JEEP
Commerce
MART 2011.
1
Po{tovani kupci,
Pred Vama je jedanaesto izdanje na{eg kataloga. Kao i sva dosada{nja izdanja i ovo smo
delimično izmenili trudeći se da ga {to vi{e prilagodimo Va{im potrebama. Asortiman koji smo predstavili grupisan je u sedam celina: Limovi, Cevi, Profili, Nosači, Flah, firiket, {ipke i žica, Armatura, betonski čelik, istegnuti metal, PC žičana ograda i Aluminijumski limovi, cevi i profili. Izdanje je dopunjeno
i pregledom Proizvodnih kapaciteta na{e kompanije, u kojem smo predstavili tehničke mogućnosti i
kapacitete proizvodnih linija i najvećih ma{ina.
Modernizujući svoje poslovanje, kroz primenu savremenih tehnologija, postupaka i procedura
u radu, konstantno razvijamo i modernizujemo i svoj način komunikacije sa Vama. Proteklih godina
ulagali smo u razvoj na{e veb prezentacije, {to se pokazalo kao ispravan pravac razvoja, na {ta ukazuje
oko 100.000 poseta na{oj veb prezentaciji sa oko 1.000.000 pregledanih stranica u proteklih godinu
dana (izvor: Google Analitics). Trudeći se da povežemo podatke kako bismo Vama, njihovim korisnicima olak{ali njihovu primenu i kako bismo Vam {to brže dali informaciju kako možemo da ispunimo
va{e potrebe, u ovom izdanju Kataloga napravili smo uporedni pregled, odnosno povezali smo celine
Kataloga, Asortimana i Lagera sa na{eg sajta. Na ovaj način jednostavnim kori{ćenjem uporednih podataka, možete dobiti informacije o na{em asortimanu, tehničkim karakteristikama robe koja Vam treba i
informaciju da li je trenutno na na{em lageru.
U protekloj godini uveli smo i kompanijski newsletter, kao jedina firma sa ovih prostora iz na{e
bran{e, koja na ovaj način komunicira sa trži{tem. Ovaj elektronski oblik komunikacije namenjem je pre
svega kupcima i svim zainteresovanim za na{ prodajni asortiman. Putem njega, redovno, najmanje jednom mesečno sve njegove registrovane korisnike obave{tavamo o aktuelnim veleprodajnim akcijskim
ponudama i novostima iz proizvodnje i prerade metala. Ukoliko ste zainteresovani da i vi primate ova
elektronska obave{tenja, vrlo jednostano možete da se registrujete na na{em sajtu ili da po{aljete e-mail
na newsletterªjeepcommerce.rs, sa naslovom poruke Prijava.
Svi Va{i komentari i sugestije nama su dobrodo{li(marketingªjeepcommerce.rs).
U želji da unapredimo međusobnu saradnju
U ime JEEP Commerce-a srdačno Vas pozdravljam
Željko Damnjanović
Generalni direktor
3
uporedni vodi^ Katalog–sajt
LIMOVI
CEVI
KATALOG
LAGER SAJT
Proizvod
Strana
Proizvod 6
Toplovaljani lim C0361
Toplovaljani lim C0562
0563
Toplovaljane rolne
Toplovaljani limovi od
konstrukcionih čelika
Toplovaljani rebrasti
limovi
Toplovaljani limovi za
kotlove i sudove pod
pritiskom
Hladnovaljani limovi od
niskougljeničnih čelika
7
Rebrasti lim TVL
8
Kotlovski lim C1204
Hladno valjani lim
9
HV rolne
Pocinkovani lim
Pocinkovani limovi
Pocinkovana traka
– traka za gromobrane
Hladnovaljani limovi od
nerđajućeg čelika
10
Pocinkovana traka
11
Profilisani limovi
12
Perforirani limovi
14
KATALOG mart 2010
Proizvod
LAGER SAJT
Strana
16
[avne čelične cevi
Profili za građevinarstvo
ZP profili
Be{avne čelične cevi za
konstrukcije
Be{avne čelične cevi
za op{tu i posebnu
namenu
Be{avne precizne čelične
cevi
Be{avne čelične cevi za
kotlove/sudove
pod pritiskom
19
Pocinkovani lim
– rolovani
Perforirani limovi
20
Be{avne cevi
21
Be{avne cevi C1214
NOSAČI
KATALOG mart 2010.
LAGER SAJT
Strana
Proizvod 24
L profili
HOP profili
26
FLAH, FIRIKET, [IPKE I ŽICA
KATALOG
uporedni vodi^
Katalog–sajt
Hladno vučena žica
4
29
Toplovaljani nosači “IPE”
Toplovaljani nosači “IPB” (HEB)
Toplovaljani nosači “IPBv” (HEM)
KATALOG
34
Zavarene arm. mreže
Flah
Arm. nosači – BINOR
Firiket
35
36
Proizvod
Proizvod
Flah vučeni
30
Proizvod
INP UNP nosači
INP UNP nosači
Euro nosači
31
ARMATURA, BETONSKI ČELIK,
ISTEGNUTI METAL,
PC ŽIČANA OGRADA
LAGER SAJT
Strana
Sečeni pljosnati čelik od tv lima
Hladno vučeni čelik
28
Toplovaljani nosači “INP”
Toplovaljani nosači “IPB-l” (HEA)
25
LAGER SAJT
Strana
Toplovaljani nosači “UNP”
KATALOG mart 2010.
Toplovaljani pljosnati čelici
Toplovaljani kvadratni čelik FIRIKET
Toplovaljani okrugli čelik
ZP profili
Nerđajući čelici
PROFILI
Proizvod
Okrugle cevi
Pravougaone cevi
Proizvod
Proizvod
Toplovaljani jednokraki
i raznokraki “L” profili
Hladno oblikovani
profili “HOP”
MEC profili
Hladno oblikovani
zavareni profili
Proizvod Kvadratne cevi
LAGER SAJT
Strana
Proizvod 38
Armatura
Armatura
39
Betonski čelik
OK materijali
Svetlo
vučene žice
i čelici
Armatura/RBR armatura
Istegnuti metal
Istegnuti metal
ALUMINIJUMSKI LIMOVI,
CEVI I PROFILI
KATALOG mart 2010.
Proizvod
Al limovi
LAGER SAJT
Strana
42
Al cevi
Al “L” profili
Al “U” profili
Al “T” profili
Proizvod Al limovi
Al rolne
Al cevi
43
44
Al program
Toplovaljani limovi od konstrukcionih
^elika
Uporedna tabela kvaliteta
EN 10025-2
EN 10027-1
EN 10027-2
DIN 17100
SRPS C.B0.500*
S 235 JR
S 235 JRG2
1.0038
R St 37-2
Č0361
S 275 J2
S 275 J2G3
1.0144
St 44-3 N
Č0453
S 355 J2
S 355 J2G3
1.0570
St 52-3 N
Č0563
* Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.B0.500 važi SRPS EN 10025.
Za kvalitet van navedenih porud`bine se posebno ugovaraju.
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine odgovaraju standardu
EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.
Tehni~ki zahtevi za isporuku.
Hemijski sastav i mehaničko–tehnolo{ke osobine
Hemijski sastav u % max.vrednosti
NaC max.u %
­čin
Vrsta čelika – oznaka
Vrsta za nazivne
dez­čeli- debljine
oksiMn Si
P
S
N
ka
u mm
dapo EN
po EN ­cije
>16
≤16
10027-1
10027-2
≤40
0,17 0,17 1,40
/
Najmanji
gornji napon
tečenja
ReH N/mm min
za nazivne
debljine u mm
Zatezna čvrstoća
Rm N/mm
za nazivne debljine
u mm
Najveće izduženje u %
Lo=5,65
√So za Tem­nazivne peradebljine tura
u mm
°C
>1 >1,5 >2 >2,5
≥3
≤1,5 ≤2 ≤2,5 <3
≤40
Lo=80mm za
nazivne debljine
u mm
Udarna sila
žilavosti
J min.
za nazivne
debljine
u mm
≤16
>16
≤40
0,045 0,045 0,009 235
225
360-510 340-470 340-470
18
19
20
21
26
20
27
265
345
430-580 410-560 400-540
510-680 490-630 470-630
15
15
16
16
17
17
18
18
22
22
–20
-20
27
27
S 235 JRG2
1.0038
FN
BS
S 275 J2G3
S 355 J2G3
1.0144
1.0570
FF
FF
QS 0,18 0,18 1,50 / 0,035 0,035
QS 0,20 0,20 1,60 0,55 0,035 0,035
/
/
275
355
<3
≥3
≤100
>100
≤150
>10
≤150
TOPLOVALJANI LIMOVI OD KONSTRUKCIONIH ^ELIKA
ASORTIMAN {iroke toplovaljane trake
6
[irina
trake
(mm)
1,5
1,8
2,0
2,5
3,0
3,5
4
5
6
7
8
10
11
12
15
1000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
1150
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1250
 
x
x
x
x
 
x
x
x
 
 
 
 
 
 
1500
 
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2000
 
 
 
 
 
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Debljina trake (mm)
Za debljine i {irine van navedenih mogu}nost i rok isporuke se posebno ugovaraju.
Dozvoljena odstupanja dimenzije i oblika su definisana standardom
EN 10051 Kontinuirano toplovaljani lim i traka od nelegiranih i legiranih ~elika bez prevlake.
Tolerancija mera i oblika.
Asortiman tabli toplovaljanog lima dobijenih ravnanjem
i poprečnim sečenjem trake iz kotura
Debljina (mm)
1.5 - 15
[irina (mm)
800 - 2000
Dužina (mm)
1400 - 12000 (po zahtevu kupca)
Masa paketa (t)
do 5
Dozvoljena odstupanja dimenzije i oblika su definisana standardom
EN 10051 Kontinuirano toplovaljani lim i traka od nelegiranih i legiranih ~elika bez prevlake.
Tolerancije mera i oblika.
Asortiman tabli toplovaljanog lima dobijenih valjanjem
iz slaba (debeli limovi)
Debljina (mm)
16 - 250
[irina (mm)
1500 - 2450
Dužina (mm)
6000 (opciono do 12000)
Dozvoljena odstupanja dimenzije i oblika su definisana standardom
EN 10029 Toplovaljani limovi od ~elika debljine 3 mm i ve}e. Tolerancije mera, oblika i mase.
• Asortiman usko slitovanih (podu`no rase~enih) traka
Debljina (mm)
1,5–5
[irina (mm)
15–600
Masa kotura (t)
do 5
Za debljine i {irine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Dozvoljena odstupanja definisana standardom
EN 10048 Toplovaljana uska ~eli~na traka. Tolerancije mera i oblika.
Toplovaljani rebrasti limovi
Uporedna tabela kvaliteta
*
EN 10027-1
EN 10027-2
EN 10025-2
DIN 17100
SRPS C.B0.500*
S 235 JRG2
1.0038
S 235 JR
R St 37-2
Č0361
Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.B0.500 važi SRPS EN 10025.
Asortiman toplovaljanih rebrastih limova
Table
Trake
Debljina u mm
2.00-12.00
3.00-8.00
[irina u mm
1250-1500
1000-1500
Du`ina u mm
do 10000
/
Unutra{nji pre~nik kotura u mm
/
760
Masa rolne u t
/
do 14
do 8
/
Masa paketa u t
Za debljine i {irine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Reljefne povr{ine u obliku romba i suze.
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom DIN 59220
TOPLOVALJANI LIMOVI OD KONSTRUKCIONIH ^ELIKA
toplovaljani REBRASTI limovi
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine definisani su standardom
EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.
Tehni~ki zahtevi za isporuku.
7
Toplovaljani limovi za kotlove
i sudove pod pritiskom
Uporedna tabela kvaliteta:
EN 10027-1
EN 10027-2
DIN 17155
JUS C.B4.014*
P 265 GH
1.0425
H II
Č 1204
* Nije u upotrebi. Umesto JUS C.B4.014 važi SRPS EN 10028-1,-2,-3 i SRPS EN 10113-1,-2
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine definisani su standardom
EN 10028-2 Pljosnati proizvodi od ~elika za opremu pod pritiskom.
Nelegirani i legirani ~elici sa osobinama utvr|enim za povi{ene temperature.
Hemijske karakteristike
Vrsta čelika
Sadržaj, u % mase
osnovna
oznaka
brojčana
oznaka
C
max
Si
max.
P265GH
1.0425
0,20
0,40
Mn
P
max.
S
max.
0,50 do
0,030 0,025
1,40
Al
ukupno
Cr
max
Cu
max.
Mo
max
Nb
max.
Ni
max.
Ti
max.
V
max.
Cr+Cu+Mo+Ni
max
min.
0,020
0,30
0,30
0,08
0,010
0,30
0,03
0,02
0,70
Mehaničko-tehnolo{ke karakteristike
Vrsta čelika
toplovaljani limovi za kotlove i sudove pod pritiskom
Osnovna
oznaka
8
P265GH
Brojčana
oznaka
1.0425
Debljina
u mm
Gornji
napon
tečenja
ReH
N/mm2
min.
Zatezna
čvrstoća
Rm
N/mm2
Izduženje
prilikom
prekida
Lo=5.65√So
A u %, min.
Od
Do
/
16
40
60
16
40
60
100
265
255
245
215
410 do
530
100 150
200
400 do
530
22
*
*
*
150
/
Utro{ena energija prilikom
ispitivanja udarom
Temperatura
ispitivanja
°C
Srednja vrednost
dobijena na 3
epruvete J min.
23
27
0
*
* Prema dogovoru
Asortiman toplovaljanih kotlovskih limova
Table
[iroke trake u koturu
30–60
3–10
< 1500 (2000)
1500 (2000)
< 10000
/
Masa paketa (t)
8
/
Unutra{nji prečnik kotura (mm)
/
750
Debljina (mm)
[irina (mm)
Dužina (mm)
Za debljine i {irine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika su definisana standardom
EN 10029 Toplovaljani limovi od ~elika debljine 3 mm i ve}e. Tolerancije mera, oblika i mase.
EN 10051 Kontinuirano toplovaljani lim i traka od nelegiranih i legiranih ~elika bez prevlake.
Tolerancije mera i oblika.
Hladnovaljani limovi od niskougljeni^nih
^elika
Uporedna tabela kvaliteta
EN 10027-1
EN 10027-2
DIN 1623
JUS C.B4.016*
DC01 (FeP01)
1.0330
St 12
Č 0146
DC03 (FeP03)
1.0347
RRSt 13
Č 0147
DC04 (FeP04)
1.0338
St 14
Č 0148
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10130
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine propisuje standard:
EN 10130. Hladnovaljani pljosnati proizvodi od niskougljeni~nih ~elika za hladno oblikovanje. Tehni~ki
zahtevi za isporuku
Asortiman hladnovaljanih limova od niskougljeni~nog ~elika
Debljina (mm)
[irina (mm)
Trake u koturu
Table
"Uzane slitovane
trake u koturu"
0.4–3
0.4–3
0.4–3
600–1500
600–1500
12–600
/
1400–3000
/
508 / 610 / 750
/
525 / 610
< 15
<5
/
Dužina (mm)
Unutra{nji prečnik kotura (mm)
Masa rolne/paketa (t).
Za debljine i {irine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara
Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika su definisana standardom:
EN 10131 Hladnovaljani pljosnati proizvodi bez prevlake od niskougljeni~nog ~elika i ~elika sa
visokim naponom te~enja za hladno oblikovanje. Tolerancije mera i oblika.
Mehaničko-tehnolo{ke karakteristike1) i hemijski sastav
Definicija i
klasifik. prema
Prema
Prema
EN 10027-1 EN 10027-2 EN 10220
DC016)
1.0330
DC03
1.0347
DC04
1.0338
Način
dezoksidacije
nelegirani
čelik7)
po izboru
proizvođ.
nelegirani
čelik7)
nelegirani
čelik7)
potpuno
umiren
potpuno
umiren
Rok
Odsustvo
garancije Kvalitet
linija
mehaničkih povr{ine
tečenja
osobina
–
–
6 meseci
6 meseci
6 meseci
6 meseci
A
B
A
B
A
B
Re
N/mm2
2)
Rm
N/mm2
8)
–
270/410
3 meseca – /280 10)
8)
6 meseci
270/370
6 meseci – /240
8)
6 meseci
270/350
6 meseci – /210
A80 r90 n90
% min. min
min.3) 4) 5) 4)
Hemijski sastav dobijen
analizom {arže, u %
C
P
S
Mn
Ti
maks. maks. maks. maks. maks.
28
–
–
0,12
0,045 0,045 0,60
/
34
1,3
–
0,10
0,035 0,035 0,45
/
38
1,6 0,180 0,08
0,030 0,030 0,40
/
1) Mehaničke osobine se odnose samo na dresirane proizvode.
2) Z
a proizvode kod kojih nije izražen početak tečenja, vrednosti napona tečenja su vrednosti za konvencionalni napon
tečenja pri izduženju od 0.2%, a za ostale proizvode donji napon tečenja (ReL).
a debljine manje ili jednake 0.7 mm, a veće od 0.5 mm, najveća vrednost napona tečenja se povećava za 20 N/mm2.
Z
Za debljine manje ili jednake 0.5 mm, najveća vrednost napona tečenja se povećava za 40 N/mm2.
3) K
ada je debljina manja ili jednaka 0.7 mm, a veća od 0.5 mm, najmanja vrednost izduženja posle prekida se smanjuje za
2 jedinice. Za debljine jednake ili manje od 0.5 mm, najmanja vrednost izduženja posle prekida se smanjuje za 4 jedinice.
4) V
rednost za r90 i n90 ili ponderisana srednja vrednost r i ponderisana srednja vrednost n, primenjuju se samo kod
debljina većih ili jednakih 0.5 mm.
5) Kada je debljina veća od 2 mm, vrednost za r90 ili ponderisana srednja vrednost n se smanjuje za 0.2.
6) Preporučljivo je da se proizvodi od vrste čelika DC01 oblikuju u roku od {est nedelja od dana isporuke.
7) O
sim u slučajevima kada je prilikom naručivanja dogovoreno drugačije, čelici vrsta DC01, DC03, DC04 i DC05 mogu
biti isporučeni kao legirani čelici (npr. čelici sa borom ili titanom).
8) Za vrste čelika DC01, DC03, DC04 za potrebe proračuna može se smatrati da je donja granica Re jednaka 140 N/mm2.
10) Gornja granica Re od 280 N/mm2 za vrstu ~elika DC01 va`i samo u roku od osam dana od dana isporuke.
HLADNOVALJANI LIMOVI OD
NISKOUGLJENI^NIH ^ELIKA
Oznaka čelika
9
Pocinkovani limovi
Uporedna tabela kvaliteta:
EN 10142:2000
EN 10142:1991
DIN 17162-1
SRPS C.B4.025
DX51D +Z
1,0226
FePO2 G Z
St 02 Z
Č Zn02
DX51D +ZF
1,0226
FePO2 G ZF
-
-
DX53D +Z
1,0355
FePO5 G Z
St 05 Z
Č Zn04
DX53D +ZF
1,0355
FePO5 G ZF
-
-
DX54D +Z
1,0306
FePO6 G Z
St 06 Z
(Č Zn05)
DX54D +ZF
1,0306
FePO6 G ZF
-
-
Mehaničke osobine
Naziv
DX51D
+Z
DX51D
+ZF
DX53D
+Z
DX53D
+ZF
DX54D
+Z
DX54D
+ZF
Granica tečenja
Re N/mm2 max
Zatezna čvrstoća
Rm N/mm2 max
Istezanje
A N/mm2
-
500
22
260
380
30
220
350
36
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine propisuje standard:
EN 10142, EN10327
ASORTIMAN pocinkovanih limova
 
POCINKOVANI LIMOVI
POCINKOVANA TRAKA – TRAKA ZA GROMOBRANE
[iroke pocinkovane
trake u koturu
Usko slitovane
trake
Debljina (mm)
0.40-3.00
0.40-3.00
0.45-3.00
[irina (mm)
800-1500
800-1500
12-800
Dužina (mm)
1400-3000
/
/
/
610
525-610
do 5
/
/
/
do 12
/
Unutra{nji prečnik (mm)
10
Pocinkovani lim
u tablama
Masa paketa (t)
Rolne (t)
Za debljine i {irine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara
Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika su definisana standardima
SRPS C.B4.081, EN 10143.
Pocinkovana traka – traka za gromobrane
Pocinkovana traka se koristi za uzemljenje energetskih nadzemnih kablova, postrojenja, industrijskih objekata, stambenih zgrada...
Za izradu se koristi usko slitovana ~eli~na toplopocinkovana traka min 460gr Zn/m2.
Asortiman
Debljina (mm)
[irina (mm)
3, 4
20, 25, 30, 35, 40
Masa kotura (kg)
Standard za izradu i isporuku C.K5.030
Standard za kvalitet prevlake C.E1.020
50–100
Hladnovaljani limovi od ner\aju]ih ^elika
Hemijske i mehani~ke osobine odgovaraju standardu:
EN 10088-1 Ner|aju}i ~elici. Deo I: Spisak ner|aju}ih ~elika.
Uporedna tabela kvaliteta
EN 10027-1
EN10027-2
DIN 17440
JUS C.B0.600
X6Cr17
1.4016
X6Cr17
Č4174
X5CrNi18-10
1.4301
X5CrNi18-10
Č4580
X5CrNiMo17-12-2
1.4401
X5CrNiMo17-12-2
Č4573
*Nije u upotrebi. Umesto JUS C.B0.600 važi SRPS EN 10088-1.
Hemijske karakteristike
Oznaka ~elika
Sadr`aj u % mase
Osnovna
Broj~ana
C
Si
Mn
P max.
S
N
Cr
Mo
Nb
Ni
Ti
X6Cr17
1.4016
0,08
1,00
1,00
0,040 ≤0,015
/
16,00 do
18,00
/
/
/
/
X5CrNi18-10
1.4301
≤0,07
≤1,00
≤2,00 ≤0,045 ≤0,015 ≤0,11
17,00 do
19,50
/
/
8,00 do
10,50
/
XCrNiMo17-12-2
1.4401
≤0,07
≤1,00
≤2,00 ≤0,045 ≤0,015 ≤0,11
16,50 do 2,00 do
18,50
2,50
/
10,00 do
13,00
/
Asortiman
Debljina (mm)
0.5–3
[irina (mm)
1000–1500
Dužina (mm)
2000–3000
Masa paketa (t)
<4
Od ner|aju}eg ~elika u na{em asortimanu imamo i cevi i pune ~elike.
HLADNO­VALJANI LIMOVI OD NER\AJU]IH ^ELIKA
Dozvoljena odstupanja propisuje standard EN 10259
11
Profilisani limovi
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine definisani su standardom:
EN 10130 Hladnovaljani pljosnati proizvodi od niskougljeni~nog ~elika za hladno oblikovanje.
Tehni~ki zahtevi za isporuku.
EN 10142, EN10327 za pocinkovane limove,
Asortiman
Oznaka:
12/100
18/135
35/180
40/230
čelični
pocinkovani
limovi
0.5–1
0.5–0.7
0.5–0.7
0.5–0.7
Al limovi
0.5–1
0.5–0.7
0.5–0.8
0.5–0.8
Radna povr{ina (mm):
1000 / 1250
1000 / 1250
1000
1250
Korisna povr{ina (mm):
870 / 1100
840 / 1080
750
940
Dužina (mm):
2000–2500
≤ 10000
≤12000 i prema
zahtevu kupca
≤ 12000
Debljina zida
(mm):
Dozvoljena odstupanja definisana standardima:
EN 10131 Hladnovaljani pljosnati proizvodi bez prevlake od
niskougljeni~nih ~elika i ~elika sa visokim naponom te~enja za hladno oblikovanje.
Tolerancija mera i oblika.
C.B4.081 Toplopocinkovani limovi od ugljeni~nih ~elika. Oblik i mere.
Oznaka: 12/100
profilisani limovi
Oznaka: 18/135
12
Oznaka: 35/180
Oznaka: 40/230
Perforirani limovi
Uporedna tabela kvaliteta
EN 10027-1
EN 10027-2
DIN 1623
JUS C.B4.016*
DC01 (FeP01)
1.0330
St 12
Č 0146
DC03 (FeP03)
1.0347
RRSt 13
Č 0147
DC04 (FeP04)
1.0338
St 14
Č 0148
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10130
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine definisani su standardom: EN 10130
Asortiman
0,8–2 (standardno 1)
[irina (mm)
1000
Dužina (mm)
2000
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom EN 10131
Za debljine i dimenzije van navedenih rokovi isporuke se posebno ugovaraju.
profilisani limovi
PERFORIRANI LIMOVI
Debljina (mm)
13
Perforirani limovi sa okruglim otvorima
Perforirani limovi sa okruglim otvorom
Prečnik otvora (mm)
Korak otvora (mm)
Propusna moć (%)
2
3,8
25
3
5,2
22
5
8
35,2
8
11
22,2
Perforirani limovi sa kvadratnim
otvorima
Perforirani limovi sa okruglim otvorima
Perforirani limovi sa kvadratnim otvorima
Perforirani limovi sa kvadratnim otvorima
14
Prečnik otvora (mm)
Korak otvora (mm)
Propusna moć (%)
5x5
7,1
49,6
8x8
11
52,9
10x10
14,4
48,2
Pored navedenih vrsta perforacije, po zahtevu, mogu}e je izraditi perforacije sa duguljastim, trouglastim i dr. otvorima razli~itih dimenzija, rasporeda i rastojanja na ~eli~nim limovima dimenzija po
dogovoru.
Dnevno a`urne informacije o stanju lagera na www.jeepcommerce.rs
[avne ^eli^ne cevi
Karakteristike cevi proizvedenih u Jeep commerce-u:
– sa testiranjem na pritisak (50 bar/5 Mpa) – hidrotestirane ili bez testiranja –
kon­­strukcione;
– od kontinualno livenog materijala;
– pogodne za cinkovanje, max. sadr`aj Si 0,03%;
– nenama{}ene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja
sadr`i najvi{e 6% ulja;
– sa skinutim spolja{njim varom;
– sa sertifikatom prema EN 10204/2.2;
– bez obele`avanja na samim cevima.
Kvaliteti
EN 10219-1
EN 10027-2
DIN 17100
SRPS C.B0.500*
S 235 JR H
1,0038
RSt 37 - 2
Č 0361
S 275 J2 H
1,0144
ST 44 - 3 N
Č 0453
S 355 J2 H
1,0570
St 52 - 3 N.
Č 0563
*Umesto SRPS C.B0.500 u upotrebi je SRPS EN 10025.
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine materijala propisuje standard:
EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.
Tehni~ki zahtevi za isporuku.
Tehni~ke uslove isporuke zavarenih profila propisuje standard
EN10219-1 Hladno oblikovani zavareni {uplji profili za ~eli~ne konstrukcije iz nelegiranih i finozrnih
~elika. Tehni~ki uslovi isporuke.
Mere i podu`na masa definisani standardom:
EN 10220 [avne i be{avne ~eli~ne cevi. Mere i podu`na masa.
Dozvoljena odstupanja dimenzije i oblika su definisana standardom:
EN 10219-2 Hladno oblikovani zavareni {uplji profil za ~eli~ne konstrukcije od nelegiranih i finozrnih ~elika. Dozvoljena odstupanja dimenzija,
dimenzije i karakteristike profila.
Dozvoljena odstupanja:
OKRUGLE CEVI
Spoljanje
dimenzije
[avne ^ELI^NE CEVI
Debljina zida
16
Odstupanje od kružnog oblika*
Konkavnost/konveksnost
Upravnost stranica
Profil spolja{njeg ugla
Uvijenost
Pravost
Masa po jedinici dužine (M)
±1%, min±0,5mm max±1,0mm
D≤406,4 T≤5mm ±10%
D≤406,4 T>5mm ±0,5mm
D>406,4 ±10% (max±2mm)
2% za cevi sa D/T≤100
/
/
PRAVOUGLE I KVADRATNE CEVI
H,B<100 ±1% (min±0,5 mm)
100≤H,B≤200 ±0,8%
H,B>200 ±0,6%
T≤5mm ±10%
T>5mm ±0,5mm
/
/
max 0,8% min 0,5%
90° ±1%
T≤6mm 1,6T+2,4T
6<T≤10mm 2,0T+3,0T
10<T 2,4T+3,6T
2 mm+0,5 mm po metru dužine
"0,20% ukupne dužine
i 3 mm na svakih 1 m dužine"
0,15% ukupne dužine
i 3 mm na svakih 1 m dužine
/
± 6% na pojedinačno isporučenim dužinama
*Za D/T>100 odstupanja od okruglosti dogovaraju se sa kupcem
Simboli: T – debljina zida cevi, D – spolja{nji pre~nik cevi, H, B – dimenzije stranica
ASORTIMAN OKRUGLIH [AVNIH CEVI
Spolja{nji
pre~nik 1,5
(mm)
Debljina zida (mm)
1,8
2
2,5
2,6
3
3,25
3,5
4
4,5
17,20
0,58 0,68 0,75 0,91
21,30
0,73 0,86 0,95 1,16
25,40
0,88 1,05 1,15 1,41
26,90
0,94 1,11 1,23 1,50
31,80
1,12 1,33 1,47 1,81
33,70
1,19 1,42 1,56 1,92 1,99 2,27 2,44 2,61
38,00
1,35 1,61 1,78 2,19 2.36 2,59
40,00
1,42 1,69 1,87 2,31 2.52 2,74
42,40
1,51 1,80 1,99 2,46 2,55 2,91
44,50
1,59 1,90 2,10 2,59 2.84 3,07 3.58 3.84 4.38
48,30
1,73 2,06 2,28 2,82 3.02 3,35 3,61
4.1
4,37 5.25
1,83 2,18 2,42 2,99
4,1
4.85 5.44
51
56
60,3
5
5,6
6,3
7,1
8
10
11
12,5
Podužna masa (kg/m)*
3.2
3,55 3,83
2,40 2,66 3,33 3.65 3,92 4,23 4,53 5.49 6.14
2,60 2,88 3,56 3.85 4,24 4,57
4,9
5,55 6,19 6,82
63,25
3,02 3,74 4.06 4,46 4,81 5.41 6.18 6.92 7.65
76,1
3,65 4,54 4.85 5,41 5,84 6,26 7,11 7,95 8,77
88,9
4,29 5,32 5,53 6,35 6,86 7,37 8,38 9.,37 10,3
101,6
6,11 6.53 7,29 7,88 8,46 9.,63 10,8 11,9
108
6.61 6.87 7,76 8,39 9,02 10,3 11,5 12,7
114,3
127
7.34 8,23
8,9
9,56 10,9 12,2 13,5
8.14 9,17 10.15 10,65 12,10 13.97
15
133
9,61 10,39 11,17 12,7 14,3 15,8 17,6
139,7
13,4
159
168,3
219,1
15
15,3 17,1
16,6 18,5
19
21,2
16,2 18,2 20,1 22,5 25,2
26,4 29,5 33,1 37,1 41,6
273
33
323,9
39,3
355,6
43,2 48,3 54,3
406,4
49,5 55,4 62,2 69,9 78,6 97,8
457
508
36,9 41,4 46,6 52,3
44
49,3 55,5 62,3 77,4
55,7 62,3
62
70
61
68,6 85,2
78,8 88,6
110
68,4 77,9 87,7 98,6
123
135
610
83,5 93,8
106
119
148
162
184
711
109
123
139
173
190
215
uokvireno sivo – proizvodnja Jeep Commerce
* teorijska vrednost, u praksi mogu}a odstupanja propisana navedenim standardom
Prečnik cevi
Debljina zida
33,7 mm–114,3 mm
2–5 mm
Dužina cevi
4000–8000 mm (12000 mm)
Kvalitet čelika cevi
S 235 JR, S 275 J2, S 355 J2
Max.pritisak ispitivanja
Vreme zadržavanja pritiska
50 bar / 5 Mpa
5 Sec
Tehni~ki zahtevi za isporuku za hidrotestirane cevi prema standardu:
EN 10255 Cevi od nelegiranog ~elika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja.
[avne ^ELI^NE CEVI
Linija za hidrotestiranje cevi
17
ASORTIMAN KVADRATNIH [AVNIH CEVI
Dimenzije
stranica
(mm)
13x13
15x15
16x16
18x18
20x20
25x25
30x30
35x35
40x40
50x50
60x60
70x70
80x80
90x90
100x100
110x110
120x120
130x130
140x140
150x150
160x160
Debljina zida (mm)
2,5
3
3,5
Podužna masa (kg/m)*
1,5
1,8
2
0,52
0,62
0,66
0,74
0,84
1,84
1,29
1.51
1,81
2,28
2,76
0,63
0,75
0,8
0,92
1,03
1,31
1,59
1,88
2,16
2,72
3,29
0,662
0,789
0,842
0,947
1,10
1,45
1,38
2,03
2,38
3,01
3,65
4,26
2,16
2,55
2,49
3,72
4.50
5,29
6,07
2,54
3,01
3,49
4,28
5,22
6,16
7,10
8,04
8,99
9,9
10,84
3.84
4,01
5,11
6,21
7,31
8,41
9,51
10,61
11,7
12,8
4
5
6
4,52
5,51
6,76
8,02
9,28
10,5
11,8
12,99
14,25
15,82
17,19
18,01
19,4
6,39
8,13
9,70
11,30
12,80
14,40
15,81
17,38
19,62
21,36
22,09
23,76
17,71
18,62
20,51
23,36
25,49
26,16
28,04
ASORTIMAN PRAVOUGAONIH [AVNIH CEVI
[avne ^ELI^NE CEVI
Dimenzije
stranica 1,5
(mm)
18
20x10
30x20
30x15
40x20
40x30
50x30
50x40
60x20
60x30
60x40
70x50
80x40
80x50
80x60
100x40
100x50
100x60
100x80
120x40
120x60
120x80
120x100
140x60
140x80
150x100
160x100
200x80
200x100
0.71
1,07
0,95
1,29
1,51
1,81
2,05
1,81
2,05
2,29
1,7
1,8
2
0.81
1,24
1,11
1,51
1,78
2,04
2,31
2,04
2,31
2,58
0.85
1,31
1,17
1.59
1,88
2,16
2,44
2,16
2,44
2,72
0,789
1,45
1,24
1,74
2,03
2,38
2,7
2,38
2,70
3,01
3,65
3,64
Debljina zida (mm)
2,5
3
3,5
4
Podužna masa (mg/m)*
2,16
2,55
2,94
3,34
3.08
3,34
3,72
4,54
4,50
4,90
4,26 5,29
4,26 5,29
5,68
6,07
6,86
6,07
3.30
3,49
3,96
3.84
4.28
4,56
4.86
5.49
4.19
4,28
5,51
5,22
5,69
6,16
6,16
6,63
7,10
8,04
7,10
8,04
9,17
10,03
4.83
5,11
6,21
6,21
5.49
5,51
7,11
6,76
7,31
7,31
7,86
8,41
9,51
8,41
9,51
10,61
11,70
8,02
8,02
8,65
9,28
10,50
9,28
10,50
12,13
12,99
11,73
9,90 11,70 12,99
15,2
15,83
17,08
18,01
4,5
5
6
Tehni~ki uslovi
sporuke,
odstupanja
dimenzija,
dimenzije
i karakteristike
profila definisani
standardima:
EN 10305-5,
EN 10219-2
Hladno oblikovani
zavareni {uplji
profili
za ~eli~ne
konstrukcije od
nelegiranih
i finozrnih ~elika.
Dozvoljena
odstupanja
dimenzija,
dimenzije i
karakteristike
profila.
9,26
9,26
10,67
12,08
10,67
12,08
13,49
14,91
13,49
14,91
17,03
17,73
19,15
20,56
11,30
12,80
12,80
15,03
15,81
14,24
15,81
18,17
19,63
21,20
22.96
uokvireno sivo
– proizvodnja Jeep
Commerce
21,45
23,36
25,25
26,16
* teorijska vrednost,
u praksi mogu}a
odstupanja
propisana navedenim standardom
Profili za gra\evinarstvo „ZP”
Uporedna tabela kvaliteta
EN 10027-1
EN 10027-2
DIN 17100
JUS C.B0.500*
S 235 JRG2
1.0038
RSt 37-2
Č 0361
"* Nije u upotrebi. Umesto JUS C.B0.500 važi SRPS EN 10025"
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu
EN 10025. Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika. Tehni~ki zahtevi za isporuku.
Oblici profila za gra|evinsku bravariju izra|uju se prema zahtevu projektanta.
Oblik, dimenzije i mere definisani su za svaki tip profila za gra|evinsku bravariju.
Proizvodne du`ine „ZP” profila 4000–8000 mm, sa dozvoljenim odstupanjem prema EN 10219-2
Proizvodnja JEEP Commerce
ZP1004
ZP1004
ZP1304
ZP1304
ZP1704
ZP1704
profili za gra\evinarstvo „zP”
ASORTIMAN
19
Be[avne ^eli^ne cevi za konstrukcije
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine propisuje standard:
EN 10210-1.
Oznaka kvaliteta čelika
Najmanji gornji
napon tečenja
N/mm2
za debljine zida"
Maseni udeo %
Način
Klasifi­
dezokkacija
sidacije
EN 10027-1 EN 10027-2
Zatezna čvrstoća
Rm,
Mpa za debljinu
zida"
Minimalno
Najmanja energija
izduženje A,
udara KV,
% min. Za
J
debljinu zida
C
max.
Si
max.
Mn
P
max.
S
max.
> 3 mm
>16 mm
N
< 3 mm
<16 mm
< 40 mm
< 40 mm"
max.
≤ 40 mm
Tempe­ratura
˚C
J
S235JRH
1.0039
FF
BS
0,17
/
1,4
0,045
0,045
0,009
235
225
360 - 510 340 - 470
24
20
27
S355J2H
1.0576
FF
QS
0,22
0,55
1,6
0,035
0,035
/
355
345
510 - 680 490 - 630
20
-20
27
Oznake: FF ; GF potpuno umireni ~elik
BS: bazi~ni ~elik
QS: kvalitetan ~elik
Dimenzije prema standardu: EN 10220, EN 10216, DIN 2448.
Be[avne ^eli^ne cevi za op[tu
i posebnu namenu
Standard
kvaliteta
čelika
Oznaka kvaliteta
čelika
P235TR1
EN10216-1
Hemijski sastav
C max Si max
Granica tečenja ReH Mpa
Mn
max
P max
S max Cu max T≤16
Be[avne ^eli^ne cevi za konstrukcije
Be[avne ^eli^ne cevi za op[tu i posebnu namenu
40< T
≤ 60
Zatezna
čvrstoća
Rm Mpa
Istezanje
A min. %
25
1,0254
0,16
0,35
1,2
0,025
0,02
0,3
235
225
215
360-500
P235TR2
1,0255
0,16
0,35
1,2
0,025
0,02
0,3
235
225
215
360-500
25
P265TR1
1,0258
0,2
0,4
1,4
0,025
0,02
0,3
265
255
245
410-570
21
P265TR2
1,0259
0,2
0,4
1,4
0,025
0,02
0,3
265
255
245
410-570
21
Odstupanja prema dimenziji
20
16< T
≤ 40
Spolja{nji dijametar
Debljina zida
±1% (ne manje od 0,05 mm)
±12,5% (ne manje od ±0,4 mm)
Dimenzije prema
standardu:
EN 10216-2
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine prema standardu: DIN 1629
Oznaka
kvaliteta
čelika
Granica
tečenja
ReH, N/mm2
Hemijski sastav %
Zatezna
čvrstoća
Rm,
N/m2
Iste­
za­nje
min. %
C
max.
P
max.
S
max.
N
max.
Al
min.
Si
max.
Mn
max.
do
16
>16
<40
St 37.0
0,17
0,040
0,040
0,009
/
/
/
235
225
350-480
25
St 44.0
0,20
0,040
0,040
0,009
/
/
/
275
265
420-550
21
St 52.0
0,22
0,040
0,035
/
0,02
0,55
1,7
355
345
500-650
21
Mere i podu`na masa definisani standardom: DIN 2448, EN 10220, EN10216
Dozvoljena odstupanja:
Dozvoljena
odstupanja
spolja{njeg
dijametra D
±1%,
ne manje od
0.5 mm
Dozvoljena odstupanja debljine zida (S)
dijametar (D) do130 mm
130 mm<D≤320 mm
S≤2Sn
2Sn<2Sn≤2Sn
S>4Sn
S≤0.05D
0.05D<S≤0.11D
S>0.11D
+15%
+12,5%
±9%
+17.5%
±12.5%
±10%
-10%
-10%
Asortiman prema tabeli na strani 22.
-12.5%
Be[avne precizne ^eli^ne cevi
Oznaka kvaliteta
Standard
čelika
kvaliteta
čelika oznaka broj C max
EN-10305
Hemijski sastav
Si max
Mn
Mehanička svojstva (min.)
Pmax S max
Al min
+C
V
+LC
+SR
A
+N
Rm Mpa A% Rm Mpa A% Rm Mpa ReH Mpa A% Rm Mpa A% Rm Mpa ReH Mpa A%
E215 1.0212
0.1
0,05
<0.70
0,025 0,025
0,025
-
430
8
380
12
380
280
16
280
30 290 - 430
215
30
E235 1.0308
0,17
0,17
<1,20
0,025 0,025
-
-
480
6
420
10
420
350
16
315
25 340 - 480
235
25
E255 1.0408
0,21
0,35
0,40-1,10 0,025 0,025
-
-
580
5
520
8
520
375
12
390
21 440 - 570
255
21
E355 1.0580
0,22
0,55
-
-
<1,60
0,040 0,040
E410 1.0509 0,16-0,22 0,10-0,50 1,30-1,70 0.03
0.035 0,010-0,060 0,08-0,15
640
4
580
7
580
450
10
450
22 490 - 630
355
22
750
4
620
8
690
590
12
520
22 550- 700
410
22
+C: svetlo tvrdo (BK); +LC: svetlo meko (BKW); +SR: svetlo meko (otpu{teno BKS);
+A: revementovano meko (GBK); +N: normalizovano (NBK)
Tehni~ki uslovi isporuke definisani su standardom: EN 10305-1.
Be[avne ^eli^ne cevi za kotlove
/ sudove pod pritiskom
Granica tečenja
ReH N/mm2 min
Mo
≤16
>16
≤40
>40
Zatezna
Istezanje
čvrstoća
A %
Rm
min.
2
N/mm
/
/
235
225
215
360-480
25
/
0,25-0,35
270
270
260
450-600
22
0,035 0,70-1,10 0,45-0,65
290
290
280
440-590
22
Hemijski sastav %
Standard
materijala
Oznaka
kvaliteta
čelika
DIN
17175
St35.8
max.0,17
15Mo3
13CrMo44 0,10-0,18 0,10-0,35 0,40-0,70
P
max.
S
max.
Cr 
0,10-0,35 0,40-0,80
0,040
0,040
0,12-0,20 0,10-0,35 0,40-0,80
0,035
0,035
0,035
C 
Mn
max.
Si 
Dimenzije i podu`na masa definisani standardom: DIN 2448.
Dozvoljena odstupanja debljine zida (S)
Dijameter (D) do 130mm
S ≤ 2Sn
2Sn < Sn ≤ 4Sn
+15%
+12,5%
-10%
-10%
130mm < D ≤ 320mm
S > 4Sn
±9%
S ≤ 0.05D
0.05D < S ≤ 0.11D
S > 0.11D
±12.5%
±10%
+17.5%
-12.5%
Dozvoljena odstupanja spolja{njih dimenzija:
Toplo oblikovane cevi
Hladno oblikovane cevi
spolja{nje dimenzije
dozvoljeno odstupanje
spolja{nje dimenzije
dozvoljeno odstupanje
do 100
±0.75%, ne manje od
±0.5 mm
do 120
±0.6%, ne manje od
±0.25 mm
vi{e od 100
±0.9%
/
/
Asortiman prema tabeli na strani 22.
be[avne precizne ^eli^ne cevi
be[avne ^eli^ne cevi ZA KOTLOVE/SUDOVE POD PRITISKOM
Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine:
21
22
0,34
0,47
0,57
0,62
0,65
0,73
0,78
0,92
0,94
1,00
1,12
1,19
1,27
1,44
1,61
1,69
1,84
1,95
2,07
2,18
2,32
2,44
2,70
2,82
2,94
3,19
3,44
3,94
4,20
4,44
4,95
5,18
5,45
5,95
6,21
6,57
6,95
7,58
8,58
10,2
13,5
16
17,2
18
20
21,3
25
25,4
26,9
30
31,8
33,7
38
42,4
44,5
48,3
51
54
57
60,3
63,5
70
73
76,1
82,5
88,9
101,6
108
114,3
127
133
139,7
152,4
159
168,3
177,8
193,7
219,1
2
0,37 0,40
0,52 0,57
0,63 0,69
0,68 0,75
0,72 0,79
0,81 0,89
0,87 0,95
1,03 1,13
1,05 1,15
1,11 1,23
1,25 1,38
1,33 1,47
1,42 1,56
1,61 1,77
1,80 1,99
1,89 2,10
2,06 2,28
2,18 2,42
2,32 2,56
2,45 2,71
2,60 2,87
2,74 3,03
3,03 3,35
3,16 3,50
3,30 3,65
3,58 3,97
3,86 4,28
4,43 4,91
4,71 5,23
4,99 5,54
5,55 6,16
5,82 6,46
6,12 6,79
6,68 7,41
6,97 7,74
7,39 8,20
7,81 8,67
8,51 9,45
9,64 10,70
1,8
0,45
0,64
0,78
0,85
0,89
1,00
1,08
1,29
1,31
1,40
1,57
1,67
1,78
2,02
2,27
2,39
2,61
2,76
2,93
3,10
3,29
3,47
3,84
4,01
4,19
4,55
4,91
5,63
6,00
6,35
7,07
7,41
7,79
8,51
8,89
9,42
9,95
10,90
12,30
2,3
 
0,70
0,86
0,94
0,99
1,12
1,20
1,44
1,46
1,56
1,76
1,87
1,99
2,27
2,55
2,69
2,93
3,10
3,30
3,49
3,70
3,90
4,32
4,51
4,71
5,12
5,53
6,35
6,76
7,16
7,98
8,36
8,79
9,61
10,00
10,60
11,20
12,30
13,90
2,6
 
 
0,94
1,02
1,08
1,22
1,32
1,58
1,61
1,72
1,94
2,07
2,20
2,51
2,82
2,98
3,25
3,44
3,65
3,87
4,11
4,33
4,80
5,01
5,24
5,69
6,15
7,06
7,52
7,97
8,88
9,30
9,78
10,70
11,20
11,80
12,50
13,60
15,50
2,9
 
 
 
1,10
1,17
1,33
1,43
1,72
1,75
1,87
2,11
2,26
2,41
2,75
3,09
3,26
3,56
3,77
4,01
4,25
4,51
4,76
5,27
5,51
5,75
6,26
6,76
7,77
8,27
8,77
9,77
10,20
10,80
11,80
12,30
13,00
13,80
15,00
17,00
3,2
 
 
 
1,21
1,28
1,46
1,57
1,90
1,94
2,07
2,34
2,50
2,67
3,05
3,44
3,63
3,97
4,21
4,47
4,74
5,03
5,32
5,90
6,16
6,44
7,00
7,57
8,70
9,27
9,83
11,00
11,50
12,10
13,20
13,80
14,60
15,50
16,90
19,10
3,6
 
 
 
 
1,38
1,58
1,71
2,07
2,11
2,26
2,56
2,74
2,94
3,35
3,79
4,00
4,37
4,64
4,93
5,23
5,55
5,87
6,51
6,81
7,11
7,74
8,38
9,63
10,30
10,90
12,10
12,70
13,40
14,60
15,30
16,20
17,10
18,70
21,20
4,0
 
 
 
 
1,50
1,72
1,86
2,28
2,32
2,49
2,83
3,03
3,24
3,72
4,21
4,44
4,86
5,16
5,49
5,83
6,19
6,55
7,27
7,60
7,95
8,66
9,37
10,80
11,50
12,20
13,60
14,30
15,00
16,40
17,10
18,20
19,20
21,00
23,80
4,5
 
 
 
 
 
1,85
2,01
2,47
2,52
2,70
3,08
3,30
3,54
4,07
4,61
4,87
5,34
5,67
6,04
6,41
6,82
7,21
8,01
8,38
8,77
9,56
10,30
11,90
12,70
13,50
15,00
15,80
16,60
18,20
19,00
20,10
21,30
23,30
26,40
5,0
 
 
 
 
 
 
2,12
2,61
2,66
2,86
3,28
3,52
3,77
4,34
4,93
5,21
5,71
6,07
5,47
6,87
7,31
7,74
8,86
9,00
9,42
10,30
11,10
12,80
13,70
14,50
16,20
17,00
17,90
19,60
20,50
21,70
23,00
25,10
28,50
5,4
 
 
 
 
 
 
 
2,68
2,73
2,94
3,27
3,62
3,88
4,47
5,08
5,37
5,90
6,27
6,68
7,10
7,55
8,00
8,89
9,31
9,74
10,60
11,50
13,30
14,10
15,00
16,80
17,60
18,50
20,30
21,20
22,50
23,80
26,00
29,50
5,6
 
 
 
 
 
 
 
2,91
2,97
3,20
3,68
3,96
4,26
4,93
5,61
5,94
6,53
6,94
7,41
7,88
8,39
8,89
9,90
10,40
10,80
11,80
12,80
14,80
15,80
16,80
18,80
19,70
20,70
22,70
23,70
25,20
26,60
29,10
33,10
6,3
Debljina zida T, mm
7,1
8,0 8,8
10
Podužna masa (kg/m)*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,47 3,73
 
 
4,01 4,34
 
 
4,32 4,70
 
 
4,66 5,07 5,40
 
5,41 5,92 6,34 6,91
6,18 6,79 7,29 7,99
6,55 7,20 7,75 8,51
7,21 7,95 8,57 9,45
7,69 8,48 9,16 10,10
8,21 9,08 9,81 10,90
8,74 9,67 10,50 11,60
9,32 10,30 11,20 12,40
9,88 10,90 11,90 13,20
11,00 12,20 13,30 14,80
11,50 12,80 13,90 15,50
12,10 13,40 14,60 16,30
13,20 14,70 16,00 17,90
14,30 16,00 17,40 19,50
16,50 18,50 20,10 22,60
17,70 19,70 21,50 24,20
18,80 21,00 22,90 25,70
21,00 23,50 25,70 28,90
22,00 24,70 27,00 30,30
23,20 26,00 28,40 32,00
25,40 29,50 31,20 35,10
26,60 29,80 32,60 36,70
28,20 31,60 34,60 39,00
29,90 33,50 36,70 41,40
32,70 36,60 40,10 45,30
37,10 41,60 45,60 51,60
*teorijska vrednost, u praksi su moguća odstupanja propisana odgovarajućim standardom
1,6
Spoljni
pre~nik
D mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,86
11,00
11,90
12,80
13,70
14,70
15,70
17,70
18,70
19,60
21,60
23,60
27,50
29,40
31,40
35,30
37,10
39,20
43,10
45,20
48,00
51,00
55,90
63,70
12,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,50
18,70
21,30
22,50
23,70
26,20
29,80
33,80
36,30
36,80
43,80
46,20
48,80
53,80
56,40
60,10
63,80
70,10
80,10
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,70
30,80
34,00
40,20
43,40
46,50
52,80
55,70
59,00
65,30
68,60
73,10
77,80
85,70
98,20
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39,40
47,20
51,20
55,10
62,90
66,60
70,70
78,50
82,60
88,30
94,20
104,00
120,00
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,80
55,20
59,60
68,40
72,50
77,10
85,90
90,50
96,90
103,00
114,00
132,00
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57,70
62,40
71,80
76,20
81,20
90,60
95,40
102,00
109,00
121,00
140,00
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64,90
75,00
79,70
85,00
95,00
100,00
108,00
115,00
128,00
148,00
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80,80
86,10
92,10
103,00
109,00
117,00
126,00
140,00
163,00
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91,70
98,40
111,00
117,00
127,00
136,00
152,00
177,00
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119,00
127,00
137,00
147,00
165,00
193,00
45
55
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
146,00  
 
158,00 167,00  
177,00 188,00 198,00
209,00 223,00 235,00
50
23
Dnevno a`urne informacije o stanju lagera na www.jeepcommerce.rs
Toplovaljani jednokraki i raznokraki „L”
profili
Uporedna tabela kvaliteta
EN 10027-1
EN 10027-2
EN 10025-2
DIN 17100
SRPS C.B0.500*
S 235 JRG2
1.0038
S 235 JR
R St 37-2
Č0361
S 275 J2G3
1.0144
S 275 J2
St 44-3 N
Č0453
S 355 JO
1.0553
S 355 JO
St 52-3 U
Č0562
S 355 J2G3
1.0570
S 355 J2
St 52-3 N
Č0563
* Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.B0.500 važi SRPS EN 10025.
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025
Mere profila definisane su standardom EN 10056-1 Ugaonici od
konstrukcionog ~elika sa jednakim i nejednakim kracima. Deo 1: Mere
toplovaljani „L“ profili
Asortiman toplovaljanih jednakokrakih „L“ profila
24
mere u mm
oznaka
"L"
masa
kg/m
povr{ina
cm2
a
t
r
20x20x3
25x25x3
30x30x3
30x30x4
35x35x4
40x40x4
40x40x5
50x50x4
50x50x5
50x50x6
60x60x5
60x60x6
60x60x8
65x65x7
70x70x6
70x70x7
75x75x6
75x75x8
80x80x8
80x80x10
90x90x8
90x90x9
90x90x10
100x100x8
100x100x10
100x100x12
120x120x10
120x120x12
130x130x12
150x150x12
150x150x15
160x160x15
180x180x16
180x180x18
200x200x16
200x200x18
200x200x20
200x200x24
0,882
1,12
1,36
1,78
2,09
2,42
2,97
3,06
3,77
4,47
4,57
5,42
7,09
6,83
6,38
7,38
6,85
8,99
9,63
11,90
10,90
12,20
13,40
12,20
15,00
17,80
18,20
21,60
23,60
27,30
33,80
36,20
43,50
48,60
48,50
54,30
59,90
71,10
1,12
1,42
1,74
2,27
2,67
3,08
3,79
3,89
4,80
5,69
5,82
6,91
9,03
8,70
8,13
9,40
8,73
11,40
12,30
15,10
13,90
15,50
17.1
15,50
19,20
17,80
23,20
27,50
30,00
34,80
43,00
46,10
55,40
61,90
61,80
69,10
76,30
90,60
20
25
30
30
35
40
40
50
50
50
60
60
60
65
70
70
75
75
80
80
90
90
90
100
100
100
120
120
130
150
150
160
180
180
200
200
200
200
3
3
3
4
4
4
5
4
5
6
5
6
8
7
6
7
6
8
8
10
8
9
10
8
10
12
10
12
12
12
15
15
16
18
16
18
20
24
3,5
3,5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
16
16
17
18
18
18
18
18
18
Proizvodna du`ina: 6 m, 12 m.
Na zahtev je mogu}e se~enje na
meru.
Za du`ine koje nisu nevedene
u tabeli, molimo Vas obratite se
na{im komercijalistima.
Asortiman toplovaljanih raznokrakih „L“ profila
Oznaka
60x40x5
80x40x6
100x50x6
100x50x8
100x75x8
120x80x10
150x75x9
150x75x10
150x75x12
150x90x12
150x100x10
200x100x10
masa
kg/m
3,76
5,41
6,84
8,97
10,60
15,00
15,40
17,00
20,2
21,6
19,00
23,00
Povr{ina
cm2
4,79
6,89
8,71
11,40
13,50
19,10
19,60
21,7
25,7
27,5
24,20
29,20
mere u mm
b
t
40
5
40
6
50
6
50
8
75
8
80
10
75
9
75
10
75
12
90
12
100
10
100
10
a
60
80
100
100
100
120
150
150
150
150
150
200
r
6
7
8
8
10
11
12
12
12
12
12
15
Proizvodna du`ina: 6 m, 12 m. Po zahtevu je mogu}e se~enje na meru.
Odstupanja odgovaraju zahtevima standarda EN 10056-2
Ugaonici od konstrukcionog ~elika sa jednakim
i nejednakim kracima. Deo II: Mere
Dužina kraka
Dužina
Tolerancija
(a) mm
mm
a ≤ 50
±1,00
50 < a ≤ 100
±2,00
100 < a ≤ 150
±3,00
150 < a ≤ 200
±4,00
200 < a
+6,0/–4,0
Debljina
Debljina
Tolerancija
(t) mm
mm
t≤5
±0,50
5 < t ≤ 10
±0,75
10 < t ≤ 15
±1,00
15 ≤ t
±1,20
–
–
Hladno oblikovani profili „HOP“
Uporedna tabela kvaliteta
EN 10027-1
S 235 JRG2
S 275 J2G3
S 355 J2G3
Uporedna tabela kvaliteta
SRPS
EN 10027-2 EN 10025-2 DIN 17100
C.B0.500*
1.0038
S 235 JR
R St 37-2
Č0361
1.0144
S 275 J2
St 44-3 N
Č0453
1.0570
S 355 J2
St 52-3 N
Č0563
EN 10027-1
EN 10130
EN 10027-2
DIN 1623
DC01
DC04
FeP01
FeP04
1,0330
1,0338
St 12
St 14
JUS
C.B4.016*
Č 0146
Č 0148
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10130
* Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.B0.500 važi SRPS EN 10025.
Asortiman
debljina lima (mm)
du`ina profila (mm)
0,5–2,0
max 3000
2,5–10,0
max 6000
Oblik i mere
Profili se proizvode
po merama i u obliku
dogovorenim
sa naru~iocem.
toplovaljani „L“ profili
HLADNO OBLIKOVANI PROFILI „HOP”
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu:
EN 10025 za toplovaljane limove
EN 10130 za hladnovaljane limove
25
MEC profili
Uporedna tabela kvaliteta:
EN 10142:2000
EN 10142:1991
DIN 17162-1
SRPS C.B4.025
DX51D +Z
1,0226
FePO2 G Z
St 02 Z
Č Zn02
DX51D +ZF
1,0226
FePO2 G ZF
-
-
DX53D +Z
1,0355
FePO5 G Z
St 05 Z
Č Zn04
DX53D +ZF
1,0355
FePO5 G ZF
-
-
DX54D +Z
1,0306
FePO6 G Z
St 06 Z
(Č Zn05)
DX54D +ZF
1,0306
FePO6 G ZF
-
-
Hladno oblikovani zavareni profili
Kvaliteti S 235 JRG2, S 275 J2G3, S 355 J2G3
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025
mec profili
HLADNO OBLIKOVANI zavareni PROFILI
Asortiman
26
Vrsta profila
Dimenzije (mm)
Debljina lima (mm)
Du`ina profila (m)
Kvadratni
120x120 do 400x400
3–10
max 6
Pravougaoni
120x100 do 360x300
3–10
max 6
Oblik i mere
Zavareni profili
se proizvode po merama
i u obliku dogovorenim
sa naru~iocem.
27
Dnevno a`urne informacije o stanju lagera na www.jeepcommerce.rs
Toplovaljani nosa^i „UNP“
Uporedna tabela kvaliteta
EN 10027-1
EN 10027-2
EN 10025-2
DIN 17100
SRPS C.B0.500*
S 235 JRG2
1,0038
S 235 JR
R St 37-2
Č0361
S 275 J2G3
1,0144
S 275 J2
St 44-3 N
Č0453
S 355 JO
1,0553
S 355 JO
St 52-3 U
Č0562
S 355 J2G3
1,0570
S 355 J2
St 52-3 N
Č0563
* Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.B0.500 važi SRPS EN 10025.
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu
EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.
Tehni~ki zahtevi za isporuku.
toplovaljani nosa^i „UNP“
Asortiman
28
dimenzije u mm
Oznaka
UNP
h
b
s
t
Masa
kg/m
30 x 15
30
15
4
4,5
1,74
30
30
33
5
7
4,27
40 x 20
40
20
5
5,5
2,87
40
40
35
5
7
4,87
50 x 25
50
25
5
6
3,86
50
50
38
5
7
5,59
60
60
30
6
6
5,07
65
65
42
5,5
7,5
7,09
80
80
45
6
8
8,90
100
100
50
6
8,5
10,90
120
120
55
7
9
13,70
140
140
60
7
10
16,40
160
160
65
7,5
10,5
19,30
180
180
70
8
11
22,50
200
200
75
8,5
11,5
26,00
220
220
80
9
12,5
30,00
240
240
85
9,5
13
34,00
260
260
90
10
14
39,50
280
280
95
10
15
43,00
300
300
100
10
16
48,00
320
320
100
14
17,5
61,00
350
350
100
14
16
62,00
380
380
102
13,5
16
65,00
400
400
110
14
18
74,00
Proizvodna du`ina: 6 m, 12 m.
Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.
Uobi~ajeno stanje isporuke je
+ AR (as rolled).
Mogu}a stanja isporuke:
+M
+N (normalised)
Dozvoljena odstupanja
dimenzija i oblika defini{e
standard EN 10279
Toplovaljani nosa^i „INP“
Kvaliteti S 235 JRG2, S 275 JR, S 355 J0, S 355 J2G3
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025
Asortiman
Oznaka
INP"
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
425
450
475
500
550
600
h
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
425
450
475
500
550
600
Dimenzije
b
42
50
58
66
74
82
90
98
106
113
119
125
131
137
143
149
155
163
170
178
185
200
215
u mm
s
3.9
4,5
5,1
5,7
6,3
6,9
7,5
8,1
8,7
9,4
10,1
10,8
11,5
12,2
13
13,7
14,4
15,3
16,2
17,1
18
19
21,6
t
5,9
6,8
7,7
8,6
9,5
10,4
11,3
12,2
13,1
14,1
15,2
16,2
17,3
18,3
19,5
20,5
21,6
23
24,3
25,6
27
30
32,4
Masa
kg/m
5.94
8.34
11.1
14.3
17.9
21.9
26.2
31.1
36.2
41.9
47.9
54.2
61
68
76.1
84
92.4
104
115
128
141
166
199
Uobi~ajeno stanje isporuke je
+ AR (as rolled).
Mogu}a stanja isporuke:
+M
+N (normalised)
Dozvoljena odstupanja dimenzija
i oblika defini{e standard
EN 10024 Toplovaljani I profili sa
zako{enim stopama.
Tolerancija oblika i mera.
Proizvodna du`ina: 6 m, 12 m. Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.
Toplovaljani nosa^i „IPE“
Kvaliteti S 235 JRG2, S 275 JR, S 355 J0, S 355 J2G3
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025
Oznaka
IPE"
80
100
120
140
160
180
200
220
240
270
300
330
360
400
450
500
550
600
h
80
100
120
140
160
180
200
220
240
270
300
330
360
400
450
500
550
600
Dimenzije
b
46
55
64
73
82
91
100
110
120
135
150
160
170
180
190
200
210
220
u mm
s
3.8
4.1
4.4
4.7
5
5.3
5.6
5.9
6.2
6.6
7.1
7.5
8
8.6
9.4
10.2
11.1
12
Proizvodna du`ina: 6 m, 12 m.
Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.
t
5.2
5.7
6.3
6.9
7.4
8
8.5
9.2
9.8
10.2
10.7
11.5
12.7
13.5
14.6
16
17.2
19
Masa
kg/m
6
8.1
10.4
12.9
15.8
18.8
22.4
26.2
30.7
36.1
42.2
49.1
57.1
66.3
77.6
90.7
106
122
Uobi~ajeno stanje isporuke je
+ AR (as rolled).
Mogu}a stanja isporuke:
+M
+N (normalised)
Dozvoljena odstupanja dimenzija
i oblika defini{e standard
EN 10034 I i H profili od
konstrukcionih ~elika.
Tolerancije mera i oblika
toplovaljani nosa^i „INP“
toplovaljani nosa^i „IPE“
Asortiman
29
Toplovaljani nosa^i „IPB“ (HEB)
Kvaliteti S 235 JRG2, S 275 JR, S 355 J0, S 355 J2G3
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025
Asortiman
Oznaka
IPB
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
400
450
500
550
600
650
700
800
900
1000
Dimenzije
b
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
h
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
400
450
500
550
600
650
700
800
900
1000
u mm
s
6
6,5
7
8
8,5
9
9,5
10
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13,5
14
14,5
15
15,5
16
17
17,5
18,5
19
t
10
11
12
13
14
15
16
17
17,5
18
19
20,5
21,5
22,5
24
26
28
29
30
31
32
33
35
36
Masa
kg/m
20.4
26,70
33.7
42.6
51.2
61.3
71.5
83.2
93
103
117
127
134
142
155
171
187
199
212
225
241
262
291
314
Uobi~ajeno stanje isporuke je
+ AR (as rolled).
Mogu}a stanja isporuke:
+M
+N (normalised)
Dozvoljena odstupanja
dimenzija i oblika defini{e
standard
EN 10034 I i H profili
od konstrukcionih ~elika.
Tolerancije mera i oblika.
Proizvodna du`ina: 6 m, 12 m. Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.
Dozvoljena odstupanja
toplovaljani nosa^i „ipB“ (heb)
Visina profila
h
30
[irina stope
b"
Debljina vrata
s"
Debljina stope
t"
visina
tolerancija
{irina
tolerancija
deblina
tolerancija
debljina
tolerancija
h≤180
"+3
-2"
b≤100
"+4
-1"
s<7
±0,7
t<6,5
"+1,5
-0,5"
180<h≤400
"+4
- 2"
"+4
-2"
10≤s<20
±1,0
6,5≤t<10
"+2,0
-1,0"
400<h≤700
"+5
- 3"
210<b≤325
"+4
-4"
20≤s<40
±1,5
10≤t<20
"+2,5
-1,5"
h>700
"+5
- 5"
b>325
"+6
-5"
40≤s<60
±2,0
20≤t<30
"+2,5
-2,0"
/
/
/
/
s≥60
±2,5
30≤t<40
"+2,5
-2,5"
/
/
/
/
/
±3,0
40≤t<60
"+3,0
-3,0"
/
/
/
/
/
/
t≥60
"+ 4,0
- 4,0"
Tolerancije mase
Odstupanja od nazivne mase skupine ili komada ne sme da bude ve}e od ±4,0.
Odstupanje mase je razlika izme|u stvarne i izra~unate mase skupine ili komada.
Masa se izra~unava na osnovu gustine od 7,85 kg/dm2.
Tolerancije du`ine
a) ±50 mm ili
b) plus 100 mm kada se zahteva najmanja du`ina.
Toplovaljani nosa^i „IPBv“ (HEM)
Kvaliteti S 235 JRG2, S 275 JR, S 355 J0, S 355 J2G3
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025
Asortiman
Oznaka
IPBv
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
400
450
500
550
600
650
700
800
900
1000
h
120
140
160
180
200
220
240
270
290
310
340
359
377
395
432
478
524
572
620
668
716
814
910
1008
dimenzije u mm
b
s
106
12
126
12.5
146
13
166
14
186
14.5
206
15
226
15.5
248
18
268
18
288
18.5
310
21
309
21
309
21
308
21
307
21
307
21
306
21
306
21
305
21
305
21
304
21
303
21
302
21
302
21
t
20
21
22
23
24
25
26
32
32.5
33
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Masa
kg/m
41.8
52.1
63.2
76.2
88.9
103
117
157
172
189
238
245
248
250
256
263
270
278
285
293
301
317
333
349
Proizvodna du`ina: 6 m, 12 m.
Po zahtevu mogu}e se~enje
na meru.
Uobi~ajeno stanje isporuke je
+ AR (as rolled).
Mogu}a stanja isporuke:
+M
+N (normalised)
Dozvoljena odstupanja
dimenzija i oblika defini{e
standard EN 10034
Toplovaljani nosa^i „IPB-l“ (HEA)
Kvaliteti S 235 JRG2, S 275 JR, S 355 J0, S 355 J2G3
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025
Oznaka
IPB-l
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
400
450
500
550
600
650
700
800
900
1000
h
96
114
133
152
171
190
210
230
250
270
290
310
330
350
390
440
490
540
590
640
690
790
890
990
Dimenzije
b
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
u mm
s
5
5
5,5
6
6
6,5
7
7,5
7,5
8
8,5
9
9,5
10
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14,5
15
16
16,5
t
8
8
8,5
9
9,5
10
11
12
12,5
13
14
15,5
16,5
17,5
19
21
23
24
25
26
27
28
30
31
Masa
kg/m
16.7
19.9
24.7
30.4
35.5
42.3
50.5
60.3
68.2
76.4
88.3
97.6
105
112
125
140
155
166
178
190
204
224
252
272
Proizvodna du`ina: 6 m,
12 m. Po zahtevu mogu}e
se~enje na meru.
Uobi~ajeno stanje isporuke je
+ AR (as rolled).
Mogu}a stanja isporuke:
+M
+N (normalised)
Dozvoljena odstupanja
dimenzija i oblika defini{e
standard EN 10034
toplovaljani nosa^i „ipBv“ (heM)
toplovaljani nosa^i „ipB-l“ (heA)
Asortiman
31
33
Dnevno a`urne informacije o stanju lagera na www.jeepcommerce.rs
Pljosnati Čelik – FLAH
SeČeni pljosnati Čelik
od toplovaljanog lima
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025
SRPS
EN 10027-1
SRPS
EN 10072-2
EN
10025-2
DIN
17100
SRPS
C.B0.500*
Asortiman
Debljina
S 235 JRG2
1.0038
S 235 JR
R St 37-2
Č0361
[irina
S 235 JO
1.0114
S 235 JO
St 37-3 U
Č0362
Du`ina
S 235 J2G3
1.0116
S 235 J2
St 37-3 N
Č0363
S 275 JR
1.0044
S 275 JR
St 44-2
Č0451
S 275 JO
1.0143
S 275 JO
St 44-3 U
Č0452
S 275 J2G3
1.0144
S 275 J2
St 44-3 N
Č0453
S 355 JR
1.0045
S 355 JR
/
Č0561
S 355 JO
1.0553
S 355 JO
St 52-3 U
Č0562
S 355 J2G3
1.0570
S 355 J2
St 52-3 N
Č0563
2–10 (12) mm
12 (20)–100 mm
≤6000 mm
Mere i tolerancije
se dogovaraju sa naru~iocem
* Nije u upotrebi. Umesto SRPS.C.B0.500 va`i SRPS EN 10025.
Toplovaljani pljosnati Čelik
sečeni pljosnati čelik od toplovaljanog lima
toplovaljani pljosnati ^elik
toplovaljani kvadratni ^elik – firiket
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardima:
EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.
Tehni~ki zahtevi za isporuku.
Kvaliteti: S 235 JRG2, S 275 JR, S 355 J0, S 355 J2G3
34
Asortiman
Debljina
2–30 mm
[irina
12–200 mm
Du`ina
≤6000 mm
Dozvoljena odstupanja pro­pi­suje standard SRPS C.B3.024 odnosno DIN 1014-1
Toplovaljani kvadratni čelik – FIRIKET
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu
EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.
Tehni~ki zahtevi za isporuku
Uporedna tabela kvaliteta
SRPS EN 10027-1
SRPS EN 10072-2
EN 10025-2
DIN 17100
SRPS C.B0.500*
S 235 JRG2
1.0038
S 235 JR
R St 37-2
Č0361
S 275 JR
1.0044
S 275 JR
St 44-2
Č0451
S 355 J2G3
1.0570
S 355 J2
St 52-3 N
Č0563
*Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.B0.500 važi SRPS EN 10025.
Asortiman
Veličina stranice
“a” (mm)
Masa
(kg/m)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
50
60
a
0,283 0,502 0,785 1,130 1,540 2,010 2,540 3,140 3,800 4,910 7,070 9,620 12,600 19,600 28,300
a
Proizvodna du`ina je 6000 mm. Na zahtev je mogu}e se~enje na meru.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard SRPS C.B3.024
Toplovaljani okrugli čelik
Kvalitet ~elika koji imamo u ponudi odgovara zahtevima slede}ih standarda:
EN 10025
Naziv
Brojčana oznaka
EN 10025-2
DIN 17100
SRPS C.B0.500*
S 235 JRG2
1.0038
S 235 JR
R St 37-2
Č0361
S 275 JR
1.0044
S 275 JR
St 44-2
Č0451
S 355 JO
1.0553
S 355 JO
St 52-3 U
Č0562
S 355 J2G3
1.0570
S 355 J2
St 52-3 N
Č0563
*Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.B0.500 važi SRPS EN 10025.
Naziv
DIN 17200
Brojčana oznaka
C22E
1.1151
Ck22
C35E
1.1181
Ck35
/
/
C45
C45E
1.1191
Ck45
42CrMo4
1.7225
42CrMo4
*Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.B9.021 važi SRPS EN 10083-1.
EN 10084
Naziv
Brojčana oznaka
C 15E
1.1141
16MnCr5
1.7131
20MnCr5
1.7147
*Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.B9.020 važi SRPS EN 10084
EN 10088-1
Naziv
Brojčana oznaka
X6Cr17
X5CrNi18-10
X5CrNiMo17-12-2
1.4016
1.4301
1.4401
SRPS C.B9.021*
Č1331
Č1431
Č1530
Č1531
Č4732
DIN 17210
SRPS C.B9.020*
Ck 15
16MnCr5
20MnCr5
Č 1221
Č 4320
Č 4321
DIN 17440
JUS C.B0.600*
X6Cr17
X5CrNi18-10
X5CrNiMo17-12-2
Č4174
Č4580
Č4573
*Nije u upotrebi. Umesto JUS C.B0.600 važi SRPS EN 10088-1.
Asortiman
Debljina
Ø12–400 mm
Du`ina
3000–6000 mm
Po zahtevu mogu}e se~enje na meru do Ø450 mm.
Odstupanja su definisana standardom
SRPS C.B3.021
toplovaljani kvadratni ^elik – firiket
toplovaljani okrugli ^elik
EN 10083-1
35
Hladno vuČeni Čelik
Hemijske i mehani~ke osobine odgovaraju standardu
EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.
Tehni~ki zahtevi za isporuku.
EN 10083-1 ^elici za kaljenje i otpu{tanje.
Deo 1: Tehni~ki zahtevi za isporuku za specijalne ~elike.
Kvalitet: S 235 JRG2 (H11), C 45E (H11)
Asortiman okruglih ~elika
„d“ (mm)
5
6
Masa u (kg/m)
0,15
0,22
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
5,55
6.31
7,13
7,55
7.99
8,90
9.86
10.9
12.5
36
"d" (mm)
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
0,40 0.617 0.888 1.02
1.58
2,00
2.47
2.98
3,55
3.85
4.17
4.83
50
55
60
14.2
15.4
18.7
22.2
41
46
50
55
d
Masa (kg/m)
8
Asortiman {estougaonih ~elika
"s" (mm)
17
19
22
24
27
30
32
1,15
1,95
2,45
3,30
3,90
4,95
6,10
6,95
8,80 11,50 14,50 17.00 20,60
s
Masa (kg/m)
13
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: SRPS C.B3.411 – za okrugle ~elike, vu~eni,
lju{teni i bru{eni u tolerancijskom polju h11
i SRPS C.B3.441 – za {estougaone ~elike, vu~eni u tole­rancijskom polju h11.
hladno vu^eni ^elik
hladno vu^enA @ICA
Hladno vučena žica
36
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu
EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika. Tehni~ki zahtevi za isporuku.
Kvalitet S 235 JRG2
Asortiman
Prečnik
Ø2,1–6,0 mm
Du`ina
6000 mm
Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.
Dozvoljena odstupanja definisana su standardom
SRPS C.B6.110 ^eli~na `ica, vu~ena. Oblik i mere.
37
Dnevno a`urne informacije o stanju lagera na www.jeepcommerce.rs
Zavarene armaturne mreže
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu C.B6.013
– granica razvla~enja min. Re = 500 N/mm2
– zatezna ~vrsto}a min Rm = 560 N/mm2
– izdu`enje min A = 6%
Asortiman
Popre~no nosive T mre`e, obostrano nosive Q mre`e, mre`e za vertikalnu gradnju zidova Qx
mre`e i specijalne mre`e po narud`bini S mre`e.
Dozvoljena odstupanja
Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta zavarene armaturne mre`e propisana je standardom
U.M1.090.
Kontrola kvaliteta ise~enih {ipki vr{i se ispitivanjem mre`e na:
zatezanje prema standardu EN10002-1
i savijanje prema standardu C.A4.005
Obostrano nosive, [email protected] (prema U.M1.091)
zavarene armaturne [email protected]
Prečnik žice
Rastojanje žica
Oznaka
mreže Uzdužna Poprečna Uzdužna Poprečna
(tip)
D (mm) d (mm) a (mm) t (mm)
Q 84
4
4
150
150
38
Dimenzija mreže
Masa mreže
Dužina [irina Po m2 Komadna
L (mm) B (mm) (kg/m2) (kg/kom)
6000
2150 1.364 17.598
Q 92
4.2
4.2
150
150
6000
2150
1.502
19.376
Q 111
4.6
4.6
150
150
6000
2150
1.791
19.446
Q 126
4
4
100
100
6000
2150
2.023
26.098
Q 131
5
5
150
150
6000
2150
2.122
27.375
Q 139
4.2
4.2
100
100
6000
2150
2.227
28.73
Q 166
4.6
4.6
100
100
6000
2150
2.657
34.279
Q 188
6
6
150
150
6000
2150
3.059
39.463
Q 196
5
5
100
100
6000
2150
3.147
40.596
Q 221
6.5
6.5
150
150
6000
2150
3.583
46.218
Q 238
5.5
5.5
100
100
6000
2150
3.821
49.295
Q 257
7
7
150
150
6000
2150
4.162
53.684
Q 283
6
6
100
100
6000
2150
4.537
58.521
Q 331
6.5
6.5
100
100
6000
2150
5.313
68.538
Q 335
8
8
150
150
6000
2150
5.443
70.216
Q 378
8.5
8.5
150
150
6000
2150
6.132
79.104
Q 385
7
7
100
100
6000
2150
6.171
79.61
Q 424
9
9
150
150
6000
2150
6.876
88.702
Q 442
7.5
7.5
100
100
6000
2150
7.09
91.473
Q 503
8
8
100
100
6000
2150
8.072 104.126
Q 524
10
10
150
150
6000
2150
8.502 109.678
Q 567
8.5
8.5
100
100
6000
2150
9.093 117.306
Q 577
10.5
10.5
150
150
6000
2150
9.37
120.877
Q 636
9
9
100
100
6000
2150
10.197 131.542
Q 709
9.5
9.5
100
100
6000
2150
11.362 146.567
Q 785
10
10
100
100
6000
2150
12.608 162.647
Q 753
12
12
150
150
6000
2150
12.237 157.851
Q 1130
12
12
100
100
6000
2150
18.146 243.086
Armaturni nosači – binor
Re{etkasti armaturni nosa~i - binor izra|uju se od hladno vu~ene `ice (glatke ili orebrene) koja
zadovoljava mehani~ke osobine propisane standardom SRPS C.B6.013.
U zavisnosti od tipa nosa~a u donjem pojasu se nalaze dve odnosno ~etiri {ipke, u gornjem pojasu
jedna, a me|usobno su povezane savijenim dijagonalnim {ipkama koje se elektrootporno zavaruju
za gornji i donji pojas. Primenjuju se u gra|evinarstvu uglavnom za me|uspratne i krovne
konstrukcije u visokogradnji kao npr. stambeni objekti, industrijske hale, objekti javnog karaktera
(bolnice, {kole i sl.).
Betonski čelik
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu C.K6.020
Asortiman
[ipke, ispravljene, standardnih debljina pre~nika ( mm ):
5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25
– du`ina za glatki betonski ~elik (u mm): 6000, 12000
– pre~nik kotura za glatki betonski ~elik (u mm): 5,5 - 14
– du`ina za rebrasti betonski ~elik (u mm): 12000
– pre~nik {ipki rebrastog betonskog ~elika (u mm): 8 - 32
Po zahtevu mogu}e se~enje na meru
Dozvoljena odstupanja propisuje standard C.K6.120
Istegnuti metal
Hemijski sastav i mehani~ke karakteristike odgovaraju standardima: EN10025 – za op{te
konstrukcione ~elike. Kvalitet S 235 JRG2
EN10130 – za niskougljeni~ne ~elike. Kvaliteti DC01 (FeP01), DC03 (FeP03)
TIP
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
LD 6/3/0,5
LD 10/5/0,8
24/10
30/14/0,8/2
30/14/1/2
30/14/1/3
62/23/1,5/3
62/23/2/4
140/56/2/4
140/56/2,5/4
140/56/3/5
LD
(mm)
6
10
24
30
30
30
62
62
140
140
140
CD
(mm)
3
5
10
14
14
14
23
23
56
56
56
d
(mm)
0,5
0,8
s
(mm)
0,8
1
1
1,5
2
2
2,5
3
2
2
3
3
4
4
4
5
[irina B
(mm)
Dužina L
(mm)
po zahtevu,
max 1000
po zahtevu,
standardno
2000.
Po zahtevu mogu}i su druga~iji odnosi
d/s za max d = 3mm.
Po zahtevu kupca mo`e se se}i na bilo koju meru,
a da pri tome ne gubi svoju unutra{nju ~vrsto}
u i bez opasnosti od rasipanja. Isporu~uje se
neobojen ili obojen osnovnom bojom.
Dozvoljena odstupanja definisana su standardom C.K6.026
Naziv mera
Manja dijagonala
Debljina lima
[irina rebra do 5 mm
[irina rebra iznad 5 mm
[irina istegnutog metala
Oznaka
CD
d
S
S
B
Dozvoljeno odstupanje u %
±5
±10
±10
±5
±10
armaturni nosa^i – binor
Betonski ^elik
istegnuti metal
Asortiman
39
Pocinkovane žičane ograde
Tip C500 (660)
Asortiman:
2500 x 1200, 2500 x 1800, 3500 x 1800
Dimenzije u mm:
Veličina polja
200 x 80
Dužina platna
2500 x 3500
Visina platna
1200 x 1800
Horizontala
ø 5 ili ø 6
Vertikala
ø 5 ili ø 6
POCINKOVANE @I^ANE OGRADE
Stubovi:
Fiksni, trouglasti, poprečnog preseka 65 x 60 mm.
40
Aluminijumski limovi
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardima:
C.C4.020 – za limove i trake od aluminijuma
Kvalitet Al 99,5 (aluminijum) stanje – meko, polutvrdo, tvrdo
C.C4.120 – za limove i trake od aluminijumskih legura.
Kvaliteti AlMg3, AlSi1Mg, AlMg4,5Mn (aluminijumske legure)
Asortiman
Debljina u mm
Table
Trake
Table rebrastog lima
0,5–6,0
0,5–6,0
1,0–6,0
[irina u mm
600–1250
800–1250
600–1000
Du`ina u mm
1000–3000
/
do 3000
Masa paketa u t
do 5
/
/
Aluminijumski limovi mogu biti plastificirani u razli~itim bojama (bela, plava, crvena, braon, zelena…).
Rebrasti aluminijumski limovi imaju utisnute reljefne {are na obe povr{ine.
Dozvoljena odstupanja propisuju standardi
C.C4.050 - za hladnovaljani lim od aluminijuma,
C.C4.150 - za hladnovaljani lim od aluminijumskih legura.
Aluminijumske cevi
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardima:
C.C5.020 - za cevi od aluminijuma i
C.C5.120 - za aluminijum i legure aluminijuma za plasti~nu preradu.
Najzastupljeniji kvalitet AlMgSi 0,5
Asortiman okruglih aluminijumskih cevi
ASORTIMAN okruglih aluminijumskih cevi
Spolja{ni prečnik D (mm)
Debljina zida s (mm)
8
12
16
20
22
30
40
50
60
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1.5;2.0
2,0
2,0
2,0
Alumini­­jumski limovi
Alumini­­jumskE CEVI
ASORTIMAN kvadratnih aluminijumskih cevi
42
Dužina stranice A (mm)
14
18
20
30
40
45
50
Debljina zida s (mm)
1,2
2,0
2,0
2,0
1.8;2.0
2.0;2.25
2,0
ASORTIMAN pravougaonih aluminijumskih cevi
Dužina stranice A (mm)
Dužina stranice B (mm)
Debljina zida s (mm)
20
15
2,0
40
20
2,0
50
30
2,0
60
40
2,0
80
20
2,0
Proizvodna du`ina cevi sva tri oblika je 6 m. Na zahtev kupca mogu da budu
i u drugim du`inama.
80
60
4,0
100
40
4,0
140
40
2,0
Dozvoljena odstupanja propisuju standardi:
za okrugle cevi C.C5.130 – od aluminijuma i legure aluminijuma za plasti~nu preradu, presovane, i
C.C5.131 – od aluminijuma i legure aluminijuma za plasti~nu preradu, vu~ene.
za kvadratne i pravougaone cevi C.C5.032 – aluminijum i legure
aluminijuma za plasti~nu preradu, vu~ene.
Aluminijumski „L” profili
Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardima: C.C3.220
Kvalitet AlMgSi 0,5
Asortiman ravnokrakih aluminijumskih
„L“ profila
Al L A x A (mm)
A (mm)
S (mm)
10 x 10
10
1.5…2.0
15 x 15
15
1.5…2.0
20 x 20
20
1.5…3.0
25 x 25
25
1.5…3.0
30 x 30
30
2.0…4.0
35 x 35
35
3.0…4.0
40 x 40
40
2.0…5.0
50 x 50
50
2.0…5.0
60 x 60
60
5.0…6.0
70 x 70
70
7,0
80 x 80
80
8,0
Al L A x B (mm)
A (mm)
B (mm)
10 x 15
10
15
15 x 20
15
20
15 x 25
15
25
15 x 30
15
30
20 x 30
20
30
20 x 40
20
40
30 x 50
30
50
30 x 60
30
60
40 x 60
40
60
40 x 80
40
80
Proizvodna du`ina ravnokrakih i raznokrakih profila je 6 m.
Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim du`inama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.202
Alumini­­jumskE CEVI
ALUMINIJUMSKi „L” profili
Asortiman raznokrakih aluminijumskih
„L“ profila
43
Aluminijumski „U“ profili
Hemijski sastav i mehani~ke karakteristike odgovaraju standardu:
C.C3.220. Kvalitet AlMgSi 0,5
Asortiman aluminijumskih „U“ profila
Al L A x B (mm)
A (mm)
B (mm)
S (mm)
10 x 10
10
10
2,0
15 x 15
15
15
1.5...2.0
20 x 20
20
20
1.5...3.0
30 x 20
30
20
1.5...3.0
30 x 30
30
30
2.0...3.0
45 x 20
45
20
2.0...4.0
40 x 20
40
20
1.5;2.0
50 x 30
50
30
3.0...4.0
50 x 50
50
50
4.0...5.0
60 x 40
60
40
5.0...6.0
80 x 40
80
40
5.0...8.0
Proizvodna du`ina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu
i u drugim du`inama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.203
Aluminijumski „T“ profili
Hemijske i mehani~ke osobine odgovaraju standardu: C.C3.220
Kvalitet AlMgSi 0,5
ALUMINIJUMSKi „U” profili
ALUMINIJUMSKi „t” profili
Asortiman aluminijumskih „T“ profila
44
Al T A x B (mm)
A (mm)
B (mm)
S (mm)
15 x 15
15
15
1,5
20 x 20
20
20
2,0
25 x 25
25
25
2,0
30 x 30
30
30
2,0
40 x 40
40
40
2,0
Proizvodna du`ina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim du`inama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.204
JEEP
Commerce
VELEPRODAJA / DISTRIBUTIVNI CENTAR
PANČEVAČKI PUT 64a / VILINE VODE BB
BEOGRAD, SRBIJA
+381 11 33 16 400
+381 11 20 78 500
FAX: +381 11 33 16 444
FABRIKA [AVNIH ČELIČNIH CEVI
BATAJNIČKI DRUM 23
BEOGRAD, SRBIJA
+381 11 37 73 800
+381 11 37 73 801
MALOPRODAJA
BEOGRAD, SRBIJA, KARA\OR\EVA 63
+381 11 26 30 839
VILINE VODE BB
+381 11 20 78 505
PANČEVAČKI PUT 64a
+381 11 33 16 412
BATAJNIČKI DRUM 23
+381 11 37 73 810
komercijalaªjeepcommerce.rs
officeªjeepcommerce.rs
www.jeepcommerce.rs
QJC-K.11
AGD@
Download

Katalog JEEP Commerce mart 2011