Grafikon
Kratka uputstva
PRE PRVOG KORIŠĆENJA APARATA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA KRATKA
UPUTSTVA I UPUTSTVO ZA MONTIRANJE!
(opis opcija pogledajte na desnoj strani)
DUGME ZA IZBOR
PROGRAMA
Pritisnite dugme “P” (nekoliko
puta) dok se na displeju ne
prikaže broj izabranog programa
(P1...Px) – pogledajte „Tabelu
programa“ ispod.
DUGME POČETAK/NASTAVAK
Pritisnite ovo dugme da bi se pokrenuo izabrani
program: indikator će zasvetleti i ugasiće se na kraju
programa.
Kada se otvore vrata tokom ciklusa pranja, ciklus se
privremeno zaustavi: indikator za početak će početi da
treperi.
Da biste dovršili ciklus, pritisnite dugme za početak i
zatvorite vrata u roku od 3 sekunde.
DUGME OTKAZIVANJE/ISKLJUČIVANJE
Pritisnite ovo dugme da biste isključili kontrolnu tablu.
Ako ga pritisnete kada je program u toku, to će otkazati
program i voda će se ispuštati tokom 1 minuta.
Ako se pritisne kada je mašina za sudove isključena,
ispustiće se bilo kakva tečnost koja može da bude u
veš mašini (proces traje 1 minut).
Tabela programa
Programi
P1
6th Sense®
40–70°C
PowerClean®
P2
Pretpranje
P3
P4
Dostupne
opcije
Uputstva za punjenje
Odlaganje
Multizone
PowerClean®
PowerDry®
Koristite za normalno zaprljano posuđe sa skorelim
ostacima hrane. Detektuje nivo zaprljanosti posuđa i
prema tome prilagođava program. Kada senzor detektuje
nivo zaprljanosti, na displeju se prikazuje animacija, a
trajanje ciklusa se ažurira. Opcija PowerClean® automatski
se aktivira sa ovim programom. Da biste je isključili,
pritisnite dugme PowerClean® na kontrolnoj tabli.
Deterdžent
Potrošnja
kWh
Minuta 1)
X
7,5–13
0,95–1,45
75–165
Potpuno
Odlaganje
Multizone
Posuđe koje treba da se opere kasnije.
—
4,0
0,01
14–16
NE
Lomljivo
40°C
Odlaganje
Multizone
PowerDry®
Blago zaprljano, na primer čaše i šolje.
X
10,5
0,85
105–114
Blago
Brzo
45°C
Odlaganje
Multizone
Blago zaprljano posuđe, bez skorelih ostataka hrane.
X
11,0
0,85
30–50
NE
X
10,0
0,82
200
Potpuno
11,0
1,15
60
Potpuno
P5
Ekološki 2)
50°C
P6
1 sat
Pranje i
sušenje
55°C
Odlaganje
Multizone
PowerDry®
Blago do normalno zaprljano posuđe.
Prikladno za sveže ostatke hrane, koji se nisu skoreli.
X
60°C
Odlaganje
Multizone
PowerDry®
Normalno zaprljano posuđe.
X
11,0
1,20
80–90
Potpuno
X
15,0
1,60
140–150
Potpuno
X
14,0
1,20
290–299
Blago
P7
Dnevno
P8
Intenzivno
65°C
P9
Tiho
50°C
Odlaganje
Multizone Preporučeni program za jako zaprljano posuđe, prikladan
PowerClean® naročito za tiganje i šerpe.
PowerDry®
Odlaganje
Multizone
Normalno zaprljano posuđe, blago i tiho pranje zahvaljujući
nižem pritisku raspršivanja.
Para
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
INDIKATOR SOLI
Kada je osvetljen (na kraju ciklusa),
rezervoar za so mora da se dopuni.
INDIKATOR RADA
LED svetlo koje projektuje
na pod pokazuje da
mašina za sudove radi.
INDIKATOR SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Kada je osvetljen (na kraju ciklusa), posuda za
sredstvo za ispiranje mora da se dopuni.
PRIKAZ VREMENA PRANJA
Prikazano je trajanje ciklusa i preostalo vreme (h:min).
Sa izabranom opcijom „Odloženi početak“ pokazuje
vreme preostalo do početka programa (h.00) – manje od
1h (0:min).
Ako se na displeju pojavi poruka „Fx Ey“, pogledajte 6.
stranu – odeljak „Šta ako...“.
INDIKATOR ZA TABLETE
Pogledajte postavke za TABLETE u
opisu opcije MULTIZONE.
MULTIZONE
Omogućava vam da izaberete zone
pranja. Pritisnite ovo dugme
(nekoliko puta) da biste izabrali zone
pranja:
obe korpe
samo gornja korpa
samo donja korpa
Odlaganje
Multizone Program u kome se koristi para namenjen za jako
X
14,5
1,75
155–165
Potpuno
PowerClean® zaprljano posuđe, lonce i šerpe. Prethodno namakanje ili
ručno čišćenje više nije potrebno.
PowerDry®
1)
Podaci o programu su dobijeni pod normalnim uslovima i sa uključenim podrazumevanim opcijama. Podaci se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova sredine i korišćenih
opcija. Ako se koriste senzorski programi, moguće su razlike do 20 minuta usled automatske kalibracije sistema aparata.
2)
Referentni program za energetsko obeležavanje u skladu sa zahtevima propisa EN 50242. – Napomena za institute koji se bave testiranjem: detaljnije informacije o uporednim
EN testovima uz standardno punjenje i drugim testovima možete dobiti na sledećoj adresi: [email protected]
Potrošnja električne energije u režimu pripravnost: 1,08 W / isključeno: 0,40 W.
P10
Opcije i opis displeja
Faza
sušenja
Litara
hladno
Odlaganje
Multizone Normalno zaprljano posuđe.
Standardni program, najefikasniji u pogledu kombinovane
PowerClean®
potrošnje električne energije i vode.
PowerDry®
KONTROLNA TABLA OVE MAŠINE ZA SUDOVE AKTIVIRA SE PRITISKOM NA
BILO KOJE DUGME OSIM DUGMETA OTKAZIVANJE/ISKLJUČIVANJE. RADI
UŠTEDE ENERGIJE KONTROLNA TABLA SE AUTOMATSKI DEAKTIVIRA NAKON
30 SEKUNDI AKO NIJE OTPOČEO NIJEDAN CIKLUS.
(
– indikator svetli)
POSTAVKE ZA TABLETE
Ova postavka vam omogućava da
optimizujete učinak ciklusa u
zavisnosti od vrste deterdženta koji
koristite.
Dugme MULTIZONE držite
pritisnuto 3 sekunde (dok indikator
ne zasvetli) ako koristite
kombinovane deterdžente u tableti.
Ako koristite deterdžent u obliku
praška ili gela, indikator tablete na
kontrolnoj tabli mora biti isključen.
POWERCLEAN®
Zahvaljujući dodatnoj snazi
mlazova, ova opcija omogućava
intenzivnije i jače pranje u donjoj
korpi, u posebnoj oblasti.
POWERDRY®
Ova tehnologija daje
izvanredne rezultate sušenja
zahvaljujući procesu kondenzacije
koji se odvija u unutrašnjosti mašine
za pranje sudova.
PowerClean® aktivno
PowerDry® aktivno
Obe opcije aktivne
Nijedna opcija nije
aktivna
DUGME ZA
ODLAGANJE
POČETKA
Pritisnite dugme
(nekoliko puta) da
biste odložili početak
programa. Početak
možete da odložite
za 1 do 24 časa.
Sa svakim pritiskom
na dugme indikator
odloženog početka
povećava se za
jedan sat i nakon
24 sata počinje
ponovo od 0.
Zatim pritisnite
dugme POČETAK.
Mašina za sudove
počeće da radi posle
podešenog perioda
vremena.
5019 300 02222
SR -1-
Prva upotreba
Kako postaviti tvrdoću vode da biste uvek dobili najbolje rezultate pranja
Tvrdoću vode bi trebalo podesiti pre
prvog pranja ili ako se tvrdoća vode
promenila
-
Nivo tvrdoće vode fabrički je
podešen na srednje tvrdu vodu
(nivo 4).
Pritisnite zajedno i zadržite dugmad
i
najmanje 3 sekunde.
Na displeju će se prikazati važeća postavka za tvrdoću vode.
Pritisnite dugme
da biste povećali postavku. Vrednosti su u opsegu od 1 do 7 (kada dođete do nivoa 7, sledeći pritisak na
dugme za početak vratiće nivo nazad na 1).
Sačekajte 30 sekundi (kontrolna tabla će se ugasiti) ili pritisnite dugme
da biste sačuvali postavku.
1. Raspitajte se u preduzeću za snabdevanje vodom koja je tvrdoća vode...
Nemački stepeni °dH
Deterdženti
Kada koristite deterdžent u
obliku praška ili gela morate
koristiti so i podesiti nivo
tvrdoće vode kako je pokazano
u tabeli sa desne strane.
Takođe, i kada koristite tablete
sa uključenom funkcijom soli,
morate dodati so za
regeneraciju.
Francuski stepeni °fH
Engleski stepeni °eH
2. ...unesite tu vrednost u
svoju mašinu za sudove
Nivo tvrdoće vode
Uneta vrednost je prikazana
na displeju
0–5
0–9
0 – 6,3
Meka
1
6 – 10
10 – 18
7 – 12,6
Srednja
2
11 – 15
19 – 27
13,3 – 18,9
Prosečna
3
16 – 21
28 – 37
19,6 – 25,9
Srednje tvrda
4
22 – 28
38 – 50
26,6 – 35
Tvrda
5
29 – 35
51 – 63
35,7 – 44,1
Veoma tvrda
6
36 – 50
64 – 90
44,8 – 62,4
Izuzetno tvrda
7
1 – rezervoar za so
2 – posuda za sredstvo za ispiranje
3 – posuda za deterdžent
4 – sistem korpi
5,6,7,8 – dostupne funkcije na tabli
9 – filteri
10 – prskalice
11 – tehnologija PowerDry
Vizuelni indikator
(u zavisnosti od
modela).
Odvrnite
poklopac.
Rezervoar za so napunite vodom
samo pre prvog pranja.
NE
DA
Svakodnevne provere
Punjenje rezervoara za so – Rastvaranje kamenca (nije neophodno ako je nivo tvrdoće vode postavljen na „meka 1“!)
1
SO
potrebna
Dodajte so (nikako deterdžent!)
minimalno 0,8 kg / maksimalno 1 kg
Zavrnite poklopac.
Moraju se ukloniti
ostaci soli oko
poklopca. Neki
rezervoari za so
imaju indikator
nivoa integrisan u
poklopac
(pogledajte ispod
kako da proverite).
Pošto ste dodali so za regeneraciju, odmah pokrenite program pranja (nije dovoljan samo program „Pretpranje“). Ostaci sonog rastvora ili zrna soli mogu da izazovu
duboku koroziju i time nepovratno oštete delove od nerđajućeg čelika. Za kvarove koji nastanu pod ovakvim okolnostima garancija ne važi.
Indikatorska lampica za nivo soli može da
ostane uključena na kraju nekoliko ciklusa
pranja. Ako je tvrdoća vode podešena na
nivo 1 (meka), so nije potrebna, a
indikatorska lampica za so će ostati
isključena.
Pre prve upotrebe, pokrenite aparat sa deterdžentom, ali bez punjenja.
(u zavisnosti od modela)
Indikator soli na kontrolnoj tabli
Indikatorska lampica svetli kada
MORA DA SE DODA SO.
Indikator soli na poklopcu rezervoara za so
zeleno:
U redu.
bez boje:
MORA DA SE DODA
SO
SR -2-
Dodavanje sredstva za ispiranje (nije neophodno kada se koriste tablete). Kako prilagoditi regulator doziranja sredstva za ispiranje
2
Vizuelni
indikator
Ako je potrebno,
otvorite poklopac
B (pritisnite
odgovarajuće
dugme).
Proverite indikator sredstva za ispiranje da biste
proverili nivo sredstva u posudi.
Doza sredstva za ispiranje može da
se podesi u zavisnosti od
deterdženta koji se koristi. Što je
podešena vrednost niža, to će
količina doziranog sredstva za
ispiranje biti manja (fabrička
postavka: pozicija 4).
Pritisnite dugme da biste otvorili
poklopac B. Pomoću novčića ili
sličnog predmeta okrenite strelicu na
željenu postavku. Nakon
prilagođavanja postavke za sredstvo
za ispiranje, ponovo zatvorite
poklopac.
Dodajte
sredstvo za
čišćenje do
linije MAX ~150
ml
(u zavisnosti od modela)
Indikator sredstva za ispiranje na kontrolnoj tabli
Indikatorska lampica svetli kada MORA DA SE DODA
SREDSTVO ZA ISPIRANJE.
Svakodnevne provere
Indikator sredstva za ispiranje na posudi
tamno: U redu.
bez boje: MORA DA
SE DODA SREDSTVO
Koristite samo sredstva za ispiranje preporučena za upotrebu u kućnim mašinama za sudove. Odmah izbrišite slučajno prosuto sredstvo za ispiranje. To sprečava preterano stvaranje pene koje može da prouzrokuje
neispravan rad aparata.
Ako postoje pruge: smanjite dozu okretanjem skale na nižu postavku (1–3). Ako posuđe nije savršeno suvo: povećajte dozu okretanjem skale na višu postavku (5–6). Kod sušenja plastičnih posuda ima više problema i veća
doza sredstva za ispiranje neće poboljšati situaciju.
Deterdženti sa uključenim sredstvom za ispiranje možda će biti efikasni samo sa dužim programima. Ako su programi kraći, možda će biti problema sa ostacima deterdženta (ako je neophodno, koristite deterdžent u prahu).
Deterdženti sa uključenim sredstvom za ispiranje skloni su preteranom stvaranju pene.
Dodavanje deterdženta – Koristite samo deterdžent namenjen isključivo mašinama za sudove u skladu sa preporukama dobavljača
3
Otvorite poklopac A
(pritisnite odgovarajuće dugme).
Svakodnevna upotreba
Stavite deterdžent: tabletu / prašak / gel u veliku komoru.
Pogledajte preporuke proizvođača deterdženta na pakovanju proizvoda.
Posudu za deterdžent
napunite neposredno
pre pokretanja
programa pranja.
Zatvorite poklopac pritiskom na
rebrasti deo namenjen zatvaranju.
Koristite samo jednu tabletu po
ciklusu, samo je postavite u posudu
za deterdžent.
Neke vrste tableta možda se neće u
potpunosti rastvoriti tokom kratkih
ciklusa (Brzo, Lomljivo, Ručno
pranje); postavljanje tablete na dno
korita može da pomogne pri
rastvaranju i pranju.
SR -3-
Kako napuniti korpe
GORNJA KORPA - u zavisnosti od modela
4
A – Podesiva krilca (2 ili 4): u horizontalnom položaju
za šolje/pribor sa dugom drškom/čaše sa stopicom.
A – ZATVORENO
A – OTVORENO
B – Korpa za pribor za jelo: može da se postavi u gornju
korpu kada je izabrana opcija „Half load/Multizone“.
Rešetka (F) mora da se ukloni.
DA BISTE OTVORILI A:
CLICK!
Kako prilagoditi visinu gornje korpe (ako je
dostupno).
Može biti korisno da se podigne gornja korpa kako bi se
napravilo više mesta na donjoj korpi ili da se spusti ako
se postavljaju čaše sa dugom stopicom.
- Uhvatite i izvucite dve bočne drške (C) (moraju biti na
istom nivou) i podignite ili spustite gornju korpu.
C
D
Kako ukloniti gornju korpu (ako je dostupno).
Može biti koristno da se ukloni
gornja korpa da bi se složili veliki
sudovi u donju korpu.
- Otvorite dva držača (D) da biste
izvadili gornju korpu (kada je gornja
korpa u mašini držači moraju
obavezno da budu zatvoreni).
Okrenitethe
krilce
Rotate
flapu
smeru
kazaljke
clockwise
andna
satu
i zakačite
hook
on rackna
korpu.
A
A
D – ZATVORENO
B
D – OTVORENO
DONJA KORPA - u zavisnosti od modela
Kako koristiti PowerClean®
PowerClean® koristi
posebne vodene mlaznice u
unutrašnjem zadnjem delu
za intenzivnije pranje veoma
prljavih predmeta.
1. Podesite oblast za snažno čišćenje PowerClean® (G)
tako što ćete saviti zadnji držač za tanjire i postaviti šerpe.
2. Šerpe i posude za pečenje postavite tako da budu
vertikalno nagnute u oblasti PowerClean®.
Šerpe moraju da budu nagnute prema snažnim
vodenim mlaznicama.
E – Korpa za pribor za jelo
F – Rešetka: pomaže da pribor za jelo bude razdvojen za bolje rezultate pranja.
G – Uspravni držači za tanjire: mogu da se spuste da bi se postavile šerpe.
H – Bočna podrška sa sklopivim krilcima (ako je dostupno): police mogu da se koriste za
pridržavanje dugačkog pribora ili se na njih mogu staviti šoljice.
BOČNI DRŽAČI MOGU DA SE UKLONE: izvucite držače do prednjeg
kraja korpe i podignite ih da biste ih uklonili.
F
G
E
5
Složite posuđe tako da se voda ne sakuplja u udubljenjima, vodeći računa da prskalice mogu slobodno da se okreću. Koristite samo posuđe predviđeno za pranje u mašini za sudove. Nemojte koristiti mašinu za
sudove za pranje drvenih predmeta, aluminijuma, kalaja, srebrnog pribora za jelo ili ukrasnog posuđa (bez gleđi). Sudovi (npr. tanjiri, činije, šerpe) u korpama moraju da budu postavljeni na ispravnu stranu da bi voda
mogla da ističe!
Uključivanje aparata. Pritisnite bilo koje dugme (osim OTKAZIVANJE/isključivanje) da biste uključili kontrolnu tablu i otpočeli programiranje.
SR -4-
Izbor programa
6
Pregled programa
Najveći mogući broj programa prikazan je o odeljku „Grafikon“. Odgovarajuće programe za svoj aparat možete pronaći na tabli (1. strana).
Izaberite program u skladu sa priloženom tabelom programa (1. strana).
Trajanje programa zavisi od spoljnih uslova u stanu, temperature i pritiska itd.
Iz higijenskih razloga preporučuje se da bar jednom mesečno pokrenete neki ciklus pranja na visokoj temperaturi (npr. Intenzivni 65). To će pomoći da aparat ostane čist, potpuno funkcionalan i da se izbegne pojava neprijatnih mirisa.
Ciklus pranja
7
Vrata mašine za sudove moraju biti zatvorena a slavina za vodu otvorena.
Za pauzu u programu (npr. ako želite da umetnete neki predmet):
- Pažljivo otvorite vrata (program će napraviti pauzu) i umetnite predmet/
predmete,
(pazite na VRELU paru!).
- Pritisnite dugme
i zatvorite vrata u roku od 3 sekunde (program
nastavlja ciklus tamo gde je bio prekinut).
Da biste otkazali aktiviran program:
- Otvorite vrata, pritisnite dugme
i
zatvorite vrata.
- (Voda će u roku od 1 minuta biti ispuštena, a
mašina će se nakon toga isključiti).
Da biste promenili program koji je u toku:
- Otvorite vrata, pritisnite dugme
da biste otkazali program koji je u toku i
zatvorite vrata.
- (Voda će u roku od 1 minuta biti ispuštena, a mašina će se nakon toga isključiti).
- Otvorite vrata i pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta
, da biste uključili
uređaj.
- Izaberite novi program.
- Pritisnite dugme
i zatvorite vrata u roku od 3 sekunde.
Isključivanje aparata. Sve je u redu...
8
Nakon završetka programa aparat automatski prelazi u stanje pripravnosti. Sve indikatorske lampice će biti isključene.
Budite pažljivi prilikom otvaranja vrata: pazite na vrelu paru.
Ispraznite uređaj počev od donje korpe kako biste izbegli da preostale kapljice vode padnu na posuđe ispod.
Održavanje i nega
Održavanje i nega
9
Filteri
Proverite
i očistite ih
ako je
potrebno.
Zavrnite mikrofilter OBRATITE
PAŽNJU NA OZNAKU!
2
1
3
Operite pod
mlazom vode...
Odvrnite
mikrofilter (1),
izvadite ga (2)
i izvadite fino
sito (3)...
Vratite ga na
mesto
5
6
CLICK!
4
Samostalno popravljanje manjih kvarova...
10
Prskalice
Uklanjanje
blokade/
naslaga.
Vratite na mesto i čvrsto zavrnite gornju i donju prskalicu.
4
Odvrnite i
skinite gornju
prskalicu...
2
1
3
Odvrnite i
skinite donju
prskalicu...
Očistite otvore
prskalice pod
mlazom vode
(ako je potrebno,
koristite
čačkalice)...
7
5
8
6
SR -5-
Šta učiniti ako...
U slučaju neispravnosti, izvršite sledeće provere i u skladu sa njima pokušajte da rešite problem pre nego što se obratite službi za korisnike.
Većina problema može da se reši preduzimanjem sledećih koraka kojima će se brzo uspostaviti normalan rad mašine.
Mašina...
Mogući razlozi...
Rešenja...
indikator za so je osvetljen
-
Rezervoar za so je prazan. (Nakon dopune, indikator soli može da ostane
uključen na kraju nekoliko ciklusa pranja).
-
Dopunite rezervoar solju (za više informacija – pogledajte 2. stranu)
Prilagođavanje tvrdoće vode – pogledajte tabelu, 2. strana
indikator sredstva za ispiranje je osvetljen
-
Posuda sredstva za ispiranje je prazna.
-
Dopunite posudu sredstvom za ispiranje (za više informacija – pogledajte 3. stranu)
-
Mašina mora da bude uključena.
-
Ukoliko nema napajanja, proverite osigurač.
-
Vrata mašine za pranje posuđa nisu zatvorena.
-
Proverite da li su vrata mašine zatvorena.
-
Uključen je odloženi početak.
-
Proverite da li je izabran odloženi početak (ukoliko je takva opcija dostupna). Ako jeste, mašina će početi da radi tek pošto istekne podešeno vreme. Bude li
potrebno, VRATITE mašinu NA POČETAK pritiskom na dugme za PREKID ili odmah pokrenite ciklus pranja pritiskom na dugme za POČETAK.
-
Slavina je zatvorena.
-
Slavina mora da bude otvorena.
-
Prenizak pritisak vode.
-
Slavina za dovod vode mora da bude potpuno otvorena tokom doticanja vode (minimalni kapacitet: 0,5 litra u minuti).
-
Uvrnuto crevo za dovod vode ili zapušeni filteri za ulaznu vodu.
-
Crevo za dovod vode ne sme da bude uvrnuto, odnosno odgovarajući filter za ulaznu vodu u konektoru za slavinu ne sme da bude zaprljan.
Zaprljani ili zapušeni filteri.
-
Filteri ne smeju da budu zaprljani ili zapušeni.
Premalo vode u sistemu za vodu na mašini.
-
Udubljene sudove (npr. činije, šolje) treba staviti u korpu tako da budu okrenuti naglavačke.
-
Nepravilno montirano odvodno crevo.
-
Odvodno crevo mora da bude pravilno montirano (kod visoko montiranih mašina ostavite najmanje 200-400 mm od donje ivice mašine) – pogledajte
uputstvo za montažu.
-
Mnogo pene u mašini.
-
Ponovite pranje bez deterdženta ili sačekajte dok pena ne nestane.
-
Zaprljani filteri.
-
Očistite filtere.
-
Uvrnuto odvodno crevo.
-
Odvodno crevo ne sme da bude uvrnuto.
-
Zatvoren priključak creva na sifon.
-
Treba skinuti disk koji zatvara priključak creva na sifon.
-
Aparat ima tehnički kvar.
-
Pozovite fabrički servis za potrošače (navedite prikazani kvar). Zatvorite slavinu.
...ne radi/neće da počne da radi
...prikazuje „F6 E7“ ili „F6 E1“
...prikazuje „F6 E3“/program pranja prerano je završio (posuđe je zaprljano i mokro)
-
...prikazuje „F8 E1“
...na displeju se prikazuje drugi kvar, prikazano
je „Fx Ey“
Posle preduzimanja gorenavedenih koraka treba poništiti poruku o neispravnosti. Time će problem u većini slučajeva biti rešen.
PONIŠTAVANJE:
Posuđe i pribor...
...nisu dobro očišćeni/na njima se nalaze ostaci
hrane
Pritisnite dugme za
.
Zatvorite vrata.
Voda će automatski biti ispuštena u roku od 1 minute.
Mašina je sada spremna za ponovno puštanje u rad.
Mogući razlozi...
Rešenja...
-
Premalo prostora između sudova (nepravilan raspored udubljenog posuđa po
korpi).
-
Rasporedite posuđe tako da se sudovi ne dodiruju. Udubljene sudove (npr. činije, šolje) treba staviti u korpu tako da budu okrenuti naglavačke.
-
Premalo deterdženta; prestar ili nepravilno čuvan deterdžent.
-
Bude li potrebno, upotrebite više deterdženta uzimajući pri tome u obzir uputstva proizvođača u vezi sa doziranjem. Deterdžent treba uvek čuvati na
suvom mestu i ne predugo.
-
Temperatura nije dovoljno visoka za jako zaprljano posuđe.
-
U slučaju da je posuđe jako zaprljano, izaberite program pranja na većoj temperaturi (pogledajte tabelu sa programima – str. 1).
-
Punjenje donje i gornje korpe u mašini za pranje posuđa uz istovremeno
korišćenje opcije „Polupuna mašina/Multizone“.
-
Ako izaberete opciju „Polupuna mašina/Multizone“ (ako je dostupna), napunite samo gornju ili samo donju korpu da biste povećali snagu pranja i time
ostvarili optimalne rezultate pranja.
-
Zapušene prskalice, zaprljani ili nepravilno postavljeni filteri.
-
Prskalice ne smeju da budu zapušene, a filteri ne smeju da budu zaprljani i moraju da budu pravilno postavljeni (pogledajte str. 5 „Održavanje“).
-
Posuđe ili pribor ometa okretanje prskalica.
-
Povedite računa o tome da posuđe ili pribor ne blokira prskalice, odnosno obezbedite slobodno okretanje prskalica.
SR -6-
Šta učiniti ako...
Posuđe i pribor...
...upaljen indikator nivoa soli
...imaju naslage: prisutni su ostaci soli za
regeneraciju
Mogući razlozi...
-
Rešenja...
Upotreba tableta za meku vodu.
-
Podesite mašinu za rad prilikom upotrebe tablete. Ukoliko ta opcija nije dostupna, normalno je da indikator nivoa soli bude
upaljen.
Na područjima gde je voda veoma tvrda treba dodati više soli za regeneraciju (pogledajte str. 2 „Kako podesiti tvrdoću vode“).
-
Voda je pretvrda.
-
-
Poklopac rezervoara za so je otvoren.
-
Pravilno zatvorite poklopac rezervoara za so.
-
Nema dovoljno sredstva za ispiranje.
-
Ukoliko koristite deterdžent sa kombinovanim dejstvom, pokušajte da rešite problem dodavanjem veće količine sredstva
za ispiranje.
-
Plastični sudovi se sporo suše.
-
Sintetički materijali se sporo suše; ukoliko su sudovi od takvih materijala na kraju ciklusa mokri, obrišite ih krpom.
-
Čisti sudovi su predugo ostavljeni u mašini za pranje posuđa
posle završetka ciklusa (npr. kod korišćenja odloženog početka).
Prisustvo kapi vode na sudovima i bočnim stranama mašine je u takvom slučaju normalno.
Pokušajte da rešite problem tako što ćete pre vađenja posuđa otvoriti vrata na 5 minuta.
-
Nepravilan raspored udubljenog posuđa po korpi.
-
Rasporedite posuđe tako da sprečite skupljanje vode u udubljenjima.
-
Nepravilno doziranje sredstva za ispiranje.
-
Povećajte količinu sredstva za ispiranje (pogledajte str. 3 „Dodavanje sredstva za ispiranje“).
-
Izabran je brzi program.
-
Program brzog pranja na 40°C/45°C namenjen je za brzo pranje blago zaprljanih sudova. Srednje/jako zaprljano posuđe
se možda neće u potpunosti osušiti prilikom brzog pranja u potpuno napunjenoj mašini. U tom slučaju izaberite program
standardne dužine. Za najbolje rezultate otvorite vrata posle završetka programa i sačekajte 15 minuta pre nego što
izvadite posuđe iz mašine.
...plastični delovi su izgubili boju
-
Sok od paradajza/šargarepe.
-
Sok od paradajza može, na primer, da izazove gubitak boje plastičnih delova. U tom slučaju se preporučuje prašak koji
omogućava korišćenje nešto većih količina i time bolje izbeljivanje. Treba koristiti programe pranja na većim temperaturama.
...zamućene čaše itd.
-
Sudovi nisu pogodni za pranje u mašinama za pranje posuđa
(porcelan).
-
U mašinu stavljajte samo posuđe i pribor koji mogu u njoj da se peru.
...naslage na čašama koje mogu da se skinu
-
Korišćenje neodgovarajućih programa za pranje čaša.
-
Sudove treba rasporediti tako da se ne dodiruju. Nemojte da stavljate stakleno posuđe zajedno sa ostalim sudovima u
korpe. Koristite odgovarajući program za pranje staklenog posuđa.
...čaše ne blistaju
-
Čaše nisu pogodne za pranje u mašinama za pranje posuđa
(porcelan).
-
Neke vrste čaša ne smeju da se peru u mašini za pranje posuđa.
...trajne naslage na čašama
-
Efekat duge.
-
Ova pojava je nepovratnog karaktera. Preporučujemo da ubuduće:
Promenite upravljanje sistemom za doziranje omekšivača.
Postupajte pažljivo – upotrebljavajte preporučene količine deterdženta.
U slučaju upotrebe tableta sa kombinovanim dejstvom, pogledajte preporuke proizvođača deterdženta.
...šolje za čaj postaju tamnije, a zaprljanost je posle pranja u mašini još uvek prisutna
Crni čaj sadrži tein.
-
U slučaju da se jave tragovi čaja, da biste pojačali izbeljivanje dodajte jednu kafenu kašičicu sode bikarbone zajedno sa
deterdžentom u posudu za deterdžent.
...tragovi rđe
-
Nije korišćen program pretpranja.
-
Ostaci slane ili kisele hrane mogu da izazovu tragove rđe čak i na priboru od nerđajućeg čelika. Da biste to sprečili, uvek
koristite program pretpranja kod sudova koji će se kasnije prati.
...ostali tragovi
-
Premala količina sredstva za ispiranje.
-
U slučaju tragova povećajte količinu sredstva za ispiranje (pogledajte str. 3 „Dodavanje sredstva za ispiranje“).
Ukoliko koristite deterdžent sa kombinovanim dejstvom, pokušajte da rešite problem dodavanjem veće količine sredstva
za ispiranje.
...pruge
-
Prevelika količina sredstva za ispiranje.
-
U slučaju pruga smanjite količinu sredstva za ispiranje (pogledajte str. 3 „Dodavanje sredstva za ispiranje“).
Ukoliko koristite deterdžent sa kombinovanim dejstvom koji sadrži sredstvo za ispiranje, nemojte da dodajete sredstvo za
ispiranje.
...pena
-
Neodgovarajuća količina deterdženta/sredstva za ispiranje. -
...nisu suvi
Koristite samo propisanu količinu deterdženta/sredstva za ispiranje jer prevelike količine mogu da uzrokuju
prekomerno stvaranje pene.
SR -7-
Šta učiniti ako...
Ukoliko je posle gorenavedenih provera problem još uvek prisutan, iskopčajte kabl za napajanje i zatvorite slavinu za dovod vode. Obratite se službi za korisnike (pogledajte garanciju).
Pre nego što se obratite našoj službi za korisnike, pribeležite sledeće:
– opis problema,
– tip i model mašine,
– servisni kod (broj naveden na natpisnoj pločici) na unutrašnjoj desnoj strani vrata:
Mere predostrožnosti i opšte preporuke
1. Ambalaža
Ambalaža može u 100% da se reciklira i obeležena je reciklažnim simbolom
.
2. Skidanje ambalaže i pregled mašine
Posle raspakivanja proverite da li je mašina za pranje posuđa neoštećena i da li se vrata pravilno zatvaraju. Ako sumnjate da
nešto nije u redu, pozovite osposobljenog servisera ili svog lokalnog prodavca.
3. Pre prve upotrebe mašine za pranje posuđa
- Mašina je konstruisana za rad na minimalnoj sobnoj temperaturi od 5°C.
- Proizvođač je ispitao ovu mašinu za pranje posuđa da bi obezbedio njenu ispravnost. Takvo ispitivanje može da ostavi
nekoliko tragova kapi ili vode koji će nestati prilikom prvog pranja.
4. Ušteda električne energije i vode
- Nemojte da ispirate posuđe tekućom vodom.
- Uvek u potpunosti napunite mašinu pre pranja posuđa ili izaberite opciju „Polupuna mašina/Multizone“ (ako je dostupna).
- Ukoliko su dostupni ekološki izvori energije kao što su grejanje pomoću solarnih panela, toplotne pumpe ili sistemi za
centralno grejanje, mašina može da se priključi na dovod tople vode od najviše 60°C. Povedite računa o odgovarajućem
tipu dovodnog creva („70°C Max“ ili „90°C Max“).
5. Bezbednost dece
- Čuvajte ambalažne materijale van domašaja dece.
- Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa mašinom za pranje posuđa.
- Čuvajte deterdžent, sredstvo za ispiranje i so van domašaja dece.
6. Bezbednosna upozorenja
- Ova mašina nije namenjena za upotrebu od strane dece, odnosno fizički ili mentalno hendikepiranih lica ukoliko nisu pod
odgovarajućim nadzorom odgovornog odraslog lica koje je u stanju da garantuje njeno bezbedno korišćenje.
- Nemojte da koristite mašinu na otvorenom.
- Nemojte da držite zapaljive materije u neposrednoj blizini mašine za pranje posuđa.
- Voda iz mašine za pranje posuđa nije za piće.
- Nemojte da koristite rastvarače u mašini za pranje posuđa: opasnost od eksplozije!
- Budite pažljivi kada su vrata otvorena: opasnost od saplitanja!
- Otvorena vrata mašine za pranje posuđa mogu da nose samo težinu pune izvučene korpe. Nemojte da stavljate druge
predmete na otvorena vrata, odnosno nemojte na njima da sedite ili stojite.
- Oštre predmete koji mogu da izazovu povrede (npr. noževe) treba staviti u korpicu za pribor za jelo pri čemu oštri krajevi
treba da budu okrenuti nadole. Pribor sa dugom drškom treba staviti u gornju korpu u horizontalni položaj, pri čemu oštri
krajevi treba da budu okrenuti prema zadnjoj strani mašine.
-
Pre čišćenja ili održavanja mašine iskopčajte kabl za napajanje i zatvorite slavinu za dovod vode; na isti način treba
postupiti i u slučaju bilo kakve neispravnosti.
- Popravke i tehničke modifikacije smeju da vrše samo osposobljeni serviseri.
7. Otpornost na smrzavanje
Ako na mestu gde je postavljena mašina postoji opasnost od smrzavanja, iz mašine treba ispustiti svu vodu. Zatvorite slavinu
za dovod vode, skinite dovodna i odvodna creva i ispustite svu vodu. Povedite računa o tome da se u rezervoaru za so nalazi
najmanje 1 kg rastvorene soli za regeneraciju da bi se mašina zaštitila od temperatura do -20°C. Prilikom ponovnog puštanja
mašine u rad može da se pojavi poruka o neispravnosti (pogledajte str. 6).
„F6 E2“ – mašina mora da bude najmanje 24 časa na sobnoj temperaturi od najmanje 5°C.
Posle otklanjanja neispravnosti poništite poruku o neispravnosti (pogledajte poglavlje „Šta učiniti ako...“).
8. Odlaganje
- Ova mašina je proizvedena od materijala koji mogu da se recikliraju. Ukoliko smatrate da je vreme da se mašina odnese
na otpad, odložite je u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada. Pre odlaganja učinite mašinu neupotrebljivom
tako što ćete odseći kabl za napajanje. Da biste izbegli situacije koje mogu da predstavljaju opasnost za decu
(npr. opasnost od gušenja), slomite bravu vrata tako da se više ne mogu zatvoriti.
- Ova mašina je obeležena u skladu sa Direktivom 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE).
Odgovarajućim odlaganjem ove mašine možete da doprinesete sprečavanju eventualnih štetnih posledica po životnu
sredinu i zdravlje. Neodgovarajuće odlaganje mašine ove vrste kao kućnog otpada može da ima štetne efekte na životnu
sredinu. Simbol
na mašini ili dokumentima priloženim uz nju označava da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao
komunalni otpad i da ga treba predati najbližem centru za sakupljanje radi daljeg slanja na reciklažu električnih i
elektronskih proizvoda. Mašinu treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se odnose na
odlaganje otpada. Da biste dobili više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćenju i reciklaži ove mašine, obratite se
nadležnom lokalnom organu, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili mašinu.
EZ izjava o usaglašenosti
Ova mašina je konstruisana, izrađena i stavljena u promet u skladu sa bezbednosnim zahtevima direktiva EZ:
2006/95/EZ, 89/336/EZ, 93/68/EZ i Direktive 2002/95/EZ o ograničenju opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj
opremi.
Nazivni kapacitet: komplet posuđa za 13 osoba.
Ukoliko je neispravnost posledica nepravilne upotrebe mašine, garancija ne važi.
Zadržavamo pravo da obavimo tehničke modifikacije.
SR -8-
Download

Grafikon 5019 300 02222