Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
IZVEŠTAJ NAKON DRUGE FAZE (ZA VREME IZMULJIVANJA) 1
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Jegrička je vodotok u sastavu OKM HS DTD čiji se sliv prostire u južnom delu Panonskog basena, u srednjoj Bačkoj, na lesnoj terasi između Dunava i Velikog bačkog kanala. Sliv je dužine približno 100 km, prosečne širine oko 14 km i ukupne površine 144.200 ha i zahvata područja opština Vrbas, Bačka Palanka, Temerin i Žabalj. Nakon presecanja prirodnog toka Jegričke trasom kanala Novi Sad ‐ Savino Selo i uključenja ovog vodotoka u OKM HS DTD, izmenjen je prirodni režim voda i slivna površina smanjena na oko 60.000 ha. Korito vodotoka se pruža od ustave Despotovo do ušća u Tisu, a dužina rečnog toka je oko 65 km. Tok je podeljen na tri bazena: 9 Gornji bazen, od ustave Despotovo (na stacionaži vodotoka km 64+150) do preliva Zmajevo (km 47+700). Korito je regulisano, kanalisano, projektovano da prihvati proticaje do oko 24 m3/s; Kroz ustavu Despotovo voda iz kanala Novi Sad ‐ Savino Selo može da se upušta u Jegričku kapacitetom do oko 15 m3/s. 9 Srednji bazen, od preliva Zmajevo do ustave Žabalj II (km 15+000). Do km 30+000 korito je kanalisano, dok nizvodni deo korita nije regulisan. 9 Donji bazen, nizvodno od ustave Žabalj II pa do ušća u Tisu (na km 37 tiske stacionaže), odnosno do crpne stanice Žabalj. Nasipi i ustava na ušću Jegričke u Tisu sprečavaju prodor tiskih velikih voda. Pri ovim visokim vodostajima Tise voda iz Jegričke se evakuiše pumpanjem, crpnom stanicom instalisanog kapaciteta od 16 m3/s (2 x 8 m3/s). Pored toga što korito Jegričke sakuplja i odvodi suvišne vode sa slivnog područja, njene vode se koriste za snabdevanje industrije, navodnjavanje, ribarstvo, sportski ribolov, rekreaciju i sl. Za razliku od većine ostalih kanala OKM ovaj vodotok nije plovan za veća plovila. Prema Pravilniku o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda (Sl. glasnik RS, 96/2010) Jegrička je okarakterisana kao značajno izmenjeno vodno telo. Jegrička je svrstana u značajno prirodno dobro, Park prirode treće kategorije. Po klasifikaciji IUCN (International Union for Conversation of Nature) Jegrička je svrstana u V kategoriju ‐ Zaštićeni kopneni predeo (područje održavanih ekosistema). Monitoring Druga faza obuhvata analizu i monitoring kvaliteta vode i suspendovanih materija (resuspendovani sediment) za vreme izmuljivanja kanala Jegrička na deonici od 37+892 do 44+015 km. Monitoring je izvršen u tri navrata: 15.10., 20.11. i 18.12.2013. Monitoring program je obuhvatao uzimanje dva uzorka vode (na oko 100‐200 m uzvodno i nizvodno od mesta 2
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
izmuljivanja) i jednog uzorka suspendovanih materija (na oko 100 m nizvodno od mesta izmuljivanja). U tabeli 1 dat je prikaz oznaka uzoraka i tačno mesto uzorkovanja, a na slici 1 prikazana su mesta izmuljivanja u trenutku uzorkovanja u okviru monitoring programa. Tabela 1. Oznake uzoraka i koordinate mesta uzorkovanja Lokacija Datum Oznaka GPS koordinate Opis uzorka uzorkovanja uzorkovanja uzorka mesta uzorkovanja Voda uzvodno od N 45°27.765´ 1u izmuljivanja E 19°44.971´ Voda nizvodno od 1 15.10.2013. 1n izmuljivanja N 45°27.594´ E 19°45.048´ Suspendovane 1 materije Voda uzvodno od N 45°27.396´ 2u izmuljivanja E 19°46.516´ Voda nizvodno od 2 20.11.2013. 2n izmuljivanja N 45°27.459´ E 19°46.756´ Suspendovane 2 materije Voda uzvodno od N 45°27.334´ 3u izmuljivanja E 19°48.254´ Voda nizvodno od 3 18.12.2013. 3n izmuljivanja N 45°27.334´ E 19°48.254´ Suspendovane 3 materije 3
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Slika 1. Jegrička ‐ lokacije izmuljivanja Na slikama 2, 3 i 4 prikazane su lokacije uzorkovanja vode i suspendovanih materija vodotoka Jegrička. Slika 2. Vodotok Jegrička 15.10.2013. 4
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Slika 3. Vodotok Jegrička 20.11.2013. Slika 4. Vodotok Jegrička 18.12.2013. 5
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
PROCEDURE UZORKOVANJA I ANALIZE VODE I SEDIMENTA UZORKOVANJE Uzorci suspendovanih materija (resuspendovani sediment) uzimani su prema smernicama za uzimanje uzoraka taloga sa dna SRPS ISO 5667‐12. Uzorci u obliku suspenzije uzimani su u plastične posude (20l) iz kojih su nakon sedimentacije i centrifugiranja bili pripremljeni za analizu. Uzorci vode su uzorkovani u staklene posude od 5 l za analizu organskih materija, a za analizu teških metala u plastične bočice od 200 ml, u plastične flaše za analizu opštih parametara. Svi uzorci su po dopremanju u laboratoriju uskladišteni na 4°C do momenta pripreme uzoraka za analizu. METODE ANALIZE Metode analize vode Nutrijenti Amonijak je određen prema standardnoj metodi (SRPS ISO H.Z1.184:1974) spektrofotometrijski sa Nesslerovim reagensom. Praktična granica kvantitacije je 0,02 mg/l. Nitrati u vodi su određeni spektrofotometrijski prema standardnoj metodi sa sa sulfosalicilnom kiselinom (SRPS ISO 7890‐3:1994). Praktična granica kvantitacije je 0,01 mg/l. Nitriti u vodi su određeni spektrofotometrijski prema standardnoj metodi molekularno‐
apsorpcione spektrometrije (SRPS ISO 6777:1997). Praktična granica kvantitacije je 0,002 mg/l. Fosfati su određeni spektrofotometrijski sa askorbinskom kiselinom prema standardnoj metodi (EPA 365.3). Praktična granica kvantitacije je 0,01 mg PO43‐/l. Ukupan fosfor je određen nakon digestije sa amonijum‐persulfatom spektrofotometrijski sa askorbinskom kiselinom prema standardnoj metodi (EPA 365.3). Praktična granica kvantitacije je 0,01 mg PO43‐/l. Organske materije Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) je određena dihromatnom metodom‐titrimetrijski prema standardnoj metodi (SRPS ISO 6060:1994). Praktična granica kvantitacije je 16 mgO2/l. Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK5) je određena manometarskom metodom, po uputstvu proizvođača VELP Scientifica Italija. Praktična granica kvantitacije je 4 mgO2/l. 6
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) su određeni tečno‐tečnom ekstrakcijom analizom u skladu sa EPA 3510C. Metoda ekstrakcije se zasniva na primeni LLE (eng. liquid‐liquid extraction, LLE) na neutralnoj pH vrednosti uzoraka vode upotrebom heksana kao ekstrakcionog sredstva. Dobijeni ekstrakt se potom uparava nakon čega se vrši rekonstituisanje koncentrisanog uzorka heksanom u koji je predhodno dodat interni standard (IS). U zavisnosti od vrste vode koja se ekstrahuje ukoliko je potrebno može se izvršiti prečišćavanje ekstrakta na koloni, napunjenoj ili silika gelom, florisilom ili aluminijumom, u cilju uklanjanja interferirajućih komponenti. Gasna hromatografija se primenjuje za razdvajanje, a za detekciju OC pesticida primenju je se detektor sa zahvatom elektrona (GC/µECD). Analiza PAH je izvršena primenom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (EPA metoda 8270C, USEPA, 1996d). Gasni hromatograf je temperaturno programiran da omogući razdvajanje i analizu jedinjenja. Kao detektor se koristi maseni spektrometar. U tabeli 2 je dat pregled pojedinačnih jedinjenja iz grupe PAH sa njihovim granicama detekcije i kvantitacije. Organohlorni pesticidi su određivani tečno‐tečnom ekstrakcijom (eng. liquid‐liquid extraction, LLE) iz tečnih uzoraka u skladu sa standardnom metodom SM 6630 i EPA 1699. Metoda se zasniva na primeni tečno‐tečne ekstrakcije na neutralnoj pH vrednosti uzoraka vode upotrebom metilen‐hlorida kao ekstrakcionog sredstva. Dobijeni ekstrakt se potom uparava nakon čega se vrši rekonstituisanje koncentrisanog uzorka heksanom u koji je predhodno dodat interni standard (IS). U zavisnosti od vrste vode koja se ekstrahuje ukoliko je potrebno može se izvršiti prečišćavanje ekstrakta na koloni, napunjenoj ili silika gelom, florisilom ili aluminijum‐oksidom, u cilju uklanjanja interferirajućih komponenti. Gasna hromatografije se primenjuje za razdvajanje, a za detekciju OC pesticida primenju je se detektor sa zahvatom elektrona (GC/µECD). U tabeli 2 dat je pregled organohlornih pesticida koji se mogu određivati ovom metodom. Volatilne organske komponente su određene nakon pripreme, uvođenjem uzroka u gasni hromatograf sa masenim detektorom (GC/MS) pomoću sistema “purge and trap”. Metoda se može primeniti za većinu volatilnih organskih komponenti koje imaju tačke ključanja ispod 200°C i koje su nerastvorne ili slabo rastvorne u vodi. Razvijena je na osnovu EPA 5030B, EPA8260 i EPA 8000B. Gasni hromatograf je temperaturno programiran da omogući razdvajanje jedinjenja. Kao detektor se koristi maseni spektrometar. U tabeli 2 dat je spisak jedinjenja koja se mogu analizirati ovom metodom. Mineralna ulja ‐ uzorak vode se ekstrahuje primenom pogodnog organskog rastvarača. Polarne supstance se uklanjanju prečiščavanjem na koloni sa ispunom florisila. Prečišćeni ekstrakt se analizira kapilarnom gasnom hromatografijom na nepolarnoj koloni sa plameno‐jonizacionim detektorom (FID). Meri se ukupna površina pikova izmedju standarda n‐decana i n‐
7
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
tetracontana. Koncentracija mineralnih ulja se određuje pomoću eksternih standarda, koji se sastoje od dva specificirana mineralna ulja i izračunava se indeks ugljovodonika. Neorganski nemetalni parametri Suspendovane materije su određene gravimetrijski, prema standardnoj metodi APHA‐AWWA‐
WEF 2540 D. Praktična granica kvantitacije je 4 mg/l. Rastvorene materije (suvi ostatak) su određene gravimetrijski, prema standardnoj metodi APHA‐AWWA‐WEF 2540 B. Praktična granica kvantitacije je 23 mg/l. Sulfidi su određivani jodometrijskom titracijom nakon precipitacije cinksulfida prema standardnoj metodi (APHA, AWWA, WEF, 4500‐S2). pH vrednost je određena elektrohemijski prema standardnoj metodi SRPS H.Z1.111:1987 uz pomoć terenskog pH‐metra 340i. Elektroprovodljivost je određena konduktometrijski prema standardnoj metodi SRPS EN 27888:2009 uz pomoć konduktometra WTW Cond 3210. Deterdženti (anjonske površinski aktivne materije) su određene prema standardnoj metodi (SRPS EN 903:2009), koja se zasniva na reakciji stvaranja soli između katjonske boje metillen‐
plavog i anjonske supstance. Nastala so ekstrahuje se hloroformom. Intenzitet boje plavo obojenog ekstrakta određuje se spektofotometrijski. Metali Koncentracija ukupnih metala u vodi određena je standardnom metodom analize, na atomskom apsorpcionom spektrofotometru (AAS‐Aanalyst 700) u skladu sa EPA metodama, uz prethodno zakišeljavanje cc HNO3 (p.a.). Tabela 2. Spisak ispitivanih parametara u vodi sa oznakom metode i granicama detekcije Ispitivani parametar jed. Oznaka metode MDL PQL mere Suspendovane materije mg/l SM 2540 D 6 13 Suvi ostatak filtriranog mg/l SM 2540 C 24 132 uzorka na 105oC Ukupan suvi ostatak mg/l SM 2540 B 23 133 Žareni ostatak mg/l SM 2540 E 23 133 HPK mgO2/l SRPS ISO 6060:1994 16 32 BPK5 mg O2/l H1.002 4 9 Ukupan azot po Kjeldal‐u mgN/l H1.003 0,02 0,4 Amonijak mgN/l SRPS ISO H.Z1.184:1974 0,02 0,06 Nitrati mgN/l SRPS ISO 7890‐3:1994 0,01 0,02 8
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Nitriti Ukupan fosfor Ortofosfati Sulfidi Detedženti Indeks ugljovodonika Metali Gvožđe Mangan Nikl Kadmijum Hrom, ukupan Bakar Olovo Arsen Živa VOC Hloroform 1.1.1‐trihloretan (1.1.1‐
TCE) 1.2‐dihloretan (1.2‐DCE) Benzen Trihloretilen BDHM Toluol DBHM Tetrahloroetilen Hlorbenzen Etilbenzen m+p‐ksilen o‐ksilen Bromoform 1,2‐dihlorobenzen 1,4‐dihlorobenzen Vinilhlorid Pesticidi (organohlorni) Alfa‐BHC Beta‐BHC Gama‐BHC jed. mere mgN/l mgP/l mgP/l mgS2‐/l mg/l mg/l Oznaka metode MDL PQL SRPS EN 26777:2009 EPA 365.3 EPA 365.3 jodometrijski SRPS H.Z1.149:1987 ISO 9377‐2:2000(E) 0,002 0,01 0,01 0,5 0,02 0,44 0,005 0,02 0,02 2 0,1 1,0 mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 H1.004 0,068 0,49 1,09 0,15 0,44 0,44 2,92 1,37 0,16 0,14 1 2,2 0,3 0,9 0,89 5,9 2,64 0,5 µg/L 0,32 1,6 µg/L 0,052 0,26 µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 0,049 0,073 0,121 0,096 0,211 0,096 0,102 0,124 0,13 0,156 0,206 0,144 0,229 0,263 0,1 0,245 0,365 0,605 0,48 1,06 0,48 0,51 0,62 0,65 0,78 1,03 0,72 1,15 1,32 0,5 2,00 2,00 1,30 5,00 5,00 3,25 H1.001 ng/l ng/l ng/l SM 6630 9
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Delta‐BHC Heptahlor Heptahlorepoksid Aldrin Dieldrin Endrin Endrinaldehid Endosulfan I Endosulfan II Endosulfansulfat 4,4’‐DDT 4,4’‐DDD 4,4’‐DDE PAH Naftalen Acenaften Acenaftilen Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Piren Benzo(a)antracen Krizen Benzo(b)fluoranten+ Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren Benzo(g,h,i)perilen Dubenzo(a,h)antracen Indeno(1,2,3‐cd)piren jed. mere ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l Oznaka metode SM 6640 ng/l ng/l ng/l ng/l MDL PQL 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 0,70 1,00 1,00 1,00 0,80 1,90 0,80 2,00 2,07 0,8 1,23 1,38 0,887 1,30 0,890 3,83 4,10 2,50 2,50 2,50 2,50 6,25 6,25 1,75 2,50 2,50 2,50 2,00 4,75 2,00 10,0 10,3 2 6,15 6,90 4,43 6,50 4,45 19,1 20,5 4,95 24,7 15 15 15 15 30 30 30 30 Rezultati analiza površinskih voda su poređene sa Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/2011). 10
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Metode analize suspendovanog nanosa Sadržaj suve i organske materije Vlaga je određena sušenjem 5‐10 g uzorka na 105°C do konstantne mase, a nakon toga sadržaj organske materije je određen žarenjem na 550°C. Granulometrijska analiza Određivanje raspodele čestica prema veličini zasniva se na kombinaciji prosejavanja i sedimentacije uzorka. Frakcije veće od 0,063 mm se određuju kombinacijom suvog i mokrog sejanja, dok se frakcije manje od 0,063 mm određuju sedimentacijom primenom pipet metode (ISO 11277:2009). Azotne i fosforne materije Azotne materije u sedimentu (amonijak, zbirni nitrat i nitrit i organski azot) određene su u skladu sa Standardnim metodama za analizu voda i otpadnih voda (APHA‐AWWA‐WEF, 1995). Amonijak je u sedimentu uklonjen destilacijom i određen spektrofotometrijski sa Nesslerovim reagensom, dok su nitrati i nitriti određeni zbirno, takođe u formi amonijaka, nakon redukcije Deward‐ovom legurom (ISO 10048). Organski azot je određen po Makro‐Kjeldahl metodi (APHA‐AWWA‐WEF, 1995), Detekcioni limit metode za ukupni azot je 1 mg N/kg vlažnog sedimenta. Ukupan fosfor u sedimentu je određen kolorimetrijski sa amonijum‐fosfomolibdatom nakon digestije u kiseloj sredini (cc HNO3) u trajanju od 0,5 h na 95°C, Detekcioni limit metode za ukupni fosfor je 60 mg N/kg vlažnog sedimenta. Rezultati za sadržaj azotnih i fosfornih materija su računati na suvu masu. Policiklični aromatični ugljovodonici Nakon ekstrakcije PAH iz sedimenta primenom ultrazvučne ekstrakcije (EPA metoda 3550b, USEPA, 1996a) i prečišćavanja na silika gelu (EPA 3630C) i primenom bakra u prahu (EPA metoda 3660b), zatim uparavanjem ekstrakta u struji azota (EPA metoda 3630C, USEPA, 1996c), urađena je GC/MS analiza (EPA 8270C, USEPA 1996d). Rezultati za sadržaj PAH‐ova su računati na suvu masu. U tabeli 3 data je lista jedinjenja iz grupe PAH koja se mogu analizirati ovom metodom. 11
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Organohlorni pesticidi i polihlorovani bifenili Nakon ekstrakcije primenom ultrazvuka (EPA metoda 3550b, USEPA, 1996a) i prečišćavanja na florisilu u skladu sa EPA 8081 i EPA 3620B, i primenom aktiviranog bakra u prahu (EPA metoda 3660b, USEPA, 1996b), nakon uparavanja ekstrakta do suva u struji azota (EPA metoda 3620B, USEPA, 1996c), izvršena je analiza primenom gasne hromatografije sa detektorom sa zahvatom elektrona (GC/µECD) (EPA metoda 8081A, USEPA, 1996d). Rezultati za sadržaj pesticida su računati na suvu masu. U tabeli 3 dat je pregled organohlornih pesticida i polihlorovanih bifenila koji se mogu određivati navedenom metodom. Metali Za određivanje sadržaja Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe i Mn primenjena je plamena atomska apsorpciona spektrofotometriju (APHA‐AWWA‐WEF, 1995) uz prethodnu digestiju uzoraka sa azotnom kiselinom. Rezultati za sadržaj metala su računati na suvu masu. Tabela 3. Spisak analiziranih parametara u suspendovanom nanosu sa oznakama metoda i granicama detekcije Ispitivani parametar Jed. Oznaka MDL PQL mere metode Metali Gvožđe mg/kg EPA 7000b 6,8 14 Mangan* mg/kg EPA 7000b 3,4 6,9 Nikl mg/kg EPA 7000b 19 38 Cink mg/kg EPA 7000b 1,1 2,3 Kadmijum* mg/kg EPA 7000b 1,4 2,9 Hrom, ukupan* mg/kg EPA 7000b 2,2 4,5 Bakar* mg/kg EPA 7000b 2,1 4,3 Olovo mg/kg EPA 7000b 25 51 Mangan mg/kg EPA 7010 0,05 0,1 Nikl mg/kg EPA 7010 0,11 0,22 Kadmijum* mg/kg EPA 7010 0,015 0,03 Hrom, ukupan* mg/kg EPA 7010 0,04 0,09 Bakar* mg/kg EPA 7010 0,04 0,09 Olovo mg/kg EPA 7010 0,29 0,59 Arsen* mg/kg EPA 7010 0,14 0,26 Živa* mg/kg H1.004 0,02 0,05 Pesticidi* alfa‐HCH µg/kg 4,04 10,1 H1.008 (GC/µECD) beta‐HCH µg/kg 4,21 10,5 12
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar gama‐HCH (lindan)
delta‐HCH
Heptahlor
Heptahlorepoksid
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Endrinaldehid
Endosulfan I
Endosulfan II
Endosulfansulfat 4,4´‐DDT
4,4´‐DDD
4,4´‐DDE
PAH* Naftalen
Acenaftilen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Piren
Benzo(a)antracen
Krizen
Benzo(b)fluoranten+ Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)piren
Benzo(g,h,i)perilen
Dibenzo(a,h)antracen+ Indeno(1,2,3‐
cd)piren
PCB (suma)* Dihlorbifenil (PCB 10)
2,4,4´‐trihlorbifenil (PCB 28)
2,2´,5,5´‐ tetrahlorbifenil (PCB 52)
2,2',3,4,4',5'‐heksahlorbifenil(PCB138)
2,2',4,4',5,5'‐heksahlorbifenil (PCB153)
2,2',3,4,4',5,5'‐heptaahlorbifenil(PCB180)
Jed. mere µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg Oznaka metode H1.009 (GC/MSD) µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg 13
MDL PQL 3,07 2,61 2,61 3,69 3,36 3,17 2,90 4,16 2,11 3,64 3,95 3,83 1,51 1,51 3,70 4,31 3,92 3,97 4,43 3,95 3,69 4,45 4,77 7,68 6,53 6,53 9,22 8,39 7,92 7,24 10,4 5,26 9,10 9,88 9,58 3,77 3,77 9,26 10,8 9,80 9,92 11,1 9,88 9,23 11,1 11,9 4,21 10,5 H1.008 (GC/µECD) 3,85 2,10 3,10 1,12 2,92 0,830 9,63 5,26 7,74 2,81 7,30 2,08 Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. Glasnik RS, 50/2012) utvrđuju se granične vrednosti zagađujućih materija za ocenu statusa i trenda kvaliteta sedimenta, odnosno ciljna vrednost, maksimalno dozvoljena koncentracija i remedijaciona vrednost (tabela 4) kao i vrednosti zagađujućih materija koje se koriste pri izmuljavanju i dislokaciji sedimenta iz vodotoka odnosno ciljna i remedijaciona vrednost, vrednost limita i verifikacioni nivo (tabela 5). Ciljna vrednost predstavlja graničnu vrednost za koncentraciju zagađujuće supstance u sedimentu ispod koje su negativni uticaji na okolinu zanemarljivi i ona predstavlja dugoročni cilj kvaliteta sedimenta. Maksimalno dozvoljena koncentracija predstavlja graničnu vrednost za koncentraciju zagađujuće supstance u sedimentu iznad koje su negativni uticaji na okolinu verovatni. Ukoliko je prekoračena maksimalno dozvoljena koncentracija za bar jednu zagađujuću supstancu u zapremini od 25 m3 sedimenta na datom lokalitetu, nephodno je inicirati istraživački monitoring u okviru koga bi se utvrdilo da li postoje negativni ekotoksični efekti na rezidencijalnu biotu. Remedijaciona vrednost predstavlja graničnu vrednost iznad koje postoji neprihvatljiv rizik za akvatičnu sredinu ili rizik prenošenja zagađenja putem akvatične sredine. Ukoliko je prekoračena remedijaciona vrednost za bar jednu zagađujuću supstancu u zapremini od 25 m3 na datom lokalitetu, neophodno je razmotriti opcije dislokacije i/ili remedijacije sedimenta. Verifikacioni nivo jeste tip granične vrednosti zagađujuće materije u sedimentu na osnovu koje se vrši ocena kvaliteta sedimenta prilikom njegovog izmuljavanja, u cilju utvrđivanja načina postupanja sa izmuljenim sedimentom i njegova vrednost je ≥ vrednosti limita, a kreće se u rasponu između ciljne i remedijacione vrednosti. Vrednost limita jeste tip granične vrednosti zagađujuće materije u sedimentu na osnovu koje se vrši ocena kvaliteta sedimenta prilikom njegovog izmuljavanja, u cilju utvrđivanja načina postupanja sa izmuljenim sedimentom i njegova vrednost je ≤ verifikacionom nivou, a kreće se u rasponu između ciljne i remedijacione vrednosti. Ciljne i interventne vrednosti za metale i organske materije odnose se na standardni sediment koji sadrži 10% organske materije i 25% gline (mineralne frakcije čestica veličine <2 μm). Prilikom ocene kvaliteta sedimenta, izmerene vrednosti se koriguju za dati sediment prema izmerenom sadržaju organske materije i sadržaju gline u datom sedimentu i to na način propisan uredbom. Korigovane vrednosti se upoređuju sa graničnim vrednostima zagađujućih materija u sedimentu. 14
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Tabela 4. Granične vrednosti za ocenu statusa i trenda kvaliteta sedimenta Parametar Arsen (As) Kadmijum (Cd) Hrom (Cr) Bakar (Cu) Živa (Hg) Olovo (Pb) Nikal (Ni) Cink (Zn) Mineralna ulja (PAH)(1) Naftalen Antracen Fenantren Fluoranten Benzo(a)antracen Krizen Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren Benzo(g,h,i)perilen Indeno(1,2,3‐cd)piren Polihlorovani bifenili (PCB)(2) DDD DDE DDT DDT ukupni (3) Aldrin Dieldrin Endrin Ciklodien pesticidi (4) α‐HCH β‐HCH γ‐HCH (lindan) HCH ukupni(5) Alfa‐endosulfan Heptahlor Heptahlor‐epoksid Jedinica mere mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg Ciljna vrednost 29 0,8 100 36 0,3 85 35 140 50 1 0,001 0,001 0,005 0,03 0,003 0,1 0,02 0,003 0,08 0,06 20 0,02 0,01 0,09 10 0,06 0,5 0,04 5 3 9 0,05 10 0,01 0,7 0,0002 15
MDK 42 6,4 240 110 1,6 310 44 430 3000 10 0,1 0,1 0,5 3 0,4 11 2 3 8 6 200 2 1 9 ‐ 6 450 40 ‐ 20 20 20 ‐ 1 68 0,002 Remedijaciona vrednost 55 12 380 190 10 530 210 720 5000 40 1 4000 4000 2000 4000 4000 4000 Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Tabela 5. Granične vrednosti za ocenu kvaliteta sedimenta pri izmuljivanju sedimenta iz vodotoka Parametar Arsen (As) Kadmijum (Cd) Hrom (Cr) Bakar (Cu) Živa (Hg) Olovo (Pb) Nikl (Ni) Cink (Zn) Mineralna ulja Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)1 Polihlorovani bifenili (PCB)2 DDT ukupni3 Ciklodien pesticidi4 HCH ukupni5 Alfa‐endosulfan Heptahlor Heptahlor‐epoksid Jedinica mere mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Ciljna vrednost 29 0,8 100 36 0,3 85 35 140 50 1 Vrednost limita 55 2 380 36 0,5 530 35 480 1000 1 Verifikacioni Nivo 55 7,5 380 90 1,6 530 45 720 3000 10 Remedijaciona vrednost 55 12 380 190 10 530 210 720 5000 40 mg/kg 0,02 0,2 1 µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg 10 5 10 0,01 0,7 0,0002 10 40 4000 4000 2000 4000 4000 4000 ______________ 1
parametar se odnosi na sumu sledećih jedinjenja: naftalen, antracen, fenantren, fluoranten, benzo(a)antracen, krizen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perilen, indeno(1,2,3‐cd)piren 2
parametar se odnosi na sumu sledećih pojedinačnih jedinjenja: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180. 3
parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE 4
parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina 5
parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α‐HCH, β/HCH, γ‐HCH, δ‐HCH Ocena kvaliteta je vršena za svaku navedenu zagađujuću materiju odnosno grupu zagađujućih materija, a konačna ocena kvaliteta sedimenta određena je na osnovu najlošije ocenjene zagađujuće materije odnosno grupe zagađujućih materija. Uredba podrazumeva četiri klase na osnovu rizika po okolinu (tabela 6) i obuhvata teške metale i organske mikropolutante. Bazirana je na tri nivoa rizika na osnovu podataka za toksičnost i ekotoksičnost. Prvi nivo rizika je "zanemarljiv rizik" (sa ovog nivoa su izvedene ciljne vrednosti). Sledeći nivo rizika je "maksimalno dozvoljeni rizik" koji je vezan za koncentracije pri kojima nema efekata. Treći nivo rizika predstavlja "izuzetno visok rizik", a odgovara interventnoj vrednosti. Koncentracije iznad ove vrednosti znače da postoji obaveza remedijacije sedimenta. 16
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Tabela 6. Kriterijumi za ocenu kvaliteta sedimenta i dozvoljeni načini postupanja sa izmuljenim sedimentom Klasa Kriterijum Načini postupanja sa izmuljenim sedimentom Koncentracije zagađujućih materija u sedimentu su na nivou 0 ≤ Ciljna vrednost prirodnog fona. Sedimenti mogu biti dislocirani bez posebnih mera zaštite. > Ciljna vrednost i ≤ 1 Sediment je neznatno zagađen. Prilikom dislokacije dozvoljeno Vrednost limita je odlaganje bez posebnih mera zaštite u pojasu širine do 20 m > Vrednost limita i ≤ u okolini vodotoka. 2 Verifikacioni limita Sediment je zagađen. Nije dozvoljeno njegovo odlaganje bez > Verifikacioni nivo ≤ posebnih mera zaštite. Neophodno je čuvanje u kontrolisanim 3 Remedijaciona uslovima uz posebne mere zaštite kako bi se sprečilo vrednost rasprostiranje zagađujućih materija u okolinu. Izuzetno zagađeni sedimenti. Obavezna je remedijacija ili > Remedijaciona čuvanje izmuljenog materijala u kontrolisanim uslovima uz 4 vrednost posebne mere zaštite kako bi se sprečilo rasprostiranje zagađujućih materija u okolinu. Izmerene, tj. korigovane koncentracije parametara u sedimentu su poređene sa vrednostima propisanim za verifikacioni nivo (treću klasu) i remedijacionu vrednost (četvrtu klasu), iz razloga što se sedimenti sa koncentracijama ispod ovih vrednosti ne smatraju zagađenim i što je dozvoljeno njihovo odlaganje bez posebnih mera zaštite. Ukupna koncentracija metala često nije dovoljna da definiše toksičnost sedimenta, jer različiti sedimenti pokazuju različit stepen toksičnosti za isti ukupni sadržaj metala u zavisnosti za koju fazu u sedimentu su metali vezani. Distribucija metala u sedimentu može ukazati na potencijalnu opasnost po okolinu kroz način na koji su metali povezani. Na osnovu rezultata sekvencijalne ekstrakcione procedure može se uraditi i procena rizika (tabela 7) – računanjem takozvanog koda procene rizika (KPR) odnosno procenta metala koji se nalazi u izmenljivoj, odnosno karbonatnoj frakciji (Jain, 2004). Tabela 7. Procena rizika na osnovu procenta metala u izmenljivoj i karbonatnoj frakciji sedimenta u odnosu na ukupnu koncentraciju metala u sedimentu Procena rizika Kriterijum (%) Nema < 1 Nizak 1‐10 Umeren rizik 11‐30 Visok rizik 31‐50 Veoma visok rizik > 50 17
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Zbog navedenih razloga, u svim uzorcima sedimenta u kojima je ukupni sadržaj metala prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. Glasnik RS, 50/2012), klasifikovao sediment u klasu 3 i 4, izvršena je i sekvencijalna ekstrakcija metala i računat tzv. kod procene rizika. Sekvencijalna ekstrakcija vršena je po metodi modifikovane BCR sekvencijalne procedure (Jamali i dr., 2009). Ova ekstrakciona procedura razdvaja metale na sledeće frakcije: 1.
Faza rastvorna u kiselinama (RAS) koju čine izmenljivi metali i metali vezani za karbonate (najlakše dostupna, najmobilnija). 2.
Redukovana faza (RED) koja sadrži metale vezane za gvožđe i magan oksihidrokside (frakcija umereno mobilnih metala, oslobađaju se usled promene u redukcionim uslovima). 3.
Oksidovana faza (OKS) koja predstavlja metale vezane za organsku materiju i sulfide (oslobađaju se pod oksidacionim uslovima). 4.
Rezidualna faza (REZ) koja sadrži najmanje interesantne metale sa aspekta mobilnosti i potencijalne toksičnsti jer su to metali vezani za minerale. Ova ekstrakcija se sastoji iz četiri ekstrakciona koraka: → prvi korak ‐ 0,25 g suvog sedimenta, 10 ml 0,11 M sirćetne kiseline, MW digestija 60‐90 sec., → drugi korak ‐ 0,25 g suvog sedimenta, 10 ml 0,5M hidroksilamin‐hidrohlorida, MW digestija 90‐120 sec., → treći korak ‐ 0,25 g suvog sedimenta, 5 ml 8.8 M H2O2, pH=1,5 zagrevano na T=85˚C 1h na vodenom kupatilu (2x); 25 ml 1mol/l CH3COONH4, pH=2; MW digestija 70‐90 sec., → četvrti korak ‐ određivanje rezidualnog sadržaja‐EPA 3051A; ostatak iz III faze + 8ml carske vode (HCl:HNO3=3:1). Odstupanje ukupne koncentracije dobijene sabiranjem četiri koraka sekvencijalne ekstrakcione procedure i koncentracije dobijene određivanjem pseudoukupnog sadržaja metala u sedimentu je 10%, što je u skladu sa literaturnim podacima (Fytianos i Lourantou, 2004). 18
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
TUMAČENJE REZULTATA ISPITIVANJA 19
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Kvalitet vode Kvalitet vode je ispitan na sadržaj nutrijenata, metala, parametre saliniteta i kiseoničnog režima. Dobijeni rezultati su upoređivani sa Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sediment i rokovima za njihovo dostizanje. Kao granična vrednost uzete su vrednosti datih parametara propisane za II klasu, što odgovara dobrom ekološkom statusu. Sadržaj suspendovanih materija u vodi na sve tri lokacije nizvodno od izmuljivanja daleko premašuje propisanu vrednost od 25 mg/l, koja odgovara II klasi (slika 5). Slika 5. Sadržaj suspendovanih materija u vodi Jegričke Sadržaj organskih materija je ispitan preko određivanja koncentracije rastvorenog kiseonika, hemijske i biohemijske potrošnje kiseonika. Sadržaj rastvorenog kiseonika je niži (tj. lošiji kvalitet) na lokacijama nizvodno od izmuljivanja. Vrednost propisana za II klasu je najmanje 7 mgO2/l. Na osnovu sadržaja rastvorenog kiseonika voda se može svrstati u II/III klasu vodotoka. Jedino je na lokaciji 2 i to uzvodno od izmuljivanja zadovoljen zahtevani kvalitet. Izmerene koncentracije organskih materija (HPK i BPK) u vodi Jegričke na lokacijama 1 i 2 i uzvodno i nizvodno od izmuljivanja prevazilaze propisane vrednosti za II klasu (slika 6). 20
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Slika 6. Sadržaj parametara kiseoničnog režima u vodi Jegričke Što se tiče sadržaja nutrijenata, u vodi su određivane koncentracije azota (ukupnog), nitratnog, nitritnog i amonijačnog azota. Rezultati su prikazani na slici 7. Koncentracije ukupnog azota na lokacijama 2 i 3 su iznad propisanih 2 mgN/l za II klasu, i to i na uzvodnim i nizvodnim lokacijama od izmuljivanja. Na svim ispitivanim lokalitetima je sadržaaj nitrita viši na nizvodnim lokacijama od izmuljivanja nego na uzvodnim i ne zadovoljava propisanih 0,03 mgN/l za II klasu. Koncentracija amonijačnog azota premašuje propisanu vrednost od 0,1 mgN/l za II klasu na lokaciji 2 i uzvodno i nizvodno od izmuljivanja. Sadržaj nitrata je na svim ispitivanim lokacijama u okviru propisane vrednosti. Koncentracije ortofosfata i ukupnog fosfora su takođe u propisanim granicama. 21
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Slika 7. Sadržaj nutrijenata u vodi Jegričke
22
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Od metala, izvršena su merenja koncentracije gvožđa, mangana, bakra, cinka, nikla, hroma, kadmijuma, olova, arsena i žive. Za većinu metala izmerene koncentracije su bile veoma niske, daleko ispod granica detekcije metode, što je svakako ispod propisanih vrednosti za II klasu. Jedino su gvožđe, bakar i mangan detektovani u koncentracijama iznad detekcionih limita metode. Kod svih ispitivanih metala je izmeren veći sadržaj na lokacijama koje nizvodno od izmuljivanja u odnosu na uzvodne. Koncentracije gvožđa i mangana propisane za II klasu su premašene na lokacijama 1 i 3 nizvodno od izmuljivanja. Povišene koncentracije bakra su detektovane na lokaciji 3 (slika 8). 23
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Slika 8. Sadržaj metala u vodi Jegričke
Na svakoj od tri ispitivane lokacije kvalitet vode je lošiji/nepovoljniji nizvodno od izmuljivanja u odnosu na uzvodnu lokaciju. pH elektroprovodljivost rastvoreni kiseonik suspendovane materije suvi ostatak HPK BPK ukupan azot amonijak nitrati nitriti ukupan fosfor ortofosfati Gvožđe Mangan Nikl Cink Kadmijum Hrom, ukupan Bakar Olovo Živa 1u I I III 1n I I III 2u V I II 2n I I III 3u V I III 3n I I III I III I V I III I IV IV I I I II I I I I I I I I I I I I III IV III II I III I II V III I I I I I I I I V II III IV I II I II I I I I I I I I I I IV IV III V I III II II II I I I I I I I I I II II III III I II I I II I I I I I II I I I II II III III I III II III III II I I I I I I I 24
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Analizom isparljivih organskih materija i to: vinilhlorida, hloroforma, 1,1,1‐trihloretana (1,1,1‐
TCE), 1,2‐dihloretana (1,2‐DCE), benzena, trihloretilena, bromdihlormetana (BDHM), toluola, dibromhlormetana (DBHM), tetrahloroetilena, hlorbenzena, etilbenzena, ksilena (m, p i o ‐ izomera), bromoforma, 1,4‐dihlorobenzena i 1,2‐dihlorobenzena utvrđeno je da ispitivana jedinjenja nisu prisutna u uzorcima vode Jegričke na ispitivanim lokalitetima (uzvodno od bagera (100 m) – oko 44. km; nizvodno od bagera (150 m); uzvodno od bagera (Sirig, Zmajevo); nizvodno od bagera (100 m); uzvodno od bagera (200 m); nizvodno od bagera (100 m)). Takođe, u uzorcima vode navedenih lokaliteta nisu detektovana jedinjenja iz grupe organohlornih pesticida (alfa‐HCH, beta‐HCH, gama‐HCH (lindan), delta‐HCH, aldrin, endosulfansulfat, endrinaldehid, endrin, dieldrin, heptahlorepoksid, heptahlor, endosulfan I, endosulfan II, 4,4´‐DDT, 4,4´‐DDD, 4,4´‐DDE). Sadržaj mineralnih ulja u uzorcima vode Jegričke (izražen kao indeks ugljovodonika) bio je manji od granice detekcije, odn. granice kvantitacije metode, te na osnovu ovog parametra površinska voda pripada klasi I (Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje „Sl. glasnik RS“, br. 50/2012). Iz grupe policikličnih aromatičnih ugljovodonika sporadično su detektovani naftalen, fenantren, antracen, fluoranten i piren u koncentracijama koje su niže od standarda kvaliteta životne sredine postavljenih Uredbom o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 35/2011). Jedino je u slučaju sume benzo(g,h,i)perilena i indeno(1,2,3‐cd)pirena postavljen standard kvaliteta od 2 ng/l znatno niži u odnosu na granicu detekcije primenjene metode za analizu (15 ng/l), tako da se ne može sa sigurnošću tvrditi da ova jedinjenja zadovoljavaju standarde kvaliteta životne sredine. 25
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Kvalitet suspendovanog nanosa Sadržaj metala u suspendovanom nanosu U uzorcima suspendovanog nanosa ispitan je sadržaj Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, As i Hg. Rezultati sadržaja metala dati su u prilogu 1, a na slikama od 9 do 16 dat je grafički prikaz rezultata. Slika 9. Sadržaj nikla u suspendovanom nanosu Jegričke Slika 10. Sadržaj cinka u suspendovanom nanosu Jegričke
26
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Slika 11. Sadržaj kadmijuma u suspendovanom nanosu Jegričke Slika 12. Sadržaj hroma u suspendovanom nanosu Jegričke
27
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Slika 13. Sadržaj bakra u suspendovanom nanosu Jegričke
Slika 14. Sadržaj olova u suspendovanom nanosu Jegričke
28
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Slika 15. Sadržaj arsena u suspendovanom nanosu Jegričke
Slika 16. Sadržaj žive u suspendovanom nanosu Jegričke
Sadržaj svih analiziranih metala u suspendovanom nanosu je bio ispod verifikacionog nivoa, tj. odgovara klasi 2. Odstupanje sadržaja As u prvoj seriji merenja može se objasniti njegovim prisustvom u zemljištu na ovom području, a ne kao posledica antropogenog zagađenja. Nizak sadržaj metala ukazuje da usled resuspenzije sedimenta ne dolazi do značajnog porasta koncentracije metala u suspendovanom nanosu, pa samim tim i do značajne mobilnosti i transfera metala nizvodno od lokacije izmuljivanja. Uzimajući obzir rezultate sadržaja metala u sedimentu pre izmuljivanja (prva faza), ovako dobijeni rezultati su i očekivani, jer su metali 29
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
detektovani u niskim koncentracijama za koje se ne očekuje negativan uticaj na akvatični ekosistem. lokacija 1 lokacija 2 lokacija 3 Nikl 2 0 0 Cink 0 0 0 Kadmijum 2 0 0 Hrom, ukupan 0 0 0 Bakar 2 0 0 Olovo 0 0 0 Arsen 4 1 1 Živa 1 0 0 Mineralna ulja 1 1 0 PAH 0 0 0 PCB 0 0 0 Sadržaj mineralnih ulja (frakcija ugljovodonika od n‐dekana, C10 do n‐tetrakontana C40) u sedimentu Jegričke na ispitivanim lokalitetima nije prevazilazio maksimalno dozvoljenu koncentraciju od 3000 mg/kg definisanu Uredbom („Sl. glasnik RS“ br. 50/2012). Jedinjenja iz grupe organohlornih pesticida i polihlorovanih bifenila nisu detektovana u sedimentu Jegričke. Rezultati sprovedenih analiza ukazuju da je kvalitet vode i sedimenta Jegričke (uzvodno i nizvodno) u toku izmuljivanja zadovoljavajući, odn. sa aspekta sadržaja specifičnih organskih polutanata ne prevazilazi maksimalno dozvoljene koncentracije postavljene Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 50/2012) i Uredbom o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 35/2011). Suma policikličnih aromatičnih ugljovodonika (naftalen, antracen, fenantren, fluoranten, benzo(a)antracen, krizen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perilen i indeno(1,2,3‐
cd)piren)) u sedimentu svih ispitivanih lokaliteta Jegričke (nizvodno od bagera (150 m) i uzvodno od bagera (200 m)) ne prevazilazi maksimalno dozvoljenu koncentraciju od 10 mg/kg, prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“ br. 50/2012). Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da ispitivani sediment pripada 0 klasi prema Uredbi („Sl. glasnik RS“ br. 50/2012), gde su koncentracije zagađujućih materija u sedimentu na nivou prirodnog fona. 30
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Slika 17. Sadržaj mineralnih ulja u suspendovanom nanosu Jegričke Slika 18. Sadržaj PAH‐ova u suspendovanom nanosu Jegričke
31
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
ZAKLJUČAK Kvalitet vode na ispitivanim lokalitetima je takav da odgovara III/IV klasi prema parametrima kiseoničnog režima (rastvoreni kiseonik, HPK, BPK) i nutrijentima (azot, fosfor). Na svakoj od tri ispitivane lokacije kvalitet vode je lošiji/nepovoljniji nizvodno od izmuljivanja u odnosu na uzvodnu lokaciju. Pogoršanje kvaliteta se ogleda preko suspendovanih materija i nutrijenata. Pogoršanje kvaliteta vode je trenutna pojava kao posledica izmuljivanja na datoj lokaciji. Ta degradacija kvaliteta vode je izražena na maloj dužini rečnog toka i nakon toga koncentracije hemijskih parametara su ponovo na nivou kvaliteta uzvodno od izmuljivanja. Sadržaj metala u suspendovanom nanosu je ispod verifikacionog nivoa, tj. odgovara klasi 2 što pokazuje da usled resuspenzije sedimenta ne dolazi do značajnog porasta koncentracije metala u suspendovanom nanosu, pa samim tim i do značajne mobilnosti i transfera metala nizvodno od lokacije izmuljivanja. Na osnovu ovako dobijenih rezultata može se zaključiti da se postupak izmuljivanja odvija na način koji neće bitnije uticati na kvalitet i vode i sedimenta nizvodno od sprovedene aktivnosti. Zbog toga nisu potrebne posebne mere zaštite kao i posebne mere odlaganja izmuljenog materijala. 32
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
PRILOG REZULTATI ANALIZA VODE I SUSPENDOVANOG NANOSA JEGRIČKE 33
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Vrsta uzorka: površinska voda Tip uzorka: trenutni Lokacija uzimanja uzoraka: uzvodno od bagera (100m) – oko 44. km Koordinate lokacije uzorkovanja: N 45°27.765´ Procedura uzorkovanja: SRPS ISO 5667‐4:1997 Postupak uzorkovanja: ručno Datum i vreme uzorkovanja: 15.10.2013. Datum prijema uzorka u laboratoriju: 15.10.2013. Identifikaciona oznaka uzorka: 434/2013 Datum obavljanja ispitivanja: 16‐22.10.2013. Ispitivani parametar Temperatura vazduha Temperatura vode Boja* Miris* Vidljive materije* pH Elektroprovodljivost Taložive materije nakon 2h Rastvoreni kiseonik Suspendovane materije Suvi ostatak filtriranog uzorka na 105°C Žareni ostatak Gubitak žarenja HPK BPK5 Ukupan azot Ukupan azot po Kjeldal‐u Amonijak Nitrati Nitriti Ukupan fosfor Ortofosfati Sulfidi Anjonski detedženti Indeks ugljovodonika Jed. mere o
Oznaka metode E 19°44.971´ Izmerena vrednost 14,2 15,6 bez bez bez 7,40 561 Merna nesigurnost
±0,1 ±0,1 ±0,2 ±7 ‐ klasa** C C opisno opisno opisno µS/cm ml/l SRPS H.Z1.106:1970
SRPS H.Z1.106:1970
vizuelno vizuelno
vizuelno
SRPS H.Z1.111:1987 SRPS EN 27888:1993 P‐IV‐8 mgO2 /l mg/l mg/l SRPS EN 25814:2009 SM 2540 D SM 2540 C 6,90 25 ±0,2 ±1,5 III I 296 ±25
I mg/l mg/l mgO2/l mg O2/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mgP/l mgS2‐/l mg/l mg/l SM 2540 E računski, SM 2540 Е SRPS ISO 6060:1994 H1.002 računski H1.003 SRPS ISO H.Z1.184:1974 SRPS ISO 7890‐3:1994 SRPS EN 26777:2009 EPA 365.3 EPA 365.3 SM 4500‐S2‐ E SRPS EN 903:2009 ISO 9377‐2:2000(E) 192 104 49 18,9 0,938 0,61 0,011 0,315 0,013 0,019 0,014 1,23 <0,06 <2,02 ±16
±9
±2,3
±1,8
IV IV I I I II I I I o
34
±0,03
±0,001
±0,05
±0,001
±0,002
±0,002
±0,15
I I Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Metali Jed. mere µg/l
Izmerena vrednost < 0,068 22,8 < 1,09 < 0,011 < 0,15 < 0,89 1,106 < 2,92 <0,5 <0,32 Merna nesigurnost
±4 ±0,21 µg/l
<0,052 µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
<0,049 <0,073 <0,121 <0,096 <0,211 <0,096 <0,102 <0,124 <0,13 <0,156 <0,206 <0,144 <0,229 <0,263 <0,1 < 2,00 < 2,00 <1,30 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 2,50 < 2,50 < 0,70 < 1,00 <1,00 < 1,00 Gvožđe Mangan Nikl Cink Kadmijum Hrom, ukupan Bakar Olovo Živa Hloroform 1.1.1‐trihloretan (1.1.1‐
TCE) 1.2‐dihloretan (1.2‐DCE) Benzen Trihloretilen BDHM Toluol DBHM Tetrahloroetilen Hlorbenzen Etilbenzen m+p‐ksilen o‐ksilen Bromoform 1,2‐dihlorobenzen 1,4‐dihlorobenzen Vinilhlorid Pesticidi alfa‐HCH beta‐HCH gama‐HCH (lindan) delta‐HCH Heptahlor Heptahlorepoksid Aldrin Dieldrin Endrin Endrinaldehid Endosulfansulfat Endosulfan I Endosulfan II Oznaka metode mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l VOC EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 H1.004 H1.001 ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l SM 6630 35
klasa** I I Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar 4,4´‐DDT 4,4´‐DDD 4,4´‐DDE PAH Jed. mere ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l Oznaka metode Izmerena vrednost < 2,00 < 0,80 < 1,90 16,3 <1,80 <2,07 <1,23 17,3 <2,22 8,04 13,7 <3,83 <4,10 Merna nesigurnost
±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,4 Naftalen Acenaftilen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Piren SM 6440 Benzo(a)antracen Krizen Benzo(b)fluoranten+ <4,95 Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren ng/l <15,0 Benzo(g,h,i)perilen ng/l <15,0 Dibenzo(a,h)antracen+ ng/l <15,0 Indeno(1,2,3‐cd)piren *Parametar/metoda nije u obimu akreditacije ** Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/2011) 36
klasa** Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Vrsta uzorka: površinska voda Tip uzorka: trenutni Lokacija uzimanja uzoraka: nizvodno od bagera (150m) Koordinate lokacije uzorkovanja: N 45°27.594´ Procedura uzorkovanja: SRPS ISO 5667‐4:1997 Postupak uzorkovanja: ručno Datum i vreme uzorkovanja: 15.10.2013. Datum prijema uzorka u laboratoriju: 15.10.2013. Identifikaciona oznaka uzorka: 435/2013 Datum obavljanja ispitivanja: 16‐22.10.2013. Ispitivani parametar Temperatura vazduha Temperatura vode Boja* Miris* Vidljive materije* pH Elektroprovodljivost Taložive materije nakon 2h Rastvoreni kiseonik Suspendovane materije Suvi ostatak filtriranog uzorka na 105°C Žareni ostatak Gubitak žarenja HPK BPK5 Ukupan azot Ukupan azot po Kjeldal‐u Amonijak Nitrati Nitriti Ukupan fosfor Ortofosfati Sulfidi Anjonski detedženti Indeks ugljovodonika Jed. mere o
Oznaka metode E 19°45.048´ Izmerena Merna vrednost nesigurnost
14,2 ±0,1 15,7 ±0,1
siva‐braon bez sitne čestice 7,81 ±0,2
566 ±7
klasa** C C opisno opisno opisno µS/cm ml/l SRPS H.Z1.106:1970
SRPS H.Z1.106:1970
vizuelno vizuelno
vizuelno
SRPS H.Z1.111:1987 SRPS EN 27888:1993 P‐IV‐8 mgO2 /l mg/l mg/l SRPS EN 25814:2009 SM 2540 D SM 2540 C 5,60 132 ±0,2
±8
III III 373 ±32
I mg/l mg/l mgO2/l mg O2/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mgP/l mgS2‐/l mg/l mg/l SM 2540 E računski, SM 2540 Е SRPS ISO 6060:1994 H1.002 računski H1.003 SRPS ISO H.Z1.184:1974 SRPS ISO 7890‐3:1994 SRPS EN 26777:2009 EPA 365.3 EPA 365.3 SM 4500‐S2‐ E SRPS EN 903:2009 ISO 9377‐2:2000(E) 239 134 29 13,3 2,24 1,68 0,073 0,497 0,065 0,029 0,026 0,14 <0,06 <2,02 ±20
±11
±1,4
±1,3
III IV III II I III I II I o
37
‐ I I ±0,1
±0,004
±0,07
±0,005
±0,003
±0,003
±0,02
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Metali Jed. mere µg/l
Izmerena vrednost 2,30 171 < 2,2 0,054 < 0,15 2,60 3,835 < 2,92 <0,5 <0,32 Merna nesigurnost
±0,21 ±31 ±0,005 ±0,52 ±0,73 µg/l
<0,052 µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
<0,049 <0,073 <0,121 <0,096 <0,211 <0,096 <0,102 <0,124 <0,13 <0,156 <0,206 <0,144 <0,229 <0,263 <0,1 < 2,00 < 2,00 <1,30 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 2,50 < 2,50 < 0,70 < 1,00 <1,00 < 1,00 Gvožđe Mangan Nikl Cink Kadmijum Hrom, ukupan Bakar Olovo Živa Hloroform 1.1.1‐trihloretan (1.1.1‐
TCE) 1.2‐dihloretan (1.2‐DCE) Benzen Trihloretilen BDHM Toluol DBHM Tetrahloroetilen Hlorbenzen Etilbenzen m+p‐ksilen o‐ksilen Bromoform 1,2‐dihlorobenzen 1,4‐dihlorobenzen Vinilhlorid Pesticidi alfa‐HCH beta‐HCH gama‐HCH (lindan) delta‐HCH Heptahlor Heptahlorepoksid Aldrin Dieldrin Endrin Endrinaldehid Endosulfansulfat Endosulfan I Endosulfan II Oznaka metode mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l VOC EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 H1.004 H1.001 ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l SM 6630 38
klasa** V III I I I Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar 4,4´‐DDT 4,4´‐DDD 4,4´‐DDE PAH Jed. mere ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l Oznaka metode Izmerena vrednost < 2,00 < 0,80 < 1,90 16,8 <1,80 <2,07 <1,23 15,5 <2,22 <3,25 <2,23 <3,83 <4,10 Merna nesigurnost
Naftalen Acenaftilen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Piren SM 6440 Benzo(a)antracen Krizen Benzo(b)fluoranten+ <4,95 Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren ng/l <15,0 Benzo(g,h,i)perilen ng/l <15,0 Dibenzo(a,h)antracen+ ng/l <15,0 Indeno(1,2,3‐cd)piren *Parametar/metoda nije u obimu akreditacije ** Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/2011) 39
klasa** Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Vrsta uzorka: suspendovani nanos Tip uzorka: trenutni Lokacija uzimanja uzoraka: nizvodno od bagera (150m) Koordinate lokacije uzorkovanja: N 45°27.594´ Procedura uzorkovanja: SRPS ISO 5667‐12:2005 Postupak uzorkovanja: ručno Datum i vreme uzorkovanja: 15.10.2013. Datum prijema uzorka u laboratoriju: 15.10.2013. Identifikaciona oznaka uzorka: 436/2013 Datum obavljanja ispitivanja: 16‐22.10.2013. Ispitivani parametar Jed. mere gubitak žarenjem % granulometrija (čestice % <2µm) granulometrija (čestice % 2‐63 µm)* sadržaj peska (frakcija % 0,02‐0,2 µm)* Ukupan azot mgN/kg organski + amonijačni mgN/kg azot* nitratni + nitritni azot* mgN/kg Ukupan fosfor* mgP/kg Mineralna ulja* mg/kg Metali Nikl mg/kg Cink mg/kg Kadmijum* mg/kg Hrom, ukupan* mg/kg Bakar* mg/kg Olovo mg/kg Arsen* mg/kg Živa* mg/kg Pesticidi* alfa‐HCH µg/kg
beta‐HCH µg/kg
gama‐HCH (lindan) µg/kg
delta‐HCH µg/kg
E 19°45.048´ Oznaka metode SRPS EN 12879:2007 Izmerena vrednost 16,5 Korigovana vrednost Klasifika‐
cija ISO 11277:2009 32,1 6,2 10,2 SRPS ISO 11261:2005 3582 3214 368 1036 580 50,78 129,5 3,11 48,75 47,78 19,66 79,01 0,36 <4,04 <4,21 <3,07 <2,61 351 42 106 2,51 42,7 39 17 66 0,32 1 2 0 2 0 2 0 4 1 EPA 7010 EPA 7000b EPA 7000b EPA 7000b EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 H1.005 H1.008 (GC/µECD) 40
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Heptahlor Heptahlorepoksid Aldrin Dieldrin Endrin Endrinaldehid Endosulfansulfat Endosulfan I Endosulfan II 4,4´‐DDT 4,4´‐DDD 4,4´‐DDE PAH* Jed. mere Oznaka metode µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
Izmerena vrednost <2,61 <3,69 <3,36 <3,17 <2,90 <4,16 <3,95 <2,11 <3,64 <0,20 <1,51 <3,83 828 2,67 <2,67 <1,55 11,4 57,5 <4,31 32,2 22,5 63,9 57,5 Korigovana vrednost 502 Naftalen Acenaftilen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Piren H1.009 (GC/MSD) Benzo(a)antracen Krizen Benzo(b)fluoranten+ µg/kg
186 Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren µg/kg
97,5 Benzo(g,h,i)perilen µg/kg
110 Dibenzo(a,h)antracen+ µg/kg
221 Indeno(1,2,3‐cd)piren PCB (suma)* µg/kg
H1.008 (GC/µECD) <3,85 *Parametar/metoda nije u obimu akreditacije ** Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/2011) 41
Klasifika‐
cija 0 Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Vrsta uzorka: površinska voda Tip uzorka: trenutni Lokacija uzimanja uzoraka: uzvodno od bagera (Sirig, Zmajevo) Koordinate lokacije uzorkovanja: N 45°27.396´ Procedura uzorkovanja: SRPS ISO 5667‐4:1997 Postupak uzorkovanja: ručno Datum i vreme uzorkovanja: 20.11.2013. Datum prijema uzorka u laboratoriju: 20.11.2013. Identifikaciona oznaka uzorka: 627/2013 Datum obavljanja ispitivanja: 21‐28.11.2013. Ispitivani parametar Temperatura vazduha Temperatura vode Boja* Miris* Vidljive materije* pH Elektroprovodljivost Taložive materije nakon 2h Rastvoreni kiseonik Suspendovane materije Suvi ostatak filtriranog uzorka na 105°C Žareni ostatak Gubitak žarenja HPK BPK5 Ukupan azot Ukupan azot po Kjeldal‐u Amonijak Nitrati Nitriti Ukupan fosfor Ortofosfati Sulfidi Anjonski detedženti Indeks ugljovodonika Jed. mere o
Oznaka metode E 19°46.516´ Izmerena vrednost 12,3 9,9 žućkasta bez bez 8,55 650 Merna nesigurnost
±0,1 ±0,1 ±0,2 ±7 ‐ klasa** C C opisno opisno opisno µS/cm ml/l SRPS H.Z1.106:1970
SRPS H.Z1.106:1970
vizuelno vizuelno
vizuelno
SRPS H.Z1.111:1987 SRPS EN 27888:1993 P‐IV‐8 mgO2 /l mg/l mg/l SRPS EN 25814:2009 SM 2540 D SM 2540 C 7,95 <6 ±0,2 II I 339 ±29
I mg/l mg/l mgO2/l mg O2/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mgP/l mgS2‐/l mg/l mg/l SM 2540 E računski, SM 2540 Е SRPS ISO 6060:1994 H1.002 računski H1.003 SRPS ISO H.Z1.184:1974 SRPS ISO 7890‐3:1994 SRPS EN 26777:2009 EPA 365.3 EPA 365.3 SM 4500‐S2‐ E SRPS EN 903:2009 ISO 9377‐2:2000(E) 217 122 37 <4 6,81 6,41 1,16 0,382 0,014 0,033 0,025 <0,5 <0,06 <0,40 ±19
±10
±2
V II III IV I II I II I I o
42
±0,37
±0,07
±0,06
±0,001
±0,004
±0,003
V I Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Metali Jed. mere µg/l
Izmerena vrednost < 0,068 17,28 < 1,09 < 0,023 < 0,15 < 0,9 1,50 < 2,92 <0,16 <0,32 Merna nesigurnost
±3,1 ±0,29 µg/l
<0,052 µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
<0,049 <0,073 <0,121 <0,096 <0,211 <0,096 <0,102 <0,124 <0,13 <0,156 <0,206 <0,144 <0,229 <0,263 <0,1 < 2,00 < 2,00 <1,30 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 2,50 < 2,50 < 0,70 < 1,00 <1,00 < 1,00 Gvožđe Mangan Nikl Cink Kadmijum Hrom, ukupan Bakar Olovo Živa Hloroform 1.1.1‐trihloretan (1.1.1‐
TCE) 1.2‐dihloretan (1.2‐DCE) Benzen Trihloretilen BDHM Toluol DBHM Tetrahloroetilen Hlorbenzen Etilbenzen m+p‐ksilen o‐ksilen Bromoform 1,2‐dihlorobenzen 1,4‐dihlorobenzen Vinilhlorid Pesticidi alfa‐HCH beta‐HCH gama‐HCH (lindan) delta‐HCH Heptahlor Heptahlorepoksid Aldrin Dieldrin Endrin Endrinaldehid Endosulfansulfat Endosulfan I Endosulfan II Oznaka metode mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l VOC EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 H1.004 H1.001 ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l SM 6630 43
klasa** I I I I I Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar 4,4´‐DDT 4,4´‐DDD 4,4´‐DDE PAH Jed. mere ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l Oznaka metode Izmerena vrednost < 2,00 < 0,80 < 1,90 25,1 <1,80 <2,07 8,52 83,2 10,1 8,88 12,8 <3,83 <4,10 Merna nesigurnost
±7 ±2,5 ±21 ±3 ±2,6 ±3 Naftalen Acenaftilen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Piren SM 6440 Benzo(a)antracen Krizen Benzo(b)fluoranten+ <4,95 Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren ng/l <15,0 Benzo(g,h,i)perilen ng/l <15,0 Dibenzo(a,h)antracen+ ng/l <15,0 Indeno(1,2,3‐cd)piren *Parametar/metoda nije u obimu akreditacije ** Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/2011) 44
klasa** Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Vrsta uzorka: površinska voda Tip uzorka: trenutni Lokacija uzimanja uzoraka: nizvodno od bagera (100m) Koordinate lokacije uzorkovanja: N 45°27.459´ Procedura uzorkovanja: SRPS ISO 5667‐4:1997 Postupak uzorkovanja: ručno Datum i vreme uzorkovanja: 20.11.2013. Datum prijema uzorka u laboratoriju: 20.11.2013. Identifikaciona oznaka uzorka: 628/2013 Datum obavljanja ispitivanja: 21‐28.11.2013. Ispitivani parametar Jed. mere o
Oznaka metode E 19°46.756´ Izmerena vrednost 12,3 9,9 sivomutna bez zamućenost mulj 8,30 667 Merna nesigurnost
±0,1 ±0,1
klasa** Temperatura vazduha Temperatura vode Boja* Miris* Vidljive materije* C C opisno opisno opisno SRPS H.Z1.106:1970
SRPS H.Z1.106:1970
vizuelno vizuelno
vizuelno
pH Elektroprovodljivost Taložive materije nakon 2h Rastvoreni kiseonik Suspendovane materije Suvi ostatak filtriranog uzorka na 105°C Žareni ostatak Gubitak žarenja HPK BPK5 Ukupan azot Ukupan azot po Kjeldal‐u Amonijak Nitrati Nitriti Ukupan fosfor Ortofosfati Sulfidi Anjonski detedženti µS/cm ml/l SRPS H.Z1.111:1987 SRPS EN 27888:1993 P‐IV‐8 mgO2 /l mg/l mg/l SRPS EN 25814:2009 SM 2540 D SM 2540 C 6,30 128 ±0,2
±8
III V 410 ±35
I mg/l mg/l mgO2/l mg O2/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mgP/l mgS2‐/l mg/l SM 2540 E računski, SM 2540 Е SRPS ISO 6060:1994 H1.002 računski H1.003 SRPS ISO H.Z1.184:1974 SRPS ISO 7890‐3:1994 SRPS EN 26777:2009 EPA 365.3 EPA 365.3 SM 4500‐S2‐ E SRPS EN 903:2009 265 145 46 9 6,09 5,49 5,06 0,55 0,054 0,068 0,062 <0,5 <0,06 ±23
±13
±2
±1
IV IV III V I III II II I o
45
±0,2
±7
‐ I I ±0,31
±0,30
±0,08
±0,004
±0,008
±0,007
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Indeks ugljovodonika Metali Gvožđe Mangan Nikl Cink Kadmijum Hrom, ukupan Bakar Olovo Živa VOC Hloroform 1.1.1‐trihloretan (1.1.1‐
TCE) 1.2‐dihloretan (1.2‐DCE) Benzen Trihloretilen BDHM Toluol DBHM Tetrahloroetilen Hlorbenzen Etilbenzen m+p‐ksilen o‐ksilen Bromoform 1,2‐dihlorobenzen 1,4‐dihlorobenzen Vinilhlorid Pesticidi alfa‐HCH beta‐HCH gama‐HCH (lindan) delta‐HCH Heptahlor Heptahlorepoksid Aldrin Dieldrin Endrin Endrinaldehid Endosulfansulfat Endosulfan I Jed. mere Oznaka metode Merna nesigurnost
µg/l
Izmerena vrednost <2,02 0,41 19,7 < 1,09 < 0,011 < 0,15 1,01 6,70 < 2,92 <0,16 <0,32 0,04 3,5 0,2 1,27 II I I I I µg/l
<0,052 µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
<0,049 <0,073 <0,121 <0,096 <0,211 <0,096 <0,102 <0,124 <0,13 <0,156 <0,206 <0,144 <0,229 <0,263 <0,1 < 2,00 < 2,00 <1,30 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 2,50 < 2,50 < 0,70 < 1,00 <1,00 mg/l ISO 9377‐2:2000(E) mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 H1.004 H1.001 ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l SM 6630 46
klasa** Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Endosulfan II 4,4´‐DDT 4,4´‐DDD 4,4´‐DDE PAH Jed. mere Oznaka metode ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l Izmerena vrednost < 1,00 < 2,00 < 0,80 < 1,90 21,7 <1,80 <2,07 8,76 19,6 <2,22 <3,25 <2,23 <3,83 <4,10 Merna nesigurnost
±6 ±2,7 ±5,8 Naftalen Acenaftilen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Piren SM 6440 Benzo(a)antracen Krizen Benzo(b)fluoranten+ <4,95 Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren ng/l <15,0 Benzo(g,h,i)perilen ng/l <15,0 Dibenzo(a,h)antracen+ ng/l <15,0 Indeno(1,2,3‐cd)piren *Parametar/metoda nije u obimu akreditacije ** Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/2011) 47
klasa** Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Vrsta uzorka: suspendovani nanos Tip uzorka: trenutni Lokacija uzimanja uzoraka: nizvodno od bagera (150m) Koordinate lokacije uzorkovanja: N 45°27.459´ Procedura uzorkovanja: SRPS ISO 5667‐12:2005 Postupak uzorkovanja: ručno Datum i vreme uzorkovanja: 20.11.2013. Datum prijema uzorka u laboratoriju: 20.11.2013. Identifikaciona oznaka uzorka: 629/2013 Datum obavljanja ispitivanja: 21‐28.11.2013. Ispitivani parametar Jed. mere gubitak žarenjem % granulometrija (čestice % <2µm) granulometrija (čestice % 2‐63 µm)* sadržaj peska (frakcija % 0,02‐0,2 µm)* Ukupan azot mgN/kg organski + amonijačni mgN/kg azot* nitratni + nitritni azot* mgN/kg Ukupan fosfor* mgP/kg Mineralna ulja* mg/kg Metali Nikl mg/kg Cink mg/kg Kadmijum* mg/kg Hrom, ukupan* mg/kg Bakar* mg/kg Olovo mg/kg Arsen* mg/kg Živa* mg/kg Pesticidi* alfa‐HCH µg/kg
beta‐HCH µg/kg
gama‐HCH (lindan) µg/kg
delta‐HCH µg/kg
E 19°46.756´ Oznaka metode SRPS EN 12879:2007 Izmerena vrednost 14,0 Korigovana vrednost Klasifika‐
cija ISO 11277:2009 56,2 7,01 22,7 SRPS ISO 11261:2005 7341 5023 2318 1244 516 43,1 80,4 0,30 40,9 28,6 16,2 57,0 0,31 <4,04 <4,21 <3,07 <2,61 368 22,8 47,0 0,22 25,2 18,1 11,5 38,4 0,23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 EPA 7010 EPA 7000b EPA 7000b EPA 7000b EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 H1.005 H1.008 (GC/µECD) 48
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Heptahlor Heptahlorepoksid Aldrin Dieldrin Endrin Endrinaldehid Endosulfansulfat Endosulfan I Endosulfan II 4,4´‐DDT 4,4´‐DDD 4,4´‐DDE PAH* Jed. mere Oznaka metode µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
Izmerena vrednost <2,61 <3,69 <3,36 <3,17 <2,90 <4,16 <3,95 <2,11 <3,64 <0,20 <1,51 <3,83 96 < 6,46 < 2,67 < 3,88 < 4,26 30,89 <4,31 < 9,80 < 9,92 15,36 <4,43 Korigovana vrednost 68 Naftalen Acenaftilen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Piren H1.009 (GC/MSD) Benzo(a)antracen Krizen Benzo(b)fluoranten+ µg/kg
Benzo(k)fluoranten <9,23 Benzo(a)piren µg/kg
< 11,1 Benzo(g,h,i)perilen µg/kg
< 10,5 Dibenzo(a,h)antracen+ µg/kg
Indeno(1,2,3‐cd)piren 49,47 PCB (suma)* µg/kg
H1.008 (GC/µECD) <3,85 *Parametar/metoda nije u obimu akreditacije ** Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/2011) 49
Klasifika‐
cija 0 0 Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Vrsta uzorka: površinska voda Tip uzorka: trenutni Lokacija uzimanja uzoraka: uzvodno od bagera (200m) Koordinate lokacije uzorkovanja: N 45°27.334´ Procedura uzorkovanja: SRPS ISO 5667‐4:1997 Postupak uzorkovanja: ručno Datum i vreme uzorkovanja: 18.12.2013. Datum prijema uzorka u laboratoriju: 18.12.2013. Identifikaciona oznaka uzorka: 681/2013 Datum obavljanja ispitivanja: 18‐27.12.2013. Ispitivani parametar Temperatura vazduha Temperatura vode Boja* Miris* Vidljive materije* pH Elektroprovodljivost Taložive materije nakon 2h Rastvoreni kiseonik Suspendovane materije Suvi ostatak filtriranog uzorka na 105°C Žareni ostatak Gubitak žarenja HPK BPK5 Ukupan azot Ukupan azot po Kjeldal‐u Amonijak Nitrati Nitriti Ukupan fosfor Ortofosfati Sulfidi Anjonski detedženti Indeks ugljovodonika Jed. mere o
Oznaka metode E 19°48.254´ Izmerena vrednost 1,0 1,3 bez bez bez 8,57 677 Merna nesigurnost
±0,1 ±0,1
klasa** C C opisno opisno opisno µS/cm ml/l SRPS H.Z1.106:1970
SRPS H.Z1.106:1970
vizuelno vizuelno
vizuelno
SRPS H.Z1.111:1987 SRPS EN 27888:1993 P‐IV‐8 mgO2 /l mg/l mg/l SRPS EN 25814:2009 SM 2540 D SM 2540 C 6,40 <6 ±
III I 395 ±34
I mg/l mg/l mgO2/l mg O2/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mgP/l mgS2‐/l mg/l mg/l SM 2540 E računski, SM 2540 Е SRPS ISO 6060:1994 H1.002 računski H1.003 SRPS ISO H.Z1.184:1974 SRPS ISO 7890‐3:1994 SRPS EN 26777:2009 EPA 365.3 EPA 365.3 SM 4500‐S2‐ E SRPS EN 903:2009 ISO 9377‐2:2000(E) 273 122 <16 <4 4,23 2,68 0,12 1,53 0,022 0,023 0,014 <0,5 <0,06 <2,02 ±23
±10
II II III III I II I I I I o
50
±0,2
±7
‐ V I ±0,15
±0,01
±0,22
±0,002
±0,003
±0,002
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Metali Jed. mere Merna nesigurnost
±0,02 ±7,2
±0,52
µg/l
Izmerena vrednost 0,27 40,1 4,35 < 0,011 0,71 2,35 62,2 2,59 <0,16 <0,32 ±0,06
±0,47
±12
±0,36
II I I I II µg/l
<0,052 µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
<0,049 <0,073 <0,121 <0,096 <0,211 <0,096 <0,102 <0,124 <0,13 <0,156 <0,206 <0,144 <0,229 <0,263 <0,1 < 2,00 < 2,00 <1,30 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 2,50 < 2,50 < 0,70 < 1,00 <1,00 < 1,00 Gvožđe Mangan Nikl Cink Kadmijum Hrom, ukupan Bakar Olovo Živa Hloroform 1.1.1‐trihloretan (1.1.1‐
TCE) 1.2‐dihloretan (1.2‐DCE) Benzen Trihloretilen BDHM Toluol DBHM Tetrahloroetilen Hlorbenzen Etilbenzen m+p‐ksilen o‐ksilen Bromoform 1,2‐dihlorobenzen 1,4‐dihlorobenzen Vinilhlorid Pesticidi alfa‐HCH beta‐HCH gama‐HCH (lindan) delta‐HCH Heptahlor Heptahlorepoksid Aldrin Dieldrin Endrin Endrinaldehid Endosulfansulfat Endosulfan I Endosulfan II Oznaka metode mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l VOC EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 H1.004 H1.001 ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l SM 6630 51
klasa** Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar 4,4´‐DDT 4,4´‐DDD 4,4´‐DDE PAH Jed. mere ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l Oznaka metode Izmerena vrednost < 2,00 < 0,80 < 1,90 25,6 <1,80 <2,07 12,8 30,7 6,84 5,52 4,82 <3,83 <4,10 Merna nesigurnost
±7 ±3,3 ±8,9 ±2,1 ±1,8 ±1,4 Naftalen Acenaftilen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Piren SM 6440 Benzo(a)antracen Krizen Benzo(b)fluoranten+ <4,95 Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren ng/l <15,0 Benzo(g,h,i)perilen ng/l <15,0 Dibenzo(a,h)antracen+ ng/l <15,0 Indeno(1,2,3‐cd)piren *Parametar/metoda nije u obimu akreditacije ** Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/2011) 52
klasa** Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Vrsta uzorka: površinska voda Tip uzorka: trenutni Lokacija uzimanja uzoraka: nizvodno od bagera (100 m) Koordinate lokacije uzorkovanja: N 45°27.311´ Procedura uzorkovanja: SRPS ISO 5667‐4:1997 Postupak uzorkovanja: ručno Datum i vreme uzorkovanja: 18.12.2013. Datum prijema uzorka u laboratoriju: 18.12.2013. Identifikaciona oznaka uzorka: 680/2013 Datum obavljanja ispitivanja: 18‐27.12.2013. Ispitivani parametar Temperatura vazduha Temperatura vode Boja* Miris* Vidljive materije* pH Elektroprovodljivost Taložive materije nakon 2h Rastvoreni kiseonik Suspendovane materije Suvi ostatak filtriranog uzorka na 105°C Žareni ostatak Gubitak žarenja HPK BPK5 Ukupan azot Ukupan azot po Kjeldal‐u Amonijak Nitrati Nitriti Ukupan fosfor Ortofosfati Sulfidi Jed. mere o
C C opisno opisno opisno o
Oznaka metode SRPS H.Z1.106:1970
SRPS H.Z1.106:1970
vizuelno vizuelno
vizuelno
µS/cm ml/l SRPS H.Z1.111:1987 SRPS EN 27888:1993 P‐IV‐8 mgO2 /l mg/l mg/l mg/l mg/l mgO2/l mg O2/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mgP/l mgS2‐/l E 19°48.573´ Izmerena Merna vrednost nesigurnost
1,0 ±0,1 1,9 ±0,1 sivo mutna bez sitne čestice, resuspendov
ani mulj 7,95 ±0,2 685 ±9 klasa** I I ‐ SRPS EN 25814:2009 SM 2540 D SM 2540 C 5,85 35 ±0,2 ±2 III III 379 ±33
I SM 2540 E računski, SM 2540 Е SRPS ISO 6060:1994 H1.002 računski H1.003 SRPS ISO H.Z1.184:1974 SRPS ISO 7890‐3:1994 SRPS EN 26777:2009 EPA 365.3 EPA 365.3 SM 4500‐S2‐ E 297 82 <16 <4 3,82 3,66 0,21 0,089 0,073 0,112 0,109 <0,5 ±26
±7
II II III III I III II III 53
±0,21
±0,01
±0,01
±0,005
±0,013
±0,012
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Anjonski detedženti Indeks ugljovodonika Metali Gvožđe Mangan Nikl Cink Kadmijum Hrom, ukupan Bakar Olovo Živa VOC Hloroform 1.1.1‐trihloretan (1.1.1‐
TCE) 1.2‐dihloretan (1.2‐DCE) Benzen Trihloretilen BDHM Toluol DBHM Tetrahloroetilen Hlorbenzen Etilbenzen m+p‐ksilen o‐ksilen Bromoform 1,2‐dihlorobenzen 1,4‐dihlorobenzen Vinilhlorid Pesticidi alfa‐HCH beta‐HCH gama‐HCH (lindan) delta‐HCH Heptahlor Heptahlorepoksid Aldrin Dieldrin Endrin Endrinaldehid Endosulfansulfat Jed. mere Oznaka metode Merna nesigurnost
µg/l
Izmerena vrednost <0,06 <0,40 0,62 228 19,1 0,048 0,55 1,86 39,9 4,39 <0,16 <0,32 mg/l mg/l SRPS EN 903:2009 ISO 9377‐2:2000(E) ±0,06 ±41
±2,3
±0,004
±0,05
±0,37
±7,6
±0,61
I I III II I I I µg/l
<0,052 µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
<0,049 <0,073 <0,121 <0,096 <0,211 <0,096 <0,102 <0,124 <0,13 <0,156 <0,206 <0,144 <0,229 <0,263 <0,1 < 2,00 < 2,00 <1,30 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 6,25 < 2,50 < 2,50 < 0,70 < 1,00 mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 EPA 7010 H1.004 H1.001 ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l SM 6630 54
klasa** Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Endosulfan I Endosulfan II 4,4´‐DDT 4,4´‐DDD 4,4´‐DDE PAH Jed. mere ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l Oznaka metode Izmerena vrednost <1,00 < 1,00 < 2,00 < 0,80 < 1,90 31,8 <1,80 <2,07 14,8 36,7 4,08 9,48 14 <3,83 <4,10 Merna nesigurnost
±9 ±4,6 ±11 ±1,1 ±2,8 ±4 Naftalen Acenaftilen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Piren SM 6440 Benzo(a)antracen Krizen Benzo(b)fluoranten+ <4,95 Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren ng/l <15,0 Benzo(g,h,i)perilen ng/l <15,0 Dibenzo(a,h)antracen+ ng/l <15,0 Indeno(1,2,3‐cd)piren *Parametar/metoda nije u obimu akreditacije ** Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/2011) 55
klasa** Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Vrsta uzorka: suspendovani nanos Tip uzorka: trenutni Lokacija uzimanja uzoraka: nizvodno od bagera (100m) Koordinate lokacije uzorkovanja: N 45°27.311´ Procedura uzorkovanja: SRPS ISO 5667‐12:2005 Postupak uzorkovanja: ručno Datum i vreme uzorkovanja: 18.12.2013. Datum prijema uzorka u laboratoriju: 18.12.2013. Identifikaciona oznaka uzorka: 682/2013 Datum obavljanja ispitivanja: 18‐27.12.2013. Ispitivani parametar Jed. mere gubitak žarenjem % granulometrija (čestice % <2µm) granulometrija (čestice % 2‐63 µm)* sadržaj peska (frakcija % 0,02‐0,2 µm)* Ukupan azot mgN/kg organski + amonijačni mgN/kg azot* nitratni + nitritni azot* mgN/kg Ukupan fosfor* mgP/kg Mineralna ulja* mg/kg Metali Nikl mg/kg Cink mg/kg Kadmijum* mg/kg Hrom, ukupan* mg/kg Bakar* mg/kg Olovo mg/kg Arsen* mg/kg Živa* mg/kg Pesticidi* alfa‐HCH µg/kg
beta‐HCH µg/kg
gama‐HCH (lindan) µg/kg
delta‐HCH µg/kg
E 19°48.573´ Oznaka metode SRPS EN 12879:2007 Izmerena vrednost 15 Korigovana vrednost Klasifika‐
cija ISO 11277:2009 40,8 2 31,3 SRPS ISO 11261:2005 3109 2530 579 1418 <50 24,1 109 0,39 44,7 27,7 5,14 40,8 < 8,0 < 2,00 < 2,00 <1,30 < 1,00 16,6 78,3 0,31 34 20,6 4,13 31,7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 EPA 7010 EPA 7000b EPA 7000b EPA 7000b EPA 7000b EPA 7010 EPA 7010 H1.005 H1.008 (GC/µECD) 56
Usluga analize i monitoringa vodnih tela i evaluacija projektnih aktivnosti
Izveštaj nakon druge faze (za vreme izmuljivanja)
Ispitivani parametar Heptahlor Heptahlorepoksid Aldrin Dieldrin Endrin Endrinaldehid Endosulfansulfat Endosulfan I Endosulfan II 4,4´‐DDT 4,4´‐DDD 4,4´‐DDE PAH* Jed. mere Oznaka metode µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
Izmerena vrednost < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 2,50 < 2,50 < 0,70 < 1,00 <1,00 < 1,00 < 2,00 < 0,80 < 1,90 <2,58 <2,67 <1,55 <4,25 <9,26 <4,31 <9,80 <9,92 <9,88 <11,1 Korigovana vrednost Naftalen Acenaftilen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Piren H1.009 (GC/MSD) Benzo(a)antracen Krizen Benzo(b)fluoranten+ µg/kg
<9,23 Benzo(k)fluoranten Benzo(a)piren µg/kg
<11,1 Benzo(g,h,i)perilen µg/kg
<10,5 Dibenzo(a,h)antracen+ µg/kg
<11,9 Indeno(1,2,3‐cd)piren PCB (suma)* µg/kg
H1.008 (GC/µECD) <3,85 *Parametar/metoda nije u obimu akreditacije ** Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/2011) 57
Klasifika‐
cija 0 0 
Download

IZVEŠTAJ NAKON DRUGE FAZE (ZA VREME IZMULJIVANJA)