MERENJE PRITISKA, PROTOKA I NIVOA
CONTROL
PREKIDA^ NIVOA ZA PROVODNE FLUIDE
Opis i primena
Prekida~ nivoa se sastoji od elektronskog relea, elektrode i ku}i{ta
elektrode. Elektrode se montiraju verikalno ili horizontalno sa
ku}i{tem elektrode na prirubnicu DN 50 NP 40 ili bez ku}i{ta uvrtanjem u navoj M 18x1,5. Elektronski rele je sme{ten u plasti~no
²B² ku}i{te a montira se na {inu 35 mm. Izradjen je kao elektronski
sklop koji na izlazu ima rele sa preklopnim kontaktom.
Primenjuje se kod provodnih te~nosti za signalizaciju i odr`avanje nivoa u posudama pod pritiskom I otvorenim rezervoarima.
Naj~e{}e slu`i za za{titu pumpi od rada na suvo odnosno isklju~ivanje lo`i{ta kod niskog nivoa u parnom kotlu.
2
Elektronsko rele
Elektroda
Ku}i{te DN 50 NP 40
Elektroda sa glavom ''B''
Na~in rada
Na elektrodu je potrebno staviti nastavak elektrode ( {ipka od
nerdjaju}eg ~elika O 6 mm ), ~ija du`ina, kod vertikalne ugradnje,
defini{e nivo te~nosti koji se signali{e ili odr`ava. Dok je {ipka
uronjena u te~nost dovoljne provodnosti, strujni krug se zatvara
preko mase posude ( priklju~ci L, U i B ), tako da okida~ki sklop
proradi, {pulna relea se pobudi i rele je privu~e. Kada padne nivo
te~nosti ispod vrha sonde, strujni krug se prekida i rele otpu{ta.
Trimer potenciometrom na prednjoj strani uredjaja mo`e se pove}ati
ili smanjiti prag okidanja, odnosno pove}ati ili smanjiti osetljivost kola.
Signalizacija min ili max
punjenje
pra`njenje
Regulacija nivoa
max
U
2
1
L
3
U
2
1
U
masa
kontakti:
10A/250V,ac
kontakti:
10A/250V,ac
Lx N B L
Lx N B L
L1
N
L1
N
a) Dvopolo`ajna regulacija nivoa
nivoa: ostvaruje se na dve
elektrode U i L. Kontaktor motora pumpe se spaja na
priklju~ak1 ako se rezervoar puni a na prikllju~ak 3 ako
se rezervoar prazni. Rele uklju~uje pumpu kad se nivo
spusti ispod minmuma, a isklju~uje kada poraste iznad
maksimuma.
b) Signalizacija maksimuma
maksimuma: prilju~ci U i L se kratko
spoje. Signalni uredjaj se spaja na priklju~ke 3 i N.
min L
3
[ema spajanja
Napajanje: 220V,ac
Napajanje: 220V,ac
B
c) Signalizacija minimuma (ili za{tita pumpi od rada
na suvo ili isklju~ivanje lo`enja zbog niskog nivoa vode):
prilju~ci U i L se kratko spoje. Signalni uredjaj (ili upravlja~ki krug pumpe ili gorioika) koristi priklju~ke 1i N.
d) Primena kod posuda od izolacionog materijala
materijala: koristi
se dodatna elektroda koja elektri~no spaja priklju~ak
B sa te~no{}u.
2/18
ATM CONTROL d.o.o.
tel./fax: +381 11 711 32 49 ;
613 88 44 ; 613 43 46;
613 49 58
e-po{ta: [email protected]
www.atm.rs
MERENJE PRITISKA, PROTOKA I NIVOA
CONTROL
Tehni~ki podaci
3
2 1 U
3
1
SSR 04
2
On
72
50
2
kW
2
Elektronski rele
relej
Napajanje 220V +10%, 50 Hz
Potro{nja cca 3VA
Napon na elektodi 8-12 V ac
Temperatura okoline -10 C do 50 C
W (podesivo)
Otpor aktiviranja releja 2 do 150 kW
Dozvoljeno optere}enje kontakta 250V, 50Hz, max 6 A
Masa 0,35 kg
Za{tita IP10 JUS N.A5.070
Out
Lx N B L
23
80
Elektronski relej
Elektroda
Dozvoljena radna temperatura 200 C
Dozvoljeni radni pritisak 16 bar
Priklju~na mera M18x1,5 ili G 1/2²
18
80
Pg 11
Ku}i{te elektrode
p
- priklju~na prirubnica
DN 50 NP 40
JUS M.B6.011
- za{tita IP54 JUS N.A5.070
125
165
Ku}i{te elektrode
Nastavak elektrode
- nerdjaju}i ~elik F 8 (ne spada u opseg isporuke)
- priklju~na mera M6
M4
60
Podaci za naru~ivanje
kat.br.
11.24.223
Elektroda
kat.br.
11.24.2
navoj M18x1.5
G 1/2 ²
bez ku}i{ta elektrode
sa ku}i{tem elektrode DN 50
sa ku}i{tem tip ''B''
112
Elektronski relej
2
3
M 18x1.5
ili
G 1/2²
5
6
7
M6
Elektroda
2/19
ATM CONTROL d.o.o.
tel./fax: +381 11 711 32 49 ;
613 88 44 ; 613 43 46;
613 49 58
e-po{ta: [email protected]
www.atm.rs
Download

ovde