Železara
Smederevo d.o.o.
TOPLO VALJANI PROIZVODI
TOPLO VALJANI PROIZVODI
Železara Smederevo d.o.o. proizvodi toplovaljane trake na polukontinuiranoj šestostanskoj
valjaonici. Toplovaljane trake se na ovoj liniji mogu valjati u širinama od 720mm do 2050mm i debljinama od
1.5mm do 15mm. Toplovaljana traka se na kraju linije namotava u koturove unutrašnjeg preènika 740mm i
maksimalnog spoljašnjeg preènika 2000mm. Linija za toplo valjanje traka ima moguænost proizvodnje
glatke trake sa valjaèkom površinom i rebraste trake (oblik rebra: romb ili suza).
Toplovaljana traka se može dodatno procesirati na:
· liniji za luženje toplovaljane trake
· liniji za popreèno seèenje toplovaljane trake u table koje se pakuju u pakete
· liniji za uzdužno seèenje toplovaljane trake u slitovane koturove
Shodno proizvodnim moguænostima, poruèivanje toplovaljanih proizvoda se može vršiti prema:
obliku isporuke
· toplovaljani koturovi
· toplovaljane table
· toplovaljani slitovani koturovi
stanju površine
· valjaèka površina (površina sa ostacima praškastog neuvaljanog oksida železa
karakteristiènog za valjanje na povišenim temperaturama)
· lužena površina (površina sa koje su luženjem u hlorovodoniènoj kiselini uklonjeni
ostaci praškastog neuvaljanog oksida železa)
· rebrasta površina (površina na koju su utisnuti u pravilnom rasporedu pravilni oblici
romba ili suze)
stanju ivica
· valjaèke
· obrezane
nauljavanju lužene površine
· nenauljena površina
· nauljena površina
unutrašnjem preèniku kotura
· 740 mm (+/- 30 mm)
· 610 mm (+/- 30 mm)
Moguænost proizvodnje toplovaljanog proizvoda odredjenog oblika isporuke, stanja ivica, stanja
površine, nauljavanja lužene površine, unutrašnjeg preènika se dogovara prilikom poruèivanja. Prilikom
poruèivanja se razmatraju i zahtevi koji se odnose na kvalitet i dimenzioni asortiman, mere i oblik sa
tolerancijama, sertifikate za kvalitet, krajnju namenu, naèin pakovanja, opšte uslove isporuke kao i ostali
zahtevi.
Mere i oblik sa tolerancijama
Toplovaljani proizvodi se isporuèuju sa merama i oblikom propisanim sledeæim evropskim
standardima:
EN 10051/2010 - standard za toplovaljane koturove i table sa valjaèkom ili luženom površinom
(standard t.j. tolerancije debljine se ne primenjuje za kvalitete propisane standardom EN10111 debljine
2mm i ispod 2mm).
DIN 59220/1983 - standard za toplovaljane koturove i table sa rebrastom površinom (izuzimajuæi
kritiène dimenzije, ravnost rebrastih proizvoda se garantuje po EN 10051).
Takoðe je moguæa i isporuka toplovaljanih proizvoda sa suženim tolerancijama debljine shodno tabeli:
Nominalna debljina
1200
2.00
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.0
12.5
2.50
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.0
12.5
15.0
Tolerancije za nominalnu širinu
1500
1200
1500
1800
0,15
0,15
0,15
0,15
0,16
0,17
0,19
0,21
0,23
0,25
0,15
0,15
0,15
0,16
0,17
0,19
0,20
0,22
0,24
0,25
0,15
0,16
0,17
0,19
0,19
0,21
0,23
0,25
0,27
1800
0,17
0,17
0,18
0,19
0,21
0,23
0,27
0,29
0,30
Moguænost isporuke toplovaljanih proizvoda po drugim svetskim standardima za mere i oblik se
preispituje prilikom poruèivanja.
Za odreðeni deo asortimana i za kritiène dimenzije, moguænost garancije ravnosti se preispituje
prilikom poruèivanja.
Kvaliteti èelika
Železara Smederevo d.o.o. poseduje savremenu opremu i tehnologiju sa kontrolisanim režimom
valjanja koja obezbeðuje kvalitet proizvoda u skladu sa zahtevima priznatih svetskih standarda.
Garantovanje osobina za odreðene namene prvenstveno opredeljuju kvalitativni asortiman toplovaljanih
proizvoda koji obuhvata sledeæe vrste èelika:
konstrukcioni èelici
niskougljenièni èelici za hladno oblikovanje ili za dalje hladno valjanje
èelici za brodogradnju
èelici za kotlove i sudove pod pritiskom
mikrolegirani termomehanièki valjani èelici poveæane èvrstoæe za hladno oblikovanje
èelici za cevi po API normama
Svaki od navedenih kvaliteta èelika ima karakteristiène uobièajene oblike isporuke i odreðeni dimenzioni
asortiman.
TOPLOVALJANI KOTUROVI
Moguænost proizvodnje odreðene dimenzije toplovaljanog kotura definisana je na dijagramima datim
u poglavlju “Dimenzione moguænosti proizvodnje”. Železara Smederevo d.o.o. isporuèuje toplovaljane
koturove sa valjaèkom ili luženom površinom u rasponima dimenzija datim na dijagramima. Ukoliko na
dijagramu nije drugaèije naznaèeno, maksimalna jedinièna težina kotura je 18kg/mm.
Kvaliteti su grupisani prema propisanom zahtevu standarda za Re. Ova generalna podela podrazumeva da
grupa “S235” obuhvata èelike èiji je standardom propisani Re 235MPa ili manje, grupa “S275” standardom
propisan minimalni Re 275MPa i grupa “S355” standardom propisan minimalni Re 355MPa. U okviru svake
vrste èelika u tekstu je dato koji dijagram “Dimenzionih moguænosti proizvodnje” se koristi. Dijagrami su
pregledni a moguænost proizvodnje toplovaljanog kotura odreðenog kvaliteta, dimenzija i težina se
preispituje prilikom poruèivanja. Moguænost proizvodnje toplovaljanog kotura èiji je kvalitet, dimenzija i težina
van okvira definisanih tabelama i dijagramima takoðe može biti razmatrana.
KONSTRUKCIONI ÈELICI
Konstrukcioni èelici se isporuèuju u kvalitetima proizvedenim po standardima za kvalitet datim u
uporednoj tabeli kvaliteta.
Standard za
kvalitet
EN 100252/2004
S185
S235JR
S235JO
Kvalitet
S235J2
S275JR
S275JO
S275J2
S355JR
S355JO
EN 10025
/90 +A1/93
S185
S235JR
S235JRG2
DIN 17100
ASTM
SAE
JIS G 3132
RSt 37-2
Gr.33,
A569,
A283C
1010,
1012
SPHT1,
SPHT2
S235JO
S235J2G3
RSt 37-3
S275JR
S275JO
S275J2G3
St 44-2
St 44-3
Gr.36
1018
St 52-3
Gr.50,
Gr.55
S355JR
S355JO
JIS G 3101
SS400
S355J2G3
S355J2G4
S355K2G3
S355J2
*Ako se zahteva èelik u normalizovanom stanju prilikom poruèivanja, taj zahtev treba naglasiti, zbog
preispitivanja moguænosti proizvodnje i dodatnih ispitivanja.
Sliènost kvaliteta datih u uporednoj tabeli je uslovna. Za detaljnije poredjenje sliènosti kvaliteta
obavezna je upotreba odgovarajuæih standarda za kvalitet.
Hemijski sastav šarže za kvalitete po EN10025/2004
Kvalitet
C max
Si max
Mn min
P max
S max
N max**
Cu min
CEV max
S235JR
S235J0
0,17
0,17
0,17
-
1,40
1,40
1,40
0,035
0,030
0,025
0,035
0,030
0,025
0,012
0,012
-
0,55
0,55
0,35
0,35
0,35
0,21
0,18
0,18
-
1,50
1,50
1,50
1,60
0,035
0,030
0,025
0,012
0,55
0,035
0,030
0,025
0,55
0,55
1,60
1,60
0,035
0,030
0,025
0,035
0,030
0,025
0,012
0,012
-
S235J2
S275JR
S275J0
S275J2
S355JR
0,24
0,20*
S355J0
S355J2
0,20*
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,012
-
0,40
0,40
0,40
0,45
0,45
0,45
0,55
0,55
* za kvalitete podesne za hladno oblikovanje Cmax = 0,22%
** èelici umireni aluminijumom imaju minimalno 0.02% Al
Mehanièke osobine za kvalitete po EN10025/2004
Re H
min*
h
Kvalitet
h
3
290 - 510
360 - 510
360 - 510
360 - 510
410 - 560
275
275
355
355
430 - 580
430 - 580
510 - 680
510 - 680
410 - 560
410 - 560
470 - 630
470 - 630
355
510 - 680
470 - 630
185
235
235
S235J2
S275JR
235
275
S275J0
S275J2
S355J0
S355J2
3
Amin*
310 - 540
360 - 510
360 - 510
360 - 510
430 - 580
S185
S235JR
S235J0
S355JR
Rm*
h
1 h
1
1,5 h
1,5
2 h
Kv**
2
2,5 h
2,5
3
h
3
40
0
J
tC
8
15
15
15
9
16
16
16
10
17
17
17
11
18
18
18
12
19
19
19
16
24
24
24
27
27
27
20
0
-20
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
21
21
27
27
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
21
20
27
27
20
0
-20
12
13
14
15
16
20
27
12
13
14
15
16
20
27
h debljina (mm)
* zatezne osobine se ispituju na transverzalnoj probi
** žilavost JR kvaliteta se ispituje samo ako je to specificirano prilikom poruèivanja
20
0
-20
Dimenzione moguænosti proizvodnje konstrukcionih èelika
Konstrukcioni èelici se isporuèuju kao toplovaljani koturovi sa valjaèkom ili luženom površinom u
rasponima dimenzija datim na dijagramima. Za kvalitete koji u oznaci imaju S185 ili S235 koristi se dijagram
grupe “S235”, kvaliteti koji u oznaci imaju S275 koristi se dijagram grupe “S275” i kvaliteti koji u oznaci imaju
S355 koriste se dijagrami grupe “S355”. Dijagrami su pregledni, a moguænost proizvodnje toplovaljanog
kotura odreðenih dimenzija i težina se preispituje prilikom poruèivanja.
NISKOUGLJENIÈNI ÈELICI ZA HLADNO OBLIKOVANJE ILI
ZA DALJE HLADNO VALJANJE
Niskougljenièni èelici za hladno oblikovanje ili za dalje hladno valjanje se isporuèuju u kvalitetima
proizvedenim po standardima za kvalitet datim u uporednoj tabeli kvaliteta.
Standard za
kvalitet
Kvalitet
DIN
EN
10111
DD11
1614 T1
St 22
DIN
1614 T2
S tW 22
DD12
RRSt 23
RRStW 23
DD13
St 24
StW 24
ASTM
JIS G
3131
SPHC
SAE 1008,
CS -B
BS
1449
HR4
SAE 1006
Sliènost kvaliteta datih u uporednoj tabeli je uslovna. Za detaljnije poreðenje sliènosti kvaliteta
obavezna je upotreba odgovarajuæih standarda za kvalitet. Prilikom poruèivanja naglasiti da li je krajnja
namena hladno oblikovanje ili dalje hladno valjanje kako bi se preispitala moguænost garantovanja krajnje
namene odnosno opredelio odgovarajuæi kvalitet.
Hemijski sastav šarže za kvalitete po EN10111/2008
Kvalitet
C max
Mn max
P max
S max
DD11
0.12
0.60
0.045
0.045
DD12
0.10
0.45
0.035
0.035
DD13
0.08
0.40
0.030
0.030
Mehanièke osobine za kvalitete po EN10111/2008
Kvalitet
R eL
1,50
h
2.00 2.00
R eL
Rm max
A min
1,5 h 2.0
h 11.00
A min
2,0 h 3.0
3.0
A min
h 11.0
DD11
170-360
170-340
440
23
24
28
DD12
170-340
170-320
420
25
26
30
DD13
170-330
170-310
400
28
29
33
h - debljina (mm)
Dimenzione moguænosti proizvodnje niskougljeniènih èelika za
hladno oblikovanje ili za dalje hladno valjanje
Niskougljenièni èelici za hladno oblikovanje ili za dalje hladno valjanje se isporuèuju kao toplovaljani
koturovi sa valjaèkom ili luženom površinom u rasponima dimenzija datim na dijagramu oznaèenom sa
“S235”. Dijagrami su pregledni a moguænost proizvodnje toplovaljanog kotura odreðenih dimenzija i težina
se preispituje prilikom poruèivanja.
ÈELICI ZA BRODOGRADNJU
Èelici za brodogradnju se isporuèuju u kvalitetima proizvedenim po standardima za
kvalitet datim u uporednoj tabeli kvaliteta.
Standard za kvalitet
LLOYD’s REGISTER
GERMANISCHER LLOYDS
Kvalitet
GL-A
DET NORSKE VERITAS
NV A
GRADE A
Sliènost kvaliteta datih u uporednoj tabeli je uslovna. Za detaljnije poredjenje sliènosti kvaliteta
obavezna je upotredba odgovarajuæih standarda za kvalitet.
Hemijski sastav šarže za kvalitete po GERMANISCHER LLOYDS
Kvalitet
C max
Mn min
Si max
P max
S max
GL-A
0.21
0.525
0.50
0.035
0.035
Mehanièke osobine za kvalitete po GERMANISCHER LLOYDS
Kvalitet
ReH min
Rm min
Rm min
A 5.65 So (min)
GL-A
235
400
520
22
Dimenzione moguænosti proizvodnje èelika za brodogradnju
Èelici za brodogradnju se isporuèuju kao toplovaljani koturovi sa valjaèkom površinom u rasponima
dimenzija datim na dijagramu grupe “S275”. Dijagrami su pregledni a moguænost proizvodnje toplovaljanog
kotura odreðenih dimenzija i težina se preispituje prilikom poruèivanja.
ÈELICI ZA KOTLOVE i SUDOVE POD PRITISKOM
Èelici za
kotlove
Èelici
za sudove
pod pritiskom
Standard za
kvalitet
Kvalitet
EN 10028
P265GH
P295GH
HII
P245NB
P265NB
FEE 235 KR
FEE 265 KR
BS 1
BS 2
DIN 17155
EN 10120
EU 120-83
NFA 36-211
Èelici za kotlove i sudove pod pritiskom se isporuèuju
u kvalitetima proizvedenim po standardima za kvalitet datim
u tabeli kvaliteta.
0.015
0.02
0.009
0.3
0.08
0.3
V max
0.025
0.3
Ti max
0.012
Nb max
0.02
Ni max
0.4
0.01
Mo max
0.25
0.025
Cr max
0.19
1.4
Cu max
P265NB
N m ax
0.8*
Al min
0.4
S max
Mn min
0.2
P max
Si max
P265GH
Mn max
Kvalitet
C max
Hemijski sastav šarže za kvalitete po EN 10028 i EN 10120
0.02
0.03
0.02
0.05
0.03
* za debljine manje od 6mm Mn min 0.6%
Mehanièke osobine èelika za kotlove i sudove pod pritiskom
Mehanièke osobine èelika su u skladu sa standardima i predmet su usaglašavanja prilikom
poruèivanja.
Dimenzione moguænosti proizvodnje èelika za kotlove i sudove
pod pritiskom
Èelici za kotlove i sudove pod pritiskom se isporuèuju u koturovima sa valjaèkom ili luženom
površinom u rasponima dimenzija datim na dijagramima grupa “S235”, “S275” ili “S355”. Dijagrami su
pregledni, a moguænost proizvodnje toplovaljanog kotura odreðenih dimenzija i težina se preispituje prilikom
poruèivanja.
MIKROLEGIRANI TERMOMEHANIÈKI VALJANI ÈELICI
POVEÆANE ÈVRSTOÆE ZA HLADNO OBLIKOVANJE
Mikrolegirani termomehanièki valjani èelici poveæane èvrstoæe za hladno oblikovanje se isporuèuju u
kvalitetima proizvedenim po standardima za kvalitet datim u uporednoj tabeli kvaliteta.
Standard za
kvalitet
EN 10149
SEW 092
S315MC
Kvalitet
S355MC
QStE 380 TM
S420MC
QStE 420 TM
Sliènost kvaliteta datih u uporednoj tabeli je uslovna. Za detaljnije poreðenje sliènosti kvaliteta
obavezna je upotreba odgovarajuæih standarda za kvalitet.
Si (max)
Mn (max)
P (max)
S (max)
V (max)
Ti (max)
S315MC
0.12
0.50
1.30
0.025
0.020
0.015 0.09
0.20
0.15
S355MC
0.12
0.50
1.50
0.025
0.020
0.015 0.09
0.20
0.15
S420MC
0.12
0.50
1.60
0.025
0.015
0.015 0.09
0.20
0.15
Al (min)
Kvalitet
C (max)
Nb (max)
Hemijski sastav šarže za kvalitete po EN 10149
Mehanièke osobine za kvalitete po EN 10149
A (min) (h
3)
A (min) (h
Kvalitet
ReH min
Rm
S315MC
315
390-510
20
24
S355MC
355
430-550
19
23
S420MC
420
480-620
16
19
3)
h - debljina (mm)
ako je dogovoreno prilikom poruèivanja žilavost (KV=Min.40J na -20C) se ispituje na debljinama >=6,0mm
Dimenzione moguænosti proizvodnje mikrolegiranih
termomehanièki valjanih èelika poveæane èvrstoæe za hladno
oblikovanje
Mikrolegirani termomehanièki valjani èelici poveæane èvrstoæe za hladno oblikovanje se isporuèuju u
koturovima sa valjaèkom ili luženom površinom u rasponima dimenzija datim na dijagramima grupe “S355
(mikrolegirani)”. Dijagrami su pregledni, a moguænost proizvodnje toplovaljanog kotura odreðenih dimenzija
i težina se preispituje prilikom poruèivanja.
ÈELICI ZA CEVI PO API NORMAMA
Èelici za cevi po API normama se isporuèuju u kvalitetima datim u tabeli kvaliteta.
Moguænost proizvodnje èelika za cevi se zbog specifiènih zahteva preispituje prilikom poruèivanja.
Dimenzione moguænosti proizvodnje èelika za cevi
po API normama
Kvalitet
Standard za
kvalitet
B
API 5L
X42
API 5L
X46
API 5L
X52
API 5L
X60
API 5L
X65
API 5L
X70
API 5L
J55
API 5CT
Èelici za cevi po API normama se isporuèuju u
koturovima sa valjaèkom površinom u rasponima
dimenzija datim na dijagramima grupe “S355
(mikrolegirani)”. Dijagrami su pregledni a moguænost
proizvodnje toplovaljanog kotura odreðenih
dimenzija i težina se preispituje prilikom poruèivanja.
Dimenzione moguænosti proizvodnje
Kvaliteti su grupisani prema propisanom zahtevu standarda za Re,tako da generalna podela
podrazumeva da grupa “S235” obuhvata èelike èiji je standardom propisani Re 235MPa ili manje, grupa
“S275” standardom propisan minimalni Re 275MPa i grupa “S355” standardom propisan minimalni Re
355MPa.
Dijagrami su pregledni a moguænost proizvodnje toplovaljanog kotura odreðenog kvaliteta, dimenzija
i težina se preispituje prilikom poruèivanja. Moguænost proizvodnje toplovaljanog kotura èiji je kvalitet,
dimenzija i težina van okvira definisanih tabelama i dijagramima takoðe može biti razmatrana.
Za dijagrame dimenzionih moguænosti vezane su opšte napomene:
Oblast koja pokriva proizvodnju koturova sa valjaèkom površinom
Oblast koja pokriva proizvodnju koturova sa valjaèkom ili luženom površinom
I Oblast koja pokriva proizvodnju koturova jediniène težine max. 10,5 Kg/mm
I-III Oblast koja pokriva proizvodnju koturova jediniène težine max 15,5 Kg/mm
Oblast dimenzija koje se vode kao nestandardna proizvodnja, potrebno preispitivanje Kontrole kvaliteta
Dodatne napomene karakteristiène za pojedine grupe nalaze se ispod dijagrama grupe.
“S235”
Lužena traka dimenzija 5.01-6.00 x 1500 mm može biti proizvedena samo u ogranièenoj kolièini od
max. 1000 t/mesec
Minimalna širina obrezane lužene trake 700mm, maksimalna debljina lužene trake 6mm.
“S275”
Minimalna širina obrezana lužene trake 700mm, maksimalna debljina lužene trake 6 mm.
“S355” (mikrolegirani)
Za lužene koturove, nestandardna proizvodnja: potrebno preispitivanje Kontrole kvaliteta.
Nestandardna proizvodnja, slitovanje slabova, potrebno preispitivanje Kontrole kvaliteta.
Minimalna širina obrezana lužene trake 1000mm, maksimalna debljina lužene trake 6 mm.
“S355” (ugljenièni)
TOPLOVALJANE TABLE
Toplovaljani koturovi se seku na table na linijama za popreèno seèenje i pakuju u pakete. Moguænosti
proizvodnje tabli valjaèke ili lužene površine su definisane opštim tabelama koje obuhvataju dimenzije tabli
seèenih na liniji za popreèno seèenje Tople valjaonice i linijama za popreèno seèenje Hladne valjaonice.
Tabele su pregledne tj. moguænost proizvodnje paketa toplovaljanih tabli odreðenog kvaliteta, dimenzija i
težina se dogovara prilikom poruèivanja i vezana je sa dimenzionim moguænostima proizvodnje
toplovaljanog kotura. Za table sa dimenzijama iz kritiènog asortimana ravnost se dogovara prilikom
poruèivanja.
Linija za popreèno seèenje Tople valjaonice seèe table sledeæih dimenzija:
Dimenzija
Površina
3 - 15 mm
Debljina
Valjaèka
Širina
Dužina
800* - 2050 mm
Debljina
3 - 6 mm
2 - 12 mm
Lužena nenauljena
*
**
800** - 1500 mm
Širina
2 - 12 mm
Dužina
minimalna širina mikrolegiranih èelika grupe S355 je 1025mm
za trimovane ivice minimalna širine mikrolegiranih èelika je 1000mm
Linije za popreèno seèenje Hladne valjaonice seku table sledeæih dimenzija:
Grupe èelika
Površina
Lužena
nauljena
S235
S275
S355
Debljina
1.5 - 4 mm*
1.75 - 4 mm**
2 - 3 mm
Širina
Dužina
700 - 1500 mm
700 - 1500 mm
1-4m
1-4m
1000 - 1500 mm
1-4m
* / ** nestandardna proizvodnja
*
za table debljina 3.01 - 4mm i širine 1300 - 1500mm potrebno preispitivanje Kontrole kvaliteta
** za table debljine 3.01 - 4mm potrebno preispitivanje Kontrole kvaliteta
TOPLOVALJANI SLITOVANI KOTUROVI
Toplovaljani koturovi se seku (slituju) na trake na linijama za uzduzno seèenje i isporuèuju upakovane
pojedinaèno ili u buntove. Moguænosti proizvodnje slitovanih koturova valjaèke ili lužene površine su
definisane opštim tabelama koje obuhvataju slitovane trake seèene na liniji za uzdužno seèenje Tople
valjaonice i na liniji za uzdužno seèenje Hladne valjaonice. Tabele su pregledne tj. moguænost proizvodnje
sliter trake odreðenog kvaliteta, dimenzija i težina se dogovara prilikom poruèivanja i vezana je sa
dimenzionim moguænostima proizvodnje toplovaljanog kotura.
Linija za uzdužno seèenje Tople valjaonice seèe slitovane trake sledeæih dimenzija:
Grupe èelika
Površina
Valjaèka
S235
S275
Debljina
1.5 - 7 mm
1.75 - 4.5 mm
Širina
52 - 700 mm
52 - 700 mm
Slitovanje traka èelika iz grupe S355 se prilikom poruèivanja preispituje u Kontroli kvaliteta. Linija za
uzdužno seèenje Tople valjaonice može da obrezuje (trimuje) ivice toplovaljanih koturova. Moguænost
obrezivanja toplovaljanih koturova odreðenog kvaliteta, dimenzija i težina se dogovara prilikom poruèivanja
i vezana je sa dimenzionim moguænostima proizvodnje toplovaljanog kotura i moguænostima linije za
uzdužno seèenje Tople valjaonice.
Linija za uzdužno seèenje Hladne valjaonice seèe slitovane trake sledeæih dimenzija:
Grupe èelika
Površina
Lužena
S235
S275
Debljina
1.5 - 3.8 mm
1.75 - 3.8 mm
Širina
200 - 700 mm
200 - 700 mm
TOPLOVALJANI KOTUROVI I TABLE REBRASTE
POVRŠINE
Toplovaljani koturovi rebraste površine se proizvode u kvalitetu S235JR i S275JR. Dimenzione
moguænosti proizvodnje toplovaljanih koturova su date na dijagramima. Moguænost proizvodnje
toplovaljanog kotura odreðenog kvaliteta, dimenzija i težina se dogovara prilikom poruèivanja.
S235JR
Visina rebra 0.8 - 2.0 mm
Jedinièna težina kotura max. 15,5 Kg/mm. Jedinièna težina kotura preko 15,5 kg/mm
prihvatljiva za debljine 4 - 8 mm i širine 720 -1250 mm.
S275JR
Visina rebra 0.8 -2.0 mm
Jedinièna težina kotura max. 15,5 Kg/mm.
Mehanièke osobine nisu obavezujuæe, daju se samo informativno.
Toplovaljane table rebraste površine se proizvode na liniji za popreèno seèenje Tople valjaonice u
dimenzionom asortimanu datom u tabeli. Tabela je pregledna a moguænost proizvodnje paketa toplovaljanih
rebrastih tabli odreðenog kvaliteta, dimenzija i težina se dogovara prilikom poruèivanja i vezana je sa
dimenzionim moguænostima proizvodnje toplovaljanog kotura. Ravnost tabli sa dimenzijama iz kritiènog
asortimana se dogovara prilikom poruèivanja.
Površina
Dimenzija
Debljina
Rebrasta
3 - 10* mm
Širina
800 - 1550 m
Dužina
2 - 12 m
* maksimalna debljina za S275JR je 6mm.
Toplovaljani koturovi i table rebraste površine mogu da se isporuèuju sa obrezanim ivicama za
kvalitet S235JR, za debljine 3 - 6 mm i širine 950 - 1520mm.
HLADNO VALJANI PROIZVODI
HLADNO VALJANI PROIZVODI
Železara Smederevo d.o.o. prozvodi hladnovaljane proizvode na visoko automatizovanoj
petostanskoj tandem pruzi koja omoguæava hladnu deformaciju sa maksimalnom redukcijom do 92 %,
oblika i profila trake u skladu sa zahtevima priznatih svetskih standarda. Železara Smederevo d.o.o. je
opremljena savremenom opremom i poseduje tehnologiju sa kontrolisanim parametrima procesa hladnog
valjanja, žarenja i dresiranja koja obezbeðuje kvalitet proizvoda u skladu sa zahtevima priznatih svetskih
standarda. Proces proizvodnje hladnovaljanih proizvoda poèinje na automatizovanoj petostanskoj tandem
pruzi gde se od lužene toplovaljane trake postupkom hladnog valjanja dobija traka debljine od 0.17 mm do
3.0 mm i širine od 700 mm do 1500 mm.
OBLIK ISPORUKE
· Hladnovaljana traka u koturu
· Hladnovaljana tabla
· Hladnovaljana slitovana traka u koturu
· Hladnovaljana nežarena traka u koturu - Full hard
PRIMENA:
· Niskougljenièni èelici za hladno oblikovanje
· Konstrukcioni èelici
· Niskougljenièni èelici za emajliranje
· Èelici za pocinkovanje (Full hard)
HLADNOVALJANA SLITOVANA TRAKA
U KOTURU (HTS)
- Debljina trake: 0.35 - 3.00mm
- Širina trake: 200 - 700mm
Izmeðu širine i debljine trake postoji meðusobna zavisnost
- Unutrašnji preènik kotura: D = 508/ 610/ 750mm
- Traka širine od 600 - 700mm proizvodi se slitovanjem
- Nauljenost: ravnomerno nauljena površina / nenauljena
HLADNOVALJANA NEŽARENA TRAKA U KOTURU (HTP)
- Debljina trake: 0.35 - 3.00mm
- Širina trake: 700 - 1500mm
HLADNOVALJANA TRAKA U KOTURU (HTR)
- Debljina trake: 0.35 - 3.00mm
- Širina trake: 700 - 1500mm
Izmeðu širine i debljine trake postoji meðusobna zavisnost
- Unutrašnji preènik kotura: D = 420/508/750
- Težina: max. 20t, minimalna težina po dogovoru
Izmeðu širine i debljine trake postoji meðusobna zavisnost
Unutrašnji preènik kotura:
- Za debljinu: 0.35 - 0.69 i širinu 1350mm, D = 508 / 610
- Za debljinu: 0.70 - 3.00mm i širinu 1500mm, D = 610mm
D = 508 - mora biti dogovoreno
- Stanje ivica: U i R; (U - obrezano pre hladnog valjanja,
R - obrezano posle hladnog valjanja)
- Težina 5 - 20t
Za stanje ivica R, maksimalna težina je 15t
- Nauljenost: ravnomerno nauljena površina / nenauljena
HLADNOVALJANA TRAKA ZA DALJE KALAJISANJE
ZA BELI LIM (HTB)
Debljina trake:
- 0.17 - 0.49mm za SR materijal (jednostruka redukcija u
hladnom stanju - single reduced)
- 0.14 - 0.39mm za DR materijal (dvostruka redukcija u
hladnom stanju - double reduced)
- Širina trake: 700 - 1050mm
- Unutrašnji preènik kotura: D = 420/508mm
- Spoljašnji preènik: max 1800mm
- Težina: max 18t, minimalna težina po dogovoru
HLADNOVALJANA TABLA (HTA)
- Debljina trake: 0.35 - 3.00mm
- Širina trake: 700 - 1500mm
Izmeðu širine i debljine trake postoji meðusobna zavisnost
- Dužina table: 1000 - 4000mm
- Težina paketa: 2 - 6t
- Nauljenost: ravnomerno nauljena površina / nenauljena
Hladno valjani proizvodi
Železara Smederevo d.o.o. zapoèinje proces proizvodnje hladnovaljanih proizvoda na
automatizovanoj petostanskoj tandem pruzi gde se od lužene toplovaljane trake postupkom hladnog valjanja
dobija traka debljine od 0.17 mm do 3.0 mm i širine od 700 mm do 1500 mm.
Traka koja se dobija kao proizvod valjanja na tandem liniji je nežarena hladnovaljana traka i može se
kao takva isporuèiti kupcima kao finalni proizvod - Full hard.
Zavisno od stepena i naèina prerade u Hladnoj valjaonici, poruèivanje hladnovaljanih proizvoda se
može vršiti prema:
OBLIKU ISPORUKE
- Hladnovaljana traka u koturu
- Hladnovaljana tabla
- Hladnovaljana slitovana traka u koturu
- Hladnovaljana nežarena traka u koturu - Full hard
KVALITETU POVRŠINE
Standard
Kvalitet površine
normal
specijal
EN 10130/2006
A
B
DIN 1623T1/T2/T3/83
O3
O5
ASTM
Class 2
Class 1
* Zahtev za ”specijal” površinom mora da se naglasi prilikom poruèivanja kako bi se preispitale moguænosti
proizvodnje.
ZAVRŠNOJ POVRŠINSKOJ OBRADI (HRAPAVOSTI)
Završna površinska
obrada
Oznaka (EN
10130/2006)
Hrapavost - Ra
(µm)
Sjajna
b
0.4
Polu sjajna
g
0.9
Normalna (mat)
m
Hrapava
r
0.6
Ra
Ra
1.9
1.6 µm
* Èelici za emajliranje se proizvode samo sa m (mat) završnom površinskom obradom.
* Sjajne (b) i hrapave (r) završne površine su predmet preispitivanja prilikom poruèivanja.
STANJU IVICA
- valjaèke
- obrezane
UNUTRAŠNJEM PREÈNIKU
- 508mm
- 610mm
- 750mm
NAULJAVANJU POVRŠINE ANTIKOROZIONIM ULJEM
- nauljeno
- nenauljeno
Moguænost proizvodnje hladnovaljanog proizvoda odredjenog oblika isporuke, kvaliteta površine,
završne površinske obrade (hrapavosti), stanja ivica, unutrašnjeg preènika, nauljavanja površine se
dogovara prilikom poruèivanja. Prilikom poruèivanja se razmatraju i ostali zahtevi koji se odnose na kvalitet i
dimenzioni asortiman, mere i oblik sa tolerancijama, sertifikate za kvalitet, naèin pakovanja i opšte uslove
isporuke.
KVALITET ÈELIKA
Železara Smederevo d.o.o. je opremljena savremenom opremom i poseduje tehnologiju sa
kontrolisanim parametrima procesa hladnog valjanja, žarenja i dresiranja koja obezbeðuje kvalitet
proizvoda u skladu sa zahtevima priznatih svetskih standarda. Garantovanje osobina za odreðene namene
prvenstveno opredeljuju kvalitativni asortiman hladnovaljanih proizvoda koji obuhvata sledeæe vrste èelika:
Niskougljenièni èelici za hladno oblikovanje
Konstrukcioni èelici
Niskougljenièni èelici za emajliranje
Èelici za pocinkovanje (Full hard)
U uporednim tabelama koje slede dati su hladnovaljani kvaliteti koje može da proizvodi Železara
Smederevo d.o.o. Sliènost kvaliteta datih u uporednim tabelama je uslovna. Za detaljnije poreðenje
sliènosti kvaliteta obavezna je upotreba odgovarajuæih standarda za kvalitet. Moguænost proizvodnje èelika
èije su osobine propisane Internim standardima se preispituju prilikom poruèivanja.
NISKOUGLJENIÈNI ÈELICI ZA HLADNO OBLIKOVANJE
Standard za
kvalitet
JIS G
ASTM
BS
EN
EN
EN
DIN 1623
10130/2006 10130/91+A1/98 10130/91 T1/1983 1449/93 3141/90 A568/2003
Kvalitet
DC 01
DC 01
FeP 01
St 12
DC03
DC 03
FeP 03
RRSt 13
DC 04
DC 04
FeP 04
St 14
HR 4
SPCC-SD
SAE 1008
SPCEN-SD
SAE 1006
Standardi za dimenzije i oblik trake
EN 10131/2006 i DIN 1541/1975
EN10130/2006: Hladnovaljani proizvodi za hladno oblikovanje
Kvalitet
C max
Mn max
P max
S max
DC01
0.12
0.6
0.045
0.045
DC03
0.1
0.45
0.035
0.035
DC04
0.08
0.4
0.03
0.03
EN 10130/2006: Hladnovaljani proizvodi za hladno oblikovanje
Kvalitet
Rp0.2 max Rp0.2 max
0,50
0,5mm
0,70mm
Rp0.2 max
0,70mm
Rm min
Rm max
A80 min
0,50mm
A80 min
0,50mm
=0,70mm
A80 min
0,7mm
r90 min
=0,50
=2,00mm
r90 min
2,00mm
DC01
320
300
280
270
410
24
26
28
DC03
280
260
240
270
370
30
32
34
1.3
1.1
DC04
250
230
210
270
350
34
36
38
1.6
1.4
n90 min
=0,50mm
0.18
KONSTRUKCIONI ÈELICI
Standard za
kvalitet
DIN 1623
T2/1986
INTERNI
STANDARD
MOT 315
Kvalitet
St 37-2G
MOT 355
St 37-2G
Standard za dimenzije i oblik trake
EN 10130/2006
INTERNI STANDARD
Kvalitet C-min C-max Si-min Si-max Mn-min Mn-max P-max S-max Al-min Al-max N-max Cu-max Si+2,5
P-max
MOT 355 0.000
MOT 315 0.06
0.145
0.00
0.03
0.00
0.70
0.0250 0.0250 0.020
0.09
0.00
0.03
0.35
0.55
0.0250 0.0250 0.020
0.0120
0.060
0.090
0.100
INTERNI STANDARD
Kvalitet Rp0,2-min Rm-min A80 min Zatezni
Test
215
200
MOT 355
MOT 315
355
315
24
28
90
90
Bend
Bend
Test
Test uzorak
90
+
NISKOUGLJENIÈNI ÈELICI ZA EMAJLIRANJE
Standard za
kvalitet
Kvalitet
EN 10209/1996
DIN 1623 T3/1987
DC01EK
EK 2
INTERNI STANDARD
È0148E
Standard za dimenzije i oblik trake
EN 10131/2006 i DIN 1541/1975
EN 10209/1996: Hladnovaljani niskougljenièni èelici za emajliranje
Kvalitet C max
DC01EK
0.08
Rp0.2 max
0.5mm
Rp0.2 max
0.5
0.7mm
Rp0.2 max
0.7mm
Rm min
Rm max
A80 max
0.5mm
A80 min
0.5
0.7mm
A80 min
0.7mm
310
290
270
270
390
26
28
30
ÈELICI ZA POCINKOVANJE (FULL HARD)
Standard za
kvalitet
Interni standard
Kvalitet
DC 01
SAE 1010
SAE 1012
S280GD
S350GD
Hladnovaljani lim može da se isporuèuje u
nežarenom stanju kao Full hard. Full hard kvaliteti koji
se isporuèuju su predmet obaveznog usaglašavanja
prilikom poruèivanja i sa karakteristikama koje se
propisuju Internim standardima za kvalitet. U tabeli su
dati kvaliteti koje je do sada isporuèivala Železara
Smederevo d.o.o. kao Full hard.
OBLICI ISPORUKE, DIMENZIJE I TEŽINE
Hladnovaljani èelici se isporuèuju u rasponima dimenzija i težina datim u tabelama koje slede. U
tabelama su dati uobièajeni oblici isporuke za ove vrste èelika. Zahtevi dimenzija i težina van okvira datih
tabelama takoðe se mogu razmatrati. Moguænost proizvodnje kotura ili table odreðenog kvaliteta, dimenzija
i težina se dogovara prilikom poruèivanja.
HLADNOVALJANA TRAKA U KOTURU
Hladnovaljane trake u koturu se isporuèuju u rasponima dimenzija i težina datim u tabeli koja sledi.
Niskougljenièni èelici Konstrukcioni
èelici
za hladno oblikovanje
Debljina (mm) 0.35 - 0.49 0.50 - 3.00
Širina (mm) 700 - 1350 700 - 1500
Težina
5 - 20 t
5 - 20 t
0.50 - 2.50
700 - 1500
5 - 20 t
Niskougljenièni èelici
za emajliranje
0.50 - 2.40
700 - 1500
5 - 20 t
* Dati raspon debljina je okvirni i zavisi od širine. Težina zavisi od dimenzija i od stanja ivica.
HLADNOVALJANA TABLA
Hladnovaljana tabla se isporuèuje u rasponima dimenzija i težina datim u tabeli koja sledi.
Niskougljenièni èelici Konstrukcioni
èelici
za hladno oblikovanje
Niskougljenièni èelici
za emajliranje
Debljina (mm) 0.35 - 0.49 0.50 - 3.00
0.50 - 2.50
0.50 - 2.40
700 - 1500
700 - 1500
Širina (mm) 700 - 1350 700 - 1500
Dužina (mm) 1000 - 4000 1000 - 4000 1000 - 4000
1000 - 4000
2-6t
2-6t
2-6t
2-6t
Težina
* Dati raspon debljina je okvirni i zavisi od širine. Težina zavisi od dimenzija.
HLADNOVALJANA SLITOVANA TRAKA U KOTUROVIMA
Hladnovaljana slitovana traka u koturovima se isporuèuje u rasponima dimenzija i težina datim u tabeli
koja sledi.
Niskougljenièni èelici Konstrukcioni
èelici
za hladno oblikovanje
Debljina
Širina
0.35 - 3.00 mm
200 - 700 mm
0.50 - 2.50 mm
200 - 700 mm
Niskougljenièni èelici
za emajliranje
0.50 - 2.40 mm
200 - 700 mm
* Dati raspon debljina je okvirni i zavisi od širine. Težina zavisi od dimenzija i naèina pakovanja i
ugovara se prilikom poruèivanja
HLADNOVALJANA NEŽARENA TRAKA U KOTURU
FULL HARD
Hladnovaljana nežarena traka za pocinkovanje (Full hard) se isporuèuje u rasponima dimenzija i
težina datim u tabeli koja sledi. Moguænost proizvodnje Full harda (èelika za pocinkovanje) se opredeljuje na
osnovu sliènosti hemijskog sastava sa niskougljeniènim ili konstrukcionim èelicima.
Niskougljenièni èelici
Debljina (mm) 0.35 - 0.49 0.50 - 3.00
Širina (mm) 700 - 1250 700 - 1500
Težina
5 - 20 t
5 - 20 t
Konstrukcioni
èelici
0.50 - 2.50
700 - 1500
5 - 20 t
* Dati raspon debljina je okvirni i zavisi od širine. Težina zavisi od dimenzija.
Full hard se isporuèuje bez nauljavanja antikorozionim uljem i sa ostacima valjaèkog ulja na površini.
BELI LIM
BELI LIM
Železara Smederevo d.o.o. ogranak Beli limovi u Šapcu na svojim proizvodnim linijama ETL i TSL, a
kroz procese iviènog obrezivanja, kalajisanja, seèenja i pakovanja proizvodi finalni proizvod beli lim, koji se
u obliku kotura ili tabli koristi za dalju preradu i konaènu primenu kod krajnjih kupaca. Beli limovi proizvedeni
u Železari Smederevo d.o.o. u zavisnosti od hemijskog sastava, mehanièkih osobina, dimenzija, nanosa
kalaja i pasivizacije imaju razlièitu primenu. Beli lim se koristi u ambalažnoj industriji za proizvodnju limenki,
a svoju dalju primenu nalazi u razlièitim oblastima: prehrani, hemijskoj industriji, farmaceutskoj i drugim
vrstama industrije.
BELI LIM - KOTUR
BELI LIM - TABLE:
JEDNOSTRUKO REDUKOVANI (SR)
Za materijale žarene pod žarnim zvonom (BA):
Debljina: 0.17 - 0.49 mm
Širina: 685 - 955 mm
Za konti žarene materijale (CA):
Debljina: 0.17 - 0.49 mm
Širina: 700 - 976 mm
JEDNOSTRUKO REDUKOVANI (SR)
Za materijale žarene pod žarnim zvonom (BA):
Debljina: 0.17 - 0.49 mm
Širina: 685 - 955 mm
Za konti žarene materijale (CA):
Debljina: 0.17 - 0.49 mm
Širina 700 - 976 mm
DVOSTRUKO REDUKOVANI (DR)
Za materijale žarene pod žarnim zvonom (BA):
Debljina: 0.14 - 0.26 mm
Širina: 700 - 950 mm
Za konti žarene materijale (CA):
Debljina:0.14 - 0.39 mm*
Širina: 700 - 975 mm
* Maksimalna debljina zavisi od kvaliteta èelika
DVOSTRUKO REDUKOVANI (DR)
Za materijale žarene pod žarnim zvonom (BA):
Debljina: 0.14 - 0.26 mm
Širina: 700 - 950 mm
Za konti žarene materijale (CA):
Debljina: 0.14 - 0.39 mm
Širina: 700 - 975 mm
- Dužina: 500 - 1150 mm
- Težina paketa: 0.5 - 2.0 t
Železara Smederevo d.o.o. - Beli limovi Šabac u svojim procesima iviènog obrezivanja, kalajisanja,
seèenja i pakovanja proizvodi finalni proizvod beli lim, prema zahtevima standarda EN 10202:2001.
Zavisno od naèina prerade, poruèivanje belog lima se može vršiti prema:
Obliku isporuke
- Beli lim u koturu
- Beli lim u tablama
Završnoj površinskoj obradi (hrapavosti)
Završna površinska obrada
Oznaka
Hrapavost površine - Ra (µm)
Bright
Fine Stone
Stone
BR
FS
ST
0.35
0.25 - 0.45
0.35 - 0.60
* Moguænost proizvodnje Bright (BR) površine se usaglašava prilikom poruèivanja
Pasivizaciji
- 311 (Cathodic Sodium Dichromate - CDC: 3,5 - 9,0 mg/m2)
- 300 (Sodium Dichromate Solution: 1,0 - 3,0 mg/m2)
Nauljavanju
- DOS (Dioctyl Sebacate: 2 - 10 mg/m2)
Masi kalajne prevlake (g/m2)
Masa kalajne prevlake (g/m2)
Normalni nanos
Diferencijalni nanos
E 1.0/1.0
D 1.4/2.0
E 1.4/1.4
D 1.4/2.8
E 2.0/2.0
D 4.0/2.0
E 2.8/2.8
D 5.6/2.8
E 4.0/4.0
D 8.4/2.8
E 5.6/5.6
D 8.4/5.6
D11.2/2.8
D11.2/5.6
Materijal sa diferencijalnim nanosom može biti
proizveden kao što je gore navedeno i obrnuto.
Moguænost proizvodnje belog lima odreðenog oblika
isporuke,završne površinske obrade (hrapavosti),
pasivizacije i mase kalajne prevlake se dogovora prilikom
poruèivanja. Prilikom poruèivanja se razmatraju i ostali
zahtevi koji se odnose na kvalitet i dimenzioni asortiman,
mere i oblik sa tolerancijama, sertifikate za kvalitet, naèin
pakovanja i opšte uslove isporuke.
KVALITET ÈELIKA
Železara Smederevo d.o.o. isporuèuje beli lim u skladu sa zahtevima standarda EN 10202:2001
Kvaliteti koji se proizvode su razvrstani u sledeæoj tabeli:
PROIZVODI OD BELOG LIMA
Završna
redukcija
DR
SR
Žarenje
CA
BA
CA
BA
Kvalitet
TH 415
TH 435
TS 245
TS 260
TS 275
TH 520
TH 550
TH 580
TS 520
TS 550
TS 290
TH 620
EN 10202:2001
Vrsta èelika
C-max
Mn-min
Mn-max
S-max
P-max
Si-max
Cu-max
Ni-max
A
B
Vrsta èelika
0.08
0.12
0.18
0.30
0.35
0.50
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.03
0.03
0.08
0.08
0.08
0.08
Sn-max
As-max
Mo-max
Cr-max
N-max
Al-min
Al-max
ostali-max
A
B
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.08
0.08
0.0080
0.0080
0.020
0.020
0.080
0.080
0.02
0.02
EN 10202/2001
Kvalitet
Min Rp0.2
TH 415
TH 435
TH 520
TH 550
TH 580
TH 620*
TS 245
TS 260
TS 275
TS 290
TS 520*
TS 550
365
385
470
500
530
570
195
210
225
240
470
500
Max Rp0.2
465
485
570
600
630
670
295
310
325
340
570
600
Min Rm
Max Rm
385
410
490
520
540
575
290
310
325
340
495
525
485
510
590
620
640
675
390
410
425
440
595
625
Min HR30Tm Max HR30Tm Min HR30Tm Max HR30Tm Min HR30Tm Max HR30Tm
for 0.21 t
for 0.21 t
for t
for t
for
for
0.28mm
0.28mm
0.28mm
0.28mm
t 0.21mm
t 0.21mm
58
61
66
69
57
61
65
69
56
60
64
68
49
52
54
56
57
60
62
64
48
51
53
55
56
59
61
63
47
50
52
54
55
58
60
62
* Za TH 620 debljine 0,291 do 0,38mm ne garantuju se mehanièke osobine po standardu veæ: Rp0,2=
550-650 MPa i Rm=555-655MPa.
* Za TS 520 standard EN10202:2001 ne propisuje vrednosti mehanièkih osobina. Navedene vrednosti
su interno propisane.
OBLICI ISPORUKE, DIMENZIJE I TEŽINE
Beli limovi se isporuèuju u rasponima dimenzija i težinama datim u tabelama koje slede.U tabelama
su dati uobièajeni oblici isporuke za ovu vrstu èelika. Zahtevi za dimenzijama i težinama van okvira datih u
tabelama takoðe se mogu razmatrati.
Moguænost proizvodnje kotura ili table odreðenog kvaliteta, dimenzija i težina se dogovara
prilkom poruèivanja.
BELI LIM U KOTURU:
DR*CA* Maksimalna/ minimalna
Završna
Debljina (mm) Širina (mm)
Žarenje
debljina zavisi od kvaliteta èelika
redukcija
što je prikazano u tabeli.
BA
0.17-0.49
685-955
SR*
CA
0.17-0.49
700-976
DR-CA
700-950
BA
0.140-0.26
Kvalitet
Debljina (mm)
DR*
CA*
700-975
0.140-0.39
TH 520
0.14-0.39
TH 550
0.14-0.29
Unutrašnji preènik kotura: 420mm (+10/-15mm)
0.14-0.29
TH 580
Spoljašnji preènik kotura: max. 1675mm
0.15-0.38
TH
620
Težina:4 - 18t
BELI LIM U TABLAMA:
Završna
redukcija
SR*
DR*
Žarenje
BA
CA
BA
CA*
Debljina (mm) Širina (mm) Dužina (mm)
0.17-0.49
0.17-0.49
0.140-0.26
0.140-0.39
685-955
700-976
700-950
700-975
500-1150
Težina paketa:0.5-2.0t
SR*(single reduced) jednostruko redukovan lim
DR*(double reduced) - duplo
redukovan lim
BA - žarenje pod žarnim zvonom
CA - konti žarenje
DR*CA*Maksimalna/minimalna debljina zavisi od kvaliteta èelika što je prikazano u tabeli za beli lim u
koturu.
Železara
Smederevo d.o.o.
Železara Smederevo d.o.o. je implementirala, primenjuje, održava i stalno
unapreðuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001 za koji
poseduje sertifikat. Proizvodnja belih limova se odvija u skladu sa zahtevima standarda
HACCP za koji takoðe poseduje sertifikat.
Železara Smederevo d.o.o. za svoje proizvode izdaje inspekcione sertifikate 3.1.
prema EN 10204:2004 koji podrazumeva da je validaciju rezultata ispitivanja uradila
interna laboratorija nezavisna od proizvodnih pogona i da su prikazani rezultati
ispitivanja u saglasnosti sa zahtevima narudžbe.
Za brodske limove se može izdati inspekcioni sertifikat 3.2. prema EN 10204:2004.
koji podrazumeva da je validaciju rezultata ispitivanja uradio inspektor odredjen
zvaniènim službenim regulativama i da su prikazani rezultati ispitivanja u saglasnosti za
zahtevima narudžbe.
Za odreðeni deo asortimana toplovaljanih proizvoda se izdaje atest da je roba
proizvedena u skladu sa "TUV NORD certificate for QA System acc to Pressure
Equipment Directive 97/23/EC" ili "TUV NORD certificate for AD 2000- Merklblatt
W0" ili "TUV NORD certificate of factory production control acc to DIN EN 100251:2005" (CE mark).
Železara
Smederevo d.o.o.
Radinac, 11300 Smederevo, Srbija
Telefon
Prodaja
Domaæe i EX Yu
Izvoz
Fax
+381 26 693 621
+381 26 692 932
+381 26 694 014
+381 26 225 260
+381 26 225 038
Hajduk Veljkova bb, 15000 Šabac, Srbija
Telefon
+381 15 352 678
Fax
+381 15 352 681
www.zelsd.rs
Download

katalog u pdf srb fin.cdr