Srpski
Mašina za pranje posuđa
Uputstvo za upotrebu
+
DW-S4522
И005 12
Brzi vodič za upotrebu
Za detaljne informacije o radu uređaja obavezno pročitajte uputstva za upotrebu
Uključite uređaj
Pritisnite dugme On/Off kako bi uključili mašinu. otvorite vrata mašine.
Pretinac A:
Namenjen je za sve programe pranja.
Napunite deterdžent
za pranje
Pretinac B:
Namenjen je samo za programe s pretpranjem.
(Sledite uputstva za upotrebu)
Proverite količinu sredstva
za ispiranje (sjaj)
Oznaka napunjenosti “C”
Indikator na kontrolnoj ploči (ako vaš model poseduje ovu opciju)
Proverite nivo soli
Indikator na kontrolnoj ploči (ako vaš model poseduje ovu opciju)
Ako vaš model ne poseduje indikator manjka soli, prema broju
obavljenih ciklusa pranja, okvirno odredite kada je potrebno da
proverite i nadopuniti so.
Napunite košare posuđem
Sa posuđa uklonite veće i netopive komade hrane. Nemojte ostavljati posuđe da se hrana
osuši na njemu. Rezultat pranja takvog posuđa biti će smanjen. Sledite uputstva za upotrebu
o načinu kako napuniti košare.
Odaberite program pranja
Pritisnite programsko dugme i odaberite željeni program pranja. Sledite uputstva za
upotrebu o ispravnom odabiru programa.
Početak programa pranja
Zatvorite vrata otvorite slavinu dovoda vode. Mašina će da započne s radom u roku
od 10 sekundi.
Promena programa za
vreme rada mašine
1. Program pranja može biti promenjen ako je trajanje programa bilo kratko. Ako je došlo do
ispuštanja detergenta u prostor mašine, tada će detergent biti izbačen zajedno sa vodom
prilikom pokretanja novog programa. U tom slučaju, ponovno napunite prostor za
detergent.
2. Polagano otvorite vrata da bi se zaustavilo pranje, tada pritisnite dugme Program i držite
ga pritisnutim duže od 3 sekunde da bi otkazali tekući program.
3. Odaberite novi program pranja i zatvorite vrata. Mašina će da započne s radom za 10 sek.
Dodavanje posuđa za
vreme pranja
1.
2.
3.
4.
Oprezno otvorite vrata mašine da bi se zaustavio rad mašine.
Nakon što se okretne mlaznice zaustave, otvorite vrata do kraja.
Dodajte posuđe.
Zatvorite vrata. Mašina će da započne sa radom u roku od 10
sekundi.
PAŽNJA!
Vrata uvek otvarajte
pažljivo. Postoji
opasnost od opeklina
od vruće pare ili vode
koja izlazi iz okretnih
mlaznica.
Ako se dogodilo da je
došlo do prekida
napajanja ili je mašina
isključena za vreme
rada
Ako je mašina ostala bez električnog napajanja za vreme
programa pranja, kada se napajanje ponovno uspostavi,
ponovno odaberite program pranja i pokrenite mašinu.
Isključenje mašine
Kada je program pranja gotov, mašina će da se oglasi zvučnim signalom (8 sek).
Isključite mašinu pritiskom na dugjme On/Off.
Zatvaranje dovoda vode
i pražnjenje posuđa
Pažnja: Pre vađenja posuđa iz mašine, sačekajte 15-tak minuta da se posuđe i pribor ohlade
da bi izbegli opasnost od opeklina.
Isto tako, posuđe ostavljeno u mašini još neko vreme biti će bolje osušeno. Praznite mašinu
počevši od donje korpe da bi sprečili kapanje eventualno zaostale vode s gornje korpe.
1) Bezbednosne informacije . . . . . . . . 1
2) Deponovanje otpada . . . . . . . . . . . . 1
Pročitajte ova uputstva
Poštovani kupci,
Mašina za pranje posuđa je namenjena za upotrebu u
domaćinstvima i objektima kao što su:
- trgovine, kancelarije i slična radna okruženja;
- seoske farme;
- hoteli, moteli i drugi stambeni objekti;
Uputstva sadrže poglavlja Bezbednosne mere, Korišćenje,
Ugrađivanje, Uklanjanje kvarova itd. Pažljivo ih pročitajte pre
korišćenja sudomašine jer to će Vam pomoći u pravillnom
korišćenju I održavanju.
Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva pre nego počnete
da koristite mašinu. To će vam pomoći da u potpunosti
razumijete rad mašine i iskoristite sve njene funkcije. isto
tako, pomoći će vam da optimalno i sa najmanjim utroškom
energije operete vaše posuđe.
3) Uputstva za rukovanje . . . . . . . . . . . 2
Upravljačka ploča . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Delovi sudo mašine . . . . . . . . . . . . . . 2
4) Prvo korišćenje sudo mašine . . . . . 3
A Omekšivač vode . . . . . . . . . . . . . . . 3
B Punjenje pretinca za sol . . . . . . . . . 3
C Punjenje pretinca sredstva
za ispiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Regulacija potrošnje sr. za isp. . . . 5
D Sredstva za pranje- deterdženti . . . 5
5) Raspoređivanje posuđa . . . . . . . . . . 7
Pre i nakon stavljanja posuđa. . . . . . . 7
Korišćenje gornje korpe . . . . . . . . . . . 9
Korišćenje donje korpe . . . . . . . . . . . . 9
Korpa pribora za jelo . . . . . . . . . . . . . 10
Sačuvajte ova uputstva na znano mesto za buduće potrebe.
U slučaju prodaje ili prenosa vlasništva nad mašinom,
obavezno priložite i uputstva za upotrebu.
Pre pozivanja servisa
Poglavlje o uklanjanju manjih kvarova pomoći će Vam da
sami rešite neke uobičajene probleme, bez potrebe za
pozivanjem stručnog tehničkog osoblja.
6) Početak rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tablica programa pranja . . . . . . . . . . . 11
Uključenje sudo mašine . . . . . . . . . . . 11
Promena programa. . . . . . . . . . . . . . . 12
Dodavanje posuđa u toku rada . . . . . 12
7) Održavanje i čišćenje . . . . . . . . . . . . 13
Sustav filtriranja . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čišćenje raspršivača vode (mlaznica) 13
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Briga o sudo mašini . . . . . . . . . . . . . . 14
8) Uputstva za instalaciju mašine . . . . 15
Izravnavanje uređaja . . . . . . . . . . . . . 15
Napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Spajanje na dovod vode . . . . . . . . . . . 16
Crevo za odvod vode . . . . . . . . . . . . . 16
NAPOMENA:
Proizvođač zadržava pravo izmene na proizvodu bez
prethodne obavesti, shodno politici stalnog razvoja
proizvoda.
9) Uklanjanje kvarova . . . . . . . . . . . . . . 18
Pre poziva servisa . . . . . . . . . . . . . . . 19
Informacijski list i ener. efikasnost . . . 20
VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
PROČITAJTE PRE UPOTREBE
UPOZORENJE!
PRILIKOM KORIŠĆENJA MAŠINE SLEDITE OSNOVNE
MERE BEZBEDNOSTI:
Prijateljski odnos prema životnoj sredini
Prema EU Direktivi: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane kante za otpatke,
skrećemo pažnju da taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni kućni otpad. Pravilnim postupanjem,
zbrinjavanjem i reciklovanjem proizvoda, sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i
okolinu, koji mogu da nastanu zbog neadekvatnog deponovanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više
informacija o recikliranju i deponovanju ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vaš lokalni centar za
zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu prodavaonicu gde ste kupili proizvod. Stari i istrošeni uređaj ne sme
da se baca sa ostalim kućnim đubretom. Ovaj proizvod treba da se odbaci u posebno namenjena i
pripremljena reciklažna dvorišta ili mesta za sakupljanje opasnog i električnog i elektronskog otpada.
Svi delovi mašine za pranje posuđa mogu da se recikliraju. Plastični delovi označeni su u skladu sa
standardnim međunarodnim skraćenicama:
PE - oznaka za polietilen (pakovanje)
PP - oznaka za polipropilen (filter za so)
PS - oznaka za polistiren (pakovanje)
ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene (kontrolna ploča)
POM - oznaka za polimetilen (plastični materijali)
UZEMLJENJE!
Mašina mora da bude uzemljena. Kod nekih kvarova uzemljenje smanjuje opasnost udara el. struje.
Mašina je isporučena sa utikačem koji ima uzemljenje i priključuje se u odgovarajuću el. utičnicu prema
propisima.
UPOZORENJE!
Nepropisno spajanje uređaja na el. mrežu bez uzemljenja može da dovede do strujnog udara. Ako postoje
neke nejasnoće vezane za uzemljenje, pozovite električara ili servisera. Ne prepravljajte strujni utikač. Ako
ne odgovara u el. utičnicu neka je zameni električar.
UPOZORENJE!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne sedite i ne stojte na vrata ili na korpe mašine za pranje posuđa.
Ne dodirujte vruće delove za vreme ili ubrzo nakon korišćenja mašine.
Ne perite predmete od plastike ukoliko proizvođač nije naznačio da je preporučljivo pranje u mašini.
Koristite deterdžente i tečnosti za ispiranje namenjene mašinama za posuđe. Nikako ne koristite sapun,
sredstva za pranje veša ili ruku u Vašoj mašini. Deterdžent držite izvan dohvata dece.
Pazite da deca ne dođu u dodir sa deterdžentom ili tečnošću za ispranje.
Opasno je ostavljati vrata mašine u otvorenom položaju.
Kabl za priključak el. struje ne sme da bude presavijen ili prignječen.
Uređaj nije namenjen da njime rukuju deca.
Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste osobe (uključujući i decu) sa umanjenim telesnim, osetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo za korišćenje aparata, osim ako nisu pod
nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost ili ako od nje nisu dobile poduku o upotrebi aparata.
Deterdženti su izutetno lužnati te su opasni ukoliko se progutaju. Izbegavajte dodir deterdženta sa kožom i
očima.
Vrata mašine otvarajte oprezno jer dok je u radu može doći do izlevanja vode.
Ne stavljajte teške predmete na otvorena vrata mašine.
Prilikom stavljanja predmeta i posuđa u mašinu:
1). Rasporedite oštre predmete tako da ne mogu oštetiti vrata.
2). Rasporedite oštre noževe sa držačem prema gore kako bi sprečili ozlede.
Nastojte rasporediti posuđe tako da plastični predmeti ne dodiruju vruće delove mašine.
Ukoliko se ošteti kabl za napajanje zamenu treba izvesti ovlašćeni serviser ili osoba koja je za to kvalifikovana
kako bi se izbegao rizik strujnog udara.
Odložite ambalažu prema propisu.
Koristite mašinu samo u svrhu kojoj služi.
Uklonite vrata odeljka za pranje kada odlažete staru mašinu za pranje posuđa.
Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa uređajem.
Proverite da li je pretinac za deterdžent prazan nakon završetka pranja.
Mašina je namenjena za praje maksimalno 9 setova posuđa.
Maksimalni pritisak vode sme da bude 1MPa.
Minimalni pritisak vode sme da bude 0,04MPa.
PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE BEZBEDNOSNIH INFORMACIJA! Sačuvajte ova uputstva
-1-
VAŽNO!
Za postizanje optimalnog rada Vaše mašine pročitajte uputstva pre upotrebe.
Kontrolna ploča
1 HOUR
8
7
6
5
4
2
1
3
1. Svetlo oznake rada sudo mašine: upaliće se kada
pritisnete taster ON/OFF (uključenje/isključenje)
5.
Programator: za odabir jedan od šest dostupnih
programa pranja.
2. ON/OFF taster: za uključenje/isključenje sudo mašine
6.
3. Svetla upozorenja nedostatka sredstva za ispiranje i
soli: Kad svetli treba dodati sredstvo za ispiranje
odnosno sol.
Svetlo indikatora pranja: kada odaberete željeni
program pranja, indikator rada uz odabrani program
se uključuje.
7.
Taster za odloženi start pranja: za podešavanje
vremena odlaganja paljenja sudo mašine.
8.
Svetlo odloženog pranja/faze pranja: prikazuje
rezervisano vreme pranja (3, 6, 9, ili 12 sati). Dok
sudo mašina radi, svetlosni indikatori označavaju
fazu pranja ciklusa.
4. Start/Reset taster: Pritisnite ovaj taster kako bi
započeli ili pauzovali proces pranja. Svetliće svetlo
odabranog programa
Delovi mašine
1. Gornja korpa
6. Pretinac za deterdžent
11. Spoj odvodnog creva
2. Mlaznice (raspršivači)
7. Pregrada za čaše
12. Spoj dovodnog creva
3. Donja korpa
8. Pribor za jelo
4. Omekšivač vode
9. Grubi filter
5. Glavni filter
10. Pretinac sredstva za
ispiranje
-2-
PRVO KORIŠĆENJE SUDO MAŠINE
Pre prvog korišćenja....
A
B
C
D
Ugodite tvrdoću vode (potrošnju regeneracijske soli)
U odjeljak za sol dodajte 1.5kg soli, te potom ostatak posude napunite vodom
Napunite odjeljak sredstva za ispiranje
Napunite odjeljak za detedžent
A. Omekšivanje vode
Omekšivanje vode treba ručno podesiti, okretanjem plastičnog šarafa u obliku strelice. Zavisno od područja, voda sadrži različite
količine vapnenca i mineralnih soli koje ostaju na posuđu ostavljajući mrlje i bele tragove. Ova mašina za posuđe ima ugrađeni
sistem za čišćenje kamenca u vodi korišćenjem posebnih regeneracijskih soli koje omekšavaju vodu za pranje.
Podešavanje potrošnje soli
U zavisnosti od tvrdoće vode, potrošnju soli možete da podesite na sledeći način:
1. Odvrnite poklopac posude za so.
2. Na posudi se nalazi prsten sa strelicom (slika). Ukoliko je potrebno
okrenite prsten u smeru od oznake "-" prema "+" u zavisnosti od
tvrdoće vode. Što je voda tvrđa, potrebno je strelicu okrenuti više
prema oznaci "+". Preporučljivo je da se regulacija potrošnje soli
prilagodi prema tablici:
(ciklus/1kg)
50
25
80 - 107
45 - 60
56 - 75
8 - 11
Napomena 1:
1°dH=1.25°
16
Napomena 2:
Clark: 1.78°
fH=0.178 mmol/l
dH: Nemački standard
fH: Francuski standard
Clark: Britanski standard
“/”
Nema potrebe za dodavanjem soli
“-”
Podesite prema znaku “-”
“+”
Podesite prema znaku “+”
“Mid”
Podesite između znakova “-” i “+”
NAPOMENA: Ukoliko Vaš model sudo mašine nema omekšivač vode preskočite ovo poglavlje.
B. Punjenje pretinca za so
NAPOMENA: Uvek koristite so namenjenu za upotrebu u mašinama za posuđe.
Pretinac za so se nalazi ispod donje korpe i puni se na sledeći način:
Upozorenje!
Preporučujemo korišćenje soli specijalno namenjenih za mašine posuđa! Ostale vrste koje nisu specijalno proizvedene za
mašine mogu da oštete omekšivač vode. Kvarovi na mašini izazvani korišćenjem neprimerenih sredstava za pranje, ispiranje ili
omekšavanje vode ne podležu garanciji!
Preporučujemo da odeljak za so punite neposredno pre upotrebe mašine. Na taj način izbegavate mogućnost zadržavanja zrna
soli na dnu vaše mašine koja bi u protivnom mogla izazvati koroziju. Višak soli koji je slučajno prosipan izvan posude za sol
obavezno uklonite!
Nakon završetka prvog ciklusa pranja, svetla indikatora na kontrolnoj ploči će se ugasiti.
-3-
Otvaranje
A
B
C
D
E
F
Izvadite donju korpu, odvrnite i skinite poklopac pretinca za so (slika 1).
Umetnite levak (priložen uz sudo mašinu) u otvor i usipajte oko 1,5 kg soli (slika 2).
Napunite pretinac za so vodom. Normalno je da manja količina vode izlazi iz posude.
Pažljivo vratite i zavrnite poklopac.
Nakon što pretinac napunite pretinac za so, svetlo upozorenja za nedostatak soli može da bude upaljeno još neko vreme.
Sudo mašina treba započeti s radom odmah nakon punjenja posude za so (predlažemo korišćenje programa kvašenje ili
brzo pranje). U suprotnom, može da dođe do oštećenja filtera, pumpe ili drugih važnih delova. Ovi kvarovi nisu pokriveni
garancijom uređaja!
NAPOMENA:
Posuda za so se treba nadopuniti ukoliko se upali upozorenje za nedostatak soli. Moguće je da indikator sveti
i nakon nadopunjavanja, dok se so potpuno ne otopi.
Ukoliko je došlo do izlevanja vode iz posude za so, može se desiti da će se aktivirati sistem zaštite od
preljevanja u mašini koji će izbaciti višak vode.
Ukoliko prilikom punjenja soli dođe do prosipanja soli izvan posude (u prostor mašine), obavezno očistite
zrnca soli. Slana voda unutar prostora mašine pospešuje elektrokoroziju koja može da ošteti vaše
posuđe ili unutrašnjost mašine.
C. Punjenje pretinca sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje
Sredstvo za ispiranje se koristi za uklanjanje kapljica vode i mrlje od kamenca koje mogu da se formiraju na vašem posuđu
prilikom sušenja. Protivno uvrenjima ono se ne koristi samo da bi dalo sjaj vašem posuđu, nego da bi pospešilo i sam proces
sušenja. Pretinac sredstva za ispiranje se nalazi na vratima pored pretinca za deterdžent. Za punjenje posude, otvorite
poklopac i ulijte tečnost za ispiranje sve dok indikator ne dobije potpuno crnu boju. Zapremina posude sredstva za ispiranje iznosi
približno 110ml.
Upozorenje!
Preporučujemo korišćenje sredstava za ispiranje specijalno namenjenih za mašine posuđa! Ostala sredstva koja nisu specijalno
proizvedena za mašine mogu izazvati oštećenje uređaja (npr. tečni detedženti...).
Kada nadopuniti posudu tečnosti za ispiranje
Iako indikator na kontrolnoj ploči ne pokazuje da je potrebno nadopuniti tečnost za ispiranje, možete da proverite količinu
tečnosti na samoj posudici (C). Crna tačka na posudici sredstva za ispiranje označava količinu tečnosti u posudici. Kako
količina postaje manja, veličina tačkice se smanjuje.
Kako se smanjuje količina tečnosti za ispiranje, tačka se menja kao na ilustraciji.
Puno
3 / 4 puno
1 / 2 puno
(C) Indikator sredstva za ispiranje
1 / 4 puno - potrebno nadopuniti.
Prazno
-4-
Pretinac sredstva za ispiranje
1.
2.
3.
Za otvaranje posude okrenite poklopac do leve strelice i podignite ga.
Napunite posudu tečnosti za ispiranje pazeći pri tome da je ne prepunite.
Vratite poklopac i okrenite ga do desne strelice.
Tečnost za ispiranje automatski se uleva u mašinu za vreme ciklusa ispiranja, te pomaže da se posuđe brže suši i sprečava
stvaranje mrlja.
Mašina koristi tečno sredstvo za ispiranje. Posuda za sredstvo za ispiranje nalazi se sa unutrašnje strane vrata mašine, odmah
do posude za deterdžent.
Posuda tečnosti za ispiranje nalazi se unutar vrata pored posude za deterdžent. U posudu stane otprilike 140 ml tečnosti.
Ukoliko se prepuni posudica tečnosti za ispiranje, višak uklonite vlažnom krpom.
Ne zaboravite da vratiti poklopac posude.
Ukoliko je voda mekana, moguće je da nije potrebno koristiti tečnost za ispiranje.
Regulacija potrošnje tečnosti za ispiranje i pospešivanje sušenja
Podešavanje potrošnje
tečnosti za ispiranje
Regulator potrošnje sredstva za ispiranje ima 6 ili 4 različitih nivoa
potrošnje (zavisno od modela). Uvek krenite od položaja “4”. Ako su
mrlje i slabo sušenje i dalje problem, povećajte količinu tečnosti za
ispiranje tako da poklopac pomaknete na položaj “5”. Ako posuđe i
dalje nije dobro osušeno ili ima mrlje, podešavanje do sledećeg broja
sve dok ne postignete dobre rezultate. Preporuka je stepen "4" (fabrički
podešena vrednost).
D. Sredstva za pranje - deterdženti
Sredstva za pranje s hemijskim sastojcima su neophodni za pranje posuđa u sudo mašinama. Preporučujemo korišćenje
sredstva za pranje koja su specijalno proizvedena za pranje u sudo mašini i koja su preporučena od strane proizvođača sudo
mašina. Deterdženti mogu biti u tečnom stanju, kao prašak i kao tablete.
Deterdženti
Postoje tri različite vrste deterdženata:
1. Sa fosfatima i hlorom
2. Sa fosfatima, bez hlora
3. Bez fosfata i bez hlora
Obično u praškaste deterdžente nisu dodani omekšivači za vodu. U tom slučaju preporučujemo da napunite pretinac za so, čak
i kada tvrdoća vode iznosi 6dH. Ukoliko koristite deterdžente bez fosfata, a voda koju koristite je tvrda, moguća je pojava belih
mrlja na posuđu. U tom slučaju dodajte više deterdženta kako bi postigli bolje rezultate. Detedženti bez hlora ne izbeljivaju
posuđe. Može se desiti da jako zaprljano posuđe neće biti dobro oprano. U tom slučaju odaberite program s višom
temperaturom pranja.
Koncentrisana sredstva za pranje
Bazirana na hemijskim sastojcima, mogu da se podele na 2 osnovne grupe:
• konvencionalni, alkalni deterdženti sa oštrim komponentama
• manje alkalni koncentrirsani deterdženti sa prirodnim enzimima
-5-
Korišćenjem “normalnih” programa pranja u kombinaciji sa koncentrisanim deterdžentima smanjujete onečišćenje, a i dobri su
za vaše posuđe; takvi programi pranja posebno su prilagođeni prljavštini - otapanjem enzima koncentrisanih deterdženata. Iz
tog razloga uz “normalne” programe pranja kod kojih koristite koncentrisane deterdžente, možete postići kvalitetnije rezultate
pranja, koje bi inače postigli samo korišćenjem “intenzivnih” programa pranja.
Sredstva za pranje u obliku tableta
Deterdženti u obliku tableta različitih proizvođača rastvaraju se različitom brzinom. Iz tog razloga neka sredstva za pranje u
obliku tableta ne mogu dati kvalitetne rezultate pranja tekom kratkih programa. Preporučujemo da tablete koristite isključivo
kada koristite duže programe pranja kako bi postigli željeni rezultat.
Posuda sredstva za pranje
KAKO BI UKLONILI MRLJE S POSUĐA, NIJE POTREBNO DODAVATI VIŠE DETERDŽENTA NEGO ŠTO JE
PREPORUČENO U TABLICI CIKLUSA PRANJA , JER SUDO MAŠINA POSEDUJE SISTEM ZA OMEKŠAVANJE VODE.
Potrebno je da napunite posudicu pre početka pranja prema "Tablici ciklusa pranja". Vaša mašina koristi manje deterdženta i
tečnost za ispiranje od uobičajenih mašina. Uglavnom, za normalno pranje je dovoljna kašika deterdženta. Prljavije posuđe
zahteva više deterdženta. Deterdžent uvek dodajte pre uključenja procesa pranja jer u suprotnom deterdžent može postati
vlažan i rastopljen i da se zalepi na posudi.
Posuda sredstva za pranje
Deterdžent u prašku
Deterdžent u tableti
Napomene:
1. Ukoliko je poklopac zatvoren: pritisnite taster za otvaranje.
2. Deterdžent dodajte u momentu neposredno pre pranja. Preporučujemo korišćenje sredstava za pranje koja su specijalno
proizvedena za pranje u mašini posuđa i koja su preporučena od strane proizvođača sudo mašina.
UPOZORENJE!
Deterdžent za posuđe je agresivan, držite ga dalje od dohvata dece.
Pravilna upotreba deterdženata
Koristite samo deterdžent koji je namenjen mašinama za pranje posuđa. Deterdžent čuvajte na suvom mestu. Deterdžent
stavljajte u posudicu neposredno pre pranja.
Punjenje sudo mašine deterdžentom
Napunite posudu za deterdžent, uz pomoć oznaka za količinu kao
što je prikazano na slici:
A Posuda za deterdžent.
B Posuda za deterdžent u slučaju da prilikom pranja koristite i
funkciju predpranja.
Pratite preporuke proizvođača deterdženata navedene na kutiji
deterdženta kako bi ga pravilno koristili i čuvali.
Zatvorite poklopac posude.
Ukoliko je posuđe jako zaprljano stavite dodatnu količinu deterdženta u posudu
za predpranje. Sudo mašina će ga koristiti za vreme programa predpranja.
NAPOMENA:
Na stranici 10 ovih uputstava ćete pronaći instrukcije o preporučenoj količini korišćenja deterdženta u zavisnosti od
odabranim programima pranja.
Zavisno od količini korišćene soli za omekšavanje vode kao i tvrdoći vode koju koristite moguća su i odstupanja od
navedenog.
-6-
Raspoređivanje posuđa
Preporuke
- Koristite samo posuđe koje je proizvođač označio kao otporno na pranje u sudo mašini.
- Za pranje upotrebljavajte blage deterdžente koje nose oznaku da su pogodni i štedljivi za posuđe. Ako je potrebno, zatražite
dodatne informacije od proizvođača deterdženta.
- Za pranje pojedinih predmeta odaberite program sa što nižom temperaturom.
- Kako bi sprečili oštećenja, ne vadite staklo i pribor za jelo iz sudo mašine odmah nakon završenja programa pranja.
Neprikladno za pranje u sudo mašini
Sledeće predmete ne bi trebalo prati u sudo mašini:
• Bakreno, limeno ili suđe od metala koje može izazvati elektrohemijsku koroziju (posuđe na bazi legura bakra, aluminiuma i
drugih metala).
VAŽNO:
Obavezno proverite vaše posuđe, jer zbog elektrokorozije može doći do oštećenja, mrlja i korozije posuđa, pribora ili
unutrašnjosti sudo mašine! Takva oštećenja nisu podložna garanciji!
• Drveni pribor za jelo i ostale drvene predmete.
• Osetljive čaše, ručno izrađeno posuđe i vaze, specijalno antikno i drugo skupoceno posuđe.
Takvo posuđe nije otporno na pranje u sudo mašini.
• Plastične posude osetljive na vruću vodu.
• Posuđe uprljano od pepela, voska, uljnih masti ili tinte.
• Upijajuči predmeti kao sunđere ili krpe.
• Aluminijumski ili srebrni delovi posuđa mogu da izgube boju ili da se zamute. Stakleni predmeti isto se mogu zamutiti nakon
mnogo ciklusa pranja.
Pre i nakon slaganja posuđa u korpama
(Za postizanje najoptimalnijeg efekta ranja, prilikom postavljanja posuđa pridržavajte se dolje navedenih smernica. Korpe i
korpica pribora za jelo mogu da se razlikuju, u zavisnosti od modela sudo mašine ).
Otstranite veće ostatke hrane te nakvasite posude kod kojih se na dnu zapekla hrana. Posuđe pre slaganja u sudo mašini nije
potrebno ispirati pod tečnom vodom.
Posuđe postavite u korpama na sledeći način:
1.
2.
3.
4.
Posuđe kako što su čaše, činijice, lonci, tave i sl. trebaju biti okrenuti prema dole.
Duboko posuđe treba biti polegnuto pod određenim uglom, kako bi se voda mogla nesmetano cediti.
Posuđe treba biti složeno na način da se ne može prevrnuti.
Posuđe treba biti posloženo tako da tekom pranja omogući nesmetano okretanje mlaznica za raspršivanje.
NAPOMENA: U korpe ne stavljate male predmete, jer mogu skliznuti nadole i blokirati okretanje mlaznica ili protok vode.
•
•
•
•
•
•
•
•
Šoljice, čaše, tave i sl. posuđe trebaju biti okrenuti prema dole kako ne bi došlo do sakupljanje vode.
Posuđe ne slažite neposredno jedno na drugo.
Čaše ne slažite preblizu jedne drugima, jer se tokom pranja dodiruju i mogu da se razbiju.
Veće i teže posude koje je najteže oprati postavite u donju korpu.
Gornja korpa je predviđena za osjetljivo i lakše posuđa poput čaša, šolja za kafu i čaj i sl.
Duge oštrice noževa postavljene u uspravnom položaju su potencijalna opasnost!
Duge i/ili oštre predmete pribora za jelo kao što su noževi za rezanje moraju biti postavljeni horizontalno u gornju korpu.
U cilju postizanja dobrih rezultata pranja i razumne potrošnje energije, važno je da sudo mašinu ne preopterećujte posuđem.
Pražnjenje korpe
Kako bi sprečili kapanje vode sa gornje police na posuđe koje se nalazi na donjoj polici, preporuka je da uvek prvo praznite
donju košaru, a zatim posuđe sa gornje korpe.
-7-
Raspoređivanje suđa - punjenje košara normalnim (standardnim) posuđem
Korišćenje gornje korpe
Gornja korpa je namenjena za osetljivo i lakše posuđe kao čaše, šolje za kafu i čaj, tanjiriće, tanjire, zdelice, plitke tave (ukoliko
nisu previše prljave). Rasporedite posuđe tako da se ne pomera pod mlazom vode. Gornja korpa može da se podesi po visini
postavljanjem točkova različite veličine na šinama.
1. Šoljice
2. Manje činijice za serviranje
3. Veće činijice za serviranje
4. Čaše
5. Plitke činijice
6. Duboke činijice
7. Tanjirići za desert
Korišćenje donje korpe
Preporuka je da krupnije suđe koje je najteže oprati rasporedite na donju košaru: lonci, tave, poklopci, posude za serviranje i
zdjele. Poklopce i tanjure za serviranje smjestite sa strane kako bi spriječili blokadu okretanja mlaznice vode.
Lonci, posude za serviranje i sl. trebaju biti smješteni gornjim djelom prema dolje.
Duboke lonce treba smjestiti tako daje omogućeno istjecanje vode.
Na donjoj polici tanki redovi mogu se spustiti tako da unutra mogu stati veće posude ili veća količina suđa.
7. Tanjirići za desert
8. Ovalna tacna / poslužavnik
9. Plitki tanjiri
10.Duboki tanjiri
11. Korpica pribora za jelo
-8-
Preporučena metoda punjenja perilice većim posuđem
(npr. tave, velike posude)
Korišćenje donje korpe
-9-
Podešavanje visine gornje korpe (opcija, ne svi modeli)
Preporuka je da visinu gornje korpe podesite tako da ostavite što više slobodnog prostora za veće posudee na donjoj korpi. Visinu
gornje korpe možete podesite postavljanjem točkića u šine. Duži ili viši komadi posuđa (kuhače, dugi noževi i sl.) trebaju se postaviti
horizontalno kako ne bi ometali okretanje mlaznica.
Preklopne police na korpi možete ukloniti (podignuti) ukoliko ih ne koristite.
preklopni
stalak
gornji
točkovi
šine
donji
točkovi
šine
Preklopni redovi
Kako bi optimalno rasporedili posuđe po donjoj korpi, pojedini redovi mogu da se preklope.
Korpica pribora za jelo
Pribor za jelo rasporedite u korpicu sa drškama prema dole. Kašike su posebno posložene u odgovarajućim otvorima, a pribor s dužim
ručkama polegnut horizontalno na prednjoj strani gornje korpe.
IN
1 1
1 1
555
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
5 5
3 8
2 7
1 1
1 1
5 5
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
5 5
6 1
4 7
1. Viljuške
7. Kuhače
2. Kašike za supu
8. Viljuške za serviranje
3. Kašike za desert
4. Kašike za čaj
5. Noževi
6. Kašike za serviranje
UPOZORENJE!
Pribor za jelo ne sme
da prolazi kroz dno.
UPOZORENJE!
Ne dopustite da pribor za jelo prolazi kroz dno.
Oštar pribor uvek postavite s vrhom prema dole.
Radi lične sigurnosti i vrhunsku kvalitetu čišćenja, pribor za jelo postavite u korpi
vodeći računa da je:
• Postavljen u predviđenim otvorima utorima košarice,
• Postavljen sa drškama prema dnu, osim noževa i ostalih potencijalno opasnih
predmeta koji se postavljaju sa drškama prema gore.
- 10 -
Tablica programa pranja
NAPOMENA: (
Program
3u1
Intenzivno
Normalno
Ekonomično
(*EN 50242)
1 sat
Brzo
) označava da je potrebno dodati sredstvo za ispiranje u posudi za ispiranje
Kada se koristi
Opis ciklusa
Za normalno zaprljano
posuđe i korišćenje
višenamenskog
deterdženta ‘3 u 1’.
Pretpranje (50°C)
Pranje (55°C)
Ispiranje
Ispiranje (65°C)
Sušenje
Za najjače zaprljano
posuđe, lonce, tave i tanjire
koji su neko vreme stajali
sa ostacima hrane pri
pranju.
Pretpranje (50°C)
Pranje (65°C)
Ispiranje
Ispiranje
Ispiranje (55°C)
Sušenje
Za normalno zaprljano
posuđe, tanjire, stakleno
posuđe i manje zaprljane
tave.
Standardni dnevni ciklus za
normalno zaprljano
posuđe, tanjire, stakleno
posuđe i tave.
Za manje prljavo posuđe
koje ne zahteva najbolje
sušenje
Kratko pranje za manje
zaprljano posuđa koje ne
treba sušenje.
Pretpranje (50°C)
Pranje (55°C)
Ispiranje
Ispiranje (65°C)
Sušenje
Pretpranje
Pranje (50°C)
Ispiranje (65°C)
Sušenje
Pranje (60°C)
Ispiranje
Ispiranje (50°C)
Sušenje
Pranje (40°C)
Ispiranje
Ispiranje (40°C)
Deterdžent
Pretpranje/
Glavno pranje
Vreme
pranja (min)
Potrošnja
en. (kWh)
Potrošnja
vode (l)
3in1
150
1.08
13.5
4/23g
120
1.13
16.0
155
1.09
13.0
160
0.77
10.5
27g
60
0.77
10.0
15g
30
0.50
9.0
Ispiranje
(or 3 in 1)
4/23g
(or 3 in 1)
4/23g
(or 3 in 1)
NAPOMENA:
EN 50242:
Ispitni program sukladno standardu EN 50242, kako sledi:
Kapacitet: 9 kompleta posuđa
Položaj gornje korpe: točkovi u gornje šine
Podešenje sredstva za ispiranje: 6
Dnevna potrošnja energije kada je sudo mašina isključena iznosi 0W, a u standby režimu 0,4W.
Uključenje sudo mašine
1.
2.
3.
4.
5.
Izvucite gornju i donju korpu, postavite posuđe koje je potrebno oprati licem okrenuto prema dole i vratite korpe na svoje
mesto. Preporuka je da prvo punite donju korpu, a zatim gornju (za detaljna uputstva pogledajte poglavlje "Raspoređivanje
posuđa").
Uspite deterdžent u za to predviđeno mesto (pogledajte poglavlje “Sol, deterdžent i sredstvo za ispiranje”)
Priključite sudo mašinu na električno napajanje 220-240 VAC /50 HZ, preko osigurača snage 10A 250VAC. Otvorite slavinu
za dovod vode.
Zatvorite vrata sudo mašine, pritisnite taster ON/OFF. Uključuje se svjetlo indikatora rada pritiskom na tipku ON/OFF.
Pritisnite tipku željenog programa pranja, na način da uzastopnim pritiskom odaberete željeni program kako sledi:
3in1 -> Intenzivno -> Normalo -> Ekonomično -> 1 sat -> Brzo
U zavisnosti od izabranog programa, uključuje se pripadajući indikator programa. Pritiskom na taster Start/Reset sudo
mašina počinje s radom.
NAPOMENA: Kada pritisnite taster Start/Reset za pauzovanje rada sudo mašine, indikator programa prestaje treptati, a
sudo mašina se oglašava signalom na svaku minutu, osim ako ponovo pritisnite taster Start/Reset za nastavak pranja.
- 11 -
Promena programa pranja
1. Program pranja može da se promeni u bilo kojem momentu, ali poželjno je da započeti program bude promenjen neposredno
nakon što sudo mašina započne prati. U protivnom, može da se dogodi da je deterdžent već potrošen ili je mašina izbacila
vodu sa deterdžentom. U tom slučaju, biće potrebno ponovo napuniti posudu za deterdžent (za dodatne informacije
pogledajte poglavlje "Posuda za deterdžent").
2. Pritisnite taster Start/Reset i držite je pritisnutu u trajanju najmanje 3 sekunde, čime sudo mašina prelazi u režim čekanja u
kojem možete da menjate program pranja (programe pranja pogledajte u poglavlju “Tablica programa pranja”.
3. Programske lampice ukazuju na stanje rada vaše sudo mašine:
a) Ne svetli ni jedna lampica... sudo mašina je u stanju mirovanja (standby mode)
b) Jedna od lampica svetli .... rad sudo mašine je pauzovan ili u stanju mirovanja.
c) Jedna od programskih lampica treperi ... sudo mašina radi.
d) Lampice (ili nekoliko njih) programa pranja trepere... greška u radu.
NAPOMENA: Kada otvorite vrata sudo mašine za vreme ciklusa pranja, program će biti pauzovan. Kada zatvorite vrata,
nakon 10 sekundi sudo mašina će ponovno započeti s radom.
Zaboravili ste dodati neku posudu
Posudu koju ste zaboravili dodati možete staviti u bilo kojem momentu pre nego što je otpušten deterdžent.
1. Pritisnite taster start/reset
2. Malo otvorite vrata kako bi se zaustavilo pranje.
3. Nakon što su ručice za raspršivanje vode u potpunosti stale s radom, pričekajte nekoliko sekundi kako bi se sva voda dodatno
ocedila i tada možete u potpunosti otvoriti vrata.
4. Dodajte suđe.
5. Zatvorite vrata.
6. Pritisnite taster start/reset, sudo mašina će se uključiti nakon deset sekundi.
Na kraju pranja
Kada je radni ciklus završi, zvučni signal sudo mašine će se oglasiti na 8 sekundi, a zatim će se zaustaviti. Isključite uređaj
pritiskom na taster ON/OFF, zatvorite dovod vode i otvorite vrata sudo mašine. Pričekajte nekoliko minuta pre vađenja posuđa
kako bi izbegli diranje vrućeg pribora i posuđa koji su tada osetljiviji na pucanje, a osim toga i bolje će se osušiti.
Isključenje sudo mašine
Svetlo indikatora pranja odabranog programa, po završenju rada ostaje svetliti.
1. Isključite sudo mašinu pritiskom na taster za isključenje/uključenje ON/OFF.
2. Isključite dovod vode.
Zbog mogućnosti pojave vruće pare, pažljivo otvorite vrata sudo mašine. Ostavite posuđe da se ohladi (otprilike 15 minuta) pre
nego ga izvadite iz sudo mašine. Nakon što izvadite posuđe ostavite sudo mašinu još 5 minuta pritvorenu kako bi se u
potpunosti ohladila i sva eventualna vlaga osušila.
Vađenje posuđa iz sudo mašine
Normalno je da posuđe koje izvadite bude morko sa unutrašnje strane. Prvo ispraznite donju korpu, a potom gornju. Time
sprečavate kapanje gornje korpe na posuđe iz donje korpe.
UPOZORENJE!
Preporuka je da ne otvarate vrata sudo mašine dok radi jer uvek postoji opasnost da se opečete vrućom vodom ili da se izlije
nešto vode iz sudo mašine. U tom slučaju, može se aktivisati sistem za automatsko izbacivanje viška vode sa dna sudo mašine.
- 12 -
Čišćenje i održavanje sudo mašine
Sistem za filtriraciju
Kako bi Vam olakšali korišćenje i održavanje,odvodnu pumpu i sistem filtriranja smo postavili na lako dohvatljivo mesto unutar
sudo mašine. Sustav za filtriraciju se sastoji od tri komponente: glavni filter, grubi filter i fini filter.
1. Glavni filter
Veći ostaci hrane zadržani na glavnom filteru, povratnim mlazom vode
se odvajaju od filtera i usisavaju u izlazni odvod.
2. Grubi filter
Komadići hrane, kostiju ili stakla, koji su prošli glavni filter, zaustavljaju
se na grubom filteru. Kako bi očistili grubi filter i odstranili sve
nečistoće, oprezno odvrnite osigurač filtera na njegovu vrhu. Izvadite
filter iz ležišta, odstranite nečistoće i na isti način ga vratite na svoje
mesto.
3. Fini filter
Ovaj filter zadržava i najsitnije komadiće i nečistoće i sprečava da se
oni ponovo vrate u sistem tekom ciklusa pranja.
Preporučujemo proveravanje filtera nakon svakog pranja.
Odvrnite grubi filter kako bi izvadili celi sisitem filtera. Očistite filtere od ostataka hrane i operite pod mlazom vode.
Set Filtera
Za optimalne rezultate pranja potrebno je čišćenje seta filtera. Filteri uklanjaju komadiće prljavštine tekom pranja i zadržavaju ih
na svojoj mrežici. Preporučljivo je da nakon svakog pranja očistite i isperete filtere pod mlazom vode.
Izvucite filtere i očistite grubi i fini filter četkicom za čišćenje. Filtere je potrebno očistiti barem jednom mesečno. Nakon čišćenja
ne zaboravite vratiti set filtera nazad u mašinu. Mašina nikako ne sme da se koristi bez filtera. Neisprano postavljanje filtera
može da smanji kvalitetu pranja i da ošteti posuđe i samu mašinu.
UPOZORENJE!
Nikada ne koristite mašinu bez filtera ili bez ispravno postavljenih filtera. Tekom čišćenja budite vrlo pažljivi kako ih ne bi oštetili,
te na taj način izazvalii i dodatno oštećenje i posuđa i mašine.
Čišćenje ručica za raspršivanje vode
Povremeno je potrebno čistiti i ručice za raspršivanje kako se ne bi začepile mlaznice. Odvrnite maticu na vrhu ručice kako bi je
izvadili. Operite ručicu u toploj vodi, a mlaznice očistite nježnom četkicom. Nakon sušenja vratite ručicu.
Open
Okrenite grubi filter u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu. Podignite ga
Podignite glavni filter
Podignite fini filter
Napomena: na isti način (sledom 3, 2,1) vraćate filtere u mašinu.
Nakon svakog korišćenja sudo mašine proverite jesu li filteri blokirani.
Sistem za filtriraciju možete ukloniti odvrtanjem grubog filtera. Uklonite ostatke hrane i očistite filtere pod tečnom vodom.
Sistem za filtriraciju ptorebno je čistiti jednom sedmično.
Čišćenje filtera
Za čišćenje grubog i finog filtera koristite četku. Nakon čišćenja ponovo sastavite delove filtera kao što je prikazano na slici,
pritiskajući prema dole kako bi se pravilno pozicionisali.
UPOZORENJE!
Prilikom čišćenja filtera, pazite da ih ne iskrivite, jer oštećeni filtri smanjuju učinkovitost pranja posuđa. z
- 13 -
Održavanje sudo mašine
Za čišćenje unutrašnjosti, kućišta i vrata sudo mašine koristite mekanu krpu navlaženu u neagresivnom sredstvu za čišćenj e.
Nikada ne upotrebljavajte grube ili žičane krpe, ili neke druge ostre predmete jer njima ćete nepovratno oštetiti sudo mašinu.
Čišćenje vrata
Za čišćenje rubova vrata koristite samo mekanu vlažnu krpicu, a nikada sredstvo za
čišćenje u spreju. Ne koristite gruba sredstva za čišćenje spoljne strane sudo mašine
kako se ne bi oštetila površina. Neki papirnati ubrusi mogu zagrebati ili ostaviti tragove
na površini perilice.
Zaštita od smrzavanja
Ukoliko sudo mašinu po zimi ostavljate u hladnom prostoru, obavezno učinite sledeće:
1.
2.
3.
4.
5.
Isključite mašinu sa napajanja električnom energijom.
Zatvorite slavinu ili ventil dovoda vode u mašinu i odspojite dovodno crevo.
Ispraznite dovodno crevo od viška vode (koristite pomoćnu posudu za izlevanje vode iz creva).
Ponovo spojite dovodno crevo na slavinu.
Odstranite plastične delove sa dna mašine i mekanim sunđerom odstranite svu preostalu vodu sa dna.
Čišćenje ručica za raspršivanje vode
Povremeno je potrebno čistiti i ručice za raspršivanje kako se ne bi
začepile mlaznice. Odvrnite maticu na vrhu ručice kako bi je izvadili.
Operite ručicu u toploj vodi, a mlaznice očistite nježnom četkicom.
Nakon sušenja vratite ručicu.
Briga o sudo mašini
Posle svakog pranja
Posle svakog pranja zatvorite dovod vode i ostavite vrata blago otvorena kako se u mašini ne bi sakupljao neugodan miris.
Izvucite utikač
Pre svakog čišćenja mašine uvek izvucite uitkač el. struje iz utičnice.
Ne koristite rastvore
Za čišćenje spoljne površine i gumenih delova mašine ne koristite rastvore i abrazivna sredstva. Koristite samo krpicu i toplu
vodu sa malo deterdženta. Za čišćenje mrlji sa površine koristite vlažnu krpicu sa malo octa ili sredstvo za čišćenje posebno
namenjeno mašinama posuđa.
Duže vreme nekorišćenja
Ukoliko mašinu nećete da koristite duže vreme, preporučljivo je da pokrenete ciklus pranja bez posuđa, isključite dovod el.
struje, zatvorite dovod vode i ostaviei vrata blago otvorena kako bi se sprečila pojava neugodnih mirisa unutar mašine.
Premeštanje mašine
Mašina sme da se pomera samo u okomitom položaju. Ukoliko je neophodno, može da se položi na zadnju stranu.
Gumeni zaptivači
Jedan od razloga zašto se pojavljuju mirisi iz mašine za posuđe je hrana koja ostaje u gumenim zaptivačima. Povremeno
čišćenje vlažnom krpom bi sprečilo ovaj problem.
- 14 -
Uputstva za instalaciju
Postavljanje uređaja
Postavite sudo mašinu na željeno mesto. Zadnja strana treba da bude okrenuta prema zidu, dok bi bočne stranice trebale
gledati prema zidu ili bočnim elementima. Sudo mašina ima priključak za dovod i odvod vode, postavite je tako da creva budu u
dosegu slavine i odvoda vode na levo ili desno od nje.
Fiksiranje uređaja
Kada je sudo mašina postavljena na mesto, okretanjem nogica potrebno je sudo
mašinu postaviti u horizontalan položaj, te da stabilno stoji na podlozi. Nastojte da
sudo mašina ne bude nagnuta više od 2°. Veoma je bitno da sudo mašina bude u
pravilnom položaju kako bi sprečili istecanje i prelevanje vode.
Napajanje električnom strujom
Posle svakog pranja zatvorite dovod vode i ostavite vrata blago otvorena da se u sudo mašini ne bi sakupljao neprijatan miris.
.
OPREZ!, radi lične sigurnosti
NE SAVETUJE SE KORIŠĆENJE VIŠESTRUKIH ILI PRODUŽNIH UTIČNICA.
NIKAKO NEMOJTE ODSPOJITI ILI ODREZATI ŽICU UZEMLJENJA U KABELU ZA NAPAJANJE.
Zahtevi napajanja el. strujom
Sudo mašina koristi napon el. struje 220 ~240 Vi frekvenciju 50~60 Hz. Koristite osigurač 16A. Potrebna je strujna instalacija sa
osiguračem i bakrenim vodičima, po mogućnosti u odvojenom strujnom kolu samo za sudo mašinu.
Priključak el. struje
Kada se osigurate da napon i frekvencija odgovaraju zahtevima sudo mašine, priključite utikač u el. utičnicu (ispravno
uzemljenu). Ukoliko utičnica ne odgovara za priključenje utikača, promenite je, jer se upotreba adaptera ne preporučuje.
Pre upotrebe osigurajte propisno uzemljenje.
UPUTE O UZEMLJENJU
Uređaj mora biti uzemljen. Kod nekih kvarova uzemljenje smanjuje opasnost udara el. struje. Uređaj je isporučen s
utikačem koji ima uzemljenje i priključuje se u odgovarajuću el. utičnicu sukladno propisima.
UPOZORENJE!
Nepravilno spajanje uzemljenja može izazvati udar električne struje.
Ukoliko niste sigurni da li je uređaj pravilno uzemljen, konsultirajte električara ili ovlašćenog servisa.
Ne menjajte utikač koji dolazi s uređajem. Ukoliko utikač ne odgovara utičnici, kontakirajte ovlašćenog električara koji će
montirati odgovarajuću utičnicu.
- 15 -
Spajanje uređaja na dovod vode
Dovod hladne vode
Dovodnu cev spojite na slavinu hladne vode. Ukoliko slavina nije korišćena duže
vreme pustite vodu da teče bez priključenja dovodne cevi, kako bi se pročistila.
Ukoliko nečistoća uđe u sudo mašinu, može doći do ozbiljnih oštećenja.
UPOZORENJE! Nakon prestanka rada sudo mašine, zatvorite dovod vode!
Priključenje odvodnog creva
Odvodnu cijev priključite na odvod (min. 4cm u promeru) ili položite u sudoper bez oštrih pregibanja cevi. Koristite za to priloženi
plastični dodatak. Slobodni kraj cevi treba biti na visini 500 do 1000 mm i ne sme biti potopljen u vodu kako bi se sprečilo
vraćanje vode u sudo mašinu.
MOLIMO VAS DA ODVODNO CREVO MONTIRATE NA JEDAN OD NAČINA (A, B ili C)
KAO ŠTO JE PRIKAZANO NA SLICI
Plastična vodilica odvodne cevi
Montirajte vodilicu odvodne cieevi ispod sadopera
Prednja strana
Sadoper
A
Napomena
Vrh cevi mora biti na visini
između 40 i 100cm.
B
Slobodan kraj cevi ne sme
biti uronjen u vodu.
C
Odvodna cev
Ĩ 40mm
Kako postići ispravan odvod vode
Ukoliko je priključak odvoda vode viši od 1000mm od poda, odvod vode direktno iz sudo mašine neće biti moguć. Tada,
osigurajte odvod vode u posudu ili rezervoar koji su smešteni na visini manjoj od 1000mm i zatim iz posude ili rezervoara sipajte
vodu u priključak odvoda vode (sadoper ili umivaonik).
VAŽNO! Prilikom spajanja creva za odvod vode na priključak na sadoperu, proverite da je priključak prohodan i bez ikakvih
prepreka.
Crevo za odvod vode
Spojite crevo za odvod vode. Odvodno crevo mora biti ispravno postavljeno kako bi se izbjeglo curenje vode. Uvjerite se da
crijevo za odvod vode nije prignječeno ili spljošteno.
Produživanje odvodnog creva
Ukoliko produžujete odvodno crevo, strogo se pridržavajte uputstava za postavljanje. Odvodno crevo ne sme biti duže od 4 m,
inače može doći do neispravnosti u radu sudo mašine.
Spajanje odvodnog crijeva
Visina spoja odvodnog crijeva na sifon mora biti između 400m i 1000m od poda (podnožja) sudo mašine. Crevo mora biti dobro
pričvršćeno. Odvodno crevo ne sme biti uronjeno u vodu.
- 16 -
Pre uključenja sudo mašine, proverite sledeće:
1. Je li sudo mašina na ramnoj površini i pričvršćena.
2. Je li dovodna slavina otvorena.
3. Da li se pojavilo curenje na priključcima
4. Jesu li žice čvrsto priključene.
5. Je li uključeno napajanje električnom energijom
6. Da dovodna i odvodna creva nisu priklještena, savinuta ili zapletena.
7. Jesu li svi dokumenti i ambalaža uklonjeni iz sudo mašine.
NAPOMENA: Molimo vas da sačuvate uputstva za upotrebu uređaja.
- 17 -
Pre pozivanja servisa ...
Uklanjanje manjih kvarova. Ukoliko sudo mašina ne radi ispravno, pre pozivanja servisa proverite
sledeće:
Kvar
Mogući uzrok
Šta uraditi
Pmašina uopće ne radi
Strujni osigurač
Zamenite osigurač. Isključite ostale el. uređaje
na istom strujnom kolu sa mašinom.
Napajanje el. strujom
nije uključeno
Proverite da li je napajanje uključeno i jesu li
vrata dobro zatvorena
Slab pritisak vode
Proverite da li je dovod vode ispravno priključen.
Proverite da li je crevo za izbacivanje vode
prohodno.
Odvodna pumpa ne
prestaje sa radom
Prepunjenost vodom
Sustav je ugođen tako da se kod prepunjenosti
vodom zaustavlja dovod i uključuje odvodna
pumpa.
Provjerite da li je crijevo za izbacivanje vode
prohodno.
Zvuci
Neki zvukovi su normalna
pojava
Otvaranje posudice deterdženta, izbacivanje
vode i sl.
Posuđe nije dobro
postavljeno u korpe
Provjerite smještaj suđa u košarama.
Zvuk motora
Perilica se ne koristi pravilno. Uključite perilicu
barem jednom tjedno.
Neprikladan deterdžent
Koristite samo deterdžent namenjen perilicama
suđa. Ukoliko se u perilici nakon pranja pojavi
sapunica, otvorite perilicu da sapunica ishlapi.
Izlivena tečnost za ispiranje
Počistite višak sredstva za ispiranje
Sapunica
Prljava unutrašnjost
Deterdžent sa dodatkom
boje
Pouđe nije suvo
Posudica tečnost za
ispiranje prazna
Nadopunite posudicu tekućine za ispiranje.
Posuđe samo
delimično čisto
Neodgovarajući program
Odaberite jači program pranja
Posuđe nije dobro
raspoređeno
Pazite da veće suđe nije onemogućilo otvaranje
posudice deterdženta ili okretanje ručica
raspršivača.
Izuzetno tvrda voda
Izvadite metalno suđe iz perilice.
Manja temperatura pranja
Nemojte stavljati deterdžent.
Prepunjena sudo mašina
Odaberite najdulji ciklus pranja.
Loš raspored
Uključite perilicu u rad 18 - 22 minute kada
počinje glavni ciklus pranja.
Vlažan ili odstajao deter.
Otvorite vrata i ulijte dvije šalice octa na dno
perilice.
Nema tečnosti za ispiranje
Zatvorite vrata kako bi perilica završila ciklus
pranja. Umjesto octa možete koristiti 1/4 šalice
(60 ml) kristalića limunske kiseline.
Mrlje na čašama i
staklenom posuđu
Neodgovarajuća količ. deter.
- 18 -
Koristite deterdžent bez dodatka boje.
Provjerite potrošnju soli, sjajila i detergenta.
Kvar
Mogući uzrok
Moguće rješenje
Zamagljenje na staklu
Kombinacija mekane vode i
previše deterdženta
Za pranje stakla, upotrebljavajte manje
deterdženta i kraće cikluse (programe) pranja.
Žute ili smeđe naslage
na stjenkama perilice
Mrlje od kave ili čaja
Ručno uklonite mrlje mekanom krpom
namočenom u otopini pola kašike sirćeta i 3
šoljice tople vode.
PAŽNJA Uvek pričekajte najmanje 20 minuta
kako bi se ohladila unutrašnjost sudo mašine.
Pojava elektrokorozije
Ne stavljajte u sudo mašinu posuđe na bazi
legura bakra, aluminijuma i ostalih legura koje
pospešuju elektrokoroziju.
Naslage hrđe u vodi
Kontaktirajte servise koji ugrađuju specijalne
filtere
Bijele naslage na
stjenkama perilice
Minerali iz tvrde vode
Kako bi uklonili naslage, koristite navlaženu krpu
namočenu u otopini deterdženta za mašinu.
Obavezno nosite zaštitne rukavice. Ne koristite
deterdžente koji nisu namjenjeni za perilice suđa
jer ovi mogu uzrokovati veliku pjenu za vrijeme
pranja.
Poklopac posude za
deterdžent ne može se
zatvoriti
Bravica vrata se zaglavila i
nije u poziciji “zatvoreno”
Okrenite bravicu o zatvorenu poziciju i pokušajte
ponovno zatvoriti poklopac.
Deterdžent ostaje u
posudi za deterdžent
Posuđe blokira otvaranje
vrata posude za deterdžent
Postavite posuđe u korpu tako da se ne blokira
otvaranje vratašca za deterdžent
Stavite deterdžent u potpuno suvu posudu.
Para i ispravanje
Ovo je normalna pojava
Nešto pare može izaći u prostor ispod vrata za
vreme procesa sušenja
Crne ili sive mrlje na
suđu
Aluminijumski pribor bio je
postavljen iznad posuđa
Ostaje nešto vode na
dnu perilice
Ovo je normalna pojava
Ostajanje manje količine čiste vode oko izlaznog
slivnika je normalna pojava i omogučuje vlaženje
zaptivača.
Voda kapa iz perilice
Posuda detrdženta i
sredstva za ispiranje je
prepunjena
Budite oprezni i nemojte prenapuniti posudu za
deterdžent ili sredstva za ispiranje. To može
izazvati pojavu pene, kapanje ili curenje pene i
vode iz sudo mašine.
Sudo mašina nije
postavljena vodoravno
Podesite nivelirajuće nogice na sudo mašini
Uklonite mrlje laganim abrazivnim sredstvom
Ne koristite posuđe koje izaziva mrlje ili
elektrokoroziju!
Pre pozivanja servisa ...
Kod
Značenje
Mogući uzrok
Svetlo programa “Rapid” (brzo pranje)
treperi
Nema ulaza voda ili predug ulaz vode.
Slavina nije otvorena ili pritisak vode
je slab.
Svetlo programa “Eco” treperi
izlevanje vode u sudo mašini.
Previše vode u sudo mašini, neki deo
ispušta vodu.
- 19 -
Informacijski list i energetska efikasnost
Uvoznik za SR:
Sintronic d.o.o., Slobodana Đurića bb, 11080 Zemun-Altina
model: DW-S4522
DW-S4522
A +++
A ++
A+
A
B
C
D
A+
45 0
450
5800
58
ENERGIA · EНЕРГИЯ · ENEРГЕIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
222
kWh/annum
850
85 0
2940 ABCDEFG
L/annum
9
55
dB
2010/1059
1175
117 5
Nastavak na stranici 21.
- 20 -
Informacijski list i energetska efikasnost
Zaštitni znak
Naziv modela sudo mašine
DW-S4522
Nazivni kapacitet (broj standardnih kompleta posuđa za standardni ciklus pranja)
9 setova posuđa
Razred energetske efikasnosti
A+
Godišnja potrošnja energije na osnovi 280 standardnih ciklusa pranja, pri punjenju hladnom
vodom i režimu niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja zavisiće će od načina
korišćenja uređaja.
222 kWh/god
Potrošnja energije (Et) standardnog ciklusa pranja
0,77 kWh
Potrošnja energije u stanju isključenosti
0W
Potrošnja energije u stanju mirovanja
0.4 W
Godišnja potrošnja vode, na osnovi 280 standardnih ciklusa pranja. Stvarna potrošnja ovisit
će o načinu na koji se uređaj koristi.
2940 l
Razred učinkovitosti sušenja na skali od G (najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost).
A
Standardni program (standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci navedeni na oznaci
i u informacijskom listu. Program je pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa i
najefikasniji je s obzirom na kombinovanu potrošnju energije i vode).
ECO 50°C
Trajanje programa za standardni ciklus pranja
160 min
Emisija buke koja se prenosi zrakom
55 dB(A) re 1pW
Montaža
Samostojeća
Mogućnost ugradnje
Da
Visina
85 cm
Širina
45 cm
Dubina (sa priključcima)
58 cm
Potrošnja energije
1760 W
Napajanje
220V ~50Hz
Pritisak vode (protok)
0.4-10 bar = 0.04-1MPa
Napomene:
Pri isporuke uređaj udovoljava važećim europskim standardima i direktivama :
- LVD 2006/95/EC
- EMC 2004/108/EC
- EUP 2009/125/EC
Gore navedene vrednosti su izmerene u skladu sa standardima pod određenim uslovima rada. Rezultati mogu varirati ovisno o
količini i zaprljanosti posuđa, tvrdoće vode, količine deterdženta itd.
Uputstva za upotrebu su sukladne sa standardima i pravilima Europske Unije.
Deklaracija o usaglašenosti
Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Pravilnikom o elektroničkoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih
granica napona i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti Republike Srbije. Dodatne informacije i Deklaraciju o
usaglašenosti možete pronaći na internet stranici: www.quadro.rs
- 21 -
www.quadro-electronic.com
Download

Mašina za pranje posuđa Uputstvo za upotrebu