SRPSKI
LED TV
Uputstva za upotrebu
LED-22SH50
LED-24SG50
И005 12
SRPSKI
Sadržaj
Sigurnosni saveti i uputstva
2
Podešavanje programa (Channel)
Upravljanje programima
Podešavanje FAV programa
Auto pretraga
Ručna pretraga
18
18
19
19
20
Pribor uz uređaj
5
Priprema uređaja
Smeštaj TV prijemnika
Antena i priključak napajanja
6
6
6
Meni Svojstava
21
Upotreba uređaja
Prednje i bočne komande
Priključci
7
7
8
Meni Podešenja
22
9
9
10
Upotreba TV prijemnika
Multimedija - USB
Fotografije (Photo)
Muzika (Music)
Filmovi (Movie)
24
24
24
25
26
Spajanje eksternih uređaja
Spajanje eksternih uređaja
Spajanje računara
Auto Instalacija
11
EPG (Elektronski programski Vodič)
28
Daljinski upravljač
Umetanje baterija
Uključenje/Isključenje
Režim čekanja
Daljinski upravljač
Promena programa
Podešavanje jačine zvuka
Odabir Izvora
Osnovne operacije u menijima
13
13
13
13
14
15
16
16
16
PVR Snimač (Personal Video Record.)
28
REC (Snimanje DTV programa)
Početak snimanja
EPG Snimanje
Uređivanje EPG snimanja
30
30
31
31
TimeShift
31
Reprod. Snimljenih zapisa i TimeShift
32
Podešavanje slike
17
Rešavanje problema
33
Podešavanje zvuka
17
Tehničke specifikacije
34
Deklaracija o usaglašenosti
.
Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o sigurnosti (LVD Directive 2006/95/EC) i
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC Directive 2004/108/EC) i ERP Direktivi (642/2009/EC).
Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Pravilnikom o elektroničkoj opremi namenjenoj
za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Republike Srbije. Dodatne informacije i Deklaraciju o usaglašenosti možete da pronađete na
internet strani: www.quadro.rs
Prijateljski odnos prema životnoj sredini
Prema EU Direktivi: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane kante za otpatke,
skrećemo pažnju da taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni kućni otpad. Pravilnim
postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavate potencijalne negativne
posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koji mogu da nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili
bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molimo
da kontaktirate vaš lokalni centar za sakupljanje opasnog otpada ili vašu prodavaonicu gde ste
kupili proizvod. Stari i istrošeni uređaj ne sme da se baca sa ostalim kućnim smećem.
SRPSKI
Bezbednosni saveti i uputstva
Pre upotrebe
Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju prilikom nabavke QUADRO LCD televizora. Nadamo se da
će vam novi LCD televizot pružiti uživanje u gledanju vrhunske slike dugi niz godina. LCD prijemnik
je veoma lak i jednostavan za uptrebu i omogućava visoku kvalitetu slike.
Ovaj LCD TV prijemnik je višekratno upotrebljiv. Možete da ga instalirate na zid (nosač za zid nije
priložen u kompletu) ili da ga postavite na stol i koristite pod bilo kakvim osvetljenjem prostorije.
U uputstvima za upotrebu ćete pronaći objašnjenja o rukovanju sa LCD TV prijemnikom, uključujući
funkcije podešavanja, karakteristike i druge važne informacije.
Pre instaliranja i korišćenja prijemnika, molimo da pažljivo pročitate ova uputstva, naročito deo sa
bezbednosnim informacijama. Čuvajte ova uputstva i odložite ih na poznato mesto kako bi ih mogli
ponovo koristiti u slučaju potrebe.
Bezbednosne informacije
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
UPOZORENJE: DA BISTE UMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC
(ILI ZADNJU PLOČU). ZA EVENTUALNU POPRAVKU
O B R AT I T E S E O V L A Š Ć E N O M S E R V I S N O M
OSOBLJU.
Ova oznaka upozorava korisnika na prisutnost neizoliranog “visokog napona” unutar
uređaja, te postojanje rizika od električnog udara
Ova oznaka upozorava korisnika na prisutnost važnih uputstava za upotrebu i
održavanje, koje ćete pronaći u ovom uputstvu.
Uređaj je namenjen za priključenje 220-240V, 50Hz mrežu. proverite da li napon vaše mreže
odgovara specifikacijama na naljepnici uređaja.
Ova oprema može da generše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije. Ako se ne instalira i
ne koristi u skladu s uputstvima, može da uzrokuje interferenciju u radio komunikaciji. Međutim, ne
postoji garancija da se smetnje neće pojaviti kod pojedinih instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje
štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, pokušajte da otklonite smetnje na sledeći način:
- premestite antenu
- povećajte udaljenost između dodatne opreme i LCD prijemnika.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz zidne utičnice. Za čišćenje ne koristite tečna i aerosolna
sredstva, a prijemnik čistite i održavajte brisanjem čistom i mekom krpom, navlaženom u blagom
rastvoru deterdženta i vode.
Krpa kojom brišete uređaj ne sme da sadrži lako isparavajuća sredstva za čišćenje.
Nikada ne grebite ekran i kućište uređaja oštrim predmetima, uključujući
nokte ili grube krpe.
Uređaj postavite dalje od toplinskih izvora poput radijatora, grejalica,
pećnica i ostalih uređaja koji isijavaju toplinu (uključujući pojačala).
Ne koristite delove i priključke koje nisu preporučene od strane
proizvođača uređaja, jer oni mogu da budu uzrok nezgoda.
Ne ispuštajte i ne gurajte predmete u proreze i otvore na kućištu prijemnika. Ubacivanje
predmeta u uređaj može da izazove strujni udar. Iz istog razloga nikada ne isturajte tečnost na
LCD prijemnik.
Ukoliko uređaj instalirate na zid ili strop,pridržavajte se uputstvima proizvođača nosača za zidnu
montažu.
Ne koristite uređaj u blizini vode, kade, tuša, umivaonika, sadopera, u vlažnom prostoru ili
podrumu, u blizini bazena i sl.
Ne preopterećujte zidne utičnice i produžne kable drugim uređajima jer to predstavlja potencijalnu
opasnost za požar ili električni udar.
2
SRPSKI
Bezbednosni saveti i uputstva
Mere predostrožnosti
Pažnja
Ovaj proizvod za svoj rad koristi visoki napon.
Ne uklanjajte zadnju ploču kućišta. Za eventualni
popravak obratite se samo ovlašćenom servisu.
Ovaj uređaj je namenjen za rad samo na napajanju
naznačenom na natpisnoj pločici. Ukoliko napon
vašeg domaćinstva ne odgovara naponu
naznačenom na natpisnoj pločici ili ukoliko imate
bilo kakva pitanja i nedoumice, obratite se vašem
prodavaču ili servisu.
Pažnja
Da bi izbjegli opasnost od električnog udara, ne
izlažite uređaj kiši i vlazi. Ne postavljajte uređaj u
blizini toplotnih izvora kao šta su radijator, rerna ili
drugi električni aparati koji isejavaju toplotu. U
slučaju grmljavine ili ako nećete da koristite uređaj
duže vreme, isključite uređaj s napajanja i
odspojite antenski priključak.
Pažnja
Ne ispuštajte i ne gurajte predmete u proreze i
otvore na kućištu televizora. Ne dozvolite da se
prolije tečnost na uređaj.
Ne dodirujte kabel napajanja ukoliko su vam ruke
mokre.
Prilikom isključivanja uređaja sa napajanja, držite
čvrsto za utikač, ne isključujte uređaj povlačeći ga
za kabl.
Pažnja
Ako nameravate postaviti prijemnik u ormarić ili
zatvoreni odeljak, morate da poštivate minimalne
udaljenosti potrebne za ispravnu ventilaciju.
Povećanje toplote skraćuje vek trajanja vašeg
uređaja, a također može da bude i opasno jer
može da izazove požar.
Minimum distances
10cm
10cm
5cm
20cm
Pažnja
Nikada nemojte da gurate, stajate i da se
naslanjate na uređaj ili njegov stalak. Posebnu
pažnju obratite na decu.
Upotrebljavajte stalke i nosače koji su preporučeni
od prozvođača ili koji su originalno dani uz
proizvod. Ako koristite pokretna kolica za smeštaj
prijemnika, kada ih pomićete obratite pozornost na
bezbednost i stabilnost kako nebi došlo do
prevrtanja ili pada uređaja. Ne postavljajte uređaj
na nestabilna kolica, policu ili stol. Pad uređaja
može da izazove ozbiljne povrede osoba i
oštećenje uređaja.
3
SRPSKI
Bezbednosni saveti i uputstva
Pažnja
Ako uređaj poseduje priključak za slušalice, obratite pažnju
na jačinu zvuka u slušalicama. Preglasno slušanje može
da uzrokuje oštećenje sluha.
Pažnja
Ako se uređaj neće koristtii duže vreme, preporučamo da
odspojite mrežni kabl iz utičnice. Ostavljanje uređaja u
stanju "čekanja" (Standby) ne znači da je uređaj odspojen s
napajanja. Nemojte da preopterečujete električnu utičnicu.
Priključenje uređaja na preopterećenu ili oštećenu utičnicu,
oštećen priključni kabl ili oštećene kablove uzemljenja
može da bude opasno i može da uzrokuje električni udar ili
požar. Povremeno prekontrolišite priključni kabl, utikač i
utičnicu. Posebnu pozornost posvetite mestima gdje kabl
izlazi iz uređaja ili na spoju kabla i utikača. Ukoliko uočite
bilo kakvo oštećenje odspojite utikač iz utičnice i
kontaktirajte ovlašćenog servisera. Da bi sprečili oštećenja
kabla, ne savijajte, gnječite ili pritišćete kabl. Isto tako,
sprečite pritiskanje priključnog kabla komadima
nameštaja, vratima, stolicama i sl. Preporuka je da isključite
uređaj iz utičnice napajanja i kabl antene u slučaju
grmljavine i nevremena.
Pažnja
Izbegavajte direktno izlaganje uređaja sunčevoj svetlosti i
drugim toplinskim izvorima. Ne postavljajte televizor
direktno na druge uređaje koji isijavaju toplinu, kao što su
na primer video plejer i audio pojačala. Ne zatvarajte
ventilacione otvore na zadnjoj strani kućišta. Ventilacija je
potrebna za prevenciju od defekata na elektronskim
komponentama. Ne postavljajte strujni kabl ispod uređaja
da se ne bi oštetila izolacija kabela.
Pažnja
LCD ekran ovog uređaja je izrađen od osetljivog materijala
koji može da se ošteti ukoliko dođe do grebanja ili udarca o
površinu ekrana. U slučaju da se ekran razbije, budite
pažljivi da se ne biste povredili komadićima ekrana. Ukoliko
tečni kristali iscure iz zaslona uređaja, ne približavajte ih
očima ili ustima. U slučaju kontakta sa tečnim kristalom,
potrebno je da površine ili delove tela dobro operete
sapunom.
Predostrožnosti prilikom dugotrajnog prikazivanja mirne slike
•
•
•
•
•
Mirna slika može izazvati trajno oštećenje TV ekrana (burn efekat)!
Ne ostavljate ekran u režimu pauze duže od dva sata jer na taj način možete izazvati privremeno
ili trajno zadržavanje statične slike na ekranu. Kako bi izbegli ovu opasnost, u režimu pauze
smanjite svetlinu i vrednost kontrasta na slici.
Oštećenja izazvana statičnim slikama nisu pokrivena garancijom uređaja!
Ne ostavljajte ekran u režimu pauze duže vremena (igrajući igre ili gledajući film), obzirom da to
može rezultirati pojavom dvostrukih slika.
Dugotrajno gledanje slike u omjeru 4:3 takođe može izazvati "burn efekat". Tamne mrlje,
zatamnjenje ekrana na pojedinim delovima zbog dugotrajnog rada i starenja ekrana i "mrtvi"
pikseli nemaju utecaj na rad uređaja.
Ponekad, na ekranu mogu biti prisutne male tačke crvene, zele, plave, bele ili crne boje. Prema standardu
ISO13406-2 (klasa 2), to je normalno i dopušteno te se takav ekran ne smatra neispravnim i to nema
utecaj na performanse uređaja.
4
SRPSKI
Bezbednosni saveti i uputstva
Rezervni delovi
Ako je potreban popravak uređaja i ukoliko se
ugrađuju novi rezervni delovi, proverite sa
serviserom da li su ugrađeni originalni delovi ili
delovi preporučeni od proizvođača istih
karakteristika i kvalitete. Neodgovarajući ili
nekvalitetni dijelovi mogu oštetiti uređaj, izazvati
požar ili električni udar.
Kabl napajanja
Ukoliko za isključenje uređaja koristite kabl
napajanja, utikač i utičnica uvek moraju biti lako
dostupni.
Daljinski upravljač i baterije
Daljinski upravljač i baterije iz daljinskog
upravljača ne izlažite direktnom sunčevom
svetlu, izvorima toplote ili vlage. To može izazvati
požar ili curenje baterija.
Nikada ne bacajte baterije u vatru jer to može
izazvati eksploziju.
Stare i istrošene baterije odložite na mesta
namenjena za sakupljanje elektronskog otpada ili
u sandučiće za sakupljanje starih baterija.
Bezbednosna provera
Nakon bilo kakve servisne intervencije, zatražite
od servisera bezbednosnu proveru uređaja da bi
se testirala ispravnost uređaja na električni udar.
Smeštaj uređaja
Smestite uređaj na čvrstu i ravnu podlogu.
Izbegavajte postavljanje ili odlaganje uređaja na
mestima koja su izložena direktnom sunčevom
svetlu, izvoru toplote, povećane vlage, prašine ili
vibracija. Isto tako ne izlažite uređaj pojačanom
magnetnom polju jer to može da ošteteti neke
komponente uređaja.
Klasa II
Ovaj uređaj ulazi u Klasu II ili u klasu
dvostruko izolovanih električnih uređaja.
Dizajniran je tako da nije potrebno da se
izvodi dodatno uzemljenje uređaja.
Pribor uz uređaj
Proverite da li ste dobili sav pribor i uputstva uz vaš LCD TV prijemnik. Ukoliko bilo koji deo
nedostaje, obratite se vašem prodavaču.
Daljinski upravljač
2 x AAA Baterije
Uputstva za upotrebu, izjava o saobraznosti i
prava potrošača i potvrda o odgovornosti za
saobraznosti
Uz TV uređaj je priložen stalak i vijci za pričvršćenje stalka na glavno kućište.
Ukoliko TV prijemnik vešate na zid (stalak za zid nije sadržan u kompletu i nabavlja se
odvojeno), sačuvajte vijke i stalak za eventualne buduće potrebe
5
SRPSKI
Priprema uređaja
Postavite TV prijemnik na čvrstu, stabilnu i ravnu podlogu. Udaljenost između stranica nameštaja ili
zida neka budu najmanje 10cm ,i 30 cm od gornjeg ruba.
Pravilnim smještajem uređaja osiguravate njegovo optimalno hlađenje, a time i njegov dulji vijek
trajanja.
Priključak napajanja i antene
Kako bi osigurali kvalitetnu sliku i izvuk potrebno je imati instalisani antenski sistem. Na ulazni
priključak antene TV prijemnika priključite 75-ohm antenski kabl u antensku utičnicu ili kablovski
priključak kao što je prikazano na slici.
Priključite utikač kabla napajanja u zidnu utičnicu električnog napajanja.
Tip antenskog priključka te priključak napajanja mogu se razlikovati od prikazanoga na crtežu.
Tip priključka zavisi o zemlji ugradnje. Crtež služi samo za informaciju.
6
SRPSKI
Upotreba uređaja
Prednja i bočna strana
LED-22SH50
LED-24SG50
4
4
1. Oznaka napajanja
U režimu čekanja, lampica svetli crvenom bojom.
2. Infra crveni senzor
Prima signal sa daljinskog upravljača.
3. Zvučnici
4. Kontrolna dugmad
VOL : Dugme utišavanja zvuka
VOL +
: Dugme pojačavanja zvuka
CH : Dugme biranja TV programa "prema dole"
CH +
: Dugme biranja TV programa "prema gore"
MENU
: Dugme za poziv menija za Podešavanje
SOURCE : Poziv menija za odabir AV izvora
STANDBY : Dugme uključenja ili postavljanje u Standby (čekanje)
5.
0
1
AC prekidač napajanja (Leva ili Desna donja strana kućišta)
Pritisnite prekidač napajanja i postavite ga u uključen položaj da bi TV prijemnik priključili na
električno napajanje. Sada možete da postavite TV prijemnik u radno aktivni režim ili režim
čekanja (standby).
.
U Aktivnim radnom režimu, LED oznaka svetli zeleno.
U Standby režimu, LED oznaka svetli crveno.
OPASKA: LED oznaka se menja iz Crvene u zelenu boju kada TV prelazi iz Standby moda u Aktivni radni
režim, ali prikaz slike na ekranu će da kasni desetak sekundi, dok se ne podigne sistem prijemnika. To je
potpuno normalno.
7
SRPSKI
Priprema uređaja
1
2
3
4
5
AV
ANT
CI
SCART
EARPHONE
PC
AUDIO
IN
10
9
USB
HDMI
11
8
YPBPR
Priključci
7
COAXCAL
6
YPbPr priključak
Na komponentni YPbPr video priključak
možete da priključite uređaj koji poseduje
komponentni YPbPr priključak. Priključite
Komponentni kabl/adapter 3,5mm -> RCA
Chinch priključke, pazeći da boje na kablu
odgovaraju priključku, tj. da oznake "Y", "Pb"
i "Pr" na kablu odgovaraju oznakama na
vašem uređaju.
Da bi mogli reprodukovati Audio (zvuk),
potrebno je da dodatno priključite putem
RCA Audio kabla L/R Audio input (AV
priključak na TV-u) sa L/R Chinch
priključcima na vašem uređaju.
HDMI
HDMI ulaz je priključak za Digitalne audiovideo uređaje koji poseduju HDMI priključak
(digitalni prijemnik, DVD, BlueRay
reproduktor, Snimač ili igrača konzola). Za
priključak dva uređaja putem HDMI
priključka potreban je samo HDMI kabl.
Priključak za računar. Priključite D-SUB kabl
između PC ulaza (VGA) TV prijemnika i
vašeg računara. Za prenos zvuka, PC audio
kabl priključite na PC Audio Input (STEREO)
TV prijemnika i audio izlaz vašeg računara.
PC AUDIO
Audio izlaz za PC Audio karticu.
USB
USB ulaz za spoljnu memoriju/HDD.
SCART priključak
Video uređaje možete da priključite putem
Scart priključka, koristeći SCART priključni
kabl.
SLUŠALICE
priključak za slušalice, priključak 3,5mm
CI
Ulaz za Common Interface karticu (Dekoder)
ANT
Priključak na antensku utičnicu ili kabelsku
TV.
AV
Ovaj priključak sadrži kompozitni Video i
Audio izlaz. Kompozitni Video i komponentni
YPbPr priključak dele isti Audio ulaz sa ovog
priključka. Ako su oba spoljna uređaja
uključena, doći će do mešanja zvuka!
COAXIAL
Priključak za Digital Coax Audio ulaz za
Audio pojačalo.
8
SRPSKI
Spajanje eksternih uređaja
Na TV prijemnik možete priključiti eksterne uređaje, kao što su: Video plejer VCR, DVD plejer,
Satelitski prijemnik, Računar, Konzolu za igranje ili druge Audio i Video uređaje. Kako bi prikazali
sliku eksternog uređaja na ekranu TV prijemnika, potrebno je odabrati odgovarajuči Izvor signala,
pritiskom na taster
(SOURCE).
Priključenje Audio/Video uređaja putem HDMI kabla
PC
AUDIO
IN
HDMI
DVI
Uređaji
SCART
ANT
COAXCAL
VCR
Priključenje Video uređaja putem AV Composite kabla
DVD Reproduktor
YPBPR
USB
EARPHONE
CI
AV
Composite Video
L Audio
R Audio
SAT Prijemnik
Priključenje Audio/Video uređaja putem Component YPbPr kabla i Audio kabla
Component Video
Y
Pb
YPBPR
USB
EARPHONE
CI
Igrača konzola
AV
Pr
L Audio
R Audio
Priključenje Audio/Video uređaja putem SCART kabla
Kamera
HDMI
PC
AUDIO
IN
SCART
ANT
COAXCAL
Priključenje Računara putem VGA kabla i Audio 3,5mm kabla
Računar
HDMI
PC
AUDIO
IN
SCART
ANT
COAXCAL
PC Audio
VGA
Ukoliko eksterni uređaj poseduje DVI izlaz, možete ga spojiti HDMI-DVI kablom. U tom
slučaju, je posebno povezati analogni Audio signal na RGB/HDMI Analog Audio ulazni
priključak eksternog uređaja.
Za detaljne informacije, pročitajte uputstva za upotrebu eksternog uređaja.
Pre početka spajanja, isključite TV prijemnik i sve eksterne uređaje iz električnog napajanja.
9
SRPSKI
Spajanje eksternih uređaja
PC priključenja
1. Prijem PC Signala
Ako spojite LED TV sa PC računarom, uživati ćete u kvalitetnijoj slici i zvuku sa vašeg računara.
Postupak priključenja:
A. Uverite se da su oba uređaja isključena sa napajanja.
B. Priključite D15 pin VGA kabl na VGA Video priključak računara, te drugu stranu kabla, priključite na
D15 VGA ulaz na vašem TV prijemniku. Lagano pritegnite šrafe na konektorima.
C. Priključite TV prijemnik i Računar na električno napajanje.
D. Prvo uključite TV prijemnik u radni mod, zatim uključite računar.
E. Podesite ulazni izvor TV prijemnika na PC RGB mod koristeći dugme SOURCE na kućištu ili na
daljinskom upravljaču.
F. Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugme VOL+ ili VOL- na kućištu ili na daljinskom upravljaču.
G. TV prijemnik podržava rezolucije prikazane u donjoj tabeli. Podesite tačnu rezoluciju na vašem
računaru prema rezoluciji iz donje tabele, s time da bi dobili najviši kvalitet slike, preporuča se da
grafičku karticu računara podesite na "native" rezoluciju TV prijemnika. Za rezoluciju TV prijemnika
pogledajte u tehničke specifikacije na kraju ovih uputstava.
1366 x 768
Row. Freq (Hz)
Scen Freq (Hz)
1920 x 1080
31,46 -37,50 37,88 - 46,88 48,36 - 60,02 55,00 - 60,00 56,58 - 60,00
60 - 70
HDMI
60 - 75
PC
AUDIO
IN
60 - 75
SCART
ANT
COAXCAL
PREMA VGA IN
PREMA PC AUDIO IN
10
60 - 75
60 - 75
SRPSKI
Prva Instalacija
Auto Instalacija
Ako prvi puta uključujete TV prijemnik i u memoriji nema TV programa, na ekranu će da se
pojavi Auto Installation (Auto Instalacija) meni. U meniju lako možete u 5 koraka da
pokrenete automatsku pretragu programa.:
.
Setup 1: Home Mode (Kućni Mod)
Dugmadima Gore/Dole na
daljinskom upravljaču podesite mod
rada uređaja.
Mod rada "Home mode" će optimalno
da podesi optimalnu potrošnju
energije i rad TV prijemnika.
Za potvrdu izbora pritisnite ZELENO
dugme
Home Mode:
Home
Dynamic
Standard
Mild
Next Page
.
Setup 2: Country (Država)
Dugmadima Gore/Dole na
daljinskom upravljaču podesite
državu ugradnje uređaja.
Za potvrdu izbora pritisnite ZELENO
dugme.
Za povratak na prethodnu stranu,
pritisnite CRVENO dugme.
Opaska: Izbor Država zavisi o verziji
softvera vašeg modela i tržištu za
koje je namenjen.
- Setup 2 Country:
UK
France
Italy
Poland
Previous Page
Setup 3: Language (Jezik)
Dugmadima Gore/Dole na
daljinskom upravljaču podesite
željeni jezik.
Za potvrdu izbora pritisnite ZELENO
dugme.
Za povratak na prethodnu stranu,
pritisnite CRVENO dugme.
Opaska: Odabir Jezika prikaza zavisi
o verziji softvera vašeg modela i
tržištu za koje je namenjen.
Germany
Next Page
- Setup 3 Language:
English
French
Italian
Spanish
Portuguese
Previous Page
11
Next Page
SRPSKI
Prva Instalacija
Setup 4: Auto Power Off (Auto
isključenje)
Ovom opcijom podesite automatsko
isključenje TV-a (ako u tom vremenu
nije pokrenuta niti jedna komanda na
daljinskom upravljaču). Ako želite da
Auto isključenje nije aktivno,
postavite opciju na "Off" (Isklj.)
Dugmadima Gore/Dolje podesite
opciju.
Za potvrdu odabira pritisnite
ZELENO dugme.
Za povratak na prethodnu stranu,
pritisnite CRVENO dugme.
Setup 5: TV Connection (TV
Spajanje)
Ovom opcijom podesite tip spajanja
TV prijemnika, da li priključujete
prijemnik na standardnu antenu (AirVazdušna) ili kabelski priključak
(Cable-Kabl).
Dugmadima Gore/Dolje podesite tip
priključka.
Za potvrdu odabira pritisnite
ZELENO dugme.
Za povratak na prethodnu stranu,
pritisnite CRVENO dugme.
- Setup 4 Auto Power Off:
Your TV has been set to
power off after 4 hours of
continuous viewing. if you
want to change this setting,
please choose Off. This
setting can also be changed
in the MENU.
Previous Page
2 Hour
3 Hour
4 Hour
Next Page
- Setup 5 TV Connection:
Please select the method of
TV Connection.
Previous Page
Off
1 Hour
Air
Cable
Next Page
Setup 6: Auto Search (Auto
- Setup 6 pretraga)
Auto Search:
Ovom opcijom podesite tip programa
za koje želite pretragu:
All (Svi): ATV (analogni programi) i
DTV (digitalni programi)
ATV:
Samo ATV programi
DTV:
Samo DTV programi
Dugmadima Gore/Dole podesite
Previous Page
željeni tip pretrage.
Za potvrdu odabira pritisnite OKENTER dugme.
Za povratak na prethodnu stranu, pritisnite CRVENO dugme.
All
ATV
DTV
Sada će TV Sistem automatski da započne pretragu svih raspoloživih programa u
frekventnom pojasu i prema zadanim parametrima.
Svi pronađeni programi biti će spremljeni u memoriju TV prijemnika.
Nakon završetka pretrage, pronađene programe možete da uređujete, tj.programe možete
da: Obrišete (Delete), Pomerite mesto (Move), Zamenite mesta dva programa (Swap),
Preskočite ih (Skip), Zaključate (Lock) itd.
12
SRPSKI
Daljinski upravljač
Umetanje baterija u daljinski upravljač
1. Otvorite poklopac odeljka za baterije na daljinskom upravljaču.
2. Umetnite 2x 1.5V AAA baterije u pravom smeru prema oznakama
polariteta (+) i (-) na daljinskom upravljaču.
3. Vratite poklopac na daljinski upravljač.
Ukoliko nećete koristiti daljinski upravljač duži vremenski period,
izvadite baterije iz daljinskog upravljača kako bi sprečili eventualno
oštećenje daljinskog upravljača uzrokovana curenjem baterija.
Ne izlažite baterije prevelikoj toplini, direktnom sunčevom svetlu ili
vatri. Postoji opasnost od eksplozije ako se baterije mešaju ili
neispravno umetnu u daljinski upravljač. Ne mešajte baterije (stare i
nove, karbonske i alkalne itd.).
Isporučene baterije mogu imati kraći životni vek zbog trajnosti i uslova
skladišćenja.
Oštećenja zbog curenja baterija nisu pokrivena garancijom!
Uveti rada daljinskog upravljača
Usmerite daljinski upravljač prema TV prijemniku. Daljinski upravljač
raditi će ispravno u krugu od 30° levo i desno od prijemnika.
Infracrveni senzor prima ispravno signal daljinskog upravljača na
udaljenosti od otprilike 7 metara.
Jako sunčevo svetlo, neonsko svetlo ili prepreke između daljinskog
upravljača i senzora TV prijemnika mogu da ometu rad upravljača.
POWER
MUTE
MUTE
Uključenje / Isključenje
Uključenje TV prijemnika na električno napajanje
1. Priključite utikač kabla napajanja u utičnicu napajanja. proverite da li je prekidač napajanja (s donje
strane kućišta) uključen i postavite ga u uključen položaj. Na TV prijemniku će nakon nekoliko
trenutaka da se upali oznaka napajanja i uređaj se postavlja u režim čekanja "Stand by".
2. Pritisnite dugme POWER na kućištu prijemnika (bočna strana) ili pritisnite dugme za uključenje na
daljinskom upravljaču. TV prijemnik će se uključiti.
Postavljanje u režim čekanja
Kada ne gledate TV program, kako bi smanjili potrošnju električne energije, postavite TV prijamnik u stanje
čekanja (stand by). U režimu čekanja, TV prijemnik ne prikazuje sliku, ali to ne znači da je odspojen sa
električnog napajanja. Za potpuno odspajanje sa električnog napajanja, potrebno je izvuči kabl napajanja iz
utičnice.
1. Pritisnite dugme POWER na kućištu prijemnika (bočna strana) ili pritisnite dugme za uključenje na
daljinskom upravljaču. TV prijemnik će se postaviti u režim čekanja (svetliće crvena oznaka na kućištu
TV prijamnika).
2. Za ponovno uključenje TV prijemnika pritisnite dugme POWER na kućištu ili daljinskom upravljaču.
Uređaj možete ostavljati u režimu čekanja prilikom svakodnevne upotrebe. Radi bezdednosnih razloga,
nikada nemojte ostavljati TV prijemnik u režimu čekanja ukoliko napuštate vaš dom ili ukoliko odlazite na
putovanje ili godišnji odmor. Tada obavezno odspojite uređaj sa električnog napajanja.
13
SRPSKI
Daljinski upravljač
Dugme
POWER
1
Opis
2
Potpuno utišanje zvuka. Pritisnite dugme ponovo
za vračanje prijašnje jačine zvuka.
3
Direktan upis programskog mesta.
4
1-2 num.
5 RECALL
2
1
3
Biranje upisa broja znamenki prilikom direktnog
upisa programskog mesta.
Pritisnite dugme za naizmenično prebacivanje
između zadnja dva odabrana programa.
6
P.MODE
Kružno biranje sistemskih modova slike.
7
S.MODE
Kružno biranje sistemskih modova zvuka.
8
NICAM
Pritisnite za uključenje NICAM Audio moda
9
INFO
Prikaz sistemskih informacija o programu.
10 SOURCE
MUTE
MUTE
POWER
Uključenje ili postavljanje u režim čekanja Standby.
Prikaz menija za odabir ulaznog izvora
10+
RECALL
5
4
6
P.MODE
8
SOURCE
NICAM
S.MODE
7
INFO
9
10
11
OK
13
12
MENU
14
EXIT
16
ASPECT
11
ARROWS
12 OK
Dugmad strelica za odabir i podešavanje opcija u
menijima.
15
Dugme potvrde odabrane opcije unutar menija.
Poziv prikaza Tabele programa.
17
Prikaz menija za podešavanje. Unutar menija
možete podešavati Programe, Sliku, Zvuk i ostale
opšte parametre. Za izlazak iz menija, pritisnite
dugme ponovo.
13
23
24
Potpuni izlazak iz menija.
26
15 VOL +
Pojačavanje jačine zvuka.
28
16 ASPECT
Kružno biranje mogućih formata omera ekrana.
30
17 VOL -
Utišavanje jačine zvuka.
18 CH +
Promena programa prema "gore".
19 SLEEP
Pritiskom na dugme odabirete vreme za koje će TV
prijemnik da se isključi.
20 CH -
Promena programa prema "dole".
21 FREEZE
Pritisnite dugme za zamrzavanje slike. Za povrat u
normalni režim rada, pritisnite dugme ponovo.
22 USB
Brzi ulaz u USB režim rada.
23 TV
Brzi ulaz u TV režim rada
24
Auto podešavanje slike u PC modu rada.
25 FAV
Otvaranje FAV tabele programa (Tabela omiljenih
programa) (samo DTV mod)
26 SUBTITLE
Otvaranje ili zatvaranje Menija titlova (Samo DTV
mod)
27 MIX
Teletekst mod: Izmena prikaza Teleteksta i
Teleteksta sa slikom.
14
CH
19
REC
22
18
20
FREEZE
21
14 EXIT
AUTO
SLEEP
VOL
31
TV
USB
SHIFT
AUTO
FAV
EPG
TEXT
25
SUBTITLE
MIX
TV/RADIO
HOLD
35
27
INDEX
SIZE
REVEAL
SUBPAGE
37
29
AUDIO
GOTO
REPEAT
A-B
33
32
34
36
38
SRPSKI
Daljinski upravljač
Dugme
28
/ INDEX
29
/ SIZE
30
RED/GREEN
YELLOW/BLUE
AUDIO
GOTO
REPEAT
A-B
Opis
Teletekst mod: Početna (Index) strana
USB mod: Ubrzana reprodukcija unazad
Teletekst mod: Veličina prikaza strane
USB mod: Ubrzana reprodukcija napred
Teletekst mod: Direktan pristup odgovarajućoj
teletekst usluzi označene bojom
Mod Menija: CRVENA: Izmena,
ZELENA: Umetanje, ŽUTA: Kopiranje,
PLAVA: Brisanje
DTV mod: Pritisnite za odabir Audio zvuka
USB mod:Odabir vremena ili odlomka za
reprodukciju
USB mod: Ponavljanje reprodukcije zapisa
USB mod: A-B reprodukcija sa ponavljanjem
31 SHIFT
TimeShift funkcija (Funkcija reprodukcije s
vremenskim pomeranjem)
32 REC
Funkcija snimanja DTV programa
33 EPG
DTV mod: Poziv EPG prikaza (Prikaz informacija o
programu i raspored programa)
MUTE
MUTE
POWER
2
1
3
10+
RECALL
5
4
6
P.MODE
8
SOURCE
NICAM
S.MODE
7
INFO
9
10
11
OK
13
12
MENU
14
EXIT
16
ASPECT
15
34 TEXT
Teletekst funkcija
SLEEP
VOL
CH
17
35
36
37
38
TV/RADIO
HOLD
REVEAL
SUBPAGE
DTV mod: Prebacivanje između TV i Radio moda
USB mod: Pauza / Reprodukcija zapisa
Teletekst mod: Zadržavanje prikaza strane u
slednom prikazu podstrana teleteksta
USB mod: Zaustavljanje reprodukcije zapisa
Teletekst mod: Prikaz skrivenih informacija
teleteksta, npr. odgovori na kviz pitanja i sl.
USB mod: Skok na prethodni odlomak/zapis
Teletekst mod:Poziv podstrane teleteksta. Za
povratak, pritisnite dugme ponovo.
USB mod: Skok na sledeći odlomak/zapis
19
20
FREEZE
21
23
24
26
28
REC
22
18
31
TV
USB
SHIFT
AUTO
FAV
EPG
TEXT
25
SUBTITLE
MIX
TV/RADIO
HOLD
35
27
INDEX
SIZE
REVEAL
SUBPAGE
37
29
AUDIO
GOTO
REPEAT
A-B
33
32
34
36
38
30
Promena programa
Promena programa pomoću brojčanih tastera na daljinskom upravljaču
Pritisnite brojčani taster željenog programskog mesta. Ukoliko programsko mesto ima više
brojeva, pritisnite taster "-/--" kako bi odabrali koliko brojeva želite upisati.
Promena programa pomoću tastera za promenu "po jedan" gore ili dole
Pritisnite taster "P+" za promenu programa "po jedan" prema gore.
Pritisnite tipku "P-" za promenu programa "po jedan" prema dole.
Promena programa pomoću tastera
(naizmenično gledanje zadanja dva birana programa)
Pritisnite taster
za promenu programa. Biće prikazan program koji je bio odabran pre zadnje
promene programa. Ponovim pritiskom tastera, biće ponovno odabran prethodno izabrani
program.
15
SRPSKI
Osnovne operacije
Uključenje / Isključenje
Podešavanje jačine zvuka
Uključenje
Priključite utikač kabea napajanja u
utičnicu napajanja. Na TV prijemniku će
se nakon nekoliko trenutaka upaliti oznaka
napajanja i uređaj se postavlja u režim
čekanja "Stand by"
Pritisnite dugme
na daljinskom
upravljaču. Na kućištu TV prijemnika,
crvena oznaka će da se ugasi i TV
prijemnik će prikazati sliku na ekranu.
Isključenje
Pritisnite dugme
na daljinskom
upravljaču. TV prijemnik će da se isključi i
ponovno se pali crvena oznaka na kućištu
TV prijemnika.
Promena jačine
Za pojačavanje jačine zvuka, pritisnite
taster V+.
Za smanjenje jačine zvuka, pritisnite
taster V-.
Potpuno utišanje zvuka (Mute)
Pritisnite taster
kako bi potpuno
isključili zvuk.
Pritisnite taster
ili V+ da bi vratili
zvuk na prijašnju jačinu.
Za potpuno utišanje zvuka možete pritisnuti i
taster V- sve dok se zvuk potpuno ne utiša.
Odabir izvora (eksternog
uređaja)
Potrebno je otrpilike 10 sekundi kako bi TV
prijemnik iz stanja čekanja prikazao sliku na
ekranu.
TV prijemnik će se automatski postaviti u
stanje čekanja ukoliko u vremenu od 10
minuta nema ulaznog signala.
Ukoliko nećete koristiti TV prijemnik dulji
vremenski period, isključite ga sa električnog
napajanja odspajanjem kabla iz utičnice.
Pritisnite taster SOURCE na
daljinskom upravljaču ili kućištu
da bi dobili prikaz menija za
odabir izvora.
Pritisnite tastere CH+/- ili
da bi odabrali izvor.
Pritiskom na taster OK
potvrdite odabir.
Osnovne operacije u Menijima
Pritisnite MENU dugme na TV prijemniku ili daljinskom
upravljaču za prikaz glavnog Menija:
Glavni
Pre nego odaberete izvor,
proverite da je eksterni AV
uređaj priključen na vaš TV.
meni: Picture Sound Channel Feature Setup
Podmeni
Primjer: Izbornik Slika
Savet
Kao pomoć za navigaciju u
svakom meniju su u donjoj
traci dane dozvoljene
operacije.
Pritisnite
tastere da bi odabrali jedan od Podmenija i tada pritisnite
/OK tastere za ulaz u opcije za
podešavanje odabranog menija.
za odabir opcije za podešavanje. Tada pritisnite /OK za ulaz u podešavanje, i
U Podmeniju, pritisnite
pritisnite
za promenu vrednosti opcije.
Pritisnite MENU ili
taster za vračanje u prejašnji meni.
Pritisnite EXIT taster za potpuni izlaz iz moda menija.
Opaska: Pojedine opcije menija neće da budu otvorene. To zavisi o odabranom eksternom izvoru.
16
SRPSKI
Podešavanje TV-a
Podešavanje Slike (Picture)
Mod Slike (Picture Mode):
Svetlina (Brightness):
Kontrast (Contrast):
Oštrina (Sharpness):
Boja (Colour):
Nijansa (Tint):
Temp.boje (Colour Temp):
Omer ekrana (Aspect):
Umanjenje šuma :
(Noise Reduction)
Odabir željenog moda slike. Možete podesiti: Dinamičan (Dynamic),
Standard, Mekan (Mild) i Lično (User).
Podešavanje svetline slike.
Podešavanje kontrasta slike.
Podešavanje oštrine slike (samo u DTV, ATV, YPbPr, AV i SCART modu)
Podešavanje boje slike.
Podešavanje nijanse slike (moguće samo u NTSC standardu)
Odabir optimalne temperature boje prema uvetima u prostoriji i vlastitom ukusu.
Možete odabrati: Standard, Hladno (Cool) i Toplo (Warm).
Promena omera prikaza slike. Možete odabrati: Auto, 4:3, 16:9, Full, Zoom1.
Da bi smanjili šum u slici, možete podesiti filter smanjenja šuma.
Možete odabrati Nisko (Low)->Srednje (Middle)->Visoko (High) ilii
Isključeno., Što je opcija Umanjenja šuma viša, to će slika da bude mutnija.
Podešavanje Zvuka (Sound)
Mod Zvuka (Sound Mode):
Odabir željenog moda zvuka. Možete podesiti: Standard, Film(Movie), Muzika
(Music), Govor (Speech) i Vlastiti (User) mod.
17
SRPSKI
Podešavanje TV-a
Bas (Bass):
Visoki (Treble):
Balans (Balance):
Surround:
Auto jačina zvuka:
Auto Volume Level (AVL)
SPDIF:
Podešavanje dubokih tonova.
Podešavanje visokih tonova.
Podešavanje balansa između levog i desnog audio kanala
Uključenje ili Isključenje zvučnog Surround efekta.
Automatsko izjednačenje jačine zvuka na TV programima koji imaju različitu
razinu Audio izlaza.
Odabir digitalnog Audio ulaza. Možete podesiti: Isključeno (Off), PCM ili Auto.
Podešavanje Programa (Channel) (ATV, DTV mod)
Upravljanje Programima (Channel Manager)
Ulaskom u Meni Upravljanja programima, možete da uređujete programe (Brisanje / Promena Imena / Zamena
mesta / Zaključavanje / Preskakanje).
Opaska: Ako želite uređivati programe, potrebno je da upišete lozinku (opcija Zaključavanje (Lock Password) u
meniju Svojstva (Feature) .
CRVENO dugme:
ZELENO dugme:
Pritisnite CRVENO dugme da bi obrisali označeni program.
Pritisnite ZELENO dugme za zaključavanje ili otključavanje programa.
Ako je program zaključan (i ako je zaključavanje aktivno (uključena opcija zaključavanja
programa u Meniju Zaključavanje)), prilikom biranja programa, biti će potrebno upisati
lozinku da bi program bio dostupan za gledanje.
18
SRPSKI
Podešavanje TV-a
ŽUTO dugme:
PLAVA tipka:
Promjena imena:
(samo ATV prog.)
Preskakanje programa ili poništavanje preskakanja.
Kada je Preskakanje uključeno, prilikom biranja programa "po jedan" gore/dole (CH+/-),
program će se automatski preskakati. Direktnim upisom programskog mesta, moguć je
pristup "preskočenom" programu.
Zamena mesta dva Programa. Označite Program koji želite zameniti pritiskom na PLAVO
dugme, pomerite program pritiskom na
i za potvrdu pritisnite OK .
Pritsnite OK dugme za ulaz u podmeni za promenu imena ATV Programa. Promena
imena DTV programa nije moguća.
Podešavanja Omiljenih programa (FAV Managment)
Možete dodavati ili uklanjati programe u FAV tabeli (Tabela omiljenih programa) pritiskom na obojene tastere.
Moguće su 4 FAV tabele. CRVENA-FAV1, ZELENA-FAV2. ŽUTA-FAV3, PLAVA-FAV4.
Opaska: FAV tabele možete pozvati pritiskom na FAV dugme jednom/dva puta/tri puta ili četri puta.
Država (Country)
Odaberite Državu (Country) prilikom instalacije TV prijemnika.
Auto pretraga (Auto Search)
Opaska: Kada je aktivna finkcija Roditeljskog nadzora, upišite lozinku (Opcije zaključavanja u Meniju Svojstva
(Feature menu)) za početak Auto ili Ručne pretrage programa.
Pritisnite OK dugme za ulaz u opcije Auto pretrage, odaberite tip pretrage (Svi, DTV ili ATV programi) i pritisnite
OK dugme za početak pretrage.
19
SRPSKI
Podešavanje TV-a
Opaska:
1. SVI (ALL): Auto pretraga svih programa (ATV+DTV+Radio)
DTV:
Auto pretraga samo DTV i Radio programa.
ATV:
Auto pretraga samo ATV programa.
2. Za vreme Auto pretrage, u svakom trenu možete pritisnuti dugme MENU za zaustavljanje pretrage i povratak
u prethodni Meni.
DTV Digitalna Ručna pretraga (DTV Manual Search)
U ovom meniju možete ručno podešavati DTV (Digitalne) programe.
Pritisnite
tastere da bi odabrali opciju Kanal (Channel) i pritisnite OK /
taster za podešavanje kanala
koji želite pretražiti. Tada pritisnite
tastere za odabir opcije START i pritisnite OK /
taster za početak
pretrage.
ATV Analogna Ručna pretraga (Analog ATV Manual Search)
U ovom meniju možete ručno podešavati ATV(Analogne) programe.
Tekući program (Current Channel):
Pretraga (Search):
Fino Podešavanje (Fine Tune):
Odabir kanala za ručnu pretragu.
Pritisnite OK taster za ulaz u meni ručne pretrage frekvencije.
Pritisnite OK taster za ulazak u meni Finog podešavanja frekvencije
pritiskom na tastere
.
Boja/Sistem zvuka (Color/Sound System): Podešavanje Boje/Sistema zvuka u kojem se emituje program.
20
SRPSKI
Podešavanje TV-a
LCN Uključenje/Isključenje (LCN On/Off)
LCN Funkcija omogučava korisniku uobičajen i logičan poredak programa u listi programa.
Meni Svojstava (Feature Menu)
Zaključavanje
Ovaj meni omogučava zabranu pristupa određenim programima, funkcijama ili menijima, bez da se prethodno
unese lozinka. Na primer, možete da zaključate program za koji ne želite da njegov sadržaj bude dostupan deci
ili ako se TV prijemnik koristi u hotelu, da bi sprečili podešavanje TV prijemnika od strane hotelskog gosta.
Kada ulazite u meni za zaključavanje ili ako su neke funkcije i meniji zaključani, za ulazak trebate unesti lozinku.
Fabrička lozinka je "0 0 0 0".
Omoguči zaključavanje (Lock Enable): Glavno Uključenje/Isključenje funkcije zaključavanja.
Opaska: Kada je opcija uključena, funkcije Roditeljska kontrola (Parental Guidence) i Promena Lozinke
(Change Pin Code) biti će zaključane. Funkcija Zaključavanje (Lock) u Upravljanju programima (Channel
Menagment), Auto pretraga ( Auto Search), DTV i ATV Ručna pretraga (DTV and ATV Manual Search) isto
će da budu zaključane.
Roditeljska kontrola (Parental Guidence): Odabir nivoa roditeljske kontrole ili isključenje funkcije nadzora.
Promena lozinke (Change Pin Code):
Pritisnite OK dugme za ulaz u mod promene lozinke, tada unesite
staru lozinku i dva puta za redom novu lozinku.
21
SRPSKI
Podešavanje TV-a
Jezik (Language)
Ovaj Meni omogučava odabir jezika u prikazu Menija, preferiranih jezika titla i Audio jezika.
Za ulaz u Meni pritisnite dugme OK ili dugme .
Sat (Clock)
Ovaj Meni omogučava podešavanje časovnika, datuma, vremenske zone i DST opcija (Letno vreme).
Za ulaz u Meni pritisnite dugme OK ili dugme .
Samoisključenje (Sleep Timer)
Ovaj Meni omogučava podešavanje vremena samoisključenja TV prijemnika. Možete podesiti vreme za koje
želite da se uređaj automatski isključi u vremenskom periodu od 10 min do 240 min.
Za ulaz u Meni pritisnite dugme OK ili dugme .
Automatsko isključenje (Auto Power Off)
Ovaj Meni omogučava podešavanje vremena Auto isključenja. To znači, da će TV prijemnik automatski da se
isključi nakon što u podešenom vremenu nije pritisnuta niti jedna komanda na daljinskom upravljaču. Funkcija
može biti podešena na vrednosti (1sat (1hour), 2sata (2hours), 4sata (4hours) ili isključena).
Za ulaz u Meni pritisnite dugme OK ili dugme .
Slabiji Sluh (Hearing Impaired)
Ova funkcija omogučava prikaz dodatnih opisa na ekranu TV-a (ako TV program emituje takvu uslugu), kao što
je npr. "zvuk otvaranja vrata" ili "zvonjava telefona", a namenjena je lakšem praćenju TV programa osobama sa
slušnim problemima.
Za ulaz u Meni pritisnite dugme OK ili dugme .
CI Info
U ovom Meniju možete da prikažete informacije o priključenoj CI kartici (ako je CI kartica priključena).
Za ulaz u Meni pritisnite dugme OK ili dugme .
PVR/TimeShift
Ovaj meni omogučava podešavanje Snimača (PVR) i funkcije reprodukcije s vremenskim pomeranjem
(TimeShift function). Za podešavanje pritisnite dugme OK ili dugme
. Za upodešavanje opcija, sledite
uputstva dana na ekranu i za dodatne informacije, pogledajte poglavlje PVR/TimeShift funkcije.
Meni Podešenja (Setup Menu)
OSD Tajmer
Ovom opcijom možete podesiti vreme prikaza menija ili informacija na ekranu pre nego li nestanu sa ekrana.
Možete podesiti sledeće vreme prikaza: 5,10, 15, 20, 25, 30 sekundi ili Nikad (Never), tj OSD prikaz će biti
stalno prikazan dok ga ne isključite ručno pritiskom na dugme EXIT.
Auto Scart
TV prijemnik će da se prebaci na SCART izvor automatski (Uklj.-On) ili ćete morati ručno da ga prebacite iz
menija Izvora (Isklj.-Off).
22
SRPSKI
Podešavanje TV-a
PC Podešavanje (PC Setup)
U ovom meniju moguće je podešavanje postavki prikaza slike sa računara.
Auto Podeš. (Auto Adjust):
Automatsko podešavanje slike.
H/V Pozicija (H/V Position):
Vertikalno/Horizontalno podešavanje pozicije slike.
Faza (Phase):
Podešavanje Faze i ADC uzorkovanja sync. signala. Podešavanjem ove
opcije dobija se stabilnija i oštrija slika.
Takt (Clock):
Podešavanje frekvencije tačke. Podešavanjem ove opcije podešava se
veličina slike na ekranu.
Plavi ekran (Blue Screen)
Promena boje ekrana ako nema signala. Ako je opcija aktivna, ako nema signala, ekran će da bude plave boje
(Nije moguće u svim modovima izvora signala).
Kućni Mod (Home Mode)
Odabir prikaza moda slike. Opcija "Kuća" je prikaz slike uz optimalnu potrošnju energije.
Reset TV postava (Reset TV Setting)
Ova opcija omogučava brisanje svih podešenih
postavki na TV prijemniku.
Ako je Glavno zaključavanje uključeno (Meni
Svojstva-Zaključavanje-opcija:Omoguči
zaključavanje), za Reset sustava biti će potreban
unos lozinke.
Reset će da obriše sve postavke u sistemu TV
prijemnika i postaviti ga na početno stanje i meni
Prve Instalacije.
Pre početka brisanja podataka, sistem če vas pitati još jednom da li ste sigurni u Reset. Za potvrdu pritisnite OK
dugme.
Nadogradnja Software-a (Software Upgrade)
Ovaj meni omogučava nadogradnju novog software-a putem USB eksterne memorije.
Za postupak nadogradnje, sledite uputstva prikazane na ekranu TV prijemnika ili kontaktirajte ovlašćeni servis.
23
SRPSKI
Upotreba TV prijemnika
Multimedija - USB
Fotografije (Photo)
Za podržane formate konzultujte stranu s tehničkim specifikacijama.
Označite “PHOTO” opciju u Multimedija glavnom Meniju pritiskom na tastere
ulaz u Foto podmeni, kao što je prikazano:
/
, tada pritisnite OK taster za
Operacije s tasterima
1) CRVENA
Brisanje označene mape/zapisa.
2) ZELENA:
Dodavanje/Brisanje svih fotografija u Tabeli reprodukcije.
3) OK:
Dodavanje/Brisanje označenih zapisa u Tabelu reproukcije.
4) CH+/-:
Strana gore/Strana dole.
5) PLAY:
Reprodukcija zapisa u Tabeli zapisa za reprodukciju.
Reprodukcija
Pritisnite PLAY
za početak reprodukcije.
Operacijska dugmad:
Ista funkcija kao PLAY dugme na daljinskom
upravljaču. Početak reprodukcije u slednom
nizu (Slide show).
Ista funkcija kao PAUSE dugme na daljinskom
upravljaču. Pauziranje reprodukcije.
Ista funkcija kao STOP dugme na daljinskom upravljaču. Zaustavljanje reprodukcije i vračanje u mapu
zapisa (slika).
Ista funkcija kao
/
na daljinskom upravljaču. Skok na reprodukciju sledećeg/prethodnog zapisa.
Rotacija slike (0°, 90°, 180°, 270°).
Povećanje slike.
Ista funkcija kao INFO dugme na daljinskom upravljaču. Prikaz informacija o trenutnom zapisu (slici).
Ulaz u Meni Podešavanja Slika (Photo Setup), što uključuje podešavanje Moda ponavljanja (Repeat
Mode), pozadinske muzike (Background Music), Muzički izvor (Music Source), Vreme slednog
prikaza (Slide Time) i Efekt (Effect).
Ulaz u Tabelu reprodukcije (Play List).
24
SRPSKI
Upotreba TV prijemnika
Umanjeni prikazi (Thumbnails)
1. Mod umanjenog prikaza moguć je samo u prikazu Fotografija. Za prikaz umanjenog prikaza, iz moda Tabele
zapisa pritisnite dugme EXIT i dugme DESNO. Prikaz na ekranu će da se promeni kao što je prikazano:
2. Tasterima strelica odaberite (označite) željeni zapis.
3. Pritisnite dugme EXIT i pritisnite dugme LEVO za promenu moda prikaza liste fotografija.
Muzika (Music)
Za podržane formate konzultujte stranu s tehničkim specifikacijama.
Označite MUZIKA (MUSIC) opciju u Multimedija glavnom Meniju pritiskom na tastere
taster za ulaz u podmeni, kao što je prikazano:
/
, tada pritisnite OK
.
Operacije s tasterima
1) CRVENA
Brisanje označene mape/zapisa.
2) ZELENA:
Dodavanje/Brisanje svih fotografija u Tabeli reprodukcije.
3) OK:
Dodavanje/Brisanje označenih zapisa u Tabelu reprodukcije.
4) CH+/-:
Strana gore/Strana dole.
5) PLAY:
Reprodukcija zapisa u Tabeli zapisa za reprodukciju.
Reprodukcija
Pritisnite PLAY
za početak reprodukcije..
Operacijska dugmad:
Ista funkcija kao PLAY dugme na daljin. upravljaču. Početak reprodukcije ili nastavak pauz. reprodukcije.
Ista funkcija kao PAUSE dugme na daljinskom upravljaču. Pauziranje reprodukcije.
Ista funkcija kao STOP dugme na daljinskom upravljaču. Zaustavljanje reprodukcije.
25
SRPSKI
Upotreba TV prijemnika
Ista funkcija kao i dugmad
/
na daljinskom upravljaču. Brza reprodukcija prema napred/nazad.
Brzina reprodukcije može biti dva, četri, osam ili šesnaest puta brža od normalne brzine. Na ekranu će biti
prikazano: x2, x4, x8, x16.
Ista funkcija kao i dugmad
/
na daljin. upravljaču. Direktan odabir prethodnog/sledečeg zapisa.
Uključenje moda ponavljanja, uključuje: Ponovi 1 (Repeat 1), Ponovi sve (Repeat All), Ponovi mapu
(Repeat Dir), Slučajna reprodukcija (Random).
Prebacivanje prikaza između Tabele reprodukcije i informacija o zapisu.
Ista funkcija kao i PLAVO dugme na daljinskom upravljaču. Zatvaranje prikaza MUSIC moda, za vračanje
na prikaz, pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču.
Filmovi (Movie)
Za podržane formate konzultujte stranu s tehničkim specifikacijama.
Označite FILMOVI (MOVIE) opciju u Multimedija glavnom Meniju pritiskom na dugmad
dugme za ulaz u podmeni, kao što je prikazano:
Operacije s tasterima
1) CRVENA
Brisanje označene mape/zapisa.
2) ZELENA:
Dodavanje/Brisanje svih zapisa u Tabeli reprodukcije.
3) OK:
Dodavanje/Brisanje označenih zapisa u Tabelu reprodukcije.
4) CH+/-:
Strana gore/Strana dole.
5) PLAY:
Reprodukcija zapisa u Tabeli zapisa za reprodukciju.
Reprodukcija
Pritisnite dugme PLAY
za početak reprodukcije zapisa.
26
/
, tada pritisnite OK
SRPSKI
Upotreba TV prijemnika
Ista funkcija kao PLAY dugme na daljin. upravljaču. Početak reprodukcije ili nastavak pauz. reprodukcije.
Ista funkcija kao PAUSE dugme na daljinskom upravljaču. Pauziranje reprodukcije.
Ista funkcija kao STOP dugme na daljinskom upravljaču. Zaustavljanje reprod. i vračanje u Tabelu zapisa.
Ista funkcija kao i dugmad
/
na daljinskom upravljaču. Brza reprodukcija prema napred/nazad.
Brzina reprodukcije može da bude dva, četri, osam ili šesnaest puta brža od normalne brzine. Na ekranu
će biti prikazano: x2, x4, x8, x16.
Ista funkcija kao i dugmad
/
na daljin. upravljaču. Direktan odabir prethodnog/sledečeg zapisa.
Mod usporene reprodukcije. Brzina reprodukcije može da bude dva, četri, osam ili šesnaest puta niža od
normalne brzine. Na ekranu će biti prikazano: x1/2, x1/4, x1/8, x1/16.
Mod reprodukcije u koracima.
Postavljanje AB ponavljanja. Prvo, pritisnite za označavanje tačke A, drugi pritisak je za označavanje
tačke B i tada započinje ponovljena reprodukcija između tačaka A i B.
Ulaz u Tabelu reprodukcje.
Ista funkcija kao INFO dugme na daljinskom upravljaču. Prikaz informacija o trenutnom zapisu.
Ulaz u Meni Podešavanja Filmova (Movie Setup), što uključuje podešavanje Programirane
reprodukcije (Program Mode), Titlova (Subtitle), Audio jezika (Audio) i Moda ponavljanja (Effect).
Ulaz u IDI NA (GO TO) funkciju. Ovom funkcijom možete upisati vreme u zapisu od kojeg želite započeti
reprodukciju
eBook
Podržan je jedino eBook bit format.
Označite eBOOK opciju u Multimedija glavnom Meniju pritiskom na dugmad
ulaz u podmeni, kao što je prikazano:
.
Operacije s tasterima
1) CRVENA
Brisanje označene mape/zapisa.
2) ZELENA:
Dodavanje/Brisanje svih zapisa
uTabeli reprodukcije.
3) OK:
Dodavanje/Brisanje označenih
zapisa u Tabelu reprodukcije.
4) CH+/-:
Strana gore/Strana dole.
5) PLAY:
Reprodukcija zapisa u Tabeli
zapisa za reprodukciju.
Reprodukcija
Pritisnite dugme PLAY
za početak reprodukcije.
1) CRVENA: Dodavanje/Brisanje bookmarka.
2) ZELENA:
Direktan unos broja strane.
3) ŽUTA:
Ulaz u Tabelu Bookmarka (oznaka).
4) PLAVA:
Ulaz u Tabelu reprodukcije.
5.)
/
Strana Gore/Dole.
5) EXIT:
Izlaz iz zapisa i povratak u Tabelu zapisa.
27
/
, tada pritisnite OK dugme za
SRPSKI
Upotreba TV prijemnika
EPG (Electronski Programski Vodič)
Ako želite doznati raspored programa ili informacije o trenutnom programu ili programu koji počinje u bliskoj
budućnosti, to možete da doznate u EPG meniju pritiskom na dugme EPG. Biti će prikazano: Datum i vreme na
gornjem desnom delu, popis trenutnih dostupnih programa na levoj strani menija i ime svakog programa koji
počinje u zakazano vreme na desnoj strani menija. Za promenu vremena pritisnite
/
, ili za promenu
informacija o programu pritisnite
/
. Informacije o trenutno odabranom programu biti će prikazane na vrhu
menija.
postoje 3 moda EPG menija:
Dnevni mod:
Prikaz informacija o programima na dnevnoj bazi. Prikazuju se informacije o početku i kraju
programa. Također su uključene informacije sa kratkim sadržajem emisije, tekuće vreme i
datum itd.
Sedmični mod:
.
Prošireni mod:
Prikaz programske informacije bazirane na sedmičnoj razini, tako da je na desnoj strani
ekrana prikazan raspored odabranog programa a redovi označavaju sedmicu. Prikazuju se
informacije o početku i kraju programa. Također su uključene informacije sa kratkim
sadržajem emisije, tekuće vreme i datum itd.
Za prikaz detaljnih informacija o programu pritisnite dugme INFO. Za povratak u Dnevni
mod, pritisnite EXIT dugme .
PVR Snimač (Personal Video Recorder)
U ovom odlomku biti će opisane osnove kako snimiti DTV program, uključujući PVR menije, Snimanje putem
Tajmera, reprodukciju snimljenih zapisa i Ograničenja snimanja i sistema.
PVR/Reprodukcija sa vremenskim pomeranjem (PVR / TimeShift Menu)
PVR/TimeShift meni omogučava vam sva podešavanja vezana uz snimanje zapisa (PVR).
Ulaz:
Glavni Meni -> Svojstva (Feature) -> PVR/TimeShift -> PVR/TimeShift Meni
28
SRPSKI
Upotreba TV prijemnika
U PVR/TimeShift Meniju možete podešavati:
Format Snimanja (Recording Format): TS ili PS.
Odabir Particije (Partition Select):
Prikaz Particije i Format particije eksterne memorije i podešavanje
inicijalne (Default) Particije.
Isklj (Off): Auto TimeShift isključen, Auto: Početak Auto Time Shift
Auto TimeShift:
operacije počinje automatski.
Maksimalno vreme TimeShift-a: Auto - 30min - 1sat - 2 sata.
Podešavanje TimeShift memorije:
Ulaz u Tajmer Meni za podešavanje vremena Snimanja Tajmera.
Tajmer:
Prog.br. (Ch.No):
Broj Programa
Program (Channel): Ime programa
Start:
Vreme početka snimanja
Trajanje (Duration): Vreme trajanja snimanja.
Datum (Date):
Datum početka snimanja
Mod (Mode):
Mod snimanja: Jednom-Once, Dnevno-Daily, SedmičnoWeekly, Mesečno-Month
Za Dodavanje novog Događaja (Tajmera) pritisnite ŽUTO dugme.
Za Uređivanje postojećeg Događaja (Tajmera), pritisnite PLAVO dugme.
Za Brisanje Događaja (Tajmera) pritisnite CRVENO dugme.
Za Brisanje svih Tajmera, pritisnite ZELENO dugme.
29
SRPSKI
Upotreba TV prijemnika
Uređivanje Tajmera
(Edit Timer)
Lista Snimaka
(Record List)
Početak snimanja
(Recorder Start)
Snimač (Recorder): Isklj. (Off): Tajmer ne uključuje snimanje već samo Podsetnik.
Uklj (On): Tajmer je podešen za snimanje i istovremeno
gledanje TV programa.
Tip (Type):
Tip Programa: DTV ili DTV Radio
Program (Channel): Ime programa (Usluge)
Početak (Start Time): Vreme početka snimanja ili uključenja Podsetnika
Trajanje (Duration): Ukupno vreme trajanja. Ova opcija je omogučena jedino ako je
opcija Snimač (Recorder) podešena na Uklj. (On).
Datum (Date):
Datum početka Snimanja/Podsetnika.
Mod (Mode):
Jednom (Once), Dnevno (Daily), Sedmično (Weekly),
Mesečno (Month).
Tabela snimljenih zapisa. Iz ovog Menija možete uređivati ili pokrenuti snimljene
zapise.
Iz ovog Menija možete pokrenuti snimanje DTV programa.
REC (Snimanje DTV programa)
Moguće je snimanje samo DTV Programa. Snimljeni zapisi ne sadrže
teletekst, EPG i informacije o titlovima.
Maks. veličina zapisa je do 3,9 GB. Ako snimanje zapisa traje dugo i ako je
veličina zapisa dosegla više od 3.9GB, automatski se zatvara tekuće
snimanje i otvara novo snimanje sa zapisom kojem se u ime dodaje
dodatna redna nemera.
Početak snimanja
Za početak snimanja DTV programa, pritisnite dugme REC.
Na ekranu će da se pojavi poruka "Da li želite započeti snimanje?""Do
you want to start Recording?”. Za potvrdan odgovor, pritisnite dugme
OK i sistem će provjeriti brzinu eksterne memorije. Ako je brzina memorije
premala za uspešno snimanje, pojaviti će se poruka "Brzina nije
dovoljna, nastaviti Snimanje?" “Device speed not enough, RECORD
anyway?”. Ako odaberete nastavak snimanja, može da dođe do
povremenih prekida u snimanju ili gubitka informacija za vreme snimanja. Ako je brzina memorije dobra, sistem
će se inicijalizovati i započinje snimanje.
Kao oznaka snimanja programa, REC oznaka će da se pojavi u gornjem desnom uglu ekrana.
30
SRPSKI
Upotreba TV prijemnika
Pritisnite INFO dugme da bi prikazali trenutne informacije o snimanju, poput tekućeg vremena snimanja i
napredovanja snimanja. Prikaz napredovanja snimanja zavisi o tome koliko programa je trenutno snimljeno i
koliko program još traje.
Snimanje će da se zaustavi kada USB uređaj nema više slobodnog prostora u memoriji, ako niste podesili
vreme završetka snimanja. Na ekranu će da se prikaže poruka sa upozorenjem, snimanje će se zaustaviti a TV
prijemnik će da nastavi sa prikazom tekućeg programa. Ako je određena dužina snimanja programa, nakon što
istekne vreme, proces snimanja će automatski da se zaustavi. Također, za ručno zaustavljanje snimanja
možete pritisnuti STOP dugme.
EPG Snimanje:
U EPG Meniju možete rezervisati snimanje Programa.
U EPG Meniju, pritisnite ZELENO dugme da bi otvorili Podsetnik za označeni program, ili pritisnite ZELENO
dugme dva puta za aktivaciju Tajmera Snimanja programa.
Mod Podsetnika (Reminder mode): Kada se dosegne vreme podešenog Podsetnika, TV prijemnik će da se
automatski prebaci na program koji je podešen Podsetnikom.
Mod Tajmer Snimanja (TimerRecord mode): Kada se dosegne vreme podešeno u Tajmeru, TV prijemnik će
automatski da se prebaci na program i započne sa snimanjem. Ako je prijemnik u režimu čekanja, TV će se
uključiti 2 minuta pre i započeti će sa snimanjem bez da prikaže sliku na ekranu. Ako želite gledati program koji
se snima, potrebno je pritisnuti dugme POWER na daljinskom upravljaču.
Uređivanje EPG Snimanja (Edit EPG Recording)
U Tajmer meniju možete dodavati, uređivati ili brisati pojedine događaje
(Tajmere).
Kada ste u Tajmer meniju, pritisnite ŽUTO dugme za dodavanje Tajmera
(Događaja) ili PLAVO dugme za uređivanje Tajmera.
Za više detalja kako Dodati ili Uređivati Tajmer, pogledajte poglavlje : "PVR
Snimač / Tajmer"
Kad se dosegne vreme Tajmera za snimanje, na ekranu će da se prikaže
poruka, kao na slici desno i automatski će započeti snimanje programa. Ako je ručno snimanje nekog drugog
programa u toku, ručno snimanje će da se zaustavi i započeti će Tajmer snimanje.
TimeShift
TimeShift funkcija može da snima program ili reprodukuje trenutni program u isto vreme. Možete zaustaviti
(pauzirati) gledanje programa (na primer, kada vam zvoni telefon) i nakon telefonskog razgovora, možete da
nastavite sa gledanjem programa.
Za aktivaciju TimeShift funkcije, morate imati priključenu USB memoriju i podešenu TimeShift memoriju
(TimeShift Buffer) opciju u PVR / Timeshift meniju. TimeShift Buffer opcijom podešavate koliko dugo će se
vršiti spremanje programa kada je TimeShift funkcija aktivna. Ako se to vreme prekorači, početi će brisanje
prethodno snimljenog sadržaja TimeShifta. Možete podesiti sledeće vrednosti vremena spremanja: Auto, 30
min, 1h, 2hr. Auto znači da će AutoShift funkcija koristiti sav slobodan prostor na mediju za spremanje.
Pokretanje TimeShift funkcije
U normalnom modu gledanja DTV programa, moguće je pokrenuti
TimeShift funkciju na dva načina:
1. Ručno:
Pritisnite PAUSE dugme za pauziranje gledanja i
aktivaciju TimeShift funkcije. (Zaustavljanje: Pritisnite
dugme STOP).
2. Automatsko: Podesite TimeShift opciju na Auto u PVR/TimeShift
Meniju.
Za zaustavljanje automatskog moda, podesite opciju na
Isklj (Off).
Pre uključenja Ručnog načina pokretanja TimeShif funkcije, na ekranu će
biti prikazana poruka "Da li želite da započnete TimeShift?" ( "Do you
want to start Timeshift"). Nakon potvrdnog odgovora, sistem će proveriti
da li je brzina eksterne memorije dovoljna. Ako je brzina premala, biti ćete
obavešteni da je brzina premala i da li i dalje želite da nastavite sa funkcijom
TimeShift.
31
SRPSKI
Uptoreba TV prijemnika
U slučaju potvrdnog odgovora, TimeShif biti će aktivan, ali može da dođe do prekida u reprodukciji .
Ako je brzina memorije za Timeshift funkciju dovoljna, TimeShift će biti aktivan u pozadini i biti ćete u
mogučnosti u svakom trenu zaustaviti program (pauza) i ponovno da pokrenete reprodukciju TV programa.
Nakon pauze, možete brzo da premotavate reprodukciju prema napred, dok ne dosegnete sadašnji trenutak.
Kada aktivirate Auto Timeshift, sistemu će biti potrebno nekoliko minuta da inicijalizuje memoriju. Nakon toga,
TimeShift funkcija će uvek da radi automatski.
Reprodukcija Snimljenih zapisa i TimeShift-a
Reprodukcija Video i Snimljenih zapisa
Snimljeni zapisi mogu da se reprodukuju iz: - Tabele Snimanja (Record List)
- Meni Upravljanja Snimanjem (Record Manager Menu)
- Izvor medija (Source Media)
Prilikom reprodukcije zapisa, informacije u dnu ekrana će da prikazuju dužinu trajanja zapisa i vreme kada je
zapis snimljen.
Pauza/Reprod.
Prilikom reprodukcije, pritiskom na dugme
možete pauzirati reprodukciju. Ponovnim
pritiskom, nastavljate reprodukciju video zapisa.
Reprodukcija
unatrag
Reprodukcija
napred
Prethodni zapis
Sledeći zapis
Stop
Video zapis možete reprodukovati ubrzano prema napred ili prema natrag. Brzina
reprodukcije može da bude: x2, x4, x8, x16 ili Reprodukcija normalnom brzinom.
Za vreme reprodukcije, možete da odaberete sledeći ili prethodni video zapis pritiskom
na ove tastere.
Za vreme reprodukcije, možete zaustaviti reprodukovanje zapisa pritiskom na dugme
STOP. Ovime se vračate u Tabelu zapisa.
Ograničenja Sistema
Uređaji i Sistemski zapisi
USB priključak podržava verzije 2.0 i kompatibilan je sa verzijom 1.1, ali ta verzija ne podržava TimeShift i
Tajmer snimanje. Za Tajmer i TimeShift, potrebno je da priključite USB memoriju 2.0.
Timeshift funkcija je podržana za programe koji imaju najveći protok od 8Mbps i podržano je snimanje programa
koji imaju najveći protok od 13Mbps (13Mbps je test rezultat SAM USB2.0 High speed 320g).
Ograničenja na USB memoriju za Snimanje
Za programe koji imaju nižu brzinu od 8Mbps, USB uređaj mora da ima brzinu veću od 14Mbps za snimanje i
više od 28Mbps za TimeShift. U suprotnom, može da dođe do prekida u slici.
Za programe koji imaju veću brzinu protoka od 8Mbps, USB uređaj mora da ima brzinu protoka veću od 20Mbps
za snimanje, dok funkcija TimeShift-a za takve programe nije podržana. U suprotnom, može da dođe do
prekida u slici.
Format USB memorije može da bude FAT32 / FAT / NTFS.
Sistem podržava 4 particije spojene istovremeno. Ista particija može da spremi do 9999 snimljenih zapisa, tj.
najveći broj zapisa po particiji je 9999. Maksimalna veličina jednog zapisa je 4GB. Ako je snimanje zapisa vrlo
dugo i ako veličina zapisa dođe do 3,9GB, automatski će da se kreira novi zapis.
Sistem podržava eksternu USB memoriju ili vanjski USB disk. Međutim, proizvođač ne garantuje da će sve vrste
memorija i diskova ispravno snimati ili čitati spremljene podatke, pogotovo kada sustav zapisa i mapa nije
pravilno podešen. Ako koristite USB fleš disk kao medij za spremanje, preporuča se formatovanje diska pre
upotrebe.
32
SRPSKI
Rešavanje problema
Ako primetite kvar na slici ili u radu uređaja, pokušajte da rešite problem sledeći instrukcije u
priloženoj tabeli. Kako bi odredili izvor kvara, proverite i spojenu eksternu opremu. Ukoliko problem i
dalje postoji, obratite se ovlašćenom serviseru.
Nema slike i zvuka.
Proverite da li je strujni kabl uključen u zidnu utičnicu.
Proverite da li je pritisnut aster POWER na kućištu.
Proverite postavke svetline i kontrasta.
Proverite jačinu zvuka.
Ima slike, no nema zvuka.
Proverite jačinu zvuka.
Proverite je li možda pritisnut tasterMUTE na daljinskom
upravljaču.
Nema slike ili je slika crno-bela.
Proverite postavke boje.
Proverite da li je odabran pravilan sistem prenosa signala.
Smetnje na slici i zvuku.
Pokušajte da ustanovite da li je uzrok smetnji drugi uređaj i
postavite ga dalje od televizora.
Pokušajte da uključite televizor u različite utičnice i proverite antenu.
Zamagljena ili dupla slika,
izobličeni zvuk.
Proverite smer, lokaciju i spoj antene.
Ove smetnje su češće ukoliko koristite unutrašnju, sobnu antenu.
Nepravilnosti u radu daljinskog
upravljača.
Proverite baterije. Ukoliko je potrebno, zamenite ih.
Maksimalno rastojanje između daljinskog upravljača i LCD TV
prijemnika ne bi smelo biti veće od 8 metara.
Očistite senzore na daljinskom upravljaču.
Izvadite baterije i držite pritisnut jedan ili više tastera daljniskog
upravljača na nekoliko trenutaka kako bi se resetovao
mikroprocesor u daljinskom upravljaču. Ponovo ubacite
baterije i pokušajte da rukujete sa daljinskim upravljačem.
U PC režimu rada se prikazuje
poruka “no signal” (nema signala).
Proverite kabl spajanja računara i TV prijemnika.
Proverite je li računar uključen i da li je rezolucija ispravna.
U PC režimu rada se prikazuje
poruka “Mode Not Supported”
(način nije podržan).
Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvencijski pojas video
adaptera. Ove vrednosti usporedite sa podacima u tablici Režimi
prikaza slike.
Nema HDMI izlaza
Proverite da li je HDMI izlaz eksternog uređaja uključen.
Proverite spoj između TV prijemnika i HDMI priključka eksternog
uređaja.
PAŽNJA
Kako bi sprečili požar, držite sveće i izvore otvorenog
plamena podalje od uređaja.
33
SRPSKI
Tehničke karakteristike
Podržana USB reprodukcija
Može se dogoditi da sve podržane zapise možda neće biti moguće reprodukovati, zavisno od verzije
codeca ili nekompatibilnosti standarda. Ukoliko se to dogodi, pokušajte vaš zapis pretvoriti u drugi
kompatibilni standard ili promenite parametre s kojim ste kodirali zapis. Proizvođač ne odgovara za
eventaulne štete nastale gubitkom zapisa ili nemogućnošću reprodukcije uzrokovane
nekompatibilnošću USB memorije ili tipa zapisa s TV prijemnikom.
Tip
Format
AVI
Max Rezolucija
1920 x 1080
MPEG-4 SP
CIF (352 x 288)
QCIF (176 x 144)
MJPEG
1280 x 720
WMV
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video
MPEG-2 Video
MPEG-4 ASP
H.264
Xvid
MJPEG
H.264
WMV 9 / VC-1
1920 x 1080
RealMedia
RV30 / RV40
1920 x 1080
Flash
Sorenson H.263
H.264
1920 x 1080
MPEG 1/2
MPEG4
MOVIE
Video Dekoder
MPEG-4 ASP
H.264
DivX
Xvid
WMV 9 / VC - 1
QuickTime
ASF
Matroska
Video
DivX
TS Stream
1920 x 1080
1920 x 1080
MPEG-4 ASP
H.264
MJPEG
WMV3 / WVC1
MP4S / M4S2
MPEG-2 Video
MPEG-4 ASP
H.264
Xvid
DivX
DivX Plus HD
RV30 / RV40
WMV9 / VC-1
MPEG-4 ASP
DivX
Xvid
MPEG-2 Video
H.264
WMV 9 / VC-1
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
34
SRPSKI
Tehničke karakteristike
Tip
PHOTO
Format
Video Dekoder
Max Rezolucija
JPEG
165370
Progressive JPEG
61648
BMP
101439
PNG
101439
GIF
TIFF
WAVE
WMA
AAC
AC3
MUSIC
MPEG
Read Audio
Ogg
FLAC
DTS
LPCM
ADPCM
WMA STD
WMA Prof
AAC-LC / HE-AAC
AC3
E-AC3
MP1
MP2
MP3
AAC-LC
HE-AAC
AAC / HE AAC
Cook
Vorbis
FLAC
DTS
Opaske:
1) USB priključak podržava SLIKOVNE, MUZČKE i VIDEO zapise. Sistem će
automatski da rasporedi zapise prema tipu. Biti će prikazani samo podržani zapisi.
2) Podržan je eksterni Tvrdi disk HDD. Maksimalni kapacitet je je 1T.
3) Nije podržan EXIF slikovni format.
4) Nije podržana Fleš animacija
5) Podrška za tekstualne zapise.
Napomena:
Tehničke specifikacije podložne su promeni bez prethodne najave.
Slike, šeme spajanja i montaže su informativne i mogu da se razlikuje od stvarnog proizvoda.
35
SRPSKI
Tehničke karakteristike
Ulaz / Izlaz
VGA
HDMI
x1
x1
CVBS input
SCART
input / output
x1
x1
YCbCr / YPbPr
x1
Audio input
TV (RF)
headphones
USB 2.0
x1
x1
x1
x1
Specifikacije
DB-15, 75Ω, 0.5~07Vp-p H/V: TTL Level
Video signal:1080P (FullHD panel only),1080i,720P,576i, 480P,
480i, Audio: LPCM (44.1KHz, 32KHz, 24 Bit, 20Bit, 16Bit)
75Ω 1Vp-p (PAL/SECAM)
RGB: 75Ω 1Vp-p
CVBS: 75Ω 1Vp-p
Audio input: 20KΩ 0,5Vp-p
Y: 75Ω 1Vp-p; Cb/Cr: 75Ω 0.7Vp-p
Signal: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
20KΩ 0.5Vp-p
75Ω unbalanced
16~300Ω 100mW+100mW
LED-22SH50
LED-24SG50
Veličina ekrana
LCD 24” (60 cm)
LED 22” (55 cm)
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 (Full HD)
1920 x 1080 (Full HD)
PC preporučena rezol.
1920 x [email protected]
1920 x [email protected]
Veličina tačke (pixela)
0,2715 x 0,2715 mm
0.2480 x 0.2480 mm
Aktivna površina ekrana 525.20mm x 297.20mm
477,2mm x 268.5mm
Broj boja ekrana
16,7M 8bit color
16,7M 8bit color
Napajanje
100-240V 60/50Hz, 45W
100-240V 60/50Hz, 32W
Potrošnja u mirovanju
0,26W
0,33W
Snaga pojačala (RMS)
3W + 3W
3W + 3W
Sistem TV prijema ATV
PAL/SECAM BG/DK L/L
PAL/SECAM BG/DK L/L
MPEG4:QPSK/16-64QAM
MPEG4:QPSK/16-64QAM
170-862 MHz VHF/UHF
170-862 MHz VHF/UHF
DVBT
Frekvencija prijema
Broj programskih mesta ATV:200
DTV:800
ATV:200
DTV:800
> 8m +/- 30°
Domet daljinskog uprav. > 8m +/- 30°
Dimenzije proizvoda
574 x 408 x 151 (47)mm
555 x 390 x 151 (47)mm
Dimenzije pakovanja
649 x 479 x 133 mm
596 x 440 x 120 mm
Neto težina
5,5 kg
5,0 kg
Bruto težina
7,2 kg
6,5 kg
Energetska Efikasnost
LED-24SG50
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
25
60
2010/1062 - 2011
37
24
LED-22SH50
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
21
55
31
22
2010/1062 - 2011
36
Radna okolina:
Tlak zraka:
Temperatura:
Vlažnost:
86kPa~104kPa
5°C ~ 40°C
10% ~ 85%
Skladištenje:
Tlak zraka:
Temperatura:
Vlažnost:
86kPa~104kPa
-20°C~55°C
5%~95%
SRPSKI
Beleške
37
www.quadro-electronics.com
Download

LED TV