ANALOGNI URE\AJI ¨ PRETVARA^I SIGNALA
CONTROL
PRETVARA^ STRUJNOG SIGNALA A/mA TIP PSS
·
Galvansko razdvajanje izmeðu ulaza i napajanja, izlaza i
napajanja, ulaza i izlaza
·
Izlazni signal je linearan sa ulaz nom strujom
C
Pretvaraè je relizovan u standardnim kutijama za ugradnju
na nosaè 35 DIN 46277 ili kao utièni modul za sistem ES
902
C Napajanje 24 V/115 V/230 V,AC 48 do 62 Hz
24V,DC (kod ES 902 samo 24V,DC)
Primena
Merni pretvaraè struje pretvara redukovani strujni signal (0-5A)
dobijen od strujnog transformatora u standardni izlazni strujni
signal 0/4 - 20mA..
Ulaz i izlaz su od napajanja galvanski odvojeni, a takoðe je galvanski odvojen ulaz od izlaza.
Merni pretvaraè je podesiv unutar deklarisanih granica.
Opis i na~in rada
Na Slici je prikazana blok šema mernog pretvaraèa.
4
Napon napajanja mernog pretvaraèa dobija se iz naizmeniène
ili jednosmerne mreže.
Kod jednosmernog napajanja, napon mreže od 24V DC se
Najpre u DC konvertoru pretvara u naizmenièni napon, zatim
Ispravlja i stabilizuje u odgovarajuæe konstantne i referentne
napone.
Blok {ema
Tr
A1
D
A2
F
Iz strujnog reduktora dovodi se struja 0-5 A u ulazni transfor-
A3
mator za redukciju Tr i galvansko odvajanje ulaza od i zlaza.
Redukovani strujni signal se obraðuje u pojaèavaèu A1. U diod-
"NULA"
nom ispravljaèu D, obraðeni signal se i spravlja i filtrira
=
Uref
filtrom F.
"OPSEG"
Ucon
G
Izlazni pojaèavaè A2 na svom izlazu daje standardnstrujni signal 0-20 mA ili 4-20 mA.Trimer potenciometrom "OPSEG"
vrši se podešavanje kraja mernog podruèja.
Trimer potenciometrom "NULA" vrši se podešavanje poèetka
mernog podruèja.
4/13
Mtr (Conv.)
ulazni transformator za redukciju i galvansko odvajanje ulaza od izlaza
Tr
mre`ni transformator, kod naizmeni~nog napajanja
Mtr
Conv. konvertor, kod jednosmernog napajanja
G
ispravlja~
Ucon. stabilizator pozitivnog i negativnog napona
Uref. izvor referentnog napona
ulazni poja~ava~
A1
diodni ispravlja~
D
filter
F
A2
izlazni poja~ava~
poja~ava~ za izdizanje nule
A3
Opseg potenciometar za pode{avanje kraja mernog podru~ja
Nula potenciometar za pode{avanje po~etka mernog podru~ja
Pojaèavaè A3 služi za izdizanje nule na izlazu na 4 mA.
ATM CONTROL d.o.o.
tel./fax: +381 11 711 32 49 ; 613 88 44 ; 613 43 46 ; 613 49 58
e-po{ta: [email protected]
www.atm.rs
ANALOGNI URE\AJI ¨ PRETVARA^I SIGNALA
CONTROL
Tehni~ki podaci
Dimenzije
Merni opseg ulaznog signala:
0-5 A
Nom. frekvencija ulaznog signala:
50 Hz
Optereæenje ulaznog signala:
Izlazni signal:
< 0,3 VA
0/4-20 mA) max 600W
Vremenska konstanta:
400ms
Linearnost:
0,5%
Uticaj temperature okoline:
0,2%/10 K
Temperatura okoline:
Napajanje:
-10 do +50 °C
140180
35
230V,115V,24V, 48-60Hz max 3VA
24V DC max 3W
Uticaj napajanja:
<0,2% / 15% Unom
44
52
100
104
110
Priklju~ci: Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm
Priklju~ci
2
Plastièno kuæište za montažu na šinu
Za uticanje ES 902
b2
b8
b10
b4
4
Za montažu na žinu
1 2 3 4
5 6 7 8
(-)(+)
- +
Napajanje
Ii
13 14 15 16
-
+
Iu
1
110
100
Podaci za naru~ivanje
Pretvaraè struje
Napajanje:
Izlazni signal:
Izvoðenje:
PSS AC 230 V
AC 115 V
AC 24 V
DC 24 V
0 – 20 mA
4 – 20 mA
za montažu na šinu
za uticanje ES 902
X
X
X
30,24
180
3
1 - 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612
0
1
2
3
Sistem za uticanje ES 902
0
1
0
1
4/14
ATM CONTROL d.o.o.
tel./fax: +381 11 711 32 49 ; 613 88 44 ; 613 43 46 ; 613 49 58
e-po{ta: [email protected]
www.atm.rs
Download

5.6 Pretvarac signala PSS-str.4