JU CRNOGORSKA KINOTEKA
PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA ZA PERIOD 11.04. – 29.04.2014.
Red.
br.
Naziv
primaoca
Br. računa
Naziv banke
primaoca
računa
1.
550-6-65
2.
Soc.General
Podgorica
Trezor
3.
Elektrop.CG
535-1629-42
Soc.Genera
l Podgorica
Crnogorska
kinoteka
Prva banka
4.
Crnogorski
telekom
Čistoća
550-111-41
6.
Vodovod i
kanalizacija
550-1105-66
7.
S Press
530-17072-13
8.
Cobra
System
520-00244100-28
9.
550-12534-20
11.
Click
compjuter
Fedex
Express
Kastex
12.
Zam-3
13.
Ugovor
br.106/2
Ugovor
br.107/2
Podignuta
gotovina
5.
10.
14.
15.
Iz
vo
d
br
.
35
Plaćeni
iznos
36
4058,25 23.04.2014.
37
207,41 24.04.2014.
Soc.Genera
l Podgorica
Soc.Genera
l Podgorica
Soc.Genera
l Podgorica
Ino.
plaćanje
NLB
Montenegr
o banka
Hipotekarn
a banka
37
169,90 24.04.2014.
37
21,19 24.04.2014.
37
8,03 24.04.2014.
37
25,20 24.04.2014.
Usluge
štampe
37
26,75 24.04.2014.
Soc.Genera
l Podgorica
Soc.Genera
l Podgorica
CKB banka
37
30,00 24.04.2014.
37
135,70 24.04.2014.
37
105,23 24.04.2014.
520-456-65
Hipotekarn
a banka
37
424,82 24.04.2014.
5100212949215021
86
5101809953215265
66
550-3571-40
CKB banka
37
CKB banka
37
200,00 24.04.2014.
Soc.Genera
l Podgorica
37
200,00 24.04.2014.
Usluge
opravke
opreme
Kancelarijski
materijal
Komunikacio
ne usluge
Kancelarijski
materijal
Usluge
utovar/istov
ar
Usluge
montaže
Usluge
montaže
Materijalni
troškovi
907-83001-19
550-1907-85
550-11426-46
510-256-48
Datum
plaćanja
0,40 22.04.2014.
200,00
24.04.2014.
Svrha
plaćanja
Bankarska
provizija
Mater.troš.z
a april
Usluge
energije
Komunikacio
ne usluge
Komunalne
usluge
Usluge
energije
16.
Ugovor
br. 631/6
505-53775-57
Atlas
banka
37
250,00 24.04.2014.
17.
Ugovor
br. 632/6
5300000700010015-83
37
250,00 24.04.2014.
18.
Ugovor
br. 634/6
5101712977223001
37
NLB
Montenegr
o banka
CKB banka
37
250,00 24.04.2014.
19.
907-55001-17
Soc.Genera
l Podgorica
CKB banka
37
300,00 24.04.2014.
37
24.04.2014.
21.
Ugovor
br. 108/2
Ugovor
br. 180
Porez
37
22.
Prirez
550-3028009-09
23.
Porez
820-30000-74
24.
Prirez
550-3028009-09
25.
550-005-123-46
31.
Pren.sred.
ino.plaćanje
Provizija
ino.plaćanje
Ugovor
br. 197
Ugovor
br. 198
Ugovor
br. 215
Podignuta
gotovina
S Press
Centralna
banka
Soc.Genera
l Podgorica
Centralna
banka
Soc.Genera
l Podgorica
Soc.Genera
l Podgorica
Soc.Genera
l Podgorica
Hipotekarn
a banka
NLB banka
32.
Trezor
907-83001-19
33.
Trezor
907-83001-19
Soc.Genera
l Podgorica
Soc.Genera
l Podgorica
NLB
Montenegr
o banka
Crnogorska
kinoteka
Crnogorska
kinoteka
20.
26.
27.
28.
29.
30.
510240498725516267
820-30000-74
550-005-123-46
5200340000013507
49
5300020100127629-30
907-55001-17
550-3571-40
530-17072-13
121,03
24.04.2014.
Usluge
presnimavan
ja
Usluge
presnimavan
ja
Usluge
dokumentali
ste
Usluge
teh.prog.
Usluge
realizacije f.
Porez
37
18,15 24.04.2014.
Prirez
37
6,72 24.04.2014.
Porez
37
1,01 24.04.2014.
Prirez
37
60,00 24.04.2014.
Usluge prev.
37
10,00 24.04.2014.
Provizija
37
150,00
37
100,00 24.04.2014.
37
100,00 24.04.2014.
38
300,00 25.04.2014.
38
25,70 25.04.2014.
39
8000,00 28.04.2014.
39
916,67
24.04.2014.
28.04.2014.
Usluge
obrade slike
Usluge
titlovanja
Softverske
usluge
Putni
troškovi
Usluge
štampe
Program
Prihodi za
april
Download

Prikaz_placanja_Kinoteka_11.04_29.04.2014