[email protected]
ISTORIJA
1
KRAN SILOS I STEPENICE
2
ML 200 - BS 15 - CD 600
3
VPS 4000
4
tecnotest
BETON
5
tecnotest
CEMENT I MALTER
6
tecnotest
ASFALT I PUTEVI
7
tecnotest
ODRE\IVANJE VELI^INE ZRNA AGREGATA
9
tecnotest
MOBILNE LABORATORIJE I OSTALA OPREMA
10
tecnotest
AGREGATI, BU[ENJE I VA\ENJE
11
tecnotest
ZEMLJANI PENETROMETRI,MEHANIKA ZEMLJE
12
tecnotest
ZEMLJA I KAMEN
14
15
PRIBOR ZA PREFABRIKACIJU
22
24
27
ISTORIJA
Po{tovana gospodo,
Preduze}e "Kodiko"d.o.o. iz Sopota osnovano je 2005.god iskustvom i dugogodi{njim radom firme MetalikaSopot, koja je osnovana 1973 godine i bavi se proizvodnjom gra|evinskih ma{ina za izradu betonske
galanterije: hidrauli~ne samohodne prese, automatske vibro prese za beton, mehani~ke prese, linije za fert
gredice, ispravlja~ice i savija~ice za armaturu, me{alice raznih veli~ina, mini betonare i silosa za beton.
Zahtevom tr`ista fabrika Metalika za proizvodnju ma{ina pro{irila je prodaju na mnoge zemlje preko 50000
zadovoljnih kupaca {irom biv{e Jugoslavije, Rumunije, Bugarske, Albanije, Ju`ne Afrike (Gvineja, Tanzanija,
Gana), Hrvatske, Rusije...
U cilju pobolj{anja kvaliteta izrade proizvoda od betona javlja se i potreba za osnivanje preduze}a Kodiko za
prodaju hemiskih proizvoda u gra|evinarstvu i prodajom laboratorija za ispitivanje betona, agregata, cementa,
geodetsko ispitivanje kao i ispitivanje ~elika.
Generalni smo zastupnici Italijanske kompanije "Tecnotest" koja se bavi proizvodnjom ma{ina i laboratorija, kao
i Poravera - recikliranog stakla, za podru~je Srbije.
Od samog starta vr{ili smo distribuciju i prodaju aditiva TKK Slovena~ke proizvodnje i Bayferox pigmenata.
Po~etkom ove godine zastupamo kompaniju u proizvodnji aditiva novije generacije Cryso iz Italije.
Ciljevi prodaje i zastupni{tva su vezani za pra}enje Evropskih standarda kvaliteta u proizvodnji.
Na{e preduzece KODIKO stoji na raspolaganju svakodnevno Va{im zahtevima kao i stru~nim konsultacijama sa
na{im saradnicima u vezi tehnologije primene i ugradnje kao i tehni~ke podr{ke.
Sedi{te firme Kodiko u Sopotu
ul.Milosava Vlaji{a 116e (zgrada Metalike)
vlasnik preduze}a Ivkovi} Sla|ana
www.kodiko-lab.rs i www.kodiko.rs
email: [email protected] i [email protected]
Telefoni :
011/8251-400,
8251-404,
8251-004,
8251-946.
1
KRAN SILOS I STEPENICE
Silos Classic 600l
Silos Classic 800l
Silos Classic 1200l
Silos Classic 1500l
Silos Light 500l
Gra|evinske stepenice 5m
Gra|evinske stepenice 3.5m
TIP SILOSA Light 500l Classic 600l Classic 800l Classic 1200l Classic 1500l
zapremina
{irina
visina
te`ina
500 l
100 cm
120 cm
110 kg
600 l
95 cm
128 cm
220 kg
800 l
106 cm
152 cm
250 kg
1200 l
122 cm
170 cm
320 kg
2
1500 l
131 cm
195 cm
360 kg
ML 200 - BS 15 - CD 600
CD 600
ML 200
geometrijska zapremina
radna zapremina
pogon
te`ina
to~kovi
200 l
120 l
4 kW/400V
320 kg
pneumatski
BS 15
BS-15 je kompaktna fabrika betona sa me{alicom vertikalne ose rotacije i
prinudnim me{anjem, pogodna za proizvodnju svih vrsta betona. Fabrika
poseduje opremu za automatski rad sa zapisom, korpu za podizanje agregata u
me{alicu, spiralne dozatore agregata, vodomer za doziranje vode i hidrauli~ni
otvara~ vrata me{alice, kao i pu`ni transporter sa vagom za cement. Punjenje
korpe agregatom vr{i se direktno iz ko{eva, a doziranje je vremensko. Ko{evi za
agregat i me{alica se mogu postaviti na konstrukciju razli~ite visine. BS-15 je
modularno zami{ljena, tako da se po potrebi mo`e menjati broj ko{eva za
agregat (1-4kom), tako|e, cement se mo`e dozirati iz silosa ili iz posebnog ko{a
za cement koji se ugra|uje na pu`ni dozator.
Kompaktna fabrika betona kapaciteta 15m3/h, spiralni dozatori i ko{evi po
7.5m3 zapremine, za dve do ~etiri vrste agregata, pogodna za sve vrste betona.
Potreban prostor za sme{taj kompletne fabrike sa silosom za cement:
5,7m x 6.3m.
Fabrika je modularna i mo`e se poru~iti iz delova. Pogodna za transport, ne
prelazi dozvoljenu {irinu od 2.4m.
geometrijska zapremina dobo{a me{alice
radna zapremina
instalisana snaga ukupno
spiralni dozator za agregat 5.5kWx3kom
motor me{alice za beton
vibromotor na bunkeru za “jedinicu”
motor pu`nog transportera za cement
motor korpe za podizanje agregata do me{alice
ispusna visina
utovarna visina agregata
automatski rad sa zapisaom
kapacitet sa opremom za automatski rad
750 l
330l vibriranog betona
35 kW
16.5 kW
11 kW
0.75 kW
2.2 kW
4 kW
od 1.7m do 4m
od 2m do 3.6m
uklju~en
Max 15m3/h, WC=0.45
3
VPS 4000
VPS-4000
je visoko produktivna stabilna vibro presa sa odlaganjem
gotovih proizvoda na drvenu paletu. Dopremanje betona do prese vr{i se
vilju{karom sa kiblom i transportnim trakama. Doziranje betona u kalup vr{i se
preko dozatora za grubi i fini beton. Oblikovanje elemenata vr{i se u kalupu
pod dejstvom hidrauli~nog pritiska i vibracija sa gornje i donje strane kalupa.
Ura|en element istiskuje se na drvenu paletu koja se pomera u zadnji deo
ma{ine, a odatle lift podi`e u vis. Lift ima kapacitet 5 – 10 paleta u zavisnosti
od visine elemenata. Odatle se palete specijalnim adapterom policom
transportuje na mesto za su{enje.
Za proizvodnju 375 kom blokova 20x20x40 na sat potrebno je minimum 300
paleta i 60 polica za dnevnu proizvodnju. Pri visini betonskih elemenata od 120
– 330 mm polica prihvata 5 paleta. Za proizvodnju plocica kapaciteta 55 m2 na
sat potrebno je minimum 720 paleta i 72 police za dnevnu proizvodnju. Pri
visini betonskih elemenata do 120 mm polica prihvata 10 paleta.
du`ina/mm
9500
{irina/mm
2900
visina/mm
2800
masa ma{ine/kg
4300
korisna povr{ina alata/mm
visina betonskih elemenata/mm
odlaganje elemenata na drvene palete/mm
kapacitet prese pri proizvodnji plocica visine 60mm
instalisana snaga/kW
priklju~ni napon/V
Dimenzije prostora su orjentacione, linija se mo`e prilagoditi Va{em prostoru.
4
240m2/8h
28.2
3x400
20 paleta
prihvatni sto mo`e da primi
4 palete
postoji mogu}nost izrade betonskih elemenata u dva sloja
Za pu{tanje opreme u rad sem navedenih investitor treba obezbediti:
• agregat (frakcija)
• cament
• vodu
• drvene palete za VPS-4000
• radnike za obuku
• priklju~ak struje
50-330
50x550x1150
dodavac paleta ima bunker za sme{taj
pogon
Potreban broj radnika:
• 1 rukovodilac na ma{ini
• 1 vilju{karista.
800x1000
hidraulicni
da
BETON
tecnotest
ASTM C 39 BS 1610 DIN 51220 EN 12390-4 UNI 6686 UNE 83304 NF P18-411
Ma{ine za ispitivanje na pritisak
Opseg obuhvata modele kapaciteta izmedju 1500
kN i 5000kN, manuelne, polu-automatske,
automatske i kompjuterizovane verzije. Sve ma{ine
su hidrauli~ne. Sila se izvodi preko hidrauli~nog
klipa (50 mm hoda). Dva tipa rama se proizvode,
enblok za standardne serije i ~etvorostubni, od
ner|aju}eg ~elika za ekskluzivne, EUR serije.
SC (silent & cold power)
Tehnotest ponosno predstavlja jedan od svojih patenata za opseg ma{ina
koje ispituju beton kontrolisanih od strane moderne kontrolne kozole. SC
''silent & cold power'' logo personifikuje novu tehnologiju napravljenu da
izvr{ava lake ali veoma ambiciozne ciljeve: proizvodi pritisak od 700 bar.
ne~ujno, izbegava pregrejavanje hidrauli~ne te~nosti, posti`e visoku
preciznost merenja i kontrole, reguli{e utro{ak energije. SC tehnologija
mo`e biti primenjena na svaku ma{inu sa automatskom kontrolnom
konzolom, ili na one koje kontroli{e kompjuter. Automatska kontrolna
konzola KE 70 mo`e biti lako kori{}ena u sastavu sa bilo kojim ramom, pa
~ak i ako nije proizveden od strane Tehnotest-a.
Multitest
Multitest modeli su apsolutno jedinstveni i bazirani na ekskluzivnom
Tehnotestovom dizajnu. Jednookvirni sastav uklju~uje dva sklopa
razli~itih kapaciteta, jedan unutar drugog. Ovakvo re{enje dozvoljava
da test bude izveden sa preciznim rezultatima pa i onda kada se
ispituju uzorci manje snage.
Test optere}enja na betonskim cevima
Tehnotest isporu~uje sve komponente za primenu optere}enja kao i kontrolne konzole za upotrebu sa
ramom za testiranje koji mora biti konstruisan i proizveden od strane korisnika. Ovim putem su izbegnuti
tro{kovi transporta i instaliranja, koji su veoma veliki s obzirom na veli~inu. Hidrauli~ni sistem od 700 do
1000 kN kapaciteta su dostupni. Na{a ~eli~na konstrukcija je sposobna za ispitivanje cevi pre~nika izme|u
450 i 1500 mm, i maksimalne du`ine od 2500 mm.
5
CEMENT I MALTER
tecnotest
Mixer za malter – 5 litara
Koristi se za pripremanje cementnih maltera po relevantnim specifikacijama.
Potpuno sagradjena od nerdjaju|eg ~elika.
Brzine okretanja: 62 I 125 obr/min
Brzine me{alica :140 I 285 obr/min
Posuda od nerdjaju}eg ~elika ima kapacitet 5 litara i kop~e za brzo zakop~avanje i skidanje sa miksera .
Me{alica je od poliranog nerdjaju}eg ~elika.
Opremljena sa dva bezbedonosna ure|aja kao sto se zahteva po CE uredbama: jedan na posudi, drugi na
gornjem ekranu.
EN 196 EN 413-2 EN 459-2
Kabineti za negu uzoraka
Postoje dva modela: prvi je
horizontalni kabinet sa rasponom
temperature od +10 do +40C i
vla`no{}u izme|u 80 i 100%.
Drugi model je vertikalni kabinet sa
rasponom temperature od +15 do
+30C i vla`no{}u izme|u 65 i 100%
Oba
modela su kompletno
napravljena od nerdjaju}eg ~elika i
opremljena sa ure|ajem za hla|enje.
EN 196 ASTM C 31 ASTM C 191 ASTM C 192 EN 1015-9 EN 1015-12
C 025/C, 250kN/15 kN
Kompjuterizovana ma{ina za ispitivanje sa povratnim
sistemom
EN 196-1
Na{e re{enje predstavlja inovaciju u dizajnu ma{ina za ispitivanje
i omogu}ava veliku radnu preciznost nezavisno da li se
optere}enje ili rastere}enje kontroli{e ili se zahteva konstantno
optere}enje.
Gde se tra`i konstantno optere}enje motor pravi uskla|ivanje
pomo}u povratnog sistema tako da nema pregrejavanja
hidraulu~nog ulja niti bilo koje druge posledice u odnosu na rad
cele ma{ine.
LABORATORIJSKA OPREMA ZA ISPITIVANJE BETONA
6
ASFALT I PUTEVI
tecnotest
50kN Mar{al ma{ine za ispitivanje
Tecnotest proizvodi razne modele: konstantne, ma{ine sa promenljivom brzinom
(T 052/E), {estobrzinska masina (T 051), Ma{ina sa fiksnom brzinom (B 050)
Specijalna karakteristika Multitest ma{ina se sastoji u njenim razli~itim
brzinama, kontinuiranim radom ranga do 52 mm/min., kao i njene sposobnosti
za izvodjenje ispitivanja i kontrolisanje kako optere}enja tako i deformacije
uzorka.
Ma{ina mo`e da izvodi i druga ispitivanja, kao {to su ispitivanja asfalta (Marsal i
indirektno testiranje istezanja), ispitivanje pritiska na me{avine asphaltcement, i zemlja-cement, ispitivanje savijanja cementnih elemenata, maltera,
cigle, prirodnog kamena , crepa kao i izvodjenje brzih Triaksialnih testova tla.
Indirektno ispitivanje istezanja
Asortiman uredjaja za ispitivanje
uzoraka pre~nika od 100, 150 i
160mm .
Mogu}e je izabrati uredjaj bez
vertikalnih i horizontalnih merenja
(u saglasnosti sa EN standardima) ili
alternativno uredjaj koji prihvata 2
transduktera za merenje
deformacije.
Drugo re{enje zahteva upotrebu
modela T 052/E.
B 536/A Automatski analizator asfaltnog vezivnog sredstva
Ova aparatura predstavlja kombinaciju pe}nice i sistema za merenje te`ine koji meri
gubitak mase za vreme sagorevanja, nakon ~ega automatski ra~una sadr`aj
vezivnog sredstva na kraju testa.
Analize se mogu izvoditi na uzorcima maksimalne mase 4.5 kg i ve}ina testova se
zavr{i za 30 do 40 minuta.
Nezavisno kontrolisana komora dogorevanja sa ventilacionim otvorom redukuje
isparenja tako da aspirator nije potreban.
B 100
Njegov kompaktni dizajn ga ~ini idealnim za upotrebu kako u laboratoriji tako i na terenu.
Prihvata uzorke pre~nika 100 i 150mm i centriraju}i uredjaji omogu}avaju da uzorak bude
lako pozicioniran.
Providna vrata i osvetljena komora omogu}avaju stalno posmatranje ciklusa kompakcije.
Postoji i sigurnosni prekida~ koji zaustavlja kretanje kada su za{titna vrata otvorena kao i
dugme za prekid rada u slu~aju opasnosti. Njegov dizajn i prostrana radna povr{ina
omogu}avaju korisniku da stavi, sabije j izvadi uzorak bez podizanja kalupa.
Istiskiva~ je elektri~ni i ugradjen je u ram ma{ine.
7
ASFALT I PUTEVI
tecnotest
TB 512 Ma{ina za poliranje kamena
Za odredjivanje otpornosti agregata koji se
koriste za poplo~avanje puteva na habanje
od strane automobilskih guma. Koristi se
za pripremu agregata za testiranje na
smicanje.
TB 515 Instrument za otpornost na
smicanje
Portabl instrument za proveru otpornosti
asfaltnih povr{ina na smicanje.
Uredjaj simulira klizanje izmedju to~ka i puta.
Aparat meri otpornost na trenje izmedju
posebnog gumenog kliza~a i povr{ine puta.
Mar{al kompaktor
Dva ru~na modela kao i dva mehani~ka modela su
dostupna. Mehani~ki modeli su opremljeni sa
automatskim broja~em i bezbedonosnim uredjajem
prema CE Uredbama.
Zvu~no izolacioni kabinet je takodje dostupan
FWD – Deflektometar sa malom padaju}om
te`inom
Instriment omogu}ava brzo odredjivanje modula
dinami~ke deformacije EVD tla. Posebno je pogodan za
ispitivanje nepravilnih i me{anih slojeva tla do
maksimalne veli~ine 63mm u pre~niku.
Osnovna prednost u odnosu na tradicionalno stati~ko
ispitivanje je njegova brzina merenja: potrebno je samo 2
minuta po ispitivanoj ta~ki.
Ostale prednosti su: nije potrebno nivelisanje, mogu}nost
upotrebe pri sku~enim uslovima.
Instrument je opremljen sa 10kg, ili 15 kg padaju}om
te~inom
Preporu~ena i prakti~nija verzija omogu}ava o~itavanje
podataka preko PC, umesto kori{}enja {tampa~a.
Ispitivanja bitumena i emulzija
Dostupan je sirok spektar proizvoda koji su u skladu sa
osnovnim standardima.
Pokretni mikseri za bitumenske me{avine
“INOXTEC” planetarni mikseri su napravljeni od nerdjaju}eg ~elika, kako strukturalni deo tako i posuda za
me{anje.
Posuda za me{anje je opremljena specijalnim spojnicama za pri~vr{}ivanje za mikser.
Me{alice od niklovanog ~elika koje se koriste za bitumenske me{avine, mogu biti brzo i lako izvadjene i
vra}ene. Sadr`i dupli bezbedonosni uredjaj kao sto je zahtevano po CE uredbama.
Mogu}e su verzije od 5 I 20 litara, obe sa 6 brzina.
Elektri~ni greja~i su takodje raspolo`ivi za obe verzije.
8
tecnotest
ODRE\IVANJE VELI^INE ZRNA AGREGATA
Elektri~ni treskavac sa tajmerom
Mo`e da prihvati do 15 sita pre~nika
200mm ili deset sita pre~nika 300 mm
zajedno sa prihvatnim sitom i
poklopcem.
Treskavac u isto vreme pravi kru`ne i
sitnovibriraju}e pokrete kako bi se
ispitivani materijal ra{irio po celom situ i
sejao kroz otvore. Poseduje Timer od 0-60
minuta, sa automatskim zaustavljanjem
na kraju zadatog vremena sejanja. Zvu~no
izolacioni kabinet se mo`e opremiti prema
zahtevu.
Sita i mre`e
Na{a sita i mre`e su napravljena od nerdjaju}eg
~elika ili mekog ~elika pre~nika 200 ili 300mm
Termostati~ke pe}nice
Napravljene su od nerdjaju}eg ~elika ili
pocinkovanog ~elika.
Efikasan izolacioni materijal.
Duplo dno.
Greja~i su sme{teni u dnu pecnice.
Pokretne police na dr`a~ima.
Rasopo`ivi su razli~iti kapaciteti od 100 do 720
litara i mogu biti opremljene sa analognim ili
digitalnim termostatima, sa prirodnim Ili
ve{ta~kim strujanjem vazduha.
Maksimalna temperatura od 200 do 250C.
Vage
Robusni, analogni modeli se mogu koristiti na terenu
kao i digitalni modeli sa serijskim portom i
moguno{}u hidrostati~kog merenja.
Rade na baterije ili struju 220 V
Pokriveni su svi laboratorijski kapaciteti i preciznosti
koje se zahtevaju.
9
tecnotest
MOBILNE LABORATORIJE I OSTALA OPREMA
Kombi-laboratorije
Male laboratorije u kombijima su pogodne za gradjevince i putare koji rade u razli~itim mestima,
cementare, dobavlja~e materijala i sve koji u~estvuju u prodaji usluga.
Maksimum pa`nje se posve}uje najracionalnijem izboru uzimaju}i u obzir ograni~eni prostor.
Podovi su od drveta prekriveni sa neklizaju}im aluminijumom. Name{taj je napravljen po meri od
drveta presvu~enog plastikom i najmanji prostor je najbolje iskori{}en.
Laboratorije u kontejnerima i u monoblok kontejnerima
Mi mo`emo puniti kontejnere ili kombije koje kupac poseduje ili mo`emo snabdeti i “klju~ u
ruke” laboratorije u MONOBLOK KONTEJNERIMA kao {to je na{ standardni model M 916/6.
U zavisnosti od slobodnog prostora i specifi~nosti zaheva, mi uspostavljamo broj i pozicioniranje
sedi{ta, stolova, kabineta, odvoda,toaleta itd. Laboratorija mo`e biti opremljena sa grejanjem i
klimom za hladjenje, generatorom, kompresorom itd. Kao generalno pravilo, laboratorija za
ispitivanje asfalta ili betona mo`e lako biti postavljena u kontejner ili monoblok kontejner 6
metara dug. Po zahtevu, pokretne laboratorije 9 ili 12 metara duge tako|e mogu biti isporu~ene.
Tecnotest ima u ponudi {irok rang raznovrsnih aparatura koje su potrebne za kompletiranje na{ih ma{ina.
Asortiman uklju~uje instrumente za merenje temperature , pH, vla`nosti kao i razno stakleno posudje, setove za analiziranje, reagente i sve vrste naprava
koje su obi~no potrebne u laboratoriji.
10
tecnotest
AGREGATI, BU[ENJE I VA\ENJE
Mikro deval ma{ina
Za odredjivanje otpornosti na habanje agregata u rotiraju}em cilindru sa abrazivnim punjenjem.
^etiri cilindra od nerdjaju}eg ~elika pre~nika 200 x 154 mm visine i do dva cilindra pre~nika 200 x 400
mm se rotiraju konstantnom brzinom na dva metalna rolera – nosa~a.
Dva modela su opremljena: standardni i sa zvu~nom izolacijom prema CE standardu.
Odredjivanje fino}e sitnih ~estica
Najnovije CE norme ustanovljavaju
da su ova ispitivanja od veoma velike
va`nosti.
Los Andjeles Abrazivna Ma{ina
Koristi se za merenje otpornosti agregata na abraziju. Ma{ina ima ~eli~ni ram koji dr`i bubanj, 1 hp
elektri~ni motor, reduktor brzine i posuda od ~elika za sakupljanje materijala.
Zup~asti kai{ za prenos slu`i za izbegavanje svakog klizanja kao I da garantuje ta~nost obrtanja.
Prema CE standardu ma{ina mo`e biti opremljena sa {titnikom ili zvukonepropustnim kabinetom.
Ma{ine za bu{enje i va|enje jezgra
Spektar Tehnotestovih ma{ina omogu}ava va|enje svih
vrsta jezgra (armiranog i ne armiranog betona, asfalta,
kamena...) sa pre~nikom izme|u 20 i 200mm. Primenom
specijalnih produ`etaka mogu}e je dosti}i prili~no velike
dubine koja varira u zavisnosti od materijala koji se ispituje i
pre~nika rupe.
Bu{enje i va|enje mo`e biti izvo|eno pod bilo kojim uglom.
Sve ma{ine imaju volan i opremljene su sa dr`a~ima za lak{e
pomeranje. ^vrstog sklopa sa rotacionim ure|ajem
instaliranim na specijalnoj prikolici, koji klizi du` zavrtnja.
Maksimalna dubina je 70 cm.
Tehnotestove ma{ine za bu{enje i vadjenje jezgra uklju~uju
jedinice sa elektri~nim i benziskim motorima vode}ih
proizvodja~a: ovo garantuje najbolje usluge postrojenja
{irom sveta.
11
tecnotest
ZEMLJANI PENETROMETRI,MEHANIKA ZEMLJE
Tehnotestove fabri~ke tvorevine imaju kompletan asortiman stati~kih, dinami~kih i stati~ko/dinami~kih penetrometara. Veliko iskustvo koje posedujemo
stavljeno je na raspolaganje na{im klijentima kao pomo} pri izboru aparatura koja }e na najbolji mogu}i na~in zadovoljiti njihove potrebe.
Stati~ki penetrometri
Najprostiji , ru~no kori{}eni model (sa 8, 10 i 20 kg ~eki}em sa visinom pada od 57.5, 50 i 20cm), tako|e tu je i *Penny* model, hidrauli~ni aparat sa
motornim pogonom (~eki}em od 20kg i padom od 20cm). SPT (Standardni Test Penetracije) oprema ispunjava potrebe (ali je neophodan
odgovaraju|i ure|aj za bu{enje).
Stati~ko/Dinami~ki penetrometri
Drugi model je tako|e proizveden: 'Dinastar' sa potiskom od 25 kN za stati~ko testiranje i 30kg ~eki}em sa 20cm padom za dinami~ko testiranje. Aparat
mo`e biti isporu~en u standardnoj verziji , sa prikolicom ili gusenicama.
Mogu}e je izvoditi i stati~ki i dinami~ki test penetracije. Da bi pre{li sa jednog na drugi test neophodno je samo da se promeni konus.
Specijalne karakteristike ovog instrumenta jesu da stati~ki test mo`emo izvesti bez ikakvog usidravanja {to omogu}ava da 'Dinastar' bude kori{}en u
te{kim uslovima u kojima klasi~ni penetrometri ne mogu biti upotrebljeni.
T 663/020
osloncem
Oedometar sa fiksiranim
Optere}enje poluge od 160 kg je pribli`no 1.8 tona
na uzorku. Pode{avanje poluge se vr{i pomo}u
zavrtnja sme{tenog na komandnoj jedinici.
Laboratorija sa prikupljanjem podataka
Generalno govore}i, testiranja koja se izvode u laboratoriji da bi se odredile mehani~ke osobine tla
su duga i zahtevaju brojna merenja u razli~itim intervalima. Automatsko prikupljnje podataka je
preporu~ljivo da bi se tehni~arima olak{ao posao, da bi se izbegle gre{ke i iznad svega da se
omogu}i kontinuirano testiranje tokom no}i, vikenda/ praznika.
Jedinice za pri~vr{}ivanje
Povr{ine od 20 do 100 cm2
Tecnotest ima specifi~an hardvererski i softverski sistem za takve potrebe,koji uklju~uje Napravljene od nerdjaju}eg ~elika ili mesinga
jednokanalnu jedinicu za prikupljanje podataka instaliranu na svaku ma{inu, povezane u mre`u. kompletirane su sa diskovima i mogu se koristiti za
ispitivanje probojnosti.
Jedinica je dobro poznata – GEOTRONIK.
12
MEHANIKA ZEMLJE
tecnotest
T 665/N Elektri~ni aparat za neposredno smicanje
Precizan, ne~ujan i pouzdan: ovaj aparat je ~vrste konstrukcije, napravljen da traje, trebao bi biti
naj{ire kori{}eni instrument za ispitivanje uzoraka zemlje. Opremljen je sa naprednim,
elektromehani~kim operacionim uredjajem sa kora~nim motorom, jedinicom za preciznu
redukciju i zavrtnjem za ograni~eno pu{tanje.
Ovaj uredjaj je namenjen za dobijanje linearnih, mikrometri~kih pokreta pri konstantnoj brzini i
,nezavisno od razvijanja sile, mogu}nost brze promene smera pogona. Nivo buke je prakti~no
neprimetan a odr`avanje nije potrebno. Stalna brzina pogona moze biti menjana preko
kontrolne jedinice od 0.00001 do 12 mm/minutu. Napravljen od nerdjaju}eg ~elika.
Sanduci za smicanje
Napravljeni od mesinga. ^etiri standardna modela su dostupna (60 x 60 , 100 x 100 mm/stranica i
63.5 i 67.7 mm pre~nika) sa svom dodatnom opremom.
Ba`dareni tegovi
Za dobijanje vi{estrukog pritiska od 0.125 kgf/cm2 (sto je 0.250, 0.500, 1, 2, 4, i 8 kgf/cm2), dva
seta ba`darenih tegova su dostupna.
T 800 - Elektri~ni aparat za neposredno smicanje na prstenastim
uzorcima
Ovaj aparat je napravljen po najmodernijem projektu koji se u mnogome
razlikuje od tradicionalnih kod kojih se merenje vr{ilo posredstvom manuelnog
rukovanja na dva ispitna prstena ili pune}e }elije.
Koristi mera~ deformacije koji je direktno pri~vr{}en za rotacionu osovinu.
Ovakvo re{enje, pored toga {to omogu}ava ve}u preciznost, tako|e omogu}ava
lak{e pozicioniranje uzorka.
Vertikalni ure|aj za u~itavanje radi pod pritiskom. Precizni ventil omogu}ava
da odabrane vrednosti u~itavanja budu konstantne.
Aparat je tako|e opremljen sa transdukterom pritiska i transdukterom kao
mera~em deformacije.
Aparat za triaksijalno ispitivanje zemlje
Jedinice za u~itavanje pritiska/naprezanja su kapaciteta od 50 do 100kN. Model od 50 kN mo`e biti opremljen sa tri postolja koja omogu}avaju da tri uzorka
budu istovremeno testirana. Triaksijalne }elije, napravljene od Perspex-a i ner|aju}eg ~elika su testirane da izdr`e maksimalni pritisak od 1700 pKa. Tri
modela su dostupna: za uzorke do 2'', 3'' i 4''.
Konstantni izvori pritiska su tipa vazduh/voda
sa cilindrom i mehurom kao me|uspojem,
napravljeni tako da snabdevaju pritisak od 0 do
1000 kPa. Koriste}i multiplikator pritiska,
potencijal pritiska se mo`e udvostru~iti. Jedan
vazdu{ni kompresor snabdeva pritisak.
Promena mase se meri u duplim komorama,
hidrauli~nim ure|ajem za merenje mase
kapaciteta 100cc. Ure|aj mora biti opremljen sa
broj~anikom ili jednim preme{taju}im
elektri~nim transdukterom.
Pritisak u porama se meri uz pomo}
transduktera pritiska u kombinaciji sa
opremom za produvavanje.
13
ZEMLJA I KAMEN
tecnotest
50 Kn CBR test ma{ine
Tehnotest proizvodi razli~ite modele: ma{ina sa kontinualnom promenom brzine (T 052/E); ma{ina sa 6
brzina (T 051); ma{ine sa dve brzine (T 005 i T 005/B), kao i manualna ma{ina za C.B.R. in-situ test, koji
mo`e biti pretvoren i u laboratorijsko testiranje.
Posebne karakteristike ovih Multitest ma{ina jesu promenljiva brzina (unutar neprekidnog dometa od
0.01 do 52 mm/min.) kao i mogu}nost kontrolisanja u~itavanja i deformacije tokom izvodjenja testa.
Ove ma{ine takodje mogu biti kori{}ene i za izvodjenje drugih testova kao sto su oni za asfalt (Marshall i
test istezanja), test na pritisak kod asfaltno-cementnih i zemljano-cementnih me{avina, ispitivanje
savijanja betonskih uzoraka, maltera, cigli, prirodnog kamena, crepova kao i brzo triaksijalno ispitivanje
uzoraka zemlje.
TS 706 Aparature sa digitalnim
o~itavanjem
Ovo je pokretan instrument koji se mo`e
koristiti kako u laboratoriji tako i na terenu
kako bi se odredio indeks ja~ine uzorka stene
ili jezgra stene pre~nika do 102 mm.
Vrednosti potrebne za izra~unavanje indeksa
ja~ine stene su neo~itano optere}enje i
rastojanje izmedju konusnih ta~aka.
Oprema za ispitivanje nosivosti tla
Spektar je {irok i uklju~uje opremu razli~itih
kapaciteta, od 50kN do 500kN, kao i modele za
ispitivanje slojeva kapaciteta od 1000kN do
2500kN .
Automatski C.B.R/Proctor Compactor
Ova automatska ma{ina elimini{e tesko ru~no
zbijanje. Mikroprocesor, elektronska
upravlja~ka jedinica. Broj udaraca je prikazan
na digitalnom displeju.
Triaaksalni test sistem pomo}u Hoek
}elija
Jedan automatski pritiska~ se koristi u
kombinaciji sa kompresionom ma{inom. ]elija
je kompletirana sa poklopnim kapama,
prstenom, zglobovima za visok pritisak i
klipovima.
Set sa najmanje 5-6 prstenova i par tiskalica je
preporu~ljiv.
Ispitivanje specifi~ne te`ine (Nekoheziono tlo)
Upotrebljava se za tla koja sadr`e do 12 % (u odnosu na te`inu) sadr`aja
koja mogu da prodju kroz sito N 200 (0.075 mm)
Metod koristi virbriranje da bi se dobila maksimalna gustina i sipanje da se
dobije minimalna gustina.
14
Aditivi koji pobe|uju vreme
15
CHRYSO Fluid Optima & CHRYSO Fluid Premia
PREPARATI KOJI POBE\UJU VREME
CHRYSO paleta superplastifikatora–preparata za
veoma visoko smanjenje upotrebe vode.
Vi{e od 60 godina, CHRYSO, svetska
veli~ina i francuski lider na polju
proizvodnje preparata za beton ,
razvija stru~nost i sti~e iskustvo u
formulaciji najzahtevnijih betona
(betona visokih i vrlo visokih
performansi, samonabijaju}ih
betona, itd.). CHRYSOovi proizvodi
se upotrebljavaju na najpresti`nijim
graditeljskim poduhvatima.
Od 1997. CHRYSO je uveo u upotrebu paletu superplastifikatora nove
generacije. Ovi preparati su laki za upotrebu proizvo|a~ima betona i
omogu}avaju im da pobolj{aju karaktetristike dobijenog proizvoda.
CHRYSO je jedini proizvo|a~ na tr`i{tu koji koristi dve
komplementarne tehnologije (fosfonati i polioksidi). Paleta
superplastifikatora donosi konkretne odgovore na probleme
proizvo|a~a betona:
- Zadr`avanje obradivosti
- Laka ugradivost (konzistentna fluidnost)
- Pove}ana ~vrsto}a
CHRYSO paleta superplastifikatora – preparata za veoma visoko
smanjenje upotrebe vode deli se u dve kategorije:
- CHRYSO Fluid Optima: superplastifikatori napravljeni za beton kod
koga je zadr`avanje obradivosti od primarne va`nosti.
- CHRYSO Fluid Premia: superplastifikatori posebno dizajnirani za
betone koji zahtevaju brzo postizanje visoke ~vrsto}e.
Ako Vam je porebno da odr`ite dobru obradivost i/ili postignete veliku
po~etnu ~vrsto}u dve palete superplastifikatora – preparata koji uti~u
na veoma visoko smanjenje upotebe vode su Vam na raspolaganju:
- CHRYSO Fluid Optima
- CHRYSO Fluid Premia
da Vam pomognu da pobedite tehni~ka ograni~enja u dobijanju betona
kod kojih se tra`e izuzetne osobine.
16
BETON SA VRLO DUGIM
[email protected] OBRADIVOSTI
BETONI SA [email protected] OBRADIVOSTI I
VELIKOM PO^ETNOM ^VRSTO]OM
CHRYSO Fluid Optima serija 100
CHRYSO Fluid Optima serija 200
Ova paleta superplastifikatora je ostvarena upotrebom jedinstveno
tehnolo{kog patenta CHRYSOa (fosfonati). Ona omogu}ava
proizvo|a~ima da dobiju beton velike kohezije, male viskoznosti sa vrlo
dugim zadr`avanjem obradivosti.
Ilustrativna referenca za ove proizvode je gradili{te brze pruge ParizMarsej gde je CHRYSO Fluid Optima 100 omogu}ila pumpanje betona na
izuzetno velikoj distanci (2,7 kilometara {to je i svetski rekord).
CHRYSO Fluid Optima 175 kombinuje vrlo dugu obradivost betona sa
veoma visokim smanjenjem upotrebe vode i izabran je na mnogim
presti`nim gradili{tima kao re{enje za konkretnu situaciju.
Ova porodica superplastifikatora kombinuje dugu obradivost sa
smanjenom upotrebom vode.
Zahvaljuju}i kombinaciji ove dve karakteristike, ovi preparati se koriste u
pripremi {irokog dijapazona betona: fluidnih i samonabijaju}ih, betona
sa visokim i veoma visokim performansama i betona koji brzo posti`u
visoku ~vrsto}u.
CHRYSO Fluid Optima serija 200 omogu}ava:
- Dobro zadr`avanje obradivosti
- Visoku postignutu ~vrsto}u u srednjim i du`im intervalima
- Pripremu fluidnih i samonabijaju}ih betona
CHRYSO Fluid Optima serija 100 omogu}ava:
- Lak{e pumpane betona
- Zadr`avanje obradivosti du`e od 2 sata
- Ugradnju pri visokim spoljnim temperaturama
- Ujedna~en kvalitet betona.
Na{a CHRYSO Fluid Optima serija 200 je stekla reference na polju
industrijalizovane pripreme betona i na internacionalnim gradili{tima:
- Mo viadukt (Francuska): obradivost od 45 da bi se omogu}ila isporuka
betona i ~vrsto}a na pritisak od 15MPa postignuta u roku od 18 sati kako
bi se omogu}ilo podizanje pokretne oplate za betoniranje visokih
stubova.
- Tunel na toku Nansi (SAD): 2 sata obradivosti da bi se onogu}ilo da
beton do|e na kotu ugradnje od 55 metara pod zemljom.
- Most Milenium (Poljska)
- Autoput 85, viadukti La Pere, Lan~e i Rumer (Francuska): 90 minuta
obradivosti i 17 MPa u roku od 15 sati da bi se postigla potrebna brzina
radova.
- Brojne druge reference sa samonabijaju}im betonom.
CHRYSO Fluid Optima serija 100 je stekla reference na internacionalnim
gradili{tima:
- Most Rion-Antirion (Gr~ka): zadr`avanje obradivostiod 1 do 3 sata sa
temperaturom betona od 30 stepeni.
- CEL Biskaros (Francuska): zadr`avanje obradivosti od 12 sati da bi se
omogu}ilo betoniranje zidova visokih 80 metara.
- Most Nelson Mendela (Ju`na Afrika): samonabijaju}i beton sa
obradivo{}u od 4 sata i postignutom ~vrsto}om na pritisak od 50MPa posle
28 dana.
- Milo viadukt (Francuska): jedinstven preparat upotebljen za
kompletno betoniranje viadukta i dobijanje 60 MPa ~vrsto}e za najvi{i
stub na svetu.
17
BETONI SA VELIKOM PO^ETNOM ^VRSTO]OM
Re{enja koja su pogodna za industriju prefabrikovanih elemenata. Ovi
preparati omogu}avaju da se:
Molekuli u na{oj CHRYSO Fluid Premia paleti su vrlo efikasni u - smanji vreme zrenja kako bi se skinula oplata i oslobodili ankeri za
smanjenju upotrebe vode u spravljanju betona i omogu}avaju prednaprezanje ili u{tedi na energiji smanjenjm temperature ili vremena
zadr`avanje obradivosti od 30 do 45 minuta.
parenja
Ove karakteristike koje su posebno pogodne za potrebe industrije
prefabrikovanih elemenata daju mogu}nost da se brzo postignu visoke Na{a CHRYSO Fluid Premia paleta je stekla reference na polju
~vrsto}e kod samonabijaju}ih betona.
prefabrikovanih elemenata i na internacionalnim gradili{tima:
CHRYSO Fluid Premia superplastifikatori su razvijeni da funkcioni{u
- Ikea u Rimu (Italija): samo jedan preparat upotrebljavan za
dobro u uslovima gradili{ta. Ova paleta proizvoda omogu}ava brzo prefabrikaciju stubova, nosa~a, prednapregnutih greda, zidnog platna i
dostizanje zrelosti i daje ujedna~en kvalitet {to obja{njava njen uspeh fasadnih panela za zgradu Ikee.
kod samonabijaju}ih betona.
- Luka Koega (Ju`na Afrika): postizanje 2MPa ~vrsto}e na savijanje
CHRYSO Fluid Premia
CHRYSO Fluid Premia suerplastifikatori omogu}avaju:
- Veliku po~etnu ~vrsto}u na pritisak
- Zadr`avanje obradivosti od 30 do 45 minuta
- Mogu}nost spravljanja fluidnog i samonabijaju}eg betona
potrebne za uklanjanje oplate za 26000 lukobrana koji {tite luku Koega.
- Park Krouk (Irska): priprema samonabijaju}eg betona sa zavr{nom
obradom prve klase i velikom gvrsto}om na pritisak.
- Rolan Garos (Francuska): priprema samonabijaju}eg betona za
izlivanje elemenata kompleksne forme.
CHRYSO Fluid Optima i CHRYSO Fluid Premia
inovativni molekuli na presti`nim gradili{tima u svetu.
CHRYSO Fluid Optima 100
Rion-Antirion (Greece)
Company: Gtm Group
Concrete: Lafarge
CHRYSO Fluid Optima 200
Meaux viaduct (France)
Company: Razel-RNF
Concrete: Holcim
CHRYSO Fluid Optima 175
Millau viaduct (France)
Company: Eiffage Construction
Concrete: Lafarge-SATM
CHRYSO Fluid Premia 100
Coega Harbour (South Africa)
Companies: Concor/Hochties
CHRYSO Fluid Premia 180
Ikea in Rome (Italy)
Company: Ponta di Roma
Concrete: Mabo Prefabbricati
CHRYSO Fluid Optima 100
Nelson Mandela Bridge (Africa)
Company: Grinaker/Lta
Concrete: Holcim
CHRYSO Fluid Optima 200
Millennium Bridge (Poland)
Company: Skanska
Concrete: TBG Wroclaw
CHRYSO Fluid Optima 175
Sioule viaduct (France)
Company: Dodin-Campenon
Concrete: Lafarge-SATM
CHRYSO Fluid Premia 100
Croke Park (Ireland)
Company: Sisk Construction
Concrete: Banagher Concrete
CHRYSO Fluid Premia 100
Roland Garros Central Court
Company: Petit
Concrete: Capremib
18
CHRYSO Fluid Premia 180
Hiperplastifikator (superfluidificante) – Aditiv nove generacije
CHRYSO Fluid Premia 180 je hiperplastifikator (superfluidificante) nove generacije na bazi modificiranih polikarboksilata.
CHRYSO Fluid Premia 180 namijenjen je prefabrikaciji. Kori{ten u betonima koji sadr`avaju veliku koli~inu finih elemenata, omogu}uje
dobivanje velike fluidnosti koja pojednostavljuje postavljanje betona bez vibracije (samokompaktiraju}i beton). Omogu}uje dobivanje
velike ~vrsto}e nakon brzog sazrijevanja te nakon 28 dana.
CHRYSO Fluid Premia 180 omogu}uje odr`avanje obradivosti u spektru od 60-80 minuta bez prejudiciranja mehani~kih performansa
nakon brzog sazrijevanja. CHRYSO Fluid Premia 180 kompatibilan je sa ve}inom tipologija cemenata. Njegova posebna formula smanjuje
tako visoke rizike inkompatibilnosti koje karakteriziraju aditive nove generacije.
CHRYSO Fluid Optima 50
Hiperplastifikator (superfluidificante) – Aditiv nove generacije
CHRYSO Fluid Optima 50 je hiperplastifikator (superfluidificante) nove generacije na bazi modificiranih
polikarboksilata, posebno preporu~en za calcestruzzo preconfezionato te za gradili{ta civilnog graditeljstva.
Kori{tenjem CHRYSO Fluid Optima 50 smanjuje se voda (20%) i/ili pove}ave obradivost betona. Omogu}uje
proizvodnju betona sa dugim vremenom obradivosti bez kontraproduktivnog ka{njenja vezanja.
CHRYSO Fluid Optima 50 namijenjen je za realizaciju dugotrajnih tvorevina kao po standardima norme UNI EN
206.
CHRYSO Fluid Optima 212
Hiperplastifikator (superfluidificante) – Aditiv nove generacije
CHRYSO Fluid Optima 212 je hiperplastifikator (superfluidificante) nove generacije na bazi modificiranih
polikarboksilata.
Omogu}uje dobivanje znatne obradivosti pri niskim vodocementim faktorom te zadr`avanje obradivosti sve`eg
betona kroz vreme.
CHRYSO Fluid Optima 212 je posebno preporu~en za izradu preconfezionati betona i za betone koji zahtevaju
visoke performansne karakteristike, kao: visoko smanjenje vode i mehani~ku ~vrto}u, tako|e nakon ranog
sazrevanja.
Preporu~en za preconfezionati betone u zimskim uvetima
CHRYSO Fluid Optima 212 kompatibilan je sa ve}inom tipologija cemenata. Njegova posebna formula anulira
tako visoke rizike inkompatibilnosti koje karakteri{e aditive nove generacije.
CHRYSO Fluid Optima 206
Superplastifikator– Reduktor Vode
CHRYSO Fluid Optima 206 je nova generacija superplastifikatora, baziran je na modifikovanim polikarboksilatima
Posebno se preporu~uje za transportne ( sve`e ) betone.
CHRYSO Fluid Optima 206 stvara visoku redukciju vode I/ili produ`ava period obradivosti.
Dozvoljava proizvodnju betona s produ`enom obradivo{}u bez stetnog efekta usporavanja.
CHRYSO Fluid Optima 206 se mo`e koristiti u {irokom spektru betona.
CHRYSO Fluid Optima 206 je posebno prilago|en homogenim SCC formulacijama.
CHRYSO Fluid Optima 206 je kompatibilan sa ve}inom cementa.
CHRYSO Plast P
Superplastifikator za preconfezionato betone
CHRYSO Plast P je aditiv na bazi modificarnih polimera koji istovremeno obavlja tri funkcije:
- pobolj{ava hidrataciju cementnog granulata
- pobolj{ava koheziju sve`eg betona
- razvija reakcije vezivanja i prirasta ~vrsto}e
Zahvaljuju}i ovim kombinovanim funkcijma kori{tenjem CHRYSO Plast P mogu}e je proizvoditi fluidne, homogene betone, bez segregacije i
“krvarenja” (essudazione), sa odli~nim odr`avanjem obradivosti kroz vreme.
CHRYSO Plast P omogu}uje i proizvodnju fluidnih betona sa veoma visokim mehani~kim ~vrsto}ama.
19
Pumpani beton
20
Dopunska paleta proizvoda koja odgovara specifi~nim uslovima
Ekskluzivni aditivi
Prikazujemo dve vrste mikrovlakana za armiranje: CHRYSO Fibre S50 i Oxyfibre. U poslednjih deset godina upoteba
mikrovlakana kod pumpanih betona je uzela maha i zamenila mre`astu armaturu. Osim {to je zadr`ao karakteristiku
nelomivosti, beton sa mikrovlaknima je u praksi pokazao da je dovoljno nanositi ga u slojevima manje debljine nego kod
armiranja mre`om. Sinteti~ka vlakna tako|e doprinose pobolj{anju bezbednosti radnika u odnosu na metalna vlakna.
CHRYSO predla`e dve nove generacije sinteti~kih mikrovlakana sa specijalni tehni~kim karakteristikama:
Du`ina
Modul elasti~nosti
^vrsto}a na zatezanje
Ta~ka topljenja
Vrsta vezivanja
CHRYSO Fibre S50
Oxyfibre
50mm
5GPa
650MPa
160C
Fizi~kim vezivanjem krajeva
14mm
3.5GPa
93NMPa
160C
Hemijski eksifluaoratnim omota~em
Glavne prednosti ove dve vrste vlakana su:
- Smanjena potrebna koli~ina (od 4 do 5 puta manje u pore|enju sa metalnim vlaknima)
- U{teda na vremenu u pore|enju sa armaturnom mre`om
- Bolja obradivost betona (pumpanje, homogenost)
- Pove}ana bezbednost za korisnike na gradili{tu
- Nema korozije
Sinteti~ka i prirodna vlakna pobolj{avaju otpornost betona prema po`aru. Pored pobolj{anih karakteristika prema abraziji
i otpornosti na udarce, ova vlakna, rastapaju}i se pod dejstvom toplote, stvaraju mre`u kapilara koja omogu}ava
evakuaciju vodene pare. Ovo zna~ajno smanjuje opasnost od po`arnog slabljenja betona usled popu{tanja armature.
Paleta finih elemenata obuhvata:
- CHRYSO Silica mikrometrijska silikatna para koja se u beton uvodi pomo}u hidrauli~nog veziva i pona{a kao pucolan.
Njena veoma velika povr{ina stvara jaku reakciju sa cementom, pobolj{ava koheziju i omogu}ava dobijanje izuzetno
kompaktnog betona. Uz to spre~ava se segregacija betona.
- SUPER-POZZ je ultrafini lete}i pepeo sa prose~nom veli~inom ~estice od 5 mikrona. Primena ovog materijala je
prevashodno planirana za betone koji se pumpaju na ve}e udaljenosti i za smanjenje prskanja. SUPER-POZZ pobolj{ava
kratko- i dugoro~nu mehani~ku ~vrsto}u, otpornost na abraziju i trajnost betona.
21
PRIBOR ZA PREFABRIKACIJU
Sistem fiksiranja/sidrenja
Tr`i{te pribora
-Sistem podizanja
-Za brzo ka~enje
-Sa vijcima
-Okruglo `elezno-pobolj{ano prijananje potvrdjeno na terenu
Dopunski proizvodi
- Gra|evinarstvo
- Fasade
- Industrija
- Udaljiva~i od Pvc-a i Cls-a,Profili od Pvc-a i
metalni, steznici za trefoli
Sistem ARTEON
Sistem podizanja arteon, sastavljen je od slede}ih elemenata: usidriva~, nosa~, futrola za anker. Nominalne nosivosti usidriva~a obra~unate su sigurnosim
koeficijentom od k ≥3 i odnose se na aksijalnu vu~u.
grupa nosivosti (t)
USIDRIVA^I AP
1,3
Usidriva~ sa otvorom AP koristi se
kada njegovo postavljanje na
elementu omogu}uje dobijanje
kompletnog otvora.
2,5
5,0
7,5
10,0
grupa nosivosti (t)
USIDRIVA^I AF
1,3
Usidriva~ sa otvorom AF koristi
se uglavnom za podizanje
elementa sa smanjenim
sekcijama, pogotovo tamo gde
je nemogu}e kori{}enje
usidriva~a AP.
2,5
5,0
10,0
20,0
15,0
20,0
Sistem PREFAB
Sistem PREFAB sastavljen je od tri bazna elementa: anker, nosa~, futrola za anker. Celoukupna kompozicija varira zavisno od kori{}ene futrole za
anker:bespovratna ili povratna futrola za anker.
Nominalne nosivosti ankera obra~unate su sigurnosim koeficijentom od k ≥3 i odnose se na aksijalnu vu~u i izra|ene su od ~elika S355J2G3.
ANKER PT TESTA PIANA
Anker PP koristi se kada je debljina betona jako
umanjena (primer cevi, pragovi).
ANKER PF DVA OTVORA
Grupa nosivosti
Anker PF koristi se za podizanje stubova, greda, betona
manje ~vrsto}e kao na primer olak{ani beton.
Mo`e se koristiti i za podizanje tankih elemenata.
Grupa nosivosti
2,5t
6,0t
10,0t
Denominacija
PF 1,4t
PF 2,0t
PF 2,5t
PF 3,0t
PF 4,0t
PF 5,0t
PF 7,5t
PF 10,0t
22
Denominacija
2,5 t
PP 2,5 t
6,0 t
PP 5,0 t
10,0 t
PP 7,5 t
PP 10,0 t
PRIBOR ZA PREFABRIKACIJU
FUTROLE ZA ANKERE
U sistemu PREFAB dostupne su dve vrste futrola za ankere:
- Futrola PGp (bespovratna) polipropilen
- Futrola PGr (povratna) neoprenska guma80 Sha
- Tip PGr kompletiraju plo~ice i vijci.
Futrole za ankere slu`e za ograni~avanje udubljenja u betonu za
omogu}avanje hvatanja dr`a~a za ekstremitete ankera utopljenih
u betonu.
Tip PGr
Tip PGp
2,5 t
2,5 t
6,0 t
6,0 t
10,0 t
10,0 t
Sistemi fiksiranja za industrijsko gra|evinarstvo
Sistem EDILFIX
- Profili i vijci
Forma - laminirano i toplo hladno stampano
- Razni stolarski proizvodi za kompletiranje fiksiranja
Plo~e na bajonet
Uglaste plo~e
Plo~ice nazubljene
Kutije za uvla~ivo usidrenje
- Stalci za potporu za prefabricirane panele
Sistem EDILFIX je sistem za brzo i svestrano fiksiranje.
Idealan za panele/grede, grudobrane, itd i u metalnoj stolariji za montiranje
spu{tenih plafona i raznih vrsta polica.
VIJCI ZA PROFILE LE 1-2-3
Za profile LE 1-2-3 treba koristiti samo vijke sa sidrenom glavom,
koji su dostupni u veli~inama koje su navedene u tabeli.
Vijci mogu biti postavljeni u bilo kojem punktu profila, i jednom
kad su okrenuti za 90 stepeni, blokiraju se u ispravnom polo`aju.
VIJCI SU IZRA\ENI U KLASI 4.6
BAJONET I PLO^ICE
promer
Dopustiv teret na vu~u kN
M 14
M 16
15,3
20,9
Bajonet TA
glatka
120X35X6
150X35X6
165X35X6
180X35X6
200X35X6
250X35X6
300X35X6
LE 1
kN
2
2
2
2
2
2
2
Izra|ene od ~elika (S 235 JR) i elektrolitski pocinkovane ( UNI ISO 2081), bajoneti
koriste se za jednostavno spajanje greda i panela (fasadnih panela).
Modeli:
Baionetta glatka TA, baionetta TA nazubljena (sa protivkliznim plo~icama),
baionetta sa promenjivom du`inom.
LE2
kN
2
2
2
2
2
2
2
23
Bajonet TA
nazubljena
LE 1
LE2
kN
kN
120X35X8
6,5
8,5
150X35X8
6,5
8,5
165X35X8
6,5
8,5
180X35X8
6,5
8,5
200X35X8
6,5
8,5
250X35X8
6,5
8,5
300X35X8
6,5
8,5
BAYFERROX CHROME OXIDE GREEN
I N O R G A N I C PIGMENTS
24
BAYFERROX RED 110
GREY CEMENT
BAYFERROX BLACK 306
GREY CEMENT
BAYFERROX RED 120N
GREY CEMENT
BAYFERROX BLACK 318
GREY CEMENT
BAYFERROX RED 130
GREY CEMENT
BAYFERROX BLACK 330
GREY CEMENT
BAYFERROX RED 130B
GREY CEMENT
BAYFERROX BLACK 360
GREY CEMENT
BAYFERROX RED 140
GREY CEMENT
BAYFERROX YELLOW 420
GREY CEMENT
BAYFERROX RED 160
GREY CEMENT
BAYFERROX YELLOW 910
GREY CEMENT
BAYFERROX RED 180
GREY CEMENT
BAYFERROX YELLOW 920
GREY CEMENT
BAYFERROX RED 222
GREY CEMENT
BAYFERROX YELLOW 930
GREY CEMENT
BAYFERROX RED 503
GREY CEMENT
BAYFERROX YELLOW 960
GREY CEMENT
25
BAYFERROX BROWN 610N
GREY CEMENT
BAYFERROX YELLOW 420
WHITE CEMENT
BAYFERROX BROWN 655
GREY CEMENT
BAYFERROX YELLOW 910
WHITE CEMENT
BAYFERROX BROWN 663
GREY CEMENT
BAYFERROX YELLOW 920
WHITE CEMENT
BAYFERROX BROWN 686
GREY CEMENT
BAYFERROX YELLOW 960
WHITE CEMENT
CHROME OXIDE GREEN GN
WHITE CEMENT
CHROME OXIDE GREEN GN
GREY CEMENT
HEAT RESISTANT SPECIAL PIGMENTS
BAYFERROX RED 110
WHITE CEMENT
BAYFERROX YELLOW 950
WHITE CEMENT
BAYFERROX RED 130
WHITE CEMENT
BAYFERROX BLACK 303T
WHITE CEMENT
BAYFERROX RED 160
WHITE CEMENT
BAYFERROX BROWN 645T
WHITE CEMENT
HEAT RESISTANT SPECIAL PIGMENTS
HEAT RESISTANT SPECIAL PIGMENTS
BAYFERROX RED 503
WHITE CEMENT
26
KUGLICA KOJA [email protected] SVE
27
NE[TO SASVIM NOVO NA NA[EM [email protected][TU
Poraver je sastavljen od recikliranog stakla.
Nagra|en je sa “plavim an|elom” {to zna~i
da je taj proizvod ekolo{ki prihvatljiv u
pogledu za{tite `ivotne sredine i kao takav
biolo{ki preporu~ljiv u stambenim
naseljima.
Poraver je jedinstven - zahvaljuju}i staklu
Prednosti Poravera:
- vrlo lagan materijal a ipak otparan na pritisak,
- dobar toplotni izolator,
- dobro apsorbuje zvuk,
- hemijski trajan,
- alkalno postojan - primeran za obradu sa
vapnom i cementom,
- otporan na vremenske uticaje,
- otporan na uticaj vatre,
- ne sadr`i otapala,
- neutralnog mirisa,
- otporan na stvaranje gljivica i na {teto~ine
- amorfna staklena struktura spre~ava opasnost od
silikoze.
1984 godine, za koje svake godine proizvedemo vi{e
hiljada tona poravera. Prisutne su stalne promene,
zahvaljuju}i znanju i iskustvu ste~enom iz saradnje
sa doma}im i stranim nau~nicima i korisnicima tog
materijala.
U saradnji sa priznatim institucijama, univerzitetima
i preduze}ima, do danas su istra`ena mnoga
podru~ja upotrebe tog materijala.
- zbog toga se poraver modifikuje za najrazli~itije
potrebe;
- zbog toga po celom svetu se dodeljuju licence za
proizvodnju poravera.
Poraver je ~isto staklo dobijeno recikliranjem. Za
recikliranje se upotrebljava samo najfinije frakcije
stakla, koje vi{e nisu primerene za novu
proizvodnju. Ono {to je nekada bilo potrebno
skladi{titi na deponijama primenom skupih
postupaka, danas nalazi zamenu u laganom
agregatu poravera.
Osnovu poravera ~ini {est frakcija krem-belih
kuglica sa granulacijom od 0.1 do 8mm.
Proizvodimo i specijalne frakcije za posebne
namene i vrste upotrebe sa veli~inom zrna 0.04 do
16mm. Istovremeno, sa~uvana su dobra svojstva
poravera: kuglice su vrlo lagane, otporne na
drobljenje, na pritisak vrlo tvrde i poseduju sve
dobre osobine staklenom materijala.
Poraver je omiljen u popularan laki
agregat za beton u sistemima masivnih
zidova, blokovima od lakog betona,
`bukama, malterima, nasipima, masama
za izravnavanje i lepkovima, fasadnim
profilima, plo~ama (kuhinjski pultevi i
akusti~ni paneli...), strukturnim tapetama,
i u mnogim drugim proizvodima.
PORAVER DANAS I SUTRA
Poraver testiramo na moru, proizvodnji
poluproizvoda, automobilskoj i drugim
Poraver prisutan svuda!
industrijama. Zbog svojih visokovrednih
ekolo{kih karakteristika zauzima sve
Poraver se usidrio tamo gde je potrebno smanjiti zna~ajnije mesto na tr`i{tu budu}nosti.
te`inu i zadr`ati prisutnu tvrdo}u, zvu~nu ili toplotnu
izolaciju. Poraver nalazimo kao lagan agregat u Napominjemo da za sve u vezi sa
kvalitetnim proizvodima industrije ~i{}enja, tako|e reklamnim materijalom i porud`binama
u vrlo laganim plivaju}im estrihinima, u mo`ete kontaktirati preduzece KODIKO iz
Nove ideje proizilaze iz stalnih istra`ivanja materijalima od kojih se prave masivni zidovi, a Sopota. Preduze}e se bavi prodajom TKK
upotrebljava se kod sanacije starih zgrada, za izradu aditiva, pigmentima za beton, kao i
Sa na{om tehnologijom, koju smo patentirali, kuhinjskih radnih plo~a ili u strkturnim tapetama. ma{inama i laboratorijskom opremom za
snabdevamo mnogobrojne korisnike u Evropi jo{ od Zato va`i tvrdnja - poraver svuda!
ispitivanje betona firme TECHNOTEST.
28
Novi Sad
Pan~evo
Aerodrom Beograd
Sur~in
Reka Sava
Beograd
Re ka
35
Smederevo
km
Valjevo
^a~ak
U`ice
SOPOT
Mali Po`arevac
ERA
Petrol
Ni{
Mladenovac
KODIKO d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
011/8251-400,
011/8251-404,
011/8251-004,
011/8251-946.
www.kodiko.rs, www.kodiko-lab.rs
e-mail: [email protected]
Sla|ana Ivkovi} (generalni direktor)
v
Duna
Po`arevac
Download

Kodiko Katalog BACKUP.cdr