Srpski
Mašina za pranje posuđa
Uputstvo za upotrebu
DW-EB4516
04-001 11
1)
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 1
2)
Deponovanje otpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3)
Uputstva za rukovanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Upravljačka ploča. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Karakteristike mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4)
Prvo korišćenje mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A Omekšivač vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B Punjene posude za sol . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C Tečnost za ispiranje
ISPIRANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Regulacija potrošnje sredstva za ispiranje . 5
D Korišćenje deterdženta . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5)
Raspoređivanje posuđa . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kako pravilno rasporediti posuđe u korpe . . . . 8
Uklanjanje posuđa iz korpa . . . . . . . . . . . . . . . 8
Punjenje gornje korpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Podešavanje pozicije gornje korpe . . . . . . . . . 8
Punjenje donje korpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Preklopivi držači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upozorenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Preporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Na kraju ciklusa pranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6)
Početak rada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tablica programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uključenje mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Promena programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7)
Održavanje i čišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sisitem filtriranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Čišćenje raspršivača vode (mlaznica) . . . . . . . 12
Čišćenje vrata mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8)
Uputstva za instalaciju mašine. . . . . . . . . . . 13
Napajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ugradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Puštanje mašine u rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9)
Pre pozivanja servisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pročitajte ova uputstva
Uputstva sadrže poglavlja Bezbednosne mere, Korišćenje,
Ugrađivanje, Uklanjanje kvarova itd. Pažljivo ih pročitajte pre
korišćenja perilice jer to će Vam pomoći u pravillnom korišćenju i
održavanju.
Pre pozivanja servisa
Poglavlje o uklanjanju manjih kvarova pomoći će Vam da sami
rešite neke uobičajene probleme, bez potrebe za pozivanjem
stručnog tehničkog osoblja.
Deklaracija o usaglašenosti
Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Pravilnikom o
elektroničkoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih
granica napona i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Republike Srbije.
Dodatne informacije i Deklaraciju o usaglašenosti možete pronaći na
internet stranici: www.quadro.rs
NAPOMENA:
Proizvođač zadržava pravo izmene na proizvodu bez
prethodne obavesti, shodno politici stalnog razvoja
proizvoda.
10) Tehničke karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
PROČITAJTE PRE UPOTREBE
UPOZORENJE!
PRILIKOM KORIŠĆENJA MAŠINE SLEDITE OSNOVNE
MERE BEZBEDNOSTI:
Prijateljski odnos prema životnoj sredini
Prema EU Direktivi: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane kante za otpatke, skrećemo pažnju da
taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni kućni otpad.
Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i reciklovanjem proizvoda, sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko
zdravlje i okolinu, koji mogu da nastanu zbog neadekvatnog deponovanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o
recikliranju i deponovanju ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vaš lokalni centar za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu
prodavaonicu gde ste kupili proizvod.
Stari i istrošeni uređaj ne sme da se baca sa ostalim kućnim đubretom. Ovaj proizvod treba da se odbaci u posebno namenjena i
pripremljena reciklažna dvorišta ili mesta za sakupljanje opasnog i električnog i elektronskog otpada.
Svi delovi mašine za pranje posuđa mogu da se recikliraju. Plastični delovi označeni su u skladu sa standardnim
međunarodnim skraćenicama:
PE - oznaka za polietilen (pakovanje)
PS - oznaka za polistiren (pakovanje)
POM - oznaka za polimetilen (plastični materijali)
PP - oznaka za polipropilen (filter za so)
ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene (kontrolna ploča)
UZEMLJENJE
Mašina mora da bude uzemljena. Kod nekih kvarova uzemljenje smanjuje opasnost udara el. struje. Mašina je isporučena
sa utikačem koji ima uzemljenje i priključuje se u odgovarajuću el. utičnicu prema propisima.
UPOZORENJE!
Nepropisno spajanje uređaja na el. mrežu bez uzemljenja može da dovede do strujnog udara. Ako postoje neke nejasnoće
vezane za uzemljenje, pozovite električara ili servisera. Ne prepravljajte strujni utikač. Ako ne odgovara u el. utičnicu neka je
zameni električar.
UPOZORENJE!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne sedite i ne stojte na vrata ili na korpe mašine za pranje posuđa.
Ne dodirujte vruće delove za vreme ili ubrzo nakon korišćenja mašine.
Ne perite predmete od plastike ukoliko proizvođač nije naznačio da je preporučljivo pranje u mašini.
Koristite deterdžente i tečnosti za ispiranje namenjene mašinama za posuđe. Nikako ne koristite sapun, sredstva za pranje
veša ili ruku u Vašoj mašini. Deterdžent držite izvan dohvata dece.
Pazite da deca ne dođu u dodir sa deterdžentom ili tečnošću za ispranje.
Opasno je ostavljati vrata mašine u otvorenom položaju.
Kabl za priključak el. struje ne sme da bude presavijen ili prignječen.
Uređaj nije namenjen da njime rukuju deca.
Deterdženti su izutetno lužnati te su opasni ukoliko se progutaju. Izbegavajte dodir deterdženta sa kožom i očima.
Vrata mašine otvarajte oprezno jer dok je u radu može doći do izlevanja vode.
Ne stavljajte teške predmete na otvorena vrata mašine.
Prilikom stavljanja predmeta i posuđa u mašinu:
1). Rasporedite oštre predmete tako da ne mogu oštetiti vrata.
2). Rasporedite oštre noževe sa držačem prema gore kako bi sprečili ozlede.
Nastojte rasporediti posuđe tako da plastični predmeti ne dodiruju vruće delove mašine.
Ukoliko se ošteti kabl za napajanje zamenu treba izvesti ovlašćeni serviser ili osoba koja je za to kvalifikovana kako bi se
izbegao rizik strujnog udara.
Odložite ambalažu prema propisu.
Koristite mašinu samo u svrhu kojoj služi.
Uklonite vrata odeljka za pranje kada odlažete staru mašinu za pranje posuđa.
Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa uređajem.
Proverite da li je pretinac za deterdžent prazan nakon završetka pranja.
Mašina je namenjena za praje maksimalno 12 setova posuđa.
Maksimalni pritisak vode sme da bude 1MPa.
Minimalni pritisak vode sme da bude 0,04MPa.
PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE BEZBEDNOSNIH INFORMACIJA
1
Sačuvajte ova uputstva
VAŽNO!
Za postizanje optimalnog rada Vaše mašine pročitajte uputstva pre prve upotrebe.
Kontrolna ploča
2 3 4
5 8
7
6
Indikator programa: Kada odaberete program pranja uključiće se odgovarajuće svetlo.
2
Upozoravajuća lampica za sol i ispiranje: Uključiće se kada trebaju da se dopune odeljci za omekšivač ili za
za posude. (Samo određeni modeli).
3
4
Taster za uključenja posebnog programa pranja tabletom.
5
6
5
7
6
8
7
Ekran: Prikaz odgođenog vremena i poruke grešaka (Error codes).
Taster za odgođeno vreme početka: Možete da programirate vreme i odgoditi početak pranja na 24 sata.
Pritisnite taster jednom i odgodit ćete vreme za 1 sat, zatim 2 puta i odgodit ćete za 2 sata itd. Možete da vidite
programirano vreme na ekranu.
Lampica indikatora pranja: Prikaz tipa programa pranja.
Programski taster: Odabir jedan od 6 programa.
Funkcija pola punjenja: Pritisnite taster za odabir funkcije punjenja. (Ako je opcija uključena, donja mlaznica
neće da se uključi. Posuđe treba složiti samo u gornju košaru).
Delovi Perilice
7
1
2
3
8
4
5
9
11
12
10
6
on
Of f
1
2
3
Gornja korpa
Mlaznice
Donja korpa
4
5
6
7
8
9
Omekšivač vode
Glavni filter
Posuda za deterdžent
2
Pregrada za čaše
Pribor za jelo
Grubi filter
10
11
12
Sredstvo za ispiranje
Odvod vode
Dovod vode
PRVO KORIŠĆENJE MAŠINE
Pre prvog korišćenja....
A
B
C
D
Podesite tvrdinu vode korišćenjem regeneracijske soli
Uspite 1/2 litre vode u odeljak za so, a zatim dodajte regeneracijsku sol.
Napunite odeljak sredstva za ispiranje
Napunite odeljak za detedžent
A. Omekšivanje vode
Omekšivanje vode treba ručno podesiti, okretanjem plastičnog šarafa u obliku strelice. Zavisno od područja, voda sadrži
različite količine vapnenca i mineralnih soli koje ostaju na posuđu ostavljajući mrlje i bele tragove. Ova mašina za posuđe ima
ugrađeni sistem za čišćenje kamenca u vodi korišćenjem posebnih regeneracijskih soli koje omekšavaju vodu za pranje.
Podešavanje potrošnje soli
Zavisno od tvrdoće vode možete podesiti potrošnju soli na sledeći način:
1. Odvrnite poklopac posude za so.
2. Na posudi se nalazi prsten sa strelicom (slika). Ukoliko je potrebno
okrenite prsten u smeru od oznake "-" prema "+" zavisno od tvrdoći
vode. Što je vaša voda tvrđa, potrebno je strelicu okrenuti više
prema oznaci "+". Preporučljivo je da se regulacija potrošnje soli
prilagodi prema tablici:
TVRDOĆA VODE
dH
fH
Clark
mmol/l
Položaj
Potro šnja soli
(gra m/cikl us)
Trajan je
(ciklus/ 1.2kgs)
0~8
0~1 4
0~1 0
0~1.4
/
0
8~2 2
14~39
10~28
1.4~3.9
Položaj prema -
20
50
22~45
39~ 80
28~ 56
3.9~8
Sredina (Mid)
40
25
Položaj prema +
60
16
>45
>80
>56
>8
/
Napomena: 1 ° dH=1.25 ° Clark=1.78 ° fH=0.178mmol/l
° dH :Nemački standard
° fH : Francuski standard
° Clark: Britanski standard
Za informaciju o tvrdoći vode kontaktirajte svog lokalnog dobavljača vode.
NAPOMENA: Ukoliko Vaš model mašine nema omekšivač vode preskočite ovo poglavlje.
B. Punjenje odeljka za so
Uvek koristite so namenjenu za upotrebu u mašinama za posuđe.
Odeljak za so nalazi se ispod donje korpe i puni se na sledeći način:
Upozorenje!
Preporučujemo korišćenje soli specijalno namenjenih za mašine posuđa! Ostale vrste koje nisu specijalno proizvedene za
mašine mogu da oštete omekšivač vode. Kvarovi na mašini izazvani korišćenjem neprimerenih sredstava za pranje, ispiranje ili
omekšavanje vode ne podležu garanciji!
Preporučujemo da odeljak za so punite neposredno pre upotrebe mašine. Na taj način izbegavate mogućnost zadržavanja
zrna soli na dnu vaše mašine koja bi u protivnom mogla izazvati koroziju. Višak soli koji je slučajno prosipan izvan posude za
sol obavezno uklonite!
Nakon završetka prvog ciklusa pranja, svetla indikatora na kontrolnoj ploči će se ugasiti.
3
Open
A
B
C
D
E
Izvadite donju korpu, odvrnite i skinite poklopac posude za so.
Ukoliko popunjavate posudu prvi put, napunite je 2/3 vodom (oko 0,5l).
Ubacite levak (priložen uz mašinu) u otvor i usipajte oko 1,2 kg soli. Normalno je da manja količina vode izlazi iz posude
za so.
Pažljivo vratite i zavrnite poklopac.
Nakon što napunite odeljak za so, svetlo upozorenja za nedostatak soli biće isključeno otprilike 2-6 dana.
NAPOMENA:
Posuda za so se treba nadopuniti ukoliko zaseti upozorenje nedostatka soli. Moguće je da indikator
sveti i nakon nadopunjavanja, dok se so potpuno ne otopi.
Ukoliko je došlo do izlevanja vode iz posude za so, može se desiti da će se aktivirati sistem zaštite od
preljevanja u mašini koji će izbaciti višak vode.
Ukoliko prilikom punjenja soli dođe do prosipanja soli izvan posude (u prostor mašine), obavezno očistite
zrnca soli. Slana voda unutar prostora mašine pospešuje elektrokoroziju koja može da ošteti vaše posuđe
ili unutrašnjost mašine.
C. Punjenje odeljka sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje
Sredstvo za ispiranje se koristi za uklanjanje kapljica vode i mrlje od kamenca koje mogu da se formiraju na vašem posuđu
prilikom sušenja. Protivno uvrenjima ono se ne koristi samo da bi dalo sjaj vašem posuđu, nego da bi pospešilo i sam proces
sušenja.
Upozorenje!
Preporučujemo korišćenje sredstava za ispiranje specijalno namenjenih za mašine posuđa! Ostala sredstva koja nisu
specijalno proizvedena za mašine mogu izazvati oštećenje uređaja (npr. tečni detedženti...).
Kada nadopuniti posudu tečnosti za ispiranje
Iako indikator na kontrolnoj ploči ne pokazuje da je potrebno nadopuniti tečnost za ispiranje, možete da proverite količinu
tečnosti na samoj posudici. Crna tačka na posudici sredstva za ispiranje označava količinu tečnosti u posudici. Kako količina
postaje manja, veličina tačkice se smanjuje.
Kako se smanjuje količina tečnosti za ispiranje, tačka se menja kao na ilustraciji.
Puno
3 / 4 puno
1 / 2 puno
1 / 4 puno - potrebno nadopuniti.
Prazno
4
Indikator sredstva za ispiranje
Odeljak sredstva za ispiranje
1.
2.
3.
Za otvaranje posude okrenite poklopac do leve strelice i podignite ga.
Napunite posudu tečnosti za ispiranje pazeći pri tome da je ne prepunite.
Vratite poklopac i okrenite ga do desne strelice.
Tečnost za ispiranje automatski se uleva u mašinu za vreme ciklusa ispiranja, te pomaže da se posuđe brže suši i sprečava
stvaranje mrlja.
Mašina koristi tečno sredstvo za ispiranje. Posuda za sredstvo za ispiranje nalazi se sa unutrašnje strane vrata mašine, odmah
do posude za deterdžent.
Posuda tečnosti za ispiranje nalazi se unutar vrata pored posude za deterdžent. U posudu stane otprilike 140 ml tečnosti.
Ukoliko se prepuni posudica tečnosti za ispiranje, višak uklonite vlažnom krpom.
Ne zaboravite da vratiti poklopac posude.
Ukoliko je voda mekana, moguće je da nije potrebno koristiti tečnost za ispiranje.
Regulacija potrošnje tečnosti za ispiranje
Regulator potrošnje sredstva za ispiranje ima 6 različitih nivoa
potrošnje. Potrebna količina sredstva za ispiranje oslobađa se
prilikom završnog ispiranja. Kao i kod deterdženta, potrebna količina
tečnosti za ispiranje zavisi od tvrdoće vode koju koristite. Previše
tečnosti za ispiranje izaziva pojavu "trakica" na posuđu. Ukoliko je
voda koju koristite mekana, moguće je da nije potrebno koristiti
tečnost za ispiranje.
Podešavanjee potrošnje
tečnosti za ispiranje
Počnite sa stupnjem "2” i povećavajte dok ne dođete do optimalnog
rezultata. Preporuka je stupanj "4".
D. Sredstva za pranje - deterdženti
Sredstva za pranje sa hemijskim sastojcima neophodni su za pranje posuđa u mašinama. Preporučujemo da koristite sredstva
za pranje koja su specijalno proizvedena za pranje u mašini posuđa i koja su preporučena od strane proizvođača mašina
posuđa. Deterdženti mogu da budu u tečnom stanju, kao prašak i kao tablete.
Koncentrisana sredstva za pranje
Bazirana na hemijskim sastojcima, mogu da se podele na 2 osnovne grupe:
• konvencionalni, alkalni deterdženti sa oštrim komponentama
• manje alkalni koncentrisani deterdženti sa prirodnim enzimima
Korišćenjem “normalnih” programa pranja u kombinaciji sa koncentrisanim deterdžentima smanjujete onečišćenje, a i dobri su
za vaše posuđe; takvi programi pranja posebno su prilagođeni prljavštini - rastvaranjem enzima koncentrisanih deterdženata.
Iz tog razloga “normalni” programi pranja kod kojih koristite koncentrisane deterdžente možete postići kvalitetnije rezultate
pranja, koje bi inače postigli samo korišćenjem “intenzivnih” programa pranja.
Sredstva za pranje u obliku tableta
Deterdženti u obliku tableta različitih proizvođača rastvaraju se različitom brzinom. Iz tog razloga neka sredstva za pranje u
obliku tableta ne mogu dati kvalitetne rezultate pranja tekom kratkih programa. Preporučujemo da tablete koristite isključivo
kada koristite duže programe pranja kako bi postigli željeni rezultat.
5
Odeljak sredstva za pranje
NIJE POTREBNO DODAVATI VIŠE DETERDŽENTA ZA UKLANJANJE MRLJA SA POSUĐA, JER MAŠINA IMA SISTEM ZA
OMEKŠAVANJE VODE.
Potrebno je da napunite posudicu pre početka pranja prema "Tablici ciklusa pranja". Vaša mašina koristi manje deterdženta i
tečnost za ispiranje od uobičajenih mašina. Uglavnom, za normalno pranje je dovoljna kašika deterdženta. Prljavije posuđe
zahteva više deterdženta. Deterdžent uvek dodajte pre uključenja procesa pranja jer u suprotnom deterdžent može postati
vlažan i rastopljen.
Odeljak sredstva za pranje
1
2
Detergent u prašku
Detergent tableta
Push latch to open
Napomene:
1.
2.
Ukoliko je poklopac zatvoren: pritisnite taster za otvaranje.
Deterdžent dodajte u momentu neposredno pre pranja. Preporučujemo korišćenje sredstava za pranje koja su specijalno
proizvedena za pranje u mašini posuđa i koja su preporučena od strane proizvođača mašina posuđa.
UPOZORENJE!
Deterdžent za posuđe je agresivan, držite ga dalje od dohvata dece.
Pravilna upotreba deterdženata
Koristite samo deterdžent koji je namenjen mašinama za pranje posuđa. Deterdžent čuvajte na suvom mestu. Deterdžent
stavljajte u posudicu neposredno pre pranja.
Punjenje mašine deterdžentom
Napunite odeljak za deterdžent, uz pomoć oznaka za količinu kao
što je prikazano na slici:
A
Odeljak za deterdžent. “MIN” označava količinu od otprilike
20g deterdženta.
B
Odeljak za deterdžent u slučaju da prilikom pranja koristite i
funkciju predpranja... za otprilike 5g deterdženta.
Za pravilno korišćenje i čuvanje, sledite preporuke proizvođača
deterdženata navedene na kutiji.
Zatvorite poklopac odeljka.
Ukoliko je posuđe jako zaprljano stavite dodatnu količinu
deterdženta u odeljak za predpranje. Mašina ga koristi za vreme
programa predpranja.
NAPOMENA:
Na stranici 10 ovih uputstava ćete pronaći instrukcije o preporučenoj količini korišćenja deterdženta u zavisnosti od
odabranim programima pranja.
Zavisno od količini korišćene soli za omekšavanje vode kao i tvrdoći vode koju koristite moguća su i odstupanja od
navedenog.
6
Deterdženti
Postoje tri različite vrste deterdženata:
1. Sa fosfatima i hlorom
2. Sa fosfatima, bez hlora
3. Bez fosfata i bez hlora
Obično u praškaste deterdžente nisu dodani omekšivači za vodu. U tom slučaju preporučujemo da napunite odeljak za sol,
čak i kada tvrdoća vode iznosi 6dH. Ukoliko koristite deterdžente bez fosfata, a voda koju koristite je tvrda, moguća je pojava
bjelih mrlja na posuđu. U tom slučaju dodajte više deterdženta kako bi postigli bolje rezultate. Detedženti bez hlora ne
izbeljivaju posuđe. Može da se dogodi da jako zaprljano posuđe neće biti dobro oprano. U tom slučaju odaberite program sa
višom temperaturom pranja.
Raspoređivanje posuđa
Za optimalne rezultate pranja sledite uputstva za raspoređivanje posuđa. Osobine i izgled gornje, donje korpe i korpice pribora
za jelo, mogu da budu različiti zavisno od modela mašine.
Pre punjenja ili pražnjenja korpa obratite pažnju na sledeće:
Izvadite sve veće ostatke hrane sa posuđa. Nije potrebno da ispirete posuđe u vodi.
Postavite posuđe u korpe prema sledećim redosledom:
1. Posuđe kao što su šolje, čaše, posude i sl., uvek postavite da gledaju dnom prema dole
2. Posuđe sa otvorima u kojem se može zadržavati voda, nastojte postaviti u kosom položaju kako bi voda nesmetano
istecala.
3. Posude postavite u korpu tako da se ne mogu okretati ili padati
4. Posuđe ne sme da sprečava slobodno okretanje raspršivača za vreme ciklusa pranja.
Nije preporučljivo pranje sitnih predmeta ili delova posuđa, jer lako mogu ispasti iz korpe.
Pražnjenje korpe
Kako bi sprečili kapanje vode sa gornje police na posuđe koje se nalazi na donjoj polici, preporuka je da uvek prvo praznite
donju košaru, a zatim posuđe sa gornje korpe.
Korišćenje gornje korpe
Gornja korpa je namenjena za osetljivo i lakše posuđe kao čaše, šolje za kafu i čaj, tanjiriće, tanjire, zdelice, plitke tave (ukoliko
nisu previše prljave). Rasporedite posuđe tako da se ne pomera pod mlazom vode. Gornja korpa može da se podesi po visini
postavljanjem točkova različite veličine u prečke.
6
1
1
1. Šolje
2. Zdelice
IN
2
4
3. Zdele
4
4. Čaše
5
5. Tanjirići
3
1
1
6. Duboki tanjiri
7. Plitki tanjiri
7
Podešavanje visine gornje korpe
Preporuka je da visinu gornje korpe podesite tako da stvorite što više slobodnog prostora za veće posuđe na donjoj korpi.
Visinu gornje korpe možete da podešavate postavljanjem točkova u vodilice gornje korpe. Duži ili viši komadi posuđa (sprave
za kuvanje, dugi noževi i sl.) trebaju se postaviti horizontalno u mašinu kako ne bi sprečavali okretanje raspršivača.
Na gornjoj korpi možete da izvadite (podignete) preklopne police, ako nećete da ih koristite.
7
Korišćenje donje korpe
Preporuka je da krupnije posuđe koje je najteže oprati rasporedite na donju korpu: lonci, tave, poklopci, posude za serviranje i
zdele. Poklopce i tanjire za serviranje smestite sa strane kako bi sprečili blokadu okretanja raspršivača vode.
Lonci, posude za serviranje i sl. treba da budu postavljeni gornim delom prema dole.
Duboke lonce treba da postavite tako da je omogućeno istecanje vode.
Tanki redovi na donjoj polici mogu da se spuštaju tako da unutra mogu da stanu veće posude ili veća količina posuđa.
8
IN
7. Desertni tanjirići
9
10
8. Tanjiri za serviranje
9. Plitki tanjiri
10.Duboki tanjiri
11.Pribor za jelo
10
7
Preklopivi redovi
11
Neki redovi mogu da se preklope kako bi dobili optimalniji raspored posuđa na donjoj korpi.
8
Korpica pribora za jelo
Pribor za jelo rasporedite u korpicu sa drškama prema dole. Posebno dugačke delove pribora postaavite vodoravno.
1. Viljuške
5. Noževi
2. Kašike za supu
6. Kašike za serviranje
3. Kašike za desert
7. Sprave za kuvanje
4. Kašike za čaj
8. Viljuške za serviranje
UPOZORENJE!
Pribor za jelo ne sme da prolazi kroz dno.
8
Neprikladno za pranje u mašini
Sledeće predmete ne bi trebalo da perete u mašini:
• Bakreno, limeno ili posuđe od metala koje može da izazove elektro-hemijsku koroziju (posuđe na bazi legura bakra,
aluminiuma i drugih metala).
VAŽNO:
Obavezno proverite vaše posuđe, jer zbog elektro-korozije može da dođi do oštećenja, mrlja i korozije posuđa,
pribora ili unutrašnjih površina mašine!
• Drveni pribor za jelo i ostale drvene predmete.
• Osetlive čaše, ručno izrađeno posuđe i vazne, specijalno antikno drugo skupoceno posuđe.
Takvo posuđe nije otporno na pranje u mašini posuđa.
• Plastične posude osetljive na vruću vodu.
• Posuđe zaprljano od pepela, voska, uljnih masti ili tinte.
• Bakreno ili limeno posuđe.
• Upijajuči predmeti kao sunđeri ili krpe.
• Aluminiumski ili srebreni delovi posuđa mogu da izgube boju ili se zamute. Stakleni predmeti isto tako mogu da se zamute
nakon mnogo ciklusa pranja.
Preporuke
• Kupujte posuđe namenjeno pranju u mašini.
• Mašina posuđa ima kapacitet za pranje 12 setova posuđa. Ne stavljajte više posuđe u mašinu od preporučenog.
Oštećenja na staklenom i ostalom posuđu
Mogući razlozi:
• Osetljivo staklo ili greška pri proizvodnji
• Hemijska reakcija sa deterdžentom
• Temperatura vode i trajanje programa pranja
Preporuke:
• Koristite posuđe sa oznakom "dishwasher-proof" (otporno na pranje u mašini posuđa)
• Koristite blage deterdžente. Za dodatne informacije, kontaktirajte vašeg prodavača ili proizvođača deterdženta.
• Odaberite program pranja sa nižom temperaturom vode
• Kako bi sprečili moguća oštećenja, izvadite osetljive staklene predmete odmah po završetku ciklusa pranja.
Na kraju ciklusa pranja
Kada je progam pranja gotov oglasiće se zvučni signal u trajanju od 8 sekundi. Isključite mašinu pritiskom na taster ON/OFF.
Zatvorite dovod vode na slavini i otvorite vrata mašine. Pričekajte nekoliko momenata pre nego što do kraja otvorite vrata
mašine kako bi se temperatura unutar mašine izednačila i posuđe ohladilo. Tako sprečavate moguće oštećenje na vrućem
posuđu i staklu i postižete bolje sušenje posuđa.
9
Tablica načina pranja
Program
Kada koristiti
Intenzivno
Za najjače zaprljano posuđe,
lonce, tave i tanjire koji su
neko vreme stajali sa
ostacima hrane pri pranju.
Predpranje
Predpranje (50°C)
Pranje (65°C)
Ispiranje (55°C)
Sušenje
Za normalno zaprljano
posuđe, tanjire, stakleno
posuđe i manje zaprljane
tave.
Standardan dnevni ciklus
Predpranje(50°C)
Pranje (50°C)
Ispiranje
Ispiranje (65°C)
Sušenje
Za lakše zaprljano posuđe,
tanjire, stakleno posuđe i
manje prljave tave.
Predpranje
Pranje (55°C)
Ispiranje (65°C)
Sušenje
Kratko pranje manje
zaprljanog posuđa bez
sušenja.
Predpranje
Pranje (40°C)
Ispiranje
Ispiranje (60°C)
Sušenje
Normalno
Ekonomično
Čaše
1 sat
Ekspresno
Brzo
Za normalno zaprljano suđe,
tanjure, stakleno suđe i blaže
zaprljane tave.
Standardni dnevni ciklus
Brzo pranje za manje
zaprljano posuđe koje ne
treba sušenje.
Opis ciklusa
Pranje (65°C)
Ispiranje
Ispiranje (60°C)
Sušenje
Deterdžent
Predpranje/
Glavno pranje
Vreme
Potrošnja
pranja (min) en. (kWh)
Potrošnja Sredstvo za
vode (l)
sjaj i sušenje
4/23 g
(ili All in 1)
120
1.2
18,5
150
0.95
13
(ili All in 1)
160
0.74
12
15 g
95
0.65
13
27 g
60
0.72
10
30
0.40
10
4/23 g
(ili All in 1)
4/23g
(ili All in 1)
Pranje (40°C)
Ispiranje
ispiranje (45°C)
Sušenje
15 g
10
Zaboravili ste da dodatei neku posudu
Posudu koju ste zaboravili dodati možete staviti u bilo kojem trenutku pre nego što je otpušten deterdžent.
1.
2.
3.
4.
Malo otvorite vrata kako bi se zaustavilo pranje.
Nakon što su ručice za raspršivanje vode u potpunosti stale sa radom, možete da otvorite vrata.
Dodajte posuđe.
Zatvorite vrata, mašina će se uključiti nakon deset sekundi.
UPOZORENJE!
Ne otvarajte vrata mašine za vreme rada jer postoji opasnost da se opečete vrućom vodom.
Isključenje mašine
Svetlo indikatora pranja odabranog programa, po završetku rada ostaje da sveti.
1. Isključite mašinu pritiskom na taster za isključenje/uključenje ON/OFF.
2. Isključite dovod vode
Zbog mogućnosti pojave vruće pare, pažljivo otvorite vrata mašine. Ostavite posuđe da se ohladi (otprilike 15 minuta) pre nego
ga izvadite iz mašine. Nakon što izvadite posuđe ostavite mašinu još 5 minuta otškrinutu kako bi se u potpunosti ohladila i sva
eventualna vlaga osušila.
Vađenje posuđa iz mašine
Normalna je pojava da će posuđe koje izvadite biti mokro sa unutrašnje strane. Prvo ispraznite donju korpu, a potom gornju.
Time sprečavate kapanje gornje korpe na posuđe iz donje korpe.
Čišćenje i održavanje mašine posuđa
Sistem za filtraciju
Kako bi Vam olakšali korištenje i održavanje, odvodnu pumpu i sistem za filtraciju smo postavili na lako dostupno mesto unutar
mašine. Sisitem za filtraciju se sastoji od tri komponente: glavni filter, grubi filter i fini filter.
1. Glavni filter
Veći ostaci hrane zadržani na glavnom filteru, povratnim mlazom vode
se odvajaju od filtera i usisavaju u izlazni odvod.
2. Grubi filter
Komadići hrane, kostiju ili stakla, koji su prošli glavni filter, zaustavljaju
se na grubom filteru. Kako bi očistili grubi filter i odstranili sve
nečistoće, oprezno odvrnite osigurač filtera na njegovu vrhu. Izvadite
filter iz ležišta, odstranite nečistoće i na isti način ga vratite na svoje
mesto.
3. Fini filter
Ovaj filter zadržava i najsitnije komadiće i nečistoće i sprečava da se
oni ponovo vrate u sistem tekom ciklusa pranja.
2
1
3
Preporučujemo proveravanje filtera nakon svakog pranja.
Odvrnite grubi filter kako bi izvadili celi sisitem filtera. Očistite filtere od ostataka hrane i operite pod mlazom vode.
1
2
Okrenite grubi filter u smeru suprotnom
od skazaljke na satu. Podignite ga
Podignite glavni filter
Napomena: na isti način (sledom 3, 2, 1) vraćate filtere u mašinu.
11
3
Podginite fini filter
Set Filtera
Za optimalne rezultate pranja potrebno je čišćenje seta filtera. Filteri uklanjaju komadiće prljavštine tekom pranja i zadržavaju
ih na svojoj mrežici. Preporučljivo je da nakon svakog pranja očistite i isperete filtere pod mlazom vode.
Izvucite filtere i očistite grubi i fini filter četkicom za čišćenje. Filtere je potrebno očistiti barem jednom mesečno. Nakon
čišćenja ne zaboravite vratiti set filtera nazad u mašinu. Mašina nikako ne sme da se koristi bez filtera. Neisprano postavljanje
filtera može da smanji kvalitetu pranja i da ošteti posuđe i samu mašinu.
UPOZORENJE!
Nikada ne koristite mašinu bez filtera ili bez ispravno postavljenih filtera. Tekom čišćenja budite vrlo pažljivi kako ih ne bi
oštetili, te na taj način izazvalii i dodatno oštećenje i posuđa i mašine.
Vađenje posuđa iz mašine
Normalna je pojava da će posuđe koje izvadite biti morko sa unutrašnje strane. Prvo ispraznite donju korpu, a potom gornju.
Time sprečavate kapanje gornje korpe na posuđe iz donje korpe.
Čišćenje ručica za raspršivanje vode
Povremeno je potrebno čistiti i ručice za raspršivanje kako se ne bi začepile mlaznice. Odvrnite maticu na vrhu ručice kako bi
je izvadili. Operite ručicu u toploj vodi, a mlaznice očistite nežnom četkicom. Nakon sušenja vratite ručicu.
gornja
ODVRNI
donja
IZVADI
Održavanje mašine posuđa
Za čišćenje unutrašnjosti, kućišta i vrata mašine korisitite mekanu krpu navlaženu u neagresivnom sredstvu za čišćenj e.
Nikada ne upotrebljavajte grube ili žičane krpe, ili neke druge oštre predmete jer njima možete nepovratno da oštetite mašinu
posuđa.
Zaštita od smrzavanja
Ukoliko zimi ostavljate mašinu posuđa u hladnom prostoru, obavezno učinite sledeće:
1.
2.
3.
4.
5.
Isključite mašinu sa napajanja električnom energijom.
Zatvorite slavinu ili ventil dovoda vode u mašinu i odspojite dovodno crevo.
Ispraznite dovodno crevo od viška vode (koristite pomoćnu posudu za izlevanje vode iz creva).
Ponovo spojite dovodno crevo na slavinu.
Odstranite plastične delove sa dna mašine i mekanim sunđerom odstranite svu preostalu vodu sa dna.
Čišćenje vrata
Za čišćenje rubova vrata koristite samo mekanu vlažnu krpicu, a nikada sredstvo za
čišćenje u spreju. Ne koristite gruba sredstva za čišćenje spoljne strane mašine,
kako se ne bi oštetila površina. Neki papirnati peškiri mogu da zagrebu ili da ostave
tragove na površini mašine.
SCALE 1.000
UPOZORENJE!
Nikada ne koristite mašinu bez filtera ili bez pravilno postavljenih filtera. Tekom
čišćenja budite vrlo pažljivi kako ih ne bi oštetili, te tako izazvali i dodatno oštećenje i
posuđa i mašine.
12
Briga o mašini
Posle svakog pranja
Posle svakog pranja zatvorite dovod vode i ostavite vrata blago otvorena kako se u mašini ne bi sakupljao neugodan miris.
Izvucite utikač
Pre svakog čišćenja mašine uvek izvucite uitkač el. struje iz utičnice.
Ne koristite rastvore
Za čišćenje spoljne površine i gumenih delova mašine ne koristite rastvore i abrazivna sredstva. Koristite samo krpicu i toplu
vodu sa malo deterdženta. Za čišćenje mrlji sa površine koristite vlažnu krpicu sa malo octa ili sredstvo za čišćenje posebno
namenjeno mašinama posuđa.
Duže vreme nekorišćenja
Ukoliko mašinu nećete da koristite duže vreme, preporučljivo je da pokrenete ciklus pranja bez posuđa, isključite dovod el.
struje, zatvorite dovod vode i ostaviei vrata blago otvorena kako bi se sprečila pojava neugodnih mirisa unutar mašine.
Premeštanje mašine
Mašina sme da se pomera samo u okomitom položaju. Ukoliko je neophodno, može da se položi na zadnju stranu.
Gumeni zaptivači
Jedan od razloga zašto se pojavljuju mirisi iz mašine za posuđe je hrana koja ostaje u gumenim zaptivačima. Povremeno
čišćenje vlažnom krpom bi sprečilo ovaj problem.
Uputstva za instalaciju
Napajanje električnom strujom
Posle svakog pranja zatvorite dovod vode i ostavite vrata blago otvorena kako se u mašini ne bi sakupljao neugodan miris.
.
OPREZ!, za ličnu bezbednost
NE SAVETUJE SE KORIŠĆENJE VIŠESTRUKIH ILI PRODUŽNIH UTIČNICA.
NIKAKO NEMOJTE DA ODSPOJATE ILI REŽETE ŽICU UZEMLJENJA U KABELU ZA NAPAJANJE.
Zahtevi napajanja el. strujom
Mašina koristi napon el. struje 220 ~240 V i frekvenciju 50~60 Hz. Koristite osigurač 16A. Potrebna je strujna instalacija sa
osiguračem i bakrenim vodičima, po mogućnosti u odvojenom strujnom kolu samo za mašinu.
Priključak el. struje
Nakon što se uverite da napon i frekvencija odgovaraju zahtevima mašine, priključite utikač u el. utičnicu (pravilno uzemljenu).
Ukoliko utičnica ne odgovara za priključenje utikača, promenite je, jer se ne preporučuje upotreba ispravljača.
Pre upotrebe obezbedite propisno uzemljenje.
UPUTSTVA ZA UZEMLJENJE
Uređaj mora da bude uzemljen. Kod nekih kvarova uzemljenje smanjuje opasnost udara el. struje. Uređaj je isporučen sa utikačem
koji ima uzemljenje i priključuje se u odgovarajuću el. utičnicu shodno propisima.
Priključak na dovod vode
Priključite mašinu na dovod vode s novim i neoštećenim crevom. Nikada
nemojte da koristite rabljeno ili oštećeno crevo za dovod vode.
Pritisak vode treba da bude između 0,04MPa i 1 Mpa. Ako je pritisak niži ili viši od
naznačene vrednosti obvezno konzultujte ovlašćenog servisera.
1. Izvucite crevo za priključak vode iz ležišta na zadnjem delu mašine suđa te ga
potpuno odmotajte i ispravite tako da nema savijenih delova.
2. Pričvrstite prelazni konektor na slavinu dovoda vode 3/4”.
Uže crevo služi za dovod vode s priključka vode u mašinu.
Šire crevo služi za dovod vode iz mašine suđa na vaš ispust vode ili kanalizaciju.
Uverite se da je ispust vode uvek usmeren i dobro priključen na vaš sudoper ili
umivaonik. Isto tako u sudoperu ili umivaniku ne smeju da budu nikakvi predmeti
ili stvari koji mogu da začepe odvod vode, a dovod vode iz sudopera ili
umivaonika mora da bude otvoren.
3. Pre početka pranja potpuno otvorite vodu na ventilu ili slavini.
13
Dovod hladne vode
Dovodnu cev spojite na slavinu hladne vode. Proverite da je spoj između slavine i creva dobro i sigurno izveden.
Ukoliko slavina nije korišćena duže vreme pustite vodu da teče bez priključenja dovodne cevi, kako bi se pročistila. Ukoliko u
mašinu uđe nečistoća može da dođi do ozbiljnih oštećenja.
Dovod tople vode
Dovod vode u mašinu je moguć i priključenjem tople vode čija temperatura ne prelazi 60 o C. U tom slučaju ciklus pranja se
smanjuje za otprilike 15 minuta, uz neznatno smanjenu efikasnost pranja. Za priključenje dovoda tople vode vrede isti postupci
kao i kod hladne vode.
Poravnjavanje uređaja
Kada je mašina postavljena na mesto, okretanjem nogica potrebno ju je postaviti u
horizontalan položaj, tako da stabilno stoji na podlozi. Nastojte da mašina ne bude
sagnuta više od 2°.
Priključenje odvodnog creva
Odvodnu cev priključite na odvod (min. 4cm u prečniku) ili položite u sudoper bez oštrih savijanja cevi. Koristite za to priloženi
plastični dodatak (slika 6). Slobodni kraj cevi treba da bude na visini 400 1000 mm i ne sme da bude potopljen u vodu da bi se
sprečilo vraćanje vode u mašinu za pranje posuđa.
Pažnja: Posebni plastični držač za crevo treba da bude čvrsto pričvršćen za zid da bi se izbeglo pomeranje odvodnog creva i
oticanja vode iz creva.
Montirajte vodilicu odvodne cevi
ispod radne površine
Plastična vodilica
odvodne cevi
Prednja strana
Radna ploča
A
B
C
Odvodna cev
φ 40mm
Kako da postignete pravilno odlevanje vode
Ukoliko je priključak odvoda vode viši od 1000mm od poda, direktno odlevanje vode iz mašine neće biti moguće. Tada,
osigurajte odvod vode u posudu ili rezervoar koji su smešteni na visini manjoj od 1000mm i zatim iz posude ili rezervoara izlijte
vodu u priključak odvoda vode (sadoper ili umivaonik).
VAŽNO
Prilikom spajanja creva za odvod vode na priključak na sadoperu, proverite da je priključak na sadoperu prohodan i bez ikakvih
prepreka.
14
Napomene
Pažljivo pročitajte ova uputstva pre ugradnje.
Uputstva iz ovog priručnika će vam pomoći u povezivanju dovodnog i
odvodnog creva i mrežnog kabla i u nalaženju optimalnog mesta za mašinu
Upozorenje
Pažnja
Instalaciju cevi i električne
opreme bi trebali da urade
stručne osobe.
Opasnost od električnog udara
Isključite mrežni kabl pre instalacije
mašine za pranje posuđa.
U suprotnom može da se izazove
električni šok ili smrt.
Priprema ugradnje
Mašina za pranje posuđa bi trebala da bude ugrađena u blizini postojećeih dovodnih i
odvodnih creva i mrežnog kabla.
Jedna strana sudopera bi trebala da bude rezervisana za priključivanje odvodnog
creva mašine za pranje posuđa.
Napomena: molimo da proverite instalacijske dodatke (kukice za prednju ploču
(vrata), šarafe)
Uputstva za ugradnju
Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za ugradnju.
● Ilustracije sa dimenzijama elemenata i mesta ugradnje mašine za pranje posuđa.
Pripreme biste trebali da obavite pre pomeranja mašine za pranje posuđa na mesto
ugradnje.
1 Izaberite mesto u blizini sudopera da biste olakšali ugradnju dovodnog i odvodnog
creva (pogledajte sliku 1).
2 Ako je mašina za pranje posuđa ugrađena na uglu elementa, trebali biste da
ostavite mesta za otvaranje vrata (pogledajte sliku 2).
15
【 Slika 1 】
90 °
Dimenzije
elemenata
Manje od 5mm
između vrha
mašine za pranje
posuđa i stranica i
spoljnih vrata u
ravni sa
elementima.
90 °
820mm
600mm
Electrical, drain and
water supply line
80
entrances
100
Space between cabinet
bottom and floor
450 mm
【 Slika 2 】
Perilica
Minimalni prostor kada
su vrata otvorena.
Elementi
Vrata
perilice
Minimalni prostor 50mm
Dimenzije i ugradnja prednje ploče
1
Prednja drvena ploča mora da bude obrađena kao na slici 3
15
172.5
65
390
2 10
ep
12 de
e
l
Ho
418
680
30
Prednja ploča (vrata) bi
trebala da bude obrađena
prema dimenzijama
prikazanim na slici
449
【 Slika 3 】
179
175
(Merna jedinica: mm)
444
16
38
2 Ugradite kukicu na prednju drvenu ploču (vrata) i stavite kukicu u otvor na spoljašnjim
vratima mašine za pranje posuđa (pogledajte sliku 4a). Nakon postavljanja ploče,
pričvrstite ploču na spoljašnja vrata uz pomoć šrafova i matice (pogledajte sliku 4b).
Gornja kukica
【Slika 4a】
Ugradnja prednje ploče
St4 Pričvrstite
glavu šrafa
Donja kukica
4X18 Šraf
【 Slika 4b 】
Poklopac
Ugradnja prednje
drvene ploče
Separator za drvenu ploču
1.skinite poklopac
2.pričvrstite šraf
3.vratite poklopac
Kukica za za drvenu ploču
Spoljašnja vrata
mašine za pranje
posuđa
17
Prednja ploča
Prilagođavanje jačine zategnutosti opruge na vratima
Opruge na vratima su zategnute u fabrici na odgovarajuću jačinu za spoljašnja vrata. Ako
su prednja drvana vrata instalirana, moraćete da prilagodite jačinu zategnutosti opruge.
Okrećite šraf za prilagođavanje da biste zategnuli ili otpustili čelični kabl. (pogledajte sliku
5).
Jačina zategnutosti opruge je
pravilno podešena ako vrata ostaju
u horizontalnom položaju kada su
vrata potpuno otvorena, a ipak se
zatvaraju kada ih lagano dodirnete.
【 Slika 5 】
Prilagođavanje
jačine zategnutosti
opruge na vratima
18
Koraci za ugradnju mašine za pranje posuđa
1
Ugradite vrata elementa na vanjska vrata mašine za pranje posuđa koristeći za to
predviđene nosače. Pogledajte sliku da biste videli gde trebate da postavite nosače.
2 Prilagodite jačinu zategnutosti opruge vrata uz pomoć inbus ključa okrećući u smeru
kazaljke na satu kako biste zategli levu i desnu oprugu. U suprotnom može da dođe do
oštećenja na vašoj mašini za pranje posuđa (slika 2).
3 Povežite dovodno crevo na dovod hladne vode.
4 Povežite odvodno crevo. Pogledajte sliku 6.
5 Priključite mrežni kabl.
6 Postavite nogice mašine za pranje posuđa u plastične vodilice. (Slika 4.)
7 Zalepite kondenzacijsku samolepljivu zaštitnu traku s donje strane radne ploče sledeći
uputstva na zadnjoj strani trake.
8 Postavite mašinu za pranje posuđa na odgovarajuće mesto.
9 Izravnajte položaj mašine za pranje posuđa. Zadnje nogice mogu da se prilagode sa
prednje strane mašine okretanjem šrafova na levoj i desnoj strani elementa (slika 6a).
Za podešavanje prednjih nogica naglo ih okrenite dok mašina za pranje posuđa nije
stabilna (slika 6b).
10 Mašina za pranje posuđa treba biti sigurno postavljena. Dva s načina za to:
A.
Obična radna ploča- pričvrstite je na radnu ploču uz pomoć dva šrafa za drvo
osiguravajući da težina mašine ne pritišće ploču.(Slika 7).
B.
Mramorna ili granitna radna ploča- pričvrstite nosač za stranu mašine i
pričvrstite mašinu za kućište elementa. Stavite gumenu kapicu na šraf. (Slika 8).
2
7
5
SCREW
CONE GEAR
6A
6B
6
RUBBER
COVER
8
SCREW
【 Slika 7 】
19
Mašina za pranje posuđa treba da bude na ravnoj površini da bi se korpice ispravno
izvlačile i da bi što bolje radila.
1 Postavite libelu na vrata i na vodilice donje korpice kao što je prikazano na slici 1
kako biste proverili je li mašina na ravnom.
2 Lako ćete poravnati mašinu pojedinačnim podešavanjem nogica sa prednje strane
mašine.
2.1.Pogledajte napomenu A na slici 2 za podešavanje zadnjih nogica, okrećite šraf u
smeru kazaljki na satu kako biste spustili zadnje nogice dok ne dođete do
odgovarajuće visine.
2.2.Pogledajte napomenu B na slici 2 za podešavanje prednjih nogica kako biste
došli do odgovarajuće visine.
3 Prilikom poravnavanja mašine za pranje posuđa, pazite da se mašina ne prevrne.
【 Slika 8 】
Podešavanje ravni mašine
pomoću nivelirajućih nožica
Provera ravni
napred nazad
Provera ravni
levo-desno
Puštanje mašine za pranje posuđa u rad
Puštanje mašine za pranje posuđa u rad
1
2
3
4
5
6
7
Je li mašina na ravnoj površini i pričvršćena.
Je li dovodna slavina otvorena.
Da li se pojavilo curenje na priključcima.
Jesu li žice čvrsto priključene.
Je li uključena struja.
Da dovodna i odvodna creva nisu priklještena i li zapletena.
Jesu li svi dokumenti i ambalaža izvađeni iz mašine.
Pažnja
Nakon ugradnje, molimo da ova uputstva stavite na sigurno mesto.
Sadržaj ovog priručnika je vrlo koristan korisnicima koji možda nisu
upoznati sa radom uređaja.
20
Pre pozivanja servisa . . .
Uklanjanje manjih kvarova
Ukoliko mašina ne radi pravilno, pre pozivanja servisa proverite sledeće:
Kvar
Mogući uzrok
Šta uraditi
Mašina uopšte ne
radi
Strujni osigurač
Zamenite osigurač. Odspojite ostale el. uređaje na
istom strujnom kolu sa mašinom.
Napajanje el. strujom
nije uključeno
Proverite da li je napajanje uključeno i jesu li vrata
mašine dobro zatvorena. Proverite utikač i utičnicu.
Slab pritisak vode
Proverite da li je dovod vode ispravno priključen.
Odvodna pumpa ne
prestaje sa radom
Prepunjenost vodom
Sistem je podešen tako da se kod prepunjenosti
vodom zaustavlja dovod i uključuje odvodna
pumpa.
Zvuci
Neki zvuci su normalna
pojava
Otvaranje posudice deterdženta.
Posuđe nije dobro
postavljeno u korpe
Proverite raspored posuđa u korpama.
Zvuk motora
Mašina se ne koristi pravilno. Uključite mašinu barem
jednom sedmično.
Neprikladan deterdžent
Koristite samo deterdžent namenjen mašinama posuđa.
Ukoliko se u mašini nakon pranja pojavi
sapunica, otvorite mašinu da sapunica ishlapi.
Isturena tečnost za
ispiranje
Počistite višak tečnosti za ispiranje.
Prljava unutrašnjost
Deterdžent sa dodatkom
boje
Koristite deterdžent bez dodatka boje.
Posuđe nije suvo
Posudica tečnosti za
ispiranje prazna
Nadopunite posudicu tečnosti za ispiranje.
Posuđe samo
delomično čisto
Neodgovarajući program
Odaberite jači program pranja.
Posuđe nije dobro
raspoređeno
Pazite da veće posuđe nije onemogućilo otvaranje
posudice deterdženta ili okretanje ručica raspršivača.
Sapunica
Mrlje na čašama
i staklenom posuđu
1 Izuzetno tvrda voda
2 Manja temperatura
pranja
3 Prepunjena
perilica
4 Loš raspored
5 Vlažan ili odstajao
deterdžent
6 Nema tečnosti
za ispiranje
7 Neodgovarajuća
količina deterdženta
21
Ukljanjanje mrlji na staklenom posuđu:
1 Izvadite metalno posuđe iz mašine.
2 Nemojte stavljati deterdžent.
3 Odaberite najdulji ciklus pranja.
4 Uključite mašinu u rad 18 - 22 minute kada počinje
glavni ciklus pranja.
5 Otvorite vrata i uspite dve šolje sirćeta na dno
mašine.
6 Zatvorite vrata kako bi mašina završila ciklus
pranja. Umesto sirćeta možete da koristite 1/4 šolje
(60 ml) kristalića limunske kiseline.
Kvar
Mogući uzrok
Zamagljenje na
staklu
Za pranje stakla, upotrebljavajte manje deterdženta i
Kombinacija mekane
vode i previše deterdženta kraće cikluse (programe) pranja.
Žute ili smeđe naslage Mrlje od kafe ili čaja
unutar mašine
Bele naslage
unutar mašine
Šta uraditi
Ručno odstranite mrlje mekanom krpom namočenom u
rastvoru pola šolje sirćeta i 3 šolje tople vode.
PAŽNJA
Uvek pričekajte najmanje 20 minuta od zadnjeg ciklusa
pranja kako bi se ohladila unutrašnjost mašine.
Naslage hrđe u vodi
Kontaktirajte servise koji ugrađuju specijalne filtere
Minerali iz tvrde vode
Kako bi uklonili naslage, koristite vlažnu krpu namočenu
rastvorom deterdženta za mašinu posuđa. Obavezno
nosite zaštitne rukavice. Nemojte da koristite
deterdžente koji nisu namenjeni za mašine posuđa jer
ovi mogu da izazovi veliku penu za vreme pranja.
Poklopac posude za
deterdžent ne može
da se zatvori
Bravica vrata je zaglavljena Okrenite bravicu na poziciju otvoreno i pokušajte
i nije u poziciji "zatvoreno" ponovno zatvoriti poklopac.
Deterdžent ostaje u
posudi za deterdžent
Posuđe blokira otvaranje
vrata posude za
deterdžent
Postavite posuđe u korpu tako da se ne blokira
otvaranje vratašca za deterdžent
Para i isparavanje
Ovo je normalna
pojava
Nešto pare može izaći u prostor ispod vrata za vreme
procesa sušenja
Crne ili sive mrlje na
posuđu
Aluminiumski pribor bio je
postavljen iznad posuđa
Uklonite mrlje laganim abrazivnim sredstvom
Ostaje nešto vode na
dnu mašine
Ovo je normalna
pojava
Ostajanje manje količine čiste vode oko izlaznog
slivnika je normalna pojava i omogučuje vlaženje brtvi i
bolje brtvljenje.
Iz mašine kapi voda
Posuda deterdženta i
sredstva za ispiranje je
prepunjena
Budite oprezni i nemojte da prepunite posudu za
deterdžent ili sredstva za ispiranje. To može izazvati
pojavu pene zbog koje dolazi do kapanje ili curenje
pene i vode iz mašine.
Mašina nije postavljena
vodoravno
Podesite nivelirajuće nogice na mašini
Kodovi grešaka
Kod
Značenje
Mogući uzrok
E1
Nema ulaza vode
Slavina nije otvorena
E3
Duže vreme grejanja vode i
temperatura vode nije dosegnuta
Kvar na senzoru temperature
ili grejaćeg elementa
E4
Izlevanje vode u mašini
Previše vode u mašini
E6
Greška na senzoru temperature
Kratki spoj ili prekid rada senzora
E7
Greška na senzoru temperature
Otvoreni spoj ili prekid rada senzora
22
www.quadro-electronics.com
Download

null