LED APOTEKARSKI ZNAK
PHC-80-(1/2/3)L - apotekarski znak sa 1, 2 ili 3 reda dioda po
obodu. Sa prelazima u željenoj brzini i raznim efektima poput
sinhronog/asinhronog blinkanja. Diode mogu biti u zelenoj
(standardni model) ili bijeloj boji.
Dimenzije ureðaja: 80x80cm.
(1/2/3) - broj redova dioda po obodu
PHC-80-(1/2/3)L+SAT apotekarski znak sa 1, 2 ili 3 reda dioda po
obodu i satom u sredini sa ciframa visine 80mm. Ovaj znak
može biti sa zelenim ili bijelim LED diodama.
Dimenzije ureðaja: 80x80cm.
(1/2/3) - broj redova dioda po obodu
PHC-80-(1/2/3)L+TEXT apotekarski znak sa 1, 2 ili 3 reda dioda
po obodu i displejem na sredini rezolucije 8x32 taèaka,
dimenzija 12x48cm. Displej može prikazati razne vrste
animacija kao i tekst, dnevno vrijeme, temperaturu.
Dimenzije ureðaja: 80x80cm.
(1/2/3) - broj redova dioda po obodu
PHC-80-MATV3/MATV4 su saèinjeni od punog matriènog polja.
Pružaju velike moguænosti za prikaz animacija i teksta,
atraktivni su i veoma upadljivi. Koriste dva tipa matrica:
- MATV3 - matrica sadrži 5 polja 16x16 taèaka, rastera 15x15mm
- MATV4 - matrica sadrži 5 polja 12x12 taèaka, rastera 20x20mm
Dimenzije ureðaja: 80x80cm.
PHC-60-(1/2/3)L [+TEXT(SAT)] apotekarski znak sa 1, 2 ili 3 reda
LED dioda po obodu i displej na sredini rezolucije 8x32 taèaka,
8x32cm. Displej može prikazivati animacije, tekstualne poruke,
temperaturu i vrijeme.
Dimenzija ureðaja: 62x62cm.
(1/2/3) - broj redova dioda po obodu
PHC-40-(1/2/3)L[+SAT] apotekarski znak sa 1, 2 ili 3 reda dioda
po obodu. Znak sa 1 i 2 reda dioda može da sadrži sat..
Dimenzije ureðaja: 40x40cm.
(1/2/3) - broj redova dioda po obodu
RTNM P1V4 12x60 je LED matrièno polje rezolucije 12x60
taèaka sa rasterom 20x20mm. Displej može prikazati razlièite
tekstualne poruke, datum, vrijeme , temperaturu.
Dimenzije ureðaja: 30x130cm
Svaki model može biti jednostrani ili dvostrani.
Svi znakovi se isporuèuju sa držaèima dužine 20 cm.
PHCCC-M-d Konzolni nosaè - služi za montažu ureðaja.
M - naèin prièvršæenja:
L - boèno,
Vd/Va - vertikalno (sa donje
Z
ili gornje strane),
d
I
R - sa zadnje strane.
d
D
D - dužina nosaèa u cm
S
Forma za naruèivanje:
PHC-S-M/TEXT/SAT-C-DS-F-d
S - velièina u cm: 80, 60, 40 i 30
M - model:
(1/2/3)L - broj redova dioda po obodu znaka
MAT - saèinjen od matrice
Opcije:
TEXT - prikaz teksta i grafike
SAT - prikaz datuma i vremena
C - boja dioda (standardna G-zelena,
opciono R-crvena, W-bijela, B-plava, Y-žuta)
DS - oznaèava dvostrani model
F - naèin fiksiranja L ,Vd, Va ili R
d- dužina konzolnog nosaèa u cm
Primer:
PHC-80-2L+SAT-G-Vd-20
Apotekarski znak 80cm sa 2 reda dioda po
obodu, jednostrani, sa satom u sredini,
zelene diode, vertikalnim konzolni nosaè sa
donje strane, dužine 20cm.
KAT08210910 Rev.E
LED APOTEKARSKI ZNAK
KAT08210910 Rev.E
Download

ovdje