OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA NA DAN
1. OKTOBAR 2012. godine
koje proističu iz usvojenih izmena i dopuna
ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST i
ZAKONA O AKCIZAMA
Narodna skupština Republike Srbije je, na sednici održanoj dana 25. septembra 2012. godine usvojila i paket
izmena i dopuna poreskih zakona objavljeno u “Službenom glasniku RS” dana 28.9.2012. godine.
Od poreskih zakona usvojeni su:
- Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,
- Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama,
- Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
- Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i
- Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama.
Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost, i Zakona o akcizama, zbog primene
pojedinih odredaba od 1. oktobra 2012. godine, zahtevaju od obveznika sprovođenje određenih radnji, kako bi
se pravilno obračunavale i evidentirale poreske obaveze.
1. OBAVZE OBVEZNIKA PDV NA DAN 1. OKTOBAR 2012. godine
Kratak rok za detaljnije upoznavanje sa izmenama i dopunama Zakona o PDV od momenta njihovog
objavljivanja do obavezene primene pojedinih odredaba, uputio nas je na to da prvo izkomdentarišemo upravo
te izmene, a nakon toga ostale za čiju primenu imamo rok od tri meseca.
Dakle, od 1. oktobra 2012. godine:
- opšta stopa PDV je 20% - (bila je 18%) i primenjuje se na sav promet dobara i usluga, izuzev na
promet koji je oslobođen PDV ili se oporezuje po posebnoj stopi PD od 8%;
- stopom od 20% oporezuju se usluge održavanja ulica, puteva i drugih javnih površina i javne
rasvsete u gradovima i drugim naseljima (do sada je bilo oporezovano posebnom stopom od 8%
kao komunalna usluga). Ostale usluge koje su po starom rešenju bile podvedene pod komunalne,
posebno su navedene i nadalje se oporezuju po stopi od 8%.
- svaki promet stambenih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, kao i
vlasničkih udela na tim dobrima (a ne samo prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim),
oporezuje se po posebnoj stopi PDV od 8% uvek kada je reč o oporezivom prometu u skladu sa
Zakonom o PDV, što ćemo posebno objasniti u časopisu;
- PDV nadoknade sa je 8% (bila je 5%) i obaveza uplate iste na tekući račun ili račun štednje
poljoprivrednika;
- refundaciju PDV licima koja kupuju prvi stan, tj. rešavaju stambeno pitanje pod neprofitnim uslovima
plaćanjem kupoprodajnu cenu stana na rate, u okviru sistema socijalnog stanovanja, pod uslovom da
su platili ugovorenu cena stana sa PDV u iznosu koji nije manji od iznosa PDV obračunatog za prvi
prenos prava raspolaganja na stanu.
Neke od navedenih izmene za sobom povlače i konkretne obaveze koje obveznici PDV moraju
realizovati danom stupanja u primenu istih, smatramo da je najvažnije da pretplatnike uputimo na te obaveze, a
u časopisu ćr biti dat komentar svih ostalih izmena i dopuna Zakona, prema roku primene i normativnoj
regulativi.
1.1. Obaveze obveznika PDV zbog promene opšte stope PDV
Povećanje opšte stope PDV na 20%, zahteva od obveznika PDV da sprovedu određene radnje kako bi
pravilno obračunavali PDV od 1. oktobra ove godine i kako bi ustrojili pravilne evidencije ne samo u skladu sa
Zakonom o PDV već u i skladu sa propisima iz oblasti računovodstva, trgovine, fiskalnih kasa.
Posebno je važno znati da se na sav promet dobara i usluga na koji se primenjuje opšta stopa PDV,
izvršen od 1. oktobra mora primeniti stopa od 20%, nnezavisno od toga da li je obveznik platio PDV na
primljena avansna sredstva po stopi od 18%.
Napominjemo i to da se naknadna izmena poreske osnovice u smislu člana 21. Zakona ne smatra novim
prometom, te se na naknadno povećanje ili smanjenje osnovice za promet izvršen do 30.9.2012. godine,
primenjuje stopa PDV po kojoj je promet i izvršen.
1.1.1. (Ne)obaveza popisa zaliha na dan 1.10.2012. godine
Pitanje popisu zatečenih zaliha dobara koja su se oporezovala po stopi od 18%. Zakonom o PDV kao
ni Zakonom o izmenama PDV nije regulisano, odnosno nije propisana obaveza popisa zaliha dobara u slučaju
promene stope PDV. Ova pobaveza je propisana propisima iz oblasti računovodstva, kao i propisima iz oblasti
trgovine.
Naime, članom 19. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i
99/11 (dr. zakon), propisano je da pored popisa imovine i obaveza iz člana 18. ovog zakona, pravno lice,
odnosno preduzetnik vrši popis i usklađivanje stanja i prilikom primopredaje dužnosti računopolagača,
promene prodajnih cena proizvoda i robe u prodavnici, statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja
postupka redovne likvidacije i stečaja pravnog lica i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Način i rokove
vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem propisuje Pravilnik o načinu i
rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Službeni glasnik RS”,
broj 106/06).
Prema tome, obveznici PDV koji zbog povećanja opšte stope PDV povećavaju cene, dužni su da
izvrše popis zaliha dobara kod kojih dolazi do promene cena i to:
- u svim maloprodajnim objektima (PDV je ukalkulisan u maloprodajnu cenu),
- u velikoprodajnim objektima (magacinima, skladištima) i sl. ukoliko robu u njima vode po prodajnim
cenama (sa ukalkulisanim PDV).
Propisima o trgovini i cenama nije ustanovljena obaveza promene cena u slučaju promene stope
oporezivanja, ali je članom 37. Zakonom o trgovini (“Sl. glasnik RS”, broj 53/10) propisana obaveza vođenja
evidencija prometa, odnosno trgovac je dužan da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe,
kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe, za svaki prodajni objekat, odnosno posebno za
pojedine prodajne celine (odeljenja) u istom prodajnom objektu.
Pravilnikom o evidenciji prometa robe i usluga (“Sl. glasnik RS”, br. 45/96, 48/96 (ispr.), 9/97, 6/99,
109/09 i 7/10 - koji je još u primeni), propisana je sadržina, oblik i način vođenja evidencije. Prodavci su dužni
da u maloprodaji kao i u velikoprodaji vode KEPU knjigu, u kojoj, prema odredbama člana 8. Pravilnika,
obveznik - trgovac u kolonu 4 upisuje vrednost nabavljene (zaprimljene) robe i to za trgovinu na malo po
maloprodajnim cenama, a za trgovinu na veliko, po veleprodajnim cenama, sve na osnovu kalkulacija, sa PDV,
ako je trgovac obveznik PDV.
U kolonu 4 KEPU knjige, upisuju se i podaci o: promeni cene robe usled nivelacije ili promene stope
PDV, vraćanju, otpisu ili rashodu robe (kalo, rastur, lom i kvar i dr.). Knjiženje u slučaju promene cene robe
vrši se na osnovu popisa, a u slučaju vraćanja, otpisa ili rashoda robe - na osnovu odgovarajuće
knjigovodstvene isprave. Na osnovu izvršenog popisa, za iznos kojim se uvećava vrednost robe, vrši se
knjiženje kao i pri nabavci robe.
Ako se u trgovini na veliko zalihe robe vode po nabavnim cenama ili po veleprodajnim cenama
bez PDV u skladu sa propisima o računovodstvu, zaduženje u koloni 4. može se vršiti po tim cenama, s tim što
se prilikom knjiženja prodaje robe, istovremeno, zadužuje kolona 4. na odgovarajući način shodno dokumentu o
razduženju.
Prema tome, iz izloženog je jasno ko mora a ko ne mora da vrši popis zbog povećanja stope PDV,
odnosno popis ne moraju da vrše obveznici PDV koji neće menjati prodajne cene, ali moraju uskladiti
podatke u KEPU evidenciji.
Ukoliko se obveznici PDV odluče da ne povećavaju cene, efekat povećanja stope PDV pada na teret
trgovačke marže.
Povećanje cena za nastalu razliku u poreskoj stopi
Nove maloprodajne cene sa ukalkulisanom stopom PDV od 20% (umesto 18%), sprovodi se na
najjednostavniji način tako što se na postojeće maloprodajne cene popisanih zaliha primeni koeficijent
za preračun 1,0169491
koji se dobija po formuli:
(nova stopa PDV od 20% + 100 : stara stopa PDV od 18% + 100)
1.1.3. Promena podatka u fiskalnoj kasi
Na dan stupanja u primenu opšte stope PDV od 20%, obveznici PDV koji se bave prometom na malo
dužni su da promene podatak o visini ove stope u fiskalnoj kasi. Takođe, istu obavezu imaju i obveznici PDV
koji se bave prometom usluga fizičkim licima, a imaju obavezu da promet evidentiraju preko fiskalne kase.
Zakonom o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04), članom 5. je propisano da se označavanje
poreskih stopa u bazi podataka fiskalne kase vrši ćiriličnim slovima “A”, “G”, “Đ” i “E” , pri čemu se oznaka
poreske stope “Đ” dodeljuje dobrima, odnosno uslugama na čiji promet se plaća PDV po opštoj stopi.
To praktično znači da se neće koristiti druga slovna oznaka, već će se pod “Đ”, uneti podatak o stopi
PDV od 20%.
Članom 9. ovog zakona je propisano da se u fiskalnu memoriju automatski upisuju, pored ostalih i podaci
o specifikaciji, danu, mesecu, godini, satu i minutu promene poreskih stopa. Promenu podataka sprovodi
ovlašćeni serviser.
Pre promene podataka u fiskalnoj kasi obveznici PDV koji evidentiraju promet dobara i usluga preko
fiskalne kase, ne smeju da obavljaju promet dobara i usluga koji se oporezuje stopom od 20%.
1.1.3. Izmena poreske stope za primljene avanse na koje je
obračunat PDV po stopi od 18%
Članom 16. Zakona o PDV, koji je izmenama preciziran, je propisano da poreska obaveza nastaje
danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:
1) promet dobara i usluga;
2) naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre
prometa dobara i uslug
3) nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveze nema, danom u
kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga....
To znači da su obveznici PDV koji su do 30. septembra primili avans za promet dobara ili usluga koji je
bio oporeziv stopom od 18%, a za koji do ovog datuma nije izvršen promet, bili dužni da na ta sredstva
obračunaju i plate PDV po stopi od 18%. Praktično, i na avans primljen 30.9.2012. biće u obavezi da
obračunaju PDV po stopi od 18% i iskažu tu obavezu u PPPDV za septembar mesec, odnosno za treći kvartal kod tromesečnih obveznika PDV.
Nezavisno od toga što je nastala poreska obaveza u slučaju naplate, odnosno plaćanja ako je naknada
ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga, promet dobara odnosno
usluga još nije izvršen, pa se konačna poreska obaveza utvrđuje prilikom izvršenog prometa dobara ili usluga.
Imajući to u vidu, za iznos PDV iskazan na avansnom računu (obračunat po stopi od 18%, odnosno po
preračunatoj stopi od 15,2542%) umanjiće obračunat PDV po stopi od 20% na ukupnu naknadu, odnosno po
preračunatoj stopi od 16,66667% - ako je naknada utvrđena u bruto iznosu i to iskazati na konačnom računu.
Ovakav postupak je u skladu sa članom 42. stav 2. (sada stav 3.) Zakona kojim je propisano da obaveza
izdavanja računa postoji i ako obveznik naplati naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobara i
usluga (avansno plaćanje), s tim što se u konačnom računu odbijaju avansna plaćanja u kojima je sadržan
PDV.
Takođe je i Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa..., propisano
da se u konačnom računu u kojem obveznik iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga,
ukupan iznos naknade umanjuje za iznose avansnih uplata, a iznos PDV koji je obračunat na ukupan iznos
naknade umanjuje se za iznose PDV koji je obračunat na iznose avansnih uplata.
Dakle, korekcija stope PDV sprovodi se u trenutku ispostavljanja konačnog računa za izvršeni promet
dobara ili usluga.
Kada je u pitanju maloprodaja, gde se promet evidentira preko fiskalne kase, avansne uplate se ne
evidentiraju preko kase, ali je obveznik PDV dužan da obračuna PDV po stopi od 18% u skladu sa Zakonom i
ako je kupac obveznik PDV ili zahteva račun, bio je dužan da izda avansni račun. Prilikom realizacije prometa
od 1. oktobra 2012.g. a za primljene avase do 30.9.2012.godine, promet se evidentira preko fiskalne kase i
PDV obračunava po stopi od 20%. U tom slučaju, na konačnom računu obveznik PDV iskazuje stopu od 20% i
prikazuje razliku manje obračunatog PDV po avansnom računu.
U poreskom periodu u kome je došlo do prometa (npr. oktobar) obveznik će za iskazanu razliku manje
obračunatog PDV uvećati PDV obavezu iskazanu na polju 103 u PPPDV. Istovremeno, pošto se kod avansnih
uplata iznos naknade ne unosi u odgovarajuće polje (003) na PPPDV, sada će po konačnom prometu iznos
naknade uneti u polje 003.
1.1.4. Naknadna izmena poreske osnovice za promet izvršen
zaključno sa 30.9.2012. godine
Prema zakonskim odredbama (član 17. stav 1.), poresku osnovicu kod prometa dobara i usluga čini
iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili
pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije
uključen PDV, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.
U osnovicu se uračunavaju i akciza, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV
kao i svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga.
Prema odredbama člana 21. Zakona, ako se izmeni osnovica za promet dobara i usluga koji je oporeziv
PDV, obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV, koji duguje po tom osnovu, ispravi u
skladu sa izmenom.
Ako se osnovica naknadno izmeni - smanji, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da
izmeni iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV i
ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga.
Dakle, kada obveznik PDV za izvršen promet dobara i usluga naknadno izmeni osnovicu (poveča ili
smanji), stopa PDV se ne menja, odnosno primenjuje se ista stopa po kojoj je i obračunat PDV za izvršen
promet dobara ili usluga do 30.9.2012. godine.
To znači da če se korekcija PDV (ispravka odbitka prethodnog poreza na bazi tzv. knjižmog odobrenja, ili
povećanje prava na odbitak na osnovu tzv. knjižnog zaduženja) utvrđivati i sprovoditi po istoj poreskoj stopi od
18% po kojoj je izvršen promet.
Ista je situacija i kod prefakturisavanja određenih sporednih troškova. Sporedni troškovi mogu biti
iskazani na računu koji je izdat za izvršen promet dobara i usluga do 30.9.2012.g., a mogu biti i naknadno
prefakturisani, posle 1.10.2012.godine. Ukoliko su vezani za promet koji je oporezovan stopom PDV od 18%
(npr. zakup za septembar mesec), obveznik PDV će na njih primeniti stopu PDV od 18%, a primalac takvog
računa, ukoliko ispunjava uslove iz člana 28. Zakona, ima pravo na odbitak tog PDV, nezavisno od toga što će
taj dokument dobiti u oktobru ili novembru mesecu.
1.2. Povećanje stope PDV nadoknade koja se isplaćuje poljoprivredniku na
tekući račun ili račun štednje
Član 34. Zakona o PDV koji propisuje poseban poreski tretman poljoprivrednika pretrpeo je izmene i
dopune u većem delu, s tim što se od 1.oktobra 2012. godine primenjuje samo odredba stava 3. kojom je
propisano da se PDV madoknada povećava sa 5% na 8% i obaveza uplate iste na tekući račun ili račun štednje
poljoprivrednika.
Naime, poljoprivrednicima - fizičkim licima koja su obveznici poreza na dohodak građana na prihode od
poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda i fizičkim licima koja su kao nosioci, odnosno članovi
poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se
uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, imaju pravo na PDV nadoknadu za izvršen promet
poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima PDV.
Od 1. oktobra 2012. godine, obveznik PDV koji nabavi od poljoprivrednika poljoprivredne i šumske
proizvode, ili primi poljoprivredne usluge, dužan je da na vrednost primljenih dobara i usluga obračuna PDV
nadoknadu u iznosu od 8% o čemu izdaje priznanicu.
Obračunatu PDV nadoknadu dužan je da uplati na tekući račun ili račun štednje poljoprivrednika. To
znači da se od 1. oktobra 2012. godine PDV nadoknada ne može isplaćivati gotovinski.
Samo na osnovu plaćene PDV nadokande u novcu i na račun poljoprivrednika, obveznik PDV imao
pravo na odbitak iste kao prethodni porez.
Pri sastavljanju pregleda poreske obaveze za određeni poreski period, poreski obveznik - kupac iskazuje
plaćenu PDV nadoknadu a kod popunjavanja PPPDV unosi je u polje 107 a vrednost nabavki poljoprivrednih i
šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, u polje 007.
Česta je pojava da zbog nedostatka finansijskih sredstava prilikom sezonskih otkupa obveznici PDV otkupljivači vrše sukcesivno plaćanje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda. Najčešće se ovakve isplate
realizuju kroz više poreskih perioda. U ovakvim slučajevima obveznik PDV koji vrši otkup i sukcesivno plaća
obaveze pa i PDV nadoknade, treba da uskladi isplatu naknade za otkupljena dobra i iznosa PDV nadoknade
sa sredstvima kojima raspolaže. Ovo iz razloga što u poreskom periodu u kom je platio i dobra i PDV
nadoknadu, istu može da koristi kao prethodni porez.
Zbog sukcesivnog plaćana može se dogodti da je deo naknade isplaćen do 30. septembra 2012.g. i
obračunata PDV nadokanada po stopi od 5%. Iako će se nastaviti sukcesivne isplate tokom oktobra i kasnije za
poljoprivredne i šumske proizvode ili poljoprivredne usluge primljene do 30. septembra, stopa PDV nadoknade
se ne može izmeniti, tj. ona je već morala da bude obračunata prilikom otkupa dobara ili primanja usluga po
stopi od 5%. Plaćanje koje se vrši sukcesivno ne utiče na izmenu stope PDV nadoknade.
O ostalim izmenama člana 34. govorićemo u delu objašnjenja normi koje se primenjuju od 1. januara
2013. godine, u časopisu.
2. OBAVEZE OBVEZNIKA AKCIZE
NA DAN 1.OKTOBAR 2012. GODINE
Pored obaveze popisa akciznih proizvoda u maloprodajnim objektima i magacinima zbog povećanje
stope PDV koji će sprovesti trgovci na malo i na veliko na način kako je izloženo za obveznike PDV, obveznika
akcize situacija je jednostavnija.
Odredbom člana 31. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama propisana je obaveza za:
prodavce tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila da
dan stupanja na snagu ovog zakona, izvrše
P O P I S:
ZATEČENIH ZALIHA TEČNOG NAFTNOG GASA I TEČNOG
NAFTNOG GASA ZA POGON MOTORNIH VOZILA - TNG
U roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste moraju dostaviti nadležnoj
ogranizacionoj jedinici Poreske uprave.
Prodavac tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila - maloprodaja (pumpa) dužan je da
prilikom prodaje zatečenih zaliha (popisanih) tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila krajnjem
potrošaču, obračuna akcizu u iznosu koji je važio u vreme kada je to lice bilo obveznik akcize i istu plati
u zakonskom roku.
Akcizu obračunava u iznosu od 19,21 din/kg
I ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine, osim određenih odredaba koje se odnose na
ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte za poljoprivredne svrhe, kao i na popis
duvanskih prerađevina, koje stupaju na snagu 1. januara 2013. godine.
Download

Novine za obveznike PDV-a od 01.10.2012