Kodovi kvarova za OPEL - C16NZ motori
Pristup kodovima / brisanje kodova
PRISTUP KODOVIMA
Oèitavanje kodova kvarova se vrši uz pomoæ MIL lampice , koja se nalazi na istrument tabli ( slika 1 )
1-Iskljuèite motor
2-Premostite žicom taèke A i B dijagnostièkog prikljuèka ( slika 3 )
3-Pustite motor u rad
4-Proverite da li MIL lampica treperi
5-Prebrojte treptaje MIL lampice i pronaðite odgovarajuæi kod kvara sa liste
6-Svaki kod kvara se sastoji od dve ili tri grupe jednog ili
više treptaja
7-Kratka pauza razdvaja svaku grupu kodova kvarova
8-Duga pauza razdvaja pojedine kodove kvarova
Brisanje kodova kvarova
1-Iskljuèite motor
2-Uklonite žicu koja spaja taèke A i B dijagnostièkog prikljuèka
3-Iskljuèite kabl za masu sa akumulatora ( 60 sekundi )
UPOZORENJE :Usled prekida napajanja,može doæi do
gubitkapodataka iz memorije nekih ureðaja (radio,sat).
Slika 1
Slika 2
B
Slika 3
A
Kod Opis kvara
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-22
-24
-25
-25
-28
-29
-32
-33
-34
-35
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-49
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-61
-62
-63
-64
-66
-67
-68
-69
-71
-72
-75
-76
-81
-81
-83
-84
-85
-87
-88
-92
-93
Poèetak dijagnostike
Lambda sonda ( O2S ) - nema promene napona
Senzor temperature rashladne teènosti ( ECT ) - nizak napon
Senzor temperature rashladne teènosti ( ECT ) - visok napon
Senzor detonantnog paljenja - nekorektan signal
Brizgaèi - nema impulsa
Senzor detonantnog paljenja - nekorektan signal
Senzor broja obrtaja motora ( RPM )
Senzor pozicije leptira ( TPS ) - visok napon
Senzor pozicije leptira ( TPS ) - nizak napon
Senzor brzine vozila ( VSS )
Brizgaè ( TBI ) - visok napon
Brizgaè ( MFI ) - nizak napon
Relej pumpe za gorivo - kontakti releja
Relej pumpe za gorivo - nizak napon
Relej pumpe za gorivo - visok napon
Senzor apsolutnog pritiska ( MAP ) - visok napon
Senzor apsolutnog pritiska ( MAP ) - nizak napon
Ventil praznog hoda ( IAC ) - nema kontrole praznog hoda
Regulacija trenutka paljenja ( DIS ) - visok napon
Regulacija trenutka paljenja - visok napon
Sistem za recirkulaciju izduvnih gasova ( EGR )
Lambda sonda ( O2S ) - siromašna smeša
Lambda sonda ( O2S ) - bogata smeša
Pojaèavaè paljenja - nekorektan izlazni signal
Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova
Visok napon napajanja akumulatora
Memorija elektronskog kontrolnog modula ( EKM )
Sekundarni relej pumpe vazduha - nizak napon
Sekundarni relej pumpe vazduha - visok napon
CO potenciometar ( E 16NZ motori ) - nekorektan napon
Elektronski kontrolni modul ( EKM )
Ventil praznog hoda ( IAC ) - nizak napon
Ventil praznog hoda ( IAC ) - visok napon
Ventil oduška rezervoara ( EVAP ) - nizak napon
Ventil oduška rezervoara ( EVAP ) - visok napon
Regulacija trenutka paljenja ( DIS ) - nizak napon
Regulacija trenutka paljenja - nizak napon
Senzor apsolutnog pritiska ( MAP ) - crevo u prekidu
Senzor masenog protoka vazduha ( MAF ) - signal ka elektronskom kontrolnom modulu
Senzor masenog protoka vazduha ( MAF ) - signal ka elektronskom kontrolnom modulu
Senzor temperature usisanog vazduha ( IAT ) - nizak napon
Senzor temperature usisanog vazduha ( IAT ) - visok napon
Pojaèavaè paljenja - prekid u kolu
Kontrola momenta automatske transmisije - nizak napon
Kontrola momenta automatske transmisije - nekorektan signal
Brizgaè ( TBI ) - nizak napon
Brizgaè ( MFI ) - visok napon
Imobilajzer - nije kodiran ili je nepravilo kodiran
Imobilajzer - nema signala
Imobilajzer - nekorektan signal
Relej prekida rada auto klime - nizak napon
Relej prekida rada auto klime - visok napon
Senzor pozicije bregaste osovine ( CMP ) ili ožièenje senzora
Elektronski kontrolni modul ( EKM ) - MIL / AC relej, kontrola momenta automatske
transmisije
Download

Kodovi kvarova za OPEL - C16NZ motori Pristup - Auto