UNIVERZITET U TRAVNIKU
Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju
JAVNE FINANSIJE
TEMA
(za seminarski rad)
R. B.
OBJAŠNJENJE
(pročitati i napomenu ispod tabele)
Fiskalna politika
Šta je fiskalna politika, zašto je značajna, kakva
može biti fiskalna politika, na šta se može
utjecati mjerama fiskalne politike...
2.
Javna potrošnja i javne potrebe
Šta se podrazumijeva pod javnom potrošnjom i
javnim potrebama, kakva je bila javna
potrošnja nekad, a kakva je sada; da li su iste
javne potrebe-u čemu je razlika...
3.
Nominalni i realni rast javnih
rashoda-savremena teorija rasta
javnih rashoda
Šta su javni rashodi; da li rastu i ako rastu
zašto; kakav je nominalni, a kakav realni rast
javnih rashoda, uzroci...
4.
Javni rashodi-redovni i vanredni
Šta su javni rashodi; da li rastu i ako rastu
zašto; kakvi su redovni, a kakvi vanredni javni
rashodi; uzroci redovnih i uzroci vanrednih
javnih rashoda...
5.
Javni rashodi-produktivni i
neproduktivni
Šta su javni rashodi; kakvi su produktivni, kakvi
neproduktivni javni rashodi; efekti
produktivnih i neproduktivnih javnih rashoda...
6.
Javni rashodi-udio u bruto
društvenom proizvodu BiH
Šta su javni rashodi; kakvi mogu biti; šta je
bruto društveni proizvod i zašto je značajan;
zašto se izračunava udio javnih rashoda u
bruto društvenom proizvodu - zašto je važan
taj pokazatelj...
7.
Javni prihodi
8.
Porezi
9.
Ciljevi oporezivanja (fiskalni i
nefiskalni)
1.
Pojam javnih prihoda; vrste; načini prikupljanja
javnih prihoda...
Šta su porezi; pojava poreza; kakvi mogu biti;
zašto su značajni; utjecaj poreza…
Šta je oporezivanje; definisati ciljeve
oporezivanja, navesti i objasniti ciljeve
oporezivanja; utjecaj ciljeva oporezivanja...
10.
Principi oporezivanja
11.
Poreski sistem BiH
12.
Carine
13.
Takse
14.
Doprinosi
Šta je oporezivanje; definisati principe
oporezivanja, navesti i objasniti principe
oporezivanja; važnost principa oporezivanja...
Šta je poreski sistem; kakav je poreski sistem u
BiH; koje su najvažnije institucije; koji porezi
postoje...
Definisati carine; nastanak carina; značaj
carina; navesti i objasniti vrste carina...
Definisati takse; značaj taksi; navesti i objasniti
vrste taksi...
Definisati doprinose; navesti i objasniti vrste
doprinosa…
PDV kao indirektni porez
šta je porez; kakvi su direktni a kakvi indirektni
porezi; kakrakteristike PDV-a; uporediti PDV sa
prethodno primjenjivanim porezom na
promet...
16.
Porez na dobit
Šta je porez; porez na dobit-šta je predmet
oporezivanja; kolika je stopa, efekti povećanja
i smanjenja stope poreza na dobit...
17.
Koncepti oporezivanja fizičkih lica
Šta je oporezivanje; koji porezi se primjenjuju
za oporezivanje fizičkih lica; utjecaj visine
poreskih stopa...
18.
Parafiskalni prihodi
Pojam javnih prihoda; navesti vrste; kakvi su
parafiskalni javni prihodi; značaj...
Porezna evazija i njeni oblici
Šta je oporezivanje, a šta poreska evazija;
zašto dolazi do poreske evazije; kakva može
biti poreska evazija; načini smanjenja poreske
evazije...
Fiskalni federalizam
Pojam federalizma i pojam fiskalnog
federalizma; objasniti moguće varijante;
prednosti i nedostaci...
Prihodi od datih koncesija
Šta su koncesije; šta su javnih prihodi; zašto su
značajne koncesije; kakvi su prihodi od
koncesija; prednosti i nedostaci...
Budžet
Pojam budžeta; nastanak; uloga i značaj; uloga
nalogodavca i računopolagača; principe samo
navesti; procedure sastavljanja ukratko
objasniti...
15.
19.
20.
21.
22.
23.
Budžetska načela
Pojam budžeta i pojam načela/principa;
navesti i objasniti svaki princip; objasniti
važnost budžetskih načela/principa...
24.
Budžetske procedure
Šta je budžet; objasniti detaljno budžetske
procedure i ulogu pojedinih učesnika u
procedurama...
Emisija novca kao oblik
finansiranje budžetskog deficita
Šta je budžetski deficit; kada i zbog čega dolazi
do budžetskog deficita; kako se može
finansirati budžetski deficit; detaljno objasniti
emisiju novca kao oblik finansiranja
budžetskog deficita...
Prihodi i finansiranje rashoda
savremenog budžeta
Šta su javnih prihodi, a šta javni rashodi;
uranoteženost javnih prihoda i javnih rashoda;
kojim javnim prihodima se finansiraju koji javni
rashodi...
27.
Javni dug BiH
Pojam javnog duga; zašto se javlja i kada;
načini zaduživanja države (ukratko); kolika je i
kakva zaduženost BiH...
28.
Sistemi emisije javnog duga
Pojam javnog duga; nabrojati i objasniti
sisteme emisije; prednosti i nedostaci
pojedinih načina emisije javnog duga...
29.
Državne obveznice
Pojam obveznica; pojam državnih obveznica;
kad država emituje obveznice; rizik- državne
obveznice vs. drugi vrijednosni papiri; načini
emisije...
30.
Amortizacija javnog duga
Definisati javni dug; kakav može biti; zašto se
javlja; načini vraćanja; potencijalni pozitivni i
negativni efekti...
25.
26.
NAPOMENA: U okviru svake od tema potrebno je odgovoriti na postavljena pitanja i objasniti
ono što je navedeno u objašnjenju. Osim toga, treba navesti konkretne primjere (obavezno
predstaviti situaciju u BiH vezano za svaku temu; navesti konkretne zakone, propise, iznose...).
Za seminarski rad se može osvojiti 0-15 bodova. Uputstvo za izradu se može naći na sljedećem
linku: http://www.fmt.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=47
Rad poslati na e-mail adresu: [email protected] najkasnije do srijede, 30.04.2014. g.
Travnik, 08.04.2014. g.
Aida Zolota, asistent
Download

JAVNE FINANSIJE