Praktične informacije - Ploter Materijali
1. Preliminarne odredbe
Saveti ovde ponuđeni su namenjeni za
aplikaaciju ORAFOL ploter materijala.
Ukoliko želite da nanesete ploter materijale
na automobile, molimo takođe konsultujte
praktične informacije za samolepljive folije
za
oblepljivanje
vozila.
ORAFOL
preporučuje upotrebu materijala iste serije
za jednu grafičku aplikaciju. Kada se koriste
materijali različitih serija tehničari bi
trebalo da sprovedu testove kako bi se
videle moguće razlike u upotrebi folije kao i
u kvalitetu grafike.
2. Uslovi skladištenja i obrade
folije i podloge ako postoje ostaci
solventa,
kao
rezultat
nepravilnog
čišćenja ili ukoliko je lak na površini svež.
Dozvolite bar tri nedelje da prođu pre
nanošenja folije na lak nakon njegovog
sušenja. Izopropanol se preporučuje kao
sredstvo čišćenja, pošto druga sredstva,
mogu pod određenim uslovima umanjiti
snagu lepka kod folije. Za površine poput
polikarbonata preporučujemo sledeće
korake. Očistite površinu, nanesite parče
folije i ostavite je na +60ºC oko 24h.
Ukoliko se nakon ovog vremena mehurići
jave, plastični materijali se moraju
termalno tretirati ili ostaviti u sobnoj
temperaturi duži period. Pri upotrebi
ORAMASK ploter materijala, važno je da
se površine koje primaju dizajn temeljno
očiste – izopopanol se preporučuje kod
lakiranih površina i cirada. Kada se koristi
na ovim površinama, pogotovo ciradama,
treba kloniti duhove što je pre moguće
nakon čišćenja kako bi se sprečilo da
prodru i oštete površinu. Ostavite
dovoljno vremena solventu da ispari nakon
čišćenja. Za poslove koji zahtevaju
višebojni dizajn, pobrinite se da se
ORAMASK ploter materijali nanose na boju
koja je potpuno suva. Rastvarači mogu
uzrokovati da se ostaci lepka zadrže nakon
uklanjanja folije.
ORACAL, ORAMASK, ORALITE i ORATAPE
samolepljive folije se isporučuju u rolnama
koje bi u svakom trenutku trebalo da budu
položene uspravno, na svojim bazama na
hladnom i suvom mestu, zaštićene od sunca.
Pre obrade, samolepljive folije treba
prilagoditi temperaturi i vlažnosti vazduha
koji preovladavaju na mestu obrade.
Relativna vlažnost između 40 i 50% kao i
temperatura između +18 i +22ºC se smatraju
idealnim. Ekstremne varijacije pomenutih
uslova mogu dovesti do širenja ili skupljanja
zaštitnog
papira.
Rezultat
toga
su
nedovoljna
ravnoća
samolepljivog
materijala i dimenzione promene. Molimo
4. Temperatura aplikacije
pratite instrukcije skladištenja date u
tehničkim karakteristikama svake od folija. Aplikaciju treba vršiti na temperaturama
koje
su
navedene
u
tehničkim
3. Priprema površine
karakteristikama.
Značajni
pad
temperature bi trebalo izbegavati u prvih
Visokokvalitetni posebni lepak koji se koristi 24h od lepljenja. Ukoliko se pad
kod ORACAL samolepljivih materijala temperature
svejedno
dogodi,
odlično prijanja na praktično bilo koju čistu, preporučujemo upotrebu fena.
glatku i vodootpornu površinu, koja je
očišćena od masnoće, voska i silikona. Pre
5. Uklanjanje silikonskog papira
nanošenja ORAFOL samolepljivih proizvoda,
temeljno očistite podlogu izopropanolom, i Položite foliju na ravnu površinu tako da
prebrišite je krpom dok ne bude suva. zaštitni papir bude gore. Odlepite taman
Mehurići vazduha se mogu formirati između toliko papira koliko je potrebno za
Praktične informacije - Ploter Materijali
nanošenje. Uvek odlepljujte papir od folije, 4mm a maksimalno 12mm. Kada se nanosi
nikada obrnuto.
folija na foliju, apsolutno je bitno da se
koristi folija istog proizvođača i istog tipa
6. Nanošenje
(monomerna na monomernu i polimerna
na polimernu). Pažnja! Određeni sistemi
ORAFOL preporučuje korišćenje isključivo termalne insulacije mogu biti oštećeni
materijala iz iste serije za istu boju. Postoje samolepljivom folijom usled termalnih
dva glavna načina aplikacije: nanošenje na stresova
uzrokovanih
temperaturnim
suvo i na vlažno. Za nanošenje na suvo prvo fluktuacijama.
postavite foliju na jedan ugao površine. Nanošenje na vozila
Nakon toga zalepite ostatak uz pomoć Za nanošenje na vozila molimo dodatno
plastičnog rakela u zamasima. U zavisnosti pogledajte
praktične informacije o
od veličine folije koja se nanosi, silikonski nanošenju
samolepljivih
folija
na
papir se može potpuno ukloniti pre automobile. Za aplikaciju na prozorima
lepljenja ili postepeno tokom procedure odredbe iz praktičnih informacija o
lepljenja. Pri upotrebi ORATAPE transfer nanošenju na vozila treba pratiti.
papira ili folije, odvajajte ga lagano od
folije pof uglom od 180º. Nanošenje na
7. Rok
trajanja
po
klimatskim
vlažno bi trebalo raditi isključivo u toplim
zonama
vremenskim uslovima kada su temperature
najmanje +18ºC. Našpricajte stranu sa Rok trajanja je specifiran u tehničkim
lepkom vodom pomešanom sa deterdžentom karakteristikama i odnosi se na vetikalnu
i prislonite je na površinu. Lakoća preciznog spoljašnju
upotrebu
u
normalnim
pozicioniranja je velika prednost ovog centralnoevropskim uslovima. Naredna
metoda aplikacije. Nanesite foliju na tabela prikazuje pregled očekivanog
površinu u zamasima. Pobrinite se da je umanjenja
roka
trajanja
usled
voda potpuno uklonjena između površine i promenjenih uslova, koji se dele na 3
folije. Za vlažno nanošenje preporučujemo klimatske zone. Specifikacija je validna za
ORATAPE MT72 transfer. Nakon kratkog sve folije u boji pogodne za vertikalnu i
perioda sušenja, uklonite transfera pod horizontalnu aplikaciju (poput potpunog
uglom od 180º. Blago vlaženje pozadine oblepljivanja vozila ili obeležavanje
transfera čini proceduru još lakšom. vozila). U svim drugim slučajevima
Prijanjanje je još bolje ako se folija ponovo informacije o roku važe samo za
pritisne na površinu nakon nekoliko sati. vertikalnu upotrebu.
Kako biste izbegli razlike u boji nakon Klimatska zona 1) umerena
lepljenja, ORACAL folije u boji uvek treba (npr. Severna/Centralna Evropa, Sever
lepiti u samo jednom pravcu. Kada nanosite SAD)
foliju na preklapajuće površine ili izbočine, Vertikalno:
podaci
iz
tehničkih
koristite oštar nož na ovim tačkama kako se karakteristika
folija ne bi odvojila kada dođe do Horizontalno: K1 minus 50%
pokretanja. Različiti profili se koriste za Klimatska zona 2) vlažna
konstrukciju vozila. Kada se folija nanosi na (npr. Evropa, Mediteran, Jugoistok SAD,
takve površine uvek je potrebno pratiti Okeanija)
profil. Nikada nemojte jednostavno naneti Verikalno: Vertikalno K1 minus 2 godine
foliju i rastegnuti je u pukotine. Kod Horizontalno: Horizontalno K1 minus 1
preklapajućeg lepljenja bitno je pobrinuti godina
se da se ivice folije preklapaju minimalno Klimatska zona 3) vruća
Praktične informacije - Ploter Materijali
(npr. Bliski Istok, Severna Afrika, Pustinjska
oblast u AUS, Jugozapad SAD
Vertikalno: K1 vertikalno minus 4 godine
Horizontalno: K1 horizontalno minus 2
godine
Izuzeci:
Za rok upotrebe od ≤5 godina u K1 važi: K3
vertikalno = K2 vertikalno minus 50%
K3 horizontalno = K3 vertikalno minus 50%
Klimatska
zona 1)
umereno
Klimatska
zona 2)
Vlažno/toplo
Klimatska
zona 3)
Suvo/vrelo
12.0
10.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
10.0
8.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
8.0
6.0
4.0
3.0
2.0
1.5
1.0
0.5
vertik
alno
horizo
ntalno
6.0
5.0
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
vertik
alno
horizo
ntalno
5.0
4.0
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
vertik
alno
horizo
ntalno
4.0
3.0
2.0
1.5
1.0
0.75
0.50
0.25
Pažnja
Rok upotrebe isključuje u principu bilo koje
drastične promene koje mogu nastati usled
starenja ili vremenskih uslova tokom
vremena nanošenja. Primeri su manje
devijacije boje, smanjenje sjaja i krtost
površine bez pucanja.
8. Uklanjanje
Spoljašnja i temperatura površine treba da
bude najmanje +20ºC pre uklanjanja folije.
Uz pomoć noža, polako i pažljivo podignite
jedan kraj folije. Potom polako odvajajte
foliju sa površine pod uglom od 180º.
Zagrevanjem folije fenom tokom odvajanja
uklanjanje se znatno olakšava. Ukoliko je
folija koja se uklanja jako stara, mala
količina lepka može ostati na površini. Lako
se uklanja razređivačem.
Ove informacije su bazirane na našem
znanju i iskustvu. Nismo objasnili sve
aspekte
aplikacije.
Specijalizovano
profesionalno znanje i iskustvo firmopisaca
je pretpostavljeno. Usled raznolikosti
potencijalnih utičućih faktora tokom
aplikacije
i
upotrebe,
savetujemo
sprovođenje sopstevnih testova naših
proizvoda od strane klijenata koji žele da
koriste folije za specijalne aplikacije.
Nikakva zakonska garancije se ne može
izvući iz naših informacija.
Oranienburg, 11th May, 2012
ORAFOL® Europe GmbH
Orafolstraße 2,
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 864 0
Fax: +49 (0) 3301 864 100
Email: [email protected]
Download

software.download_driver