UNIVERZITET U TRAVNIKU
Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju
Predmet: JAVNE FINANSIJE
ISPITNA PITANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Nauka o javnim finansijama, šta su JAVNE FINANSIJE?
Javni sektor i javna finansiranja
Javni sektor i finansijski sistem države
Javna potrošnja i javne potrebe
Sistem izučavanja javnih rashoda u savremenoj finansijskoj teoriji
Mjesto javnih rashoda u finansijskoj teoriji i politici
Klasična finansijska teorija i javni rashodi
Nove funkcije javnih rashoda i javni sektor
Savremena koncepcija javnih rashoda
Nominalni rast javnih rashoda
Relativni rast javnih rashoda
Klasična teorija rasta javnih rashoda
Savremana teorija stalnog rasta javnih rashoda
Prividni i stalni uzroci rasta javnih rashoda
Neutralni i aktivni javni rashodi
Oblici državne intervencije preko javnih rashoda, monetarno djelovanje javnih
rashoda
Djelovanje javnih rashoda na nacionalni dohodak i proizvodnju javni rashodi u funkciji
finansiranja privrednog razvoja
Stabilizaciono djelovanje javnih rashoda
Djelovanje javnih rashoda na potrošnju, investicije i zaposlenost
Vrste i podjela javnih rashoda
Redovni i vanredni javni rashodi
Produktivni i neproduktivni javni rashodi
Investicioni i transferni javni rashodi
Objektivni i subjektivni javni rashodi
Obavezni i neobavezni javni rashodi
Neodloživi i odloživi javni rashodi
Rashodi centralnih organa i lokalnih vlasti
Teorije pokrića javnih rashoda
Klasična teorija pokrića javnih rashoda- teorija ravnoteže
Savremena teorija pokrića javnih rashoda
Usklađivanje kretanja javnih rashoda sa kretanjem nacionalnog dohotka
Proporcionalno zadovoljenje društvenih potreba
Društveni interes u stvaranju javnih rashoda
Načelo uravnotežavanja javnih rashoda i javnih prihoda
Princip opšte društvene korisnosti odnosno štednje javnih sredstava
Načelo održavanja određene strukture javnih rashoda
Priroda i pojam javnih prihoda
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Javni prihodi i društveni proizvod
Vrste i klasifikacija javnih prihoda
Redovni i vanredni javni prihodi
Orginalni i derivatni javni prihodi
Javno-pravni i privatno-pravni prihodi
Prihodi od stanovništva i privatnih lica
Parafiskalni prihodi
Karakter javnih prihoda
Pojam i definicija poreza
Osnovna obilježja poreza
Teorije opravdanja poreza
Elementi oporezivanja ili poreska terminologija
Fiskalni i nefiskalni ciljevi oporezivanja,poreska evazija ili izbjegavanje plaćanja poreza
Prevaljivanje poreza i efekti prevaljivanja
Dvostruko i višestruko oporezivanja - poreski sistemi
Poreska načela ili principi oporezivanja
Podjela i vrste poreza u savremenim poreskim sistemima
Oporezivanje preduzeća i stanovništva
Oporezivanje preduzeća
Porez na dobit
Porez na promet, porez na imovinu
Porez na naslijeđe i poklone
Porez na prenos apsolutnih prava
Novi sistem finansiranja potreba
Sistem finansiranja federacije
Oblici i struktura rashoda savremenog budžeta
Prihodi i finansiranje rashoda savremenog budžeta
Emisija novca kao oblik finansiranja deficita budžeta
Poreska politika i efekti oporezivanja
Parafiskalni prihodi
Takse kao javni izvor sredstava – takse u sistemu društvenih prihoda
Utvrđivanje visine i naplate takse
Klasifikacija taksi
Taksena načela i elementi taksa
Pojam carina i ciljevi carinske politike
Vrste carina
Uloga carina u poreskom i privrednom sistemu
Elementi carine
Priroda i defnicija doprinosa
Doprinosi za socijalno osiguranja
Samodoprinosi
Javni dug kao istument javnih finansija
Uzroci stvaranja javnog duga- pristup teorija
Vrste i klasifikacija javnih dugova
Sistem emisije javnog duga
Konverzija, konsolidacija i unifikacija javnog duga
Amortizacija javnog duga
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
Djelovanje i efekti javnog duga
Državni intervencionizam i rast javnog duga
Djelovanje javnog duga u inflatornim privredama
Javni dug i budžetski deficit savremenih država
Javni dug, javni rashodi i politika pune zaposlenosti
Budžet kao finansijski instrument
Priroda i pojam budžeta
Porijeklo naziva i značaj državnog budžeta
Ekonomska funkcija budžeta
Klasična teorija ekonomskog budžeta
Moderna teorija ekonomske funkcije budžeta
Politička funkcija budžeta
Pravna funkcija budžeta
Budžetski principi i načela
Princip javnosti
Princip o veličini budžeta
Princip pokrića budžetskih rashoda
Princip budžetskog pluralizma
Princip potpunosti budžeta
Princip budžetske klasifikcije
Princip jednogodišnjosti budžeta
Princip budžetske ravnoteže
Klasična teorija budžetske ravnoteže
Moderna teorija budžetske ravnoteže
Teorije budžetske ravnoteže i neravnoteže
Planiranje rashoda i prihoda budžeta
Izrada nacrta prijedloga budžeta
Odobravanje i donošenje budžeta
Izvršenje budžeta
Budžetska godina
Kontrola izvršenja budžeta
Privremeno finansiranje budžeta
Završni račun budžeta
Stabilizaciona funkcija budžeta
Budžetska neravnoteža i anticiklično budžetsko finansiranje
Budžetska politika, potrošnja i dohodak
Budžet kao istrument optimalne alokacije privrednih resursa
Budžetska politika i savremena inflacija
Budžetski deficit i monetarno tržišna ravnoteža
Budžetski deficit, državni dug i finansijska kriza javnog sektora
Budžetski deficit i finansijska politika države
Deficitno budžetsko finansiranje, emisija novca i inflacija
Kriza državnih finansija
Download

ISPITNA PITANJA