T
POZITIVNA
DISCIPLINA
Šta je to i kako je provoditi
prof. dr. Joan E. Durrant
Save the Children se bori za prava djece. Svojim djelovanjem, u živote djece širom svijeta
unosimo neposredna i trajna poboljšanja.
Save the Children radi za:
• Svijet koji poštuje i cijeni svako dijete
• Svijet koji sluša djecu i u!i
• Svijet u kojem sva djeca imaju nadu i šansu
Naslov: Pozitivna disciplina: Šta je to i kako je provoditi
ISBN: 978-974-7522-68-6
© Save the Children Sweden Southeast Asia and the Pacific, 2007
Voditelj projekta: Dominique Pierre Plateau
Autorica: prof. dr. Joan E. Durrant
Oprema korica i produkcija:
Keen Media (Thailand) Co. Ltd.,
22nd Floor Ocean Tower II, 75/40 Sukhumvit 19
Bangkok 10110, Thailand
Primjerci ove publikacije mogu se dobiti od:
Save the Children Sweden
Regionalnog ureda za Jugoisto!nu Aziju i Pacifik
14. sprat, Maneeya Center, South Building
518/5 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +662 684 1046/7 Fax: +662 684 1048
Email: [email protected]
Website: http://seap.savethechildren.se
Prijevod ove knjige omogu"io je i finansirao Save the Children Norway.
Prijevod: Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u BiH
PREDGOVOR
Ovaj priru!nik predstavlja odgovor na Svjetski izvještaj o
nasilju nad djecom za 2006. godinu, globalno istraživanje
nad djecom koje su provele Ujedinjene nacije.
Istraživanjem je ustanovljeno da se zlostavljanje dešava u
porodi!nim domovima djece u svim zemljama svijeta – i da
se !esto zasniva na odavno ukorijenjenim praksama u
kulturi, kao i na nedostatku svijesti o ljudskim pravima
djece.
U Svjetskom izvještaju o nasilju nad djecom date su
preporuke za smanjenje nasilja nad djecom u njihovim
domovima. U ovim preporukama naglašava se zna!aj:
• promjene kulturoloških praksi koje doprinose nasilju nad
djecom, uklju!uju"i i ukidanje fizi!kog kažnjavanja.
•
promoviranja nenasilne komunikacije i odnosa sa djecom.
•
usavršavanja vještina roditelja u nenasilnoj disciplini,
rješavanju problema i rješavanju konflikata.
•
poštivanja djece kao kompletnih li!nosti i njihovih
porodica, njihovog dostojanstva i razvojnih potreba.
•
boljeg razumijevanja razvoja djeteta.
•
poja!ane svijesti o pravima djece.
Ako želite saznati više informacija o Svjetskom izvještaju o
nasilju nad djecom, posjetite www.violencestudy.org.
POZITIVNA DISCIPLINA
iii
Predgovor
Koja su to prava djece?
Svi ljudi imaju osnovna prava. Ta prava odnose se na sve ljude, bez
obzira na njihovu rasu, boju kože, spol, jezik kojim govore, vjersku
opredijeljenost, uvjerenja, porijeklo, imovinsko stanje, status koji su dobili
ro#enjem ili sposobnosti.
Nisu samo odrasli ti koji imaju ljudska prava – i djeca imaju svoja prava.
Ali, zbog toga što su djeca mala i ovise o roditeljima, odrasli ih !esto ne
doživljavaju cjelovitim ljudskim bi"ima koja imaju svoja prava.
Svjetske vo#e su 1989. prihvatile sporazum u kojem su utvr#ene osnove
ljudskih prava za svako dijete. Željeli su osigurati da svi ljudi svijeta znaju
da djeca imaju svoja prava.
Taj sporazum, Konvenciju o pravima djeteta, ratificirale su skoro sve
zemlje svijeta. Svaka zemlja koja ratificira taj sporazum obavezuje se na
to da "e osigurati da dje!ija prava budu zašti"ena.
Konvencijom se priznaje da roditelji imaju primarnu ulogu u
odgoju djece. Roditelji su najvažniji u!itelji svoje djece, njihovi uzori
i savjetnici.
Ali, roditelji nisu vlasnici svoje djece. Principima ljudskog prava
zagarantirano je da nijedna osoba ne može biti ne!ije vlasništvo.
iv
POZITIVNA DISCIPLINA
Predgovor
Prema Konvenciji, djeci su zagarantirana sljede"a prava:
•
Pravo na preživljavanje i puni razvoj njihovog potencijala:
° odgovaraju"u ishranu, smještaj i pitku vodu
° obrazovanje
° zdravstvenu zaštitu
° slobodno vrijeme i razonodu
° kulturne aktivnosti
° informaciju o njihovim pravima
° dostojanstvo
•
Pravo na zaštitu od:
° zlostavljanja i zanemarivanja
° iskorištavanja i izrabljivanja
° okrutnosti
•
Pravo na u!eš"e u odlu!ivanju na na!in da:
° izražavaju svoja mišljenja i da se njihova mišljenja poštuju
° imaju utjecaja u pitanjima koja se na njih odnose
° imaju pristup informacijama
° slobodno se udružuju s drugima
Pozitivna disciplina zasnovana je na pravu djece na zdravi razvoj, zaštitu
od nasilja, i suodlu!ivanje u svom u!enju.
Ovaj priru!nik upu"uje roditelje na koji na!in mogu nau!iti svoju djecu a
da pritom poštuju njihova ljudska prava.
Ako želite saznati više o Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta,
posjetite www.unicef.org/crc.
POZITIVNA DISCIPLIINA
v
SADRŽAJ
Predgovor
iii
Uvod u priru!nik
Kome je namijenjen ovaj priru!nik
Kako je strukturiran ovaj priru!nik
1
5
7
Poglavlje 1:
ODREDITE SVOJE DUGORO$NE CILJEVE
11
Poglavlje 2:
PRUŽITE TOPLINU, RED I STRUKTURU
Pružite toplinu
Pružite red i strukturu
23
24
31
Poglavlje 3:
RAZUMJETI KAO DJECA MISLE I OSJE%AJU
41
0 do 6 mjeseci
6 do 12 mjeseci
1 do 2 godine
2 do 3 godine
3 do 5 godina
5 do 9 godina
10 do 13 godina
14 do 18 godina
43
47
51
59
65
73
101
109
Poglavlje 4:
RJEŠAVANJE PROBLEMA
123
0 do 6 mjeseci
6 do 12 mjeseci
1 do 2 mjeseci
2 do 3 godina
3 do 5 godina
5 do 9 godina
10 do 13 godina
14 do 18 godina
125
131
135
143
147
155
159
161
POZITIVNA DISCIPLINA
vii
Uvod
Poglavlje 5:
UZVRATITE POZITIVNOM DISCIPLINOM
Korak 1 – Prisjetite se svojih ciljeva
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Korak 4 – Rješavanje problema
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
0 do 6 mjeseci
6 do 12 mjeseci
1 do 2 godine
2 do 3 godine
3 do 5 godina
5 do 9 godina
10 do 13 godina
14 do 18 godina
NAPOMENE:
Napomena o postporo#ajnoj depresiji
Napomena o bebinom pla!u
Napomena o raspoloženju roditelja
Napomena o tome kako da dom i predmete u!inite
sigurnim za dijete
Napomena o ljutnji i bijesu roditelja
Napomena o negativizmu malog djeteta
Napomena o dje!ijim strahovima
Napomena o izljevima bijesa
Napomena o udaranju
Napomena o djeci i promjenama
Napomena o kritici i prigovaranju
Napomena o dje!ijoj ljutnji
Zaklju!ak
Bilješka o autorici
viii
POZITIVNA DISCIPLINA
165
166
168
170
171
172
173
179
191
213
227
255
267
287
178
184
190
197
204
212
219
226
233
240
247
273
331
333
UVOD U PRIRU!NIK
Odgajati dijete zna!i otisnuti se na putovanje koje "e vam
donijeti i radost i frustracije, koje "e vas i razveseliti i iscrpiti.
Veliki je to izazov – uzeti rukicu ljudskog bi"a koje je tek
došlo na svijet i usmjeravati ga ka odrasloj dobi, podu!avati
ga svemu što treba da zna kako bi imalo sretan i uspješan
život.
U životu svakog roditelja ima trenutaka kada mu se !ini da
je izazov gotovo nemogu"e nadvladati. Ponekad
jednostavno ne znamo šta da uradimo. Ponekad nam se !ini
da ništa što uradimo nije dobro. A ima i trenutaka kada nas
shrvaju svi drugi stresovi u životu.
Ve"ina nas u!i da bude roditelj u samom tom procesu.
Nemamo mnogo informacija o razvoju djeteta, pa se
uzdamo u vlastite instinkte i iskustva iz djetinjstva. Ali, u
mnogim slu!ajevima naši instinkti su ustvari samo
emocionalne reakcije o kojima nismo baš najbolje promislili.
A u nekim slu!ajevima i naše je iskustvo iz djetinjstva
negativno ili !ak obilježeno nasiljem.
POZITIVNA DISCIPLINA
1
Uvod
Posljedica toga je da mnogi roditelji misle da disciplina podrazumijeva
samo to da izruže i udare dijete. Drugi roditelji misle da je loše kada
izgube kontrolu nad svojim emocijama. A neki se osje"aju
bespomo"nim.
No, postoji i druk!iji na!in. “Disciplina” ustvari zna!i “u!enje”. U!enje se
zasniva na odre#ivanju ciljeva za podu!avanje, planiranju djelotvornog
pristupa i iznalaženju uspješnih rješenja.
Konvencijom o pravima djeteta garantira se zaštita djece od svih oblika
nasilja, uklju!uju"i i fizi!ko kažnjavanje. Ovom Konvencijom priznaje se i
pravo djeteta na poštovanje i dostojanstvo.
“Pozitivna disciplina” djetetu, kao onome ko u!i, pristupa nenasilno i s
poštovanjem. To je pristup u u!enju kojim se djeci pomaže da uspiju,
pružaju im se informacije i pomaže njihov razvoj.
Djeca imaju pravo na zaštitu od svih oblika nasilja.
$lan 19.
Konvencije UN o pravima djeteta
2
POZITIVNA DISCIPLINA
Uvod
Ovaj priru!nik zasniva se na rezultatima decenija istraživanja iz kojeg
smo nau!ili mnogo o razvoju djece i o tome kako uspješno odgojiti
dijete. Pristup predo!en u ovom priru!niku zasniva se na tom
istraživanju.
Pozitivna disciplina je:
nenasilna,
usmjerena na rješenje,
puna poštovanja,
zasnovana na principima razvoja djeteta.
Pozitivna disciplina roditeljima daje temelj. To je niz principa koji se
mogu primijeniti u velikom broju situacija. Ustvari, to je skup principa
kojima se možete voditi u svim svojim interakcijama s djetetom, a ne
samo u problemati!nim situacijama.
Prema Konvenciji o pravima djeteta, roditeljima se priznaje da imaju
pravo na pomo" dok ispunjavaju svoju važnu ulogu. Namjena ovog
priru!nika je da se pruže informacije i podrška koje "e roditeljima
pomo"i da svoje dijete nau!e poslušnosti bez primjene nasilnih metoda.
Roditelji imaju pravo na podršku i pomo" u odgoju djece.
$lanovi 18. i 19.
Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta
POZITIVNA DISCIPLINA
3
Uvod
U pozitivnoj disciplini spojeno je:
ono što znamo o zdravom razvoju djece,
rezultati istraživanja o uspješnom odgoju i
principi prava djeteta.
Istraživanje o zdravom
razvoju djeteta
Pozitivna
disciplina
Istraživanje
o uspješnom
odgoju
djeteta
4
POZITIVNA DISCIPLINA
Principi
prava
djeteta
Uvod
Kome je namijenjen ovaj priru!nik
Ovaj priru!nik namijenjen je roditeljima djece svih uzrasta. Bavi se
uobi!ajenim problemima koji se javljaju u periodu od ro#enja do kraja
adolescencije. Saznanja koja sadrži mogu biti korisna za svaku
porodicu.
Priru!nik je namijenjen i onima koji "e postati roditelji. Može biti vrlo
koristan da po!nete unaprijed razmišljati o roditeljskim dužnostima.
Onda kada smo upu"eni u izazove i kada smo na njih pripremljeni, ve"i
su i izgledi da "emo se s njima uspješno suo!iti.
Priru!nik je namijenjen i onima koji pružaju podršku roditeljima, kao što
su edukatori roditelja, facilitatori roditeljskih grupa, te socijalni radnici
zaduženi za podršku porodicama.Mogu ga koristiti i pojedinci a i grupe,
s ciljem da se pokrene diskusija i potakne rješavanje problema.
Neka djeca imaju posebne teško"e koje nisu tipi!ne za njihov uzrast.
U njih spadaju autizam, sindrom nepažnje – hiperaktivnost (ADHD),
poreme"aji iz grupe fetalnih alkoholnih poreme"aja (FASD), smetnje u
razvoju i ošte"enje mozga. Ako je ponašanje vašeg djeteta izrazito
problemati!no, trebate što prije potražiti savjet i pomo". Iako
informacije u ovom priru!niku mogu biti korisne za svaku porodicu,
roditeljima djece sa atipi!nim stanjima preporu!uje se da potraže
dodatne savjete od specijalno obu!enih stru!njaka, kao što su
porodi!ni ljekari i medicinske sestre u javnom zdravstvu.
POZITIVNA DISCIPLINA
5
Uvod
Šta to nije pozitivna disciplina
Pozitivna disciplina nije pretjerano popustljiv odgoj djeteta.
Pozitivna disciplina nije to da djetetu dozvolite da radi sve što ono želi.
Pozitivna disciplina ne sastoji se u tome da nema pravila, ograni!enja ili
o!ekivanja.
Pozitivna disciplina nisu kratkoro!ne reakcije ili alternativne kazne
šamaranju i udaranju.
Šta to jeste pozitivna disciplina
Pozitivna disciplina jesu dugoro!na rješenja koja razvijaju samodisciplinu
vašeg djeteta.
Pozitivna disciplina jeste jasno saop"avanje vaših o!ekivanja, pravila i
ograni!enja.
Pozitivna disciplina jeste to da sa vašim djetetom izgradite odnos koji "e biti
pun uzajamnog poštovanja.
Pozitivna disciplina jeste to da dijete podu!ite vještinama koja "e trajati cijeli
život.
Pozitivna disciplina podrazumijeva pove"anje sposobnost i samopouzdanja
vašeg djeteta kako bi moglo riješiti problemati!ne situacije.
Pozitivna disciplina podrazumijeva da dijete nau!ite pristojnosti, nenasilju,
empatiji, samopoštovanju, ljudskim pravima i poštovanju prema drugima.
6
POZITIVNA DISCIPLINA
Uvod
Kako je strukturiran ovaj priru!nik
Priru!nik je organiziran prema redoslijedu faza i koraka. Svaka faza
nadovezuje se na onu prethodnu. Prema tome, najbolje bi bilo da
pro!itate cijeli priru!nik i da provodite vježbe redom kojim su date.
Dok budete razvijali svoje vještine pozitivne discipline, sjetite se da smo
svi mi – i roditelji i djeca podjednako – oni koji u!e. Svi mi pokušamo,
doživimo neuspjeh, pokušamo ponovo i kona!no uspijemo.
Odgajanje djeteta nije odredište, ve" putovanje.
A za svako putovanje moramo biti pripremljeni.
Po!nimo tako što "emo razmisliti o opremi koja "e nam biti potrebna da bi
putovanje bilo uspješno.
POZITIVNA DISCIPLINA
7
Uvod
Pozitivna disciplina je pristup u odgajanju djeteta.
To je na!in razmišljanja.
Oslanja se na !etiri principa uspješnog odgajanja djeteta – fokusiranje
na odre#ivanje dugoro!nih ciljeva, osiguravanje srda!nosti, topline i
strukture, razumijevanje na!ina na koji djeca misle i osje"aju i rješavanje
problema.
Sastavni elementi pozitivne discipline
Rješavanje
problema
Razumijevanje na!ina na
koji djeca misle i osje"aju
Pružanje
topline
Uspostavljanje
reda i
strukture
Odre#ivanje dugoro!nih ciljeva
8
POZITIVNA DISCIPLINA
Uvod
Svako od naredna !etiri poglavlja fokusira se na jedan od tih principa.
U prvom se obrazlaže razlika izme#u kratkoro!nih i dugoro!nih ciljeva
odgajanja djeteta. Ovdje "ete razmisliti o vlastitim ciljevima za razvoj
vašeg djeteta.
U drugom poglavlju objašnjava se zašto je zna!ajno da svome djetetu
pružite srda!nost, toplinu i strukturu. Razmislit "ete o tome kako vi to
radite i kako to još bolje možete raditi.
Tre"e poglavlje "e vas provesti kroz faze razvoja djeteta.
U ovom su poglavlju predo!ene informacije o tome kako djeca
razmišljaju i osje"aju u razli!itim uzrastima i zašto se ponašaju tako kako
se ponašaju.
U !etvrtom poglavlju navedeni su primjeri tipi!nog ponašanja djece u
razli!itoj dobi. Vježbat "ete rješavanje problema kako biste otkrili zašto bi
se djeca mogla tako ponašati.
U petom "ete objediniti sve ove informacije. Uradit "ete evaluaciju
djelotvornosti razli!itih mjera odgovora na ponašanja opisana u !etvrtom
poglavlju. Vježbat "ete pristup pozitivne discipline i ste"i bolje
razumijevanje o tome zašto je on tako uspješan.
Preporu!uje se da svoje vještine ostvarujete postepeno.
Važno je da razumijete sve principe pozitivne discipline prije nego što je
pokušate provesti.
Ipak, dok budete ostvarivali interakciju sa svojim djetetom, po!nite
razmišljati o dugoro!nim ciljevima, na!inima na koje možete pružiti
toplinu i strukturu, kao razloge zbog kojih bi se vaše dijete moglo
ponašati tako kako se ponaša. Postepeno, vaš na!in razmišljanja
po!et "e se mijenjati. A zatim "e se, uz praksu, vaše vještine usavršiti.
POZITIVNA DISCIPLINA
9
Uvod
Sastavni elementi pozitivne discipline nisu važni samo u prvim
godinama života vašeg djeteta. Oni su od suštinskog zna!aja tokom
!itavog razvoja djeteta.
$ak i onda kada vašem djetetu bude 20 godina, vi "ete mo"i koristiti ove
principe kako biste mu pomogli da donese odluke, riješi probleme i
izna#e konstruktivne pristupe konfliktu.
10
POZITIVNA DISCIPLINA
1
Odredite svoje
dugoro!ne
ciljeve
POGLAVLJE 1
ODREDITE SVOJE DUGORO!NE CILJEVE
Podizanje djeteta od dana kada se rodi pa dok ne odraste
jedna je od najvažnijih stvari koje "emo ikada raditi. Ipak,
mnogi od nas po!inju ovo putovanje a da nisu ni razmislili
gdje na kraju žele završiti.
U ovom "ete poglavlju razmisliti o tome koji su to vaši ciljevi
u odgajanju djeteta. Ti ciljevi predstavljat "e osnovu na koju
"ete nadogra#ivati svoje vještine i sposobnosti u pozitivnoj
disciplini.
Odre#ivanje dugoro!nih ciljeva
POZITIVNA DISCIPLINA
11
Poglavlje 1
Zamislite sljede"e…
U vašem domu po!inje jedno tipi!no jutro.
Vaše dijete se sprema za školu i ve" je kasno.
Šta je to što želite da dijete postigne ovog jutra?
Drugim rije!ima, koji su to vaši ciljevi u odgajanju djeteta za ovo jutro?
12
POZITIVNA DISCIPLINA
Odredite svoje dugoro!ne ciljeve
Vježba – Ciljevi u odgajanju djeteta 1
Navedite pet stvari za koje se nadate da "e ih vaše dijete izvršiti
prije nego što ovog jutra iza#ete iz ku"e.
1.
2.
3.
4.
5.
POZITIVNA DISCIPLINA
13
Poglavlje 1
A sada razmislimo o vrstama ciljeva koje ste naveli.
Da li ste za vaše dijete naveli ciljeve kao što su:
da se brzo obu!e?
da brzo pojede doru!ak?
da vas posluša?
da odmah uradi ono što ste mu rekli?
Ovo su kratkoro!ni ciljevi.
Kratkoro!ni ciljevi su oni koje roditelji žele posti"i upravo u tom !asu.
Naprimjer, možda želite da vaše dijete:
odmah obu!e cipele
da se odmah skloni sa ceste
da odmah u#e u ku"u
da odmah prestane udarati sestru
14
POZITIVNA DISCIPLINA
Odredite svoje dugoro!ne ciljeve
Dani roditelja ispunjeni su pokušajima da prona#u na!ine kako da postignu
svoje kratkoro!ne ciljeve. Ovo je prava istina o odgajanju djeteta.
Ustvari, !esto iz vida gubimo ono što smo stvarno htjeli posti"i.
Zamislite ovo…
Vaše dijete je posve odraslo. Upravo "ete proslaviti njegov 20. ro#endan.
Zatvorite o!i i zamislite kako "e vam dijete izgledati u toj dobi.
Kakva osoba se nadate da "e vaše dijete biti u toj dobi?
Kakav odnos želite imati sa svojim djetetom kada bude u tom uzrastu?
POZITIVNA DISCIPLINA
15
Poglavlje 1
Vježba – Ciljevi u odgajanju djeteta 2
Navedite pet osobina za koje se nadate da "e ih vaše dijete imati
kada mu bude 20 godina.
1.
2.
3.
4.
5.
16
POZITIVNA DISCIPLINA
Odredite svoje dugoro!ne ciljeve
A sada razmislimo o vrstama ciljeva (osobina) koje ste naveli.
Da li ste naveli:
da dobro rješava probleme?
da ima dobru komunikaciju?
da ima dobar odnos sa vama?
da se brine o vama kada budete stari?
da suosje"a sa drugim ljudima i da ih poštuje?
da razlikuje dobro od lošeg?
da je spreman preuzeti odgovornost za svoje postupke?
da je osoba koja posjeduje osje"aj !asti i moralnog integriteta?
da bude odan porodici i prijateljima?
da bude dobar i predan partner svom supružniku?
da je osoba u koju se može pouzdati?
da je motiviran da se izbori sa teškim izazovima?
da je u stanju razmišljati neovisno?
POZITIVNA DISCIPLINA
17
Poglavlje 1
Dugoro!ni ciljevi su oni koje roditelji žele ostvariti dok im djeca ne odrastu.
Naprimjer, možda "ete željeti da vaše dijete bude:
-srda!no i da voli pomo"i drugima
-obzirno i uljudno
-osoba koja donosi pametne odluke
-poštena i pouzdana osoba
-nenasilno
-da se prema vama brižno ophodi
-da bude brižan i nježan roditelj
Potrebno je vremena da se postignu dugoro!ni ciljevi – obi!no je to
mnogo godina. Ali, oni !ine samu suštinu i bit roditeljstva i odgajanja
djeteta.
Dugoro!ni ciljevi su oni koje
roditelji žele ostvariti prije nego što
im djeca odrastu.
18
POZITIVNA DISCIPLINA
Odredite svoje dugoro!ne ciljeve
Jedna od najtežih stvari u odgajanju djeteta jeste ispuniti dugoro!ne ciljeve
dok istovremeno ispunjavate i kratkoro!ne – zato što su te dvije vrste ciljeva
!esto u suprotnosti.
Vratimo se na primjer vašeg djeteta koje se sprema za školu.
Kasno je. Vaše dijete mora pojesti doru!ak, obu"i se, oprati zube i iza"i iz
ku"e na vrijeme.
Sve što u ovom trenutku želite jeste da vam dijete stigne u školu na vrijeme.
Pod stresom ste. Vašem djetetu se nimalo ne žuri i pažnju mu odvla!e
druge stvari. Postajete frustrirani.
Možda "ete povikati na dijete – ili ga !ak i udariti – kako biste ga natjerali da
požuri.
U ovom trenutku vi ste se fokusirali na svoj kratkoro!ni cilj da dijete
odmah iza#e iz ku"e.
POZITIVNA DISCIPLINA
19
Poglavlje 1
Me#utim, šta se dešava s vašim dugoro!nim ciljevima?
Kada vi!ete na dijete, da li ga time u!ite da bude uljudno?
Kada udarite dijete, da li ga tako u!ite da rješava probleme?
Na!in na koji se ponašamo u kratkoro!nim situacijama predstavlja model
za našu djecu. Oni u!e da se nose sa stresom onako kako vide da mi to
radimo. Ako vi!emo na njih i ako ih udaramo kada smo pod pritiskom, to
je ono što "e djeca nau!iti da i sama rade.
Roditelji na kratkoro!ne frustracije !esto reagiraju na na!in koji ometa
njihove dugoro!ne ciljeve. Vikanjem i udaranjem svoje "ete dijete samo
nau!iti suprotnom od onoga što, u dugoro!nom smislu, želite da ono
nau!i.
Svaki put kada ovako reagirate, gubite priliku da svom djetetu pokažete
bolji na!in.
Kako možete ispuniti i svoje kratkoro!ne i dugoro!ne ciljeve?
20
POZITIVNA DISCIPLINA
Odredite svoje dugoro!ne ciljeve
Klju!na stvar za uspješnu i djelotvornu disciplinu je da kratkoro!ne izazove
posmatrate kao priliku da radite na vašim dugoro!nim ciljevima.
Kada osje"ate da postajete frustrirani, to je znak da imate priliku da svoje
dijete nau!ite ne!emu važnom – ne!emu što je mnogo važnije od toga da
smjesta obu!e cipele.
Imate priliku da dijete nau!ite kako da:
-upravlja stresom
-komunicira s poštovanjem
-rješava konflikt bez udaranja
-uzme u obzir osje"aje drugih ljudi
-postigne vaš cilj a da pritom ne povrijedi druge fizi!ki ili emocionalno.
Svaki put kada ste frustrirani ili nezadovoljni, imate mogu"nost da budete
uzor svome djetetu. Ako se s tim dobro nosite, svom djetetu pokazujete
kako da i ono iza#e na kraj sa vlastitom frustracijom.
Kako je to mogu"e? Mogu"e je uvježbavanjem pozitivne discipline.
POZITIVNA DISCIPLINA
21
2
Pružite
toplinu, red
i strukturu
POGLAVLJE
CHAPTER21
PRUŽITE TOPLINU, RED I STRUKTURU
Vaši dugoro!ni ciljevi !ine osnovu na koju nadogra#ujete
svoje vještine pozitivne discipline. Da biste razvili te
vještine potrebna su vam dva instrumenta – toplina, te
red i struktura.
U ovom poglavlju nau!it "ete šta su to toplina, red i
struktura i zašto su one važne. Razmislit "ete o tome
kako svom djetetu možete pružiti toplinu, red i strukturu
na na!in koji "e vas dovesti do vaših dugoro!nih ciljeva.
Pružanje topline
Uspostavljanje
reda i strukture
Odre#ivanje dugoro!nih ciljeva
POZITIVNA DISCIPLINA
23
Poglavlje 2
Pružanje topline
Šta je toplina?
emocionalna sigurnost
bezuslovna ljubav
verbalna i fizi!ka naklonost
poštovanje prema djetetovom razvojnom nivou
osjetljivost prema potrebama djeteta
empatija s djetetovim osje"ajima
24
POZITIVNA DISCIPLINA
Pružite toplinu, red i strukturu
U toplom i srda!nom porodi!nom ozra!ju, djeca žele udovoljiti svojim
roditeljima.
Toplina ohrabruje kratkoro!nu poslušnost i udovoljavanje zahtjevima i u!i
dijete dugoro!nim vrijednostima.
POZITIVNA DISCIPLINA
25
Poglavlje 2
Ovo su neki od na!ina kako roditelji svoju djecu obasipaju toplinom.
Tako što kažu: "Volim te“.
Tako što pokazuju svojoj djeci da su voljena !ak i onda kada urade
nešto pogrešno.
Tako što im !itaju.
Tako što ih grle.
Tako što ih tješe kada su
povrije#ena ili uplašena.
Tako što ih slušaju.
Tako što situaciju sagledavaju i sa njihove ta!ke gledišta.
Tako što ih pohvale.
26
POZITIVNA DISCIPLINA
Pružite toplinu, red i strukturu
Tako što se igraju sa njima.
Tako što se smiju sa njima.
Tako što im pružaju podršku kada se suo!avaju sa izazovima.
Tako što ih hrabre kada moraju uraditi nešto teško.
Tako što im kažu da vjeruju u njih.
Tako što uvažavaju njihov trud i uspjehe.
Tako što pokazuju da im vjeruju.
Tako što se šale i zabavljaju sa njima.
POZITIVNA DISCIPLINA
27
Poglavlje 2
Vježba – Zašto je toplina važna?
Da biste razumjeli zašto je toplina tako važan dio discipline,
zamislite da po!injete u!iti novi jezik.
1. Da li "ete bolje nau!iti ako vam vaš u!itelj:
a) kaže šta je to što radite dobro, ili
b) govori samo kad nešto pogrešno uradite?
2. Da li "ete nau!iti bolje ako se osje"ate:
a) sigurno uz svog u!itelja, ili
b) ako se bojite da "e vas udariti ako pogriješite?
3. Da li "ete u!iti bolje ako mislite:
a) da "e vaš u!itelj biti uz vas i podržati vas, bez obzira
koliko puta pogriješili, ili
b) da "e ljutito izjuriti iz prostorije ako pogriješite?
4. Da li "ete željeti da ugodite u!itelju koji je:
a) ljubazan i uvi#avan, ili
b) koji vi!e na vas, zbunjuje vas i kritizira?
5. Da li "ete željeti da nau!ite druge jezike ako vam vaš u!itelj:
a) govori kako ste sposobni, ili
b) govori da ste glupi?
6. Da li "ete htjeti svome u!itelju kazati da imate problema, ako
o!ekujete:
a) da "e vas saslušati i pomo"i vam, ili
b) da "e se naljutiti i kazniti vas?
28
POZITIVNA DISCIPLINA
Pružite toplinu, red i strukturu
Vježba – pružanje topline
Navedite pet na!ina na koje svome djetetu pružate toplinu.
1.
2.
3.
4.
5.
POZITIVNA DISCIPLINA
29
Poglavlje 2
Koji od ovih na!ina
vašem djetetu daje osje"aj emocionalne sigurnosti?
vašem djetetu daje osje"aj bezuslovne ljubavi?
vašem djetetu pokazuje verbalnu i fizi!ku naklonost?
pokazuje poštovanje prema razvojnom nivou vašeg djeteta?
pokazuje osjetljivost prema potrebama vašeg djeteta?
pokazuje suživljenost sa osje"ajima vašeg djeteta?
30
POZITIVNA DISCIPLINA
Pružite toplinu, red i strukturu
Uspostavljanje reda i strukture
Šta je red i struktura?
jasne upute za ponašanje
jasno izražena o!ekivanja
jasno objašnjeni razlozi
podrška da se djetetu pomogne da uspije
poticanje djeteta da razmišlja samostalno i neovisno
pregovaranje i prevladavanje problema
Red i struktura vašem djetetu pomažu da nau!i ono što je važno.
Red i struktura mu pomažu da shvati svoje greške i uradi sve što može da ih ispravi.
POZITIVNA DISCIPLINA
31
Poglavlje 2
Red i struktura vašem djetetu pružaju informacije koje su mu potrebne da
uspije sljede"i put.
Oni mu daju instrument potreban da riješi probleme onda kada vi niste tu.
Red i struktura djetetu pokazuju kako da riješi nesporazume sa drugim
ljudima na konstruktivan, nenasilan na!in.
32
POZITIVNA DISCIPLINA
Pružite toplinu, red i strukturu
Evo nekih na!ina kako roditelji svojoj djeci usa#uju red i strukturu:
Pripremaju ih za teške situacije tako što im govore šta da o!ekuju i
kako se s tim mogu nositi.
Objašnjavaju im razloge za pravila.
Razgovaraju s djecom o pravilima i saslušaju njihovo mišljenje.
Pomažu djeci da prona#u na!ine kako da isprave svoje greške
na na!in koji im pomaže da nau!e.
Pravedni su i fleksibilni. Kontroliraju ljutnju.
POZITIVNA DISCIPLINA
33
Poglavlje 2
Objasne svoje stajalište i saslušaju mišljenje djeteta.
U!e ih posljedicama koje njihovi postupci imaju na druge ljude.
Djeci pružaju informacije potrebne da donesu dobre odluke.
$esto razgovaraju s djecom.
Izbjegavaju djeci prijetiti da "e ih udariti, da ih više ne"e voljeti, da "e
im do"i !udovišta, i svim onim stvarima kojih se djeca plaše.
Prema djeci se ophode kao pozitivan uzor i savjetnik.
34
POZITIVNA DISCIPLINA
Pružite toplinu, red i strukturu
Vježba – Zašto su red i struktura važni?
Da biste razumjeli zašto su red i struktura tako važan dio discipline,
zamislite opet da po!injete u!iti novi jezik.
1. Da li "ete bolje nau!iti ako vam vaš u!itelj:
a) pokazuje kako se izgovaraju nove rije!i i ako vas u!i pravilima
pravilnog pisanja rije!i, ili
b) ako od vas o!ekuje da sami otkrijete kako se pišu nove
rije!i i kažnjava vas ako pogriješite?
2. Da li "ete željeti da nau!ite više ako vaš u!itelj:
a) priznaje i cijeni vaše pokušaje, !ak i ako nisu savršeni, ili
b) ako vam prijeti da "e vas kazniti ako pogriješite?
3. Da li "ete nau!iti bolje ako vam u!itelj:
a) daje informacije potrebne kako biste uspješno uradili test, ili
b) ako vam ne pruža potrebne informacije a onda se ljuti kada ne
pro#ete test?
4. Da li "ete željeti ugoditi u!itelju koji:
a) sa vama razgovara o vašim greškama i pokazuje vam kako ih
ispraviti sljede"i put, ili
b) vas udara kad pogriješite?
5. Da li "ete željeti da nau!ite još jezika ako vam vaš u!itelj:
a) daje korisne sugestije, savjete, i poti!e vas da pokušate, ili
b) govori da to nikada ne"ete biti u stanju nau!iti?
6. Da li "ete htjeti svome u!itelju kazati kada imate problema, ako
o!ekujete da:
a) "e pokušati da shvati zašto imate teško"a i pomo"i vam da
na#ete novi pristup, ili
b) "e se naljutiti i kazniti vas?
POZITIVNA DISCIPLINA
35
Poglavlje 2
Vježba – uspostavljanje reda i strukture
Navedite pet na!ina na koje uspostavljate red i strukturu pri odgoju
svog djeteta..
1.
2.
3.
4.
5.
36
POZITIVNA DISCIPLINA
Pružite toplinu, red i strukturu
Koji od ovih na!ina
vašem djetetu daje jasne smjernice kako se ponašati?
jasno izražava vaša o!ekivanja?
objašnjava djetetu vaše rasu#ivanje?
pomaže vašem djetetu da uspije?
poti!e vaše dijete da samostalno razmišlja?
obuhvata pregovaranje sa vašim djetetom?
POZITIVNA DISCIPLINA
37
Poglavlje 2
Pozitivna disciplina objedinjuje toplinu, red i strukturu u toku razvoja
vašeg djeteta – od ranog djetinjstva do rane odrasle dobi.
To je na!in razmišljanja koji roditeljima pomaže da dostignu svoje
kratkoro!ne i dugoro!ne ciljeve.
To je na!in da djeca nau!e kako da:
rješavaju probleme
misle svojom glavom
slažu se s drugima
sukobe rješavaju na nenasilan na!in
urade ispravnu stvar onda kada niste tu.
38
POZITIVNA DISCIPLINA
Pružite toplinu, red i strukturu
Pozitivna disciplina zasniva se na ideji da djeca na ovaj svijet dolaze bez
znanja o tome šta od njih o!ekujemo.
Djeca u!e. A najbolje u!e kada imaju podršku i informacije. Djeci razli!ite
dobi potrebne su razli!ite vrste podrške i informacija.
Toplina = Podrška
Red i struktura = Informacije
U sljede"em poglavlju opisano je kako se djeca razvijaju. Ovo "e vam
pomo"i da razmislite o vrstama topline, reda i strukture koji su im potrebni u
razli!itim uzrastima.
POZITIVNA DISCIPLINA
39
3
Razumjeti kako
djeca misle i
osje"aju
POGLAVLJE 3
RAZUMJETI KAKO DJECA MISLE I OSJE"AJU
Tre"i sastavni element pozitivne discipline jeste razumijevanje
na!ina na koji djeca misle i osje"aju.
Kada
svijet
posmatramo
o!ima
jednogodišnjaka,
petogodišnjaka, ili djeteta od 13 godina, po!injemo shvatati
njihovo ponašanje. Tada možemo biti mnogo korisniji u!itelji.
U ovom "ete poglavlju nau!iti kako ostvariti svoje ciljeve u
odgoju djeteta tako što "ete mu pružiti toplinu, red i strukturu
koji su adekvatni datoj fazi razvoja u kojoj se nalazi vaše
dijete.
Razumijevanje na!in na koji djeca misle
i osje"aju
Pružanje topline
Uspostavljanje
reda
i strukture
Odre#ivanje dugoro!nih ciljeva
POZITIVNA DISCIPLINA
41
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
0 do 6 mjeseci
0 do 6 mjeseci
Vaša novoro#en!ad su tek došla na ovaj svijet.
Ona ne razumiju baš puno stvari. Lako se uplaše. Potrebno im je da znaju
da su sigurna i zašti"ena.
U ovoj je fazi veoma bitno da roditelji bebi pruže mnogo topline i pažnje.
Red i struktura u ovoj fazi nisu potrebni. Bebe ne mogu razumjeti pravila ili
objašnjenja. Sve što im treba jeste da znaju da "e njihove potrebe biti
ispunjene.
Male bebe ne znaju niti jednu jedinu rije!. One pla!u kako bi nam dale na
znanje da im je nešto potrebno. Brzo nau!e da li mogu o!ekivati da ih
slušamo i da li "emo udovoljiti njihovim potrebama.
Najvažnija stvar koju roditelji mogu uraditi u ovoj fazi jeste da odgovore na
potrebe svojih beba i da nastoje u!initi sve što mogu kako bi shvatili šta je to
što je bebi potrebno.
POZITIVNA DISCIPLINA
43
Poglavlje 3
Jedna od stvari koja je bebama najpotrebnija jeste da ih drže u rukama, da
ih maze i miluju, da ih njišu i da ih nose.
Za odnos s vašom bebom veoma je važno da je tetošite i mazite. Ako se
vaša beba uz vas osje"a sigurno, onda se ne"e plašiti da nau!i nove
stvari kada za to bude vrijeme.
Milovanje i maženje važno je i za razvoj mozga vaše bebe. Kada bebu
uljuljkujete i nosite, to djeluje poput hrane za mozak, !ime se grade veze
izme#u moždanih "elija.
44
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Pa one !ak i ne znaju šta zna!i “lud”! Ne znaju ni zašto pla!u! Ponekad ih i
vlastiti pla! može uplašiti.
Upamtite da je pla! normalna pojava. $ak je normalno da se pla! nastavi i
onda kada pokušavate smiriti i utješiti svoju bebu. A normalno je i da traje
duže vrijeme, naro!ito uve!er.
U ovoj fazi, najvažnije što roditelji mogu
uraditi jeste da svojoj bebi pokažu da je
sigurna. Ako se beba uz vas osje"a
sigurno, kod nje "e se razviti snažna
privrženost prema vama.
Ta privrženost bit "e osnova vašeg odnosa
sa djetetom u godinama koje budu
uslijedile.
POZITIVNA DISCIPLINA
45
0 do 6 mjeseci
Male bebe ne razumiju svoje osje"aje. One ne znaju ni kako se vi osje"ate.
Kada pla!u, to ne !ine zato da bi vas pokušale izluditi.
Poglavlje 3
U ovom stadiju, bebe u!e kako da koriste svoje miši"e. U!e da hvataju i
žva!u. One vole da grabe razne predmete i sve stavljaju u usta.
Hvatanjem i žvakanjem predmeta razvijaju se bebini miši"i. Hvatanjem
beba u!i kako koristiti ruke i prsti"e. Žvakanjem vježba miši"e koji "e joj
biti potrebni da jede !vrstu hranu i da govori.
Kada vam beba uhvati nakit i stavi ga u usta, ona zbog toga nije
“nevaljala”. Ona se samo ponaša prema svojim instinktima. Ona koristi
jedini na!in koji ima da bi nau!ila šta su ti predmeti. A time i vježba vrlo
važne miši"e.
$im bebe do#u u fazu da mogu stavljati predmete u usta, dužnost
roditelja je da se pobrine da u blizini ne bude ništa što bi im moglo nauditi.
Ako bebe stave u usta sitne predmete, mogu se ugušiti. Ako u usta stave
hemikalije ili prljavštinu, mogu se razboljeti.
Izuzetno je važno da iz bebinog okruženja uklonite sve stvari i predmete
koji bi joj mogli naškoditi ako ih dira ili žva!e.
Upamtite da bebe u ovom uzrastu ne razumiju šta je to opasnost. Najbolje
rješenje je da se pobrinete da je bebino okruženje sigurno. Kasnije, kako
se njegove jezi!ke sposobnosti i shvatanje budu razvijali, možete po!eti
svoje dijete u!iti tome šta je opasnost.
46
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
6 do12 mjeseci
6 do 12 mjeseci
U ovoj dobi, bebe obi!no manje pla!u, a više se smiju.
Kada pla!u, to je možda zato što se boje da ste otišli. Beba u ovom uzrastu
"e primijetiti da ste izišli iz sobe, ali još uvijek ne shvata da "ete se vratiti.
Ovo može biti veoma zastrašuju"e za bebu. Može se osje"ati potpuno
bespomo"no.
Jedan od vaših najvažnijih zadataka u ovoj fazi jeste da izgradite povjerenje
svoje bebe u vas. Bebi je potrebno da zna da ste uvijek u blizini.
POZITIVNA DISCIPLINA
47
Poglavlje 3
Bebe ovog uzrasta mogu plakati i zbog toga što im izbijaju zubi. Nicanje
zuba može uzrokovati dosta bola, ali vam beba još uvijek ne može re"i
da je to ono što je boli.
Drugi razlog za pla! u ovoj dobi je bolest. Budu"i da još uvijek ne zna
govoriti, beba vam ne može re"i kada se ne osje"a dobro.
Bebe ne znaju kako da vam kažu da imaju povišenu temperaturu,
glavobolju, da ih boli stomak, da imaju upalu grla, ili da osje"aju
mu!ninu. Jedino mogu plakati.
Još jedan razlog zbog kojeg bebe pla!u je taj što njihovi mozgovi
postaju “organizirani”.
Normalno je da bebe pla!u u isto vrijeme svake no"i. To je znak da
njihova tijela i mozgovi razvijaju i poprimaju odre#eni ritam. Plakanje je
dio tog procesa.
No, vaša beba ne razumije šta joj se dešava. Pomo"i "e joj ako zna da
ste blizu kada je svladaju osje"anja koja prate plakanje.
Djeca imaju pravo na brigu i usmjeravanje
koje je u skladu sa njihovim razvojnim mogu"nostima.
$lan 5.
Konvencije UN o pravima djeteta
48
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Bebe u!e glasove svog maternjeg jezika onda kada im roditelji odgovaraju
na tepanje. Kada vaša beba izgovori “ba”, možete joj uzvratiti sa “ba ba
ba”.
Kada odgovarate na tepanje vaše bebe,
ona u!i da je “ba” važan zvuk i
usavršava njegovo izgovaranje. Uskoro
"e taj glas prerasti u rije!.
Ona u!i i to da "ete, kada ona govori, vi
slušati i odgovoriti.
Kada odgovarate na tepanje i prve rije!i svoje bebe, vi time potpomažete
jedan od najvažnijih sastavnih elemenata vašeg odnosa – komunikaciju.
U ovoj ranoj fazi, možete svome djetetu pomo"i da izrazi ono što osje"a.
Možete mu pokazati i da "ete slušati šta ima re"i i da "ete poštivati
njegova nastojanja da komunicira sa vama.
POZITIVNA DISCIPLINA
49
6 do 12 mjeseci
Jedna od najuzbudljivijih stvari koje se dešavaju u ovoj fazi je da bebe
po!inju govoriti. One u po!etku tepaju. Umiju napraviti zvuke kao što su
“ba” ili “da” ili “ma”.
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
1 do 2 godine
Tokom ove faze vaša djeca "e po!eti hodati i doživjeti “nevjerovatnu jezi!ku
eksploziju”!
Hodanjem se sve mijenja. Sada vaše dijete može i"i gdje god želi. Može
dohvatiti stvari koje prije nije moglo dohvatiti.
Oduševljeno je svojom novoste!enom neovisnoš"u. Voli istražiti svaki
kutak. Želi sve dodirnuti i sve okusiti.
Ovo istraživanje za vaše dijete predstavlja putovanje prepuno otkri"a. To je
na!in na koji spoznaje i u!i o svom fascinantnom svijetu.
Svoj djeci je potrebno da istražuju, dodiruju, okuse. To je apsolutno
neophodno za njihov moždani razvoj.
Kada istražuje, vaše dijete postaje nau!nik. Izvodit "e eksperimente da
otkrije koji predmeti prave buku, koji predmeti padaju, a koji plutaju. Pomo"u
ovih eksperimenata u!i o stvarima u svijetu.
POZITIVNA DISCIPLINA
51
1 do2 godine
Ovo je doba izvanrednih promjena!
Poglavlje 3
Recimo, dijete "e iznova i iznova puštati igra!ku da padne. To ne radi
da bi vas iznerviralo. Radi to da bi shvatilo šta je “padanje” ustvari.
Stavit "e ruku u hranu da otkrije njenu kakvo"u i sastav. Stavljat "e
igra!ke u usta da uvidi kakvog su okusa. Ispljunut "e hranu da otkrije
kakav je to osje"aj.
Nijedno od ovih ponašanja nije “zlo!esto”. Zadatak vašeg djeteta u
ovoj razvojnoj fazi je da otkriva svoj svijet. Dijete je istraživa!.
Zadatak je roditelja osigurati da taj svijet bude siguran za istraživanje.
Ako vaš mali pentravac može istraživati a da mu ne prijeti nikakva
opasnost, za vrlo kratko vrijeme "e mnogo nau!iti. Nau!it "e i to da je
njegov svijet sigurno mjesto.
52
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Uz sve to istraživanje, vaše "e dijete vrlo brzo nau!iti nevjerovatan broj novih
rije!i. Željet "e da zna naziv svih tih stvari koje vidi.
Ovo je odli!na prilika da kod svog djeteta razvijete bogat rje!nik i prenesete
mu ljubav prema rije!ima. Važno je da:
sa njim razgovarate
1 do 2 godine
!itate mu
slušate ga
odgovarate na njegova
pitanja
Tokom ove faze vaš zadatak je da njegujete sve ja!u nezavisnost svog
djeteta.
Treba znati da "ete poštivati njegovu potrebu za nezavisnoš"u i da "ete
podržati njegovu jaku želju da u!i.
POZITIVNA DISCIPLINA
53
Poglavlje 3
Potreba malog djeteta da bude nezavisno može dovesti do odre#enog
sukoba sa vama.
U ovoj fazi dijete po!inje govoriti “Ne!” Kada malo dijete kaže “Ne!”, to
nije zbog toga što vam prkosi niti što je neposlušno. Ono samo
pokušava da vam kaže kako se osje"a.
Iako mala djeca znaju imena mnogih predmeta, još uvijek ne znaju
kako da imenuju osje"anja. Njima je jako teško da objasne svoje
osje"aje.
Kada malo dijete kaže “Ne!” može biti da pokušava re"i:
“To mi se ne svi#a.”
“Ne želim da idem.”
“Želim to.”
“Želim da sam izaberem šta "u obu"i.”
“Nezadovoljan sam.”
54
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Isto tako, ne razumiju kako se drugi ljudi osje"aju. Ako ne mogu da
imenuju i navedu svoja osje"anja, zasigurno nisu u stanju imenovati ni
osje"aje neke druge osobe.
Kada žurite i kada se vaše dijete još nije obuklo, to nije zato što ono želi
da zakasnite. To je zbog toga što ne razumije zašto morate oti"i upravo
sada – baš onda kad ono crta svoje remek-djelo.
Kada pada kiša i želite da dijete obu!e kabanicu, a ono kaže “Ne!”, ono
vam to ne govori zato što je neposlušno. Ono to govori zato što još uvijek
ne razumije kakav je to osje"aj pokisnuti – ili zato što želi da samo izabere
svoju odje"u.
POZITIVNA DISCIPLINA
55
1 do 2 godine
Kada ste umorni i treba vam malo mira i tišine, vaše dijete nije u stanju da
razumije kako se osje"ate i što vam je potrebno. Ako pravi buku i galamu,
to nije zbog toga što je “zlo!esto”. Razlog tome je što ne shvata kako se
osje"ate.
Poglavlje 3
Mala djeca doživljavaju dosta nezadovoljstva u svom svakodnevnom
životu. Žele biti samostalna, iako im ne možemo uvijek dozvoliti da
rade ono što žele.
Ne samo da mnogo puta govore “Ne!”; oni tako"er i !uju “Ne!”
mnogo puta.
Mala djeca se u toku dana mnogo, mnogo puta razo!araju, jer im
odrasli tako !esto kažu “Ne!”. Pokušavamo ih sa!uvati od opasnosti i
nau!iti ih važnim pravilima.
Ali, djeca ne razumiju naše namjere. Prosto osje"aju nezadovoljstvo
kada !uju “Ne!”.
Posljedica toga je da mala djeca mogu imati izljeve bijesa. U njima se
nagomilava frustracija i ne znaju kako je se osloboditi. Njihov govor još
uvijek nije razvijen dovoljno dobro da izraze svoje osje"aje.
Tako ih ponekad preplavi tuga, ili se osje"aju obeshrabreno i
frustrirano. Svoje osje"aje iskazuju kroz suze, vrisku, i tako što se
bacaju na pod.
Mnogi roditelji mogu to dobro razumjeti. Kada ne shvatamo namjere
svoje djece kada kažu “Ne!”, u nekim slu!ajevima postajemo frustrirani,
pa onda i mi dobivamo izljeve bijesa!
56
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
U ovakvim situacijama djecu možemo nau!iti važnim stvarima, na koji na!in
da se nose s frustracijom i kako konstruktivno da izraze osje"aje.
Te prve lekcije u rješavanju konflikta još jedan su sastavni element u
razvoju vašeg djeteta. One ja!aju vaš odnos, a dijete sti!e vještine koje "e
mu trajati doživotno.
1 do 2 godine
POZITIVNA DISCIPLINA
57
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
2 do 3 godine
Iznenada, vaše bi dijete moglo po!eti da se boji mraka. Ili bi moglo po!eti
plašiti se životinja, novih zvukova, ili sjena. Ili možda po!inje
nezaustavljivo plakati kada ga ostavljate.
Roditelji su !esto zabrinuti zbog ovih promjena. Misle da se njihova djeca
ponašanju manje zrelo, umjesto da se ponašaju odraslije. Ustvari, ove
promjene jesu znak da vaše dijete postaje zrelije.
Kako vaše dijete sve više bude shvatalo opasnost, ono "e u!iti da se
pribojava da ne bude povrije#eno. Kako se mašta vašeg djeteta bude
razvijala i ono bude moglo razmišljati o stvarima koje ne vidi, po!et "e se
bojati !udovišta i utvara.
POZITIVNA DISCIPLINA
59
2 do 3 godine
U toku ove faze mogli biste uo!iti promjene u ponašanju vašeg djeteta
koje vas brinu, ali one ustvari predstavljaju znak njegovog sve boljeg
razumijevanja svijeta oko sebe. Obi!no se ove promjene javljaju u formi
strahova.
Poglavlje 3
Ovo može biti jako zastrašuju"i period za vaše dijete. Još uvijek nema
dovoljno iskustva da zna razliku izme#u mašte i stvarnosti.
Vjeruje da ono što vidi doista i postoji.
Iznenada bi se moglo po!eti pribojavati maski, crteža u knjigama, likova iz
crtanih filmova ili igra!aka zastrašuju"eg izgleda. Ovo se dešava zato što
dijete sada zna za opasnost, ali još uvijek ne zna da neke stvari nisu
stvarne.
U mašti vašeg djeteta sve je živo. Ako stavite na lice strašnu masku, mislit
"e da ste postali to stvorenje. Ako zamišlja da mu je pod krevetom
!udovište, onda i vjeruje da je to istina.
Vaše bi se dijete moglo uplašiti i kada ga ostavljate. Razlog tome je što
sada razumije opasnost, ali još uvijek ne shvata da "ete se uvijek vratiti po
njega. Može se jako uplašiti kada ga ostavite samog sa ljudima koji mu
nisu dobro poznati.
U ovoj fazi vašem je djetetu
potrebno dosta ohrabrenja i
podrške.
Mora
znati
da
razumijete i poštujete njegove
osje"aje – i da "ete ga zaštititi.
60
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Još jedan znak razvoja vašeg djeteta je pojava iznenadne stidljivosti. $ak i
ona djeca koja su bila vrlo ekstrovertna kao dvogodišnjaci, mogla bi se u ovoj
dobi ponašati dosta druga!ije.
Vaše dijete odjednom po!inje da se
ponaša stidljivo u prisustvu nepoznatih
osoba. Ovo zna!i da sve bolje razumijeva
ljudske odnose.
2 do 3 godine
Ovo promijenjeno ponašanje ne treba
tuma!iti kao neodgojenost ili odbijanje. To
je samo inteligentna reakcija na situaciju.
Vaše dijete shvata opasnost i zna razliku
izme#u stranaca i ljudi koje poznaje.
Oprez koji vaše dijete izražava u blizini stranaca pokazuje da ono sve bolje
spoznaje svijet oko sebe.
POZITIVNA DISCIPLINA
61
Poglavlje 3
Još jedna pojava koja !esto brine roditelje jeste da djeca iznenada po!inju
odbijati da ih drže vaši prijatelji ili rodbina.
Kada se to dešava, to ne zna!i da je vaše dijete nepristojno. U njemu se
po!inje javljati želja da ima kontrolu nad vlastitim tijelom. Želi samo
odlu!iti ko ga može dota"i.
Ovo je vrlo važan razvoj doga#aja. Da bismo djecu nau!ili zaštiti i
privatnosti tijela, potrebno je da poštujemo njihovo pravo da sama imaju
kontrolu nad svojim tijelima.
Imajte na umu da vaše dijete još uvijek ne shvata kako se drugi ljudi
osje"aju.
Kada pla!e za vama, još uvijek ne razumije da morate oti"i. Kada ne želi
razgovarati sa strancem, ne shvata da ta osoba pokušava izraziti
prijateljsku naklonost.
62
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Vaše dijete tek po!inje razumijevati svoje osje"aje. Pro"i "e još neko vrijeme
dok ne bude moglo razumjeti osje"anja drugih.
Najvažniji zadatak roditelja u ovoj fazi je da poštuju osje#aje svoje djece.
Djecu u!imo da poštuju osje"aje drugih tako što poštujemo njihova osje"anja.
Kada djeca vjeruju da "e njihovi roditelji poštivati ono što ona osje"aju, postaju
samopouzdanija, jer se osje"aju sigurno.
Poštivati osje"anja vaše djece zna!i:
2 do 3 godine
pomagati im da osje"aje pretvore u rije!i
re"i im da se i vi sami ponekad osje"ate tako
ne sramotiti ih i ne dovoditi u neugodan položaj
ne kažnjavati ih zato što se plaše
POZITIVNA DISCIPLINA
63
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
3 do 5 godina
Ovo je tako uzbudljiva faza razvoja! Vaše dijete želi sve da zna!
Do ove dobi um vašeg djeteta se nevjerovatno razvio. Ono sada shvata
da je u stanju nau!iti bilo šta!
Ponekad se roditelji umore nastoje"i odgovoriti na sva pitanja svoje djece.
A ponekad ni oni sami ne znaju odgovor!
Me#utim, roditelji mogu kod djece izgraditi jaku osnovu za u!enje tako što
"e s poštovanjem odgovarati na pitanja koja im postavljaju.
POZITIVNA DISCIPLINA
65
3 do 5 godina
Kada dijete vidi nešto novo, želi znati kako se to zove, za šta služi, kako
radi, zašto se kre"e tako kako se kre"e… U ovoj fazi djeca postavljaju
tako mnogo pitanja!
Poglavlje 3
Ako poštujemo radoznalost svoje djece, doživjet "e radost u!enja. Ovaj
osje"aj nosit "e u sebi kad krenu u školu.
Roditelji koji se trude da odgovore na pitanja svoje djece – ili im pomažu
da na#u odgovore – u!e ih mnogim stvarima:
da je uredu ne znati sve
da je njihovo mišljenje važno
da se do informacije može do"i na mnogo na!ina
da je traganje za odgovorima i rješavanje problema zabavno
Djeca koja nau!e ove stvari imat "e više sigurnosti u sebe kada se
suo!e sa izazovima. Nau!it "e se strpljenju. I nau!it "e da je dobro željeti
u!iti.
66
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Me#utim, nekada djeca žele nau!iti o stvarima koje su opasne. Možda
požele nau!iti kako se pali svije"a. Ili šta "e se desiti ako sko!e sa visokog
drveta. Ili šta "e se dogoditi ako ispuste vašu omiljenu zdjelu.
Zbog toga što djeci ne možemo dopustiti da rade opasne stvari, u ovoj fazi
po!inju u!iti o pravilima.
3 do 5 godina
Što bolje vaše dijete bude razumjelo razloge za pravila, ve"a je
vjerovatno"a da "e ih se pridržavati.
Upamtite da dijete želi znati “zašto?” Zašto ptice lete? Zašto ribe plivaju? I
zašto ja ne smijem zapaliti svije"u?
Kada vas dijete upita “zašto?”, time vas ne izaziva niti vam se
suprotstavlja. Zaista želi znati odgovor.
Djeca imaju pravo da traže informacije.
$lan 13.
Konvencije UN o pravima djeteta
POZITIVNA DISCIPLINA
67
Poglavlje 3
Djeca se u ovoj fazi razvoja vole igrati igara zamišljanja. Pretvaraju se da
su sve mogu"e vrste stvari, uklju!uju"i i da su odrasli. Ponekad se jako
zanesu u svojoj igri, jer je ona za njih tako stvarna.
Igra je djetetu njegov “posao“. Na taj na!in vježba osje"aj toga kako se
drugi ljudi osje"aju. Stavlja se na mjesto drugih ljudi i posmatra svijet
njihovim o!ima. Igra je izuzetno važna za razvoj empatije kod djece.
Igra je važna i za razvoj dje!ijeg mozga. Kroz igru rješavaju probleme,
izmišljaju nove stvari, provode eksperimente, i otkrivaju na koji na!in
stvari funkcioniraju.
Djeca imaju pravo na igru.
$lan 13.
Konvencije UN o pravima djeteta
68
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Djeci je potrebno vrijeme za igru. To je još jedan sastavni dio njihovog razvoja.
Ako imaju vremena da razvijaju svoju maštu, postat "e kreativniji u rješavanju
problema.
Ako mogu rastaviti predmete i opet ih sastaviti, uvidjet "e da mogu shvatiti
stvari.
3 do 5 godina
Ako znaju crtati i pjevati, postat "e sigurniji u tome da se izraze kroz
umjetnost.
Ako imaju priliku da rade na rješavanju prepirki, postat "e bolji u rješavanju
konflikta.
POZITIVNA DISCIPLINA
69
Poglavlje 3
Još jedna odlika ove faze je da djeca žele pomo"i. Žele o!istiti pod, žele
po!astiti druge, oslikati ku"u, i praviti stvari.
Dok pomažu, djeca “šegrtuju”. Gledaju"i i pomažu"i, u!e i vježbaju
važne životne vještine.
Kada djeca pomažu, mogu im se desiti mnoge greške. Stvari ne rade
savršeno. Imaju malo iskustva sa tim zadacima, pa se može desiti da ih
ne urade onako kako bismo to željeli.
70
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Ali, ovo je na!in na koji u!e. Isto kao što ni mi nismo najbolji u stvarima koje
radimo po prvi put, tako i djeca trebaju priliku da pogriješe i da nau!e.
Kada poti!emo djecu da nam pomažu, mi im time dajemo šansu da u!e. A
kada ih pustimo da vježbaju, time im pokazujemo da poštujemo njihove
vještine i sposobnosti.
Ovakva poruka snažno utje!e na djecu. Ako sebe doživljavaju sposobnim,
bit "e mnogo sigurniji u sebe kada budu u!ili nove stvari.
Važan zadatak za roditelje u ovoj fazi je da njeguju povjerenje svoje djece
u njihove sposobnosti tako što:
odgovore na njihova pitanja, ili im pomognu na"i odgovore
3 do 5 godina
pobrinu se da djeca imaju vremena za igru
poti!u ih da im pomažu
POZITIVNA DISCIPLINA
71
Poglavlje 3
Djetetovo pouzdanje u vlastitu sposobnost da u!i predstavlja osnovu
!itavog budu"eg u!enja.
U godinama koje slijede dijete "e se suo!avati s brojnim izazovima. Ako
to putovanje zapo!ne vjeruju"i da je sposobno, ve"a je vjerovatno"a da
"e ih uspješno savladati.
72
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
5 do 9 godina
Ova faza se odlikuje glavnom prekretnicom u životu djeteta – a i roditelja. U
ovom periodu ve"ina djece kre"e u školu.
Kada dijete krene u školu, njegov se svijet mijenja. Mora brzo nau!iti kako da:
se sna#e samo, bez roditelja,
se slaže s mnogo nove djece
ispuni o!ekivanja mnogih novih odraslih osoba
se pridržava novih rasporeda i rutine
POZITIVNA DISCIPLINA
73
5 do 9 godina
Prva iskustva koje dijete stekne u školi mogu utjecati na njegov stav prema
školi za još mnogo narednih godina.
Poglavlje 3
Iako sva djeca polaze u školu u istoj dobi, nisu svi u isto vrijeme jednako
spremni za nju. Djeca imaju razli!ite temperamente koji mogu dosta
utjecati na to kako reagiraju na školu.
Temperament djeteta je uro#en. Ne može se promijeniti. U velikoj mjeri
predstavlja ono što vaše dijete jeste.
Ne postoje “dobri” ili “loši” temperamenti – postoje samo razli!iti. Naš
temperament je ono što nas !ini jedinstvenim. Svaki temperament ima
svoje prednosti.
Razmotrimo neke bitne dimenzije temperamenta.
1. Nivo aktivnosti
Neka djeca su izuzetno aktivna, i ve"inu vremena žele da tr!e, ska!u, ili
se pentraju. Skoro nikada ne miruju, !ak ni za vrijeme obroka. $ini se
da su uvijek u pokretu.
Druga djeca su manje aktivna, više vole mirne aktivnosti, recimo da duže
vrijeme gledaju knjige ili slažu slagalicu.
Nivo aktivnosti ostale djece je negdje izme#u.
74
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
2. Redovitost
Neka djeca imaju predvidljiv ritam. Ogladne u pravilnim razmacima, bude
se, zaspu i idu u kupatilo otprilike u isto vrijeme svakog dana.
Druga djeca imaju promjenljiv ritam. Može se desiti da jedan dan jako
ogladne oko podneva, a da sljede"eg dana u podne uop"e ne budu
gladni. Možda se u ponedjeljak probude vrlo rano, ali u utorak spavaju
dokasno.
Druga djeca imaju ritam koji spada tu negdje izme#u.
3. Reagiranje na nove situacije
Neka djeca se slobodno upuštaju u nove situacije. Smiješe se nepoznatim
osobama, prilaze novim grupama djece i pridružuju im se u igri, lako
uspostavljaju nova prijateljstva, vole da probaju novu hranu, i uživaju u
odlasku na nova mjesta.
Reakcije ostale djece na nove situacije su negdje izme#u.
POZITIVNA DISCIPLINA
75
5 do 9 godina
Druga djeca izbjegavaju nove situacije. Distanciraju se od nepoznatih
osoba, treba im dosta vremena da se priklju!e novim grupama,
ispljuvavaju novu hranu i oklijevaju ili izbjegavaju i"i na nova mjesta.
Poglavlje 3
4. Prilagodljivost
Neka djeca se brzo prilagode na novu rutinu, mjesta, ljude i hranu.
Potreban im je samo dan ili dva da se priviknu na novi raspored, život u
novoj ku"i ili poha#anje nove škole.
Druga djeca se opet sporije prilago#avaju. Može se desiti da im trebaju
mjeseci da se sprijatelje s djecom u novom susjedstvu, da se po!nu
osje"ati opušteno u novoj školi, ili da se "uhodaju" u novi raspored.
Prilagodljivost druge djece nalazi se negdje izme#u.
5. Podložnost odvra#anju pažnje i koncentracije
Nekoj djeci je lako odvratiti pažnju. Svoju pažnju prebacuju s jedne stvari
na drugu, zavisno od tog šta vide ili !uju u tom trenutku.
Potrebno im je dosta vremena da izvrše svoje zadatke, jer se njihova
pažnja stalno rasplinjuje u razli!itim smjerovima. Me#utim, kada su tužna
ili razo!arana lako je preusmjeriti njihovu pažnju na nešto drugo i
promijeniti im raspoloženje.
Drugu djecu nije tako lako omesti. Mogu sjediti i !itati duže vrijeme. A
kada su gladni ili tužni, nije im lako odvratiti pozornost na nešto drugo.
Podložnost odvra"anju pažnje ostale djece je negdje izme#u.
76
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
6. Postojanost (ustrajnost)
Neka djeca su veoma uporna, i ustrajavaju u suo!avanju sa izazovnim
zadatkom dok ga ne izvrše. Pred o!ima imaju zadati cilj i ustrajat "e na
tome dok cilj ne postignu. Ne odustaju kada se suo!e sa neuspjehom. Ali
ih nije lako ubijediti da prestanu raditi stvari koje žele da rade.
Druga djeca su manje uporna. Ako padnu, prestaju se penjati. Ako ne
uspiju brzo sastaviti slagalicu, uskoro gube interes. Tu djecu je lako
ubijediti da prestanu raditi stvari koje ne želimo da rade.
Nivo ustrajnosti druge djece spada negdje izme#u.
7. Intenzitet reakcija
Neka djeca jako burno reagiraju na doga#aje i situacije. Ako imaju
problema da slože slagalicu, vrištat "e i bacati dijelove. Iskazuju intenzivnu
ljutnju i tugu, ali isto tako izražavaju i snažan osje"aj sre"e. Glasno pla!u
kada su tužna, a smiju se od sveg srca kada su sretna. Uvijek znate kako
se ovakva djeca osje"aju.
Intenzitet reakcija ostale djece negdje je izme#u.
POZITIVNA DISCIPLINA
77
5 do 9 godina
Druga djeca imaju prigušene reakcije. Kada u sebi osje"aju tugu, tiho
pla!u. Kada su sretna, mirno se smiješe. Teško je znati kako se takva
djeca osje"aju.
Poglavlje 3
Vježba – Temperament vašeg djeteta 1
Ocijenite svoje dijete u svakoj od 7 dimenzija temperamenta.
1. Nivo aktivnosti
Nizak
1
Visok
2
3
4
Uvijek u
pokretu
Sjedi mirno
duže vrijeme
2. Redovitost
Niska
1
Visoka
2
3
4
Ogladni i spava u
isto vrijeme svakog
dana
Ogladni i spava u
razli!ito vrijeme
razli!itim danima
3. Reakcija na nove situacije
Izbjegavanje
1
Izbjegava nove
ljude, nesretno na
novim mjestima,
odbacuje nove
stvari
78
POZITIVNA DISCIPLINA
Prihvatanje
2
3
4
Voli upoznati nove
ljude ,
i"i na nova mjesta,
probati nove stvari
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
4. Prilagodljivost
Mala
1
Velika
2
3
4
Treba mu dosta
vremena da se
prilagodi promjenama
u rutini ili okruženju
Brzo se prilago#ava
na promjene u rutini
ili okruženju
5. Podložnost ometanju pažnje i koncentracije
Niska
1
Visoka
2
3
Fokusira se na
aktivnost duže
vrijeme
4
Sve primje"uje, !esto
prebacuje pažnju
6. Nivo postojanosti (ustrajnost)
Nizak
1
Visok
2
3
5 do 9 godina
Brzo gubi interes
za aktivnosti
4
Ustraje na
aktivnostima dok
ih ne završi
7. Intenzitet reakcija
Nizak
1
Ne pokazuje
mnogo
promjena u
emocijama
Visok
2
3
4
Pokazuje
intenzivnu tugu,
ljutnju i sre"u
POZITIVNA DISCIPLINA
79
Poglavlje 3
Vježba – Temperament vašeg djeteta 2
Razmislite u kom smislu temperament vašeg djeteta predstavlja
prednost.
Na koje na!ine temperament mog djeteta predstavlja prednost:
80
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
A sada razmislite u kom smislu temperament vašeg djeteta ne
predstavlja prednost.
Na koje na!ine temperament mog djeteta ne predstavlja prednost:
5 do 9 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
81
Poglavlje 3
Temperament vašeg djeteta ima veliki utjecaj na njegovu spremnost za
školu.
Nekoj djeci "e nova sredina biti interesantna i uzbudljiva, brzo "e se
prilagoditi novoj rutini i uživati sti!u"i nove prijatelje.
Druga djeca "e novu sredinu doživjeti stresnom, trebat "e im vremena
da se naviknu na novu rutinu, i bit "e im teško ste"i nove prijatelje.
Za roditelje je važno da uzmu u obzir temperament svoje djece i da
poštuju njihovu individualnost.
Nemogu"e je aktivno dijete pretvoriti u neaktivno, ili dijete koje nije tako
uporno u!initi ustrajnijim.
Me#utim, kod svakog djeteta možemo prepoznati jake strane i osloniti se
na njih. Tako#er možemo prepoznati i specifi!ne probleme kod svakog
djeteta i stvoriti povoljno okruženje koje "e svakom djetetu omogu"iti da
se razvija i napreduje.
82
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Na ponašanje vašeg djeteta ne utje!e samo njegov temperament. I vaš
temperament utje!e na njegovo ponašanje – kao što utje!e i na vaše.
Na odnos roditelj – dijete dosta utje!e to koliko se slažu temperament
djeteta i njegovog roditelja.
Zamislimo roditelja koji baš i nije aktivan. Takav roditelj voli ostati u ku"i,
!itati u miru i slušati laganu muziku.
A sada zamislimo šta se može desiti ako takav roditelj ima dijete sa
visokim nivoom aktivnosti. Šta "e se desiti ako je to dijete stalno u ku"i i
ako se od njega o!ekuje da sjedi mirno kao bubica?
Ako taj roditelj uvidi da njegovo dijete ima viši nivo aktivnosti od njegovog,
mo"i "e prilagoditi svoja o!ekivanja i izna"i na!ine kako da zadovolji
potrebu djeteta za aktivnoš"u. Ako ne shvati da se njegovo dijete tako
ponaša zbog svog temperamenta, mogao bi pomisliti da je “nevaljalo”.
Veoma je važno da roditelji razmisle o vlastitom temperamentu i procijene
koliko se dobro slaže sa temperamentom njihove djece. Ovo nam može
pomo"i da shvatimo razloge mnogih porodi!nih nesuglasica.
5 do 9 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
83
Poglavlje 3
Vježba – Vaš temperament 1
Ocijenite sebe u svih 7 dimenzija temperamenta.
1. Nivo aktivnosti
Nizak
1
Visok
2
3
4
Volim fizi!ke
aktivnosti i
stalni pokret
Najviše volim
mirne aktivnosti
2. Redovitost
Nizak
1
Visok
2
3
4
Ogladnim i
umorim se u isto
vrijeme svakog
dana
Ogladnim i
umorim se u
razli!ito
vrijeme u
raznim
danima
3. Reakcija na nove situacije
Izbjegavanje
1
Neugodne su mi
nove situacije,
susreti s novim
ljudima,
isprobavanje novih
stvari
84
POZITIVNA DISCIPLINA
Prihvatanje
2
3
4
Uživam i"i na nova
mjesta, sretati nove
ljude, probati nove
stvari
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
4. Prilagodljivost
Mala
1
Velika
2
3
4
Treba mi dosta
vremena da se
priviknem na
novu rutinu i
sredinu
Brzo se
privikavam na
promjenu rutine ili
sredine
5. Podložnost ometanju pažnje i koncentracije
Mala
1
Velika
2
3
Mogu fokusirati
pažnju na
jednu temu
duže vrijeme
4
Moje misli je lako
pomesti; moja
pažnja se !esto
pomi!e
6. Nivo postojanosti (ustrajnost)
Nizak
1
Visok
2
3
Brzo gubim
interes za jednu
aktivnost i
prebacujem se
na druge stvari
4
5 do 9 godina
Ustrajavam na
aktivnosti dok
je ne završim
7. Intenzitet reakcija
Slab
1
Ne pokazujem
previše svoje
emocije; drugi ljudi
obi!no ne znaju
kako se osje"am
Jak
2
3
4
Ljudi odmah
primje"uju moju
sre"u, tugu ili
bijes
POZITIVNA DISCIPLINA
85
Poglavlje 3
Vježba – Vaš temperament 2
Razmislite o na!inima na koje vaš temperament predstavlja prednost.
Na koje na!ine moj temperament predstavlja prednost:
86
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Sada razmislite o na!inima na koje vaš temperament ne predstavlja
prednost.
Na koje na!ine moj temperament ne predstavlja prednost:
5 do 9 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
87
Poglavlje 3
Vježba – Slaganje
Plavom olovkom ozna!ite kruži"e koji odgovaraju ocjenama koje ste
dali svom djetetu. Zatim povežite kruži"e linijom.
88
Nivo aktivnosti
!
"
#
$
Redovitost
!
"
#
$
Reakcije na nove situacije
!
"
#
$
Prilagodljivost
!
"
#
$
Podložnost ometanju pažnje
!
"
#
$
Nivo postojanosti (ustrajnost)
!
"
#
$
Intenzitet reakcija
!
"
#
$
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Vježba – Slaganje
Crvenom olovkom ozna!ite kruži"e koji odgovaraju ocjenama koje ste dali
sebi. Zatim povežite kruži"e linijom.
!
"
#
$
Redovitost
!
"
#
$
Reakcije na nove situacije
!
"
#
$
Prilagodljivost
!
"
#
$
Podložnost ometanju pažnje
!
"
#
$
Nivo postojanosti (ustrajnost)
!
"
#
$
Intenzitet reakcija
!
"
#
$
POZITIVNA DISCIPLINA
5 do 9 godina
Nivo aktivnosti
89
Poglavlje 3
Razlike u vašim temperamentima
Moje dijete i ja se razlikujemo u
Ta razlika mogla bi pridonijeti nesuglasicama u slu!aju kada
Moje dijete i ja se razlikujemo u
Ta razlika mogla bi pridonijeti konfliktima u slu!aju kada
Moje dijete i ja se razlikujemo u
90
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Ta razlika mogla bi pridonijeti nesuglasicama u slu!aju kada
Moje dijete i ja se razlikujemo u
Ta razlika mogla bi pridonijeti nesuglasicama u slu!aju kada
Moje dijete i ja se razlikujemo u
5 do 9 godina
Ta razlika mogla bi pridonijeti nesuglasicama u slu!aju kada
POZITIVNA DISCIPLINA
91
Poglavlje 3
Sli!nosti u vašim temperamentima
Moje dijete i ja smo sli!ni u
Ta sli!nost mogla bi doprinijeti da se slažemo u
Moje dijete i ja smo sli!ni u
Ta sli!nost mogla bi doprinijeti da se slažemo u
Moje dijete i ja smo sli!ni u
92
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Ta sli!nost mogla bi doprinijeti da se slažemo u
Moje dijete i ja smo sli!ni u
Ta sli!nost mogla bi doprinijeti da se slažemo u
Moje dijete i ja smo sli!ni u
5 do 9 godina
Ta sli!nost mogla bi doprinijeti da se slažemo u
POZITIVNA DISCIPLINA
93
Poglavlje 3
Slaganje vašeg i djetetovog temperamenta može imati veliki utjecaj na vaš
odnos. Kada uvidite ulogu koju temperament ima u ponašanju vašeg
djeteta i u vašem vlastitom, po!et "ete shvatati razloge koji se kriju u
mnogim nesuglasicama koje se javljaju.
Onda možete shvatiti i zašto udaranje i vikanje ne pomažu.
Vaše dijete je li!nost za sebe, baš kao i vi. Njegov temperament se ne
može promijeniti, a ne može ni vaš.
U slu!aju kada vam se temperamenti ne podudaraju, možete prona"i
na!in da riješite razlike bez sva#a i prepirki. Možete prona"i na!ine da
poštujete razlike i da ih pomirite.
94
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
U prvim danima škole, društveni odnosi djece postaju sve važniji. Sve
ve"i interes za prijateljstvo koji pokazuju znak je njihove sve ve"e
samostalnosti.
Svijet djeteta se širi. U!i više o tome kako drugi razmišljaju, u šta vjeruju i
kako se ponašaju.
No, to je neophodan i bitan dio u razvoju djeteta. Tokom ove faze nau!it
"e dosta o drugim ljudima. $ak "e nau!iti više i o sebi.
POZITIVNA DISCIPLINA
95
5 do 9 godina
Ponekad se roditelji plaše da u ovoj fazi gube kontrolu nad svojom
djecom. Brinu se zbog svih tih novih utjecaja kojima su djeca izložena.
Poglavlje 3
U ovoj fazi djeca po prvi put moraju shvatiti neka vrlo složena pitanja.
Moraju nau!iti kako:
riješiti sukob sa drugom djecom
komunicirati s drugima, !ak i kada se ne slažu
braniti se i zauzimati za sebe
zauzeti se za druge
nositi se sa nasilnicima u školi
biti odan, !ak i kada je to teško
biti ljubazan, !ak i kada drugi to nisu
Vještine i samopouzdanje koje je vaše dijete steklo u prethodnim
fazama dat "e jaku osnovu za suo!avanje sa ovim novim izazovima.
96
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Za djecu koja sebe vide kao dobru, brižnu i sposobnu osobu, vjerovatnije je
da "e donijeti dobre odluke.
Za djecu koja osje"aju da im roditelji pružaju podršku i prihvataju ih, ve"a je
vjerovatno"a da "e im se obratiti za savjet i pomo".
Ve"a je vjerovatno"a da "e ona djeca, koja su vidjela da se njihovi roditelji s
konfliktom, ljutnjom i stresom nose bez agresije ili nasilja, i sama svoje
sukobe rješavati dobro.
Za djecu, koja su od svojih roditelja nau!ila da druge slušaju, komuniciraju
sa njima i prema njima se ponašaju s poštovanjem, vjerovatnije je da "e
isto raditi i sa svojim vršnjacima i u!iteljima.
5 do 9 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
97
Poglavlje 3
Sve ono što ste proteklih godina radili kako biste sa svojim djetetom
izgradili snažan odnos pun povjerenja, sada "e mu dati snagu da se
izbori sa teškim situacijama.
Za dijete predstavlja ogroman izazov da shvati sve komplikovane
aspekte odnosa. Njemu je sve to potpuno novo. Pogriješit "e, jer ne
razumije sve ono što mi razumijemo.
Ali, pokušavanjem, doživljavanjem neuspjeha i uspjeha, dosta "e nau!iti
o drugim ljudima, a i o sebi. Empatija za druge "e porasti. A sve više "e
se razvijati i njegovo shvatanje vlastitih uvjerenja i vrijednosti.
Glavni zadatak roditelja u ovoj fazi je da podržavaju i usmjeravaju
svoju djecu. Djeca se ugledaju na nas kao na svoje uzore i savjetnike.
Moramo biti onakvi ljudi
kakvi želimo da naša djeca postanu.
98
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Kao njihovi prvi i najvažniji u!itelji, vlastitim ponašanjem možemo im
pokazati kako da:
poštuju prava drugih
ukažu dobrotu i ljubaznost
pomognu drugima
shvate da su povrijedili druge
izvine se za svoje greške i pokušaju ih popraviti
u!ine da njihovo izvinjenje bude iskreno
budu odani
!asno se ponašaju
Ova faza je izuzetno važna, jer predstavlja most izme#u djetinjstva i
adolescencije.
POZITIVNA DISCIPLINA
99
5 do 9 godina
Možemo dalje nadogra#ivati na temelju koji smo podigli u prvim godinama. I
možemo "pripremiti teren" za samostalno odlu!ivanje u tinejdžerskom
dobu.
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
10 do 13 godina
Vaše dijete treba u"i u pubertet. Desit "e se mnoge uzbudljive promjene.
Njegovo tijelo se sprema za promjenu. Vaše dijete više nije dje!a!i".
Priprema se za odraslo doba. Ali, još je dijete.
Takva situacija može dovesti do nesuglasica u porodici.
Zašto su sukobi u porodici tako !esti u ovoj fazi?
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
101
Poglavlje 3
Razlog 1
U ovoj fazi, djeca žele da im roditelji dozvole više nezavisnosti. Ali roditelji
su zabrinuti da njihova djeca još uvijek nemaju potrebno znanje i vještine
da sami donose odluke.
Razlog 2
Zna!ajne promjene koje se dešavaju u tijelu vašeg djeteta mogu dovesti
do toga da postane "udljivo ili zlovoljno. Dijete koje je prije bilo veselo i
radosno iznenada može postati neko ko je mrzovoljan i lako se naljuti.
Razlog 3
Djeca više vremena provode sa
vršnjacima, a manje sa roditeljima.
Ponekad žele raditi ono što rade
njihovi vršnjaci, iako njihovi roditelji
to ne odobravaju.
Razlog 4
Djeca u ovoj fazi shvataju da se možda ne slažu sa svojim roditeljima po
odre#enim pitanjima. Formiraju vlastita uvjerenja i otkrivaju ko su kao
individue.
Razlog 5
Tokom ove faze može se desiti da se roditelji boje za svoju djecu. Može
se desiti da se brinu za njihovu sigurnost ili zdravlje. Mogu"e je i da budu
zabrinuti da "e im djeca upasti u neku nepriliku ili popustiti u školi.
Ponekad se roditelji osje"aju kao da su potpuno nemo"ni.
Svi skupa, ovi razlozi mogu dovesti do !estih porodi!nih sukoba.
102
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
U ovoj fazi prijateljstva postaju sve važnija.
Prijatelji su jako bitni za emocionalno zadovoljstvo djece. Mogu biti
zna!ajan izvor podrške, utjehe i zadovoljstva. Oni vašu djecu mogu
nau!iti raznim vještinama i pomo"i im da razviju nove interese. Djeci je
potrebna društvena podrška, baš kao i odraslima.
Me#utim, sve ve"i interes djece da stvaraju i održavaju prijateljstva može
dovesti i do zabrinutosti roditelja. Roditelji se u ovoj fazi !esto brinu
zbog “pritiska okoline”. Ponekad "e djeca uraditi stvari kojima se roditelji
protive samo da bi se osje"ala prihva"enim me#u svojim vršnjacima.
Najve"i izazov za roditelja u ovoj fazi je da zaštite svoje dijete od
opasnosti istovremeno poštuju#i njegovu sve ja!u potrebu za
nezavisnoš#u.
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
103
Poglavlje 3
Na!ini na koje možete izgraditi "sistem sigurnosti"
za svoje dijete
•
Provodite vrijeme zajedno
° radite stvari skupa kao porodica
° razgovarajte sa djetetom o njegovim prijateljima
° saslušajte ga kada pri!a o onome što ga brine i !ime je
preokupirano
° cijenite i pohvalite njegove uspjehe
° razgovarajte sa njim o izazovima s kojima "e se suo!iti u
narednim godinama i dajte mu do znanja da "ete biti uz njega da mu
pomognete
° budite iskreni s njim
° budite nježni i srda!ni
° pokušajte razumjeti osje"anja koja se nalaze u pozadini
njegovog ponašanja
•
Gradite i ja!ajte njeno samopoštovanje
° pomozite joj da otkrije – i da zavoli – to što jeste
° ohrabrite je da vjeruje u svoje sposobnosti
° pomozite joj da sagleda svoje prednosti i posebne osobine
•
Budite uklju!eni u njeno školovanje
° posje"ujte školske priredbe i manifestacije
° oti#ite upoznati njene u!itelje
° razgovarajte s njom o zada"i i ponudite joj svoju pomo"
° pokažite interes za ono što !ita i razgovarajte s njom o tome
•
Upoznajte prijatelje svoga sina
° pustite ih da se druže u vašem domu
° upoznajte njihove porodice
° posjetite manifestacije ili dešavanja u koje je uklju!eno vaše dijete sa
svojim prijateljima
•
Budite blizu – ali na distanci
° pobrinite se da znate gdje je i s kim vaša k"erka, ali poštujte njenu
sve izraženiju potrebu za nezavisnoš"u i privatnoš"u
° pokažite da joj vjerujete i da u nju vjerujete
104
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Kako možete potpomo"i nezavisnost svog djeteta
Pomozite mu da razvije vlastiti osje"aj za dobro i loše
° razgovarajte o opasnim aktivnostima i radnjama i objasnite mu
zašto treba izbjegavati stvari kao što su pušenje, uzimanje droga ili
situacije u kojima se stavlja u fizi!ku opasnost
° razgovarajte sa njim o vašim vrijednostima i saslušajte njegove
° razgovarajte o fizi!kim i emocionalnim promjenama koje "e doživjeti
u pubertetu
° razgovarajte sa njim o pritiscima s kojima "e se suo!iti da uradi stvari
za koje smatra da su pogrešne ili opasne
° pomozite mu da isplanira unaprijed kako bi se osje"alo pripremljenim
da se suo!i sa pritiskom okoline
° pomozite mu da prona#e na!ine kako da se odupre pritisku okoline, a
koji "e i"i njemu na ruku
•
Pomozite joj da razvije osje"aj odgovornosti i da se na nju može ra!unati
° uklju!ite je u ku"anske aktivnosti
° razgovarajte s njom o novcu i kako da ga razumno i racionalno troši
° uklju!ite je u stvaranje pravila i o!ekivanja za porodicu
•
Pomozite mu da razvije osje"aj empatije i poštivanja za druge
° poti!ite ga da pomaže ljudima u nevolji
° razgovarajte s njim šta da uradi kada su drugi neljubazni
•
Pomozite joj da razmisli o svojoj budu"nosti
° pomozite joj da odredi vlastite ciljeve
° razgovarajte s njom o tome kakve bi vještine i znanje željela imati
kada bude starija
° ohrabrite je da ima svoj san, viziju toga što želi da bude njen život
° pomozite joj da prona#e na!ine kako da ostvari svoje ciljeve
POZITIVNA DISCIPLINA
105
10 do 13 godina
•
Poglavlje 3
Svi oni sastavni elementi koje su roditelji djetetu usa#ivali ranijih godina
sada postaju veoma važni.
Sastavni elementi u ranijim fazama razvoja koji ja!aju
porodi!ne odnose u kasnijim fazama
Podrška i usmjeravanje
Adolescencija
Pubertet
Samopouzdanje i povjerenje
Školska
dob
Poštivanje
osje"anja
Nenasilno
rješavanje
sukoba
Traženje
informacija
Predškolska
dob
Samostalnost
Vještine uljudne
komunikacije
Mla#a
predškolska
dob
Dojena!ka
dob
Privrženost
106
POZITIVNA DISCIPLINA
Povjerenje
Novoro#ena!ka
dob
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Kod djece koja su u ranim godinama života nau!ila da mogu vjerovati
svojim roditeljima, ve"a je vjerovatno"a da "e sada slušati njihov
savjet.
Manje je vjerovatno da "e djeca !iji su roditelji njegovali njihovu
samostalnost kad su bila mla#a u ovoj dobi potpasti pod negativan
utjecaj svojih vršnjaka.
Kod djece !ije su osje"aje poštivali kada su bili mali vjerovatnije je da
"e roditeljima lakše izraziti svoje strahove i brigu.
Za djecu !iji su roditelji od ranog doba razvijali njihovo
samopouzdanje ve"a je vjerovatno"a da "e vjerovati u sebe.
Ve"i su izgledi da "e djeca koja su od svojih roditelja primala podršku
i savjete sada im se obratiti prije nego što se pojavi poteško"a.
Odnos koji ste izgradili sa djetetom bit "e njegovo uporište i spas na
putovanju ka odraslom dobu.
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
107
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
14 do 18 godina
Ovo je faza nevjerovatnog bogatstva i intenziteta. Vaše dijete samo što
nije zakora!ilo u odraslo doba.
Tokom svog djetinjstva, uvježbavalo se za ovu fazu. Nau!ilo je kako da:
poštuje druge
rješava nesuglasice bez nasilja
na konstruktivan na!in izrazi svoja osje"anja
zauzme se za sebe i za druge
U ovoj "e fazi vaše dijete svakodnevno koristiti te važne vještine.
Roditelji !esto ustanove da svoju djecu ne vi#aju previše u ovoj fazi. Vaše
dijete mora samostalno koristiti svoje vještine.
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
109
Poglavlje 3
Biti roditelj koji odgaja adolescenta može biti divno iskustvo.
Vaše dijete je gotovo odrastao !ovjek, sposobno da sa vama razgovara
skoro o svemu. Može razmišljati o novim idejama, graditi vlastite ideale i
zacrtati svoj put.
Suo!it "ete se sa brojnim izazovima dok budete savladavali promjene u
vašem odnosu. Ali, kao i uvijek, te promjene daju vam priliku da svoje
dijete nau!ite kako da donosi ispravne odluke, rješava sukobe i nosi se s
neuspjehom.
110
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
U ovoj fazi vaše dijete isprobava sve vrste mogu"nosti u nastojanu da
spozna ko je ustvari. Njegov primarni zadatak je da otkrije svoj
jedinstveni identitet.
Vaše dijete osje"a snažan poriv da izrazi ono što on jeste, a ne ono što
drugi od njega o!ekuju da bude. Možda to izrazi kroz iznenadnu promjenu
izbora:
muzike
odijevanja
frizure
prijatelja
uvjerenja
sklonosti u izboru hrane
vanškolskim aktivnostima
intelektualnim interesima
planovima za budu"nost
Djeca imaju pravo na slobodu izražavanja
i slobodu misli.
$lanovi 13. i 14.
Konvencije UN o pravima djeteta
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
111
Poglavlje 3
Roditelji se u nekim slu!ajevima po!nu plašiti u ovoj fazi. Može se desiti da
pomisle da se sada gubi sve ono !emu su u!ili svoju djecu.
Kod djece se mogu razviti nova vjerska ili politi!ka uvjerenja. Može se
desiti da prestanu i"i na vjerske obrede i bogoslužje ili da prestanu jesti
odre#enu vrstu hrane. Možda ofarbaju kosu ili po!nu odijevati samo crnu
odje"u.
Isto onako kako je vaš dvogodišnjak eksperimentirao sa raznim
predmetima, tako sada vaš tinejdžer eksperimentira sa svojim identitetom.
Isprobava razli!ite li!nosti kako bi otkrio koja mu nabolje pristaje.
Kako bi to u!inili, prvo moraju odbaciti neke svoje stare navike i na!ine.
Poput gusjenice je koja odbacuje svoju !ahuru. Mora to uraditi da se
"iš!ahuri" u jedinstvenu, zasebnu li!nost.
Adolescenti !esto isprobavaju identitete koji se dosta razlikuju od li!nosti
njihovih roditelja. Slušaju muziku koja se ne svi#a njihovim roditeljima,
nose odje"u koju im roditelji ne vole, i zauzimaju stajališta s kojima im se
roditelji ne slažu.
Time što se po!inju dosta razlikovati od svojih roditelja, adolescenti bolje
mogu da shvate ko su ustvari oni sami.
112
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Ipak, roditelji su !esto zabrinuti gdje ih mogu odvesti ti adolescentski
eksperimenti. Ponekad mladi razmišljaju o tome da isprobaju droge i
alkohol. A može se desiti da po!nu razmišljati i o eksperimentiranju sa
seksom i odnosima.
Adolescentima je teško da shvate da im se mogu desiti loše stvari. Oni još
uvijek ne shvataju u potpunosti da ih mogu povrijediti, da mogu zatrudniti
ili da mogu umrijeti. U nekim slu!ajevima, rade vrlo riskantne i opasne
stvari zato što misle da im se ništa loše ne"e desiti.
Isprobavaju uloge odraslih i eksperimentiraju sa stvarima koje su im
zabranjene. Žele da rade stvari koje su oduvijek gledali da rade odrasli –
uklju!uju"i i njihove roditelje.
Roditelji se !esto brinu da na njihovu djecu utje!u druge mlade osobe koje
bi ih mogle navesti da rade opasne stvari – ili da na njih utje!u odrasli
koji su loš uzor.
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
113
Poglavlje 3
Povjerenje vašeg djeteta sada postaje izuzetno važno. Djetetu je
potrebno da zna da vam se bez straha može obratiti za informaciju i
savjet.
Ne želi da ga kontrolirate. Ali, potrebno je da zna da ste tu, da "ete im
pružiti otvorenu i iskrenu informaciju, jasna o!ekivanja i strukturu i
sigurno okruženje.
Sada "e na kušnju biti stavljeni samopouzdanje, sposobnost donošenja
odluka, vještine komunikacije, samopoštovanje, empatija i vještine
rješavanja sukoba koje je vaše dijete nau!ilo. Sada su mu one najviše
potrebne.
Ponekad "e dijete pogriješiti, nastoje"i da donese samostalne odluke. I
upravo onako kako je kao malo dijete bilo povrije#eno kada je željelo
nau!iti o stvarima i predmetima, tako bi i sada mogao biti povrije#en u
svom novom nastojanju da nau!i o životu.
I upravo onako kako ste za svoje dijete nastojali održati sigurnu sredinu,
pružiti mu informacije i potpomo"i njegov rast dok je bilo malo, tako to
možete uraditi i sada.
Vaše "pti!e" isprobava svoja krila. Bit "e trenutaka kada "e i pasti. Ali, uz
vašu pomo" nau!it "e da leti.
Najvažnije što roditelji u ovoj fazi mogu uraditi jeste:
ja!ati odnos roditelj – dijete
pratiti i nadzirati djetetove aktivnosti
poticati osje"aj samostalnosti kod djeteta
114
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Ja!anje odnosa roditelj – dijete
Veza roditelj – dijete po!inje se stvarati ro#enjem djeteta. Izgradnjom
povjerenja i stvaranjem privrženosti od samog po!etka, te ja!anjem te veze
kako dijete raste, roditelj oblikuje odnos koji "e njegovog tinejdžera uvesti u
svijet odraslih.
Vjerovatnije je da "e djeca uspješno pro"i kroz adolescenciju ako je njihov
odnos sa roditeljima:
• topao, nježan i pun ljubavi
• stabilan, dosljedan i !vrst, i predvidljiv.
Kod tinejdžera koji imaju jak odnos sa svojim roditeljima, ve"a je
vjerovatno"a da "e:
• imati pozitivne odnose sa drugim adolescentima i odraslima
• smatrati da roditelji u njih imaju povjerenja i da "e nastojati da to
povjerenje održe
• drugima uzvratiti i na njih reagirati s poštovanjem i empatijom
• imati samopouzdanje i viši nivo samopoštovanja
• biti kooperativniji i susretljiviji sa drugima
• biti boljeg duševnog (mentalnog) zdravlja
• slušati i postupati prema savjetu svojih roditelja.
Ve"a je vjerovatno"a da "e se prema roditeljima, koji se prema svojim
tinejdžerima ophode s poštovanjem i ljubaznoš"u, zauzvrat ophoditi na isti
na!in.
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
115
Poglavlje 3
S druge strane, kada je odnos roditelj – dijete previše kontroliraju"i i
diktatorski, te takav u kojem se dijete dosta kažnjava, ve"a je
vjerovatno"a da "e tinejdžeri:
•
•
•
•
•
•
bojati se i izbjegavati roditelje
lagati kako bi izbjegli kaznu
postati depresivni i anksiozni
osje"ati bijes i biti ogor!eni
"istresati" ljutnju na druge ljude
buniti se protiv roditelja
Emotivna veza izme#u roditelja i adolescenta predstavlja podlogu za
sve njihove interakcije.
U odnosu koji je topao, srda!an i pun ljubavi, mnogo je lakše mladu
osobu uspješno voditi kroz ovu fazu.
116
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Pra"enje i nadziranje djetetovih aktivnosti
Pružati i usa#ivati red i strukturu kod tinejdžera je naro!ito problemati!no
zbog njihove potrebe za ve"om nezavisnoš"u. Iako im je potrebna
nezavisnost, još uvijek im trebaju i usmjeravanje i savjeti roditelja.
Zadatak roditelja je da djetetu pruži neku vrstu mape odnosno plana puta
kojim "e ga usmjeravati. Roditelj "e ukazati na to koji su to teži putevi, na
kojima bi moglo biti problema i koji je najsigurniji pravac za odredište ka
kojem ide njegovo dijete. No, mlada osoba "e odlu!iti kojim smjerom da
krene.
Jedan od najboljih na!ina da roditelj osigura takvu vrstu mape i da usmjeri
mladu osobu na siguran put, jeste kroz pra"enje i nadzor.
Pratiti i nadzirati aktivnosti djeteta zna!i da roditelj zna šta njegov tinejdžer
radi, na na!in koji poštuje njegovu potrebu za – i pravo na – privatnost i
nezavisnost.
Roditelji svoje tinejdžere mogu nadzirati tako što:
• pokazuju istinski interes za njihove aktivnosti
• s njima !esto razgovaraju
• u njihovoj su blizini koliko god je to mogu"e, ali na nenametljiv na!in
• prisustvuju manifestacijama i dešavanjima u koja su uklju!ena njihova
djeca
• znaju ko su njihovi prijatelji
• do!ekuju njihove prijatelje u svom domu
• pozivaju prijatelje svoje djece na porodi!ne izlete
• znaju šta rade u slobodno vrijeme
• iznalaze aktivnosti u kojima uživaju i oni i dijete i skupa ih rade
• podržavaju svoju djecu da postignu svoje ciljeve
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
117
Poglavlje 3
Nadzor je najuspješniji onda kada roditelji prona#u na!ine da
ostvaruju !estu interakciju sa svojim tinejdžerima, na na!in koji je
pozitivan i zabavan.
Kada mlade osobe uživaju u vremenu koje provode sa svojim
roditeljima, ve"a je vjerovatno"a da "e:
• nadzor svojih roditelja doživljavati kao brižnost
• sa roditeljima provoditi više vremena, a manje vremena biti
bez nadzora
• opušteno razgovarati sa svojim roditeljima
• slušati savjete svojih roditelja
• željeti da održe pozitivan odnos sa roditeljima
Me#utim, kada je me#usobni odnos roditelja i djeteta negativan, pun
ljutnje i kažnjavanja, vjerovatnije je da "e tinejdžeri:
• nadzor svojih roditelja doživljavati kao kontrolu i uplitanje u njihov
život
• provoditi manje vremena sa roditeljima, a time i više vremena bez
nadzora
• plašiti se da razgovaraju sa roditeljima kada su zabrinuti
• odbijati savjete roditelja
• buniti se protiv roditelja
Izuzetno je važno da se nadzor provodi u kontekstu toplog i nježnog
odnosa, punog ljubavi.
118
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
Poticanje samostalnosti djeteta
Adolescencija roditeljima pruža posljednju priliku da svojoj djeci pomognu
da prakticiraju vještine donošenja odluka u sigurnom okruženju ispunjenom
podrškom. Uskoro "e dijete biti odrasla, samostalna osoba.
Ovu priliku roditelji mogu iskoristiti tako što "e nezavisnost svoje djece
njegovati kroz:
• istinsko poštivanje ideja svoje djece, !ak i onda kada se razlikuju od
njihovih
• poticanje djece da odlu!e koje su njihove vrijednosti
• izražavanje bezuslovne ljubavi
• upuštanje u razgovor sa djecom kao sebi jednakima
• iskazivanje povjerenja u sposobnost svoje djece da donose odluke – i da
se nose s posljedicama tih odluka
• poštivanje osje"aja svoje djece
• pružanje podrške svojoj djeci kada pogriješe
• poticanje djece da pokušaju ponovo nakon što nisu uspjeli
• uzimanje u obzir gledišta djece u slu!aju kada smatraju da se prema
njima nepravedno postupa
• iznalaženje rješenja kod neslaganja i sukoba mišljenja
Ova iskustva kod tinejdžera dovode to toga da imaju osje"aj da su dostojni
povjerenja, optimisti!ni i sposobni.
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
119
Poglavlje 3
Ponekad roditelji i ne shvataju"i obeshrabruju nezavisnost svojih
tinejdžera. To rade kada:
• kritiziraju mišljenje svoje djece
• stvaraju osje"aj krivnje kod djece kada se ne slažu sa njima
• promijene temu onda kada djeca pokušaju razgovarati sa njima
• odbacuju osje"aje svoje djece
• govore "jesam ti rekao” kada djeca pogriješe
• uskra"uju ljubav ili ih odbijaju kada imaju problema
• ignoriraju gledište svoje djece
• nepopustljivi su i kruti i nespremni da razgovaraju o rješenju za
nesuglasice
Ovakva iskustva kod tinejdžera mogu izazvati gor!inu, ljutnju i
depresiju. Po!inju sumnjati u svoju vrijednost kao ljudi i smatraju da
nisu u stanju imati dobre ideje ili donijeti ispravne odluke. Postaju sve
manje samostalni, oslanjaju"i se više na to da, umjesto njih, drugi ljudi
donose odluke.
Nezavisnost se poti!e onda kada roditelji svojoj djeci pokazuju da ih
poštuju i da vjeruju u njih.
120
POZITIVNA DISCIPLINA
Razumjeti kako djeca misle i osje"aju
A šta sad?
Kada razumiju kako djeca misle i osje"aju u razli!itim fazama, roditelji su
mnogo spremniji da na problemati!ne situacije reagiraju na pozitivan i
konstruktivan na!in.
Ovo znanje pruža vam osnovu za rješavanje problema. Umjesto da samo
odreagirate u datom trenutku, možete razmisliti o tome šta zna!i
ponašanje vašeg djeteta i u kom smjeru ga vodi.
Roditelji !esto pogrešno protuma!e razloge zbog kojih se djeca ponašaju
na odre#eni na!in. Kada mislimo da nam prkose ili da nas pokušavaju
naljutiti, uzvra"amo bijesom ili kaznom.
Kada shvatimo da rade ono što im je potrebno da rade kako bi prešli u
sljede"u fazu razvoja, ve"a je vjerovatno"a da "emo im uzvratiti
informacijom i podrškom koje su im potrebne.
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
121
4
Rješavanje
problema
POGLAVLJE 4
RJEŠAVANJE PROBLEMA
$etvrti sastavni element pozitivne discipline je rješavanje
problema.
U prethodnom poglavlju, nau!ili ste kako da postignete svoje
dugoro!ne ciljeve tako što "ete svom djetetu pružiti toplinu,
red i strukturu koji odgovaraju njegovoj razvojnoj fazi.
U ovom poglavlju imat "ete priliku upoznati se sa
problemati!nim situacijama koje se mogu javiti kod djece u
razli!itoj dobi. Primijenit "ete ono što ste nau!ili o dje!ijem
razvoju, da biste razmislili o tome šta bi moglo biti uzrok
djetetovog ponašanja. Ova praksa "e vam pomo"i da razvijete
djelotvornu i uspješnu reakciju.
Rješavanje problema
Razumijevanje na!ina na koji djeca
misle i osje"aju
Pružanje topline
Uspostavljanje
reda
i strukture
Odre#ivanje dugoro!nih ciljeva
POZITIVNA DISCIPLINA
123
Rješavanje problema
0 do 6 mjeseci
0 do 6 mjeseci
Najve"i izazov za roditelje malih beba jeste kako da izi#u na kraj s
plakanjem.
Zamislite sljede"e…
Vaša beba, stara 10 sedmica, pla!e ve" nekoliko minuta.
Razmislite o onome što ste u poglavlju 3 pro!itali o ovoj razvojnoj fazi.
Sada navedite koliko god možete razloga zbog kojih beba pla!e.
POZITIVNA DISCIPLINA
125
Poglavlje 4
Da li ste uvrstili razloge kao što su:
glad
že#
bol
pretoplo
prehladno
mokre pelene
bolest
strah
potreba da je se mazi
potreba da je se njiše ili nosi?
Ako jeste, !estitamo! Primijenili se znanje o razvojnom nivou da
shvatite zašto beba još pla!e.
126
POZITIVNA DISCIPLINA
Rješavanje problema
0 do 6 mjeseci
A sada zamislite ovo…
Rano je uve!er. Vaša beba stara 10 sedmica pla!e ve" 30 minuta.
Pokušali ste:
da je nahranite
provjeriti da se uvjerite da je ništa ne žulja ili bode
skinuti joj odje"u ili dekicu
obu"i joj odje"u ili staviti dekicu
provjeriti ima li temperaturu
umiriti je njihanjem, pjevanjem ili nošenjem
!eškati joj le#a
i ona još uvijek pla!e.
POZITIVNA DISCIPLINA
127
Poglavlje 4
Ponovo razmislite o onome što ste pro!itali u poglavlju 3 o ovoj fazi
razvoja.
Sada navedite koliko god možete mogu"ih razloga za bebin
neprekidni pla!.
128
POZITIVNA DISCIPLINA
Rješavanje problema
0 do 6 mjeseci
Da li ste naveli razloge kao što su:
bol koji ne možete otkriti
bolest koju ne možete ustanoviti
stoma!ni gasovi
uobi!ajeni na!ini plakanja?
Ako jeste, !estitamo! Primijenili se znanje o razvojnom nivou kako biste
shvatili zašto beba još uvijek pla!e.
Zapamtite da bebe nikada ne pla!u kako bi vas naljutile. Bebe ne
razumiju da imate osje"aje. One pla!u samo zato što moraju.
POZITIVNA DISCIPLINA
129
Rješavanje problema
6 do 12 mjeseci
6 do 12 mjeseci
U ovoj fazi najve"i problem roditelja je da se dovoljno naspavaju!
Bebe !esto pla!u no"u i roditelje može iscrpiti kada im se san
neprestano prekida.
Zamislite ovo…
Vaša šestomjese!na beba se još uvijek budi u 4 sata ujutro – svake
no"i. Umorni ste i želite da beba odspava no" bez prekida.
Razmislite o onome što ste u poglavlju 3 pro!itali o ovoj razvojnoj
fazi. A sada navedite koliko god možete razloga zbog kojih bi se
beba mogla buditi no"u.
POZITIVNA DISCIPLINA
131
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
glad ili že#
bol zbog nicanja zuba
pretoplo ili prehladno
mokre pelene
bolest
strah da ste nestali
organizacija mozga
potreba da je se miluje i mazi
potreba da je se ljuljuška ili nosi?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnoj fazi kako biste shvatili
zašto se beba budi.
Zapamtite da bebe ne pla!u da bi naljutile svoje roditelje ili zato što
su razmažene. Nemogu"e je razmaziti bebu prevelikom brigom ili
pažnjom.
Bebe su kao mlade bilj!ice.
Treba im mnogo brige i pažnje da bi rasle i napredovale.
132
POZITIVNA DISCIPLINA
Rješavanje problema
A sada zamislite ovo…
Razmislite o onome što ste pro!itali o ovoj razvojnoj fazi u poglavlju
3. Sada navedite koliko god možete razloga zbog kojih beba pravi
glasne zvukove.
POZITIVNA DISCIPLINA
133
6 do 12 mjeseci
Vaša beba je po!ela da proizvodi glasne zvukove. Ona odjednom
po!inje da kri!i, prave"i zvukove koje niko ne može razumjeti.
Ponekad se ovo dešava na javnim mjestima ili u situacijama kada su
ljudi obi!no tihi.
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
nastoji da imitira govor
uživa u svojoj sposobnosti da proizvodi glasove
eksperimentira da vidi šta "e se desiti kada pravi
razli!ite zvuke
vježba glasove svog jezika
normalno tepanje
po!eci govora?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnoj fazi da shvatite zašto
bebe ponekad prave krike.
Vaša beba ne kri!i da bi vas dovela u neugodan položaj ili da bi
vas iznervirala. Ona je uzbu#ena zbog otkri"a zvuka. Voli
isprobavati i otkrivati nove glasove koje može proizvesti. Njeni
zvukovi – !ak i oni glasni – znak su da se razvija.
134
POZITIVNA DISCIPLINA
Rješavanje problema
1 do 2 godine
Zamislite sljede"e…
Vaš mali pentravac je vrlo aktivan. Brzo hoda naokolo po ku"i,
dodiruju"i razne stvari – uklju!uju"i i noževe i makaze.
Bojite se da "e se povrijediti ako tako nastavi.
Kako biste riješili taj problem, razmislite o onome što ste pro!itali u
poglavlju 3 o ovoj razvojnoj fazi. Sada navedite koliko god možete
razloga da objasnite zašto malo dijete radi opasne stvari.
POZITIVNA DISCIPLINA
135
1 do 2 godine
Djeca u ovoj fazi hodaju i vole istraživati. Najve"i izazov za roditelje je
da !uvaju i zaštite svoju djecu.
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
potreba da dodiruje kako bi nau!ilo
snažan poriv za istraživanjem
nema iskustva o opasnosti
ne zna koji su predmeti opasni
ograni!eno znanje jezika zbog !ega ne razumije upozorenja i
objašnjenja
uzbu#enje zato što vidi, osje"a i isprobava nove stvari
ima povjerenje u sigurnost svoje sredine
voli da u!i?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnoj fazi da shvatite zašto vaš
dvogodišnjak nekada radi opasne stvari.
136
POZITIVNA DISCIPLINA
Rješavanje problema
Sada zamislite ovo…
Tokom jedne od svojih ekspedicija kroz ku"u, vaše malo dijete
ugleda zdjelu na stolu. Slu!ajno je to vaša omiljena, ru!ne izrade.
Pripadala je vašoj majci i brižljivo je !uvate.
Kada je dijete ugleda, pokuša je dohvatiti i obori je na pod. Zdjela se
razbije.
POZITIVNA DISCIPLINA
137
1 do 2 godine
Da biste odlu!ili kako "ete reagirati u ovoj situaciji, razmislite o
onome što ste u poglavlju 3 pro!itali o ovoj razvojnoj fazi. Sada
navedite sve razloge koje znate zbog kojih je dijete oborilo vašu
omiljenu zdjelu.
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
ne zna koji su predmeti lomljivi
nemogu"nost da shvati koliko vam ta zdjela zna!i
ne shvata kako njegovi postupci mogu izazvati da se
dese odre#ene stvari
potreba da dodiruje da nau!i
snažan poriv za istraživanjem
ograni!eno znanje jezika zbog kojeg ne razumije
upozorenja i objašnjenja
uzbu#enje što vidi nove predmete
povjerenje u sigurnost njegove sredine
voli da u!i?
Ako jeste, onda ste primijenili znanje o razvojnoj fazi da otkrijete zašto
vaš dvogodišnjak nekada razbije dragocjene predmete.
138
POZITIVNA DISCIPLINA
Rješavanje problema
Upamtite da vaše malo dijete ne dodiruje stvari, ne isprobava ih
stavljaju"i ih u usta i ne ispušta ih iz ruku zato da vas iznervira. Ne
shvata koji ga predmeti mogu povrijediti, koji su to vama dragocjeni,
a koji se mogu razbiti. Ne zna ništa o novcu, pa tako ne zna ni koliko
predmeti koštaju.
1 do 2 godine
Kada malo dijete dodiruje stvari, isprobava ih
stavljaju"i ih u usta ili ih ispusti na pod,
ono u!i o svom svijetu.
POZITIVNA DISCIPLINA
139
Poglavlje 4
Zamislite sada sljede"e…
Pada kiša. Trebate odvesti dijete na lije!ni!ki pregled. Vaš autobus "e
vrlo brzo sti"i. Pokušavate da mu odjenete kabanicu, ali odbija da je
nosi. Kaže “Ne!” i otr!i. Osje"ate kako u vama raste nezadovoljstvo.
Zastanite na tren i sjetite se šta ste u poglavlju 3 !itali o razvoju malog
djeteta. Navedite sve razloge zbog kojih vaše dijete može odbiti da
obu!e kabanicu.
140
POZITIVNA DISCIPLINA
Rješavanje problema
Da li ste naveli razloge kao što su:
snažan poriv za samostalnoš"u
ne shvata pojam vremena
nemogu"nost da shvati važnost nošenja kabanice
nesposobnost da shvati zašto mora i"i baš sada i prekinuti
aktivnost koja je njemu tako važna
želja da samo izabere odje"u koju "e nositi
nema iskustva sa kišom i ne zna kakav je neugodan osje"aj
pokisnuti
poja!ava mu se stres, jer osjeti da u vama raste ljutnja
ne svi#a mu se osje"aj kada nosi tu kabanicu
normalni negativizam jednog dvogodišnjaka?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnoj fazi da shvatite zašto
vaše malo dijete odbija raditi stvari koje su za vas neophodne,
logi!ne ili važne.
POZITIVNA DISCIPLINA
141
1 do 2 godine
nemogu"nost da shvati zašto je bitno ako propustite autobus
Rješavanje problema
2 do 3 godine
Zamislite sljede"e…
Vaše dijete se po!inje protiviti tome da nave!er ide u krevet.
Neprestano pla!e kada je ostavite u sobi. Shvatate da se po!injete
ljutiti na svoju k"erkicu, jer ne želi i"i u krevet.
Razmislite o tome šta ste u poglavlju 3 pro!itali o ovoj razvojnoj fazi.
Navedite koliko god znate razloga zbog kojih vaše dijete odbija i"i u
krevet.
POZITIVNA DISCIPLINA
143
2 do 3 godine
Kod djece se u ovoj fazi !esto javljaju strahovi. Za roditelje može biti
jako stresno kad dijete pla!e dok odlaze – ili kada im se djeca po!nu
plašiti drugih ljudi.
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
bujna mašta koja može izmisliti strašna !udovišta
ne shvata razliku izme#u mašte i stvarnosti
vjeruje da su sjene duhovi, !udni zvuci uljezi, a vjetar babaroga
vjeruje da je crtež u njenoj sobi živ
osje"aj opasnosti kada je sama u mraku
ne može shvatiti da "ete se, kada odete, i vratiti
nemogu"nost da svoje strahove izrazi rije!ima
stres joj se poja!ava kako osjeti da u vama raste ljutnja?
Ako jeste, koristili ste svoje znanje o razvojnoj fazi da ustanovite zašto
vaše dijete no"u odbija i"i u krevet.
144
POZITIVNA DISCIPLINA
Rješavanje problema
Zamislite sada ovo…
Vaš sin voli da se igra loptom. Voli je baciti da odsko!i, voli je
kotrljati, voli sjediti na njoj i voli je bacati. Jednog dana, dok ste u
prodavnici, ugleda veliku, svijetlocrvenu loptu. On zaci!i od radosti,
zgrabi loptu za police i otr!i sa njom. Nemate dovoljno novca da mu
kupite loptu. Potr!ite za njim i kažete mu da vrati loptu na mjesto.
Dijete zapla!e i po!inje izljev bijesa.
Razmotrite svoje znanje o ovoj razvojnoj fazi. Navedite koliko god
znate razloga zbog kojih vaše dijete ima izljev bijesa.
2 do 3 godine
POZITIVNA DISCIPLINA
145
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
nemogu"nost da razumije na koji na!in funkcioniraju
prodavnice i novac
nemogu"nost da shvati zašto lopta nije njegova
nesposobnost da osje"aje izrazi rije!ima
nemogu"nost da zna kako se vi osje"ate
jaka želja za samostalnoš"u
želja da kontrolira svoj svijet ?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnoj fazi da shvatite zašto vaše
dijete ima izljeve bijesa.
146
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 4
POZITIVNA DISCIPLINA
147
Rješavanje problema
3 do 5 godina
U ovoj fazi djeca su izuzetno radoznala. Žele da znaju kako sve radi
– i zašto. Vole eksperimentirati sa predmetima.
Zamislite ovo…
Vaše dijete otvara kredenac, vadi sve predmete napolje, slaže ih na
hrpu i zatim obara. Kada predmeti padnu na pod, neki se oštete.
Osje"ate kako u vama raste bijes.
148
POZITIVNA DISCIPLINA
3 do 5 godina
Zastanite na trenutak i razmislite o razvojnoj fazi u kojoj se nalazi
vaše dijete. Navedite sve razloge kojih se možete sjetiti za ovakvo
ponašanje djeteta.
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
snažna želja da razumije kako stvari rade i funkcioniraju
voli da eksperimentira s predmetima kako bi nau!ilo o njihovim
osobinama
prirodna želja da nau!i o svijetu oko sebe
snažna potreba da se igra
sklonost da se zanese u igri
nema dovoljno iskustva s predmetima da bi moglo
predvidjeti koji se mogu oštetiti
ne razumije zašto je važno ako se ti predmeti oštete?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnom nivou kako biste
razumjeli zašto se vaše dijete ponašalo tako da je oštetilo predmete.
POZITIVNA DISCIPLINA
149
Rješavanje problema
Sada zamislite sljede"e…
Spremate se na posao. Vaše dijete se mirno igra svojim omiljenim
igra!kama. Kada ste spremni da krenete, kažete djetetu da je vrijeme
da po#ete, ali on se ne prestaje igrati. Kažete mu ponovo, ali još
uvijek ne prestaje. Po!injete osje"ati frustraciju i bijes.
Smirite se i razmislite o tome što znate o ovoj razvojnoj fazi. Navedite
što više možete razloga zbog kojih dijete ne odgovara na vašu
naredbu.
3 do 5 godina
150
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
jak biološki nagon da se igra
duboka zanesenost u igru
zna!aj te igre za njega
želja da završi ono na !emu radi
nemogu"nost da shvati zašto morate i"i baš sada
teško mu je da sagleda situaciju iz vaše ta!ke gledišta
njegov osje"aj da je iznenada prekinut usred
važne aktivnosti?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnom nivou kako biste shvatili
zašto dijete ne prestaje da se igra kako bi pošlo sa vama.
POZITIVNA DISCIPLINA
151
Rješavanje problema
Zamislite sada ovo…
Pravite ve!eru i umorni ste. Sve ste isplanirali i svi sastojci su
spremni za miješanje. Vaše dijete vas pita može li vam pomo"i. Vi
znate da "e priprema jela trajati duže ako vam ona bude pomagala i
da "e trebati više vremena da se sve poslije po!isti i pospremi.
Ono što vi u tom trenu jedino želite je da jednostavno sami pripremite
jelo i zato odvra"ate dijete od toga da vam pomogne. Ali ona je
uporna. Osje"ate kako u vama raste pritisak.
Zastanite za trenutak i razmislite o znanju koje imate o ovoj razvojnoj
fazi. Navedite što više možete razloga zašto vaša k"i toliko uporno
želi da vam pomogne.
3 do 5 godina
152
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
jaka želja da nau!i nove vještine
prirodni poriv da savlada izazove
užitak u osje"aju dok drži sastojke
radoznalost da vidi šta "e se desiti kada se sastojci
pomiješaju i skuhaju
nemogu"nost da shvati zašto ne želite da vam pomogne
teško joj je da situaciju sagleda iz vaše ta!ke gledišta
želja da radi važne stvari koje rade odrasli
želja da bude poput vas?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnom nivou s ciljem da shvatite
zašto vaše dijete toliko uporno želi da vam pomogne.
POZITIVNA DISCIPLINA
153
Rješavanje problema
Sada zamislite…
Napolju ste i radite nešto u dvorištu. Vaše dijete se igra loptom u
blizini. Iznenada se lopta otkotrlja na cestu, upravo u trenutku kada
nailazi automobil. Vaše dijete istr!i na cestu da uzme loptu.
Prestrašeni ste da "e ga udariti auto. U panici ste i tr!ite na cestu da
zgrabite dijete. Svjesni ste da mora nau!iti da to nikada više ne radi.
Prije nego što reagirate, razmislite o tome što znate o ovoj razvojnoj
fazi. Navedite što više možete razloga zbog kojih bi vaše dijete
istr!alo na cestu.
3 do 5 godina
154
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
nema iskustvo kako je to kada !ovjeka udari velika, jaka
mašina
ne shvata relativnu veli!inu i snagu auta u pore#enju s
dje!ijim tijelom
ne shvata kakve posljedice može izazvati udarac auta u
pokretu u dje!ije tijelo
nemogu"nost da zauzme voza!evu ta!ku gledišta
ne razumije šta to zna!i biti teško povrije#en
ne razumije pojam smrti i trajnost i nepromjenjivost smrti
sklonost da se zanese u igri, nesvjesno šta se dešava oko njega?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnom nivou kako biste shvatili
zašto bi vaše dijete istr!alo na cestu.
POZITIVNA DISCIPLINA
155
Rješavanje problema
5 do 9 godina
Vaše dijete je ušlo u novi svijet – školu. Promijenilo se ono što od
njega o!ekuju. Njegov život je postao složeniji.
Zamislite ovo…
U!itelj vašeg djeteta vas je obavijestio da se dijete problemati!no
ponaša u školi. Ne može sjediti mirno i treba mu dosta vremena da
završi školski rad.
Vama je jako bitan uspjeh vašeg djeteta u školi. Prije nego što do#e
ku"i, želite razmisliti o tome kako "ete reagirati.
156
POZITIVNA DISCIPLINA
5 do 9 godina
Razmislite o onome što znate o njegovom razvojnom nivou i
temperamentu. Navedite što više možete razloga zbog kojih bi se vaše
dijete moglo tako ponašati u školi.
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
visok nivo aktivnosti zbog kojeg mu je teško da sjedi mirno
visok nivo aktivnosti koji kod njega izaziva osje"aj da su mu mirne
aktivnosti dosadne
neredovni ritam, što mu otežava da svakog dana slijedi istu
rutinu
ritam koji je takav da ga tjera da zaspi kasnije, zbog !ega je
umorno idu"eg dana
ritam koji kod njega izaziva glad u vrijeme koje se ne
poklapa sa rasporedom !asova
oduševljenje novim situacijama i ljudima
teško mu je da se prilagodi svim novim
o!ekivanjima, pravilima i rutinama razreda
svjestan je, i interesuje ga sve što se oko njega dešava
sklonost da izgubi interes u slu!aju da nije odmah postigao
uspjeh u datoj aktivnosti
poja!an interes za društvene odnose i stvaranje prijateljstava?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnom nivou i temperamentu
kako biste shvatili zašto bi vaše dijete moglo imati problema da ispuni
o!ekivanja u!itelja u školi.
POZITIVNA DISCIPLINA
157
Rješavanje problema
Zamislite sada ovo…
Vaša k"i i njena drugarica se igraju životinjama igra!kama. Samo je
jedan konj i obje ga žele. Kada ga drugo dijete uzme, vaša k"i je udari i
uzme joj konja. Njena drugarica se raspla!e i naljuti. Iznenada, dvije
djevoj!ice, koje su se tako radosno igrale, sada se sva#aju na sav
glas.
Želite da zaustavite sva#u i da nau!ite svoje dijete da ne udara druge.
Prije nego što reagirate, razmislite o tome što znate o razvojnom nivou
svoje k"eri i njenom temperamentu.
Navedite što više možete razloga zbog kojih bi vaše dijete udarilo
drugo.
5 do 9 godina
158
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
nedostatak iskustva u rješavanju konflikta
teško joj je da sagleda ta!ku gledišta drugog djeteta
teško izražava osje"aje rije!ima
teško kontrolira svoje impulse
ima takav temperament zbog kojeg intenzivno reagira na frustraciju
vidjela je vas kako udarate druge kad ste ljuti ili frustrirani?
Ako jeste, primijenili ste znanje o razvojnom nivou i temperamentu
kako biste shvatili zbog !ega bi se vaše dijete sva#alo sa drugim
djetetom i udarilo ga.
POZITIVNA DISCIPLINA
159
Rješavanje problema
10 do 13 godina
U ovoj fazi, socijalizacija i društveni odnosi djece postaju sve važniji.
Njihova prijateljstva se razvijaju i produbljuju, kao i nesuglasice sa
njihovim vršnjacima. U!e o tome ko su i šta to žele da budu.
Zamislite ovo…
Vaše dijete se vratilo iz škole u jako lošem raspoloženju. Ne želi
razgovarati sa vama i zvu!i ljutito. Osjetite da je prema vama osorna i
uvrije#eni ste njenim ponašanjem. Želite je nau!iti da ne može tako
sa vama razgovarati.
Prije nego što je ukorite, razmislite o tome šta znate o ovoj razvojnoj
fazi. Navedite što više možete razloga zbog kojih bi se mogla tako
ponašati.
10 do 13 godina
160
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
stres zbog toga što se !itav dan mora nositi sa složenim
društvenim odnosima
nervoza jer !itav dan mora paziti da ispuni o!ekivanja
nastavnika u pogledu ponašanja i ispunjavanja školskih
zadataka
problemi u u!enju odre#enih predmeta zbog teško"a u
u!enju ili nastave koja ne postiže željeni u!inak
zabrinuta je jer je loše uradila testove provjere znanja
strah da "e vas naljutiti njen neuspjeh u školi
maltretiraju je druga djeca
prijatelji je odbacuju ili kolege iz razreda isklju!uju
suo!ena je s teškom odlukom kojom se testira njena odanost
teško izražava svoje strahove i brige
pod pritiskom je vršnjaka da radi stvari koje vi ne odobravate
želi da sama rješava svoje probleme
osje"a se sigurno da svoje frustracije "istrese" na vas
ne spava dovoljno da bi mogla da se nosi sa svim društvenim
i intelektualnim zahtjevima s kojima se suo!ava
njeno tijelo u razvoju ne dobiva adekvatnu ishranu
hormonalne promjene koje utje!u na njeno raspoloženje?
Ako jeste, primijenili ste znanje o ovom razvojnom nivou kako
biste shvatili zašto je vaše dijete uznemireno ili ljuto.
POZITIVNA DISCIPLINA
161
Rješavanje problema
14 do 18 godina
U ovoj fazi dijete otkriva ko je i odlu!uje ko želi da bude. Traga za
svojim jedinstvenim identitetom.
Zamislite ovo…
Vaše dijete se uvijek obla!ilo na na!in koji ste odobravali. Jednog
dana ugledate da nosi rin!icu na obrvi, pankersku "jež" frizuru i
majicu s nepristojnim natpisom.
Šokirani ste i zbunjeni njegovim izgledom. Želite da odmah
promijeni odje"u, opere kosu i ukloni rin!icu.
Prije nego što po!nete pani!ariti, razmislite o ovom razvojnom nivou.
Navedite što više možete razloga zbog kojih bi vaše dijete iznenada
odlu!ilo da se po!ne obla!iti na na!in koji ne odobravate.
14 do 18 godina
162
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
snažan poriv da izrazi svoju individualnost
potreba da se odvoji od roditelja kako bi otkrio ko je
važnije mu je da se uklapa sa svojim vršnjacima, nego sa svojim
roditeljima
ja!a potreba da se osje"a nezavisnim, nego da osje"a da ga
drugi kontroliraju
jaka želja da izrazi vlastiti ukus, uvjerenja i ono što voli
potreba da isproba nove identitete kako bi otkrio koji mu najbolje
odgovara?
Ako jeste, primijenili ste svoje znanje o razvojnom nivou kako biste
shvatili zašto bi vaše dijete iznenada promijenilo svoj izgled.
POZITIVNA DISCIPLINA
163
Rješavanje problema
Zamislite sada sljede"u situaciju…
Svom 17-godišnjem djetetu ste rekli da vikendom ima izlaz do 10:00
sati uve!er. Subota je, 10:30 uve!er, a ona se još ne vra"a ku"i.
Strašno ste zabrinuti, jer vam je rekla da ide na zabavu autom koji vozi
neiskusni voza!. Znate i to da "e na toj zabavi biti još mladih ljudi koje
vi ne poznajete. A sumnjate da se na zabavi pije i alkohol.
Stiže ku"i, a vi samo što niste eksplodirali od straha, brige i bijesa.
Prije nego što planete od bijesa, razmislite o njenom razvojnom nivou.
Navedite što više možete razloga zbog kojih bi vaše dijete, pod tim
okolnostima, došlo ku"i kasnije.
14 do 18 godina
164
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 4
Da li ste naveli razloge kao što su:
uvjerena je da joj se ništa loše ne"e desiti
teško joj je da shvati kako se vi osje"ate, znaju"i da može biti
povrije#ena
potrebno joj je da ima nezavisnost i kontrolu u donošenju odluka
nemate dovoljno povjerenja u njenu sposobnost da kaže “Ne”
drugim mladim ljudima
potrebno joj je da sebi i svojim vršnjacima pokaže da je odrasla
spoznaja da su joj potrebne i nezavisnost, ali i vaša pomo"
želja da vam pokaže da je samostalna osoba
potreba da unaprijedi svoje vještine kako bi branila i podržala
vlastite potrebe i vrijednosti?
Ako jeste, primijenili ste svoje znanje o razvojnom nivou kako biste
shvatili zašto bi vaše dijete, pod opasnim okolnostima, došlo ku"i
kasnije.
POZITIVNA DISCIPLINA
165
5
Uzvratite
pozitivnom
disciplinom
POGLAVLJE 5
UZVRATITE POZITIVNOM DISCIPLINOM
Odredili ste svoje dugoro!ne ciljeve u odgajanju djeteta, tako
da znate šta nastojite posti"i pozitivnom disciplinom.
Svjesni ste koliko je važno da pružite toplinu, red i strukturu
kako biste postigli svoje ciljeve.
Razumijete kako djeca misle i osje"aju u razli!itim uzrastima,
tako da znate kako im pružiti toplinu, red i strukturu na
odgovaraju"i na!in.
U stanju ste riješiti problem kako biste shvatili zašto bi se vaše
dijete moglo ponašati na odre#eni na!in.
Sada je vrijeme da sve to objedinite i na problemati!ne situacije
reagirate na takav na!in kojim "ete poštivati razvojni nivo svog
djeteta i koji "e vas voditi ka ispunjenju vaših dugoro!nih
ciljeva.
U ovom "emo se poglavlju ponovo vratiti na problemati!ne
situacije iz !etvrtog poglavlja i ispitati na!ine kako da na njih
odgovorite pozitivnom disciplinom.
POZITIVNA DISCIPLINA
165
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih ciljeva
Razmotrimo dugoro!ne ciljeve koje ste odredili u poglavlju 1.
Zamislite opet da je vašem djetetu 20 godina. Zamislite situacije s
kojima "e se susresti, izbore koje "e morati napraviti i izazove s
kojima "e se suo!iti.
Koje su to osobine za koje se nadate da "e ih vaše dijete imati u tim
godinama? Navedite osobine koje su za vas važne.
166
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Cilj pozitivne discipline je da se na ponašanje djeteta uzvrati na na!in
koji "e dovesti do ispunjenja tih dugoro!nih ciljeva. Kako biste
uspješno koristili pozitivnu disciplinu, vaši dugoro!ni ciljevi vam uvijek
trebaju biti najvažniji u razmišljanju.
Naravno, bit "e situacija, kada su djeca u pitanju, koje "e vas lako
navesti na to da mislite samo na svoje kratkoro!ne ciljeve i da
zaboravite dugoro!ne. Ali, ako dugoro!ne ciljeve koristite kao svoje
smjernice i vodite se njima, mo"i "ete uspješnije odgovoriti na
kratkoro!ne izazove.
Upamtite da se vaše dijete stalno razvija, raste, u!i i mijenja. Ono
ne"e uvijek plakati no"u niti stavljati sve u usta. To su kratkoro!ni
izazovi. Ali, vaša reakcija na njih može vas dovesti na put kojim "ete
posti"i svoje dugoro!ne ciljeve.
POZITIVNA DISCIPLINA
167
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte sa na toplinu, red i
strukturu
U poglavlju 2, razmišljali ste o tome koji su to na!ini na koje svom
djetetu pružate toplinu, red i strukturu. Razmislite ponovo o tome.
Prije svega, razmislite koji su to na!ini na koje djetetu iskazujete
toplinu (emocije i ljubav, zaštitu, poštovanje, empatiju). Napišite sve
na!ine kojih se možete sjetiti.
168
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada razmislite o tome kako djetetu pružate red i strukturu
(informacije, smjernice i upute, podrška). Napišite sve na!ine kojih se
možete sjetiti.
POZITIVNA DISCIPLINA
169
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite o tome kako misli i osje"a
vaše dijete
U tre"em poglavlju ste imali priliku razmišljati o tome kako se djeca
razvijaju. Kada se djeca rode, ona ne znaju i ne shvataju ništa o
svijetu oko njih. Kako sti!u više iskustva, tako vrlo postepeno i u!e o
svijetu oko sebe.
Tokom svog razvoja, djeca teže ka razumijevanju i samostalnosti.
Mnogi oblici ponašanja, koje roditelji smatraju frustriraju"im ili
problemati!nim, predstavljaju samo pokušaje djece da shvate stvari i
steknu više iskustva.
Ako te situacije sagledavamo iz ta!ke gledišta djeteta, mo"i "emo na
njegove potrebe odgovoriti toplinom, redom i strukturom, kako bi
dijete steklo to shvatanje i samostalnost.
170
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 4 – Rješavanje problema
U poglavlju 4, bavili ste se time na koji na!in možete primijeniti svoje
znanje o razvoju djece, s ciljem da uvidite da njihovo ponašanje
obi!no ima smisla, onda kada se sagleda sa njihove ta!ke gledišta.
Kada ponašanje djece posmatramo samo s našeg stajališta, skloni
smo tome da se osjetimo frustriranim ili se naljutimo onda kada rade
stvari koje ne želimo da rade. Ponekad mislimo da nas dijete
namjerno nastoji naljutiti.
Ali, djeca ne žele nas naljutiti. Oni se osje"aju tako majušnim i slabim
kada se odrasli ljute na njih. Ni oni ne vole taj osje"aj, baš kao ni mi.
Obi!no kada djeca rade stvari koje ne želimo, to je zbog toga što ih
ne shvataju dovoljno i zato što žele nešto izabrati po svojoj volji. Ako
poštujemo njihove razvojne nivoe, možemo im pomo"i da poboljšaju
svoje razumijevanje i postanu sposobniji da naprave dobar izbor.
POZITIVNA DISCIPLINA
171
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
Sada je vrijeme da shvatite kako da reagirate na izazovne situacije.
Reagirati na novi, druk!iji na!in iziskuje dosta prakse, što opet traži
mnogo ponavljanja. U narednim vježbama "ete na ista pitanja
odgovoriti mnogo puta, ali za razli!ite situacije.
Važno je da odgovorite na svako pitanje za svaku situaciju, ako želite
ste"i dovoljno prakse da doista promijenite svoje reakcije u stvarnom
životu. Bit "e tu dosta ponavljanja. Ali je to ponavljanje neophodno
kako bi vam bilo lakše da svom djetetu uzvratite pozitivnom
disciplinom.
Pobrinite se da doista razmislite o svakom pitanju i o tome kako vaše
reakcije mogu utjecati na ponašanje vašeg djeteta.
Vratimo se na situacije o kojima ste razmišljali u poglavlju 4, da biste
uvidjeli da vam, ako imate na umu svoje ciljeve, ako pružate toplinu,
red i strukturu, i ako uzimate u obzir ta!ku gledišta svog djeteta, to
može pomo"i da odaberete pozitivnu i konstruktivnu reakciju.
172
POZITIVNA DISCIPLINA
0 do 6 mjeseci
Situacija
Vaša beba od 10 sedmica pla!e ve" pet minuta.
Šta treba da uradite? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Prodrmat "ete je da je kaznite što pla!e.
2. Ignorirat "ete je i pustiti da se ispla!e.
3. Probat "ete je nahraniti, promijeniti joj pelene, njihati je,
pjevušiti i maziti je.
POZITIVNA DISCIPLINA
173
0 do 6 mjeseci
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to vaši dugoro!ni ciljevi koji su relevantni za ovu situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do vašeg dugoro!nog cilja.
1. Drmusanje
2. Ignoriranje
3. Hranjenje, promjena pelena, ljuljuškanje,
pjevušenje, maženje
174
POZITIVNA DISCIPLINA
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu
A sada uporedimo svaki odgovor sa onim što znamo o pružanju topline.
Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njen razvojni nivo
pokazala osjetljivost na njene potrebe
pokazala empatiju sa njenim osje"ajima
Važno je da zapamtite da bebama ne treba struktura niti im ona
može koristiti. Još nemaju razvijene jezi!ke sposobnosti, niti
sposobnost mišljenja i zaklju!ivanja potrebne da bi mogle shvatiti
o!ekivanja, pravila ili objašnjenja.
POZITIVNA DISCIPLINA
175
0 do 6 mjeseci
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto bebe u ovoj dobi pla!u?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
malih beba. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni
nivo vaše bebe.
1. Drmusanje
2. Ignoriranje
3. Hranjenje, promjena pelena, ljuljuškanje,
pjevušenje, maženje
176
POZITIVNA DISCIPLINA
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
Sada, kada ste razmislili o svom dugoro!nom cilju, na!inima pružanja
topline i razvojnom nivou vaše bebe koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste izabrali broj 3, !estitamo!
Na putu ste da razvijete pozitivnu vještinu i sposobnost u odgajanju
djeteta.
POZITIVNA DISCIPLINA
177
0 do 6 mjeseci
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Poglavlje 5
Napomena o postporo"ajnoj depresiji
Bebe unose ogromnu promjenu u živote majki. Ponekad majke
!eznu za vremenom kada nisu imale bebu, kada su mogle
slobodno jesti, spavati i i"i napolje onda kada su to htjele.
Ponekad nove majke osje"aju da su potpuno shrvane zahtjevima
koje sa sobom nosi briga o bebi.
Osim što im se s dolaskom bebe mijenja na!in života, majke su
izložene i zna!ajnim fizi!kim promjenama. Nivo njihovih hormona
oscilira i mijenja se, kako bi se ubrzao oporavak od poroda i
stvorilo mlijeko za bebu.
Iako vole svoje bebe, majke mogu postati depresivne nakon
poroda, zbog toga što doživljavaju promjene u na!inu života i
zna!ajne fizi!ke promjene. Takva depresija nije neuobi!ajena.
To ne zna!i da je žena loša majka ili loša osoba. To je
jednostavno reakcija na ogromne promjene kroz koje prolazi.
Ako mnogo pla!ete, potišteni ste, manjka vam energije ili ne
osje"ate privrženost prema svojoj bebi, odmah razgovarajte sa
svojim ljekarom ili medicinskom sestrom. Potrebna vam je
podrška, ljudi s kojima "ete razgovarati i vrijeme samo za sebe.
Može vam pomo"i i da pro!itate o postporo#ajnoj depresiji i da se
povežete sa ostalim majkama.
U nekim slu!ajevima, ovaj oblik depresije može postati vrlo
ozbiljan. Ako osje"ate suzdržanost prema svojoj bebi, ili imate
misli o tome da joj naudite, odmah to recite svom ljekaru. Na
raspolaganju je lije!ni!ki tretman.
178
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
6 do 12 mjeseci
6 do 12 mjeseci
Situacija
Vaša beba od 10 mjeseci pla!e ve" 30 minuta.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Udarite je po stražnjici da je nau!ite da ne pla!e no"u.
2. Ignorirate je kako ne bi postala razmažena.
3. Pokušate je nahraniti, promijeniti joj pelene, njihati je, pjevušiti joj i
maziti je.
POZITIVNA DISCIPLINA
179
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja "e vas dovesti do vašeg dugoro!nog cilja.
1. Udaranje
2. Ignoriranje
3. Hranjenje, promjena pelena, ljuljuškanje, pjevušenje,
maženje
180
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada uporedimo svaki odgovor sa onim što znamo o pružanju topline.
Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštovala njen razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njene potrebe
pokazala empatiju s njenim osje"ajima
Važno je da zapamtite da bebama ne treba struktura niti im može
koristiti. One još nemaju razvijene jezi!ke sposobnosti, niti
sposobnost mišljenja i zaklju!ivanja potrebne da bi shvatile
o!ekivanja, pravila ili objašnjenja.
POZITIVNA DISCIPLINA
181
6 do 12 mjeseci
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto bebe u ovom uzrastu pla!u?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
malih beba. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni
nivo vaše bebe.
1. Udaranje
2. Ignoriranje
3.
182
Hranjenje, promjena pelena, ljuljuškanje, pjevušenje,
maženje
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, nakon što ste razmislili o svom dugoro!nom cilju, na!inima
kako da pružite toplinu, i razvojnom nivou vaše bebe, koji odgovor
"ete izabrati?
Ako ste odabrali broj 3, !estitamo!
Djeca imaju pravo na zaštitu
od svih oblika fizi!kog nasilja.
$lan 19.
Konvencije UN o pravima djeteta
POZITIVNA DISCIPLINA
183
6 do 12 mjeseci
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
Poglavlje 5
Napomena o bebinom pla!u
Roditelji se mogu jako umoriti od brige o svojim bebama. Može
se desiti da ponekad žele prodrmusati ili udariti bebu kada ne
prestaje plakati.
Drmusanjem ili udaranjem ne"ete zaustaviti pla! svoje bebe, ali
se može desiti da "ete:
kod bebe razviti strah od vas
povrijediti je nanijevši joj modrice, pa joj !ak i slomiti kosti
oštetiti joj mozak
ubiti je
Tijela i mozak beba su vrlo krhki i nježni.
Nikada nemojte drmusati ili udarati bebu.
Ako vaša beba ne prestaje plakati, potrebno joj je da zna da
ste tu. Njoj treba da je držite i tješite. Bebu ne možete
razmaziti.
Me#utim, ne"ete uvijek mo"i da umirite svoju bebu.
Ako vidite da ste jako umorni ili pod jakim stresom, pobrinite
se da zatražite pomo" od svoje porodice, prijatelja, doktora ili
iskoristite neke druge mogu"nosti u svojoj zajednici.
184
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Situacija
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da odlu!ite
koja je najbolja – i zašto.
1. Recite joj da ne možete dobiti hranu jer je vrištala.
2. Udarite je da je nau!ite da ne vrišti.
3.
Razgovarajte s njom blagim glasom da je umirite i odvratite joj
pažnju igra!kom.
POZITIVNA DISCIPLINA
185
6 do 12 mjeseci
Vaša beba je po!ela proizvoditi glasne zvukove. Ona iznenada po!ne
da kri!i, proizvode"i zvuke koje niko ne razumije. Sjedite u restoranu i
ru!ate, i upravo kad želite da je nahranite, ona ispusti glasan vrisak.
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas mogla dovesti do vašeg
dugoro!nog cilja.
1. Kažete joj da ne može dobiti hranu
2. Udarite je
3. Nježno pri!ate sa njom i odvu!ete joj pažnju
186
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada uporedimo svaki odgovor sa onim što znamo o pružanju topline.
Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njen razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njene potrebe
pokazala empatiju sa njenim osje"ajima
Važno je da zapamtite da bebama ne treba struktura niti im može
koristiti. One još nemaju razvijene jezi!ke sposobnosti, niti
sposobnost mišljenja i zaklju!ivanja potrebne da bi shvatile
o!ekivanja, pravila ili objašnjenja.
POZITIVNA DISCIPLINA
187
6 do 12 mjeseci
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto bebe ovog uzrasta kri!e i vrište?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
malih beba. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni
nivo vaše bebe.
1. Kažete joj da ne može dobiti hranu
2. Udarite je
3. Pri!ate s njom nježno i odvra"ate joj pažnju
188
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, nakon što ste razmislili o svom dugoro!nom cilju, na!inima
kako da pružite toplinu, te o razvojnom nivou vaše bebe, koji odgovor
"ete izabrati?
Ako ste odabrali broj 3, odli!no ste uradili!
Djeci se priznaje pravo na uživanje
najviše mogu"e razine zdravlja
te na odgovaraju"u hranjivu prehranu.
$lan 24.
Konvencije UN o pravima djeteta
POZITIVNA DISCIPLINA
189
6 do 12 mjeseci
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
Poglavlje 5
Napomena o raspoloženju roditelja
Vaše raspoloženje je glavni faktor kako u ponašanju vašeg
djeteta tako i u vašoj reakciji na to. Ako ste umorni, pod stresom,
zabrinuti ili ljuti zbog ne!ega, najvjerovatnije je da "ete se naljutiti
na dijete. Ponekad roditelji kod sebe primje"uju kako svoje
frustracije istresaju na djecu.
Kada je raspoloženje roditelja nepredvidljivo, djeca osje"aju
nesigurnost i tjeskobu.
Kada roditelji jednog dana ne obra"aju pažnju na ponašanje
djece, a onda se zbog istog ponašanja naljute drugog dana,
djeca se osje"aju zbunjenom.
Kada se roditelji naljute na djecu zato što su zabrinuti zbog
drugih stvari, djeca su ogor!ena, jer su prema njima nepravedno
postupali.
Kada su roditelji !esto ljuti ili loše raspoloženi, djeca se osje"aju
kao da im nešto prijeti i boje se.
Raspoloženje roditelja utje!e na ponašanje djece. Za roditelje je
važno da budu svjesni svog raspoloženja. Trebaju izbjegavati da
svoja raspoloženja iskaljuju na djeci.
Za roditelje je važno da se dovoljno naspavaju i jedu dosta
hranjive hrane, kako bi imali dovoljno energije da se nose sa
svim životnim stresovima.
Ako primijetite da ste !esto ljuti, tužni, zabrinuti ili pod stresom,
trebate razgovarati sa svojim ljekarom, medicinskom sestrom ili
savjetnikom, ili prijateljem koji vam pruža podršku ili !lanom
porodice.
Važno je da svoje probleme rješavate na konstruktivan na!in koji
ne"e povrijediti vašu djecu.
190
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
1 do 2 godine
Malo dijete je vrlo aktivno. Ono hoda brzo, svuda po ku"i. A gdje god
ide, dodiruje razne stvari. Upravo je posegnulo za makazama koje je
ugledalo na stolu.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da odlu!ite
koja je najbolja – i zašto.
1. Udarite ga po rukicama kako biste ga nau!ili da ne dira opasne
predmete.
2. Glasno ga izgrdite da ga otjerate od makaza.
3. Polako uzmete makaze od njega, mirno mu kažete kako se zovu i
pokažete mu kako režu papir. Objasnite mu da ga mogu povrijediti,
pa "ete zbog toga da ih sklonite na sigurno mjesto. Zatim mu
odvratite pažnju nekom igra!kom.
POZITIVNA DISCIPLINA
191
1 do 2 godine
Situacija
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas mogla dovesti do vašeg
dugoro!nog cilja.
1. Udaranje po rukicama
2. Glasni ukor
3. Polako mu kažete kako se predmet zove, mirno mu
pokažete za šta služi, objasnite mu da se može
njime povrijediti, stavite ga na sigurno mjesto, a
djetetu odvratite pažnju
192
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
A sada uporedimo svaki odgovor sa onim što znamo o pružanju topline.
Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
1 do 2 godine
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštovala njegov razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njegove potrebe
pokazala empatiju sa njegovim osje"ajima
POZITIVNA DISCIPLINA
193
Poglavlje 5
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o pružanju
strukture i reda. Za svaki odgovor ozna!ite da li bi
1
2
3
dao jasno smjernice za ponašanje
dao jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružio jasno objašnjenje
pomogao proces u!enja djeteta
potaknuo samostalno
razmišljanje vašeg djeteta
nau!ilo ga vještinama rješavanja sukoba
U ovom uzrastu, djeca po!inju u!iti iz reda i strukture. Ona razumiju
više rije!i nego što mogu izgovoriti, tako da mogu po!eti u!iti uz
pomo" objašnjenja. Zapamtite da im treba vremena da nau!e sve
ono što trebaju znati. A još uvijek moraju da u!e uglavnom kroz
dodirivanje predmeta.
194
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Zašto mala djeca diraju opasne predmete?
1 do 2 godine
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
male djece (djeca mla#e predškolske dobi). Ozna!ite svaki odgovor
kojim bi se poštivao razvojni nivo vašeg malog djeteta.
1. Udaranje po rukicama
2. Glasni ukor
3. Polako mu kažete kako se predmet zove, mirno mu
pokažete za šta služi, objasnite mu da se može
njime povrijediti, stavite ga na sigurno mjesto, a
djetetu odvratite pažnju
POZITIVNA DISCIPLINA
195
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
Nakon što ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
pružanja topline i pravljenja strukture, te o razvojnom nivou djeteta,
koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste odabrali broj 3, odli!no ste uradili!
196
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Napomena o tome kako da dom i predmete u!inite
sigurnim za dijete
Malom djetetu je potrebno da istražuje. Ovo je na!in na koji u!i i
to je apsolutno neophodno za razvoj njegovog mozga.
Roditelji moraju zaštiti svoju djecu.
1 do 2 godine
Najbolje rješenje za tu situaciju je da svoj dom u!inite sigurnom
sredinom za dijete.
Pro#ite kroz svoju ku"u puzaju"i i sagledajte je iz perspektive
svoga djeteta.
Gdje se kriju opasnosti – oštri predmeti, otrovi, lomljive stvari?
Sklonite ih sve negdje visoko ili u zaklju!ane kredence i
ormari"e.
Pokrijte elektri!ne uti!nice.
Zaklju!ajte noževe i alat.
Zaklju!ajte lijekove.
Okrenite ru!ke na šerpama prema sredini šporeta.
Pobrinite se da se teški predmeti ne mogu povu"i.
Uvjerite se da je vaš dom siguran za istraživanje.
POZITIVNA DISCIPLINA
197
Poglavlje 5
Situacija
Tokom jedne od svojih ekspedicija kroz ku"u, vaš mali istraživa!
ugleda zdjelu na stolu. Slu!ajno je to vaša omiljena, ru!no ra#ena
zdjela. Pripadala je vašoj majci i brižljivo je !uvate. Dijete je ugleda,
pokuša je dohvatiti i obori je na pod. Zdjela se razbije.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da odlu!ite
koja je najbolja – i zašto.
1.
Glasno se izvi!ete na njega da mu pokažete kako vas je
povrijedilo ono što je uradilo i pošaljete ga u njegovu sobu.
2. Udarite ga po stražnjici kako biste ga nau!ili da ne dira vaše
stvari.
3. Pustite ga da vidi vaš tužni izraz lica i objasnite mu da ste jako
tužni što se zdjela razbila, jer je za vas bila vrlo posebna. Neka sa
vama po!isti ostatke. Neka vam pomogne da je pokušate
zalijepiti. Objasnite mu da se neke stvari, kada se pokvare ili
razbiju, više nikada ne mogu popraviti. Stavite sve svoje
dragocjenosti na sigurno mjesto, van njegovog domašaja. Sjedite
s djetetom i pokažite mu kako da nježno i polagano dodiruje
predmete. Pustite ga da vježba na predmetima koji nisu lomljivi.
198
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
1 do 2 godine
Ozna!ite svaki odgovor koji bi vas doveo do dugoro!nog cilja.
1. Vi!ete na dijete i šaljete ga u sobu
2. Udarate ga
3. Opisujete mu svoja osje"anja, u!ite ga kako da po!isti
nered, pokazujete mu kako da popravi "pokvareni"
predmet, objašnjavate šta zna!i “razbiti i razbijeno“,
sklanjate vrijedne predmete na sigurno mjesto, pokazujete
djetetu kako da pažljivo uzima predmete
POZITIVNA DISCIPLINA
199
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i
strukturu
A sada uporedimo svaki odgovor sa onim što znamo o pružanju topline. Za
svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala djetetov razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njegove potrebe
pokazala empatiju sa njegovim osje"ajima
200
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o pružanju reda i strukture.
Za svaki odgovor ozna!ite da li bi
1
2
3
dao jasno smjernice za ponašanje
1 do 2 godine
pružio jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružio jasno objašnjenje
pomogao proces djetetovog u!enja
potpomogao samostalno
razmišljanje vašeg djeteta
nau!io ga vještinama rješavanja
konflikta
U ovom uzrastu djeca po!inju u!iti iz reda i strukture. Ona razumiju
više rije!i nego što mogu izgovoriti, tako da mogu po!eti u!iti uz
pomo" objašnjenja. Zapamtite da im treba vremena da nau!e sve
ono što trebaju znati. A još uvijek moraju da u!e uglavnom kroz
dodirivanje predmeta.
POZITIVNA DISCIPLINA
201
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto mala djeca diraju dragocjene predmete?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
male djece (djeca mla#e predškolske dobi). Ozna!ite svaku reakciju
kojom bi se poštivao razvojni nivo vašeg malog djeteta
1. Vi!ete na dijete i šaljete ga u sobu
2. Udarate ga
3. Opisujete mu svoja osje"anja, u!ite ga kako da po!isti
nered, pokazujete mu kako da popravi "pokvareni"
predmet, objašnjavate šta zna!i “razbiti i razbijeno“,
sklanjate vrijedne predmete na sigurno mjesto,
pokazujete djetetu kako da pažljivo uzima predmete.
202
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kad ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svoga malog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
1 do 2 godine
Ako ste odabrali broj 3, odli!no ste uradili!
Djeca imaju pravo na zaštitu od
svih oblika fizi!kog i mentalnog nasilja.
$lan 19.
Konvencija UN o pravima djeteta
POZITIVNA DISCIPLINA
203
Poglavlje 5
Napomena o ljutnji i bijesu roditelja
Mnogo puta u toku života sa malim djetetom, osjetit "ete se
frustriranim ili uplašenim. Nekad "e ti osje"aji izazvati ljutnju.
Naljutimo se onda kada mislimo da se djeca namjerno ponašaju
"zlo!esto”. Ako mislimo da mogu kontrolirati svoje ponašanje, i
da nas pokušavaju naljutiti i iznervirati, vjerovatno "emo se
naljutiti.
Ali, mala djeca ne shvataju kako se osje"amo. Oni ne znaju šta
"e nas naljutiti, a šta ne"e. Ipak, pokušavaju sve to shvatiti. Njih
plaši kada smo ljuti, jer to nije reakcija koju o!ekuju.
Tokom ovog uzrasta, vaše strpljenje je izuzetno važno. Od nas "e
nau!iti kako da se ponašaju kada su ljuti.
Roditelju je potrebna samodisciplina kako bi kontrolirao ljutnju i
reagirao pozitivnom disciplinom. Ponekad vam može pomo"i da
duboko udahnete, odete prošetati, ili izi#ete iz prostorije dok se
ne smirite.
Djeca u!e postepeno. Trebat "e im vremena da u potpunosti
shvate !emu ih nastojimo nau!iti. Ali, njihovo shvatanje je klju!
za naše dugoro!ne ciljeve.
Savjeti za kontroliranje ljutnje:
1. Izbrojte do 10 prije nego što bilo šta kažete ili uradite. Ako ste
još uvijek ljuti, udaljite se i dajte sebi vremena da se smirite.
2. Opustite ramena, duboko udahnite, i ponavljajte sebi smiruju"u
re!enicu kao “smiri se” ili “samo polako”.
3. Stavite ruke iza le#a i recite sebi da sa!ekate.
Nemojte ništa govoriti dok se ne smirite.
204
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
4. Prošetajte i razmislite o situaciji. Razmislite zbog !ega bi se
vaše dijete moglo ponašati tako kako se ponašalo.
Sagledajte to iz njegove ta!ke gledišta. Smislite reakciju koja
"e poštivati njegovu ta!ku gledišta i u kojoj "ete objasniti i
zašto ste se naljutili.
6. Zapamtite da situacija predstavlja priliku da dijete nau!ite kako
konflikt rješavati komunikacijom i procesom rješavanja
problema.
Ljutnja je znak da vi i vaše dijete me#usobno ne razumijete svoje
ta!ke gledišta. To vam govori da morate ponovo uspostaviti
komunikaciju.
Ne dozvolite da vas ljutnja navede da kažete nešto zlonamjerno i
ružno, da kritizirate dijete kako bi se osje"alo glupim, da na njega
vi!ete ili ga udarite. Ne pokušavajte mu se osvetiti ili mu to
zamjerati.
Upamtite da najvažnije stvari u!imo u najtežim situacijama.
Iskoristite svaku priliku da budete onakva osoba kakvom želite da
postane vaše dijete.
POZITIVNA DISCIPLINA
205
1 do 2 godine
5. Oti#ite na neko mirno mjesto i pro#ite kroz korake pozitivne
discipline. Vratite se djetetu onda kada ste isplanirali reakciju
koja ispunjava vaše dugoro!ne ciljeve, pruža toplinu red i
strukturu i uzima u obzir to kako misli i osje"a vaše dijete.
Poglavlje 5
Situacija
Pada kiša. Trebate odvesti dijete na lije!ni!ki pregled. Vaš autobus
"e vrlo brzo sti"i. Pokušavate da mu odjenete kabanicu, ali ono
odbija da je nosi. Kaže “Ne!” i otr!i.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da odlu!ite
koja je najbolja – i zašto.
1. Zgrabite ga i pokažete mu da ne može prkositi vašem autoritetu.
2. Oduzmete mu omiljenu igra!ku da ga kaznite.
3. Objasnite mu da napolju pada kiša. Izvedite ga pred vrata i
pokažite mu kišu. Pružite ruku prema vani i pokažite mu šta zna!i
“mokro”. Recite mu da "e mo"i nositi kišobran koji "e mu pomo"i
da ne pokisne.
206
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
1 do 2 godine
Ozna!ite svaki odgovor koji bi vas doveo do dugoro!nog cilja.
1. Zgrabite dijete i udarate ga
2. Oduzimate mu omiljenu igra!ku
3. Objasnite mu šta je kiša, nudite mu da "ete ga
pustiti da nosi kišobran kako ne bi pokisao
POZITIVNA DISCIPLINA
207
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i
strukturu
A sada uporedimo svaki odgovor sa onim što znamo o pružanju topline. Za
svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštovala razvojni nivo djeteta
pokazala osjetljivost za njegove potrebe
pokazala empatiju sa njegovim
osje"anjima
208
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o pružanju reda i strukture.
Za svaku reakciju ozna!ite da li bi
1
2
3
dala jasne smjernice za ponašanje
1 do 2 godine
pružila jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
dala jasno objašnjenje
potpomogla u!enje vašeg djeteta
potaknula samostalno razmišljanje
djeteta
nau!ila ga vještinama rješavanja
sukoba
POZITIVNA DISCIPLINA
209
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto mala djeca ponekad odbijaju da urade ono što želimo da urade?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou male
djece. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo
vašeg malog djeteta.
1. Zgrabite dijete i udarate ga
2. Oduzimate mu omiljenu igra!ku
3. Objasnite mu šta je kiša, nudite mu da "ete ga
pustiti da nosi kišobran da ne pokisne.
210
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kad ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, i o razvojnom nivou
svoga malog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
1 do 2 godine
Ako ste odabrali broj 3, odli!no ste uradili!
POZITIVNA DISCIPLINA
211
Poglavlje 5
Napomena o negativizmu malog djeteta
Sasvim je normalno da mala djeca odbijaju da urade stvari koje
od njih tražimo. Ne rade to da bi vas razljutili ili zato što vam se
inate. Rade to, jer su otkrili da su individue za sebe, te
isprobavaju svoju sposobnost donošenja odluka.
U nekim slu!ajevima "ete im objasniti stvari, ali ni tada ne"e
htjeti uraditi ono što od njih tražite. Razlog tome je što žele sami
donijeti svoje odluke.
U ovoj fazi može vam koristiti ako djeci ponudite izbor, tako da
mogu vježbati svoje vještine odlu!ivanja. “Da li želiš obu"i zelenu
ili žutu kabanicu?”, “Želiš li da hodaš ili da te nosim?” Sve dok
vaše dijete izabire jedan od njih, vaš kratkoro!ni cilj je ispunjen.
Pobrinite se samo da izbori koje ponudite budu izbori koje
možete prihvatiti. Ako idete negdje, nemojte re"i: “Želiš li da ideš
ili da ostaneš ku"i?” Ako dijete izabere da ostane ku"i, a vi
morate i"i, jedino što "e vaše dijete nau!iti jeste to da njegov
izbor nije bitan i da niste mislili ozbiljno kada ste ga ponudili.
Isto tako, prijetnja nije izbor. “Ili "eš obu"i tu kabanicu ili "u te
udariti / ostaviti samog kod ku"e / nikad te više ne"u povesti sa
sobom.“ Ovo nije izbor, ve" prijetnja. Prijetnje samo izazivaju
strah kod djeteta. A prijetnjom roditelj sam sebi pravi zamku. Ako
vaše dijete odbije obu"i kabanicu, smatrat "ete da morate
ispuniti svoju prijetnju, što "e samo pogoršati situaciju.
212
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
2 do 3 godine
Situacija
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Odvedete je u sobu, zatvorite vrata i oti#ete.
2. Kažete joj da je nevaljala curica i da "e je !udovište zgrabiti ako ne
zaspi.
3. Prije spavanja, pripremite joj toplu kupku da je opustite. Kažete joj
da je vrijeme za spavanje i da treba spavati kako bi imala
energije za sutrašnje aktivnosti. Kažete joj da "ete ostati s njom
dok ne zaspi. Sjednete na krevet i !itate joj dok joj se ne
prispava. Pjevušite joj dok joj se ne po!ne spavati. Ostavite
upaljeno svjetlo, ali prigušeno.
POZITIVNA DISCIPLINA
213
2 do 3 godine
Vaše dijete se po!inje protiviti tome da nave!er ide u krevet.
Neprestano pla!e kada je ostavite u sobi. Vrijeme pred spavanje
postaje vrijeme kada se vi i dijete sva#ate. Shvatate da se po!injete
ljutiti na svoju k"erkicu, jer ne želi i"i u krevet.
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Ostavljate je samu u sobi
2. Kažete joj da je zlo!esta i da "e je !udovište zgrabiti
3. Pripremite joj kupku, objasnite joj vrijeme za spavanje,
!itate joj i pjevušite, ostavite upaljeno svjetlo
214
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu i strukturu
A sada, uporedimo svaki odgovor sa onim što znamo o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
2 do 3 godine
pokazala privrženost
poštivala njen razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njene potrebe
pokazala empatiju s njenim osje"anjima
POZITIVNA DISCIPLINA
215
Poglavlje 5
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaku reakciju ozna!ite da li bi
1
dala jasne smjernice za ponašanje
dala jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
potpomogla u!enje vašeg djeteta
ohrabrila samostalno razmišljanje djeteta
nau!ila ga vještinama
rješavanja sukoba
216
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Zašto mnoga djeca u ovoj dobi ne vole i"i na spavanje?
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou male
djece. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo
vašeg malog djeteta.
1. Ostavljate je samu u sobi
2. Kažete joj da je zlo!esta i da "e je !udovište š!epati
3. Pripremite joj kupku, objasnite joj vrijeme za spavanje,
!itate joj i pjevušite, ostavite upaljeno svjetlo
POZITIVNA DISCIPLINA
217
2 do 3 godine
Korak 4 – Rješavanje problema
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kad ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, i o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste odabrali broj 3, odli!an izbor!
218
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Napomena o dje!ijim strahovima
Jako je teško ubijediti malu djecu da stvari kojih se boje nisu
stvarne. Još uvijek ne shvataju razliku izme#u svijeta mašte i
stvarnosti. Ponekad, najbolje što možete uraditi jeste da
provjerite ispod kreveta svog djeteta ili da zavirite u ormar i
pokažete joj da tamo nema ni!ega. Zatim je ponovo umirite tako
da se može opustiti i zaspati znaju"i da je sigurna.
2 do 3 godine
Zapamtite da ve"ina nas ne voli biti sama u mraku. Strah je
prirodna ljudska reakcija na osje"aj ugroženosti. Ponekad i
mašta odraslih izmakne kontroli i "proradi" kada su sami u
mraku. Ako smo svjesni vlastitih strahova, možemo lakše
shvatiti strahove svoje djece.
U nekim kulturama djeca spavaju skupa s roditeljima. U takvim
kulturama djeci je lakše pomo"i da se no"u osje"aju sigurno i
zašti"eno.
U nekim drugim kulturama ne uobi!ava se zajedni!ko spavanje.
U tim kulturama, roditelji moraju uložiti dodatni trud kako bi se
osigurali da se njihova djeca osje"aju sigurno i zašti"eno.
POZITIVNA DISCIPLINA
219
Poglavlje 5
Situacija
Vaš se sin voli igrati loptom. Voli kad odskakuje, voli je kotrljati, voli
sjediti na njoj i voli je bacati. Jednog dana, dok ste u prodavnici,
ugleda veliku, svijetlocrvenu loptu. Vrisne od radosti, zgrabi loptu sa
police i otr!i sa njom. Nemate dovoljno novca da mu je kupite.
Potr!ite za njim i kažete mu da vrati loptu na mjesto. Dijete zapla!e i
po!inje izljev bijesa.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Pljusnite ga da mu pokažete da se fino ponaša.
2. Recite mu da ga niko ne"e voljeti ako se bude tako ponašao.
3. Objasnite mu da razumijete da on voli lopte i da je ova vrlo lijepa.
Recite mu da nemate novca da je kupite. Recite mu da shvatate
da je tužan i nezadovoljan. Objasnite mu da oboje morate iza"i
dok mu ne bude bolje. Izvedite ga napolje i ostanite pored njega
dok se ne smiri. Pri!ajte sa njim o tome što se osje"a tužnim i
frustriranim. Objasnite mu da ne možemo kupovati stvari ako
nemamo dovoljno novca. Odvratite mu pažnju i nastavite s
prvobitnim planom.
220
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
2 do 3 godine
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Udarate ga
2. Govorite mu da ga niko ne"e voljeti
3. Pokažete da razumijete njegove osje"aje,
objašnjavate mu zašto ne može dobiti loptu,
jasno nazna!uju"i njegova osje"anja,
uklanjate ga iz te situacije, ostajete u blizini,
odvra"ate mu pažnju, nastavljate dalje
POZITIVNA DISCIPLINA
221
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i
strukturu
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi
1
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njegov razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njegove potrebe
pokazala empatiju
s njegovim osje"ajima
222
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaku reakciju, ozna!ite da li bi
1
2
3
dala jasne smjernice za ponašanje
pružila jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
2 do 3 godine
pomogla u!enju vašeg djeteta
ohrabrila samostalno
razmišljanje djeteta
nau!ila ga vještinama
rješavanja konflikta
POZITIVNA DISCIPLINA
223
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto mala djeca imaju izljeve bijesa?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou male
djece. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo
vašeg malog djeteta.
1. Udarate ga
2. Kažete mu da ga niko ne"e voljeti
3. Pokažete da razumijete njegove osje"aje,
objašnjavate mu zašto ne može dobiti loptu,
jasno nazna!uju"i njegova osje"anja,
uklanjate ga iz te situacije, ostajete u blizini,
odvra"ate mu pažnju, nastavljate dalje
224
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kad ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, i o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste izabrali broj 3, dobro ste uradili!
2 do 3 godine
POZITIVNA DISCIPLINA
225
Poglavlje 5
Napomena o izljevima bijesa
Roditelji se ponekad naljute kada im djecu spopadne izljev
bijesa, ili zato što im je neugodno ili zato što misle da moraju
kontrolirati ponašanje svoje djece.
Zapamtite da je vaš odnos sa djetetom mnogo važniji od toga što
drugi ljudi misle. Kada vaše dijete ima izljev bijesa na javnom
mjestu, usmjerite svoje misli na dugoro!ne ciljeve i na pružanje
topline, reda i strukture svome djetetu. Nastojte ne brinuti o tome
šta drugi ljudi misle.
Isto tako, imajte na umu da je pokušavati kontrolirati izljev bijesa
isto kao da pokušavate kontrolirati oluju. Ne možete. Djeca imaju
provale bijesa jer ne razumiju zašto im govorimo “ne” i zato što
se ne znaju nositi s frustracijom. Dijete vam izljevom bijesa na
svoj na!in govori da je jako, jako nezadovoljno. Ako tada vi!ete
na njega ili ga udarite, ono "e se samo osje"ati frustriranijim. Uz
to, bit "e uplašeno i osje"at "e se neshva"eno.
Najbolje što možete u!initi je sa!ekati da se "oluja" smiri.
Ostanite blizu tako da se dijete osjeti sigurno dok ga obuzima
bijes. U nekim slu!ajevima, ako nježno pridržite dijete, to "e vam
pomo"i da ga umirite.
Kada se bijes stiša, sjedite sa djetetom i razgovarajte o tome što
se desilo. Iskoristite priliku da ga nau!ite koji su to osje"aji, koliko
jaki mogu biti i kako se zovu. Možete mu objasniti i zašto ste mu
rekli “ne” i da shvatate zašto je bio nezadovoljan. Recite mu šta
vi radite da se smirite kada se osje"ate frustriranim. I obavezno
mu recite da ga volite, bez obzira da li je sretno, tužno ili ljuto. A
zatim nastavite sa svojim planom.
226
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
3 do 5 godina
Situacija
Vaše dijete otvara kredenac, vadi sve predmete napolje, slaže ih na
hrpu i zatim obara. Predmeti padaju na pod, i neki se ošte"uju.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
2. Udarite joj pljusku, jer je napravila nepodopštinu.
3. Neka vam pomogne da vratite predmete na mjesto. Pokušate
sastaviti ili popraviti polomljene predmete. Objasnite joj da se
neke stvari mogu oštetiti kada padnu i da ne želite da se to desi.
Pokažete joj predmete s kojima se može igrati, a koji se ne"e
oštetiti. Prerasporedite stvari u kuhinji, tako da lomljive predmete
stavite izvan njenog domašaja. U niže ormari"e stavite sigurne,
nelomljive predmete.
POZITIVNA DISCIPLINA
227
3 do 5 godina
1. Uzimate joj igra!ke da je kaznite.
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Uzimate joj igra!ke
2. Udarate joj pljusku
3. Zatražite da vam pomogne da popravite
stvari, objasnite joj pojam štete nude"i joj
drugo rješenje, sklonite lomljive stvari a
nelomljive stavite da ih može lako dohvatiti
228
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
3 do 5 godina
poštivala njen razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njene potrebe
pokazala empatiju s njenim osje"ajima
POZITIVNA DISCIPLINA
229
Poglavlje 5
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaku reakciju ozna!ite da li bi
1
dala jasne smjernice za ponašanje
pružila jasnu informaciju o vašim
o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
potpomogla u!enje vašeg djeteta
potakla samostalno
razmišljanje djeteta
nau!ila je vještini rješavanja sukoba
230
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Zašto mala djeca vole da se igraju vašim stvarima?
Korak 4 – Rješavanje problema
1. Uzimate joj igra!ke
2. Udarate joj pljusku
3. Zatražite da vam pomogne da popravite
stvari, objasnite joj pojam štete nude"i joj
drugo rješenje, sklonite lomljive stvari a
nelomljive stavite da ih može lako dohvatiti
POZITIVNA DISCIPLINA
231
3 do 5 godina
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
predškolske djece. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao
razvojni nivo vašeg djeteta predškolskog uzrasta.
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kad ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, i o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste izabrali broj 3, odli!no ste uradili!
232
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Napomena o udaranju
Ponekad roditelji misle da "e time što dijete udare po ruci,
izudaraju ga po stražnjici ili išibaju, ono nau!iti važnu lekciju.
Ustvari, ono što djeca nau!e iz fizi!kog kažnjavanja jeste da:
važne stvari saop"avamo kroz udaranje
udaranje je prihvatljiva reakcija na ljutnju
ljudi o kojima ovise da ih zaštite "e ih povrijediti
trebaju se bojati svojih roditelja umjesto da im vjeruju da "e im
pomo"i i nau!iti ih ne!emu
njihov dom je nesigurno mjesto za u!enje i istraživanje.
3 do 5 godina
Moramo razmišljati o onome !emu, u dugoro!nom smislu,
želimo da nau!imo svoju djecu. Ako želimo da ih nau!imo da
budu nenasilni, moramo im i pokazati kako da budu takvi. Ako
želimo da ih nau!imo kako da ostanu sigurni, moramo im
objasniti kako da to urade.
Razmislite kako je to kada vas udare kada ste odrasli. Kada nas
udare, osje"amo se poniženim. Nismo motivirani da udovoljimo
osobi koja nas je udarila; osje"amo ogor!enost i strah. A dešava
se da želimo i da se osvetimo.
Udaranje djece šteti našem odnosu sa njima. Ne daje im
informacije koje su im potrebne da bi donijeli odluke. A zbog
udaranja ne"e porasti ni njihovo poštovanje prema nama.
POZITIVNA DISCIPLINA
233
Poglavlje 5
Situacija
Spremate se na posao. Vaše dijete se mirno igra svojim omiljenim
igra!kama. Kada ste spremni da krenete, kažete djetetu da je vrijeme
da po#ete, ali ne prestaje sa igrom. Kažete mu ponovo, ali još uvijek
ne prestaje.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Kažete mu da "ete, ako smjesta ne krene, oti"i bez njega.
2. Zgrabite ga i vu!ete preko vrata.
3. Kažete mu gdje idete i zašto morate i"i. Namjestite alarm na satu
da se aktivira za 5 minuta. Kažete mu da morate i"i kada se alarm
oglasi i da treba da završi to što radi. Umirite ga tako što "ete mu
re"i da "e se mo"i nastaviti igrati kad se vratite ku"i. Dajete mu na
znanje kada preostanu samo dvije minute i izazovete ga da se
takmi!i sa vama ko "e prije obu"i kabanicu i cipele.
234
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
3 do 5 godina
1. Prijetite da "ete oti"i bez njega
2. Vu!ete ga preko vrata
3.
Kažete mu gdje i zašto idete, namještate
alarm, dajete mu vremena da se pripremi za
promjenu, dajete mu na znanje da poštujete
to što radi, pravite odlazak zabavnim
POZITIVNA DISCIPLINA
235
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i
strukturu
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njegov razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njegove potrebe
pokazala empatiju
s njegovim osje"ajima
236
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Uporedimo sada svaki odgovor s onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaku reakciju ozna!ite da li bi
1
2
3
dala jasne smjernice za ponašanje
pružila jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
3 do 5 godina
pomogla u!enje vašeg djeteta
potakla samostalno
razmišljanje vašeg djeteta
nau!ila ga vještinama rješavanja sukoba
POZITIVNA DISCIPLINA
237
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto mala djeca nerado napuštaju svoju igru?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
predškolske djece. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao
razvojni nivo vašeg djeteta predškolskog uzrasta.
1. Prijetite da "ete oti"i bez njega
2. Vu!ete ga preko vrata
3. Kažete mu gdje i zašto idete, namještate alarm,
dajete mu vremena da se pripremi za promjenu, dajete
mu na znanje da poštujete to što radi, pravite odlazak
zabavnim
238
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kad ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, i o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste izabrali broj 3, odli!no ste uradili!
3 do 5 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
239
Poglavlje 5
Napomena o djeci i promjenama
Za mla#u djecu je veoma uobi!ajeno da imaju teško"a u prelasku
s jedne aktivnosti na drugu. Promjene su za njih stresne. Ne
znaju da li "e se ikada mo"i vratiti onome što su radili, a ne znaju
ni šta ih !eka. Uz ve"e iskustvo, postaju sve bolji u promjenama.
Promjene možete olakšati tako što "ete svoje dijete pripremiti za
njih. Unaprijed recite djetetu kakav je plan. Podsjetite ga 10
minuta prije same promjene da "ete uskoro krenuti i gdje to idete.
Umirite dijete tako što "ete mu re"i da "ete se vratiti (ako je tako).
Za pet minuta ga ponovo podsjetite da odlazite i gdje idete.
Pomozite mu da se po!ne spremati za polazak.
Za vas i dijete "e biti lakše ako promjenu pretvorite u igru, kao što
"ete se takmi!iti, staviti kapu naopako, ili na neki drugi na!in
djetetu odvratiti pažnju od aktivnosti koju ostavlja. Ako je
promjena zabavna, za dijete "e biti mnogo lakše da je uradi.
240
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Situacija
Pravite ve!eru i umorni ste. Sve ste isplanirali i svi sastojci su
spremni za miješanje. Dijete vas pita može li vam pomo"i. Ono što vi
u tom trenu jedino želite je da jednostavno sami pripremite jelo i zato
odvra"ate dijete od toga da vam pomogne. Ali, ona je uporna.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da odlu!ite
koja je najbolja – i zašto.
1. Kažete joj da je još previše mala da bi vam pomagala i da "e samo
napraviti nered koji "ete morati !istiti.
2. Govorite joj da vam smeta i da je neodgojena i neposlušna.
POZITIVNA DISCIPLINA
241
3 do 5 godina
3. Objasnite joj šta pravite i kažete joj nazive sastojaka. Izaberete
neki zadatak koji je u stanju obaviti svojim malim rukicama i
pokažite joj kako se radi. Zatim je zamolite da to uradi, i ponudite
joj pomo" ako zatreba. Zahvalite joj se na pomo"i. Ponovite ovo
ako vam još nešto želi pomo"i.
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Kažete da nije dovoljno velika da bi vam pomagala
2. Kažete joj da je neodgojena
3. Objasnite joj šta radite, pokazujete joj kako,
podešavate joj zadatak da ga uspješno završi,
pomažete joj i pokazujete da cijenite njen trud
242
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njen razvojni nivo
3 do 5 godina
pokazala osjetljivost za njene potrebe
pokazala empatiju s njenim osje"ajima
POZITIVNA DISCIPLINA
243
Poglavlje 5
Uporedimo sada svaki odgovor sa onim što znamo o pružanju
reda i strukture. Za svaku reakciju ozna!ite da li bi
1
dala jasne smjernice o ponašanju
pružila jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
pomogla u!enje vašeg djeteta
ohrabrila samostalno
razmišljanje vašeg djeteta
nau!ila ga vještinama rješavanja konflikta
244
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Zašto mla#a djeca žele da pomažu?
Korak 4 – Rješavanje problema
1. Kažete joj da nije dovoljno velika da pomaže
2. Kažete joj da je neodgojena
3. Objasnite joj šta radite, pokazujete joj kako,
podešavate joj situaciju da uspješno završi
zadatak, pomažete joj i pokazujete da cijenite
njen trud.
POZITIVNA DISCIPLINA
245
3 do 5 godina
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
predškolske djece. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao
razvojni nivo vašeg djeteta.
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kad ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, i o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste izabrali broj 3, dobro ste uradili!
246
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Napomena o kritici i prigovaranju
Roditelji ponekad nastoje opomenuti svoju djecu tako što im
govore da su loši, neodgojeni, nespretni, nezreli ili nesposobni.
Kada dijete !uje takve kritike, osje"a se odba!enim i misli da je
totalni promašaj.
Ako djeca sebe doživljavaju kao loše, vjerovatnije je da "e i
raditi stvari koje mi smatramo lošim.
Ako sebe vide kao nesposobne, manja je vjerovatno"a da "e
nastojati ovladati novim vještinama.
Djeca u!e. U sticanju znanja i vještina uzdaju se u nas.
Potreban im je naš podsticaj i podrška.
3 do 5 godina
Djeca sa jakim samopoštovanjem su uspješnija, jer su voljni
pokušati. Sretnija su, jer se osje"aju dobro zbog svoje
sposobnosti da se nose s neuspjehom. Imaju bolji odnos s
roditeljima, jer znaju da njihovi roditelji vjeruju u njih.
Roditelji mogu puno uraditi na tome da kod svoje djece izgrade
samopoštovanje. Oni mogu:
prepoznati i cijeniti nastojanja svoje djece, !ak i kada nisu
savršena
cijeniti želju djece da pomognu
biti uz djecu i podržati ih kada dožive neuspjeh i ohrabriti ih
da i dalje pokušavaju
govoriti djeci sve one stvari koje ih !ine posebnim
Svi mi napredujemo i bolje radimo stvari kada dobijemo malo
ohrabrenja i poticaja. Ako kritiku zamijenite poticajem, to može
dosta utjecati na vaše dijete.
POZITIVNA DISCIPLINA
247
Poglavlje 5
Situacija
Napolju ste i radite nešto u dvorištu. Vaše dijete se igra loptom u
blizini. Iznenada se lopta otkotrlja na cestu, upravo u trenutku kada
nailazi automobil. Dijete istr!i na cestu da uzme loptu.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Dobro ga pljusnete da zapamti da to više nikada ne smije
uraditi.
2. Kažete mu da se ne smije igrati napolju sljede"e dvije
sedmice.
3. Kažete mu, i nastojite da vidi koliko ste uplašeni. Objasnite mu da
ga auta mogu stvarno povrijediti. Pustite ga da dotakne auto da
vidi koliko je teško i tvrdo. Sjedite sa njim i gledajte kako brzo se
auta kre"u. Pustite ga da sjedne na prednje sjedište kako bi
vidjelo koliko je voza!ima teško da vide djecu. Vježbate
zaustavljanje, pažljivo gledanje i osluškivanje prije izlaska na
ulicu.
248
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
3 do 5 godina
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Ošamarite ga
2. Zabranite mu da se igra napolju sljede"e dvije sedmice
3. Pokažite mu svoj strah, objasnite mu zašto ste
se preplašili, objasnite mu zašto su auti opasni,
vježbate sigurnost na cesti.
POZITIVNA DISCIPLINA
249
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i
strukturu
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njegov razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njegove potrebe
pokazala empatiju s njegovim
osje"ajima
250
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada uporedite svaki odgovor sa onim što znate o pružanju
reda i strukture. Za svaku reakciju ozna!ite da li bi
1
2
3
dala jasne smjernice za ponašanje
pružila jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
potpomogla u!enje djeteta
3 do 5 godina
ohrabrila samostalno
razmišljanje djeteta
nau!ila ga vještinama rješavanja konflikta
POZITIVNA DISCIPLINA
251
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto djeca mla#eg uzrasta istr!avaju na cestu?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
predškolske djece. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao
razvojni nivo vašeg djeteta.
1. Ošamarite ga
2. Kažete mu da se ne smije igrati vani sljede"e dvije sedmice
3. Pokažete mu svoj strah, objasnite mu zašto ste
se preplašili, objasnite mu zašto su auti opasni,
prakticirate sigurnost na cesti
252
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kad ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste odabrali broj 3, odli!no ste uradili!
3 do 5 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
253
Uzvratite pozitivnom disciplinom
5 do 9 godina
Situacija
Vaše dijete ide u školu ve" !etiri mjeseca. U!itelj vas obavijesti da
vam dijete zapada u neprilike u školi, jer na !asu ne može sjediti
mirno, puno pri!a sa drugom djecom i treba mu dosta vremena da
uradi školske zadatke.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Kažete u!itelju da udari vaše dijete svaki put kada se nedoli!no
ponaša.
2. Objasnite djetetu zašto ima problema sa u!iteljem. Kažete mu da
ga volite i da mu želite pomo"i da bude pažljivije na !asu. Upitate
ga kako mu je u školi, i saslušate njegovu ta!ku gledišta.
Pokušate otkriti da li se u školi dešava nešto što mu smeta ili mu
odvra"a pažnju.
POZITIVNA DISCIPLINA
255
5 do 9 godina
3. Objasnite djetetu zašto je važno da pazi na !asu. Neka zna da
razumijete da mu je ponekad teško da to uradi. Upitate ga ima li
kakvu ideju za rješenje problema. Odete na sastanak sa njegovim
u!iteljem kako biste razradili plan koji "e doprinijeti da se
temperament vašeg djeteta uskladi sa okruženjem u u!ionici.
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Kažete njegovom u!itelju da ga udari
2. Objašnjavate i saslušate djetetovo mišljenje
3. Objašnjavate mu, pokažete razumijevanje,
saslušate njegove ideje, sastanete se sa
njegovim u!iteljem da razgovarate o rješenjima
256
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njegov razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njegove potrebe
pokazala empatiju s
njegovim osje"ajima
5 do 9 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
257
Poglavlje 5
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala jasne smjernice za ponašanje
pružila jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
potpomogla u!enje djeteta
ohrabrila samostalno
razmišljanje djeteta
nau!ila ga vještinama rješavanja
konflikta
258
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Zašto je djeci mla#eg uzrasta teško da obrate pažnju u školi?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
mla#e školske djece. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao
razvojni nivo vašeg djeteta.
1. Kažete njegovom u!itelju da ga udari
2. Objašnjavate mu i saslušate njegovo mišljenje
POZITIVNA DISCIPLINA
5 do 9 godina
3. Objašnjavate, pokažete razumijevanje, saslušate
njegove ideje, sastanete se sa u!iteljem da
razgovarate o rješenjima
259
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kad ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste izabrali broj 2 i broj 3, dobro ste uradili!
Djeca imaju pravo na onu vrstu školske discipline
kojom se poštuje njihovo ljudsko dostojanstvo.
$lan 28.
Konvencije UN o pravima djeteta
260
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Situacija
Vaša k"i i njena drugarica se igraju životinjama igra!kama. Samo je
jedan konj i obje ga žele. Kada ga drugo dijete uzme, vaša k"i je
udari i uzme joj konja.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Sklonite sve igra!ke i kažete djeci da, ako ne mogu da se lijepo
igraju, ne"e se igrati nikako. Drugo dijete pošaljete ku"i.
2. Kažete svom djetetu da u vašoj porodici nije dozvoljeno udaranje.
Objasnite joj da se udaranjem mogu povrijediti drugi ljudi.
Pokažete joj kako da u!tivo zatraži ono što želi. Pokažete joj kako
da na#e drugo rješenje ako njen zahtjev odbiju. Pustite je da
vježba kako da u!tivo zatraži konja. Pokažite da cijenite njen trud
da nau!i ovo umije"e opho#enja s ljudima.
3.
Udarite joj pljusku da joj pokažete kako to izgleda kada je neko
udari.
5 to 9 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
261
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Sklanjate igra!ke, šaljete drugo dijete ku"i
2. Naglašavate pravilo, oblikujete društvenu
vještinu djeteta, puštate je da vježba
3. Udarate je
262
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njen razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njene potrebe
pokazala empatiju s njenim
osje"ajima
5 do 9 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
263
Poglavlje 5
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
pružila jasne smjernice za ponašanje
dala jasnu informaciju o vašim
o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
potpomogla njeno u!enje
ohrabrila je da samostalno razmišlja
nau!ila je vještini rješavanja sukoba
264
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Zašto mla#a djeca ponekad udaraju drugu djecu?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o razvojnom nivou
mla#e školske djece. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao
razvojni nivo vašeg djeteta.
1. Sklanjate igra!ke, a drugo dijete šaljete ku"i
2. Navodite pravilo, oblikujete vještinu
opho#enja s ljudima, puštate je da vježba
5 do 9 godina
3. Udarite je
POZITIVNA DISCIPLINA
265
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, nakon što ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o
na!inima kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o
razvojnom nivou svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste izabrali broj 2, odli!no ste uradili!
266
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
10 do 13 godina
Situacija
Vaše dijete se vratilo iz škole jako lošeg raspoloženja. Ne želi da
razgovara sa vama, a u glasu joj se osjeti ljutnja.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Pošaljete je u njenu sobu bez ve!ere.
2. Udarite joj pljusku jer je osorna.
3. Kažete joj da ste primijetili da je nešto uznemirilo. Dajete joj na
znanje da "ete je saslušati i pokušati joj pomo"i kada bude
spremna da razgovara. Ako razgovara sa vama, saslušate je
pažljivo i pomažete joj da na#e rješenje problema. Kada se bude
bolje osje"ala, objasnite joj da je važno da se ljudi jedni prema
drugima ophode s poštovanjem, !ak i kada su uzrujani. Oblikujte
to objašnjenje za nju.
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
267
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Šaljete je u sobu bez ve!ere
2. Pljusnete je po licu
3. Uvažavate i poštujete njene osje"aje,
saslušate je, pružite joj podršku, objasnite joj
zna!aj komunikacije ispunjene poštovanjem
268
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njen razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njene potrebe
pokazala empatiju s njenim osje"ajima
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
269
Poglavlje 5
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala jasne smjernice za ponašanje
pružila jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
dala jasno objašnjenje
potpomogla njeno u!enje
potakla je na samostalno razmišljanje
nau!ila je vještinama rješavanja
sukoba
270
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Zašto djeca u predtinejdžerskoj dobi postaju "udljiva i zlovoljna?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o ovom razvojnom
nivou. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo
vašeg djeteta.
1. Šaljete je u sobu bez ve!ere
2. Pljusnete je po licu
3. Uvažavate i poštujete njena osje"anja,
pružite joj podršku, objasnite joj zna!aj
komunikacije ispunjene poštovanjem
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
271
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, nakon što ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o
na!inima kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o
razvojnom nivou svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste izabrali broj 3, odli!no ste uradili!
272
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Napomena o dje!ijoj ljutnji
Jedan od najvažnijih zadataka u djetinjstvu je nau!iti kako
upravljati svojim emocijama i izraziti ih. Ovo je težak zadatak, jer
nas emocije ponekad mogu sprije!iti da jasno razmišljamo.
Emocije nas mogu navesti da se ponašamo impulsivno, da
kažemo stvari koje ina!e ne bismo rekli ili da uradimo nešto što
ina!e ne bismo uradili.
Za dijete predstavlja divovski zadatak da nau!i kako da shvati
svoje emocije, da njima upravlja i da ih izrazi na pozitivan na!in.
Djecu emocije ponekad potpuno savladaju. Isto onako kako su
imali napade bijesa kada su bili mali, tako se sada, u
tinejdžerskoj dobi, može desiti da imaju nastupe ljutnje ili bijesa.
Ili mogu jednostavno ne govoriti ništa, nesposobni ili preplašeni
da izraze svoje osje"aje.
U tim situacijama, potrebno im je da znaju da su sigurni i voljeni.
Realno gledaju"i, s djetetom nije mogu"e mirno razgovarati dok
je ljuto. Najbolje što možete uraditi je da jednostavno ostanete u
blizini, i svojim postupcima djetetu date na znanje da ste tu ako
mu zatrebate.
Kada emocionalna oluja pro#e, možete razgovarati o problemu
i, time što "ete nastojati biti smireni, svom djetetu pokazati kako
da osje"aje izrazi na pozitivan na!in. Možete joj pomo"i i da
na#e rješenje za problem koji je izazvao napad ljutnje.
Zapamtite da emocionalne oluje do#u i pro#u. A svaka pruža
mogu"nost da budete uzor svom djetetu.
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
273
Poglavlje 5
Situacija
Vaše dijete provodi dosta vremena igraju"i videoigrice. Svaki dan se
morate sva#ati sa njim da prestane igrati igrice i da uradi doma"u
zada"u. Zabrinuti ste da postaje "navu!en" na igrice i da "e izgubiti
interes za sve drugo.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Isklju!ujete video opremu i kažete mu da više nikada ne"e smjeti
igrati igrice ako ne bude imao odli!ne ocjene u školi.
2. Pokazujete mu koliko ste zabrinuti tako što se razljutite i prijetite
da "ete mu pobacati knjige ako za njih više nije zainteresiran.
3. Izaberete miran trenutak da sa njim porazgovarate. Pokažete da
uvažavate to što uživa u igricama. Objasnite zašto ste zabrinuti
što toliko vremena provodi igraju"i ih. Pozovete ga da sa vama
razradi neka pravila o tome koje igrice može igrati i koliko
vremena može provesti svaki dan igraju"i ih. Napravite dogovor
za koji oboje smatrate da je pošten i postavite ga pored ure#aja
za igrice. Uvažite njegova nastojanja da se pridržava pravila.
274
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Isklju!ujete video opremu i od njega zahtijevate da dobije
odli!ne ocjene kako bi mogao igrati igrice
2. Razljutite se i prijetite mu
3. Uvažavate njegov interes, objašnjavate mu zašto ste
zabrinuti, zajedno smišljate pravila, uvažavate njegov
trud
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
275
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i
strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njegov razvojni nivo
pokazala osjetljivost na njegove potrebe
pokazala empatiju s
njegovim osje"ajima
276
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
pružila jasne smjernice za ponašanje
dala jasne informacije o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
potpomogla njegovo u!enje
potakla ga na samostalno razmišljanje
nau!ila ga vještinama rješavanja sukoba
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
277
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto djeca u predtinejdžerskom uzrastu vole igrati videoigrice?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o ovom razvojnom
nivou. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo
vašeg djeteta.
1. Isklju!ujete video opremu i od njega zahtijevate da dobije
odli!ne ocjene kako bi mogao igrati igrice
2. Razljutite se i prijetite mu
3. Uvažavate njegov interes, objašnjavate mu zašto ste
zabrinuti, zajedno smišljate pravila, uvažavate njegov
trud
278
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kada ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste izabrali broj 3, odli!no ste uradili!
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
279
Poglavlje 5
Situacija
Vaše dijete se sprijateljilo sa djetetom koje zna dosta “nepristojnih
rije!i”. $ujete svoje dijete kako koristi izraze i psovke kojima ne želite
da se služi. Jako ste uznemireni. Plašite se da "e vaše dijete
zanemariti sve !emu ga pokušavate nau!iti.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Koristite tu priliku da s njim porazgovarate o pritisku okoline,
posljedicama koje njegovo ponašanje ima na druge ljude i o tome
koliko je važno da sam donosi svoje odluke.
2. Isperete mu usta sapunom da ga nau!ite da nikada više ne koristi
te rije!i i da pokaže poštivanje prema vama.
3. Natjerate ga da mjesec dana ostane kod ku"e svaki dan poslije
škole i kažete mu da se više nikada ne smije igrati s tim prijateljem.
280
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Razgovarate sa njim o pritisku okoline i
donošenju odluka
2. Ispirete mu usta sapunom
3. Natjerate ga da ostaje ku"i i zabranite mu da se
vi#a s tim prijateljem
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
281
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i
strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju topline. Za
svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njegov razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njegove
potrebe
pokazala empatiju s
njegovim osje"ajima
282
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala jasne smjernice za ponašanje
pružila jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
potpomogla njegovo u!enje
ohrabrila ga da samostalno razmišlja
nau!ila ga vještinama rješavanja sukoba
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
283
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto djeca u predtinejdžerskoj dobi psuju?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedimo svaki odgovor s onim što znamo o ovom razvojnom
nivou. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo
vašeg djeteta.
1. Razgovarate sa njim o pritisku okoline i
donošenju odluka
2. Ispirete mu usta sapunom
3. Natjerate ga da ostaje ku"i i zabranite mu da se vi#a s
tim prijateljem
284
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kada ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste izabrali broj 1, odli!no ste uradili!
10 do 13 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
285
Uzvratite pozitivnom disciplinom
14 do 18 godina
Situacija
Vaše dijete je uvijek imalo frizuru i obla!ilo se na na!in koji ste
odobravali. Dobro se uklapalo me#u svoje vršnjake i zajednicu. Jednog
dana ugledate da nosi rin!icu na obrvi, pankersku "jež" frizuru i majicu s
nepristojnim natpisom.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da odlu!ite
koja je najbolja – i zašto.
1. Objasnite mu zašto ste uznemireni. Odlu!ite koju od njegovih
promjena možete prihvatiti. Objasnite zašto ne možete prihvatiti
ostale. Zatražite od njega da vam izrazi svoje mišljenje. Sklopite
dogovor sa njim kojim mu dozvoljavate odre#ene promjene, ali kojim
"e se poštivati i vaša osje"anja.
2. Kažete mu da izgleda kao strašilo i da mu ne"ete dozvoliti izlaske
naredne dvije sedmice.
3. Posjednete ga, odrežete mu kosu, a rin!icu iz obrve bacite u WC
šolju.
287
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Objašnjavate mu kako se osje"ate i pregovarate o
kompromisu
2. Zabranjujete mu izlaske
3. Odrežete mu kosu, a rin!icu bacite u WC šolju
288
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njegov razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njegove
potrebe
pokazala empatiju s njegovim
osje"ajima
289
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
pružila jasne smjernice za ponašanje
dala jasne informacije o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
potpomogla njegovo u!enje
ohrabrila ga na samostalno razmišljanje
nau!ila ga vještinama rješavanja sukoba
290
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Zašto adolescenti mijenjaju svoj izgled?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedite svaki odgovor s onim što znate o ovom razvojnom nivou.
Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo vašeg
djeteta.
1. Objašnjavate mu kako se osje"ate i pregovarate o
kompromisu
2. Zabranjujete mu izlaske
3. Odrežete mu kosu, a rin!icu bacite u WC šolju
291
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kada ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste odabrali broj 1, odli!no ste uradili!
Djeca imaju pravo na zaštitu od
ponižavaju"eg postupka ili kažnjavanja.
$lan 37.
Konvencije UN o pravima djeteta
292
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Situacija
Imate pravilo da vaš 14-godišnji sin mora do"i ku"i svakog dana
odmah poslije škole. Iako vi u to doba niste u ku"i, on se uvijek
pridržava tog pravila. Me#utim, jednog dana prijatelj ga pozove ku"i i
on prihvata poziv. Slu!ajno se desi da vi baš taj dan do#ete ranije
ku"i i otkrijete da vam sin nije stigao. Ludite od brige. On stiže ku"i
malo poslije vas.
Šta trebate uraditi? Razmislite o svakoj od narednih reakcija da
odlu!ite koja je najbolja – i zašto.
1. Kažete mu da mu više ne možete vjerovati. Uvodite novo pravilo
da vam mora telefonirati svaki dan kad stigne ku"i iz škole.
Kažete mu da ne smije izlaziti vikendom narednih mjesec dana.
2. Zatražite da vam objasni zašto je prekršio pravilo. Saslušajte
njegove razloge. Razmislite da li je vaše pravilo prihvatljivo za
dijete njegovih godina. Neka zajedno sa vama napravi novo
pravilo koje je pravedno prema njemu, ali po kojem "e biti i
siguran.
3. Išibate ga što nije poštivao vaša pravila.
293
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Kažete mu da mu ne možete vjerovati, uvedete još strožije
pravilo i zabranjujete mu izlaske
2. Saslušate njegovo mišljenje, ponovo procijenite pravilo
i zajedno sa njim poradite na novom pravilu koje "e biti
dobro za oboje
3. Išibate ga
294
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njegov razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njegove potrebe
pokazala empatiju s
njegovim osje"ajima
295
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
pružila jasne smjernice za ponašanje
dala jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
potpomogla njegovo u!enje
potakla ga na samostalno razmišljanje
nau!ila ga vještini rješavanja sukoba
296
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Zašto adolescenti krše pravila?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedite svaki odgovor s onim što znate o ovom razvojnom nivou.
Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo vašeg
djeteta.
1. Kažete mu da mu ne možete vjerovati, uvedete još strožije
pravilo i zabranjujete mu izlaske
2. Saslušate njegovo mišljenje, ponovo procijenite pravilo
i zajedno sa njim poradite na novom pravilu koje "e biti
dobro za oboje
3. Išibate ga
297
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kada ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste odabrali broj 2, odli!no ste uradili!
298
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Situacija
De!ko vaše 15-godišnje k"erke upravo je dobio voza!ku dozvolu.
Kažete k"erki da se ne smije voziti sa de!kom. Jednog dana, on je
poziva da se provozaju u prirodu. Ona vam kaže da ide kod
prijateljice ku"i da rade na školskom projektu. Umjesto toga, sjeda u
auto i provodi popodne sa momkom. Vi otkrivate da vam je lagala.
Šta trebate uraditi? Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su
relevantni za ovu situaciju.
1.
Kažete joj da se osje"ate izdanim i da joj više ne"ete mo"i
vjerovati. Govorite joj da se mora prestati vi#ati sa svojim
de!kom, jer loše utje!e na nju.
2. Kažete joj da je lagati roditelju najgora stvar na svijetu koju dijete
može uraditi i da vaš odnos nikada više ne"e biti isti. Šaljete je u
sobu. Zabranjujete joj izlaske dva mjeseca.
3. Kažete joj da vam je njena sigurnost najvažnija stvar na svijetu.
Kažete joj da su pravila tu zbog vaše ljubavi prema njoj i brige za
njenu sigurnost. Govorite joj da ne možete praviti kompromise
kada je njena sigurnost u pitanju. Upitate je zašto je prekršila
pravilo i zašto vam je lagala. Saslušate njeno objašnjenje i motiv.
Razgovarate sa njom da izna#ete na!ine kako da zadovoljite
njenu potrebu za samostalnoš"u, a da pri tom osigurate njenu
sigurnost. Razgovarate s njenim de!kom i objašnjavate mu svoje
pravilo i razloge. Nastojite se s njim dogovoriti da više ne"e
navoditi vašu k"erku da se vozi sa njim.
299
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Govorite joj da joj ne možete vjerovati,
natjerate je da prekine s de!kom
2. Kažete joj da je uradila najgoru mogu"u stvar,
šaljete je u sobu i zabranjujete joj izlaske
3. Objašnjavate joj razloge za pravilo, saslušate
njene razloge zašto vas nije poslušala i zašto
vam je lagala, ustrajavate na svom pravilu,
nalazite rješenja da joj na siguran na!in date
samostalnost, razgovarate s njenim de!kom.
300
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njen razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njene potrebe
pokazala empatiju s njenim osje"ajima
301
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
pružila jasne smjernice za ponašanje
dala jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
pomogla njenom u!enju
ohrabrila je da samostalno razmišlja
nau!ila je vještinama rješavanja sukoba
302
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaša djeca misle i osje"aju
Zašto adolescenti krše pravila i ponekad lažu?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedite svaki odgovor s onim što znate o ovom razvojnom nivou.
Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo vašeg
djeteta.
1. Govorite joj da joj ne možete vjerovati,
natjerate je da prekine s de!kom
2. Kažete joj da je uradila najgoru mogu"u stvar, šaljete je u
sobu i zabranjujete joj izlaske
3. Objašnjavate joj razloge za pravilo, saslušate njene
razloge zašto vas nije poslušala i zašto vam je lagala,
ustrajavate na svom pravilu, nalazite rješenja da joj na
siguran na!in date samostalnost, razgovarate s njenim
de!kom
303
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kada ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste odabrali broj 3, odli!no ste uradili!
304
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Situacija
Svom 17-godišnjem djetetu ste rekli da vikendom mora do"i ku"i do
10:00 sati nave!er. Sada je 10:30 nave!er, subota je i ona se još ne
vra"a ku"i.
Strašno ste zabrinuti, jer vam je rekla da ide na zabavu autom koji vozi
neiskusni voza!. Znate i to da "e na toj zabavi biti još mladih ljudi koje
vi ne poznajete. A sumnjate da se na zabavi pije i alkohol.
Šta trebate uraditi kada se ona vrati? Razmislite o svakom od narednih
odgovora da odlu!ite koji je najbolji – i zašto.
1. Zabranjujete joj izlaske mjesec dana i kažete joj da "ete, sljede"i
put kada se to desi, zaklju!ati vrata od ku"e da ostane napolju.
2.
Ošamarite je da joj pokažete kako ne"ete tolerirati njeno
nepoštivanje.
3. Kažite joj kako ste se brinuli. Objasnite joj kakav je to osje"aj misliti
da je neko koga voli u opasnosti. Objasnite joj rizike kojima se
izložila. Upitajte je šta "e uraditi da se pobrine za svoju sigurnost i
stigne ku"i na vrijeme. Sastavite niz pravila s kojima se možete
složiti. Kažite joj da "ete samo razmisliti o tome da joj produžite
policijski sat, ako dva mjeseca bude poštivala ova pravila.
305
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1. Zabranjujete joj izlaske i prijetite da "ete joj zaklju!ati
vrata da ostane ispred
2. Ošamarite je
3. Objasnite joj kako je vaše ponašanje utjecalo na vas,
rizike kojima se izložila, uklju!ite je u izradu pravila i
ponudite joj više slobode ako se bude odgovorno
pridržavala tih pravila
306
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju topline. Za
svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala njen razvojni nivo
pokazala osjetljivost za njene potrebe
pokazala empatiju s njenim osje"ajima
307
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
pružila jasne smjernice za ponašanje
dala jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
pomogla njenom u!enju
podstakla je na samostalno razmišljanje
nau!ila je vještinama rješavanja sukoba
308
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i osje"a
Zašto adolescenti rade opasne stvari i krše pravila?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedite svaki odgovor s onim što znate o ovom razvojnom nivou.
Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo vašeg
djeteta.
1. Zabranjujete joj izlaske i prijetite da "ete joj zaklju!ati
vrata da ostane ispred
2. Ošamarite je
3. Objasnite joj kako je vaše ponašanje utjecalo na vas,
rizike kojima se izložila, uklju!ite je u izradu pravila i
ponudite joj više slobode ako se bude odgovorno
pridržavala tih pravila
309
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kada ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
Ako ste odabrali broj 3, odli!no ste uradili!
Djeca imaju pravo na slobodno izražavanje svojih
stavova o svim stvarima koje se na njih odnose.
$lan 12.
Konvencije UN o pravima djeteta
310
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Šta kada su u pitanju druge situacije?
U ovom priru!niku navedeni su brojni primjeri problemati!nih situacija
koje se javljaju u odgoju djeteta. Naravno, postoje i mnoge druge
situacije koje mogu dovesti do sukoba i nesuglasica u porodici.
Naredne stranice možete iskoristiti da vam pomognu u procesu
rješavanja problema u situacijama koje su za vas posebno
komplicirane.
Ukratko opišite svaku situaciju a zatim razradite svoje rješenje kroz
proces. Do kraja procesa imat "ete neke nove na!ine razmišljanja o
tome kako da reagirate u tim situacijama.
311
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Situacija
Šta biste trebali uraditi kada
Navedite tri mogu"e reakcije.
1.
2.
3.
312
POZITIVNA DISCIPLINA
?
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1.
2.
3.
313
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i
strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju topline.
Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala razvojni nivo djeteta
pokazala osjetljivost za potrebe djeteta
pokazala empatiju s njegovim osje"ajima
314
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
pružila jasne smjernice za ponašanje
pružila informaciju o vašim
o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
pomogla u!enje vašeg djeteta
ohrabrila vaše dijete da samostalno
razmišlja
nau!ila ga vještinama rješavanja sukoba
315
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto se djeca u tom uzrastu tako ponašaju?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedite svaki odgovor s onim što znate o ovom razvojnom
nivou. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo
vašeg djeteta.
1.
2.
3.
316
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kada ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
317
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Situacija
Šta biste trebali uraditi kada
Navedite tri mogu"e reakcije.
1.
2.
3.
318
POZITIVNA DISCIPLINA
?
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1.
2.
3.
319
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i
strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju topline.
Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala razvojni nivo vašeg djeteta
pokazala osjetljivost za potrebe djeteta
pokazala empatiju
s osje"ajima vašeg djeteta
320
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
pružila jasne smjernice za ponašanje
dala jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
pomogla u!enje vašeg djeteta
ohrabrila ga na samostalno razmišljanje
nau!ila ga vještinama rješavanja sukoba
321
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto se djeca u tom uzrastu tako ponašaju?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedite svaki odgovor s onim što znate o ovom razvojnom nivou.
Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni nivo vašeg
djeteta.
1.
2.
3.
322
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kada ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji odgovor "ete izabrati?
323
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Situacija
Šta biste trebali uraditi kada
Navedite tri mogu"e reakcije.
1.
2.
3.
324
POZITIVNA DISCIPLINA
?
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 1 – Prisjetite se svojih dugoro!nih ciljeva
Koji su to neki od vaših dugoro!nih ciljeva, a koji su relevantni za ovu
situaciju?
Ozna!ite svaku reakciju koja bi vas dovela do dugoro!nog cilja.
1.
2.
3.
325
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 2 – Fokusirajte se na toplinu, red i
strukturu
A sada uporedite svaku reakciju sa onim što znate o pružanju
topline. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
dala emocionalnu sigurnost
pokazala bezuslovnu ljubav
pokazala privrženost
poštivala razvojni nivo vašeg djeteta
pokazala osjetljivost za potrebe djeteta
pokazala empatiju s osje"ajima djeteta
326
POZITIVNA DISCIPLINA
2
3
Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada uporedimo svaku reakciju sa onim što znamo o pružanju reda i
strukture. Za svaki odgovor, ozna!ite da li bi ta reakcija
1
2
3
pružila jasne smjernice za ponašanje
dala jasnu informaciju o
vašim o!ekivanjima
pružila jasno objašnjenje
pomogla u!enje vašeg djeteta
ohrabrila ga na samostalno razmišljanje
nau!ila ga vještinama rješavanja sukoba
327
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
Poglavlje 5
Korak 3 – Razmislite kako vaše dijete misli i
osje"a
Zašto se djeca u ovom uzrastu ovako ponašaju?
Korak 4 – Rješavanje problema
Uporedite svaki odgovor s onim što znate o ovom razvojnom
nivou. Ozna!ite svaku reakciju kojom bi se poštivao razvojni
nivo vašeg djeteta.
1.
2.
3.
328
POZITIVNA DISCIPLINA
Uzvratite pozitivnom disciplinom
Korak 5 – Uzvratite pozitivnom disciplinom
A sada, kada ste razmislili o svojim dugoro!nim ciljevima, o na!inima
kako da pružite toplinu i usadite red i strukturu, te o razvojnom nivou
svog djeteta koji "ete odgovor izabrati?
329
14 do 18 godina
POZITIVNA DISCIPLINA
ZAKLJU!AK
U ovom su priru!niku dati principi pozitivne discipline–
fokusiranje na dugoro!ne ciljeve, pružanje topline, reda i
strukture, razumijevanje na!ina na koji vaše dijete misli i
osje"a, i na rješavanje problema.
Vježbali ste kako te principe primijeniti
na uobi!ajene
probleme koji se javljaju s djecom razli!itih uzrasta. Ta vježba
"e vam pomo"i da do#ete do rješenja za veliki broj
problemati!nih situacija.
Naravno, mnogo je teže razmišljati onda kada ste obuzeti
emocijama. Kada osjetite da u vama raste ljutnja, duboko
udahnite, zatvorite o!i i mislite na:
1. svoj dugoro!ni cilj
2. zna!aj topline, reda i strukture
3. razvojni nivo vašeg djeteta
Zatim zastanite na trenutak da isplanirate reakciju koja "e vas
odvesti do vašeg cilja i ispoštovati potrebe vašeg djeteta.
POZITIVNA DISCIPLINA
331
Zaklju!ak
Na taj na!in svoje "ete dijete nau!iti kako da se bori sa frustracijom,
ljutnjom, te kako da se nosi sa konfliktom. Svom "ete djetetu prenijeti
vještine koje su mu potrebne za život bez nasilja. Izgradit "ete njegovo
samopoštovanje. I zadobiti njegovo poštovanje.
Nema savršenog roditelja. Svi mi pravimo greške. Ali iz tih grešaka
moramo u!iti kako bismo sljede"i put bolje uradili.
Uživajte u svom putu pozitivnog odgajanja djeteta.
U svim aktivnostima koje su u vezi sa djecom
mora se prvenstveno voditi ra!una
o interesima djeteta.
$lan 3.
Konvencije UN o pravima djeteta
332
POZITIVNA DISCIPLINA
BILJEŠKA O AUTORICI
Prof. dr. Joan E. Durrant je dje!ija klini!ka psihologinja i vanredna
profesorica porodi!nih nauka na Univerzitetu Manitoba u
Winnipegu, Kanada. U svom radu susrela se sa brojnom djecom i
njihovim porodicama, nastoje"i im pomo"i da prona#u pozitivna
rješenja za svoje porodi!ne sukobe.
Radi na istraživanju faktora koji navode roditelje da udare svoju
djecu, kao i na utjecaju zakona kojima se zabranjuje fizi!ko
kažnjavanje. Njena istraživanja objavljivana su u stru!nim
!asopisima uklju!uju"i Child Abuse and Neglect (Zlostavljanje i
zanemarivanje djece), stru!nom !asopisu Journal of Social Welfare
and Family Law (O Zakonu o socijalnoj skrbi i Porodi!nom zakonu),
International Review of Victimology (Me#unarodnom izvještaju iz
podru!ja viktimologije), International Journal of Children’s Rights,
and Youth and Society (Me#unarodnom stru!nom !asopisu o
pravima djece, omladini i društvu), kao i u nekoliko knjiga.
Dr. Durrant je glavna istraživa!ica i koautorica Canadian Joint
Statement on Physical Punishment of Children and Youth
(Zajedni!ke izjave o fizi!kom kažnjavanju djece i omladine državne
koalicije organizacija u Kanadi); !lanica “Research Advisory
Committee of the United Nations Secretary-General’s Study on
Violence against Children” (Savjetodavnog odbora za istraživa!ki
rad na studiji Glavnog sekretara Ujedinjenih naroda o nasilju na
djecom) i kourednica publikacije “Eliminating
Corporal
Punishment: The Way Forward to Constructive Discipline”
(Ukidanje fizi!kog kažnjavanja: Put ka konstruktivnoj disciplini,
UNESCO).
Aktivna u javnom školstvu, Dr. Durrant priprema materijale o
odgajanju djece za kanadsku vladu, te u!estvuje na radionicama za
roditelje i stru!njake u mnogim zemljama, u svojstvu govornice na
temu fizi!kog kažnjavanja i pozitivnog odgoja djece.
POZITIVNA DISCIPLINA
333
Download

Pozitivna disciplina - Save the Children`s Resource Centre