MŠM – gde smo danas...
 Mokrogorska škola menadžmenta je inicijativa uspešnih menadžera Srbije
koja kroz svoje programe razvija menadžersku profesiju i unapređuje znanja i veštine iz ključnih oblasti
menadžmenta.
 Naš cilj jeste da od škole stvorimo vredno i jedinstveno iskustvo za svoje
polaznike, a našim partnerima obezbedimo razvoj njihovih zaposlenih koji će doneti novu
vrednost i obezbediti stabilan razvoj svojih organizacija.
 Mokrogorska škola menadžmenta podržava svoje polaznike u identifikovanju i ostvarivanju njihovih
obrazovnih ciljeva u dugoročnom profesionalnom usavršavanju.
 Predavači su profesionalci sa akademskim i praktičnim znanjem koji su
postigli značajan uspeh u svojoj karijeri i koji su motivisani da svoje znanje i iskustvo prenesu na mlađe
generacije.
 Svi programi se realizuju na Mokroj Gori, jednom od naših najlepših krajeva. Prirodno
okruženje Mokre Gore nudi polaznicima najbolje uslove za intelektualni i
profesionalni rad, a istovremeno prvoklasni odmor, uživanje i motivaciju.
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
MŠM – u brojevima...
Prosečne ocene (na skali od 1 do 5)
Programi
Osnovni menadžment pojmovi
Poslovna strategija
Međuljudsi odnosi
Marketing
Osnove korporativnih poslova
Finansije za nefinansiste
Ljudski resursi
Value Chain Management
TV nastup
Pravo za menadžere
Srpski menadžment program - SMP
Veštine prodaje
Change management
2010
4.54
4.61
4.46
4.45
4.19
4.45
4.83
4.24
4.66
4.40
4.71
Broj polaznika
2011*
4.71
novembar
4.70
novembar
oktobar
5.00
oktobar
Po programima
Ukupan broj polaznika - edukacija
Ukupan broj polaznika - forumi
In house
Ukupno polaznika
Ukupan broj kompanija
2010
232
2011*
74
114
156
345
85
74
73
159
*Prva polovina godine
4.70
decembar
4.81
4.60
13%
novembar
*Prva polovina godine

Od osnivanja škola je uspela da okupi 577 polaznika kroz različite
programe, od kojih je edukovala 304 menadžera kroz menadžment
programe, pretežno srednjeg nivoa.

Prosečna ocena svih programa je 4.60 na skali od 1 do 5.
Niži menadžment
47%
Srednji menadžment
40%
Viši menadžment
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
MŠM – u slici...
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
MŠM – 2012 (programski pravci)...
 Svi Programi u 2012. godini su profilisani prema nivoima menadŽmenta
 Prvi domaĆi sertifikovani MEMBA u saradnji sa Fakultetom organizacionih
nauka, u trajanju od 18 meseci, namenjen višem menadžmentu;
 Napredni programi namenjeni srednjem i višem menadžmentu koji u svom daljem
karijernom napredovanju preuzimaju veću odgovornost, u trajanju od 5 dana;
 Programi plus, specijalizovana tehnička znanja u saradnji sa Microsoft-om i menadžment
programe na engleskom jeziku u saradnji sa Berlitz-om;
 Junior menadžment Program namenjen mladim talentovanim menadžerima
koji se prvi put nalaze na tim pozicijama u trajanju od 5 dana;
 Otvoreni seminari u trajanju od tri dana;
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
MŠM – 2012...
2012
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA - PROGRAM 2012
Niži menadžment
Srednji menadžment
Viši menadžment
Programi plus
Pregovaracke veštine
Prezentacione veštine
SMP, klasa 2012
Vivaldi menadžerski forum
Veštine komunikacije
Finansije - napredni nivo
Vivaldi makroekonomski forum Presentation skills
Prodaja
Prodaja - napredni nivo
Vivaldi HR forum
Business correspondence
Finansije za nefinansiste
HR - napredni nivo
Vivaldi Liderski forum
Internet menadžment
EMBA
TAILOR MADE PROGRAMI
Junior management program Liderstvo
Power Point & Excel
Godine radnog iskustva
5-10
1-3
SREDNJI MENADŽMENT
preko 10
VIŠI MENADŽMENT
PROGRAMI PLUS
NIŽI MENADŽMENT
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
Godine radnog iskustva
preko 10
VIŠI MENADŽMENT
5-10
1-3
SREDNJI MENADŽMENT
2012
PROGRAMI PLUS
NIŽI MENADŽMENT
O
P
I
S
Datum
Prezentacione veštine*
Veštine komunikacije
Trodnevni s emi na r
pri preml jen ta ko da obuči
pol a zni ke da l ogi čki
formul i š u s voju i deju
kori s teći Power Poi nt
prezenta ci ju, da
profes i ona l no i s tručno, bez
treme, komuni ci ra ju s a
publ i kom i na ja s a n i uverl ji v
na či n prezentuju s voj ra d i
ti me una prede s voj
profes i ona l a n i mi dž.
Semi na r nudi pol a zni ci ma
i denti fi kova nje požel jni h
veš ti na komuni ka ci je,
otkri va nje l i čnog s ti l a
komuni ka ci je, ra zvi ja nje
pra kti čni h veš ti na s l uš a nja ,
prepozna va nje probl ema u
međul juds ki m odnos i ma ,
na či na reš a va nja konfl i ka ta i
pri ma nja i da va nja fi dbeka .
februar
februar
Prodaja
Finansije za nefinansiste
Semi na r nudi pol a zni ci ma
Semi na r omuguća va
kl jučne tehni ke proda je uz
upozna va nje pol a zni ka s a
či ju pomoć s e pobol jš a va
os novni m el ementi ma
komerci ja l na komuni ka ci ja ,
pos l ovni h fi na ns i ja ,
poveća va uti ca j na kupce,
zna ča jem i vrs ta ma
ra zvi ja pozi ti va n s ta v či ji
fi na ns i js kog i zveš ta va nja ,
rezul ta ti s u vi dl ji vi u
kl jučni m poka za tel ji ma
poveća nju proda je proi voda i us peš nos ti pos l ova nja ka o i
us l uga .
s a fa ktori ma i ri zi ci ma koji s e
mora ju s a gl eda ti pri l i kom
fi na ns i js kog pl a ni ra nja .
jun
JMP*
Mi ni mena džment progra m
na menjen ta l entova ni m
ml a di m mena džeri ma koji
s e prvi put s us reću s a
mena džers ki m i za zovi ma .
Progra m na di na mi ča n i
i l us tra ti va n na či n pruža
zna nja i z os nova
mena džmenta , upra vl ja nja
l judi ma i proces i ma ,
veš ti na komuni ka ci ja uz
obi l je pri mera i z pra ks e.
avgust
mart
Trajanje
3 dana
3 dana
3 dana
3 dana
5 dana
Cena RSD
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
100,000.00
Lokacija
Mokra Gora
*NOVO
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
*NOVO
Godine radnog iskustva
preko 10
VIŠI MENADŽMENT
5-10
1-3
SREDNJI MENADŽMENT
2012
PROGRAMI PLUS
NIŽI MENADŽMENT
SMP*
O
P
I
S
Datum
SMP pruža jedi ns tvenu pri l i ku
za una pređenje zna nja i
veš ti na i z kl jučni h obl a s ti
mena džmenta i ra zvi ja nje
s a da š nji h i budući h
mena džera koji ka o l i deri
promena dopri nos e
una pređenju performa ns i i
rea l i za ci ji s tra teš ki h ci l jeva
s voji h orga ni za ci ja .
maj & oktobar
Finansije - napredni program*
Progra m je na menjen
fi na ns i js ki m profes i ona l ci ma
koji žel e da proš i re s voja
zna nja i z ove obl a s ti na putu
do pozi ci je fi na ns i js kog
di rektora .
april
Prodaja - napredni program*
Liderstvo*
Progra m je na menjen HR
profes i ona l ci ma koji žel e da
proš i re s voja zna nja i z ove
obl a s ti na putu do pozi ci je
HR di rektora .
HR - napredni program*
Progra m je na menjen
proda jni m profes i ona l ci ma
koji žel e da proš i re s voja
zna nja i z ove obl a s ti na putu
do pozi ci je di rektora proda je.
Ci l j ovog progra ma je
una pređenje performa ns i i
rezul ta ta mena džera
s ti ca njem efi ka s ni h
l i ders ki h veš ti na . Progra m
pruža ra zl i či te s merni ce
dobrog l i ders tva
neophodne za us peš no
s na l a ženje u i za zovi ma
da na š nje ekonomi je i
pos l ovnog s veta .
novembar
novembar
oktobar
Trajanje
19 dana
5 dana
5 dana
5 dana
5 dana
Cena RSD
300,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
*TREĆA GENERACIJA
*NOVO
*NOVO
*NOVO
Lokacija
Mokra Gora
*NOVO
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
Godine radnog iskustva
preko 10
VIŠI MENADŽMENT
5-10
1-3
SREDNJI MENADŽMENT
2012
PROGRAMI PLUS
NIŽI MENADŽMENT
Vivaldi menadžerski forum
O
P
I
S
Datum
Vivaldi makroekonomski forum
Vivaldi HR forum
Vivaldi Liderski forum
MEMBA*
Vi va l di forumi orga ni zuju s e četi ri puta godi š nje, s i mbol i čno početkom s va kog godi š njeg doba , i preds ta vl ja ju mes to s us reta ,
povezi va nja , ra zmene i s kus tva i mi š l jenja zna ča jni h l judi i z s veta bi zni s a s ci l jem una pređi va nja us l ova pos l ova nja u Srbi ji .
Forumi s e ba ve na ja ktuel ni ji m tema ma i z pri vrede pri menl ji ve na s rps kom trži š tu.
Prvi doma ći s erti fi kova n EMBA
progra m na menjem s rps kom
trži š tu, s truktui ra n po na jbol joj
međuna rodnoj pra ks i i
Menadžerski forum s e ba vi profes i ona l ni m ra zvojem mena džera .
pri l a gođen doma ćem
Makroekonomski forum s e ba vi pi ta njem ma kroekonoms ke s ta bi l nos ti i a na l i zom pos l ovnog okruženja .
pos l ovnom okruženju. Progra m
HR forum je pos većen s i s tema ts kom ra zvoju l juds ki h res urs a i ja ča nju funkci je HR ka o zna ča jnog fa ktora u s vi m ogra ni za ci ja ma . s e rea l i zuje u pa rtners tvu s a
Ci l j Vivaldi Liderskog foruma jes te da prepozna i na gra di vrl i nu koju s u i s ka za l i pri vredni ci - oni koji s e ba ve s tva ra njem nove
Fa kul tetom orga ni za ci oni h
vrednos ti .
na uka i z Beogra da .
mart
jun
septembar
decembar
decembar 2012/2013
Trajanje
2 dana
2 dana
3 dana
1 dan
18 meseci (60 dana)
Cena RSD
60,000.00
60,000.00
70,000.00
po pozivu
6.000 evra
Lokacija
Mokra Gora
*NOVO (u procesu akreditacije)
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
Godine radnog iskustva
5-10
1-3
preko 10
VIŠI MENADŽMENT
SREDNJI MENADŽMENT
2012
PROGRAMI PLUS
NIŽI MENADŽMENT
OPIS
Datum
Power Point & Excel*
Presentation skills*
Business correspodence
Petodnevni progra m
pri preml jen ta ko da
pol a zni ke obuči za
na predno kori š ćenja
Power Poi nt & Excel , ka o
neza obi l a zne a l a te u
s a vremenom
pos l ova nju.
Progra m pokri va kl jučne
a s pekte orga ni za ci je, pri preme
i us peš nog i zvođenja
prezenta ci je kori s teći
konkretne s peci fi čnos ti
engl es kog jezi ka .
Progra m za hteva određeni ni vo
zna nja engl es kog jezi ka
(s ubject to tes t).
Progra m omoguća va pol a zni ci ma da
na uče kl jučne i s ta nda rdne i zra ze
pos l ovnog engl es kog jezi ka
pri l a gođene pos l ovnom konteks tu i
s a vi š e s mel os ti i s a mouverenos ti
i zra ze ono š to za i s ta žel e da ka žu.
Progra m za hteva određeni ni vo
zna nja engl es kog jezi ka (s ubject to
tes t).
Internet menadžment
Na uči ćete ka ko s e upra vl ja
s l oženi m i nforma ci ja ma i ka ko
s e pozi ci oni ra ti na Internet
trži š tu kroz teme:
- Una pređenje Internet
pos l ova nja
- Internet ma rketi ng
- Soci ja l ne mreže
- Upra vl ja nje i nforma ci ja ma
april
maj
jul
april
Trajanje
5 dana
3 dana
3 dana
3 dana
Cena RSD
100,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
*NOVO (run by Berlitz)
*NOVO (Nesk WebArt)
Lokacija
Mokra Gora
*NOVO
*NOVO (run by Berlitz)
Tailor made programi
Mokrogors ka š kol a
mena džmenta orga ni zuje
korpora ti vne progra me na
za htev i u s kl a du s potreba ma
kompa ni je na ruči oca . U
ponudi je vi š e od četrdes et
progra ma za ra zvoj
profes i ona l i nh mena džers ki h
veš ti na .
Pored toga , rea l i zuje i grupni
ra d s mena džers ki m ti movi ma ,
ka o š to s u “tea m bui l di ng” i
“ki ck off” s us rete pred va žne
projekte.
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
MŠM – tim predavača...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dr Boris Begović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
dr Dejan Petrović, profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
dr Dragan Lončar, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnivač i direktor
konsultantske kuće Peterhof Consulting
dr Lidija Barjaktarović, profesor na Univerzitetu Singidunum iz Beograda i Fakultetu za ekonomiju,
finansije i administraciju iz Beograda (FEFA)
dr Milica Bisić, profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju iz Beograda (FEFA), direktor
tržišta u KPMG Beograd
Dragiša Ristovski, osnivač i direktor centra za poslovnu edukaciju D.R. Gilbert centar i D.R. Gilbert
konsalting
Marija Gajić, trener i direktor, Magic Agency
Sanja Bratina, psiholog, psihoterapeut u privatnoj praksi, edukator i supervizor Malteškog instituta za
psihoterapiju i Evropskog akreditovanog instituta za psihoterapiju
Srđan Janićijević, osnivač Mokrogorske škole menadžmenta
Tijana Tadić, direktor ljudskih resursa, Dunav hrana grupa
Vladimir Krasojević, direktor istraživanja za Supply Chain, Gartner Grupa
Zorica Bogdanovic, predavač, Berlitz
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
MŠM – reference...
ABS Minel, Aerodrom Nikola Tesla, Adecco Outsourcing, AK Kompresor, Bayer, Beogradska poslovna
škola, Beogradski sajam, BAT, British Council, Carlsberg, CB Richard Ellis, Coca Cola Hellenic
Dunav hrana grupa, E-kapija, Ernst & Young, Erste
automobili Srbija, Hauzmajstor, Hemofarm, Holcim Srbija, Human
Alpe Adria banka, IDEA, IGB Inđija, Imlek, Industrija precizne
Srbija, Delta DMD, Delta Maxi, DelVel – Pro,
banka, FON, Fiat
Consulting, Hypo
mehanike, Interkomerc, ION Solution, JAT Airways, JAT Ketering, JKP Informatika, JP PTT, JP Stara
planina, JP Železnice Srbije, Jugohemija, Jugoimport SDPR, JVP Srbija vode, KBC banka, Koncern
Bambi Banat, Knjaz Miloš,
Lilly drogerie, Masterplast YU, Metalac, MK
NELT, PS Telefonija, PD Termoelektrana i Kopovi
Lafarge BFC,
Group, MPC Properties, MPP Jedinstvo,
Kostolac, Pepsico Marbo Product, PharmaSwiss, Philip Morris, Piraeus banka, Polimark, Slovenački
poslovni klub, Qiwi PPK, Robne kuće Beograd, Securitas Services, Siemens IT Solutions &
Services, Simpo, Sintelon, Srbijagas, Srpska banka, Sunoko, TehPro, Telekom Srbija, Titan
Cementara Kosjerić,
Ujedinjene srpske pivare EUC, Uniqa osiguranje, Velefarm, JTI, Vetropark
Inđija, VIP mobile, Wiener Stadtische osiguranje ...
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA | Kralja Milana 16 | Beograd | tel: +381 11 362 36 28 | www.msm.edu.rs
MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA
Kralja Milana 16
Beograd
Tel: +381 11 362 36 28
E-mail: [email protected]
www.msm.edu.rs
Download

mokrogorska škola menadžmenta