MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ REGULATORI
CONTROL
UNIVERZALNI REGULATOR
unicontik 200
¨ do 3 analogna ulaza
¨ Opcija: dodatna 3 galvanski izolovana analogna ulaza
¨ Analogni ulaz za polo`aj servopogona
¨ Mogu}e korisni~ko konfigurisanje tipa ulaza
¨ Napaja dvo`i~ne transmitere
¨ Analogni izlaz strujni ili naponski (Opciono 2 izlaza)
¨ do 4 podesiva relejna izlaza (regulacioni ili alarmni)
¨ PID i ON/OFF prenosna funkcija (direktno i inverzno delovanje)
¨ Regulacija ~vrste vrednosti, kaskadna regulacija,
regulacija odnosa i trokomponentna regulacija
¨ 7 raspolo`ivih alarmnih funkcija
¨ Lokalna i daljinska zadata vrednost
¨ Programsko vodjenje
¨ Serijska komunikacija RS485 (galvanski izolovana),
RS232 (galvanski izolovana)
¨ Opcija: 5 digitalnih ulaza i 4 digitalna izlaza (galvanski izolovani)
¨ Standardna ku}i{te(96 x 96; 96x48;48x96 mm)
¨ Univerzalno napajanje (90 do 260 VAC)
¨ Garantni rok 24 meseca
96x48
48x96
3
96x96
Procesna veli~ina
Signalizacija izlaza
Zadana vrednost
Izbor
promenljive
Ru~ni
rad
PGM
Primena
Enter
Univerzalni mikroprocesorski regulator koristi se u
pojedina~nim regulacionim krugovima za regulaciju
~vrstevrednosti, regulacija odnosa i trokomponentnu
regulaciju u tehnolo{kim procesima. Regulator sa
kontinualnim izlazom koristi se za upravljanje pneumatskih servopogona pomo}u elektropneumatskog
( I/P ) pretvara~a sa ilibez pozicionera. U konfiguraciji
sa relejnim izlazom koristi se za upravljanje elektromehani~kim servo pogonima.
Gore
Dole
Dimenzije
Mogu}nost softverske konfiguracije obezbedjuje njegovu primenu u regulacionim krugovima u kotlovskim
postrojenjima, klimatizaciji, metalurgiji, hemijskoj,
naftnoj, staklarskoj, prehrambenoj i drugim industrijama.
92
96x96
115
45
92
96x48
92
125
3/6
ATM CONTROL d.o.o.
tel./fax: +381 11 711 32 49 ;
613 88 44 ; 613 43 46;
613 49 58
e-po{ta: [email protected]
www.atm.rs
MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ REGULATORI
CONTROL
Tehni~ki podaci
3
Ulazi
Termopar
Pt100
Strujni ulaz
Naponski ulaz
Linearni strujni
Linearni naponski
Linearizacija za direktne ulaze
Kompenzacija ref. temperature
Kompenzacija otpornisti
vodova
Linearizacija strujnih i
naponskih ulaza
Opseg pokazivanja
Izbor opsega pokazivanja
Položaj decimalne taèke
Taènost
Taènost merenja
Temperaturna stabilnost
Kompenzacija ref. temperature
Regulaciono delovanje
Algoritam
Podešavanje parametara
Alarmi
Broj alarmnih izlaza
Broj tipova alarma
Analogni izlaz
Strujni izlaz
Naponski izlaz
Taènost
K,J, R, S, T, E
-200 do 850 °C
0(4)-20mA
0 do 1V, 0(1) do 5V, 0(2) do 10V
±50mA
±50V
automatski
ugraðena (može se iskljuèiti)
3-žièno prikljuèivanje Pt100
Serijska komunikacija RS485
Protokol
Brzina
Izlazi
Rele
Tranzistor (otvoreni kolektor)
Prikaz i tastatura
Prikaz procesne velièine
Regulaciono odstupanje
4 x LED displej 10mm crveni
bargraf 20 segmenata crveni
Prikaz zadate vrednosti
4 x LED displej 10mm zeleni
MODBUS RTU
1200 do 19200
3A/250V AC (omsko opt.)
0,5A/50V DC
programski polinomom u 5 taèaka
0 do 9999
bira se programski
bira se programski
Signalizacija
Tastatura
Napajanje
Napon
Potrošnja
Klimatski uslovi
Temperatura
Relativna vlažnost
(nekondenzujuæa)
Mehanièke karakteristike
Materijal kuæišta
Ugradnja
Dimenzije
Otvor za ugradnju
Zaštita – prednja maska
Zaštita – klemarnik
Žièenje
bolja od 0.3% (0.5% za R,S)
3mV/°C tipièno, 8mV/°C max.
± 2 °C
PID (P, PD, PI i ON/OFF)
programski
do 4
7 (procesni i regulacioni)
0(4) do 20mA
0(2) do 10V
0,1%
12 x LED
6 tastera
90 do 260 VAC/DC
Max. 6VA
0 do 50 °C
0 do 85 %RH
Noryl UL 94 V-0
panelna
96 x 96 x 125 mm
90 x 90 mm
IP-54
IP-20
dvodelni klemarnik
Podaci za naru~ivanje
unicontik 200 0
1
2
3
4
5
6
Ulazi 1 do 3
0
1
2
Analogni izlaz
Broj relejnih izlaza
Serijska komunikacija
n
0
1
Napajanje
(1)
0
1
nema
strujni 0-20mA, 4-20mA, ±20mA
naponski 0-10V, 2-10V, ±10V
naponski 0-5V, 1-5V, ±5V
Pt100
Termopar
po zahtevu
nema
strujni 0(4)-20mA
naponski 0-10V, 2-10V
n=0 do 4
nema
RS485
220VAC
90 – 260 VAC
Fabrièko podešavanje parametara moguæe je na osnovu popunjenog upitnog lista
Priklju~ci
1 2 3
Z
4 5
6 7
O
85-260V,AC
Y3
Y4
22 23 24
A B G
RS 485
37 38 39
RTD
TC
-
TC
+
+ 4-20mA
+
+ 4-20mA
-
TC
43 44 45
46 47 48
RTD
RTD
+ 4-20mA
+
40 41 42
L+ M
-
4-20mA
Y2 Y1
11 12
Izlaz
Ulaz 3
Ulaz 1
R(90-3K)
Ulaz 2
3/7
ATM CONTROL d.o.o.
tel./fax: +381 11 711 32 49 ;
613 88 44 ; 613 43 46;
613 49 58
e-po{ta: [email protected]
www.atm.rs
Download

ovde