame kad zamraèi,
4. I od zla onih koje pušu u èvorove,113:4
5. I od zla zavidnika kad zavidi!”u
111:1 Ebu-Leheb, “Otac plamena”, bio je nadimak Poslanikovog amide. On je bio jedan od
najzagrienijih neprijatelja ranog Islama. Umro je sedmicu poslije Bitke na Bedru pritisnut tugom poraza.
Vidi Komentar!
111:4 ena Ebu-Leheba bila je sestra Ebu-Sufjana i tetka po ocu Muavije, osnivaèa Umajjedske dinastije.
Njena mrnja prema Poslaniku bila je tako jaka da je u mraènim noæima donosila trnje pred kuæu njegovu
kako bi ga povrijedila, a svojom velikom rjeèitošæu uporno je klevetala njega i njegovu objavu. Vidi Kom.!
112:2 Samed je teško prevesti, ali se smatra da se znaèenje te rijeèi moe obuhvatiti sa Apsolutni, Vjeèni,
samodovoljni Gospodar koga sva biæa trebaju.
113:1 Gospodar cijepanja zore: Onaj koji donosi svjetlo jutra odvajajuæi ga od tame noæi.
113:4 ’Neffasati fil ukad’ su one ene, ili grupe, ili duše koje, u vrijeme èaranja ili bajanja, pušu u zavezane
uzlove ili èvorove: kose, dlake, uad ili ile, izgovarajuæi magiène formule. Puhanje u uzlove je bio raširen
oblik vradbine u predislamskoj Arabiji. ene bi vezale èvorove na uetu i puhale u njih sa proklinjanjem.
642
Download

SURE KUR`ANA