AD“SREMPUT“ RUMA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2010. GODINU.
Strana 1 od 38
SADRŽAJ
Strana
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:
Bilans uspeha
3
Bilans stanja
4-5
Izveštaj o novčanim tokovima
6-7
Izveštaj o promenama na kapitalu
8
Napomene uz finansijske izveštaje
9-38
AD“SREMPUT“RUMA
Strana 2 od 38
BILANS USPEHA
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine
Napomena
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
4
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
4-1
2 0 10.
(Din. 000)
1.261.490
1.199.692
1.150.211
1.149.243
340
-
-
-
61.458
968
1.242.846
-
1.045.511
-
Povećanje/(smanjenje) vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
5
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
2 0 0 9.
(Din. 000)
Troškovi materijala
6
521.151
469.389
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
7
371.661
333.045
Troškovi amortizacije i rezervisanja
8
68.742
81.673
Ostali poslovni rashodi
9
281.292
161.404
18.644
104.700
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)
FINANSIJSKI PRIHODI
10
54.794
43.469
FINANSIJSKI RASHODI
11
100.165
201.772
OSTALI PRIHODI
12
92.674
167.349
OSTALI RASHODI
13
55.938
50.291
10.009
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA
63.455
-
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
-
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA
DOBITAK/(GUBITAK) PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI
-
DOBITAK/(GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashodi perioda
10.009
63.455
1.797
4.261
-
1.264
1.400
9.476
60.594
-
-
Odlozeni poreski rashodi perioda
Odlozeni poreski prihodi perioda
ISPLACENA LICNA PRIMANJA POSLODAVCU
NETO DOBITAK
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG
Osnovna zarada po akciji
Umanjena(razdvodnjena) zarada po akciji
Napomene na stranama 15 do 19 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja
Strana 3 od 38
AD“SREMPUT“RUMA
BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2010. godine
Napomena
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
AKTIVA
STALNA IMOVINA
668.692
518.202
14
70
134
15
435.553
401.701
498.980
465.128
-
-
15
33.852
33.852
Učešća u kapitalu
16
233.069
4.522
19.088
9.736
Ostali dugoročni finansijski plasmani
17
228.547
9.352
1.110.015
1.294.704
83.381
71.109
1.026.634
1.223.595
405.227
2.068
703.953
-
170
807
5.958
22.953
613.211
495.882
16.021
14.757
1.794.728
1.827.663
1.794.728
1.827.663
Neuplaćeni upisani kapital
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstava
Nekretnine, postrojenja i oprema
Biološka sredstva
Investicione nekretnine
Dugoročni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA
18
Zalihe
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
Potraživanja
19
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
20
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
22
Porez na dodatnu vrednost i AVR
23
Kratkoročni finansijski plasmani
21
Odložena poreska sredstva
24
POSLOVNA IMOVINA
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
UKUPNA AKTIVA
Napomene na stranama 19 do 37 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja
Strana 4 od 38
AD“SREMPUT“RUMA
BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2010. godine - Nastavak
Napomena
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
PASIVA
KAPITAL
767.585
477.739
772.115
477.739
-
-
206.248
206.248
114.499
114.499
107.409
3.982
106.726
9.195
(142.292)
(142.292)
1.027.143
1.055.548
31
17.218
14.776
Dugoročni krediti
32
154.321
154.321
263.390
243.092
Ostale dugoročne obaveze
33
-
20.298
855.604
374.867
777.382
407.085
345.506
257.829
22.074
35.812
113.157
75.783
-
873
-
1.794.728
1.827.663
Osnovni i ostali kapital
25
Neuplaćeni upisani kapital
Rezerve
26
Revalorizacione rezerve
27
Neraspoređeni dobitak
29
Nerealizovani dobici po osnovu HOV
28
Otkupljene sopstvene akcije
30
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
34
Obaveze iz poslovanja
35
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i
PVR
Ostale kratkoročne obaveze
37
36
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
38
Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
Napomene na stranama 19 do 37 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja
Strana 5 od 38
AD“SREMPUT“RUMA
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010.godine
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1.483.020
2.415.753
Prodaja i primljeni avansi
1.443.392
2.386.096
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
6.816
5.138
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
32.812
24.519
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1.295.994
1.685.698
Isplate dobavljačima i dati avansi
815.520
994.685
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
332.518
344.069
Plaćene kamate
56.360
211.930
Porez na dobitak
4.739
3.228
86.857
131.786
187.026
730.055
86.707
169.398
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
-
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
341
-
60.648
149.285
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
25.718
20.113
-
-
2.891
8.141
2.891
8.141
Primljene dividende
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
-
Plaćene kamate
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
AD“SREMPUT“RUMA
Strana 6 od 38
83.816
161.257
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010.godine - Nastavak
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
271.479
890.600
-
103.485
223.990
728.067
Finansijski lizing
35.489
40.574
Isplaćene dividende
12.000
18.474
(271.479)
(890.600)
(637)
712
807
95
-
-
-
-
170
807
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv/(odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda
Strana 7 od 38
AD“SREMPUT“RUMA
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine
Otkuplje
Nerealiyo
ne
vani
sopstven
dobici po
Osnovni e akcije Ostali
osnovu
kapital
kapital
HOV
Stanje na dan 01.01.2009.
476.987
752
Emisiona
premija i Revaloriz
rezerve
acione
rezerve
28.441
114.499
Neraspor
edjeni
dobitak
Ukupno
185.132
805.811
60.594
60.594
(139.000)
-
Ispravka fundamentalne greške i promena
računovodstvene politike
Korigovano početno stanje
Povećanje/(smanjenje)
rezervi
revalorizacionih
Neto dobitak/(gubitak) perioda
Prodaja/(sticanje) sopstvenih akcija
(142.292)
Prenos sa jednog oblika kapitala na drugi
139.000
Raspodela dividende
Uplate vlasnika / (isplate vlasnicima)
Ostalo-povećanje
9.195
38.807
48.002
Stanje na dan 31.12.2009
476.987 (142.292)
752
9.195
206.248
114.499
106.726
772.115
Stanje na dan 01.01.2010.
476.987 (142.292)
752
9.195
206.248
114.499
106.726
772.115
9.476
9.476
(8.793)
(14.006)
107.409
767.585
Ispravka fundamentalne greške i promena
računovodstvene politike
Korigovano početno stanje
Povećanje/(smanjenje)
rezervi
revalorizacionih
Neto dobitak / (gubitak) periodaProdaja / (sticanje) sopstvenih akcija
Prenos sa jednog oblika kapitala na drugi
Raspodela dividende
Ostalo (smanjenje)
(5.213)
Uplate vlasnika / (isplate vlasnicima)
Stanje na dan 31.12.2010
476.987 (142.292)
752
Strana 8 od 38
3.982
206.248
114.499
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Akcionarsko društvo „SREMPUT“ Ruma je preduzeće koje se bavi izgradnjom i održavanjem autoputeva,magistralnih,regionalnih i lokalnih puteva.
Pored navedene ,kao osnovne delatnosti ,preduzeće se bavi i poslovima koji doprinose efikasnijem i
racionalnijem poslovanju a naročito:
-
grubi gradjevinski radovi i specifični radovi niskogradnje,
izgradnja saobraćajnica ,aerodromskih pista i sportskih terena,
vadjenje šljunka i peska,
proizvodnja gotove betonske mase,
ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem,
ostali instalacioni radovi.
Akcionarsko društvo „Sremput“Ruma je organizovano kao akcionarsko društvo a po osnovu svojinske
transformacije i registrovano kao takvo kod Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici Fi 915/98,registarski
uložak 1-469 a od 06.07.1998.godine.
Rešenjem br.Fi 68/2003 od 23.01.2003.godine upisano je u sudski registar pripajanje preuzimanjem
GP“Drina“ AD „Bogatić“.
Na dan 25.07.2006.godine izvršen je upis u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti SREMPUTKonzorcijum sa većinskim delom akcija ( 134.370 akcija) ,odnosno 61.98 %.
Na dan 31.12.2008. „Sremput“ - Konzorcijum po izvodu iz Centralnog registra poseduje 112.211 akcija,
odnosno 51,75%. Sopstvene akcije su otkupljene dana 29.12.2009. godine, i to 64.678 akcija, odnosno
29.83%.
Preduzeće posluje pod firmom Akcionarsko društvo „Sremput“ Ruma(pun naziv),a skraćeni naziv je
AD“Sremput“ Ruma.
Sedište Društva je u Rumi , ul.Trg oslobodjenja br.12.
Poreski identifikacioni broj Društva je 101339701 .
Matični broj Društva je 08040664 .
Prosečan broj zaposlenih u 2010 godini je 420.
2.
.
OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo su sastavljeni u skladu sa važećim propisima, primenom
računovodstvenih politika iznetih u napomeni 3. ovog Izveštaja.
Propisane računovodstvene politike su najvećim delom usaglašene sa Međunarodnim računovodstvenim
standardima, ali još postoje sledeće, manje značajne, razlike:
- nije bilo moguće pouzdano utvrditi poštenu (fer) vrednost finansijskih instrumenata, kao što se zahteva
Međunarodnim računovodstvenim standardom 32 - Finansijski instrumenti: obelodanjivanje i prikazivanje i
Međunarodnim računovodstvenim standardom 39 - Finansijki instrumenti: priznavanje i merenje, zbog
nepostojanja aktivnog tržišta finansijskih instrumenata u Republici Srbiji,
- koncept gotovine i gotovinskih instrumenata je uže shvaćen pri evidentiranju gotovinskog toka od onog koji
dopušta Međunarodni računovodstveni standard 7 – Izveštaj o tokovima gotovine,
Strana 9 od 38
Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama RSD važećim na dan bilansiranja – 31.12.2010.
godine.
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
(a) Pravila procenjivanja - osnovne pretpostavke
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu
stalnosti.
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se priznaju u
momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski izveštaji sastavljeni
na načelu nastanka poslovnog događaja pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog
perioda , koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem
periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod predpostavkom da će Društvo da posluje na neograničeni vremenski
period i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.
(b) Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i
kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri.
Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi
proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano da
izmeri.
Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje budućih ekonomskih koristi povezano s povećanjem
sredstava ili smanjenjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere, odnosno da priznavanje prihoda nastaje
istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza.
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa
smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda
nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava.
Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i
predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja finansijskog
kapitala. Očuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim monetarnim jedinicama - RSD. Po ovom
konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje
finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodela
vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.
(c) Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika
Izvršen je preračun novčanih sredstava, potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu
dinarsku protivvrednost po kursu važećem na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale
po tom osnovu su iskazane kao prihod ili rashod perioda.
Izvršen je preračun potraživanja i obaveza po osnovu ugovorene zaštite od rizika (devizna klauzula,
revalorizacije i drugih oblika zaštite od rizika), i efekti su iskazani na:
- prihodima i rashodima po osnovu ugovorene zaštite od rizika.
(d) Prihodi od prodaje
Strana 10 od 38
Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog
perioda, pod uslovom da je sa tim danom nastao dužničko-poverilački odnos i da je ispostavljena faktura.
Prihod se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih
trgovačkih popusta i količinskih rabata koje Društvo odobri. Razlika između poštene vrednosti i nominalnog
iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate. Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi uslovi:
- Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva;
- rukovodstvo Društva ne zadržava niti upliv na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa vlasništvom,
niti kontrolu nad prodatim proizvodima i robom;
- kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri;
- kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u Društvo i
- kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere.
Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja.
(e) Poslovni rashodi
Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, naknada
zarada i ostali lični rashodi; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; i nematerijalni
troškovi.
Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su:
- rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je
povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri;
- rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti);
- kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa
prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i
razumne alokacije;
- rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduće
ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja
kao sredstvo;
- rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.
(f) Dobici i gubici
Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u slučaju prodaje
stalne imovine po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane dobitke po
osnovu prodaje tržišnih hartija od vrednosti (u slučaju kada se vrednovanje hartija od vrednosti vrši po
njihovim tržišnim vrednostima), kao i dobitke koji nastaju pri povećanju knjigovodstvene vrednosti stalne
imovine usled prestanka delovanja uslova za smanjenje njihove vrednosti.
Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene vrednosti, zatim po
osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili delimično
nadoknaditi od osiguravajućih društava, po osnovu primene principa impariteta (umanjenje vrednosti
imovine).
(g) Finansijski prihodi i rashodi
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli i da li
se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih
razlika; prihode i rashode iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima; rashode i
prihode po osnovu efekata valutne klauzule; i ostale finansijske prihode i rashode.
(h) Dobitak i gubitak poslovanja koji se obustavlja
Strana 11 od 38
Dobitak i gubitak poslovanja koji se obustavljaju nastaju kao posledica vanrednih događaja, koji se jasno
razlikuju od redovnih aktivnosti i od kojih se ne očekuje da nastaju često ili redovno.
Osnovne karakteristike gubitaka i prihoda poslovanja koji se obustavljaju su:
- retko se pojavljuju;
- događaj koji je prouzrokovao prihod ili rashod je vanredan, odnosno nije posledica redovnih aktivnosti; i
- značaj i veličina prihoda ili rashoda je velika u odnosu na imovinu društva.
(i) Porez na dobitak
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa republičkih propisima. Poreska
obaveza se obračunava po stopi od 10% na oporezivu dobitak. Oporeziva dobitak utvrđuje se u poreskom
bilansu usklađivanjem dobitaka iskazanog u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa Međunarodnim
računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo, za odredjene rashode i prihode
saglasno poreskim propisima. Obračunati porez se umanjuje za poreske olakšice (ulaganja u osnovna sredstva
u sopstvenoj registrovanoj delatnosti, zapošljavanje novih radnika i ostvarivanje dobitka i u novoosnovanoj
poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenim područjima).
(j) Nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva:
- koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim
licima ili u administrativne svrhe;
- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda;
Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu
vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove
dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u sopstvenoj
režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje.
Nakon što se prizna kao sredstvo, nekretnina i postrojenje iskazuju se po revalizovanom iznosu, koji izražava
njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenu za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu
amortizacije i ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvredjenja. Revalorizacija se vrši
onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazani iznos ne razlikuje značajno od iznosa koji bi se utvrdio da
je primenjen postupak iskazivanja po poštenoj vrednosti na dan bilansa stanja.
Kada zbog revalorizacije dođe do povećanja iskazanog iznosa sredstava, pozitivan učinak revalorizacije se
iskazuje neposredno u korist sopstvenog kapitala kao revalorizaciona rezerva. Međutim, pozitivan učinak
revalorizacije priznaje se kao prihod od ukidanja revalorizacionih rezervi istog sredstva do iznosa koji je
jednak negativnom učinku revalorizacije istog sredstva, koji je prethodno bio priznat kao rashod.
Kada zbog revalorizacije dođe do smanjenja iskazanog iznosa sredstva, negativan učinak revalorizacije
priznaje se kao rashod. Međutim, negativan učinak revalorizacije iskazuje se neposredno na teret
revalorizacionih rezervi, do iznosa koji nije veći od ukupnih revalorizacionih rezervi obračunatih za to isto
sredstvo.
Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda
obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako
je nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se
svodi na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po
osnovu tog sredstva. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena,
ili su iskorišćene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda.
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznata nematerijalna ulaganja, nekretninu, postrojenja i opremu
pripisuje se iskazanom iznosu tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih elonomskih koristi da bude
Strana 12 od 38
veći od prvobitno procenjene stope prinosa tog sredstva. Naknadni izdatak se tretira kao dodatno ulaganje,
ako:
- dolazi do produženja korisnog veka trajanja, uključujuči i povećanje kapaciteta;
- se nadgradnjom mašinskih delova postiže značajno unapređenje kvaliteta izlaznih komponenti; i
- usvajanje novih proizvodnih procesa omogućava značajno smanjenje prethodno procenjenih troškova
poslovanja. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao.
Ulaganje u investicione nekretnine je nekretnina ( neko zemljište ili zgrada – ili deo zgrade – ili i jedno i
drugo ) koju vlasnik ili korisnik finansijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili
radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi : a) upotrebe za proizvodnju ili
snabdevanje robom ili pružanja usluga ili za potrebe administrativnog poslovanja, ili b) prodaje u okviru
redovnog poslovanja .
Početno merenje ulaganja u investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Pri
početnom merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja.
Nakon početnog priznavanja ,ulaganja u investicione nekretnine se mere prema njihovoj fer vrednosti.Fer
vrednost se meri kao najverovatnija cena koja realno može da se dobije na tržištu, na dan bilansa stanja.
Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti ulaganja u nekretnine uključuje se u neto dobitak
ili neto gubitak perioda u kojem je nastao.
Nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon
otuđivanja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve
buduće ekonomske koristi.
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otu•enja utvr•uju se kao razlika izme•u procenjenih
neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.
(k) Amortizacija
Amortizacija je sistematsko otpisivanje osnovice za amortizaciju jednog sredstva tokom njegovog korisnog
veka trajanja.
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u
upotrebu.
Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom , primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu
procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.
Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost ili cena koštanja sredstva umanjena za
preostalu vrednost i iznos obezvređenja.
Preostala vrednost je procenjeni iznos koji preduzeće očekuje da primi danas ako bi otuđilo sredstvo,nakon
odbijanja procenjenih troškova prodaje,da je sredstvo na kraju svog korisnog veka i u stanju koje se očekuje
na kraju njegovog korisnog veka.
Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana na
novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući period se
koriguju.
Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do značajne
promene u očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se menja tako da
odražava taj izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neophodna, onda se ona
Strana 13 od 38
računovodstveno obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije za
tekući i budući period se koriguju.
Amortizacione stope, utvrđene na osnovu procenjenog korisnog korisnog veka upotrebe su:
(%)
1.30-6.30
4-25
20
14.3-15.50
20
Građevinski objekti
Pogonska oprema
Računari i pripadajuća oprema
Vozila
Nematerijalna ulaganja
(l) Finansijski plasmani
Finansijski plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mere po njihovoj
nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih. Troškovi transakcije se
uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstava.
Za potrebe merenja finansijskog sredstva nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva se klasifikuju u
četiri kategorije:
(a) zajmovi i potraživanja koji su potekli od strane društva i koji se ne drže radi trgovanja;
(b) ulaganja koja se drže do dospeća;
(c) finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju; i
(d) finansiska sredstva koja se drže radi trgovanja.
Posle početnog priznavanja, društvo meri finansijska sredstva, uključujući i derivate koji su sredstva, po
njihovim poštenim vrednostima, bez bilo kakvog umanjivanja za transakcione troškove koje može načiniti
prilikom prodaje ili drugog otuđenja.
U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod kupovine i prodaje
finansijskih sredstava i zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, poštenu (fer)
vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta, kako to zahtevaju MSFI.
Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promene u poštenoj vrednosti finansijskog sredstva koja nije deo
odnosa zaštite iskazuje se kao kao dobitak ili gubitak iz finansijskog sredstva koje je raspoloživo za prodaju.
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku
vrednosti, ili po tržišnoj vrednosti, zavisno od toga koja je niža. Hartije od vrednosti za koje ne postoji aktivno
tržište iskazuju se po nadoknadivoj vrednosti. Nadoknadiva vrednost je zasnovana na proceni budućih
novčanih tokova, diskontovanih po prosečnoj stopi aktivne kamate na kredite.
Finansijsko sredstvo se klasifikuje kao finansijsko sredstvo koje je raspoloživo za prodaju ukoliko sasvim ne
pripada ni jednoj od tri gore navedene kategorije finansijskih sredstava.
Finansijsko sredstvo klasifikuje se kao finansijsko sredstvo koje se drži radi trgovanja, a ne kao finansijsko
sredstvo koje je raspoloživo za prodaju, ukoliko je to sredstvo deo portfelja sličnih sredstava za koje postoji
obrazac trgovanja radi ostvarivanja dobitka iz kratkoročnih kolebanja cena ili marže dilera.
(m) Zalihe
Strana 14 od 38
Zalihe su sredstava:
a) koja se drže za prodaju u uobičajenom toku poslovanja;
b) koja su u procesu proizvodnje za takvu prodaju ili
c) u obliku materijala ili pomoćnih sredstava koja se troše u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja usluga.
Zalihe robe i materijala se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi nabavke za
dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu,
uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti),
troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti,
rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke.
Izlaz zaliha materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene.
(n) Potraživanja po osnovu prodaje
Potraživanja po osnovu prodaje procenjuju se po nominalnoj vrednosti umanjenoj za procenjeni iznos
nenaplativih potraživanja.
U skladu sa propisima o računovodstvu, a na osnovu opšteg akta Društva vršena je ispravka vrednosti dospelih
potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospelosti za naplatu , kao i ispravka spornih
potraživanja .
4.
PRIHODI OD PRODAJE
Domaće tržište
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga matičnim i zavisnim prav. Licima
Prihodi od prodaje usluga matičnim i zavisnim prav. licima
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga ostalim povezanim prav. Licima
Prihodi od prodaje usluga ostalim povezanim prav. licima
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga ostalim licima
Prihodi od prodaje usluga ostalim licima
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim prav. licima
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim prav. licima
Prihodi od prodaje robe ostalim licima
Svega
Inostrano tržište
Prihodi od prodaje proizvoda
Prihodi od prodaje usluga
Prihodi od prodaje robe
Svega
Ukupno
Strana 15 od 38
2 0 1 0.
(Din. 000)
739
2 0 0 9.
(Din. 000)
2.319
158.083
30.339
1.040.870
1.116.585
1.199.692
1.149.243
1.199.692
1.149.243
4-1. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA
Domaće tržište
Prihodi od aktiviranja učinaka I robe
Ukupno
5.
2 0 1 0.
(Din. 000)
340
340
2 0 0 9.
(Din. 000)
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
-
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija i povraćaja
poreskih dažbina
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od zakupnina
Prihodi od članarina
Prihodi od tantijema
Ostali poslovni prihodi
Ukupno
1.062
968
60.396
61.458
968
Ostali poslovni prihodi su nastali usled prefakturisanja materijala kupcima,što prati ostale nematerijalne
troškove koji su prefakturisani materijal od dobavljača.
6.
TROŠKOVI MATERIJALA
2 0 1 0.
(Din. 000)
385.833
22.625
112.693
521.151
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Troškovi goriva i energije
Ukupno
2 0 0 9.
(Din. 000)
347.432
16.943
105.014
469.389
7. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada po autorskim honorarima
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
Ostali lični rashodi i naknade
Ukupno
Strana 16 od 38
2 0 1 0.
(Din. 000)
302.553
54.716
88
661
289
513
12.841
371.661
2 0 0 9.
(Din. 000)
271.318
49.202
62
54
265
1.440
10.704
333.045
8. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
2 0 1 0.
(Din. 000)
2.132
2 0 0 9.
(Din. 000)
4.333
2.132
4.333
Troškovi amortizacija gradjevina
Troškovi amortizacije opreme
Troškovi amortizacije alata
Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja
Svega:
10.986
55.071
26
64
66.147
13.177
64.017
82
64
77.340
Rezervisanja za naknade zaposlenjh
Svega:
Ukupno
463
463
68.742
81.673
2 0 1 0.
(Din. 000)
139.137
24.415
10.733
11.807
50
7.659
193.801
2 0 0 9.
(Din. 000)
96.714
3.746
7.301
6.136
51
6.560
120.508
3.751
1.118
8.484
4.888
102
1.467
17.040
1.410
6.113
7.882
78
1.475
Troškove rezervisanja za garantni rok
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja
Ostala dugoročna rezervisanja
Svega:
9. OSTALI POSLOVNI RASHODI
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi usluga na izradi učinaka
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande
Troškovi istraživanja
Troškovi ostalih usluga
Svega
Nematerijalni troškovi
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezantacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Strana 17 od 38
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
Svega
Ukupno
3.903
63.778
87.491
281.292
3.500
3.398
40.896
161.404
10. FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Ostali finansijski prihodi
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ukupno
2 0 1 0.
(Din. 000)
47.691
2
7.101
54.794
2 0 0 9..
(Din. 000)
1.101
31.777
10.438
153
43.469
11. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Ostali finansijski rashodi
Rashodi po osnovu valutne klauzule
Ukupno
2 0 1 0.
(Din. 000)
75.234
24.931
100.165
2 0 0 9.
(Din. 000)
348
189.954
11.470
201.772
Prilikom obracuna kursnih razlika i efekata valutne klauzule obacunska valuta je EURO . Srednji kurs na dan
31.12.2010.godine 105,4982 dinara . Prodajni kurs Raiffeisen banke na dan 31.12.2010 godine iznosi
106,8697 dinara.
12. OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Dobici od prodaje bioloških sredstava
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
Dobici od prodaje materijala
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Strana 18 od 38
2010
(Din. 000)
341
1.093
2 0 0 9.
(Din. 000)
37
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
Ostali nepomenuti prihodi
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoro•nih finansijskih plasmana i hartija od
vrednosti raspoloživih za prodaju
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine
Ukupno
600
8.946
5.487
-
12.100
373
-
76.207
154.839
92.674
167.349
13. OSTALI RASHODI
2 0 1 0.
(Din. 000)
Ostali rashodi
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje namaterijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
Gubici po osnovu i rashodovanja i prodaje bioloških sredstava
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
Rashodi zaliha materijala
Manjkovi
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvređenje bioloških sredstava
Obezvređenje nematerijalnih sredstava
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti
raspoloživih za prodaju
Obezvređenje zaliha materijala i robe
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Obezvređenje ostale imovine
Ukupno
688
35
423
1.175
1.786
2 0 0 9..
(Din. 000)
66
37
167
37
3.227
-
51.831
46.757
55.938
50.291
2 0 1 0.
(Din. 000)
134
64
70
2 0 0 9.
(Din. 000)
198
64
134
14. NEMATERIJALNA ULAGANJA
Stanje na početku godine
Nabavna vrednost
Ispravka vrednosti
Sadašnja vrednost
Strana 19 od 38
15. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
Gradevinsko. Gradjevinsk
zemljište
i objekti
(Din. 000)
Nabavna vrednost
Stanje na početku godine
36.185
01.01.2010
Korekcija početnog stanja
Nove nabavke
Prenos sa jednog oblika na drugi
Otudjivanje i rashodovanje
Ostalo (višak)
Revalorizacija - procena
Stanje na kraju godine
31.12.2010.
182
Oprema
Investici Inv.u
one
toku
nekretnin avansi
e
(Din.
(Din.
(Din. 000) (Din. 000)
000)
000)
500.195
708.469
477
2.896
33.852
Ukupno
(Din. 000)
724
1.279.425
3.555
724
(724)
-
182
2.529
8.745
36.185
498.867
702.620
296.918
483.527
780.445
10.986
1.941
55.097
8.616
66.083
10.557
305.963
530.008
835.971
Ispravka vrednosti
Stanje na početku godine
01.01.2010.
Korekcija početnog stanja
Amortizacija 2010.godine
Otudjivanje i rashodovanje
Obezvređenja
Ostalo (višak)
Revalorizacija - procena
Stanje na kraju godine
31.12.2010.
11.456
33.852
-
1.271.524
Neotpisana vrednost 31.12.10.
36.185
192.904
172.612
33.852
-
435.553
Neotpisana vrednost 31.12.09.
36.185
203.277
224.942
33.852
724
498.980
Osnovna sredstva su sva upisana u zemljišne knjige.
Dana 30.11.2007.godine pod brojem OV 10247/07 potpisana je založna izjava nad novom asfaltnom bazom u
Rumi na kat.parceli br.11297/2,upisana u ZKUL 40 KO Ruma.
Dana 11.09.2009. pod brojem OV 7479/09 potpisana je založna izjava nad zgradom Projektnog Biroa u Rumi,
na katastarskoj parceli broj 9011 K.O. Ruma.
16. UČEŠĆA U KAPITALU
Strana 20 od 38
Učešća u kapitalu predstavljaju dugoročna finansijska ulaganja u redovne akcije i udele društava i banaka.
Iskazana su:
- prema metodi nabavne vrednosti, po kojoj investitor iskazuje svoje ulaganje po trošku nabavke,odnosno
po nabavnoj vrednosti,bez uključivanja promena vrednosti učešća koja proističu iz rezultata. Investitor
priznaje prihod samo u onoj meri u kojoj primi dividendu i to u trenutku raspodele dobitka,odnosno do
obima u kom snosi teret pokrića gubitka .
Učešća u kapitalu odnose se na akcije (udele) kod:
%
učešća
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
Ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za
prodaju
VOJVODINAPUT NOVI SAD
14.23
4.522
9.736
Ukupno
4.522
9.736
Nominalna vrednost akcije Vojvodinaput Novi Sad je 1.000,00 dinara , a društvo je vlasnik 541 akcije.
U 2009. godini je evidentiran promet na berzi, 31.12.2009. godine tržišna vrednost je 17.996,00 dinara.
U 2010. godini je evidentiran promet na berzi, 31.12.2010. godine tržišna vrednost je 8.359,00 dinara.
17. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Ostali dugoročni finansijski plasmani odnose se na:
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
Dugoročne kredite matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima
Dugoročne kredite u zemlji
Dugoročne kredite u inostranstvu
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
Ostale dugoročne plasmane
Svega
Minus: Ispravka vrednosti
Ukupno
228.547
228.547
228.547
9.352
9.352
Ostali dugoročni plasmani
JP”GAS-Ruma” Ruma
JP”Stambeno”Ruma
Depozit Raiffeisen rent
JP “Putevi Srbije”-reprogram
Ukupno
7.463
625
220.459
228.547
7.463
752
1.137
Jp „Stambeno“Ruma vrši otkup stanova i vodi uskladjivanje otkupnih rata.
Strana 21 od 38
9.352
9.352
JP“Gas-Ruma“Ruma prihvatilo postojanje učešća Ad“Sremput“-a Ruma u njihovom osnivanju ali nije u
mogućnosti da iskaže tačan njegov udeo jer se sve zajedno vodi knjigovodstveno kao drzavni kapital.
18. ZALIHE
Materijal
Rezervni delovi, alat i inventar
Nedovršena proizvodnja
Nedovršene usluge
Gotovi proizvodi
Roba
Nekretnine pribavljene radi prodaje
Dati avansi
Svega
Minus: Ispravka vrednosti datih avansa
Ukupno
Nisu vraćeni IOS-i na kontu 1500:
Knežević Inženjering Ljubovija
2 0 1 0.
(Din. 000)
60.348
22.251
2 0 0 9.
(Din. 000)
42.944
21.290
982
6.875
83.581
200
71.109
-
83.381
71.109
2 0 1 0.
(Din. 000)
13
2 0 0 9.
(Din. 000)
24
150.914
339.393
101.002
389.318
60.697
727.556
127.729
660.548
-
-
14.457
210
42.447
389
u 000 dinara
200
Ukupno:
200
19. POTRAŽIVANJA
Potraživanja po osnovu prodaje
Kupci – matična i zavisna pravna lica
Kupci – ostala povezana pravna lica
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Minus: Ispravka vrednosti
Svega
Potraživanja iz specifičnih poslova
Potraživanja od izvoznika
Potraživanja po osnovu uvoza za tuđ račun
Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova
Minus: Ispravka vrednosti
Svega
Druga potraživanja
Potraživanja za kamatu i dividende
Potraživanja od zaposlenih
Strana 22 od 38
Potraživanja od državnih organa i organizacija
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
Ostala potraživanja
Minus: Ispravka vrednosti
Svega
Ukupno
-
569
1.242
15.909
405.227
43.405
703.953
2 0 1 0.
(Din. 000)
233.670
254.079
2.571
101.002
389.318
2 0 0 9.
(Din. 000)
425.067
358.744
4.466
127.729
660.548
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
24
24
Geografski raspored kupaca je sledeći:
Kupci u zemlji
Beograd
Vojvodina
Uža Srbija
Minus: Ispravka vrednosti
Svega
Kupci matična i zavisna pravna lica (sa najvećim saldom)
PZP Beograd
Kruševacput Kruševac
Svega
13
13
Kupci ostala povezana pravna lica (sa najvećim saldom)
SrbijaAutoput Beograd
Bačka put Novi Sad
Europark Jajinci-Beograd
Svega
2 0 1 0.
(Din. 000)
1.621
149.293
150.914
2 0 0 9.
(Din. 000)
Kupci u zemlji (sa najvećim saldom)
Maksim BG Beograd
Jp”Putevi Srbije” Beograd
Direkcija za izgradnju opštine Indjija
Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova
Fond za gradjevinsko zemljište Šid
Milmar Put doo Beograd
“Vojvodinaput”Novi Sad
Fond za građevinsko zemljište Pećinci
Letač doo Indjija
Europark Beograd
2 0 1 0.
(Din. 000)
45.471
13.361
73.018
25.735
3.684
5.368
9.600
36.288
6.873
-
2 0 0 9.
(Din. 000)
Strana 23 od 38
60.697
60.697
370.101
130.784
60.140
3.684
12.000
34.445
40.326
Mesna uprava Bačinci
Terra inženjering Beograd
Put Invest Sremska Kamenica
GP Best izgradnja Novi Sad
Opština Inđija
SHEER Korporacija Beograd
Novotehna doo Novi Sad
Bačkaput Novi Sad
JP za građevinsko zemljište i puteve Ruma
Gipon Ruma
Vojvodina Šume Sremska Mitrovica
Ostali
Svega
2.193
6.717
2.575
7.860
27.734
9.368
5.985
35.134
3.310
2.788
2.884
13.447
339.393
Osporeni IOS-i na kontu 2020:u 000 dinara
1. Mesna uprava Neradin
2.Jordan co Petrovaradin
Ukupno:
2020
117
72
189
Nisu vraćeni IOS-i na kontu 2020:
Naziv kupca
1.Tera inženjering
2.Intermost Beograd
3.“Alpine“Beograd
4.Mesna uprava-Vašica
3.“Put-inženjering“-Inđija
4.Mesna uprava-Jamena
5.Otpad promet-Koceljeva
6.Mesna zajednica-Novi Banovci
7.“Blažić-company“-Mali Požarevac
9.“Sagra“-Ruma
10.Mesna uprava-Sot
Ukupno
u 000 dinara
Napomena
2020
2090
6.717
6.717 tužba
778
778 stečaj
766
216
216
272
272
566
569
473
473
281
281
350
300
265
265
11.253
9.302
3.537
8.126
6.430
9.097
20.888
27.998
727.556
2090
117
72
189
Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova je situaciju br.2414 na iznos 3.320 hiljada dinara i situaciju
br.2769 na iznos 3.400 hiljada dinara za radove izvedene u 2010. godini,a overene u 2011.godini,knjižila u
2011.god.
20. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK
2 0 1 0.
(Din. 000)
2.068
2.068
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Ukupno
Strana 24 od 38
2 0 0 9.
(Din. 000)
-
21. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
KRATKOROČNI PLASMANI MATIČNA I ZAVISNA PRAVNA LICA
2 0 1 0.
(Din. 000)
PZP Beograd
Kruševacput-preuzimanje duga
Kruševacput po jemstvu
Svega:
KRATKOROČNI PLASMANI OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA
Europark Jajinci-Beograd
Svega
2 0 0 9..
(Din. 000)
11.337
93.121
3.859
96.980
2 0 1 0.
117.092
117.092
11.337
2 0 0 9.
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
36.071
36.071
73.161
588
7.000
50.000
24.350
155.099
226.770
24.568
10.630
10.444
17.084
289.496
221.065
29.052
-
19.998
3.146
49.085
72.229
50
7.100
35
-
85
7.100
OSTALI KRATKOROČNI PLASMANI
FINANSIJSKI PLASMANI:
PZP Niš Niš
Bačkaput Novi Sad
Nibens group Beograd
Europark Beograd
Kruševacput Kruševac
Svega:
PO JEMSTVU:
PZP Niš Niš
PZP Vranje
Nibens korporacija
FAM Kruševac
PZP Beograd
Svega:
PREUZIMANJE DUGA:
Bačkaput Novi Sad
Kruševacput Kruševac
PZP Niš Niš
Svega
Kratkoročne kredite u zemlji
Continental banka Novi Sad
Aik banka AD Niš
Oznaka Kamatna
valute
stopa
RSD
0.90%
mes
RSD
0.95%
mes
Tekuće dospeće dugoročnih kredita
Minus: Ispravka vrednosti
Svega
Strana 25 od 38
250.117
DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA
DO JEDNE GODINE
JP „Putevi Srbije“-deo porraživanja
Svega
Ukupno
Nema neusaglašenosti.
2 0 1 0.
73.487
73.487
613.211
2 0 0 9.
495.882
22. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
U dinarima:
Tekući računi
Blagajna
HOV- bonovi za putarinu
Ostalo
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
Svega
U stranoj valuti:
Devizni račun
Blagajna
Akreditivi
Ostalo
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
Svega
Ukupno
2 0 1 0.
(Din. 000)
170
-
170
2 0 0 9.
(Din. 000)
793
14
807
-
170
807
Ad“Sremput“ Ruma je na dan 31.12.2010.godine bio u blokadi računa u iznosu od 3.059.377.803,13 dinara.
Struktura blokade je sledeća:
1. Unicredit banka 2.540.715.223,59 dinara ( jemstvo za Nibens korporaciju)
2.Banca intesa
441.593.548,84 dinara ( jemstvo za PZP Beograd)
3. Luka Leget
6.106.290,15 dinara ( za obaveze Sremputa)
4. Raiffeisen banka
9.913.337,92 dinara ( jemstvo za PZP Vranje)
5. Raiffeisen banka
2.183.121,47 dinara ( jemstvo za Bačkaput)
6. Raiffeisen banka
49.604.005,71 dinara ( jemstvo za PZP Niš)
7. JP Gas Ruma
9.262.275,45 dinara ( za obaveze Sremputa)
23. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR
Porez na dodatnu vrednost
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih
avansa)
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim
plaćenih avansa)
Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi
Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi
Strana 26 od 38
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj stopi
Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica
Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost kupcima – stranim državljanima
Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost
Svega
Aktivna vremenska razgraničenja
Unapred plaćeni troškovi
Potraživanja za nefakturisani prihod
Akontirani porez na dodatnu vrednost
Ostala aktivna vremenska razgraničenja- PDV
Svega
Ukupno
-
5.582
74
22.712
-
302
5.958
5.958
241
22.953
22.953
24. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE
Odložena poreska sredstva za 2010.godinu u iznosu od Din. 16.021 hiljada, obuhvataju iznose poreza iz
dobitka koji mogu da se povrate u narednim periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih
poreskih gubitaka i kredita
Odložena poreska sredstva nastala su kao razlika između sadašnje knjigovodstvene vrednosti osnovnih
sredstava koja podležu amortizaciji na dan 31.12.2010.godine i poreske sadašnje vrednosti na dan
31.12.2010.godine (red.8 obrasca OA). Kako je na kontu 288 početno stanje 14.757 hiljada izvršeno je
knjiženje svođenja odloženih poreskih sredstava preko povećanja dobiti za raspodelu u 2010.godini,odnosno
knjiženje 288/722 1.264 hiljada dinara.
25. OSNOVNI KAPITAL I OSTALI KAPITAL
Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala:
%
Akcijski kapital
- obične akcije
- preferencijalne akcije
Udele
Društveni kapital
Državni kapital
Svega:
Ostali kapital
Svega:
Ukupno
2 0 1 0.
(Din. 000)
476.987
476.987
752
752
477.739
2 0 1 0.
Akcionari Društva su:
Strana 27 od 38
2 0 0 9.
(Din. 000)
476.987
476.987
752
752
477.739
2 0 0 9.
% Vrsta akcija
Sremput-konzorcijum
Sremput AD Ruma
Proinvestments AD Beograd
Akcijski fond
Qwest LTD Limasol
Supra Group DOO
Hipo kastodi 4
Publikum Investicijske Storitv
NLB klijenti
Čvoro Zoran
Logarušić Josip
Ostali akcionari(2009)
Ostali akcionari(2010)
Ukupno
51.75
29.83
5.00
3.77
2.31
0.92
0.86
0.62
0.35
0.26
4.37
4.33
100,00 %
obične
obične
obične
obične
obične
obične
obične
obične
obične
obične
obične
obične
(Din. 000)
246.864
142.292
23.826
17.970
11.000
4.400
4.092
2.966
1.692
1.250
20.635
476.987
(Din. 000)
246.864
142.292
23.837
17.970
11.000
4.400
4.094
2.860
1.692
1.124
20.854
476.987
Zbog trgovine akcijama na berzi došlo je do izmene redosleda akcionara po broju akcija na dan
31.12.2010.godine (izvod iz centralnog registar).
Privatizacija je započeta po Zakonu o svojinskoj transformaciji (a pre toga i delom po zakonima iz doba
SFRJ), 10% procenjenog društvenog kapitala je preneto Fondu PIO (obične akcije) ), odredjeni procenat je
upisan bez naknade u prvom krugu (obične akcije), a ostali iznos je prenet Akcijskom fondu (obične akcije).
Akcijski kapital čini 216.812 običnih akcija nominalna vrednosti od 2.200,00 dinara odnosno ukupna
vrednost akcijskog kapitala je 476.986.400,00 dinara.
Akcijski kapital - obične akcije obuhvataju osnivačke i u toku poslovanja emitovane akcije sa pravom
upravljanja, pravom na učešće u dobitku akcionarskog društva i na deo stečajne mase u skladu sa aktom o
osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija. Akcijski kapital se odnosi na akcije, koje su u skladu sa
Zakonom.
U 2010. godini ostvarena je neto dobitak po akciji u iznosu Din. 44,44
9.635.492,02 dinara/216.812=44,44
OSTALI OSNOVNI KAPITAL
Ostali osnovni kapital je nastao preknjižavanjem izvora vanposlovnih sredstava, i on je u iznosu 752 hiljada
dinara.
26. REZERVE
Strana 28 od 38
Rezerve obuhvataju sledeće oblike rezervi:
2 0 1 0.
(Din. 000)
Emisionu premiju
Zakonske rezerve
Statutarne i druge rezerve
Ukupno
2 0 0 9.
(Din. 000)
38.807
38.807
167.441
167.441
206.248
206.248
Emisiona premija je formirana otkupom sopstvenih akcija, tržišna vrednost je manja od nominalne vrednosti.
Statutarne i druge rezerve predstavljaju rezerve koje se formiraju u skladu sa Statutom i drugim aktima
Društva.
Zakon o preduzećima je zamenio Zakon o privrednim društvima (SL.glasnik 125/04).Odredbama Zakona o
privrednim društvima nije propisana obaveza postojanja zakonskih rezervi što je odredbama člana 215 stav 3
tog zakona propisano da se dobitak poslovne godine,između ostalog, raspoređuje na zakonske rezerve, ako su
predviđene posebnim zakonom.
27. REVALORIZACIONE REZERVE
Revalorizacione rezerve obuhvataju pozitivne efekte promena poštene (fer) vrednosti:
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
1. Građevine ( konto 022)
2. Zemljište (konto 020)
113.784
715
113.784
715
Ukupno
114.499
114.499
28. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
2 0 1 0.
(Din. 000)
Akcije Vojvodinaputa Novi Sad
Ukupno
3.982
3.982
2 0 0 9.
(Din. 000)
9.195
9.195
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju - iskazuju se pozitivni efekti
promene fer vrednosti u skladu sa MRS 39. Promena fer vrednosti urađene na osnovu berzanske cene na dan
bilansa.
29. NERASPOREDJENI DOBITAK
Strana 29 od 38
Neraspoređena dobitak odnosi se na:
2 0 1 0.
(Din. 000)
Dobitak ranijih godina
Dobitak ranijih godina – po osnovu fundamentalnih grešaka
Dobitak ranijih godina – po osnovu promena računovod. politika
Dobitak ranijih godina – po osnovu sticanja i otuđenja sopstvenih akcija
Dobitak tekuće godine – po osnovu realizovanih revalorizacionih rezervi
Dobitak ranijih godina – po osnovu poreza na dobitak
Dobitak ranijih godina – po osnovu nematerijalnih ulaganja
Dobitak ranijih godina – po osnovu revalorizacije učešća u kapitalu banaka
Dobitak ranijih godina – po osnovu kumuliranih revalorizacionih rezervi
Dobitak ranijih godina – po osnovu revalorizacionog dobitka
Dobitak ranijih godina – po osnovu goodwill-a
Dobitak ranijih godina –smanjenje po osnovu rezervisanja za otpremninu
Dobitak tekuće godine
Ukupno
2 0 0 9.
(Din. 000)
106.726
46.132
8.793
9.476
107.409
60.594
106.726
Odlukom Skupštine broj 1288/4 od 30.06.2010. godine, dobit iz 2009. godine se ne raspoređuje.
30. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
2 0 1 0.
(Din. 000)
142.292
142.292
Otkupljene sopstvene akcije
Ukupno:
2 0 0 9.
(Din. 000)
142.292
142.292
Sticanje sopstvenih akcija je prikazano u finansijskom izveštaju kao promena u sopstvenom kapitalu.
Otkupljene sopstvene akcije nedaju akcionarskom društvu druga prava, na primer, pravo upravljanja, učešća u
raspodeli dobiti i drugo.
31. DUGOROČNA REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja se priznaju kada:
- društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja;
- je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveze; i
- iznos obaveze može pouzdano da se izmeri.
Dugoročna rezervisanja obuhvataju:
Rezervisanja za troškove u garantnom roku
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja
Rezervisanja za odlazak u penziju
Ukupno
Strana 30 od 38
2 0 1 0.
(Din. 000)
7.962
2 0 0 9.
(Din. 000)
14.776
9.256
17.218
14.776
Rezervisanja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku formirane su od strane stručne komisije a na osnovu
ugovora o obavezi održavanja kvaliteta izgrađenih saobraćajnica u skladu sa MRS 37.
U 2010.godini je izvršena primena standarda MRS 19.
32. DUGOROČNI KREDITI
Dospeće
Oznaka
valute
Kamatna stopa
01.01.2011.
EUR
(RSD)
RSD
RSD
1.86 mes
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
Dugoročni krediti u zemlji
AIK banka Niš
Banka Intesa Beograd
AIK banka Niš
Ukupno:
30.06.2014.
30.06.2014.
Trom.belib. + 3%
Trom.belib. + 4%
136.321
18.000
154.321
37.330
181.762
24.000
243.092
33. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE
Ostale dugoročne obaveze odnose se na:
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima
Obaveze po emitovanim hartijama u periodu dužem od godinu dana
Ostale dugoročne obaveze (lizing)
1. Raiffeisen lizing( dospeće 01.08.2011)
-
2.184
2. Raiffeisen lizing( dospeće 01.08.2011)
-
2.184
3. Raiffeisen lizing( dospeće 01.08.2011)
-
2.184
4. Raiffeisen lizing( dospeće 01.08.2011)
-
2.184
5. Raiffeisen lizing( dospeće 01.08.2011)
-
1.530
6. Raiffeisen lizing( dospeće 01.09.2011)
6.431
7. Raiffeisen lizing( dospeće 01.09.2011)
1.691
8. Raiffeisen lizing( dospeće 01.09.2011)
1.421
9. Raiffeisen lizing( dospeće 01.09.2011)
489
Ukupno
20.298
Dospeće za plaćanje finansijskog lizinga je u 2011.god.i preneto je na kratkoročne obaveze.
34. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju:
Strana 31 od 38
Oznaka
valute
Kratkoročni krediti od matičnih i
zavisnih pravnih lica
PZP Beograd
Svega:
Kamatna stopa
2 0 0 9.
2 0 1 0.
2 0 1 0.
EUR(000) (Din. 000) (Din. 000)
RSD
-
5.308
5.308
Kratkoročne kredite u zemlji
Razvojna Banka Vojvodine Novi Sad
Aik banka Novi Sad
Societe general bank
NLB Continental banka
Aik banka Beograd
Banca Intesa
AIK banka Niš
Erste banka Beograd
AIK banja Niš - preuzimanje duga
Svega:
Ostale kratkoročne finansijske
obaveze
Obaveze po kratkoročnim hartijama
od vrednosti
Ostale kratkoročne finansijske
obaveze
Sheer Korporacija Beograd
FAM Kruševac
Nibens Group Beograd
PZP Kragujevac
PZP Beograd
Vatrosprem Beograd
Niskogradnja Niš
Signalizacija put Kragujevac
EUR
(RSD)
EUR
( RSD)
RSD
RSD
RSD
RSD
EUR
( RSD)
RSD
RSD
1%mesečno
1.296
136.756
6% na godišnjem nivou
492
51.894
Trom.belibor+1.3%
1.61% mesečno
Trom.belibor+4%
Trom.belib.+3%
1.86 mes
389
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
74.074
41.071
- 125.680
- 72.229
281.161 357.391
25.210
2.236
5.913
15.024
12.342
6
10.643
71.374
209
22.332
Svega
22.332
Strana 32 od 38
-
- 15.428
6.000 6.000
45.440 63.980
8.5 na god.nivou
2.2% mes
Svega:
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje
dospevaju do jedne godine – lizing
koji dospeva u 2011.god.
1. Raiffeizen lizing Beograd
dospeće za plaćanje do 01.09.2011
-
4.597
4.300
8.897
35.489
35.489
Ukupno
374.867
407.085
Iznosi obaveza za lizing su usaglašeni.
Obaveza za naknadu - kamatu po finansijskom lizingu koji dospeva za naplatu do 31.12.2011.godine iznosi
7.493.43 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raiffeisen banke 106.8697 na dan 31.12.2010.
godine iznosi 801 hiljadu dinara.
35. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
2 0 1 0.
(Din. 000)
15.735
18
7.246
322.507
Obaveze iz poslovanja
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja (zajam)
Svega
Obaveze iz specifičnih poslova
Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza za tudj račun
345.506
2 0 0 9.
(Din. 000)
47.088
2.815
24.707
183.219
257.829
-
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
-
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
-
Svega
-
Ukupno
345.506
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica (sa najvećim saldom)
PZP Beograd
Kruševacput Kruševac
Svega
Dobavljači - ostala povezana pravna lica (sa najvećim saldom)
Europark Jajinci-Beograd
Fam fabrika maziva Kruševac
Signalizacijaput Kragujevac
Vojvodinaput Bačkaput Novi Sad
PZP Kragujevac
Ostali
Strana 33 od 38
2 0 1 0.
(Din. 000)
18
18
2 0 1 0.
(Din. 000)
7.246
-
257.829
2 0 0 9.
(Din. 000)
2.815
2.815
2 0 0 9.
(Din. 000)
14.969
6.810
2.910
18
-
Svega
7.246
2 0 1 0.
(Din. 000)
19.806
26.588
57.021
22.137
32.232
9.819
2.313
6.695
797
10.946
1.118
8.961
2.215
6.748
16.276
5.865
4.006
1
8.863
3.985
1.118
995
1.486
1.249
1.863
2.740
1.586
4.380
2.080
1.439
3.199
2.534
1.942
3.788
4.200
1.754
Dobavljači u zemlji (sa najvećim saldom)
FAM fabrika maziva Kruševac
Srbijaput Beograd
Sing Beograd
Sheer Korporacija Beograd
Kamen Nibens Valjevo
Ravnaja Mali Zvornik
Signalizacijaput Kragujevac
Instel inženjering Novi Sad
Zanatska zadruga Ruma
Luka leget Sr.Mitrovica
Ibis Petrol Ruma
JP Gas Ruma
DDOR Novi Sad
Signal Sombor
Inter Kop Šabac
Centralna putna laboratorija Veternik
Delta generali osiguranje
Zorka Alas Kamen Novi Sad
R-trans Loznica
Božić Goran Loznica
Euro kop Raška
Autoprevoznik Milovanović Miroslav Brasina
Unipromet Čačak
MG Lakić Loznica
Venčec Aranđelovac
SIP komerc Aranđelovac
Kemoimpex Beograd
Wirtgen Srbija Beograd
Coning ad Beograd
Mercedes benz Beograd
Rehau Beograd
Vatrosprem proizvodnja Beograd
Ival komerc Inđija
Zeta Lučani
DM trans Mali Zvornik
Dunav trans Novi Banovci
Jugokop doo boja Sombor
Tim izolirka Šid
Šidprojekt Šid
Strana 34 od 38
24.707
2 0 0 9.
(Din. 000)
10.075
333
59.424
9.021
14.279
750
3.121
6.006
713
1.188
1.136
430
6.549
4.521
7.496
1
4.342
4.025
2.055
1.310
-
Nunić komerc Šajkaš
Ostali
Ukupno
1.382
30.944
315.071
39.190
175.965
Dobavljači u zemlji (za osnovna sredstva)
Ekoterm Sremska Mitrovica
Graditelj Novi Sad
Wirgen Srbija Beograd
Stil RT Šabac
Ostali
Ukupno
2 0 1 0.
(Din. 000)
157
7.061
55
5
7.278
2 0 0 9.
(Din. 000)
Dobavljači u zemlji (za nefakturisanu robu)
2 0 1 0.
(Din. 000)
2 0 0 9.
(Din. 000)
Ostali
Ukupno
Svega dobavljači:
158
158
322.507
28
6.240
93
5
6.366
888
888
210.741
2 0 1 0.
(Din. 000)
107
2
44
153
2 0 0 9.
(Din. 000)
2 0 1 0.
(Din. 000)
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju
41.459
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlen.
6.726
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
10.496
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
11.306
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
81
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se
refundiraju
30
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se
refundiraju
20
70.118
Svega
2 0 0 9.
(Din. 000)
17.869
2.661
4.473
4.854
56
Neusaglašena stanja
1.Delta Generale Beograd
2.Vodovod i kanalizacija Stara Pazova
3.Alfa 022 Ruma
Ukupno
-
36. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
Druge obaveze
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze za dividende
Strana 35 od 38
13.317
15.669
20
14
29.947
8.152
15.669
Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine
Ostale obaveze
Svega
Ukupno
8.000
3.140
42
2.871
43.039
113.157
20.000
1.014
58
943
45.836
75.783
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada u iznosu od 70.118 hiljada dinara je zarada za
XII/2010.,ukalkulisana razlika regresa za godišnji odmor i razlika obračuna po ceni rada po kolektivnom
ugovoru.
Isplaćena je zarada za XII/2010 u januaru 2011.god.
37. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA
I PVR
2 0 1 0.
Obaveze za porez na dodatu vrednost
(Din. 000)
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim
primljenih avansa)
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi
(osim primljenih avansa)
Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi
Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj
stopi
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj
stopi
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na
dodatnu vrednost i prethodnog poreza
17.850
17.850
Svega
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine i pasivna vremenska
razgraničenja
Obaveze za porez na promet i akcize
Obaveze za porez iz rezultata
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova
81
Obaveze za doprinose koji terete troškove
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
2.257
Pasivna vremenska razgraničenja-PDV
1.772
Obračunati prihodi budućeg perioda
Svega
Strana 36 od 38
2 0 0 9.
(Din. 000)
14.098
14.098
5.051
2.717
114
13.946
4.224
21.714
Ukupno
22.074
35.812
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog poreza u iznosu od 17.850 hiljada dinara je obaveza po
PPPDV prijavi za XII/2010,a uplata je izvršena u 2011.god.
38. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK
2 0 1 0.
(Din. 000)
Obaveza za porez iz rezultata
Ukupno
-
2 0 0 9.
(Din. 000)
873
873
Po poreskom bilansu porez na dobitak iznosi 1.797 hiljada dinara. Plaćanje je vršeno mesečno po
akontacijama.
39. BANKARSKE GARANCIJE
U postupku javnih nabavki za izvođenje građevinski radova za koje društvo konkuruše jedan od
neophodnih uslova je dostavljanje bankarskih garancija u vidu licitacionih garancija,garancija za dobro
izvršenje posla i garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.
U toku 2010. godine društvo je učestvovelo na mnogim javnim nabavkama i dobijalo posao uz uslov
dostavljanja bankarskih garancija.
Bankarske garancije koje su na dan 31.12.2010. godine još aktivne:
iznos
Rok važnosti
Red Banka
Broj
Datum
broj
garancije garancije
1
NLBContinental banka
516
21.08.09.
483.800,00 29.06.2011.
Novi Sad
2
AIK banka Novi Sad
080-9517.05.10.
689.590,00 05.05.2011.
1562-8
3
AIK banka Novi Sad
1669-1
06.08.10.
1.186.410,00 02.08.2011.
Korisnik
JP za građevinsko
zemljište Ruma
Direkcija
za
izgradnju opštine
Stara Pazova
Direkcija
za
izgradnju opštine
Stara Pazova
Prilikom plasmana finasijskih sredstava putem kredita praksa banaka je da jedna vrsta obezbeđenja budu i
jemstva od strane trećeg lica za obaveze dužnika po kreditu (ugovori o jemstvu). Ukoliko obaveze po osnovu
jemstva postoje njih treba obelodaniti u Napomene uz finansijske izveštaje .
Strana 37 od 38
Strana 38 od 38
Download

Napomene uz finansijski izveštaj za 2010. godinu