UPUTSTVO ZA UPOTREBU
BTE 13 SP
Hvala Vam
Sadržaj
Hvala Vam na izboru našeg proizvoda kao Vašeg puta ka boljem sluhu.
Izgled aparata BTE 13 SP
Zamena baterija
Uključeno / Isključeno
Oznake za levo i desno uvo
Postavljanje Vašeg slušnog aparata
Taster
Programi (Opcija) Kontrola jačine
Kontrola jačine i ConnectLine (Opcija)
Mirovanje (Opcija)
Sigurnosna vrata kućišta baterije (Opcija)
Telekoil (Opcija) Auto telefon (Opcija)
DAI (Direct Audio Input)
Da bismo podržali Vašu nameru, mi smo uložili veliki trud i pažnju kako bismo obezbedili
da Vaši novi slušni aparati budu vrhunskog kvaliteta i laki za korišćenje i održavanje.
Preporučujemo Vam da pažljivo proučite ovo uputstvo da biste ostvarili maksimalnu korist
od Vaših slušnih aparata.
Čestitamo na odluci da unapredite Vaš sluh pomoću najnaprednijih slušnih aparata koji se
mogu naći na tržištu.
5
7
9
10
11
12
13
15
17
18
20
21
22
24
FM
Održavanje Vašeg slušnog aparata
Sedam jednostavnih koraka ka boljem slušanju
Uobičajeni problemi i njihova rešenja
Upozorenja
26
28
35
40
Žute strane
Izgled aparata BTE 13 SP
Zvučna lulica
Otvori mikrofona
Plastična cevčica
Potenciometar
jačine zvuka
Otvor za izlaz zvuka
VAŽNA NAPOMENA
Otvor venta
Molimo da se, pre upotrebe Vaših slušnih aparata, upoznate se kompletnim sadržajem
ove brošure. Ona sadrži uputstva i važne informacije o upotrebi i rukovanju Vašim
slušnim aparatima i baterijama.
UPOZORENJE
BTE 13 SP je snažan slušni aparat. U slučaju da koristite BTE 13 SP, nikada nemojte
dopustiti drugim osobama da koriste Vaše slušne aparate jer nepravilna ili pogrešna
upotreba može izazvati trajno oštećenje njihovog sluha.
Taster
Individualna oliva
Vrata baterije
Veličina baterije: 13
5
Zamena baterija
Vaš slušni aparat koristi bateriju veličine 13. Baterije se
različito ponašaju. Obratite se Vašem distributeru za
pomoć oko izbora kvalitetnih baterija za Vaš slušni aparat.
Istrošena baterija mora se odmah ukloniti i odložiti u skladu
sa lokalnim propisima. Kada je snaga baterije mala, čućete
2 “beep” signala. Ovo upozorenje aktiviraće se onda kada
baterija ima rezervu samo za još nekoliko sati rada.
Upozorenje će se ponavljati u umerenim intervalima da bi
označilo da je vreme za zamenu baterije.
Ako se baterija potpuno isprazni aparat će se isključiti.
Kada se to dogodi, 4 “beep” će označiti da aparat prestaje
sa radom.
To nije znak neispravnosti.
7
Uključeno / Isključeno
Da biste zamenili bateriju, pratite sledeća uputstva:
• Gurajući uzdignutu ivicu sa donje strane aparata do kraja, potpuno otvorite vrata
kućišta baterije. Kao pomoć za rukovanje baterijama možete koristiti višenamensku
alatku.
• Odlepite nalepnicu koja se nalazi na + strani nove baterije.
• Postavite novu bateriju tako da znak + na njoj poklapa sa znakom + odštampanim
na vratima kućišta baterije. Zatvorite vrata kućišta baterije.
Ako postoji bilo kakva vlaga na površini baterije ona
se pre upotrebe mora obrisati. Kada promenite bateriju,
proći će nekoliko sekundi pre nego što nova baterija
počne da radi punim kapacitetom.
8
Aparat uključujete tako što zatvarate poklopac kućišta baterije do kraja, sa baterijom
postavljenom u kućište. Kada se poklopac kućišta baterije zatvori, aparat će početi da
radi emitujući niz tonova. To je znak da baterija funkcioniše i da aparat radi.
Aparat isključujete tako što lagano otvarate poklopac kućišta baterije sve dok ne osetite
“klik”.
Da biste produžili radni vek baterije vodite računa da je aparat isključen onda kada ga ne
koristite.
VAŽNA NAPOMENA
Višenamenska
alatka
Kada aparat ne koristite,
noročito noću, otvorite vrata
kućišta baterije do kraja da biste
omogućili cirkulaciju vazduha!
Uklj.
Isklj.
Klik
9
Klik
Oznake za levo i desno uvo
Postavljanje Vašeg slušnog aparata
Slušni aparati su podešeni prema karakteristikama svakog uva što znači da je, ukoliko
posedujete dva aparata, Vaš aparat za levo uvo programiran različito od aparata za desno
uvo. Zbog toga je važno razlikovati aparat namenjen za levo uvo od aparata namenjenog
za desno uvo.
Postavite vrh individualne olive u ušni kanal, lagano je
okrećući i vodeći računa da gornji deo olive (A) postavite
u nabor ušne školjke (B).
U cilju lakog pepoznavanja da li je aparat za levo ili desno uvo, mogu se u vratima kućišta
baterije postaviti oznake u boji.
Plava boja označava LEVI aparat.
Crvena boja označava DESNI aparat.
10
Blago povucite resu ušne školjke i gurnite individualnu
olivu u pravcu ušnog kanala.
Nakon što je individualna oliva pravilno postavljena u uvo,
postavite slušni aparat iza uva, prebacujući njegov donji
deo preko vrha ušne školjke.
11
B
A
Taster
Programi (Opcija)
Vaš slušni aparat poseduje taster za izbor između različitih programa.
Vaš slušni aparat može imati do 4 različita programa.
Prilikom promene programa, Vaš aparat će emitovati zvuk “beep”.
Broj ovih zvukova označava broj programa koji koristite.




Jedan “beep”, kada uključite program 1
Dva “beep”, kada uključite program 2
Tri “beep”, kada uključite program 3
Četiri “beep”, kada uključite program 4
Pritisnite taster da biste prešli na sledeći program npr. od P1-P2.
12
13
U donjoj tabeli možete videti opis programa dostupnih u Vašem slušnom aparatu.
Kontrola jačine
Prog. 1:
Potenciometar jačine zvuka može biti aktiviran. Potenciometar Vam omogućava
podešavanje jačine zvuka, u određenim situacijama, na Vama udoban nivo.
Prog. 2:
Na potenciometru se nalaze oznake 1, 2, 3 i 4 i “klik” položaj:
Prog. 3:
Podešavanje
Prog. 4:
4
Glasnije
3
Normalna jačina zvuka - optimalna
2
Upotreba 2 aparata
Ako imate dva aparata, taster na jednom aparatu može biti programiran tako da vrši
promenu programa na oba slušna aparata (Binauralna koordinacija). To znači, kada
podesite program na jednom aparatu, da se on automatski podešava i na drugom.
14
1
‘klik’
Tiše
Mirovanje (bez zvuka i štednja baterije)
Normalno podešavanje potenciometra jačine zvuka je na broju 3. Kada prilikom
podešavanja dostignete normalnu jačinu, čućete dvostruki “beep” signal.
15
Ako potenciometar okrenete ispod 1, možete osetiti “klik” i aparat neće više davati zvuk i
preći će u režim mirovanja. Koristite ovu funkciju onda kada aparat nosite, a želite da ga
utišate.
Da biste obezbedili dobro slušanje, vodite računa da jačinu podesite na 3 ili pre ili nakon
postavljanja aparata.
Kontrola jačine i ConnectLine (Opcija)
Vodite računa da potenciometar jačine zvuka na aparatu postavite između 1 i 4, da biste
omogućili upotrebu strimera za daljinsko upravljanje, telefonske razgovore i slušanje TVa ili muzike. Strimer se ne može aktivirati ukoliko se potenciometar jačine zvuka nalazi u
položaju mirovanja - “klik” položaj.
Ako strimer koristite za podešavanje jačine zvuka, tako podešena jačina zvuka neće više
odgovarati oznakama na potenciometru jačine zvuka. Prebacivanje potenciometra u
položaj mirovanja - “klik” položaj, a zatim nazad u opseg 1 - 4, ili isključivanje i ponovno
uključivanje aparata će jačinu resetovati na podešavanje označeno na potenciometru
jačine zvuka.
Prilikom podešavanja jačine na optimalni nivo čućete dvostruki “beep” signal.
UPOZORENJE
Funkciju mirovanja na “klik” položaju nemojte koristiti za isključivanje slušnog aparata,
jer on u ovom režimu rada i dalje troši bateriju.
16
Tokom audio prenosa, podesite jačinu na strimeru. Strimer će kontrolisati jačinu zvuka
nezavisno od podešavanja na potenciometru jačine zvuka na aparatu.
17
Mirovanje (Opcija)
Pritisak na taster u trajanju od najmanje 3 sekunde prebaciće aparat u režim mirovanja.
Da biste ponovo aktivirali aparat, ponovo kratko pritisnite taster.
Koristite funkciju mirovanja onda kada aparat nosite, a potrebno je da ga utišate.
Napomena: Pritisak na bilo koju stranu tastera
će prebaciti aparat u režim mirovanja.
Pritisni 3
sekunde
UPOZORENJE
Funkciju mirovanja nemojte koristiti umesto isključivanja aparata, jer u ovom režimu
aparat i dalje troši bateriju.
18
19
Sigurnosna vrata kućišta baterije (Opcija)
Telekoil (Opcija)
Ovo se izričito preporučuje za bebe, malu decu i osobe sa teškoćama u učenju.
Telekoil je prijemnik zvučnih signala koji se prenose iz instalirane induktivne petlje.
Telekoil je namenjen za razgovore telefonom i za induktivne sisteme u npr. pozorištima,
crkvama i salama za predavanja.
Vrata kućišta baterije projektovana su tako da
se mogu otvoriti pomoću alatke. Upotrebite
višenamensku alatku da biste otključali vrata,
tako što ćete je postaviti u kanal na dnu slušnog
aparata i gurnuti vrata da bi otvorila.
Važno: Nemojte gurati vrata kućišta baterije preko
njihovog potpuno otvorenog položaja. Ispravno
uložite bateriju. Prejaka sila može deformisati vrata
kućišta baterije, što će smanjiti njihovu sigurnosnu
funkciju.
20
Telekoil se aktivira pritiskom na taster, kao kod izbora između programa. Kada se aktivira,
čućete određen broj zvukova ”beep” koji odgovara broju programa na kome se nalazi
telekoil.
Pogledajte tabelu “Programi”, da biste pronašli na kom programu se nalazi telekoil.
21
Auto telefon (Opcija)
Vaš slušni aparat može imati ugrađenu funkciju Auto telefona. Kada se slušni aparat
nalazi u blizini telefonske slušalice, Auto telefon će aktivirati telefonski program. Kada je
telefonski program aktiviran čućete određeni broj “beep” zvukova.
Po završetku telefonskog razgovora, slušni aparat će se automatski vratiti na prethodni
program.
Ne mogu svi telefoni aktivirati funkciju Auto telefona.
Telefonska slušalica mora imati postavljen poseban magnet.
Molimo da pratite posebne instrukcije za postavljanje
magneta koje možete dobiti kod Vašeg distributera.
22
UPOZORENJE
Ako koristite magnet za Auto telefon:
• Držite magnete van domašaja dece ili kućnih ljubimaca. Ukoliko se dogodi da se
magnet proguta, odmah se obratite lekaru.
• Nemojte nositi magnet u džepu na grudima i uvek ih držite na udaljenosti od
najmanje 30 cm od aktivnih implantabilnih sredstava. Po mogućnosti, telefonsku
slušalicu sa magnetom koristite na supotnoj strani od pejsmejkera ili drugih aktivnih
implantabilnih sredstava.
• Magnet držite na udaljenosti većoj od 30 cm od kreditnih kartica i drugih magnetno
osetljivih uređaja.
23
DAI (Direct Audio Input)
Ukoliko je Vaš slušni aparat pomoću DAI stopice povezan na eksterni izvor zvuka, npr.
diskmen/MP3 ili ručni mikrofon, signali iz ovih uređaja biće direktno preneseni u Vaš
slušni aparat.
Postavljanje DAI stopice
Otvorite poklopac kućišta baterije i utisnite DAI stopicu
u aparat.
Ukoliko želite samo DAI program, možete preći na sledeći program koristeći taster za
promenu programa.
Sve dok je DAI stopica priključena dva nova programa će automatski biti postavljena iza
standardnih programa koji su unešeni u Vaš slušni aparat od strane Vašeg distributera.
Aparat
Zatim priključite DAI kabl u stopicu.
Kada je DAI stopica povezana, aparat će se
automatski prebaciti na kombinaciju DAI
programa i mikrofonskog ulaza na aparatu.
Važna napomena
DAI stopica
Konekcija za
DAI kabl
24
Kada je DAI povezan na opremu uključenu na električnu instalaciju, tada ta oprema
mora da zadovoljava IEC-60065, IEC-60601 ili odgovarajuće sigurnosne standarde.
25
FM
FM prijemnik omogućava slušnom aparatu da prima signale direktno sa spoljneg bežičnog
FM predajnika.
Postavljanje FM prijemnika
Otvorite poklopac kućišta baterije i utisnite FM prijemnik
u aparat.
Aparat
Ukoliko želite samo FM prijem, možete preći na sledeći FM program koristeći taster za
promenu programa.
Sa postavljenim FM prijemnikom,taster slušnog aparata može se u bilo koje vreme
koristiti za povratak i prelazak sa standardnih programa na FM programe.
Dodatna uputstva u vezi rukovanja i korišćenja FM prijemnika potražite u uputstvu za
korišćenje FM prijemnika.
Sve dok je FM prijmnik povezan, dva FM programa će se
automatski nalaziti iza standardnih programa, koji su
programirani od strane Vašeg distibutera.
Kada je FM prijemnik priključen i uključen, aparat će se
automatski prebaciti na program koji prima signale iz
mikrofona u kombinaciji sa spoljašnjim bežičnim FM
predajnikom.
26
FM prijemnik
27
Održavanje Vašeg slušnog aparata
Vaš ušni kanal proizvodi ušnu mast (cerumen) koja može zapušiti otvor za izlaz zvuka ili
vent na Vašoj individualnoj olivi. Da biste sprečili da naslage masti izazovu promene u
radu, potrebno je pridržavati se sledećih uputstava.
Čišćenje aparata
Višenamenska alatka sadrži četkicu koja je namenjena za čišćenje Vaših aparata. Nju je
potrebno koristiti da bi se obezbedilo najbolje održavanje i efikasan rad Vaših slušnh
aparata.
Kada rukujete slušnim aparatom držite ga iznad meke površine da bi se, u slučaju pada,
izbeglo oštećenje aparata.
Pre noćnog odmora:
Višenamenska alatka
Odvijač
Magnet
• Proverite da se u bilo kom otvoru individualne olive ne nalazi ušna mast, jer ona može
uticati na efikasan rad aparata.
• Otvorite vrata kućišta baterije da biste omogućili cirkulaciju vazduha unutar aparata.
28
Poklopac
Četkica
29
Ručica
Čišćenje individualnih oliva
Pranje individualnih oliva
• Pomoću četkice uklonite svaki trag ušne masti oko otvora
za izlaz zvuka.
Individualne olive je potrebno redovno prati:
• Otvor venta čistite gurajući četkicu kroz otvor uz lagano
okretanje.
Za čišćenje površine aparata koristite krpicu.
• Odvojite individualnu olivu i cevčicu od zvučne
lulice na slušnom aparatau.
• Operite individualnu olivu sapunom u mlakoj vodi.
Nemojte upotrebljavati jake deterdžente.
Zamenite četkicu onda kada je to neophodno. Jednostavno je
skinite sa ručice i postavite novu čistu četkicu. Novu četkcu
čvrsto nasadite na ručicu.
• Isperite vodom.
Četkice možete nabaviti kod Vašeg distributera.
• Svaku kap vode zaostalu u olivi ili cevčici je potrebno
izduvati. Posebna alatka za ovu namenu (vazdušna
pumpica) može se nabaviti kod Vašeg distributera.
30
• Osušite ondividualnu olivu.
31
• Vodite računa da su individualna oliva i cevčica potpuno suve pre nego što ih povežete
sa slušnim aparatom. Obratite pažnju da su leva individualna oliva i cevčica povezani za
slušni aparat sa oznakom za levo uvo, a desna individualna oliva i cevčica na aparat sa
oznakom za desno uvo.
VAŽNA NAPOMENA
Zamena cevčice
Cevčicu u individualnoj olivi je potrebno menjati onda kada postane kruta ili žuta.
Obratite se za savet Vašem distributeru.
VAŽNA NAPOMENA
Slušni aparat nikada ne smete prati u vodi ili potapati u druge tečnosti!
32
• Koristite samo delove predviđene za Vaš slušni aparat.
• Alatke za čišćenje se smeju koristiti za čišćenje cevčice samo onda kada je ona
odvojena od slušnog aparata i kada on nije na uvu.
• Cevčicu nikada ne smete koristiti bez postavljene olive.
• Ispravna preventivna nega i održavanje će značajno doprineti pouzdanom
i bezbednom radu. Vašu cevčicu redovno čistite.
• Nemojte sa drugim ljudima deliti Vaše slušne aparate ili bilo koji od njihovih delova.
• Vodite račina da su Vam ruke čiste prilikom rukovanja slušnim aparatom i njegovim
delovima.
33
Izbegavanje toplote, vlage i hemikalija
Sedam jednostavnih koraka ka boljem slušanju
Vaš slušni aparat nikada ne smete izlagati ekstremnim temperaturama, npr. ostaviti ga
u parkiranom automobilu na suncu. Nikada ga ne smete izlagati velikoj vlazi, npr. parna
kupatila, tuševi ili jaka kiša. Niti se smeju sušiti u mikrotalasnoj rerni, niti u bilo kojoj
drugoj rerni.
Potrebno je vreme da biste se navikli na novi slušni aprat. Dužina perioda prilagođavanja
različita je kod različitih osoba. Zavisiće od mnogo faktora, kao što su iskustvo u prethodnom nošenju slušnih aparata i stepena oštećenja sluha.
Ukoliko je aparat ipak ovlažen pažljivo obrišite bateriju, jer vlaga može uticati na njegov
rad. Korišćenje kompleta za isušivanje vlage može pomoći da se ovi problemi izbegnu i
može produžiti radni vek Vašeg slušnog aparata. Za dodatne savete obratite se Vašem
distributeru.
Kozmetički preparati, sprejevi za kosu, parfemi, losioni posle brijanja, losioni za sunčanje
i sprejevi protiv insekata mogu oštetiti Vaš slušni aparat. Potrebno je da uvek odstranite
Vaš slušni aparat pre upotrebe ovih proizvoda i sačekate neko vreme da se preparati
osuše pre ponovnog postavljanja Vašeg aparata. Ukoliko koristite losion obavezno
obrišite ruke pre nego što u njih uzmete aparat.
34
1.U tišini Vašeg doma
Pokušajte da se priviknete na sve nove zvuke koje čujete. Slušajte mnogobrojne zvuke iz
okruženja. Pokušajte da prepoznate svaki zvuk imajući na umu da će neki od njih zvučati
drugačije nego pre. Možda će biti potrebno da naučite da ih ponovo prepoznajete.
Vremenom ćete se privići na zvuke iz okruženja - u suprotnom obratite se Vašem distributeru.
Ukoliko Vas nošenje sl. aparata zamara, pravite kratke pauze da biste se odmorili.
Postepeno, bićete u stanju da slušate pomoću aparata i u dužim vremenskim periodima.
Uskoro, Vi ćete biti u stanju da udobno koristite slušni aparat preko celog dana.
35
2.Razgovor sa drugom osobom
Sedite sa drugom osobom u tihoj prostoriji. Sedite jedan naspram drugog tako da jasno
možete videti izraze i pokrete lica te osobe. Tokom razgovora možete čuti nove glasovne
zvuke koji u početku mogu izgledati neprijatni. Međutim, nakon što se mozak adaptira,
Vi ćete govor čuti jasnije nego pre.
5.Upotreba telekoila u crkvi, pozorištu ili bioskopu
Sve veći broj crkava, pozorišta i javnih objekata imaju instaliran sistem induktivne petlje.
Ovi sistemi emituju bežične zvuke koji se registruju preko telekoila u Vašim slušnim
aparatima. Obično su takvi prostori obeleženi posebnim oznakama. Za više informacija
obratite se Vašem distributeru.
3.Slušanje radija i TV-a
Prilikom slušanja TV-a ili radija počnite sa slušanjem spikera vesti, zato što oni,
po pravilu, govore razgovetno. Posle toga pokušajte sa slušanjem drugih TV programa.
6.Upotreba telefona
Prilikom korišćenja telefona postavite telefonsku slušalicu odmaknutu
iznad uha, tako da zvuk iz slušalice direktno ulazi u mikrofon slušnog
aparata. Na ovaj način izbeći ćete pištanje u slušnom aparatu i
omogućiti najbolje uslove za razumevanje razgovora. Kada
telefonsku slušalicu držite na ovaj način, vodite računa da
govorite direktno u mikrofon telefonske slušalice, kako
biste sagovorniku omogućili da i on Vas dobro razume.
Ukoliko uočite teškoće u slušanju radija ili TV-a, Vaš distributer će Vas posavetovati
o Oticon ConnectLine sistemu i dodatnoj pratećoj opremi.
4.Razgovor u grupi
Razgovori u grupi obično su praćeni povišenim stepenom okolne buke i iz tog razloga
prirodno predstavljaju teškoću za dobro razumevanje. Međutim, usredsredite Vašu pažnju
na osobu koju želite da čujete. Ukoliko neku reč niste razumeli, zamolite govornika da je
ponovi.
36
Ukoliko imate teškoća prilikom upotrebe telefona, obratite se Vašem distributeru za više
informacija u vezi sa Oticon ConnectLine sistemom i drugom dodatnom opremom.
37
Ako Vaš slušni aparat ima telekoil, i ukoliko Vaš telefonski aparat ima ugrađenu induktivnu petlju tada, prebacivanjem rada slušnog aparata na program telekoil, možete bitno
popraviti prijem zvuka.
Zapamtite da telekoil u Vašim slušnim aparatima može primiti ometajuće signale iz
elektronskih uređaja kao što su faks aparati, kompjuteri, televizori i sl. Vodite računa o
tome da Vaš slušni aparat bude udaljen najmanje 2 – 3 metra od takvih uređaja, onda
kada koristite telekoil program.
7. Bežični i mobilni telefoni
Vaši slušni aparati projektovani su tako da zadovoljavaju najoštrije međunarodne
standarde o elektromagnetnoj kompatibilnosti. Međutim nisu svi mobilni telefoni
kompatibilni sa slušnim aparatima. Određeni stepen poremećaja je moguć, zavisno
od karakteristika Vašeg mobilnog telefona.
Ukoliko ne možete da postignete dobre rezultate prilikom upotrebe mobilnih telefona,
obratite se Vašem distributer u vezi Oticon ConnectLine sistema i druge dodatne
opreme pomoću koje možete unaprediti Vaše mogućnosti slušanja.
38
Koristite Vaše slušne aparate tokom celog dana
Najbolji način da obezbedite dobro slušanje je da vežbate slušanje pomoću aparata sve
dok ne budete u stanju da udobno nosite Vaše slušne aparate tokom celog dana. U većini
slučajeva neredovno nošenje aparata ima za posledicu da se ne dobija puna korist koju bi
aparati inače pružili.
Vaši slušni aparati Vam neće vratiti normalan sluh. Isto tako neće sprečiti ili uvećati slušno
oštećenje koje je rezultat zdravstvenog stanja. Međutim, oni će Vam pomoći da bolje
iskoristite preostalu sposobnost slušanja koju posedujete. Ukoliko posedujete dva slušna
aparata, uvek ih nosite oba.
Najvažnije koristi od nošenja dva slušna aparata su:
• Unaprediće se Vaša sposobnost da lokalizujete izvor zvuka.
• Lakše ćete razumeti govor u bučnim okruženjima.
• Dobićete osećaj potpunije i udobnije zvučne slike.
39
Uobičajeni problemi i njihova rešenja
Simptom
Mogući uzroci
Rešenja
Nema zvuka
Istrošena baterija
Zamenite bateriju
Zapušen otvor izlaza zvuka
Očistite individualnu olivu
str. 30 & 31
Zapušen otvor izlaza zvuka
Očistite individualnu olivu
str. 30 & 31
Vlaga
Obrišite bateriju i aparat suvom krpicom
Istrošena baterija
Zamenite bateriju
Zapušen filter u zvučnoj cevčici
Obratite se Vašem distributeru za pomoć
Nepravilno postavljen slušni aparat
Ponovo postavite slušni aparat
Nakupljena ušna mast u ušnom kanalu
Obratite se za pregled ušnog kanala kod Vašeg lekara
Isprekidan ili
utišan zvuk
Pištanje
str. 7
str. 34
str. 7
str. 11
Ukoliko nijedno od gornjih rešenja ne da rezultat, obratite se za pomoć Vašem distributeru.
40
41
Međunarodna garancija
Vaši slušni aparati podležu garanciji koja pokriva sve kvarove u materijalu ili izradi za
period od 12 meseci od dana kupovine. Garancija obuhvata slušni aparat, ali ne i dodatnu
opremu kao što su baterije, cevčica, filteri protiv cerumena itd.
Ukoliko je potreban servis
Obratite se Vašem distributeru, koji će utvrditi kvar i izvršiti popravku i podešavanja.
Kvarovi koji nastanu usled nepravilnog rukovanja ili održavanja, prekomerne upotrebe,
nezgoda, popravki vršenih od neovlašćenih osoba, izlaganje korozivnim sredinama,
fizičkim promenama Vašeg uva, oštećenja nastala unošenjem stranih tela u aparat ili
nepravilno podešavanje NISU obuhvaćeni garancijom i mogu prouzrokovati prestanak
važenja garancije.
Navedena garancija nema uticaja na bilo koja prava koja imate prema važećem zakonu o
trgovini u Vašoj zemlji. Vaš distributer može izdati garanciju koja može biti povoljnija od
navedene. Molimo da se raspitate za dalje informacije.
42
43
Garantni list
Odobrenja proizvoda, upozorenja i oznake
Ime i prezime kupca:
Slušni aparat poseduje radio predajnik koji koristi kratkotalasnu magnetnu indukcionu
tehnologiju na 3,84 MHz. Snaga magnetnog polja predajnika je manja od -42 dBµA/m @ 10 m.
Distributer:
Emisiona snaga radio sistema je daleko ispod međunarodnih dozvoljenih granica za
humanu ekspoziciju. Za poređenje, zračenje slušnog aparata je manje od elektromag­
netnog zračenja npr. halogenih sijalica, kompjuterskih monitora, mašina za pranje.
Slušni aparat je u saglasnosti sa međunarodnim standardima o elektromagnetnoj
kompatibilnosti.
Adresa distributera:
Telefon distributera:
Datum kupovine:
Garantni rok:
Mesec:
Model levo:
Serijski br.:
Model desno:
Serijski br.:
Zbog ograničene veličine aparata sve relevantne oznake date su u ovom dokumentu.
Veličina baterije: 13
44
45
Upozorenja
Slušni aparat sadrži modul sa:
Potrebno je da se potpuno upoznate sa narednim opštim upozorenjima i sa potpunim
sadržajem ovog uputstva pre početka korišćenja Vaših slušnih aparata.
Uređaj zadovoljava Odeljak 15, FCC pravila i RSS-210 of Industry Canada
Slušni aparati i baterije mogu biti veoma opasni ukoliko se progutaju ili koriste na
neodgovarajući način. U tom slučaju može doći do teških povreda, trajnog gubitka sluha
ili čak mogu uzrokovati fatalan ishod.
Rad uređaja je predmet sledeća dva uslova:
1. ovaj uređaj ne sme izazvati štetnu interferenciju
2. ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koju primljenu interferenciju, uključujući interferenciju
koja može izazvati neželjene efekte.
Promene ili izmene izvedene na opremi koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne
za usaglašenost, mogu poništiti autorizaciju korisnika za upotrebu opreme.
46
105808RS / 06.10
FCC ID: U28FUSPR01
IC: 1350B-FUSPR01
• Slušni aparati, njihovi delovi i baterije nisu igračke i moraju se čuvati van domašaja
dece ili bilo koga drugog ko ih može progutati ili na drugi način naneti sebi povrede.
• Nikada nemojte menjati bateriju ili vršiti podešavanje aparata u prisustvu beba,
dece ili osoba sa teškoćama u učenju.
• Odlažite baterije pažljivo na mesto na kome neće biti dostupna bebama, deci ili
osobama sa teškoćama u učenju.
• Baterije se slučajno mogu zameniti sa tabletama. Pre upotrebe lekova uvek izvšite
proveru lekova, pre nego što progutate bilo kakve tablete.
• Nikada i ni iz kog razloga nemojte stavljati Vaš slušni aparat ili baterije u usta, jer su
to glatki predmeti i nezgodom mogu biti progutani.
• Većina slušnih aparata se mogu opremiti, na poseban zahtev, sigurnosnim vratima
kućišta baterije. To se posebno preporučuje za bebe, malu decu i osobe sa teškoćama
u učenju.
U slučaju da se progutaju baterije ili slušni aparat, odmah se obratite lekaru.
Upotreba slušnih aparata
• Slušni aparati moraju se koristiti prema uputstvu distributera koji će izvšiti podešavanje
aparata prema Vašem stanju sluha. Nepridržavanje ove naredbe može prouzrokovati
iznenadni i trajni gubitak sluha.
• Nikada nemojte dozvoljavati drugima da nose Vaš slušni aparat, jer zbog nepravilne
upotrebe može doći do trajnog oštećenja sluha.
Upotreba baterija
• Uvek koristite baterije koje Vam preporuči Vaš distributer. Baterije lošeg kvaliteta mogu
procureti i izazvati telesne ozlede.
• Nikada ne pokušavajte da vršite punjenje baterija. U tom slučaju postoji mogućnost da
one eksplodiraju i izazovu ozbiljne povrede.
• Nikada baterije nemojte izlagati vatri. Postoji opasnost da one eksplodiraju i izazovu
ozbiljne povrede.
Prestanak rada slušnog aparata
• Slušni aparat može prestati da funkcioniše, na primer ako je baterija istrošena ili je
otvor ulaska zvuka začepljen vlagom ili ušnom mašću. Morate biti svesni ove
mogućnosti, posebno kada se nalazite u saobraćaju ili ste na neki drugi način zavisni
od zvučnih znakova upozorenja.
Interferencija
• Vaš slušni aparat je kompletno testiran na interferenciju, u skladu sa najstrožijim
međunarodnim standardima. Ali stalni tehnički razvoj donosi nove proizvode na tržište
koji emituju elektromagnetno zračenje, koje može dovesti do neželjene interferencije
u aparatu. Primer za to su indukcioni štednjaci, alarmni sistemi u trgovinama, mobilni
telefoni, fax aparati, personalni računari, X zraci, kompjuterska tomografija itd.
• Vaši slušni aparati projektovani su tako da zadovoljavaju najstrožije standarde
o elektromagnetnoj kompatibilnosti. Međutim, Vaši slušni aparati mogu izazvati
interferenciju sa drugom medicinskom opremom. Takva interferencija može biti
izazvana i radio signalima, dalekovodima, detektorima metala na aerodromima,
elektromagnetnim poljima drugih medicinskih sredstava i elektrostatičkim
pražnjenjima.
Obratite se Vašem lekaru ukoliko dođe do bilo koje od ovih pojava.
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com
Sigurnosni zahtevi u vezi upotrebe Direct Audio Imput (DAI) stopice
• Bezbednost slušnih aparata sa DAI (Direct Audio Imput) stopicom određena je eksternim
izvorom zvuka. Kada je DAI stopica povezana sa aparatima koji se uključuju u električnu
mrežu od 220V tada ti aparati moraju zadovoljavati IEC-60065, IEC-60601 ili druge
odgovarajuće sigurnosne standarde.
Upozorenje distributerima i korisnicima
• Prilikom izbora, podešavanja i upotrebe slušnog aparata čija maksimalna izlazna snaga
prevazilazi 132 dB SPL (IEC711) mora se voditi posebna pažnja, jer postoji opasnost od
oštećenja preostalog sluha korisnika slušnog aparata.
• Isporučena kutija za odlaganje slušnog aparata sadrži magnet. Ukoliko imate impantabilni uređaj, kao što su pejsmejkeri ili defibrilatori, kutiju za odlaganje aparata ne biste
trebali da nosite u džepu na grudima ili u blizini grudi.
105808RS / 06.10
Oticon A/S ovim izjavljuje da je ovaj slušni aparat u saglasnosti sa suštinskim
zahtevima i ostalim relevantnim zahtevima Direktive 1999/5/EC. Deklaracija
o konformitetu može se pribaviti kod:
105808RS / 06.10
Mogući neželjeni efekti
• Slušni aparati mogu izazvati pojačano lučenje cerumena (ušne masti).
• Pored toga materijali, koji su inače nealergentni, mogu izazvati iritaciju kože.
0543 0682
Otpadom koji potiče
od elektronske
opreme mora se
rukovati u skladu sa
lokalnim propisima.
N1175
People First
People First - Ljudi ispred svega
People first je naše obećanje
da ćemo dati ljudima snagu
da komuniciraju slobodno,
ponašaju se prirodno i
u životu učestvuju aktivno
Download

Uputstvo za upotrebu Chili BTE13SP