MASTER AKADEMSKE STUDIJE
P OSLOVNI FAKULTET V ALJEVO
2015/2016
Poslovna
INFORMATIKA
MODULI
Računarska grafika i dizajn
Savremene informacione tehnologije
Studijski program
POSLOVNA INFORMATIKA
Poslovna
INFORMATIKA
Studijski program master akademskih studija Poslovna Informatika je koncipiran tako
da u potpunosti prati savremene svetske tokove i stanje struke u oblasti poslovne informatike. Ovaj program se grana u dva modula: Računarska grafika i dizajn i Savremene
informacione tehnologije.
I GODINA STUDIJA
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
Preduzetništvo
Internet tehnologije
Operativni sistemi
Elektronsko poslovanje
I1 / Izborna projektna istraživanja
Internet aplikacije i Web servisi
Investiranje
Studijska praksa
I
I
I
I
II
II
II
II
ESPB
8
8
8
8
6
8
8
6
Cilj studijskog programa master akademskih studija Poslovna Informatika je da se, daljim naučno-stručnim obrazovanjem, studentima omogući produbljivanje i unapređenje teorijskih,
metodoloških i aplikativnih znanja iz oblasti Informacionih tehnologija za rad u raznorodnim
i dinamičnim informatičkim okruženjima.
Svrha i ishod studijskog programa je da se usklađivanjem teorijskih i praktičnih znanja i veština, omogući obrazovanje i osposobljavanje studenata za prepoznatljive i jasne informatičke
profesije i zanimanja. Cilj je da se, privrednim i neprivrednim poslovnim sistemima, obezbede
kvalitetni stručnjaci koji će biti osposobljeni za obavljanje najsloženijih analitičkih, upravljačkih
i projektnih aktivnosti vezanih za metodologiju primene savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u Web okruženju u različitim specijalističkim informatičkim oblastima.
Na taj način, obrazuju se kadrovi koji su u svetu i kod nas deficitarni i čija je perspektiva u
dužem vremenskom periodu u budućnosti veoma dobra.
Takođe, studenti se osposobljavaju da stečenim primenljivim znanjem rešavaju poslovne situacije kroz studije slučaja u području poslovnih informacionih sistema ili uže specijalizovanih
oblasti. Opšti cilj studija je da se obrazuje stručnjak koji poseduje potrebna znanja iz osnovnih
informatičkih disciplina i specifične veštine za sagledavanje poslovnih procesa u različitim
delatnostima (marketing, menadžment, finansije), koji na adekvatan način projektuje, razvija i
koristi savremene informacione tehnologije, sa posebnim akcentom na Internet i Web tehnologije. Posebni ciljevi definisani su kroz uže specijalizovane oblasti za svaki smer.
Ko može da upiše Poslovnu informatiku?
Studije mogu upisati svi koji imaju 180 ESPB, odnosno završene trogodišnje studije.
Nakon završetka?
Studije traju dve godine, odnosno 4 semestra. Ukupno nose 120 ESPB, a nakon odbranjenog
master rada stiče se zvanje Master poslovni informatičar.
II GODINA STUDIJA
NAZIV PREDMETA
SEMESTAR
Metodologija društvenih istraživanja
Menadžment znanja
Upravljanje softverskim projektima
I2 / Izborni predmet
I3 / Izborni predmet
Studijsko istraživački rad
Master rad
III
III
III
III
IV
IV
IV
ESPB
8
8
8
8
8
8
12
IZBORNI PREDMETI
RAČUNARSKA GRAFIKA I DIZAJN
SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
I1 / Izborna projektna istraživanja
I1 / Vektorska i rasterska grafika
I1 / Internet i Web tehnologije
I2 / Izborni predmet
I2 / Internet marketing
I2 / Marketing menadžment
I3 / Izborni predmet
I1 / Izborna projektna istraživanja
I1 / Programski sistemi
I1 / Internet i Web tehnologije
I2 / Izborni predmet
I2 / Inteligentni softverski sistemi
I2 / Marketing menadžment
I3 / Izborni predmet
I3 / Informacioni sistemi za podršku
poslovnom odlučivanju
I3 / Finansijsko izveštavanje i poslovno
odlučivanje
I3 / Web dizajn
I3 / Finansijsko izveštavanje i poslovno
odlučivanje
Nastavni plan dvogodišnjih master akademskih studija je zasnovan na kombinaciji obaveznih nastavnih jedinica koji, pored stručnih informatičkih predmeta, predviđa i sticanje
opštih znanja i veština. Poseban akcenat se daje na specijalističke izborne predmete i
izborna projektna istraživanja, posredstvom kojih se studenti dodatno specijalizuju i koji
određuju profil stručnjaka informatičke orijentacije, u zavisnosti od izabranog modula.
Modul: Računarska grafika i dizajn
Cilj modula je osposobljavanje stručnjaka u oblasti digitalne grafike, kroz kombinovanje
vektorske i rasterske grafike, u najširem smislu i razumevanje njegovog obima i sadržaja,
kao i značaja i primenjivosti na polju vizuelnih komunikacija, osvrćući se pritom na najrazličitije oblasti savremenog dizajna i Internet marketinga.
Modul: Savremene informacione tehnologije
Cilj modula je osposobljavanje stručnjaka u oblasti programskih i inteligentnih softverskih sistema koji mogu samostalno razviti aplikativno softversko rešenje, zasnovano na
Internet tehnologijama i Web servisima, u odabranom programskom okruženju, profesionalno i u skladu sa zahtevima poslovnog okruženja.
Simulaciјom poslovnog okruženja i praktičnom primenom teoriјskometodološkog i stručno-aplikativnog znanja studenti stiču sigurnost i
iskustvo za realizaciјu Studijskog istraživačkog rada a zatim po završetku
studija i izradu Master rada.
UNIVERZITET SINGIDUNUM
Poslovni
fakultet
Valjevo
Ul. Železnička 5, 14000 Valjevo, Srbija
Tel: 014/29 26 10, 29 26 11; Fax: 014/29 26 11
E-mail: [email protected]
eme
r
v
a
S
n
izaj
d
i
a
www.pfv.singidunum.ac.rs
k
ka g
s
fi
r
a
a
r
n
g
u
c
Ra
arska
a
n
k
i
u
t
c
a
a
info
m
R
a
r
n
o
a
v
f
k
o
n
i
l
i
t
nforma ije Poslovna hnologije Pos ne tehn
te
log
acio
e tehno informacione mene inform n Savre
re
vnastavljaju
enesu namenjene studentima
izaj da
a
d
m
S
e
i
r
n
j
v
a
Studije
koji
osnovne
studije
i
nameravaju
a
a
k
z započnu na svima razvojnim
ikarijeru
S
fiposlovima u specijalizovarsk
d
a
a
r
i
n
g
u
svoju profesionalnu
a
c
k
a
k
rs projektovanje ainformacionih
afi
a Rsistema i a in
nasoftvera,
preduzećima za proizvodnju
k
i
u
t
c
a
ska grnim
m
R
r
uvođenje novih
tehnologija u poslovanje
privrednim i neprivrefo ili urazvoj.
lovn
ininformatički
tikainformacionih
s
a
a
o
n
m
dnim
organizacijama
koje poseduju
sopstveni
Oni
mogu
da se
P
r
v
o
o
e
f
l
j
a in zaposle ulračunskim
logi
te
Posi odeljenjima zatprimenu
centrima
informaciono-komunikacio
e
e
n
j
n
i
h
o
g
e
i
o
c
one n
tehnologije
u
različitim
oblastima
poslovanja
(bankarstvo,
osiguranje,
trgovina,
a
m za
h o turizam, …),okao
cionueimplementaciji
foreksperti
a
n
konsultanti
ERP
sistema,
i
m
r
e
one temarketing,
n
f
e
Sa
in Web dizajneri,Ssistem
m
n
poslovnu n
inteligenciju,
programeri,
zatim na poslovimazgde
e
j
e
r
a
v
e
i
a
d
m
re elektronskog poslovanja
u poslovanju,
ajnima dominantnu ulogu
ka i kao i na cunar
z
i
fi
d
a
n Savprimena
r
i
drugim poslovima
koji
su
povezani sa IT industrijom.
g
a
a
k
Ra
rskzaposlenim
asu fi
a
r
a
g
n
k
i
u
t
a
Studije
takođe namenjene a
i profesionalcima
u institucijama
koje se
c
k
a
s
rm
nar bave IT razvojem,
ka Rdizajnom, programiranjem
grafičkim
i implementacijom infor- slovn
nfofundamentalna,
iakademske
i
t
a
a
n
m
Po
r
v
o
o
macionih
sistema,
studije
pružaju
kvalitetna
teorijskoe
f
l
j
i
s
n
i
g
o
o
a
l
P
naučno-stručna
znanja
zao
njihovo dalje naučno
ovn -metodološka,
one
gije i stručno-aplikativna
ehinsavremenih
i
o
t
c
a
e
o
n
n
m
usavršavanje
ul
oblasti primene naprednih
metodologija
informacior
o
h
i
o
e
f
ti Web tehnologija, kaofi oza ruključivanje
indoktorskih
mac u obrazovniem
eproces
i naučni
n
e
n
acionenih
i
jn S
e
r
a
n
akademskih
studija
v
z
e
i
a
d
m
S
e
i
r
v
a
ajn
zajn Sa grafika i diz narska grafik ka Racu
ti
a
cu
k
a
a
s
r
m
R
r
a
o
a
n
f
k
u
c
lo
in
ti
s
a
a
o
n
m
P
r
v
o
o
e
f
l
j
i
in
os
og
oslovna tehnologije P acione tehnol nformaci
i
m
ne
rmacio vremene infor jn Savremene a i diza
Sa
diza za novo doba
afik
r
g
a
ka ii veštine
k
dizajn a grafiZnanja
s
Ra
ar
a
n
k
i
u
t
c
k
a
a
s
r
m
a
or
aR
Racun
Po
rmatik
vna inf
Download

Savremene informacione tehnologije