VIŠI SUD NOVI SAD
TUŽIOCI: 1. MIRJANA SAVIĆ iz Novog Sada, ulica Gundulićeva br. 1/51
2. maloletni DARKO SAVIĆ iz Novog Sada kojeg zastupa majka
MIRJANA SAVIĆ iz Novog Sada, ulica Gundulićeva br. 1/51
TUŽENI: PETAR PETROVIĆ iz Novog Sada, ulica Branka Radičevića br.
25/14
Radi: Utvrđivanja očinstva
Vrednost spora: 4.000,00 dinara
TUŽBA
Tužilja je majka maloletnog deteta, Savić Darka iz Novog Sada, rođenog dana
13.05.2010. godine u Novom Sadu. Tužilja i tuženi su u vreme rođenja deteta živeli u
vanbračnoj zajednici, koja je započela dve godine pre rođenja deteta, a trajala je do
22.09.2010. godine. Budući da su tužilja i tuženi u vreme začeća deteta živeli u
vanbračnoj zajednici, te da tužilja u vreme začeća deteta nije polno opštila sa drugim
muškarcima izuzev sa tuženim, to tužilja smatra da je tuženi otac maloletnog deteta
tužilje.
DOKAZ: Izvod iz matične knjige rođenih za maloletnog Savić Darka
Saslušanje tužilje
Saslušanje tuženog
Veštačenje DNK analizom
Tuženi nakon prestanka vanbračne zajednice nije učestvovao u izdržavanju svog
maloletnog deteta ni na koji način. Budući da je tuženi zaposlen, i da ostvaruje
redovnu mesečnu zaradu od oko 45.000,00 dinara, to tužioci predlažu da tuženi na
ime izdržavanja maloletnog tužioca isplaćuje mesečni iznos od 40% redovnih
mesečnih novčanih primanja tuženog, umanjenih za poreze i doprinose za obavezno
socijalno osiguranje.
DOKAZ: Saslušanje tuženog
Po potrebi potvrda o visini zarade tuženog
Na osnovu svega navedenog, tužioci predlažu da naslovni sud donese sledeću:
PRESUDU
Tužbeni zahtev se usvaja u celosti.
Utvrđuje se da je tuženi PETAR PETROVIĆ otac maloletnog DARKA SAVIĆA iz
Novog Sada, ulica Gundulićeva br. 1/51, rođenog dana 13.05.2010. godine, sa JMBG
5555555555555.
Obavezuje se tuženi PETAR PETROVIĆ da na ime izdržavanja maloletnog tužioca
DARKA SAVIĆA plaća majci maloletnog tužioca mesečno iznos od 40% svojih
redovnih mesečnih novčanih primanja umanjenih za poreze i doprinose i obaveze za
obavezno socijalno osiguranje, i to dospele iznose odjednom u roku od 15 dana od
dana presuđenja, a naredne obaveze računajući od dana podnošenja tužbe, do petog
dana u mesecu za prethodni mesec, sve pod pretnjom izvršenja.
Naređuje se upis očinstva tuženog PETRA PETROVIĆA u matičnu knjigu rođenih.
Obavezuje se tuženi da tužiocima nadoknadi troškove ovog postupka, sa zakonskom
zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate, u roku od 8 dana po pretnjom
izvršenja.
U Novom Sadu, dana 10.04.2011. godine
ZA TUŽIOCE
__________________
Mirjana Savić
Download

Tužba za utvrđivanje očinstva