karanovic/nikolic
/Konkurencija
01 – Odeljenje za konkurenciju
02 – Oblasti rada
03 – Nenadmašno iskustvo
04 – Naš tim
/Kontakt
Rastko Petaković
T +381 (0)11 3094 200 (centrala)
T +381 (0)11 3955 421 (direktan)
[email protected]
01
Odeljenje za
konkurenciju
Karanović & Nikolić advokatska
kancelarija ima veliko iskustvo u
svim aspektima prava zaštite
konkurencije Bosne i Hercegovine,
Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i
Srbije i pruža kompletne pravne
usluge u ovoj oblasti prava.
Ponosimo se našom stručnošću i
obimnom regionalnom praksom
pri čemu se trudimo da zadržimo
profesionalni poslovni odnos sa
državnim organima za zaštitu
konkurencije u regionu. Karanović
& Nikolić advokatska kancelarija
se ističe u zastupanju mnogih
velikih multinacionalnih
kompanija u nekim od
najkomplikovanijih slučajeva iz
oblasti prava zaštite konkurencije
u regionu. Naša kancelarija takođe
zastupa i mnoge manje lokalne
preduzetnike koje njihov rast,
komercijalna praksa ili poslovanje
sa inostranstvom izlažu
potencijalnim povredama prava
zaštite konkurencije.
Naši advokati pažljivo prate
glavne međunarodne trendove i
razvoj prava zaštite
konkurencije, i Odeljenje za
konkurenciju detaljno poznaje
sve glavne industrije u regionu.
Naš tim advokata koji se bave
pravom zaštite konkurencije
priprema programe
usaglašenosti poslovne prakse
sa zakonom i druge strategije
kako bi kompanije smanjile
rizik povreda zakona. Blisko
sarađujemo sa našim klijentima
prilikom analiziranja poslovne
prakse, transakcija i ugovora, a
sve u cilju minimiziranja
mogućih kršenja propisa.
Takođe, tamo gde postoje
moguće povrede konkurencije,
savetujemo naše klijente kako
da na najbolji mogući praktični
način izbegnu negativne
posledice.
karanovic-nikolic.com/category/oblasti-rada/konkurencija/
—1
02
Oblasti
rada
Odeljenje za konkurenciju u
okviru Karanović & Nikolić
advokatske kancelarije ima
veliko iskustvo u savetovanju
klijenata u nekim od najkompleksnijih slučajeva ovoj oblasti
prava u regionu. Kancelarija je
poznata po svojoj temeljnoj
ekonomskoj analizi, naročito u
vezi sa uobičajenim pitanjima
zaštite konkurencije, a to su
dominantnost i restriktivne
prakse. Mada propisi iz Evropske unije imaju primarni uticaj
na domaće propise iz oblasti
zaštite konkurencije, određene
lokalne specifičnosti postoje i
redovno se stvaraju nove prakse
što povećava potrebu za
temeljnim i praktičnim poznavanjem lokalnih propisa i prakse.
Zloupotreba dominantnog
položaja
− procena zloupotrebe
dominantnosti;
− formulisanje i praćenje
poslovne strategije i politike;
− pregled ugovora i prakse.
Horizontalni i vertikalni
komercijalni ugovori
– pregled ugovora i pružanje
saveta o mogućim
implikacijama sa aspekta
zaštite konkurencije
(ekskluzivnost, licenciranje,
fiksiranje cena, specijalizacija,
snabdevanje i distribucija,
komercijalna udruženja itd.);
– procena rizika i savetovanje u
vezi sa tim;
– sastavljanje ugovora i
formulisanje alternativnih
odredbi i pravnih lekova;
– savetovanje u vezi sa
primenom grupnog izuzeća;
– sastavljanje i podnošenje
zahteva za pojedinačno
izuzeće.
karanovic-nikolic.com/category/oblasti-rada/konkurencija/
—3
Prijava koncentracija
– preliminarno pravno istraživanje
i analiza uticaja;
– savetovanje o strukturi
transakcije i rizicima;
– sastavljanje prijave koncentracije
i podnošenje;
– podrška u toku procesa
razmatranja prijave
koncentracije;
– smernice u vezi sa mogućim
pravnim lekovima ili uslovnim
odobrenjem;
– savetovanje o aktivnostima
nakon sprovođenja koncentracije
i mogućim strategijama.
Usaglašavanje poslovne prakse
sa zakonom
– sastavljanje internih pravila
kompanije i generalnih
komercijalnih uslova;
– sastavljanje pravila ponašanja i
generalnih komercijalnih uslova
za trgovinske organizacije;
– organizovanje obuka za osoblje i
menadžment koje odgovaraju
potrebama društva;
– izrada izveštaja o stanju
kompanije u vezi sa pitanjima
prava zaštite konkurencije;
– sastavljanje pravnih mišljenja
o stvarnim i potencijalnim
pitanjima prava zaštite
konkurencije;
– pregled korporativne
strukture i savetovanje u vezi
sa pitanjima iz konkurencije i
kontrole.
Postupci
– pružanje podrške u toku
nenajavljenih uviđaja;
– priprema i zastupanje pred
organima za zaštitu
konkurencije i sudovima;
– procena ishoda i adaptacija;
– formulisanje strategije u vezi
sa institutom pomilovanja ili
“pokajnika”;
– odnos sa konkurentima –
savetovanje o razrešavanju i
izbegavanju sporova u oblasti
zaštite konkurencije,
uključujući odbrambene
strategije za moguće povrede
od strane konkurenta;
– pružanje saveta nakon
sprovedenog postupka i
usaglašavanje poslovne
prakse sa zakonom.
karanovic-nikolic.com/category/oblasti-rada/konkurencija/
—5
03
Nenadmašno
iskustvo
Karanović & Nikolić Odeljenje za
konkurenciju pruža savetovanje na
dnevnoj bazi kao i sve druge
usluge u oblasti prava zaštite
konkurencije vodećim
multinacionalnim i regionalnim
kompanijama i njihovim
udruženjima u okviru različitih
komercijalnih sektora. Ponosni
smo na naše široko poznavanje
određenih sektora industrije kao i
na anticipiranje mogućih problema
koji se mogu javiti u njima sa
aspekta prava zaštite konkurencije.
Naše iskustvo u ovoj pravnoj
oblasti je bez premca u regionu
imajući u vidu broj i obim
podnetih prijava koncentracija kao
i drugih predmeta koje smo vodili
iz oblasti zaštite konkurencije.
Pristup koji mi zauzimamo je
praktičan, proaktivan, obuhvata
komercijalne aspekte i prilagođen
je Vašem specifičnom tržištu, i
fokusirani smo na ekonomsku
analizu svakog predmeta. Naši
klijenti dolaze iz raznovrsnih grana
industrije, kao što su između
ostalih maloprodaja robe široke
potrošnje, telekomunikacije,
bankarski i finansijski sektor,
hemijska industrija, automobilska
industrija i energetika.
Blisko sarađujemo sa organima
za zaštitu konkurencije u
različitim jurisdikcijama i
trudimo se da održimo dobar
poslovni odnos sa njima u
svakom trenutku. Pomoći ćemo
Vam da nađete najbolje pravno
i komercijalno rešenje za Vaše
poslovanje i da premostite bilo
kakve administrativne prepreke
u što kraćem roku. U
komplikovanijim
transakcijama, pružamo
prethodnu procenu rizika i
preporuku za najbolji taktički
pristup.
Naša godišnja publikacija: U
fokusu: konkurencija,
predstavlja inovativni i
autoritativni pregled različitih
lokalnih, evropskih i globalnih
dešavanja u ovoj oblasti prava
iz naše perspektive.
karanovic-nikolic.com/category/oblasti-rada/konkurencija/
—7
04
Naš tim
Tim vrhunskih advokata koji se
bave pravom zaštite konkurencije
pobrinuće se da naš pravni savet
bude jasan, strateški dat i da
obuhvata sve komercijalne aspekte
određene transakcije u ovoj
pravnoj oblasti koja se veoma brzo
menja. Naši pravnici odlično
poznaju ekonomske koncepte koji
stoje iza komercijalnih odluka
naših klijenata. Naši advokati
redovno zastupaju klijente pred
organima za zaštitu konkurencije
širom regiona. Sedište našeg
Odeljenja za zaštitu konkurencije
je u Beogradu, a tim obuhvata
advokate sa velikim iskustvom u
oblasti prava zaštite konkurencije
u našim kancelarijama u Banjaluci,
Podgorici, Sarajevu, Skoplju i
Zagrebu. Mi pružamo savete
klijentima na svim zvaničnim
jezicima lokalnih jurisdikcija (na
srpskom, crnogorskom,
bosanskom, hrvatskom,
makedonskom i albanskom
jeziku), kao i na engleskom i
nemačkom jeziku. Chambers &
Partners naše starije advokate
koji se bave pravom zaštite
konkurencije priznaje kao
vodeće stručnjake u ovoj
oblasti. Rad na velikom broju
lokalnih i regionalnih slučajeva
u oblasti zaštite konkurencije,
zajedno sa individualnim
specijalizacijama naših
advokata u određenim užim
oblastima zaštite konkurencije,
je ono što izdvaja naš tim.
karanovic-nikolic.com/category/oblasti-rada/konkurencija/
—9
Beleške
Resavska 23
11000 Beograd, Srbija
[email protected]
T +381 11 30 94 200
F +381 11 30 94 223
Serdar Jola Piletića bb
zgrada „Palada”, apartman 3/II
81000 Podgorica, Crna Gora
[email protected]
T +382 20 238 994
F +382 20 238 984
Gundulićeva 4
78000 Banja Luka, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
[email protected]
T +387 51 250 001
F +387 51 250 005
Trg djece Sarajeva 1/V, BBI Centar
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
[email protected]
T +387 33 261 535
F +387 33 261 547
Bulevar Partizanski Odredi 14
Poslovni centar "Aura" III/5
1000 Skopje, Makedonija
[email protected]
T +389 2 322 38 70
F +389 2 322 38 71
Radnička cesta 52/R3
10000 Zagreb, Hrvatska
[email protected]
T +385 1 5601 330
F +385 1 6011 410
karanovic-nikolic.com
Download

Konkurencija - brošura