Na osnovu člana 67.st.1 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
(Sl.glasnik br.47/06) i odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju
o posedovanju akcija sa pravom glasa
AKCIONARSKO DRUŠTVO" SREMPUT" RUMA
RUMA,TRG OSLOBOĐENJA 12
VRŠI OBJAVLJIVANJE
GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA POSLOVNU 2010.GODINU
I OPŠTI PODACI
1.Poslovno ime
Sedište i adresa
Matični broj
PIB
2.Web site i
e-mail adresa
3.Broj i datum rešenja o
upisu u registar privrednih
subjekata
4.Delatnost(šifra i opis)
5.Broj zaposlenih
6.Broj akcionara na dan
31.12.2010.god
7.Deset najvećih akcionara
Sremput-konzorcijum DOO
Sremput AD
Akcijski fond
Proinvesment AD
Qwest LTD Limasol
Supra group DOO
HYPO kastodi
NLB računi
AKCIONARSKO DRUŠTVO"SREMPUT"
Ruma,Trg oslobođenja 12
8040664
101339701
www.sremput.co.rs
[email protected]
[email protected]
BD 9584/2005 od 04.04.2005.god
Rešenje o prevođenju u registar privrednih subjekata
4211- izgradnja puteva i autoputeva
420
197
Broj akcija
na dan 31.12.2010.god.
112.211
64.678
8.168
10.830
5.000
2.000
Učešće u osnovnom
kapitalu %
51,75
29,83
3,77
5,00
2,31
0,92
1860
1.348
0,86
0,62
Čvoro Zoran
769
0,35
Logarušić Josip
8.Vrednost osnovnog kapitala
( 000 RSD)
9.Podaci o akcijama na dan
31.12.2010
Broj izdatih akcija(obične)
ISIN broj
CIF kod
10.Podaci o zavisnim društvima
568
0,26
476.987
216.812
RSSRPTE91269
ESVUFR
-
11.Poslovno ime,sedište i adresa
revizorske kuće koja je revidirala Moore Stephens Revizija i Računovodstvo , Mekenzijeva 41/II
poslednji finansijski izveštaj
Beograd
12.Poslovno ime organizovanog
tržišta na koje su uključene
Beogradska berza ad, Beograd
akcije
Omladinskih brigada br.1
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1.Članovi uprave
Dejan Jevtić
Milojica Marković
Jelena Sekulović
Risto Ristić
Igor Mitrović
Obrazovanje,sadašnje zaposlenje,
članstvo u UO
VII stepen, Nibens-group" predsednik
IV stepen."Europark",član
IV stepen, Europark ,član
IV stepen, Sheer korporacija ,član
VII stepe, AC broker,član
2.Članovi nadzornog odbora
Radoslav Matić
Ljiljana Milovanović
Radmila Ivković
Obrazovanje,sadašnje zaposlenje,
članstvo u NO
VII stepen, Kruševacput, predsednik
VII stepen, Emisio Broker, član
VII stepen " Konto Plus" ,član
Broj akcija i procenat
koje poseduje na dan
31.12.2010.
Broj akcija i procenat
koje poseduje na dan
31.12.2010.
-
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2009.GODINI
Uprava konstatuje da se poslovanje
1.Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poobavljalo u skladu sa usvojenom
poslovnom politikom.
lovne politike društva
2.Analiza poslovanja
u 000 RSD
Ukupan prihod
1.408.958
Ukupan rashod
1.398.949
Bruto dobit
10.009
Poslovni prihodi
1.261.490
Ostali poslovni prihodi
0
Ekonomičnost poslovanja
poslovni prihodi/poslovni rashodi %
98,52
Rentabilnost poslovanja
iskazana dobit/ukupni prihodi %
0,71
Likvidnost
obrtna imovina/ obaveze
1,08
Prinos na ukupan kapital
bruto dobitak/ukupan kapital %
Neto prinos na sopstveni kapital
neto dobitak/ ukupni kapital %
Poslovni neto dobitak
neto dobitak/poslovni prihodi %
Stepen zaduženosti
ukupne obaveze/uk.pasiva%
Likvidnost I stepena
gotovina /kratkoročne obaveze %
Likvidnost II stepena
obrtna imovina-zalihe/kratkoročne obaveze
Neto obrtni kapital
obrtna imovina-kratkoročne obaveze u 000
RSD
Cena akcija nominalna vrednost
Najviša cena u izveštajnom periodu
Najmanja cena u izveštajnom periodu
Tržišna kapitalizacija u 000 RSD
na dan 31.12.2010.god cena akcije
1.500,00 dinara
Dobitak po akciji
neto dobitak/broj akcija
Isplaćene bruto dividende u 000 RSD
za 2007
za 2008
za 2009
3.Informacije o ostvarenjima društva po
segmentima u skladu sa zahtevima MRS 14
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na
domaćem tržištu
Glavni kupci:
Glavni dobavljači:
1,30
1,23
0,75
57,23
0,02
1,20
254
2.200,00
14.01.2010. od 1.580,00
11.01.2010. od 1.317,00
325.218
0,04
isplaćeno 20.11.2009.god ukupno 14.474
-
JP"Putevi Srbije"Beograd;JP"Gea-plan"
stara Pazova;Direkcija za izgradnju opš
tine Inđija
Ravnaja Mali Zvornik;Luka Leget Sr.Mitrovica;BFC
Beočin
4.Promene veće od 10 % u odnosu na pret
hodnu godinu
5.Navesti slučajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih troško
va koji mogu značajno uticati na finansijsku
poziciju Društva
nema
6. Sopstvene akcije
otkupljeno 64.678 komada akcija
7.Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne
delatnosti,informacione tehnologije i ljudske
resorse
nema
8.Navesti iznos ,način formiranja i upotrebu
rezervi u poslednje dve godine
Rezerve upotrebljene za otkup sopstvenih akcija
9.Bitni poslovni događaji koji su se desili
od dana bilansa do dana podnošenja izveštaja
Skupština akcionara koja je održana 11.05.2011.god
.donela je:
-odluku o usvajanju finansijskog izveštaja
-odluku o usvajanju izveštaja revizora
- odluku o usvajanju izveštaja upravnog i nadzornog
odbora
- odluku da dobit iz 2010.god. ostane nerasporedjena
10.Izveštaj ovlašćenog revizora
"Po našem mišljenju,finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim
pitanjima,prikaziju finansijsko stanje Ad"Sremput"Ruma na dan 31.12.2010.godine, kao i rezultat
njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republoci Srbiji i računovodstvenim politika obelodanjenim u
napomenama uz finansijske izveštaje."
U Beogradu, 14.mart 2011.godine
ovlašćeni revizor Bogoljub Aleksić
Uvid u finansijske izveštaje i Izveštaj revizora može se izvršiti svakog radnog
od 10,00do 14,00 ,kao i na našem web sajtu www.sremput.co.rs
Generalni direktor
Slobodan Čabrilo
Download

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu