Sadržaj
U ovom katalogu obraðeni su proizvodi BALLUFF-a namenjeni za precizno
beskontaktno merenje linearnih i rotacionih kretanja i pozicija. Primena ovih
davaèa moguæa je svuda gde je proces automatizovan i gde je potreban signal
povratne sprege upravljaèkom sistemu.
Primena: merenje nivoa, rastojanja, dužine, pomeranja, deformacije, ugla,
ugaone pozicije. itd.
Linearni sistemi
BAW
BIL
BTL
BOD
Analogni induktivni sistemi
Analogni induktivni pretvaraèi
Mikropulsni pretvaraèi
Optièki distant senzori
merna oblast
merna oblast
merna oblast
merna oblast
0...50 mm
0...60 mm
25...5000 mm
0...6000 mm
Inkrementalni enkoderi
Apsolutni enkoderi
do 10.000 impulsa/obrtaju
do 1024 pozicije/obrtaju
Rotacioni sistemi
BDG
BRG
E
1
2
3
4
5
6
7
BTL
merni pretvaraèi
BAW
analogni induktivni senzori
BIL - induktivni
pretvaraèi kretanja
BOD
distantni optièki senzori
BDG
inkrementalni enkoderi
BRG
apsolutni enkoderi
Dodatak
BALLUFF procesori i kontroleri povezani sa ovim davaèima omoguæuju
merenje brzine, temperature, signalizaciju graniènih pozicija, obradu i memorisanje podataka i voðenje automatskog procesa kretanja.
Sistem kvaliteta zadovoljava standard
ISO 9001 (EN 29001), CE i sve veæe
nacionalne standarde
BALLUFF-ovi proizvodi nalaze se svuda gde je potrebna pouzdanost, preciznost i vrhunski kvalitet.
Za automatizaciju, detekciju objekata, upravljanje protokom materijala,
merenje linearnog ili rotacionog kretanja- BALLUFF je pravi partner.
Fabrika je osnovana 1921. godine; sada ima proizvodne pogone na skoro
svim kontinentima.
BTL merni pretvaraèi
Aplikacije
1.1
BTL merne letve su robusno rešenje za precizno
merenje dužina izmeðu
50 i 5000 mm u ekstremno
teškim uslovima.
Raznovrsni izlazni signali
su na raspolaganju za
integraciju u bilo koji
upravljaèki sistem.
Pored toga, nudimo procesorske
karte
sa
raznovrsnim programskim
funkcijama za generisanje digitalnih ili analognih
signala.
Prednosti u odnosu na
tradicionalne
sisteme
povratne sprege su
sledeæe:
Mašina za rezanje lima
M otporni na udare,
vibracije, temperaturne
promene, kontaminaciju,
vlagu i elektriène
šumove,
M nema habanja i
održavanja zahvaljujuæI
beskontaktnom principu
merenja,
M apsolutni izlazni signal, ne menja se pri
prekidu napajanja,
M visoka rezolucija,
ponovljivost i linearnost,
M jednostavna instalacija, marker (magnet)
ne zahteva napajanje,
M stepen zaštite IP 67,
M primenljivi u cilindrima za pritiske do 600
bari
Mašina za rezanje
metala
Hidraulièna presa
BTL merni pretvaraèi
Aplikacije
1.1
Mešaèi i dozimetrijski
cilindri
Testiranje amortizera
Proizvodnja graðevinskih elemenata
Mašina za izradu betona
Oprema za pilane
Prese
!
BTL merni pretvaraèi
Aplikacije
MicropulseAT - specijalno dizajniran za mašine za
briyganje plastike
Mašina za izlivanje
materijala u kalupima
Mašina za seèenje hartije
Oprema za miniranje
"
Presa
BTL merni pretvaraèi
Aplikacije
1.1
Vetrenjaèe
Rad u eksplozivno
ugroženim sredinama
Pozicioniranje
ventila
Linija za flaširanje
#
BTL merni pretvaraèi
Definicije
1.2
Karakteristièna kriva, rezolucija,
osetljivost
Karkteristièna kriva prikazuje odnos
izmeðu izlaznog i ulaznog signala.
Strmina krive predstavlja osetljivost
ureðaja. Osetljivost(rezolucija) je
koliènik izmeðu promena ulaznog i
izlaznog signala. Za BTL promena
ulaznog signala je pomak magneta, a promena izlaznog signala je
promena elektriènog izlaznog signala.
Linearnost
Merni ureðaj ima linearnu karakteristiènu krivu, ako je odnos izmeðu
ulazne i izlazne promenljive prava
linija (linearna funkcija).
Nelinearnost je maksimalno odstupanje krive od prave linije koja
spaja nultu taèku merne oblasti i
krajnju taèku merne oblasti (puna
skala).
Linearna funkcija
Devijacija
Devijacija linearne funkcije
Ponovljivost
Ponovljivost je kretanje u odreðenu
poziciju iz razlièitih smerova.
Ponovljivost je suma histereze i
rezolucije.
Taènost ponavljanja
Zona prigušenja
Taènost ponavljanja je vrednost
koja se dobija pri ponovljenom kretanju u istu poziciju iz istog smera
pod istim uslovima.
Zona prigušenja je deo pretvaraèa
u kojem se drugi (neželjeni) magnetostiktivni talas prigušuje. Ovaj
deo je uvek izvan merne oblasti.
Ako magnet doðe u tu oblast, na
izlazu æe se pojaviti signal greške ili
netaèan signal.
Histerezis
Histerezis je razlika izlaznog signala
koji se dobija pri dolasku u
odreðenu poziciju i prolazu kroz tu
poziciju iz suprotnog smera.
Temperaturni koeficijent
Temperaturni koeficijent je relativna promena fizièke velièine zbog
promene
temperature.
Temperaturna zavisnost fizièke
velièine y može se predstaviti formulom:
y=y0 (1+α*∆T)
(α- temperaturni koeficijent)
Temperaturni koeficijent definiše
relativnu promenu dužine i vrednosti izlaznog signala zbog
promene temperature.
Nulta taèka
Nulta taèka je pozicija u kojoj je
najmanja vrednost izlaznog signala. Za neke modele BTL korisnik
može postavljati nultu taèku. Nulta
taèka mora biti u mernoj oblasti.
Frekvencija merenja
Frekvencija merenja je broj merenja u sekundi. Velika frekvencija
merenja je veoma važna za brze
procese zbog taènosti merenja.
Nazivni hod
Nazivni hod je korisna dužina pretvaraèa, koja je definisana u oznaci
pretvaraèa. Nazivni hod je uvek
kraæi od ukupne dužine pretvaraèa.
$
Ex Samosigurost "i",
izvedba " EEx i"
Strujni krug je samosiguran ako
spreèava varnicu ili termièki efekat
koji
može
izazvati
paljene
eksplozivne atmosfere prema
definiciji za grupu IIA, IIB ili IIC, pri
èemu se za testiranje primenjuju
propisani standardi.
Za ove krugove komponente se
biraju prema posebnoj proceduri.
Dozvoljeno optereæenje komponenti mora se redukovati u odnosu
na normalne industrijske aplikacije
po naponu zbog dielektriène konstante, i po struji zbog termièkih
efekata.
Vatrootporno kuæište "d",
izvedba "EEx d"
Delovi koji mogu zapaliti potencijalno eksplozivnu atmosferu moraju
biti oklopljeni u kuæište koje æe
izdržati pritisak u sluèaju paljenja
smeše unutar kuæišta i koje æe
spreèiti paljenje atmosfere izvan
njega.
BTL merni pretvaraèi
Principi delovanja i konstrukcija
Princip delovanja
Brzina propagiranja ovog
Merni element je cev od specitalasa
je
2830 m/s, neosetljiva na
jalne legure nikla. Bakarni provoduticaj okoline
(temperatura,
nik postavljen je kroz tu cev.
udari, vibracije).
Start merenja iniciran je
Komponenta talasa koja
kratkim strujnim impulsom. Ta strudostiže dalji kraj cevi prigušuje se,
ja generiše obrtno magnetno
a komponenta koja stiže u pretpolje koje rotira oko cevi. Stalni
varaè signala pretvara se u elekmagnet koji se nalazi u taèki
trièni signal. Vreme putovanja
merenja koristi se kao marker
talasa od taèke generisanja do
stvarajuæI
magetno
polje
pretvaraèa direktno je proporupravno na elektromagnetno
cionalno rastojanju od stalnog
polje. Kao posledica uzajamnog
delovanja dva polja, magnetostriktivni efekat izaziva elastiène
deformacije cevi koje se prenose
duž cevi u oba smera.
Marker sa stalnim magnetom
1.3
magneta do pretvaraèa.
Merenje vremena tako
omoguæava da rastojanje bude
odreðeno sa izuzetno velikom
taènošæu.
Prigušivaè
Mehanièki talas
Elektromagnetno polje
Elektromagnetno polje
Inicijalni impuls
Mehanièki talas
Merni element
Pretvaraè signala
Prijemnik
Konstrukcija
Letve se prave u tri oblika:
Štapni oblik za ugradnju u
hidrauliène cilindre
od 50 do 5000 mm
Ova varijanta pravi se i u EX
izvedbi za primenu u zonama 0+1
Profilni oblik sa plivajuæim ili kaptivnim magnetom za dužine
od 50 do 5000 mm
Cilindrièni oblik sa plivajuæim
magnetom
od 50 do 1500 mm
%
BTL merni pretvaraèi
Izlazni signali
1.4
&
Analogni naponski izlaz
0…10V(10…0V) ili
-10…10V(10…..-10V)
Analogni strujni izlaz
0…20mA ili 4…20 mA (rastuæi ili opadajuæi)
Izlazni napon je direktno
proporcionalan poziciji
magneta na pretvaraèu.
Najvažniji parametar za
analogne izlaze je brzina
promene izlaznog signala sa promenom pozicije markera I oscilacije
izlaznog signala. Ovi pretvaraèi imaju zadovoljavajuæI kvalitet izlaznog
signala bez ugradnje
dodatnih ulaznih filtera,
koji uvek izazivaju kašnjenje izlaznog signala.
Izlazni signal je direktno
proporcionalan poziciji
magneta na pretvaraèu.
Analogni strujni signali
0…20mA i 4…20mA su
standardni u brojnim
aplikacijama. Strujni signali su znaèajno manje
osetljivi na indukovane
napone od naponskih
signala. Otpornik 500
oma može se koristiti za
jednostavno pretvaranje
strujnog signala u naponski.
Signal 4…20mA
omoguæuje jednostavnu
kontrolu prekida kabla,
pošto i na najmanjoj poziciji mora postojati struja
4mA.
Pulse interfejs
Vreme izmedju startnog i
povratnog signala je
direktno proporcionalno
poziciji magneta na pretvaraèu.
Impulsi
se
prenose pomoæu RS
485/422 line drivera,
garantujuæi signal bez
smetnji na rastojanjima
do 500m. Velika prednost
ovih interfejsa je prenos
signala bez smetnji sa
jednostavnim
i
ekonomiènim interfejsom.
Neke verzije su predviðene za paralelno
prikljuèenje više pretvaraèa na isti procesor.
Postoje i odgovarajuæe
procesorske karte.
SSD sinhroni serijski
interfejs
Pozicija magneta na pretvaraèu šalje se upravljanju serijski kao reè.
Pretvaraèi sa SSD
interfejsom mogu se
prikljuèiti direktno na
upravljaèke karte predviðene za apsolutne
enkodere. Prenos podataka od senzora prema
upravljanju sinhronizovan
je pomoæu clock impulsa
iz upravljanja.
Zavisno
od
zahtevane
rezolucije,
pretvaraèI sa 16, 24 I 25bitne reèi su na raspolaganju.Maksimalna nelinearnost SSD transdusera
od +-30mikrona na celoj
mernoj
dužini,update
frekvencija 2kHz i rezolucija 1mikron preporucuju
SSD pretvaraèe za najteže
zahteve.
BTL merni pretvaraèi
Izlazni signali
1.4
CAN-Bus
PROFIBUS-DP
S-DP
RS232/485
Pozicija magneta na pretvaraèu šalje se preko
CAN-Busa u upravljanje u
tzv. "Process Data Objects
-PDOs". Pretvaraèi rade sa
standardom CANopen
protokolom prema CiA
DS 301 i sa standarnim
ureðajima prema DS 406.
CANopen nudi veliku
fleksibilnost zbog velikog
broja
konfiguracionih
opcija. Na primer, rezolucija je programabilna na
5, 10, 20 ili 100mikrona,
zavisno od aplikacije.
Može se koristiti podatak
o poziciji ili brzini, ciklièno
ili na zahtev. Pored toga,
do 4 tzv. softverska
graniènika mogu se
definisati
u
mernoj
oblasti.
Podaci o poziciji i brzini
šalju se od pretvaraèa u
kontroler preko PROFIBUSDP koristecI "Process Data
Unit". Pretvaraè zadovoljava EN 50170 i podržava
PROFIBUS-DP
Encoder
profil kao i operacije sa
više magneta. Pretvaraèi
se mogu parametrirati uz
upotrebu GSD fajla.
Rezolucija pozicije može
se konfigurisati u inkrementima od 5mikrona, a
rezolucija brzine u inkrementima od 0,1 mm/s.
Radni opseg i nulta taèka
mogu se konfigurisati za
svaki pretvaraè posebno.
Do 4 pretvaraèa sa Pulse
interfejsom mogu se brzo
i lako prilagoditi širokom
dijapazonu bus sistema,
ako se koristi PMT modul
BALLUFF ili procesni
modul SCHIELE ENTRELEC.
Èesto se dešava da
aplikaciju treba prilagoditi postojeæem sistemu.
Kombinacija pretvaraèa
sa pulse interfejsom i PMT
i PM modula pojednostavljuje ovaj process sa
standardnim komponentama. Moguæe je usrednjavanje pretvaraèa,
tajming sekvence, daljinski monitoring i PLC funkcije.
Najprostiji
naèin
prikljuèenja pretvaraèa
na PC je pomoæu RS
232/485 interfejsa. Èetiri
pretvaraèa sa pulse interfejsom (BTL5-I..) mogu se
prikljuèiti preko PMT modula na jedan SCHIELE PM
modul. Prenos podataka
vršI se putem ASCII protokola. Brzina i format
prenosa su podesivi. RS
232 koristi se za rastojanja
do 15 m, a RS 485 za rastojanja do 1200m izmeðu
PM modula i PC. Pored
toga, rastojanje izmeðu
pretvaraèa i PMT modula
može biti dodatnih 500 m.
'
BTL merni pretvaraèi
Opšti podaci
1.5
Serija
Profil
Štapni
Cilindrièni
BTL5-…-P
BTL5-…-B i BTL5-…-K
BTL6Otpornost na udar
100g/6ms po IEC60068-2-27 za tip B:
50g/6ms po IEC 60068-2-27
100g/6ms po IEC60068-2-27
za tip K:
100g/6ms po IEC 68-2-27
100g/2ms po IEC 68-2-29
Otpornost na vibracije 12g, 10…2000Hz
12g, 10…2000Hz
po IEC60068-2-6
po IEC 60068-2-6
Zaštita od suprotnog
Da
polariteta
Zaštita od prenapona Tanszorb zaštitna dioda
Da
Dielektrièna konstanta 500V (GND na masu)
Mehanièka zaštita Po IP67
za tip B:
IP67 (sa konektorom BKS-S.. IP67)
(sa konektorom BKS-S.. IP67)
IEC 60529
IP67 (sa konektorom BKS S..IP67)
za tip K:
IP67 sa konektorom,
IP68 5bari sa kablom
Materijal kuæIšta
Anodizirani aluminijum
za tip B:
Anodizirani aluminijum
anodizirani aluminijum
1.4571 prohronska cev
1.3952 prohronska prirubnica
za tip K:
1.4305 prohron- kuæIšte
1.4571prohron- cev
1.4571 ili 1.4429 ili
1.4404 - prirubnica
Naèin fiksiranja
Montažne stopice
za tip B:
Montažne stopice
Navoj M18x1,5; 3/4"
16 UNF na zahtev
za tip K:
prirubnica sa 6 montažnih
rupa
Nazivni pritisak
600 bari za ugradnju u
hidrauliène cilindre
Elektrièni prikljuèak
Konektor
Konektor ili ugradjen kabl Konektor M12,8-pin
EMC testiranje
RF emisija
EN55011 Grupa 1, klasa A
EN55011 grupa 1, klasa A+B
Statièki elektricitet (ESD) IEC61000-4-2 nivo 3
Elektromagnetno
polje(RFI)
IEC61000-4-3 nivo 3
Linijske smetnje,
indukovane
visokofrekventnim
poljima
IEC61000-4-6 nivo 3
Brzi tranzijenti (BURST)
IEC61000-4-4 nivo 4
IEC61000-4-4 nivo3
IEC61000-4-6 nivo 3
IEC61000-4-8 nivo 4
BTL merni pretvaraèi
Dimenzije
Serija BTL5-...-P - profilni
1.6
Serija BTL5-...-B - štapni
Serija BTL6-A110- cilindrièni
BTL merni pretvaraèi
Montaža štapne serije
1.7
Napomena za montažu - Rod (štapna) serija
Hidraulièni
cilindar sa
kontrolom u
zatvorenoj
petlji
Ugradnja u
hidrauliène cilindre
BTL merni pretvaraèi
Montaža štapne serije
Jednostavan servis - zamena glave pretvaraèa može se obavit bez pražnjenja ulja
iz instalacije.
1.7
Instalacija
Preporuèuje se ugradnja u nemagnetne
materijale. Ako se koristi magnetièan
materijal, koristiti uputstva sa skice.
!
BTL merni pretvaraèi
Analogni izlazni signal
1.8
Izlazni signal kod ove serije može
biti:
0…10V,
4…20mA,
0…20mA,
-10…+10V
sa opadajuæom ili rastuæom karakteristikom.
Izlazni signal je galvanski
odvojen od napajanja pomoæu
ugraðenog DC/DC konvertera.
Pretvaraèi sa naponskim
izlazom su beskontaktna alternativa za linearne potenciometre.
Serija
Izlazni signal
Interfejs pretvaraèa
Interfejs ulaza
Naružbeni kod
profilna serija
Narudžbeni kod štapna serija
Naružbeni kod
cilindrièna serija
Izlazni napon/struja
Struja prijemnika
Max.naizm.
komponenta
Otpor prijemnika
BTL5,BTL6
BTL5
BTL5
BTL5
analogni
analogni
analogni
analogni
analogni
analogni
analogni
analogni
A
BTL5-A11-M_ _ _ P-S32
BTL5-A11-M_ _ _ B-S32(ili KA__)
BTL6-A110-M_ _ _ A1-S115
0…10V i 10…0V
Max.5mA
E
BTL5-E1_-M_ _ _ _P-S32
BTL5-E11-M_ _ _ B-S32(ili KA__)
-
C
BTL5-C1_-M_ _ _ _P-S32
BTL5-C11-M_ _ _ B-S32(ili KA__)
-
G
BTL5-G11-M_ _ _ _P-S32
BTL5-G11-M_ _ _ B-S32(ili KA__)
-
4…20mA i 20…4 mA 0…20mA i 20…0 mA -10…+10V i 10…-10V
Max.5mA
<= 5mV
<= 5mV
<= 500 oma
<= 500 oma
U narudžbeni kod treba uneti kod za vrstu izlaznog signala, nazivnu dužinu pretvaraèa i dužinu kabla za štapni
oblik sa prigraðenim kablom (KA 02, 05, 10, 15 - 2, 5, 10, 15 metara).
Za pretvaraèe u Ex izvedbi posle oznake -B- dodaje se: DEX A - plivajuæi sigurnosni završetak ili
DEX B - kratki sigurnosni završetak.
Primer za narudžbu: BTL5-E10-M5000-P-S32 E(C)10-rastuæi signal ili E(C)17-opadajuæi signal
(profilni pretvaraè sa rastuæim strujnim izlazom 4..20mA, dužine 5000mm, konektor S32)
BTL5-G11-M0025-B-KA02
(štapni pretvaraè sa naponskim izlazom -10...10V dužine 25mm sa kablom 2 metra)
BTL6-A110-M1250-A1-S115
(cilindrièni pretvaraè sa naponskim izlazom 0...10V dužine 1250 mm,konektor S115)
Magneti, konektori za sve serije i montažne stopice za BTL6 naruèuju se posebno (podaci za narudžbu na
sledeæim stranama)
"
BTL merni pretvaraèi
Analogni izlazni signal
Standardne nazivne dužine (markirane dimenzije raspoložive sa lagera).
Ostale dimenzije po narudžbi na svakih 5mm.
BTL5-…-P
BTL5-…-B
BTL5-…K (DEX)
BTL6-…-A1
0050,0100,0130,0150,
0025,0050,0075,0100,
0025,0050,0075,0100,
0100,0130,0150,0160,
0175,0200,0225,0250,
0125,0150,0175,0200,
0125,0150,0175,0200,
0175,0200,0225,0250,
0300,0350,0400,0450,
0225,0250,0275,0300,
0225,0250,0275,0300,
0275,0300,0325,0350,
0500,0550,0600,0650,
0325,0350,0375,0400,
0325,0350,0375,0400,
0360,0375,0400,0425,
0700,0750,0800,0850,
0425,0450,0475,0500,
0425,0450,0475,0500,
0450,0475,0500,0550,
0900,0950,1000,1100,
0550,0600,0650,0700,
0550,0600,0650,0700,
0600,0650,0700,0750,
1200,1250,1300,1400,
0750,0800,0850,0900,
0750,0800,0850,0900,
0800,0850,0900,0950,
1500,1600,1700,1750,
0950,1000,1100,1200,
0950,1000,1100,1200,
1000,1100,1200,1250,
1800,1900,2000,2250,
1300,1400,1500,1600,
1300,1400,1500,1600,
1300,1400,1500
2500,2750,3000,3250,
1700,1800,1900,2000,
1700,1800,1900,2000,
3500,3550,3750,4000,
2250,2500,2750,3000,
2250,2500,2750,3000,
4250,4500,4750,5000
3250,3500,3750,4000,
3250,3500,3750,4000,
4250,4500,4750,5000
4250,4500,4750,5000
Tehnièke karakteristike
Rezolucija
BTL5-…-P
BTL5-…-B
BTL5-…K (DEX)
<=0,1mV za nap.izlaz
<=0,33mV za nap.izlaz
<=0,2µA za strujni
<=0,66µA za strujni
Histereza
<=4mikrona
<=5mikrona
Ponovljivost
Rezolucija/min.2mikrona
Frekvencija merenja
Fstandard=1kHz
Fstandard=2kHz
Max.nelinearnost
±100mikrona do 500mm dužine
±0.02% 500...5000mm
Temperaturni
koeficijent
Naponski izlaz
Temperaturni
koeficijent
Strujni izlaz
Napon napajanja
Sopstvena potrošnja
Zaštita od suprotnog
polariteta
Zaštita od
prenapona
Dielektrièna
konstanta
Radna temperatura
Temperatura
skladištenja
(150µV/C +(5ppm/c x P x U/L) x dT u
1.8
BTL6-…-A1
<=10mikrona
<=20mikrona
<=10mikrona
Fstandard=1kHz
±200mikrona do
500mm dužine
tip±0.02%,max±0.04%
za dužine
500...1500mm
(0,6µA/C +(10ppm/c x P x U/L) x dT
24 VDC ±20%
<=150mA
Da
<=70mA
Transzorb zaštitna dioda
500V
-40…+85OC
-40…+100 C
O
-40…+70OC
#
BTL merni pretvaraèi
Analogni izlazni signal
1.8
Kalibracija merne oblasti za štapnu seriju
Nulta i krajnja taèka analognog signala mogu se zadavati u željenoj poziciji pomoæu tastera u glavi pretvaraèa.
Zavisno od aplikacija, koristi se režim uèitavanja ili podešavanja.
Pre
Posle
Tasteri neaktivni
Procedura za uèitavanje (rastuæi signal)
1. Postaviti magnet u novu nultu poziciju
Potvrditi novu nultu taèki sa T1
Tasteri aktivni
Podešavanje
Uèitavanje
Nulta
taèka
Krajnja
taèka
Nulta
taèka
2. Postaviti magnet u novu krajnju poziciju
Potvrditi novu krajnju taèki sa T2
Krajnja
taèka
3. Podešavanje nove merne zone
Kalibracioni ureðaj
BTL5-A-EH01
Koristi se kada se magnet ne može
fizièki dovesti u standardnu nultu i/ili
krajnju poziciju.
Dovesti magnet u novu
startnu ili krajnju poziciju, i podesiti
vrednost na displeju pritiskanjem
tastera.
Elektrièni prikljuèak- raspored signala na konektoru i boje žica
Izlazni signali
pin
Boja žice
1
Žuta
2
Siva
0V izlaz
5
Zelena
0...10V
7
Braon
3
Napajanje
6
8
Spojiti širm na kuæište.
$
Naponski izlaz
BTL5-A11
BTL6-A110
Roze
Plava
Bela
10…0V
Strujni izlaz
BTL5-E10(E17)
Strujni Izlaz
BTL5-C10(C17)
4…20mA (20…4)
0…20mA(20…0)
10…0V
10…0V
0V izlaz
0...10V
GND
+24VDC
(GND)
0V izlaz
0...10V
Naponski izlaz
BTL5-G11
0V izlaz
10…-10V
-10…10V
BTL merni pretvaraèi
Digitalni puls interfejs
P interfejs
Kompatibilni sa BTA procesorima i razlièitim upravljaèkim sistemima, npr. Siemens, Schleicher, B&R,
Bosch, Mitsubishi, Schiele, Parker, Esitron, Philips,
WAGO, itd. Pouzdan prenos signala, èak za dužinu
kabla do 500m izmeðu BTA i BTL, obezbeðen je preko
RS 485 diferencijalnih drajvera i risivera. Signal je otporan na smetnje.
M Interfejs
I i M interfejsi su specifiène varijacije za odreðena
upravljanja.
I interfejs
Koristi se za paralelne operacije više pretvaraèa, npr.
do 4 pretvaraèa mogu se prikljuèiti na jednu BTAM/PMT kartu. (videti pogljavlje o procesorima)
Serija
Izlazni signal
Interfejs
pretvaraèa
Interfejs ulaza
Naružbeni kod
profilna serija
Naružbeni kod
štapna serija
Naružbeni kod
cilindrièna serija
BTL5,BTL6
BTL5
Puls P
Puls M
BTL5-P1-M_ _ _ P-S32
BTL5-P1-M_ _ _ B-S32(ili KA__)
-
BTL5-M1-M_ _ _ _P-S32
BTL5-M1-M_ _ _ B-S32(ili KA__)
-
Pomoæu Balluff digitalnog èipa može se jeftino i brzo
kreirati vrlo precizni P-interfejs.
1.9
Interfejs P110 razvijen je da zameni P1 (obraðuje
padajuæu ivicu signala) I M1 (obraðuje rastuæu ivicu
signala) interfejs, kombinujuæi obe funkcije. Interfejs
P111 ima dodatno razvijenu komunikaciju izmeðu kontrolera i pretvaraèa, što omoguæuje instaliranje ili
zamenu pretvaraèa bez ruènog upisivanja parametara kontrolera.
Referentna taèka za merenje vremena je START impuls.
BTL5
BTL6
Puls I
Puls P110,P111
BTL5-I1-M_ _ _ _P-S32
BTL5-I1-M_ _ _ B-S32(ili KA__)
-
BTL6-P110-M_ _ _ _-A1-S115
U narudžbeni kod treba uneti nazivnu dužinu pretvaraèa i dužinu kabla za štapni oblik sa prigradjenim
kablom (KA 02,05,10,15 -2,5,10,15 metara).
Primer za narudžbu: BTL5- P1- M0100 - P-S32
(profilni pretvaraè sa P interfejsom dužine 100mm,konektor S32)
BTL5-M1- M3500-K-S32
( kratki štapni pretvaraè sa M1 interfejsom dužine 3500mm, konektor S32)
BTL6-P111-M1250 - A1-S115
(cilindrièni pretvaraè sa P111 interfejsom dužine 1250mm,konektor S115)
Magneti, konektori za sve serije i montažne stopice za BTL6 naruèuju se posebno( podaci za narudžbu na
narednim stranama)
%
BTL merni pretvaraèi
Digitalni puls interfejs
1.9
Standardne nazivne dužine (markirane dimenzije raspoložive sa lagera).
Ostale dimenzije po narudžbi na svakih 5mm.
BTL5-…-P
BTL5-…-B
BTL5-…K (DEX)
BTL6-…-A1
0050,0100,0130,0150,
0025,0050,0075,0100,
0025,0050,0075,0100,
0050,0075,0100,0130,
0175,0200,0225,0250,
0125,0150,0175,0200,
0125,0150,0175,0200,
0150,0160,0175,0200,
0300,0350,0400,0450,
0225,0250,0275,0300,
0225,0250,0275,0300,
0225,0250,0300,0350,
0500,0550,0600,0650,
0325,0350,0375,0400,
0325,0350,0375,0400,
0360,0400,0450,0500,
0700,0750,0800,0850,
0425,0450,0475,0500,
0425,0450,0475,0500,
0550,0600,0650,0700,
0900,0950,1000,1100,
0550,0600,0650,0700,
0550,0600,0650,0700,
0750,0800,0850,0900,
1200,1250,1300,1400,
0750,0800,0850,0900,
0750,0800,0850,0900,
0950,1000,1100,1200,
1500,1600,1700,1750,
0950,1000,1100,1200,
0950,1000,1100,1200,
1250,1300,1400,1500
1800,1900,2000,2250,
1300,1400,1500,1600,
1300,1400,1500,1600,
2500,2750,3000,3250,
1700,1800,1900,2000,
1700,1800,1900,2000,
3500,3550,3750,4000,
2250,2500,2750,3000,
2250,2500,2750,3000,
4250,4500,4750
3250,3500,3750,4000,
3250,3500,3750,4000,
4250,4500,4750,5000
4250,4500,4750,5000
Tehnièke karakteristike
Rezolucija
Histereza
Ponovljivost
Frekvencija merenja
Max.nelinearnost
BTL5-…-P
BTL5-…-B
BTL5-…K (DEX)
<=0,2mikrona
<=4mikrona
<=5mikrona
2mikrona ili ±1 digit zavisno od procesne elektronike
Fstandard=1kHz
Fstandard=2kHz
±100mikrona do 500mm dužine
±0.02% 500...5000mm
Temperaturni
koeficijent sistema
Napon napajanja
Sopstvena potrošnja
Radna temperatura
Temperatura
skladištenja
(6mikrona +(5ppm x L) /C
24 VDC ±20%
<=90mA
-40…+85OC
-40…+100OC
Napajanje
pin
Boja žice
Opis signala
1
Žuta
INIT
3
Roze
2
Siva
START/STOP
5
Zelena
START/STOP INVERT
7
Braon
+24VDC
6
8
Spojiti širm na kuæište.
&
Plava
Bela
<=10mikrona
<=20mikrona
<=10mikrona
Fstandard=1kHz
±200mikrona do
500mm dužine
tip±0.02%,max±0.04%
za dužine
500...1500mm
<=60mA
-40…+70OC
Elektrièni prikljuèak- raspored signala na konektoru i boje žica
Ulazno-izlazni
signali
BTL6-…-A1
INIT INVERT
GND
(GND)
BTL merni pretvaraèi
SSD interfejs
Sinhroni serijski prenos podataka razvijen je za upravljaèke sisteme Siemens, Schleicher, B&R, Schiele, Parker,
Esitron, Philips, PEP, itd, kao i za displej kontrolere BDD-AM-…-1-SSD i BDD-CC 08-1. Pouzdan prenos signala, èak za
dužinu kabla do 400m izmeðu upravljanja i BTL, obezbeðen je preko RS 485/422 diferencijalnih drajvera i risivera.
Signal je otporan na smetnje.
Dužina
kabla (m)
<25
<50
<100
<200
<400
1.10
"CLOCK"
Frekvencija
(kHz)
<1000
<500
<400
<200
<100
Serija
Izlazni signal
Interfejs pretvaraèa
Interfejs ulaza
Narudžbeni kod
Standardne nazivne
dužine (mm)
Markirane vrednosti raspoložive sa lagera
BTL5 profil
BTL5 štapni B
Sinhroni serijski
S
Sinhroni serijski
BTL5 štapni K
BTL5-S1 xy-M____-P-S32
BTL5-S1 xy-M____-B-z
BTL5-S1 xy-M____-K-z
Vrednosti za x - kodiranje
x=0 (za binarni kod rastuæi 24bitni), x=1 (za Gray kod rastuæi 24bitni)
x=6 ( za binarni kod rastuæi 25bitni), x=7 ( za Gray kod rastuæi 25bitni)
Vrednosti za y - sistemska rezolucija
y=1 (1mikron), y=(2- 5mikrona), y=(3-10mikrona), y=(4-20mikrona),
y=(5-40mikrona)
Vrednosti za z - naèin prikljuèenja za štapni oblik
z=S32 (konektor za B seriju), z=SR32 (konektor za K seriju),
z=KA02 (PUR kabl 2m), z=KA05 (PUR kabl 5m),
z=KA10 (PUR kabl 10m), z=KA15 (PUR kabl 15m)
0100,0130,0150,0175,
0025,0050,0075,0100,
0025,0050,0075,0100,
0200,0225,0250,0300,
0125,0150,0175,0200,
0125,0150,0175,0200,
0350,0360,0400,0450,
0225,0250,0275,0300,
0225,0250,0275,0300,
0500,0550,0600,0650,
0325,0350,0375,0400,
0325,0350,0375,0400,
0700,0750,0800,0850,
0425,0450,0475,0500,
0425,0450,0475,0500,
0900,0950,1000,1100,
0550,0600,0650,0700,
0550,0600,0650,0700,
1200,1250,1300,1400,
0750,0800,0850,0900,
0750,0800,0850,0900,
1500,1600,1700,1750,
0950,1000,1100,1200,
0950,1000,1100,1200,
1800,1900,2000,2250,
1300,1400,1500,1600,
1300,1400,1500,1600,
2500,2750,3000,3250,
1700,1800,1900,2000,
1700,1800,1900,2000,
3500,3750,4000,4250,
2250,2500,2750,3000,
2250,2500,2750,3000,
4500,4750,5000
3250,3500,3750,4000,
3250,3500,3750,4000,
4250,4500,4750,5000
4250,4500,4750,5000
Magneti i konektori naruèuju se posebno (podaci za narudžbu na sledeæim stranama).
'
BTL merni pretvaraèi
SSD interfejs
1.10
Tehnièke karakteristike
BTL5-…-P
Sistemska rezolucija
Histereza
Ponovljivost
Frekvencija merenja
Max.nelinearnost
Temperaturni koeficijent
sistema
Napon napajanja
Sopstvena potrošnja
Radna temperatura
Temperatura skladištenja
BTL5-…-B
24 VDC ±20%
<=80mA
-40…+85OC
-40…+100OC
Elektrièni prikljuèak- raspored signala na konektoru i boje žica
Ulazno-izlazni
signali
Napajanje
pin
Boja žice
Opis signala
1
Žuta
+CLK
3
Roze
2
Siva
+DATA
5
Zelena
-DATA
7
Braon
6
8
BTL5-…K (DEX)
1, 5, 10, 20 ili 40 mikrona
±1digit
±1 digit
Fstandard=2kHz
±30mikrona pri rezoluciji 5 i 10 mikrona ili <=± 2LSB
(6mikrona + 5ppm x L)/C
Plava
Bela
-CLK
GND
+24VDC
Mora ostati slobodna
BTL merni pretvaraèi
CANopen interfejs
CANopen interfejs
Baziran na standardu CAN
(ISO/IEC7498 i DIN ISO 11898),
CANopen omoguæuje Layer-7
implementaciju industrijskih CAN
mreža. Protokol za serijski prenos
podataka definisan je prema principu “proizvodja-potrošnja” suprotno veæini drugih “fieldbus” protokola. Time je eliminisano adresiranje
cilja obraðivanih podataka. Svaka
stanica odluèuje za sebe kako æe
obraðivati primljene podatke.
CANopen interfejs za BTL
pretvaraèe
kompatibilan
je
CANopen standardima za CIA
Stadards DS301Rev.3.0, i sa CAL
and Layer 2 CAN mrežama.
CAN-BUS odlike:
- linijska topologija, “star” struktura
je takoðe moguæa uz upotrebu ripitera,
- smanjeni troškovi- 2-žièno kabliranje,
- brz odziv sistema, visoka integracija podataka uz upotrebu
CRC,
- bezpotencijalni prenos podataka (RS 485)
- 1Mbps pri dužini kabla < 25m
- broj stanica limitiranih protokolom 127
- korišæenje više magneta: minimalni razmak izmeðu magneta
mora biti veæi od 65 mm.
CANopen nudi visok nivo
fleksibilnosti Uz korišðenje standardnih baza u formi EDS fajla, BTL
pretvaraè se lako integriše u bilo
koji CANopen sistem.
Synhronisation Object (SYNC)
Process Data Object (PDO)
Ovaj signal šalje se sa najvišim prioritetom i koristi se npr. za poruke
greške kada se stanje graniènika
menja.
BTL pretvaraèi šalju informacije o
svojim pozicijama opciono u jednoj ili dve PDO sa 8 bajta podataka
u svakoj od njih. Sadržaj PDO je programabilan. Mogu se slati sledeæe
informacije:
- trenutna pozicija magneta sa
rezolucijom (korakom) od 5 mikrona
- trenutna brzina magneta sa
izabranom
rezolucijom
od
0.1mm/s,
- trenutno stanje za 4 slobodno
programabilna graniènika.
Služi kao triger za sinhronizaciju
svih korisnika u mreži. Kada prime
SYNC signal, svi aktivni BTL pretvaraèi na busu memorišu svoje
informacije o trenutnoj poziciji i
brzini, a zatim ih šalju sekvencijalno
u upravljanje. Time se obezbeðuje
sinhronizacija merenih vrednosti u
mreži.
1.11
Emergency Object
Service Data Object (SDO)
Service Data Object prenosi parametre za konfigurisanje pretvaraèa. Pretvaraè se može konfigurisati kontrolerom preko busa.
Brzina
Pozicija
Jednostavan CANopen sistem sa pokazivaèima pozicije i brzine.
BTL merni pretvaraèi
CANopen interfejs
1.11
Serija
BTL5 profil
Izlazni signal
Interfejs pretvaraèa
Interfejs ulaza
Narudžbeni kod profilna serija
Standardne nazivne
dužine (mm)
CANopen
H
CANopen
BTL5 štapni
BTL5-H1 xy-M____-P-S32
BTL5-H1 xy-M____-B-z
Vrednosti za x - softverska konfiguracija
x=1 (1 x pozicija i 1 x brzina), x=2 (2 x pozicija i 2 x brzina),
x=3 (4 x pozicija)
Vrednosti za y - Baud opseg
y=0 (1MBaud), y=1 (800 kBaud), y=2 (500kBaud), y=3 (250 kBaud),
y=4 (125kBaud), y=5 (100kBaud), y=6 (50kBaud), y=7 (20kBaud),
y=8 (10kBaud)
0100,130,0150,0175,0200,0225,0250,0300, 0025,0050,0075,0100,0125,0150,0175,0200,
0350,0360,0400,0450,0500,0550,0600, 0225,0250,0275,0300,0325,0350,0375,0400
0650,0700,0750,0800,0850,0900,0950,1000 ,0425,0450,0475,0500,0550,0600,0650,
,1100,1200,1250,1300,1400,1500,1600,1700, 0700,0750,0800,0850,0900,0950,1000,1100,
1750,1800,1900,2000,2250,2500,2750,3000, 1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,
3250,3500,3750,4000,4250,4500,4750,5000 2000,2250,2500,2750,3000,3250,3500,3750
,4000,4250,4500,4750,5000
Magneti i konektori naruèuju se posebno (podaci za narudžbu na sledeæim stranama).
Tehnièke karakteristike
BTL5-…-P
BTL5-…-B
CANopen interfejs
beznaponski
Sistemska rezolucija pozicija
5 mikrona inkrement
Sistemska rezolucija brzina
0.1mm/s inkrement
Histereza
<= 1digit
Ponovljivost
±1 digit
Frekvencija merenja
Fstandard=1kHz
Max.nelinearnost
±30mikrona pri rezoluciji 5 i 10 mikrona
Temperaturni koeficijent sistema
(6mikrona +5ppm x L)/C
Napon napajanja
24 VDC ±20%
Sopstvena potrošnja
<=80mA
Radna temperatura
-40…+85OC
Temperatura skladištenja
-40…+100OC
Dužina kabla (m)
po CIA DS301
<25
<50 <100 <250 <500 <100 <125 <250
0
0
0
Baud opseg (kBaud) 1000 800
po CIA DS301
500
250
125
100
50
20/10
Elektrièni prikljuèak - raspored
signala na konektoru i boje žica
pin Boja
žice
Opis
signala
Control i 1
data signali
2
bela
CAN_GND
braon
+24V
3
plava
0V(GND)
4
siva
CAN_HIGH
5 zelena CAN_LOW
BTL merni pretvaraèi
PROFIBUS-DP interfejs
PROFIBUS-DP je vodeæi standard za
serijski prenos podataka za procesnu automatiku. Ovaj interfejs je idealno rešenje za implementaciju
automatskog upravljanja sa vremenom ciklusa > 5 ms.
Prenos podataka
PROFIBUS poruka može sadržati do
244 bajta korisnièkih podataka po
poruci i stanici. BTL5-T koristi max. 32
bajta (max.4 vrednosti pozicije i
max. 4 vrednosti brzine). Do 126
aktivnih stanica (adrese od 0...125)
mogu se prikljuèiti na PROFIBUS-DP.
Korisnièki podaci ne mogu se slati
sa adresom stanice 126. Ova
adresa koristi se kao adresa za bus
stanicu koja se parametrira kao
Class 2 master ( za postavljanje
adrese ureðaja ako nema na
raspolaganju mehanièkih prekidaèa).
Svaka PROFIBUS stanica ima isti prioritet. Davanje prioriteta nekoj
stanici može biti realizovano preko
mastera. Proseèno vreme prenosa
poruke iznosi oko 100 µs za obim
prenosa od 12 Mbps.
Master
Moguæa su dva tipa mastera za
PRFIBUS-DP. Master Class 1 vrši razmenu podataka sa prikljuèenim
"slave". Master Class 2 namenjen je
start i dijagnostièki protokol i koristi
se da uspostavi komunikaciju sa
"slave".
GSD ( Device Master Data)
Dužina podataka koji se razmenjuju sa "slave" definisan je u fajlu GSD.
GSD se proverava od "slave" preko
konfiguracionog telegrama i
potvrðuje se korektnost.
U modularnom sistemu, razlièite
konfiguracije su definisane u GSD
fajlu. Zavisno od željene funkcionalnosti, korisnik može izabrati jednu
od njih kada je sistem konfigurisan.
BTL5-T je modularni ureðaj sa
moguænošæu izbora broja magneta. (vrednosti pozicije).
Slave
Kada PROFIBUS master primi set
parametara koji definišu slave,
moguæa je razmena informacija.
Set parametara sastoji se od slave
parametara i konfiguracionih
podataka. Parametri opisuju
podešavanje slave (npr. rezolucija
vrednosti pozicije). Konfiguracioni
podaci opisuju dužinu i strukturu
telegrama podataka.
1.12
Zbog sigurnosti slave može davati
izlaz tek kada master izvrši upis
parametara i konfiguraciju. Tek
pošto slave primi obe poruke
(parameti i konfiguracioni podaci)
, može se vršiti razmena podataka.
Procesni podaci
Master šalje procesne podatke do
slave aciklièno i zatim prima
poruke od slave po odreðenom
redosledu. Da obezbedi sinhronizaciju više ureðaja, master može
koristiti opcije SYNC i FREEZE.
Posle ukljuèenja napajanja ili posle
RESET, master uspostavlja kontakt
sa sa svim parametriranim slave po
redosledu od najmanje do
najveæe adrese. PROFIBUS-DP
omoguæuje da više mastera klase
1 i klase 2 bude prikljuèeno (vidi
ilustraciju ispod teksta)
!
BTL merni pretvaraèi
PROFIBUS-DP interfejs
1.12
Serija
Izlazni signal
Interfejs pretvaraèa
Interfejs ulaza
Narudžbeni kod konektor S103
Narudžbeni kod konektor S86
Standardne nazivne
dužine (mm)
Ostale dužine na upit na
svakih 5 mm
BTL5 profil
BTL5 štapni B
BTL5-T1 x0-M____-P-S103
BTL5-T1 x0-M____-B-S103
BTL5-T1 x0-M____-P-S86
Vrednosti za x - softverska konfiguracija
x=1 (1 magnet), x=2 (2magneta), x=3 (4 magneta)
0050,0100,0130,0150,0175,0200,0225, 0025,0050,0075,0100,0125,0150,0175,
0250,0300,0350,0360,0400,0450,0500, 0200,0225,0250,0275,0300,0325,0350,
0550,0600,0650,0700,0750,0800,0850, 0375,0400,0425,0450,0475,0500,0550,
0900,0950,1000,1100,1200,1250,1300, 0600,0650,0700,0750,0800,0850,0900,
1400,1500,1600,1700,1750,1800,1900, 0950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,
2000,2250,2500,2750,3000,3250,3500, 1600,1700,1800,1900,2000,2250,2500,
3750,4000,4250,4500,4750,5000.
2750,3000,3250,3500,3750,4000,4250,
4500,4750,5000
Tehnièke karakteristike BTL5-T…-P
BTL5-T…-B
Profibus verzija
EN50170, Enkoder
Profibus interfejs
beznaponski
Sistemska rezolucija
5 mikrona inkrementi
pozicija
konfigurabilno
Sistemska rezolucija
0.1mm/s inkrementi konbrzina
figurabilno
Histereza
<= 1digit
Ponovljivost
± 1 digit
Frekvencija merenja
Fstandard=1kHz
Max.nelinearnost
±30mikrona pri rezoluciji
5 mikrona
Temperaturni
(6mikrona +5ppm x L)/C
koeficijent sistema
Brzina kretanja
nema ogranièenja
magneta
Napon napajanja
24 VDC + - 20%
Sopstvena potrošnja
<=120mA
Radna temperatura
-20…+85OC
Temperatura
-20…+100OC
skladištenja
GSD fajl
BTL504B2.GSD
Adresiranje
mehanièki prekidaèi ili
master klase 2
"
PROFIBUS-DP
T
PROFIBUS-DP
Primer za narudžbu:
BTL5-T130-M2250-B-S103
(Pretvaraè sa T interfejsom,
sa 4 magneta dužine 2250 mm, konektor S103).
GSD file (besplatno),
magneti i konektori naruèuju se posebno
(podaci za narudžbu na sledeæim stranama)
Elektrièni prikljuèak
raspored signala na konektoru i
boje žica
S103 5 pin
S103 5 pin S103 3 pin s86
Data GND
3
1
RxD/TxD-N(A)
2
2
RxD/TxD-P(B)
4
4
VP +5V
1
6
Napajanje
+24V
1
7
0V(GND)
3
8
Masa PROFIBUS-DP
5
Širm - napajanje
4
Control i
data
signali
BTL merni pretvaraèi
Pretvaraèi sa 4 programabilna
granièna položaja
Pretvaraè BTL5-F100- ima 4 prekidaèka (tranzistorska) programabilna izlazna signala, koji menjaju stanje sa
pomeranjem magneta duž pretvaraèa. Prave se za dužine od 25...4000 mm na svakih 5 mm.
Narudžbeni kod: BTL5-F100-M_ _ _ _- B-S 115 (NPN izlaz)
BTL5-F110-M_ _ _ _- B-S 115 (PNP izlaz)
Izlazni signal
4 digitalna izlaza
Ponovljivost
±0.1mm
2
24VDC±20%
4
Max.struja po izlazu
Interna frekvencija merenja
Napon napajanja
Sopstvena potrošnja
Radna temperatura
Temperatura skladištenja
Naèin montaže
Radni pritisak
100 mA
fstand=1kHz<=1400mm
<=100 mA
-40...+85 C
O
-40...+100 C
O
navoj M18x1,5
600 bari
Raspored pinova/signala
1
graniènik 1-izlaz(otvoreni kolektor)
3
graniènik 3-izlaz(otvoreni kolektor)
5
6
7
8
1.13
graniènik 2-izlaz(otvoreni kolektor)
graniènik 4-izlaz(otvoreni kolektor)
La: programski ulaz(nizak nivo-aktivan)
GND (0V)
+24VDC
Lb:programski ulaz(nizak nivo-aktivan)
Narudžbeni kod za programer za programiranje izlaza: BTL5-A-EH01
Zadavanje graniènih vrednosti vrši se preko programera BTL 5-A-EH01 ili daljinski preko ulaza.
Konektori BKS-S115 i magnet BTL 5 naruèuju se posebno.
#
BTL merni pretvaraèi
Magneti i upravljaèka poluga za profilni oblik
1.14
Magneti se prave u lebdeæoj i kaptivnoj verziju. U lebdeæoj verziji magnet lebdi iznad pretvaraèa, dozvoljeno
rastojanje izmeðu magneta i pretvaraèa dato je na crtežima. Najveæa preciznost i ponovljivost postiže se sa
kaptivnim magnetima koji se kaèe na voðicu pretvaraèa.
Dimenzije magneta
Tip,
naèin delovanja,
kuæište,
radna temperatura
BTL5-P-3800-2
lebdeæi
plastièno - 12g
-40...+85OC
BTL5-P-5500-2
lebdeæi
plastièno - 40g
-40...+85OC
BTL5-P-4500-1
lebdeæi
plastièno
-40....+60OC
24VDC 100mA
BTL5-M-2814-1S
kaptivni
aluminijum - 32g
-40...+85OC
BTL5-N-2814-1S
kaptivni
aluminijum - 35g
-40...+85OC
$
Dimenzije magneta
Tip,
naèin delovanja,
kuæište,
radna temperatura
BTL5-F-2814-1S
kaptivni
plastièno - 28g
-40...+85OC
Upravljaèka ruèica
BTL2-GS-XXXX-A
aluminijum
150g/m
xxxx - dužina ruèice
Standardne dužine (mm):
0075, 0100, 0125, 0150, 0200, 0250, 0350,
0400,0450, 0500, 0600, 0800,1000,1500, 2000
BTL merni pretvaraèi
Magneti, držaèi i konektori za
cilindrièni oblik
Magneti se prave u lebdeæoj verzijI. Magnet lebdi iznad pretvaraèa, dozvoljeno rastojanje izmeðu magneta i
pretvaraèa je 4...8 mm. Zajedno sa držaèima BTL6-A-F01-A-50 i obujmicama BTL6-A-MF03-K-50, mehanièka instalacija je kompatibilna sa profilnom serijom BTL5-..._P-S32. To znaèi da se može vršiti njihova meðusobna zamena
bez ikakvih mehanièkih modifikacija.
Dimenzije magneta
Tip,
naèin delovanja,
kuæište,
radna temperatura
Dimenzije magneta
BTL6-A-3800-2
lebdeæI
plastièno - 30g
-40...+85OC
1.15
Tip,
naèin delovanja,
kuæište,
radna temperatura
BTL6-A-3801-2
lebdeæi
plastièno - 25g
-40...+85OC
Montažni držaèi/obujmice
Narudžbeni kod:
BTL6-A-MF01-A-50
Narudžbeni kod:
BTL6-A-MF01-A-43
Narudžbeni kod:
BTL6-A-MF01-K-50
Ako postoje veliki udari i vibracije, preporuèuje se postavljanje držaèa na svakih 250mm.
Konektori za BTL6 seriju
Konektor
BKS-S115-PU-__
BKS-S116-PU-__
BKS-S115-00
Za seriju
BTL6-___-S115
Tip
8-pinski, ravan, ženski
8-pinski, ugaoni, ženski
8-pinski, ženski
pin
1
2
3
4
5
6
7
8
Narudzbeni kod
boja
žuta
siva
roze
crvena
zelena
plava
braon
bela
Kuæište
Kontakti
Stepen meh. zaštite
Kabl
Br. provod. i pop. presek
Tip i spoljni preènik
Min. preènik savijanja
BKS-S115-PU-__
BKS-S116-PU
U narudžbeni kod uneti dužinu kabla u metrima:
02, 05, 10, 15, 20, 25
PUR
PUR
Mesing
IP67
Zaliveni PUR
8x0,25 mm2 (14xfi 0,15 mm)
LIYY-CF11Y 6,6± 0.2 mm
dinamièki 4 x d, statièki 3 x d
BKS-S115-00
Mesing niklovani
%
BTL merni pretvaraèi
Magneti i plovci za štapni oblik
1.16
Dimenzije magneta
Tip
Kuæište
Težina
Radna temperatura
BTL5-P-1013-4R
alumijum
BTL-P-1013-4S
aluminijum
12g
-40...+100OC
12g
-40...+100OC
BTL2-S-3212-4Z
Èelik 1.4571
28 g
35 mm
-40...+120OC
24 bara
BTL2-S-4414-4Z
Èelik 1.4571
35g
30mm
-40...+120OC
20 bara
(BTL2-P-1013-4R-PA:fiber staklo)
BTL-P-1012-4R
aluminijum
BTL-P-1014-2R
aluminijum
12g
-40....+100OC
10g
-40...+100OC
BTL2-S-6216-8P
Èelik 1.4541
66g
41mm
-40...+120OC
15 bara
BTL2-S-5113-4K
Èelik 1.4571
34g
26mm
-40....+120OC
40 bara
(BTL-P-1012-4R-PA: fiber staklo)
Dimenzije plovaka
Tip
Kuæište
Težina
Dubina potapanja
Radna temperatura
Pritisak (statièki)
&
BTL merni pretvaraèi
Konektori i pribor
Konektori
za standardni interfejs
A, C, E, G, P, M, I, S
1.17
Konektori
za CANopen
Konektori
za PROFIBUS-DP
'
BTL merni pretvaraèi
Konektori i pribor
1.17
Konektori za standardne interfejse A,C,E,G,P,M,I,S
Tip
BKS-S 78M-00
Naèin prikljuèenja
Lemljenje
Oblik
Broj žica x presek
Pin
1
2
Pogled 3
5
na
ženski
6
konektor 7
8
Ravan, muški
BKS-S 32M-XX
BKS-S 32M-C-XX
Lemljenje
Natièni kontakt
Ravan, ženski
7 x 0,25 mm2
Ravan, ženski
BKS-S 33M-XX
Ugaoni, ženski
Lemljenje
7 x 0,25 mm2
7 x 0,25 mm2
BKS-S 93-00
BKS-S 95-00
Ugaoni, ženski
Ugaoni, muški
Boja
žuta
siva
roze
zelena
plava
braon
bela
Konektori i pribor za CANopen
Konektor/pribor
Za seriju
Tip
BKS-S 92-00
BKS-S 94-00
Ravan, ženski
Ravan, muški
BTL5-H-___-S92
CANopen
BTL5-H-___-S92
CANopen
Pogled na
ženski
konektor
Pin
1
2
3
4
5
Signal
CAN_GND
+24V
GND (0V)
CAN_HIGH
CAN_LOW
Konektor/pribor
Za seriju
Tip
BKS-S 92-TA1
BTL5-H___-S 92
T-raèva, 2xženski, 1xmuški
BKS-S 92-R01 BKS-S 94-R01 BKS-S 92-16/GS92-_
CANopen
CANopen
završni
završni
otpornik ženski otpornik ženski
BTL5-H___-S 92
muško/ženski
nastavak
Pogled na
ženski
konektor
Pin
1
2
3
4
5
!
Signal
121Ω
121Ω
kabl 5x0,34/AWG22
dužine: 2;5 i 10 m
BTL merni pretvaraèi
Konektori i pribor
Konektori i pribor za PROFIBUS-DP
Konektor/pribor
BKS-S 103-00
BKS-S 105-00
Za seriju
BTL5-T1___-S103
BTL5-T1___-S103
BKS-S 103/
GS103-CP--xx
BTL5-T1___-S103
Pg9, IP67
kabl 2x0,64/AWG18
dužine: 0,3;2;5 i 10 m
IP 67
Tip
5-pin, ženski
Raspored
pinova/
signala
Upravljaèki Data GND
signali i
RxD/TxD-N(A)
podaci
RxD/TxD-P(A)
VP +5V
Napajanje +24V
i širm
0V (GND)
Masa PROFIBUS-DP
Širm od napajanja
Konektor/pribor
Raspored
pinova/
signala
Upravljaèki Data GND
signali i
RxD/TxD-N(A)
podaci
RxD/TxD-P(A)
VP +5V
Napajanje +24V
i širm
0V (GND)
3
2
4
1
5
1
3
4
Pg9, IP67
BKS-S 86-00
BTL5-T1_-S 103 BTL5-T1_-S 103 BTL5-T1_-S 86
Tip
muška/ženska
ekstenzija
S103 S103
5-pin 3-pin
BKS-S 105-R01 BKS-S 48-15-
Za seriju
5-pin, muški
1.17
završni
Napojni kabl
otpornik, muški 3-pin ženski
12-pin, muški
BKS-S 86-00
BTL5-T1___-S 86
12-pin, T-razdelnik, 2xženski,
1xmuški
S86
1
2
4
6
7
8
IP67
kabl 2x0,25/
AWG24
dužine:
2, 5 i 10 m
IP67
IP67
!
BTL merni pretvaraèi
Procesorske karte
1.18
Izl. signal
Serija
BTA-A, BTA-G BTA-C, BTA-E
Pozicija
analogni
analogni strujni
naponski
Brzina
analogni
analogni strujni
naponski
Ul. interfejs
P
P
Karakteri- Rezolucija
stike
0.1mV/0.2µA;
LED funkcinalni
displej;
podešavanje
nule 15%;
podešavanje
raspona 15%;
izlaz za brzinu;
relej alarma.
!
Rezolucija
0.1mV/0.2µA;
LED funkcinalni
displej;
podešavanje
nule 15%;
podešavanje
raspona 15%;
izlaz za brzinu;
relej alarma.
Serija procesorskih karti razvijena je za obradu signala sa
mernih pretvaraèa sa P interfejsom. Karte su dizajnirane u
Eurocard formatu za 19" rek.
Tehnièki podaci:
Prednosti:
- Vrednost pozicije
- Napon napajanja: 24
obnavlja se sa frekvenciVDC±20%,
jom 2 kHz, što stvara jako
- Sopstvena potrošnja:
malu grešku u merenju,
130…500 mA
- Radna temperatura:
- Visoka rezolucija (do
0…60OC
0.01mm) zahvaljujuæi
- Rezolucija: 0.1mV/0.2nA
mikroprocesorskoj obradi.
- LED indikacije
- Paralelni format binarni,
- 15% podešavanje nule
BCD ili Gray.
- 15% podešavanje
- Prenos signala bez smetopsega
nji može se vršiti za rasto- Izlaz za brzinu
janja do 500m izmeðu
- Ulazni signal: P interfejs
pretvaraèa i transmitera,
sa mernog pretvaraèa BTL.
- Kontrolni signali za
detekciju prekida kabla,
ošteæen/odvojen magnet.
BTA-D11
digitalni
BTA-H11
digitalni
BTA-S11
digitalni
BTM-_1
analogni
nema
nema
nema
analogni
P
P
P
P
Rezolucija
0.025mm;
DATAHOLD;
LED funkcinalni
displej;
ENABLE;
bus
kompatibilan.
Rezolu. 0.01mm;
BCD,binarni,Gr
ay kod;
podešavanje
nule;
signal smera;
DATA READY;
Min-Max.programiranje
ENABLE,DATA
HOLD;
bus kompatibilan;
serijski interfejs
za BDD displej.
Rezolu. 0.01mm;
prihvata 2 pretvaraèa;
16 prekidaèkih
izlaza;
“teach in”
programiranje;
“STAND ALONE”
/kompletan
pozicioni kontroler;
serijski interfejs
za BDD displej;
programabilan
preko PC i
BTASEDIT sofvera.
Rezolucija 16
bita;
do 4 magneta
na jednom
pretvaraèu
mogu se tretirati individualno;
analogni izlaz
za brzinu;
100% programabilan merni
opseg.
BTL merni pretvaraèi
Procesorske karte
Izlazni signali
Serija
BTA-A, BTA-G BTA-C, BTA-E
BTA-D11
BTA-H11
BTA-S11
Konektor
32pin,DIN 41612F
48pin,DIN 41612F
Napajanje
24 VDC ± 20%
Potrošnja
130 mA pri 24 VDC
max 24 mA
max.500 mA
max. 350 mA
Radna tem0...60OC
peratura
Frekvencija
1 kHz
2 kHz
0,75 kHz
merenja
Interfejs analogni
analogni
digitalni
digitalni
digitalni
naponski
napon, struja 20 bitni parale- 22-bitni
16 izlaza sa
lan binarni
paralelni BCD, 1 pretvaraèem,
binarni,
8 izlaza za
Gray kod,
svaki od 2
24-bitni
prikljuèena
sinhrono serijski, pretvaraèa
Rastoja tip A:
0...10V i 10...0V i TTL 5VDC
TTL 5VDC
TTL 5VDC
nje 0...10V i 10...0V tip C: 0...20mA PNP source
PNP source
PNP source
tip G:
tip E: 4...20mA drajver,
drajver,
drajver,
-10...+10V
10...30 VDC
10...30 VDC
10...30 VDC
Brzina analogni
±10V pri ±2,5m/s
Pribor
(naruèuje
se
posebno)
48-pinski držaè karte
oblik F/627164
BTM-_1
1.18
max. 300 mA
2 kHz
analogni
napon ili
struja
analogni
napon ili
struja
analogni ±10V
podesiv pri
narudžbi
min.10mm/s
max 10m/s
48-pinski držaè PVC kuæište za
karte
montažu na
oblik F/627164, šinu EN50022-35
softverski paket
BTASEDIT/553319
Narudžbeni kod za analogne procesore
Narudžbeni kod za digitalne procesore
BTA-A1y- xxxx- E
y (izlazni signal):
0- rastuæi (samo za strujni izlaz)
7- opadajuæi (samo za strujni izlaz)
1- rastuæi/opadajuæi (samo za naponski izlaz
x(nazivna dužina) u (mm)
BTA- D11-yyy
y (izlazni signal) za BTA-D,BTA-S:
200 - Source-driver(PNP sa SCP 10…30V)
300 - TTL izlaz tri-state
y (izlazni signal) za za BTA-H:
240 - Source-driver (PNP sa SCP,10...30V i 24-bitnim SSD
340 - TTL izlaz tri-state i 24-bitni prenos (SSD)
Narudžbeni kod za analogne modulee
BTM-y1-nnn-VM-mmmm
y(izlazni signal)
nnn (verzija)
A 0...10V, 10...0V
001 1 analogni izlaz,
-10...10V, 10...-10V
002 2 analogna izlaza,
ili
E 4...20mA,20...4 mA
003 3 analogna izlaza
0...20mA, 20...0mA
004 4 analogna izlaza
1 magnet bez brzine
2 magneta bez brzine
1 magnet sa brzinom
3 magneta bez brzine
4 magneta bez brzine
mmmm (brzina)
0010-9999
npr. 0500- pri brzini od
500 m/s izlaz je 10V
!!
BTL merni pretvaraèi
BUS interfejs sa pozicionim modulom i
BDD Digitalni displeji i kontroleri
1.19
PMT pozicioni
modul namenjen je da spoji
BTL5-I1 pretvaraèe i interfejs
module:
Od 1 do 4 BTL5-I1 pretvaraèa mogu
se prikljuèiti na PMT pozicioni
modul. Po potrebi se mogu dodavati I/O I analogni moduli. Trakasti
kablovi se koriste za aktuelnu PM
bus konekciju ili do RS interfejs
modula.
Proizvodjaè bus i interfejs modula
je ENTRELEC SCHIELE, Hornberg,
Nemaèka.
BDD-07-9
- 6 cifreni
- LED displej 12mm visine crveni,
- izborno mm/inè
- DIN kuæište za panel montažu
(pribor ukljuèen)
!"
- InterBus-S DIN EN 50254
- PROFIBUS-DP DIN EN 50170
- MODBUS
- CANopen
- DeviceNet
- serijske interfejse RS 232/485.
Tehnièki podaci:
- Rezolucija….10mikrona
- Frekvencija merenja….max 0.5s
(2kHz)
- Ultrasonik gradijent
korekcija..podesiva na BUS
- Adresiranje…automatsko,
prema fizièkom rasporedu
- Selekcija podataka…jedan BTL
aktivan u svakom trenutku,aktiviranje BTL preko busa
- Prikljuèak: kleme 2 x 2,5 mm
broj BTL5-I1…. Max.4 optokaplerski
izolovani
- Napon napajanja: 24VDC+10%
- Sopstvena potrošnja: interno
250 mA(5V) preko Schiele busa
eksterno 50mA(24V) BTL5-I1
- Radna temperatura: 0…55C
- Sertifikacija:No.29 za InterBus-S
BDD-AM-10-1-P,
BDD-AM-10-1-SSD
BDD-CC 08-1-P,
BDD-CC 08-1-SSD
- 7 1/2 cifreni displej sa znakom,
- LED displej 14 mm visine crveni
- Skaliranje pokazivanja
- Varijabilna decimalna taèka,
- Podesiva nulta taèka,
- Napon napajanja 10..32V,
- 2 programabilna relejna izlaza
definisana kao:
- graniène pozicije/komparator,
- 2 taèkasti (ukljuèen na donjoj,
iskljuèen na gornjoj vrednosti)
- 1 više funkcijski ulaz,
- eksterno zadavanje nule,
- pamæenje prikazane vrednosti,
- PVC kuæište za panel montažu
(pribor ukljuèen)
- 8 programabilnih izlaza,
- 8 prekidaèkih taèaka moguæe,
- LED displej, 14 mm crveni,
- 7 segmentni, 6 pozicija,
- LED indikacija statusa na prednjoj
ploèi,
- 300 prekidnih taèaka u 15 programa,
- podesiva nulta taèka,
- statièko i dinamièko zadavanje sa
vremenskom kompenzacijom,
- više BDD-CC 08 može se vezati
paralelno,
- ugraðeno napajanje za pretvaraè
300 mA 24V,
- PVC kuæište za panel montažu
(pribor ukljuèen)
BAW Analogni induktivni senzori
Analogni senzori daju analogni naponski ili strujni signal koji je proporcionalan rastojanju senzora od objekta u
aktivnoj zoni senzora. Izlazni signal je linearan u celom radnom podruèju.
Primena: merenje rastojanja i debljine, merenje širine trake, pozicioniranje, brojanje, selekcija komada razlièite
velièine.
Odlike: kuæišta od M8 do 80 x 80, merne oblasti od 1....50 mm, beskontaktni apsolutni princip merenja, visoka
preciznost i ponovljivost, nizak temperaturni drift.
Aksijalno primicanje
Detekcija rotacionih
objekata
Popreèno primicanje
promena rastojanja
menja izlazni signal
ekscentrièni bregovi i
neravnine menjaju
izlazni signal
detekcija veæih
pomeranja pomoæu
kose ravni
2
Detekcija razlièitih
materijala
pri konstantnom
razmaku izlazni signal
se menja za razlièite
materijale
Dijagram zavisnosti izlaznog signala od
rastojanja
Kontrola istrošenosti
koèionog diska
pomoæu analognon
senzora sa 3 prekidaèka izlaza
!#
BAW Analogni induktivni senzori
Tehnièki podaci:
Nazivni napon: 24VDC
Napajanje: 15...30VDC
Otpor potrošaèa: za naponski izlaz >2 kΩ, za strujni izlaz <0,5 kΩ
Radna temperatura: -10...+70OC
Temperaturni drift: <=5% od max. izlazne vrednosti
Stepen zaštite: IP67
Maks.nelinearnost: ±3% od maks. izlaznog signala
Zaštita od kratkog spoja i suprotnog polariteta: da
Materijal: prohrom za M8, mesing za ostale serije
2
Izgled
Merni
opseg
(mm)
0.5...2 R
0.5...1.5
0.5...1.5
0.5...2
0.5...2
0.5...2 R
0.5...2
0.5...2
1...4 R
1...4 R
1...5 R
1...5
1...5
1...5 R
1...5
1...5
1...5
1...5
2...8 R
2...10 R
0...20
0...50
Dimenzije
(mm)
Izlaz
Prikljuèak
Narudžbeni kod
fi 6.5 x 30.5
M8 x 51.5
M8 x 51.5
M12 x 65
M12 x 65
M12 x 65
M12 x 65
M12 x 65
M12 x 65
M12 x 65
M18 x 65
M18 x 65
M18 x 65
M18 x 44.5
M18 x 76.5
M18 x 44.5
M18 x 36
M18 x 36
M18 x 65
M30 x 44.5
PG36 x 70
80x80x40
0...10V
0...10V
0...10V
0...10V
0...10V
0...10V
0...20mA
0...20mA
0...10V
0...10V
0...10V
0...20mA
4...20mA
0...10V
0...10V
0...10V
0...10V
0...10V
0...10V
0...10V
0...10V
0...10V
Kabl 3m 4x0.14
Kabl sa konektorom M12
Kabl
KonektorM12
Kabl sa konektorom M12
Kabl
Kabl sa konektorm M12
Kabl
Kabl sa konektorom M12
Kabl
Konektor M12
Konektor M12
Konektor M12
Konektor M12
Kabl 7 x 0.14
Konektor M12
Kabl sa konektorom M12
Kabl
KonektorM12
Konektor M12
Konektor M12
Konektor M12
BAWG06EE-UAF20B-EP03-K
BAW M08EI-UAD15B-BP005-GS04
BAW M08EI-UAD15B-BP03
BAW M12MI-UAC20B-S04G
BAW M12MG2-UAC20B-BP00,5-GS04
BAW M12MG2-UAC20B-BP03
BAW M12MG2-IAC20B-BP00,5-GS04
BAW M12MG2-IAC20B-BP03
BAW M12MF2-UAC40F-BP00,5-GS04
BAW M12MF2-UAC40F-BP03
BAW M18MI-UAC50B-S04G
BAW M18MI-IAC50B-S04G
BAW M18MI-ICC50B-S04G
BAW M18ME-UAC50B-S04G
BAW M18Mi2-UAC50B-BP05-002
BAW M18ME-UAE50B-S04G-K
BAWM18ME-UAC50B-BP00,5-GS04
BAW M18ME-UAC50B-BP03
BAW M18MG-UAC80F-S04G
BAW M30ME-UAC10B-S04G
BAW MKZ-471.19-S4
BAW MKK-050.19-S4
Analogni senzori sa bežiènim prenosom
senzor
transmiter
izlazni senzor
Senzori sa oznakom R u koloni za domet mogu se povezati sa transmiterom RNT 1803-VS 10-PU-05, koji bežièno
prenosi informaciju izlaznom senzoru RNE 1803A-PU-05 sa izlazom 0...10VDC. Maksimalno rastojanje izmeðu
transmitera i izlaznog senzora je 2.5 mm.
Dodatni temperaturni izlaz
Senzori sa oznakom -K na kraju narudžbenog koda, imaju dodatni naponski
izlaz proporcionalan temperaturi, prema prikazanom dijagramu. U oblasti
temperatura +10...+60OC, temperaturni drift se smanjuje na manje od 2%.
!$
BAW Analogni induktivni senzori
Dodatna 3 digitalna izlaza - dva senzora u jednom kuæištu
Analogni senzor BAW M18MI2-UAC50B-BP05-002 pored
naponskog izlaza ima još tri programabilna digitalna izlaza za
graniène vrednosti. Na taj naèin se rešava problem kontrole
odreðenih pozicija samo sa jednim senzorom, bez dodatnih
analognih modula u PLC. Zadavanje graniènih vrednosti u
aktivnoj zoni 1...5 mm vrši se daljinski preko programera BES
516-4 po "teach in" metodi (potvrdjivanje željene vrednosti pritiskom tastera na programeru) .
Ponovljivost je manja od 0,1mm, a histerezis je manji od
0,3mm.
Dozvoljena struja za prekidaèke izlaze je 20 mA za svaki izlaz.
LED diode na senzoru prikazuju stanje pojedinih izlaza.
2
BES 516-4 programer
Analogni kontroler sa 3 izlaza
Kontroler BES 516-611-A-1 daje tri tranzistorska izlazna signala, koji se aktiviraju u zavisnosti od velièine ulaznog signala u kontroler (0...10 mA, 0...20mA, 0...10V).
Zadavanje taèki ukljuèenja vrši se preko potija na kontroleru za svaki izlaz pojedinaèno.
Napajanje senzora vrši se iz kontrolera.
BES 516-611-A-1 - Analogni kontroler
Napajanje: 24 VDC
Ulazni otpor: 308 Ω/10mA pin2
154 Ω/20mA pin3
13 kΩ/0...10V pin4
Dimenzije: 74x45x120 mm
Montaža: na šinu 35 mm
Izlaz: PNP ili NPN, 200 mA
Šema prikljuèenja senzora
Standardni modeli
3 dodatna digitalna izlaza
Temperaturni izlaz
boje žica: bn-braon, bu-plava, bk- crna, wh-bela, rd-crvena, ye-žuta, gn-zelena.
!%
BIL induktivni pretvaraèi kretanja
BIL je novi pozicioni senzor povratne sprege za dužine do 60 mm.
Ovaj induktivni pretvaraè meri bez kontakta i daje aposutni analogni izlazni
signal sa pasivnim pozicionim markerom.
Promena pozicije do 60 mm i visoka rezolucija omoguæuju primenu na:
- robotima,
- cilindrima za stezanje,
- za merenje protoka.
Pošto je merenje beskontaktno, nema habanja senzora .
Zalivena elektronika i senzor omoguæuju primenu u vrlo teškim uslovima sa
velikom vlagom.
Kompletna elektronika, bazirana na najnovijoj mikroprocesorskoj tehnologiji, integrisana je u kuæište senzora dimenzija 15 x 15 x 95 mm.
3
Narudžbeni kod:
BIL AD0-P060A-01-S75
Tehnièki podaci:
Nazivni napon: 24VDC
Napajanje: 15...30VDC
Nazivni napon izolacije: 75 VDC
Izlazni signal: 0...10 VDC
Otpor potrošaèa: >2 kΩ
Radna temperatura: -10...+75OC
Stepen zaštite: IP67
Zaštita od suprotnog polariteta: da
Materijal: PA 6.6.
Odgovarajuæi konektor (naruèuje se posebno): BKS-S 75-PU-xx (xx-dužina kabla u m)
navoj M8 x 1, komplementarni izlaz, bez LED
Pozicioni marker i konektor
Narudžbeni kod
Materijal kuæišta
Kabl/Stepen zaštite
!&
BIL 000-MH-A
BIL 001-MH-A
BKS-S 75-3-PU-xx
xx-dužina kabla u mm
tvrdi ferit
-
tvrdi ferit
-
zeleni PVC/PUR
4 x 0,.29 mm2 IP 67
BOD distantni optièki senzori
Merenje rastojanja do 6000 mm
Distantni optoelektrièni senzori serije BOD daju izlazni kontinualni naponski ili strujni signal proporcionalan rastojanju objekta od senzora.
Distantni senzori su difuzni senzori koji mere rastojanje objekta od senzora po principu triangulacije za manja rastojanja (BOD 6K i BOD 26K) i princip merenja vremena propagacije za veæa rastojanja ( BOD 63M I BOD 66M).
Zahvaljujuæi principu merenja, boja i sjajnost objekta ne utièe na izmerene vrednosti.
Mali preènik svetlosnog snopa omoguæuje detekciju vrlo malih objekata. Svi distantni senzori emituju vidljivi zrak,
èime se znaèajno olakšava podešavanje.
Laserski senzori pripadaju zaštitnoj klasi II, koja nije štetna za zdravlje ljudi.
Distantni senzori mogu se koristiti za proveru dimenzija (dužina, visina, širina), detekcija nivoa, stanje istrošenosti
alata, kontrola površine, detekcija objekata sa razlièitim bojama
Dva senzora u jednom kuæištu - merenje i detekcija
Pored kontinualnog izlaznog signala, veæina senzora ima i dodatni prekidaèki izlaz koji se aktivira na
podešenom graniènom rastojanju. Serija BOD 63M ima i dodatni alarmni izlaz.
prekidaèki izlaz
analogni izlaz
Tip
Merni opseg (mm)
BOD 6K
20...80
Dimenzije (mm)
Izgled
Elektrièni podaci
Analogni izlaz
Prekidaèki izlaz
Struja prekidaèkog
izlaza
Naèin podešavanja
Zaštita od kratkog
spoja i suprotnog
polariteta
Napon napajanja
Sopstvena potrošnja
4
BOD 63M
500..6000
20x32x12
BOD 26K
45...85, 30..100,
80...300
50x50x17
0...10V
PNP,NO/NZ
0...10V
nema
0..10V/4..20mA
PNP NO
100 mA
nema
200 mA
1...10V/4...20mA
PNP NZ + alarmni
PNP NO
250mA
teach-in (taster)
da
4-obrtni poti
da
4-obrtni poti
da
teach-in(daljinski)
da
15...30 VDC
30 mA
18...28 ili 18...30VDC
35 mA
15...30 VDC
100 mA
18...30VDC
150 mA
90x70x35
BOD 66M
100..600
200..2000
73x90x30
!'
BOD distantni optièki senzori
Merenje rastojanja do 6000 mm
Optièki podaci
Vrsta zraka
Talasna dužina
Dozvoljeni osvetljaj
Preènik svetlosnog
snopa
Linearnost
Rezolucija
Vremenski podaci
Zadrška ukljuèenja/
iskljuèenja
Frekvencija ciklusa
4
Podaci o ambijentu
Stepen zaštite
Radna temperatura
Certifikat
Mehanièki podaci
Materijal kuæišta
Prikljuèak
Materijal soèiva
Težina
Podaci za naruèivanje
Narudžbeni kod
5 x 5 mm na 60mm
laser vidljivi
670 nanom
5.000 lux
< 0.9mm na 65mm
< 5%
< 7%
< 3%
< 1%
laser vidljivi
650 nanom
10.000Lux
5mm na 3m, 10mm
na 6 m
< 1,5%
< 2mm
0.5 ms
1 ms
< 70ms
< 100 ms
1000 Hz
LA01- 400Hz
LA02- 40Hz
100 Hz
100 Hz
IP67
-20...60OC
CE, cULus
IP67
-10...60OC
CE, cULus
IP65
-10...55OC
CE
IP65
-20...55OC
CE
plastika
konektor M8
PMMA
120g
plastika
konektor M12 ili kabl
PMMA
40g
metal
konektor M12
staklo
260g
metal
konektor M12
staklo
380g
Merni
opseg
napon
20...80
+
20...80
BOD 26K-LA01-C-06
45..85
BOD 26K-LA01-S4-C
BOD 26K-LA02-C-06
BOD 26K-LA02-S4-C
Analogni izlaz
mm
BOD 6K-RA01-S75-C
BOD 6K-RA01-C-02
45..85
45..85
45..85
+
BOD 63M-LA01-S115
500..6000
BOD 63M-LA11-S115
500..6000
+
200..2000
+
BOD 63M-LB01-S115
BOD 63M-LB11-S115
BOD 66M-LA04-C-S92K
500..6000
500..6000
+
NPN
+
NO
NZ
+
+
+
+
< 0,5%
< 5 mm
Frekv. Prikljuèak
prek.
izlaza
200
200
kabl
kabl
kabl
konektor
+
konektor
+
konektor
+
konektor
+
+
konektor
konektor
+
80..300
80..300
PNP
Funkcija izlaza
laser vidljivi
660nanom
50.000 lux
3 x 12 mm na 2 m
+
BOD 26K-LB05-S115-C
BOD 26K-LBR05-S115-C
Prekidaèki izlaz
nema
+
30..100
30..100
struja
+
BOD 26K-LB04-S115-C
BOD 26K-LBR04-S115-C
"
vidljivi
660 nanom
+
+
+
+
+
+
+
+
100
+
100
+
+
+
100
100
konektor
konektor
konektor
konektor
konektor
10...100 konektor
BKS-S134
BOD distantni optièki senzori
Merenje rastojanja do 6000 mm
Konektori i držaèi za distantne senzore
(naruèuje se posebno)
Tip konektora
Za senzore
Broj i presek žica
Izgled konektora
BKS-S 75-3-PUBOD 6K
4 x 0,25 mm2
BKS-S 19-14-PU-05
BOD 26K
4 x 0,25 mm2
BKS-S 139-PU-05
BOD 63M
8 x 0,25 mm2
BKS-S 134-17-05
BOD 66M
5 x 0,25 mm2
IP 67
BOS 6-HW-1
IP 67
BOS 26-HW-1
IP 67
BOD-63-HW-1
IP 67
BOD-66-HW-1
4
Šeme prikljuèenja
Stepen zaštite
Tip držaèa
Izgled držaèa
"
BDG Inkrementalni enkoderi
BDG inkrementalni enkoderi pretvaraju mehanièko rotaciono kretanje u elektronske impulse. Izlazni signal omoguæuje odreðivanje smera obrtanja, merenje brzine, puta i ugla. Princip rada je beskontaktni što obezbeðuje dugotrajan
rad bez habanja i održavanja. Na osovinu enkodera postavljena je podeona
staklena ploèa sa zarezima po obodu- broj zareza odgovara broju impulsa po
jednom obrtaju osovine. Na izlazu se dobijaju dve povorke pravougaonih
impulsa (kanal A i kanal B), meðusobno pomerenih za 90 el.stepeni, i jedan referenti impuls po obrtaju kao treæi izlaz (kanal R). Svi enkoderi, izuzev ekonomik
serije, daju i invertovane kanale A,B i R na izlazu.
5
izlazni signali
Line-Driver (napajanje 5 VDC+-5%) Push-pull napajanje 10…30 VDC
Nivo signala pri Unap= +5 VDC
Uhigh>=2.5V Ihigh>=20mA
Ulow<=0.5V
Ilow<=20mA
Nivo signala pri Unap=24VDC
Uhigh>= 22.0V Ihigh<=40mA
Ulow <= 50mA Ilow<=50mA
Enkoderi su dizajnirani za industrijske aplikacije, u robusnom aluminijumskom kuæištu, sa perfektno dihtovanom
osovinom u stepenu zaštite IP 67(IP65).
Tehnièki podaci
Napon napajanja/tip izlaza: +5 VDC/ line-driver ili 10…30 VDC/push-pull
Izlazni signali: 2 kanala A i B pomereni za 90 el.stepeni + 1 ref.impuls po obrtaju+ invertovani signali
(Ekonomik verzija bez invertovanih signala- za serije 61 I 63)
Maksimalni broj impulsa/obrtu: 10.000 (za Ekonomik verziju 1000)
( za neke serije sa internom podelom do 500.000)
Elektrièni prikljuèak: kabl 1m ili konektor na kuæištu, aksijalni ili radijalni
Maksimalna brzina obrtanja: 12.000 n/min( za Ekonomik seriju 6.000 n/min)
Radna temperatura: 0…70OC (opciono -20…+110OC)
Narudžbeni kod:
B
1
D
2
G
3
4
6
5
3
6
6
7
0
8
9
1
10
11
0
12
5
13
14
E
15
16
1
17
0
18
0
19
0
20
21
Podaci za naruèivanje
1..3
BDG - inkrementalni encoder
5,6
serija - 59, 60, 61, 63, 64, 83, 87, 91, 92
7,8
preènik osovine 60- 6mm, 10- 10mm
10
prikljuèak:
0- konektor aksijalno na kuæištu, 1- kabl aksijalno 1m
2- konektor radijalno na kuæištu 3- kabl radijalno na kuæištu
12,13 napon napajanja 05- 5V, 10-30- 10…30VDC
15
posebna izvodjenja E-ekonomik verzija, E190- ekonomik verzija sa konektorom na kuæištu
17…20 broj impulsa
22,23 stepen zaštite
"
6
22
5
23
BDG Inkrementalni enkoderi
Enkoderi sa osovinom
Oblik
Spoljni preènik
x dužina (mm)
64
61
fi 35x50
fi 58x51
63
fi 58x60
60
59
83
63x63x70.5
fi 63.5x 70.5
fi 80x 70.5
Preènik osovine Naèin montaže
x dužina osovine
(mm)
fi 6x13
Centrirni prsten
fi 10x20
Prirubnica sa
centr.prstenom
fi 36mm
fi 6 x10
Prirubnica sinhro
fi 10 x19.5
fi 9.52x 22
Kvadr. prirubnica
fi 9.52x 22
Prirubnica
fi 10x 20
Prirubnica
Enkoderi bez osovine
Oblik
Spoljni preènik x Unutrašnji
dužina (mm)
preènik (mm)
Naèin montaže
91/92
87
Prirubnica
Centrirni prsten
fi 58x 51
fi 76x 36
fi 58x 51
fi 76x 30
Osni razmak
Tip
rupa za
fiksiranje (mm)
25
BDG 6460
fi 48
BDG 6110
fi 42
52.4x52.4
Fi 47.6
Fi 60
BDG 6360
BDG 6310
BDG 6009
BDG 5909
BDG8310/8360
5
Osni razmak
Tip
rupa za
fiksiranje (mm)
20
BDG 9106/9206…12
15
BDG 8712…27
Dimenzije
BDG 6110
BDG 6310/6360
"!
BDG Inkrementalni enkoderi
Oznaka signala
+ UB
+UB sensor
0V
0V sensor
5
A
A invert
B
Binvert
R
Rinvert
Širm
Standardna verzija
Boja žice
Pin u konektoru
Presek u kablu mm2 KPT-02E-12-8P
Braon
E
0,5
Plava
E
0,14
Bela
F
0,5
Bela
F
0,14
Braon
D
0,14
Zelena
C
0,14
Siva
A
0,14
Roze
B
0,14
Crvena
G
0,14
Crna
H
0,14
Bezbojna
-
Ekonomik verzija
Boja žice
Konektor E190
Presek u kablu mm2
Braon
2
0,5
Bela
0,5
1
Zelena
0,14
3
Žuta
0,14
4
Siva
0,14
5
Bezbojna
Kuæište
Elastiène spojnice
Preporuèljivo je da se spajanje osovine enkodera sa pogonskom osovinom vrši pomoæu elastiène spojnice.
Oznaka za naruèivanje: BDG-MK-09-D1-D2
""
Oznaka za naruèivanje: BDG-MK-20-D1-D2
BRG Apsolutni enkoderi
BRG apsolutni enkoderi pretvaraju mehanièku poziciju na krugu u jedinstveno definisan elektrièni signal.
Vrednost signala se poveæava sa obrtanjem osovine enkodera u smeru kazaljke na satu. Zavisno od tipa
enkodera, ovaj signal sastoji se od reèi dužine do 11 bita. Maksimalna rezolucija je 1024 pozicije po obrtaju.
Postoje dva tipa enkodera BRG:
- enkoderi ugla i
- enkoderi ugaone pozicije.
Enkoderi ugla daju odreðenu jednoznaènu kodnu kombinaciju (apsolutni kod) za svaku poziciju na krugu od
360 stepeni.
Enkoderi ugaone pozicije daju odreðenu kodnu kombinaciju (apsolutni kod) za odreðene ugaone pozicije.
Ovaj tip se primenjuje za magacine alata, revolver glave, podeone ploèe. Enkoder nema definisan signal za
ostale pozicije na krugu
Tehnièki podaci:
Napon napajanja: 15…30 VDC
Maksimalna brzina: 6.000O/ min.
Radna temperatura: 0…60OC
Stepen zaštite: IP67
Serija
Preènik osovine(mm)
Dužina osovine
Tip montaže
Dimenzije kuæišta
Funkcija
BRG-A
Pozicija po obrtaju
Max.frekv. prekidanja
Prikljuèak - kabl
Prikljuèak - konektor
B
1
R
2
G
3
4
A
5
Podaci za naruèivanje
1…3
5
7
9,10
12
14,15
BRG-E
BRG-B
fi 6
13
BRG-D
6
12,3
Sinhro prirubnica
fi 78 x 66
fi 50.8 x 64
fi 50.8 x 63
9-bitni enkoder 10-bitni enkoder 8-bitni enkoder 6-bitni enkoder 8-bitni enkoder
ugla i pozicije
ugla
ugla +dodatne
pozicije
ugla i pozicije
funkcije
9+1 izlaz
10 +2 izlaza
8 izlaza
6 izlaza
8 izlaza
push-pull
push-pull
PNP
PNP
PNP
Max. 512
Max.64
Max. 256
Max.25kHz
Max.25kHz
Max.25kHz
Max.1,5kHz
Max.25kHz
Radijalni
Aksijalni/
Radijalni
Aksijalni
Radijalni
Radijalni
Aksijalni
Aksijalni
Aksijalni
Aksijalni
Izlaz
Narudžbeni kod
BRG-C
fi 10 mm
15 mm
6
3
7
8
W
9
A
10
11
A
12
BRG apsolutni encoder
model: A- 9 bitni encoder ugla i pozicije
B- 6 bitni encoder ugla
C- 10 bitni en. ugla+dodatne funkcije
D- 8 bitni encoder ugla I pozicije
E- 8 bitni encoder ugla I pozicije
fabrièki broj 3
izlazni kod
model: A/C- model A
B- model B
P- model C
D- model D
E- model E
broj pozicija
13
3
14
17,18
20
22
24
2
15
16
E
17
P
18
19
G
20
21
R
22
23
S
24
paritet: EP-parni
OP- neparni
00- nijedan
izlaz:
P- PNP logika za BRG-B,D,E
G- push-pull za BRG-A,G
smer rotacije gledano sa osovine
L- levi
R- desni (u smeru kazaljke)
0- neutralni (za BRG-C)
prikljuèak
S-aksijalni konektor
R- radijalni konektor
K- kabl radijalni 2m
KA- kabl
"#
BRG Apsolutni enkoderi
Raspored signala i pinova i boje žica u kablu
Signal
Kanal
+Vs
0V
Stop
Read,strobe
Kod 2exp0
Kod 2exp1
Kod 2exp2
Kod 2exp3
Kod 2exp4
Kod 2exp5
Paritet
Home
6
Smer(ulaz)
Izbor(ulaz)
Gore/dole
Širm
BRG-A
+Vs A Braon
0V B Plava
1 C Crna
2 D Bela
3 E Žuta
4 F Zelena
5 G Ljubièasta
6 H Roze
7 J Siva
8 K Crvena
9 L Siva/pin
10 M Crveno/plava
11
BRG-B
11
12
1
2
3
4
5
6
Broj pina /boja žice
BRG-C
BRG-D
A Braon
A Braon
B Plava
B Plava
C Crna
C Crna
D Bela
D Bela
E Žuta
E Žuta
F Zelena
F Zelena
G Ljubièasta
G Ljubièasta
H Roze
H Roze
J Siva
J Siva
K Crvena
K Crvena
L Siva/pin
M Crveno/plava
Bela/žuta
Braon/zelena
Bela/zelena
Žuta/braon
Širm/bezbojna
BRG-E
A Braon
B Plava
C Crna
D Bela
E Žuta
F Zelena
G Ljubièasta
H Roze
J Siva
K Crvena
L Siva/pin
M Crveno/plava
Tabela kodova
Broj
Kod
pozicija
4
Binarni
6
Binarni
10
Binarni WSA 10
8
12
16
20
24
30
32
36
40
48
60
64
80
84
"$
BRG
A/E
Binarni WAA 8
Binarni WAA 12
Binarni WBE 16
Binarni WKA 20
Binarni WNA 24
Binarni WBA 30
BRG
B/D
WNB 4
WFB 6
Broj
Kod
uglova
64 Gray
090
BCD
WOB 10
120
Binarni WBA120
WAD 16
180
WBD 24
180
WBB 8
WBD 12
WMB 20
96
120
180
WAD 30
256
Binarni WAA 36
WAD 36
360
Binarni
WAD 48
Binarni WAA 32
Binarni WBA 40
Binarni WBA 60
Binarni WAD 64
BCD
WHA 80
Binarni WGA 84
BRG
A/E
WAD 60
256
360
360
512
512
512
BRG
B/D
WAD 64
Binarni WBA 96
BRG
C
WBP 090
BCD
WBP 120
BCD
WBP 180
Binarni WBA128
Gray
WAD 180
Gray
WAD 256
BCD
WBP 360
Binarni
Binarni
Gray
Binarni
BCD
Gray
WCP 256
WAP 360
WGP 360
WAP 512
WBP 512
WGP 512
Broj
Kod
uglova
720
720
BRG
C
Binarni WAP 720
BCD
WBP 720
1000 Binarni WAP 1000
1000 Gray
WGP 1000
1024 Gray
WGP 1024
1024 Binarni WAP 1024
BRG Apsolutni enkoderi
Izlazni stepen
BRG-A i BRG-C
BRG-B
BRG-D i BRG-E
BRG-B
BRG-D
6
Dimenzije kuæišta
BRG-A, BRG-C i BRG-E
"%
Dodatak
Standardni i zaštite
BALLUFF ima proizvodne pogone i prodajnu mrežu na svim kontinentima i zadovoljava najvažnije nacionalne
i regionalne standarde propisane za niskonaponsku opremu.
M NEMA
BALLUFF je èlan National Electrical Manufacturing Association (NEMA), koja propisuje standarde za elektro industriju.
M ISO 9001
ISO 9000 je serija standarda razvijena od International Organization for
Standardization koji definišu sistem kvaliteta. BALLUFF je ugradio i održava sistem kvaliteta
prema ISO 9001 standardu. ISO 9001 propisuje sistem kvaliteta za dizajn, razvoj, priozvodnju,
instalaciju i proizvodnju proizvoda. BALLUFF je sertifikovan za ISO 9001 pod brojem 19279-01.
M CE
Ovaj znak pojavljuje se na veæini BALLUFF proizvoda i oznaèava se kao uslov za
prodaju nekog proizvoda na evropskom tržištu. BALLUFF ima sopstvenu laboratoriju akreditovanu
za ispitivanje proizvoda I pridruživanje CE znaka.
7
M UL
Prema ovom standardu proizvodi se testiraju sa aspekta ispunjavanja uslova sigurnosti. BALLUFF nudi C- UL sertifikovane proizvode koji zadovoljavaju UL i CSA ( Canadian Standards Association).
M FMS
Standardi koji su razvijeni da spreèe štete od požara i drugih opasnosti. BALLUFF Namur senzori
i pojaèavaèi zadovoljavaju FMS standarde
M Zaštita šivotne sredine
Od 2000 godine u skladu sa DIN EN ISO 14001 BALLUFF se strogo pridržava preporuka za zaštitu životne sredine, štednjom energije i izborom sirovina za izradu proizvoda.
M DAR
BALLUFF razvojne laboratorije rade u skladu sa ISO/IEC 17025 i ovlašæene
su od strane DATech-a za proveru elektromagnetne kompatibilnosti proizvoda (EMC).
M Alpha
ALPHA je asocijacija za testiranje niskonaponskih ureðaja.
M IP STEPEN ZAŠTITE
IP oznaka se odnosi na stepen zaštite koji pruža oklop ureðaja. Ova oznaka daje podatke o
stepenu zaštite u odnosu na èvrste objekte (ljudi, oruða, prašina i.t.d.) kao i u odnosu na vodu. Stepen zaštite
je oznaèen brojevima nakon oznake IP èiija se objašnjenja nalaze u tabeli ispod.
I karakteristièni broj
Oprema je zaštiæena od
prodora èvrstog tela.
0
1
2
3
4
5
6
"&
(nezaštiæen)
preènik > 50 mm
preènik > 12,5 mm
preènik > 2,5 mm
preènik > 1,0 mm
zaštiæen od prašine
potpuno zaštiæen
od najfinije prašine
II karakteristièni broj
Osoblje je zaštiæeno od kontakta Oprema je zaštiæena od prodora
sa aktivnim delovima ureðaja.
vode bez ošteæenja.
(nezaštiæen)
dlanovi
prst
Ø 2.5 mm alat
Ø 1 mm žica
Ø 1 mm žica
Ø 1 mm žica
0
1
2
3
4
5
6
7
8
(nezaštiæen)
Vertikalno padanje vode
Padanje vode (15° ugao)
Kiša
Zapljuskivanje vodom
Mlaz vode
Snažni mlaz vode
Privremeno potapanje
Dugotrajno potapanje
Download

1 2 3 4 5 6 7 E