BDD KBC SECURITIES A.D., BEOGRAD
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE
ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2010. GODINE
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
SADRŽAJ
Strana
Izveštaj nezavisnog revizora
1
Bilans uspeha za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
2
Bilans stanja na dan 31. decembra 2010. godine
3
Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
4
Izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
5
Napomene uz finansijske izveštaje
6 - 26
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARIMA KBC SECURITIES A.D., BEOGRAD
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja brokersko-dilerskog društva KBC Securities A.D., Beograd (u
daljem tekstu „Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2010. godine, bilans uspeha,
izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu koja se završila na taj dan, kao
i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva Društva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u
skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim računovodstvenim propisima koji regulišu
finansijsko izveštavanje brokersko-dilerskih društava u Republici Srbiji, kao i za interne kontrole koje
rukovodstvo smatra neophodnim da omoguće pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze, nastale usled prevare ili greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima, na osnovu revizije koju smo izvršili.
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se
pridržavamo etičkih normi i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj
meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija obuhvata sprovođenje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor revizorskih procedura zavisi od procene revizora pri
čemu se uzima u obzir i ocena rizika da li finansijski izveštaji sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze
nastale usled prevare ili greške. Vršeći procenu takvog rizika, revizor razmatra i interne kontrole bitne za
pripremu i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Društva, u cilju kreiranja odgovarajućih revizorskih
procedura u skladu sa okolnostima, ali ne i u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola
Društva. Revizija takođe uključuje ocenu opravdanosti primene odgovarajućih računovodstvenih politika i
računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih
izveštaja.
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za
izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje Društva na dan 31.
decembra 2010. godine i rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završila na taj
dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim propisima koji regulišu finansijsko
izveštavanje brokersko-dilerskih društava u Republici Srbiji.
Beograd, 29. jun 2011. godine
Stephen Fish
Ernst & Young Beograd d.o.o.
Olivera Blagić
Ovlašćeni revizor
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1.
INFORMACIJE O DRUŠTVU
Brokersko dilersko društvo KBC Securities A.D., Beograd (u daljem tekstu: “Društvo”) je zatvoreno
akcionarsko društvo osnovano u Beogradu 12. maja 2000. godine od strane fizičkih lica (Rade
Rakočević, Esad Zaimović i Slobodan Jovanović). Društvo je osnovano pod imenom „Senzal“ A.D.,
Beograd. U toku 2007. godine vlasništvo je preneto na KBC Securities N.V. (100% učešća), društvo
osnovano u skladu sa zakonima Belgije, sa sedištem na adresi Havenlaan 12 Avenue du Port, 1080
Brisel, Belgija, upisano u Registar pravnih lica pod brojem 0437.060.521. Krajnji matični entitet
Društva je KBC Securities N.V., Belgija.
Osnovna delatnost Društva je posredovanje u poslovima sa hartijama od vrednosti. Deo aktivnosti
odnosi se na dilerske poslove – trgovina hartijama od vrednosti u svoje ime i za svoj račun.
Društvo je 26. maja 2004. godine dobilo dozvolu za obavljanje delatnosti rešenjem Komisije za
hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-03-505/7-04, a 16. avgusta 2007. godine i
konstataciju o usaglašenosti sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih
instrumenata, i to Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-03-4395/706 o davanju saglasnosti na izmene opštih akata i članova uprave brokersko-dilerskog društva u
postupku usaglašavanja sa Zakonom.
Sedište Društva je u Beogradu, Takovska ulica, broj 23-25. U navedene prostorije Društvo se uselilo
avgusta 2008. godine. Pre toga, sedište se nalazilo u ulici Cincar Jankova 3.
Društvo je zapošljavalo 19 radnika na dan 31. decembra 2010. godine. (31. decembra 2009. godine:
22 zaposlenih).
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
a)
Osnove za pripremu finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije
(Službeni glasnik Republike Srbije broj 46/06 i 111/09), Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini
računa u kontnom okviru za berze i brokersko-dilerska društva (Službeni glasnik Republike Srbije
broj 117/2006 i 119/2008) i Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za berze i
brokersko dilerska društva (Službeni glasnik Republike Srbije broj 117/2006, 119/2008 i 13/2009).
Rad Društva regulisan je i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
(Službeni glasnik Republike Srbije broj 47/2006).
Zakon o računovodstvu i reviziji je predviđeno da finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa
zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje
finansijskih izveštaja („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), odnosno
Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su sastavni deo
standarda.
MRS, MSFI i tumačenja izdati do 1. januara 2009. godine od strane Odbora za međunarodne
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog
izveštavanja su zvanično prevedeni rešenjem Ministarstva Finansija Republike Srbije broj 401-001380/2010-16 o utvrđivanju prevoda Međunarodnih računovodstvenih standarda odnosno
Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i objavljeni u Službenom glasniku Republike
Srbije broj 77 dana 25. oktobar 2010. godine.
Izmenjeni ili izdati MSFI i interpretacije standarda nakon 1. januara 2009. godine nisu bili primenjeni
prilikom sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.
6
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
a)
Osnove za pripremu finansijskih izveštaja (nastavak)
Imajući u vidu razlike između zahteva Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i određenih
zahteva računovodstvenih propisa Republike Srbije rukovodstvo Društva ne može dati izjavu o
potpunoj usaglašenosti finansijskih izveštaja Društva sa zahtevima svih standarda i interpretacija
izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde koji čine Međunarodne
standarde finansijskog Izveštavanja.
Finansijski izveštaji su pripremljeni po metodi istorijskih nabavnih vrednosti.
Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u dinarima (RSD), koji su zvanična
izveštajna i funkcionalna valuta u Republici Srbiji. Finansijski izveštaji Društva su iskazani u
hiljadama dinara.
Finansijski izveštaji koji su predmet ovih Napomena jesu pojedinačni izveštaji. Društvo je do 2010
godine bilo obveznik sastavljanja konsolidovanjh izveštaja dok je u svom sastavu imalo zavisna lica.
Obzirom da su ta zavisna lica u toku 2009. godine i 2010. godine ugašena, prestala je i obaveza
sastavljanja konsolidovanih izvestaja.
b)
Kursne razlike
Funkcionalna i izveštajna valuta Društva je Dinar Republike Srbije (RSD). Transakcije izražene u
stranoj valuti inicijalno se evidentiraju u funkcionalnoj valuti primenom važećeg kursa na dan
transakcije. Monetarna sredstva i obaveze izražene u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu
valutu primenom važećeg srednjeg kursa na dan bilansa stanja. Sve kursne razlike priznaju se u
bilansu uspeha perioda.
Zvanični kursevi za EUR koji su korišćeni za preračun stanja pozicija bilansa stanja iskazanih u
stranoj valuti bili su sledeći:
31. decembar
2010.
EUR
105,4982
31. decembar
2009.
95,8888
Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti
preračunati su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije. Nemonetarne stavke koje
su inicijalno priznate u visini procenjene poštene vrednosti izražene u stranoj valuti preračunate su
primenom istorijskog kursa važećeg na dan procene.
c)
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja čine licence stečene kupovinom od trećih lica. Iskazana su po nabavnoj
vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i obezvređenja.
Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača, troškovi uvoza, nepovratni porez na promet,
porez na dodatu vrednost i svi troškovi nastali u vezi sa dovođenjem ulaganja u odgovarajuće stanje
i lokaciju za namenjenu upotrebu.
Amortizacija se izračunava primenom proporcionalne metode u toku procenjenog korisnog veka
upotrebe ulaganja primenjujući godišnju amortizacionu stopu od 20% ili, ukoliko je ulaganje
vremenski ograničeno – period trajanja ulaganja.
7
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
d)
Oprema
Oprema je iskazana po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti po osnovu
amortizacije i za obezvređenje. Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača, troškovi
uvoza, nepovratni porez na promet, porez na dodatu vrednost i svi troškovi nastali u vezi sa
dovođenjem sredstva u odgovarajuće stanje i lokaciju za namenjenu upotrebu.
Amortizacija se izračunava primenom proporcionalne metode u toku procenjenog korisnog veka
upotrebe sredstva primenjujući sledeće godišnje amortizacione stope:
Računarska oprema
Vozila
Nameštaj
Ostala oprema
Ulaganja na tuđim nekretninama
Nematerijalna ulaganja
d)
20%
20%
10%
20%
20%
20%
Oprema (nastavak)
Navedene amortizacione stope za ulaganja na tuđim nekretninama i nematerijalna ulaganja
primenjuju se ukoliko ne postoji ugovorom definisan period prava korišćenja. Ukoliko postoji,
primenjuje se stopa amortizacije prilagođena ovom periodu.
e)
Nadoknadiva vrednost stalne imovine
Na dan bilansa stanja, Društvo vrši procenu da li postoje indikacije da je sredstvo obezvređeno.
Ukoliko postoje činjenice koje ukazuju da je došlo do obezvređenja Društvo vrši formalnu procenu
nadoknadive vrednosti. Ukoliko sadašnja vrednost sredstva premašuje nadoknadivu vrednost,
sredstvo se smatra obezvređenim, i svodi se otpisom na nadoknadivu vrednost.
Nadoknadiva vrednosti nekog sredstva ili „jedinice koja generiše novac“, ukoliko sredstvo ne
generiše gotovinske tokove nezavisno, jednaka je višoj od neto prodajne ili upotrebne vrednosti.
f)
Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju su sredstva koja su prilikom
inicijalnog vrednovanja klasifikovana u ovu kategoriju ili koja se ne kvalifikuju za klasifikaciju u
kategorije sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti preko bilansa uspeha, hartija od vrednosti koje
se drže do dospeća ili kredita i plasmana. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju obuhvataju
učešća u kapitalu drugih pravnih lica i dužničke hartije od vrednosti.
Nakon početnog vrednovanja, ovi instrumenti se vrednuju po fer vrednosti, osim što se učešća u
kapitalu koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu i čija se fer vrednost ne može pouzdano utvrditi,
vrednuju po nabavnoj vrednosti. Nerealizovani gubici i dobici se priznaju direktno u korist ili na teret
kapitala u okviru revalorizacionih rezervi. Kada dođe do otuđenja sredstava, akumulirani gubici ili
dobici, prethodno priznati u okviru kapitala, se priznaju u korist ili na teret bilansa uspeha u okviru
dobitaka ili gubitaka od prodaje hartija od vrednosti.
Kada Društvo raspolaže sa više ulaganja u iste hartije od vrednosti smatra se da je došlo do otuđenja
na osnovu obračuna po metodi prosečne cene. Kamata stečena tokom držanja finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju je uključena u prihode od kamata korišćenjem metoda efektivne kamatne
stope. Dividende stečene tokom držanja finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju su uključene
u prihode od dividendi i učešća u kapitalu kada je nastalo pravo na priliv po osnovu dividendu. Gubici
po osnovu obezvređenja ovih ulaganja se priznaju u okviru bilansa uspeha i za iznos priznatih
gubitaka se umanjuju revalorizacione rezerve.
8
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
g)
Utvrđivanje fer vrednosti
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu na dan bilansa stanja se
bazira na kotiranim tržišnim cenama bez umanjenja po osnovu transakcionih troškova.
h)
Obezvređenje finansijskih sredstava
Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoje objektivni dokazi obezvređenja nekog
sredstva. Smatra se da je finansijsko sredstvo obezvređeno ako, i samo ako, postoje objektivni
dokazi obezvređenja koji proizilaze iz jednog ili više događaja nastalih nakon inicijalnog priznavanja
sredstva i taj događaj (ili događaji) utiče na procenjene buduće tokove gotovine finansijskih
sredstava koji se pouzdano mogu proceniti. Dokazi o obezvređenju uključuju indikacije da se jedan
dužnik suočava sa značajnim finansijskim poteškoćama, docnje pri servisiranju obaveza i kada
dostupni podaci pokazuju da je došlo do merljivog smanjenja budućih tokova gotovine, kao što su
promene u okviru neizmirenih obaveza ili ekonomskih uslova koji su u korelaciji sa odstupanjima od
ugovorenih uslova.
h)
Obezvređenje finansijskih sredstava (nastavak)
Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
Kada su u pitanju učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, Društvo vrši
procenu na dan bilansa stanja da li postoje objektivni dokazi da je jedno ili više ulaganja
obezvređeno.
U slučaju učešća u kapitalu drugih pravnih lica klasifikovanih kao raspoloživih za prodaju, u
objektivne dokaze se svrstavaju značajan ili prolongiran pad fer vrednosti ulaganja ispod nabavne
vrednosti. Kada postoje dokazi o obezvređenju, kumulativni gubitak, vrednovan kao razlika između
nabavne cene i tekuće fer vrednosti, umanjen za bilo koji gubitak usled obezvređenja tog ulaganja,
koje je prethodno priznato na teret bilansa uspeha, se uklanja iz kapitala i priznaje se na teret
bilansa uspeha. Ispravke vrednosti po osnovu obezvređenja učešća u kapitalu se ne ukidaju preko
bilansa uspeha, već se povećanja fer vrednosti, nakon priznatog obezvređenja, priznaje direktno u
korist kapitala. Ispravke vrednosti po osnovu obezvređenja učešća u kapitalu, koja se ne kotiraju na
aktivnom tržištu i čija se fer vrednost ne može pouzdano utvrditi, se procenjuju kao razlika između
njihove knjigovodstvene vrednosti i sadašnje vrednosti očekivanih budućih tokova gotovine, priznaju
se na teret bilansa uspeha i ne ukidaju do prestanka priznavanja sredstava.
U slučaju dužničkih instrumenata koji su klasifikovani kao raspoloživi za prodaju, obezvređenje se
procenjuje na osnovu istih kriterijuma kao i za finansijska sredstva koja se iskazuju po amortizovanoj
nabavnoj vrednosti. Ukoliko se, u narednoj godini, fer vrednost dužničkog instrumenta poveća i
ukoliko se taj rast može objektivno povezati sa događajem koji se desio nakon što je gubitak usled
obezvređenja priznat na teret bilansa uspeha, gubitak usled obezvređenja se ukida u korist bilansa
uspeha.
i)
Potraživanja iz poslovanja
Potraživanja od kupaca se priznaju i evidentiraju u visini originalne fakturne vrednosti, umanjene za
ispravku vrednosti nenaplativih potraživanja.
Procena naplativosti potraživanja se vrši kada naplativost ukupnog iznosa potraživanja nije izvesna.
Rukovodstvo Društva vrši redovnu procenu izvesnosti naplate potraživanja.
9
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
j)
Hartije od vrednosti kojima se trguje
Ovu poziciju bilansa čine akcije iz portfelja Društva. Društvo svojim računovodstvenim politikama
definiše koje hartije od vrednosti klasifikuje kao hartije kojima se trguje. Svrha pribavljanja istih jeste
da se stekne ekonomska korist iz razlike u ceni, a na kratak rok.
Inicijalno priznavanje vrši se po nabavnoj vrednosti na dan trgovanja. Nabavnu vrednost čini tržišna
vrednost u trenutku kupovine.
Na dan sastavljanja izveštaja, Društvo utvrđuje tržišnu vrednost i na istu svodi vrednost hartija od
vrednosti kojima se trguje. Nerealizovani dobici i gubici po osnovu svođenja na tržišnu vrednost
evidentiraju se na računima bilansa uspeha.
Realizovani dobici i gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti kojima se trguje evidentiraju se u
korist/na teret bilansa uspeha u okviru pozicije dobici/gubici iz ostvarene razlike u ceni.
k)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu na računima kod banaka, namenskom računu
za kupovinu i prodaju akcija i obveznica kao i gotovinu u blagajni.
l)
Kratkoročni finansijski plasmani
Kratkoročni finansijski plasmani odnose se na pozajmice zavisnim pravnim licima. Vrednovanje se
vrši po osnovu vrednosti sredstava prenetih na račun zavisnog lica. Ukoliko postoji izvesnost da
navedena sredstva neće biti konvertovana u kapital zavisnih lica, vrši se usklađivanje sa kursom na
dan bilansa stanja.
m)
Prihodi
Brokerska provizija utvrđuje se kao procenat ostvarenog trgovanja. Procenat je definisan internim
aktima Društva i kreće se u rasponu od 0,3% do 3%. Društvo je dužno da tarife dostavi Komisiji za
hartije od vrednosti.
Prihodi korporativnih usluga
Prihodi korporativnih usluga priznaju se u trenutku izvršenja usluge.
Dobici iz ostvarene razlike u ceni
Prihodi se priznaju kao iznos razlike između prodajne vrednosti i nabavne vrednosti hartija od
vrednosti kojima je trgovano.
Dividende
Prihodi po osnovu dividendi ostvaruju se po osnovu držanja hartija od vrednosti kojima se trguje i
hartija raspoloživih za prodaju. Dividende se priznaju u trenutku uplate istih na tekući račun Društva
ili u slučaju kada se dividende ne uplaćuju već se za njihovu vrednost dobija određeni broj hartija od
vrednosti, evidentiraju se u trenutku dobijanja obaveštenja emitenta o povećanju broja hartija od
vrednosti.
10
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
n)
Naknade zaposlenima
Tokom redovnog poslovanja, Društvo obračunava i plaća doprinose za penziono i zdravstveno
osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti na bazi bruto zarada zaposlenih, kao i topli
obrok, troškove prevoza i regres za godišnji odmor, a u skladu sa lokalnim propisima. Društvo ove
naknade plaća u korist odgovarajućih državnih fondova, po stopama utvrđenim zakonom važećim u
datom periodu, a na bazi bruto zarada. Troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspeha u istom
periodu u kome se priznaju i troškovi zarada na koje se oni odnose. Društvo nema dodatnih obaveza
za naknade zaposlenima po ovom osnovu.
U skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac ima obavezu
isplate otpremnine prilikom odlaska radnika u penziju u visini trostrukog iznosa prosečne mesečne
zarade u Republici Srbiji. Rukovodstvo Društva procenjuje da iznos rezervisanja po navedenom
osnovu ne bi imao materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje sastavljene na dan 31.
decembra 2010. godine.
o)
Porez na dobit
Odloženi porez na dobit
Odloženi porez na dobit se obračunava po metodi obaveza na sve privremene razlike na dan bilansa
stanja između sadašnje vrednosti sredstava i obaveza u finansijskim izveštajima i njihove vrednosti
za svrhe oporezivanja.
Odložene poreske obaveze priznaju se na sve oporezive privremene razlike, budući da Društvo nema
razlike koje proističu iz amortizacije goodwill-a.
Odložena poreska sredstva priznaju se na sve oporezive privremene razlike do mere do koje je
izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se sve privremene razlike
mogu iskoristiti kroz poreske olakšice.
Knjigovodstvena vrednost odloženih poreskih sredstava ispituje se na dan svakog bilansa stanja i
smanjuje do iznosa za koji se očekuje da se može iskoristiti kroz buduće poreske olakšice.
Odložena poreska sredstva i obaveze izračunavaju se primenom poreske stope za koju se očekuje
da će biti efektivna u godine ostvarenja poreskih olakšica, odnosno izmirenja odloženih poreskih
obaveza a na bazi zvaničnih poreskih stopa i propisa na dan ili nakon datuma bilansa stanja.
Tekući porez na dobit
Tekući porez na dobit utvrđuje se u skladu sa poreskim propisima u Republici Srbiji. Tokom godine
porez na dobit se plaća unapred u mesečnim ratama. Konačni iznos poreza na dobit se utvrđuje
primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom. Poreski gubici
iz godišnjih poreskih bilansa se mogu upotrebiti za pokriće budućih poreskih dobitaka u periodu do
pet godina.
11
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
p)
Kapital
Akcijski kapital
Akcijski kapital na dan 31. decembra 2010. godine uključuje akcije čiji je vlasnik 100% KBC
Securities N.V. Isto stanje je bilo i na dan 31. decembra 2009. godine.
Zakonske rezerve
Zakonske rezerve su formirane iz raspodele dobiti ranijih godina i mogu se upotrebiti za pokriće
gubitka, šteta na osnovnim i obrtnim sredstvima od elementarnih nepogoda, kao i isplatu tekućih
obaveza prema dobavljačima, zarada i ostalih obaveza u slučaju insolventnosti Društva.
Nerealizovani gubici/dobici po osnovu hartija od vrednosti namenjenih prodaji
Navedeni računi se koriste za svođenje na tržišnu vrednost hartija od vrednosti namenjenih prodaji.
Na dan 1. januara 2008. godine preknjiženi su iznosi ovih promena sa računa revalorizacionih
rezervi gde su do tada bili evidentirani.
r)
Obaveze prema dobavljačima
Obaveze prema dobavljačima se iskazuju po nabavnoj vrednosti koja predstavlja fer vrednost cene
robe koju treba platiti u budućem periodu i primljenih usluga nezavisno od toga da li su ili ne
fakturisane Društvu.
s)
Ostale obaveze iz poslovanja
Ostale obaveze prikazuju se prema nominalnoj vrednosti u trenutku nastanka istih. Ukoliko se na
dan sastavljanja finansijskih izveštaja proceni da je iznos obaveze različit od nominalne vrednosti,
vrši se svođenje na fer vrednost.
t)
Upravljanje finansijskim rizikom
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od
promena deviznih kurseva, rizik promene fer vrednosti i rizik promene kamatnih stopa i rizik cena),
kreditni rizik i rizik likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u
situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje
Društva svedu na minimum.
Upravljanje rizicima obavlja Upravni Odbor Društva, u sklopu politika koja se odnose na čitavu grupu
kojoj Društvo pripada. U Pragu se nalazi centar za upravljanje rizicima grupe koji vodi računa o nivou
izloženosti Društva.
Rizik promena kurseva valuta
Društvo je izloženo riziku promene kurseva stranih valuta u transakcijama sa inostranstvom kao i
kod deponovanja sredstava u stranoj valuti, uglavnom u eurima (EUR).
Kreditni rizik
Društvo je izloženo kreditnim rizicima do nivoa ukupne vrednosti potraživanja od kupaca i ostalih
potraživanja koja su iskazana u bilansu stanja. Društvo ima utvrđena pravila kako bi obezbedilo da se
posluje samo sa kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Učesnici u poslu i gotovinske
transakcije su ograničeni na finansijske institucije visokog kreditnog rejtinga.
Najznačajniji iznos rizika odnosi se na oročeni depozit kod KBC Banke a.d., Beograd. Društvo smatra
da je rizik ovog oročenja minimalan.
12
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
t)
Upravljanje finansijskim rizikom (nastavak)
Rizik likvidnosti
Zaštita od rizika likvidnosti podrazumeva posedovanje dovoljnih iznosa gotovine, portfolia za
prodaju, kao i obezbeđivanje adekvatne finansijske sposobnosti.
Rizik fer vrednosti
Finansijska sredstva i obaveze trebalo bi da se priznaju u bilansu stanja u visini inicijalne istorijske
vrednosti, a kasnije u nivou njihove fer vrednosti. Fer vrednost finansijskih sredstava i obaveza se
procenjuje u skladu sa relevantnim tržišnim informacijama, ukoliko postoje. Na dan 31. decembra
2010. godine rukovodstvo Društva procenjuje da se iskazana vrednost finansijskih sredstava i
obaveza u finansijskim izveštajima značajno ne razlikuje od njihove fer vrednosti.
Rizik cena
Najveći rizik kome je Društvo izloženo jeste rizik koji potiče od kretanja na tržištu. Imajući u vidu da
je delatnost Društva direktno vezana za kretanje na tržištu, Društvo preduzima niz mera kojima ovaj
rizik svodi na minimum. Kada se radi o dilerskim poslovima, centar za upravljanje rizicima koji se
nalazi u Pragu, definiše maksimalni iznos novca koji se može uložiti za kupovinu određenih hartija od
vrednosti. Navedeni iznos se utvrđuje na osnovu likvidnosti svake pojedine hartije – prati se njihova
cena i kretanje na tržištu u prethodna tri meseca kao i opšta slika emitenta određenih hartija. Sa
druge strane, internim procedurama su definisani uslove koje zainteresovano lice mora da ispuni
kako bi postalo klijent Društva. Takođe, svaki klijent je dužan da u trenutku kada daje nalog za
trgovanje, obezbedi potrebnu količinu novca na tekućem računu.
Treba imati u vidu i činjenicu da je poslovanje društava koji se bave brokersko-dilerskom poslovima
čvrsto definisano Zakonom o hartijama od vrednosti. Naime, navedeni Zakon utvrđuje iznos
garantnog depozita koji društva moraju da obezbede, minimalni iznos osnivačkog kapitala koji je
daleko iznad iznosa za druga pravna lica, maksimalna procentualna učešća u kapitalu drugih pravnih
lica i sl.
2.1
Koncept nastavka poslovanja
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji
podrazumeva da će Društvo nastaviti da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti.
Na dan sastavljanja ovih finansijskih izveštaja Društvo jeste izvršilo procenu sposobnosti da nastavi
poslovanje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti,imajuci u vidu predvidjene mere
značajnog smanjenja fiksnih troskova(zakupnine,zarade) s jedne strane, i povecanja prihoda
(obzirom na trzisno ucesce Društva kad su u pitanju promet na beogradskoj berzi i na činjenicu da je
vec u prvim mesecima 2011 zabelezen rast trzista HoV kako po obimu prometa tako i po vrednosti).
Osim toga otvara se perspektiva trzistima korporativnog duga gde je Društvo jedno od prvih na
tržištu kad je u pitanju ovaj vid usluga. Osim toga radi se na razvoju usluga municipalnih obveznica,
veoma atraktivnih kada su u pitanju lokalne samouprave kao potencijalni korisnici ovog vida
finansiranja.Očekujemo da Društvo do kraja 2011 godine svakako odrzi sopstveni kapital na nivou
iznad adekvatnog kapitala na osnovu Zakona o HoV, za obim i vrstu poslova za koje Društvo bude
registrovano u tom periodu.
13
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
3.
PRIHODI OD NAKNADA
U RSD ’000
2010.
2009.
Prihodi po osnovu brokerske provizije
Akcije
Ostalo
10.413
524
10.389
949
Ukupno brokerske provizije
11.937
11.338
U RSD ’000
2010.
2009.
Prihodi po osnovu pružanja usluga
Korporativne usluge
Otvaranje vlasničkih računa
Ostalo
4.469
28
148
4.949
101
347
Ukupno prihodi po osnovu pružanja usluga
4.645
5.397
16.582
16.735
U RSD ’000
2010.
2009.
Hartije od vrednosti kojima se trguje
1.289
53
Ukupno dobici iz ostvarene razlike u ceni
1.289
53
2010.
2009.
Zakup pokretnih stvari
Prihod po osnovu davanja u zakup poslovnig prostora
Prihodi sektora analize
745
1.118
10.724
678
12.252
Ukupno drugi prihodi iz poslovanja
12.587
12.930
Ukupno prihodi od naknada
4.
5.
DOBICI IZ OSTVARENE RAZLIKE U CENI
DRUGI PRIHODI IZ POSLOVANJA
U RSD ’000
Prihod po osnovu davanja u zakup pokretnih stvari u iznosu od RSD 745 hiljada (na 31.decembar
2009. godine RSD 678 hiljada) odnosi se na ugovor sa privrednim društvom KBC Securities
Corporate Finance d.o.o., Beograd, a po osnovu ugovora o korišćenju telefonske centrale i ostale
opreme.
Prihod po osnovu davanja u zakup poslovnig prostora od RSD 1.118 hiljada se odnosi na ugovor sa
privrednim društvom ION Solution iz Novog Sada u podzakupu poslovnog prostora, koji je potpisan u
2010. godini.
Prihodi sektora analize u iznosu od RSD 10.724 hiljada odnose se na alokaciju troškova sektora
istraživanja i analize na povezana lica iz ostalih zemalja. Naime, ovaj sektor se bavi analizama koje
koriste povezana lica iz drugih zemalja pa se, shodno tome vrši alokacija troškova koje isti sektor
ostvari. Obzirom da se evidencija troškova vrši po vrsti troška to je utrvrđeno da je isplativije knjižiti
navedene iznose kao prihod a ne kao umanjenje odgovarajućih troškova.
14
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6.
RASHODI NAKNADA
U RSD ’000
2010.
2009.
Provizije banaka
Provizija berze – KBC portfolio
Provizija Centralnog registra – KBC portfolio
Naknada Centralnog registra – ostalo
Ostale naknade
59
18
37
56
200
32
3
22
119
137
Ukupni troškovi naknada
370
313
Ostale naknade u iznosu od RSD 200 hiljada odnose se na naknade Komisije za hartije od vrednosti.
7.
GUBICI NA OSTVARENOJ RAZLICI U CENI
U RSD ’000
2010.
2009.
Hartije od vrednosti kojima se trguje
370
-
Ukupno gubici iz ostvarene razlike u ceni
370
-
2010.
2009.
Bruto zarade
Isplaćeni bonusi ranijih godina
Porezi i doprinosi na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovorima
Troškovi službenog puta
Naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora
Rezervisanja – neiskorišćeni dani godišnjih odmora
Ostali lični rashodi i naknade
31.913
991
716
37.418
6.159
1.528
264
(433)
500
Ukupno zarade i ostale naknade zaposlenima
40.627
45.436
8.
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
U RSD ’000
5.123
1.726
159
Broj zaposlenih u kancelariji u Beogradu smanjen je za tri zaposlena. Takođe, u julu 2010. godine
došlo je do smanjenja ugovorenih zarada. Neće biti isplate bonusa niti 13-te zarade za 2010. godinu.
9.
TROŠKOVI AMORTIZACIJE
U RSD ’000
2010.
2009.
Amortizacija osnovnih sredstava
Amortizacija nematerijalnih ulaganja
1.678
312
1.660
869
Ukupno troškovi amortizacije
1.990
2.529
15
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
10.
OSTALI POSLOVNI RASHODI
U RSD ’000
2010.
2009.
Zakup i povezani troškovi poslovnog prostora
Troškovi aplikacija i održavanja aplikacija
Internet. telefoni i PTT usluge
Troškovi revizije
Ostali troškovi vezani za zaposlene
Ostali rashodi
Porezi i doprinosi
Utrošena energija
Troškovi kancelarijskog materijala
Troškovi reprezentacije
Troškovi marketinga
Troškovi članarina
Pravne usluge i prevod
Troškovi održavanja osnovnih sredstava i prostora
Troškovi lizinga, registracije i osiguranja
Administrativne takse
18.861
4.811
3.191
2.247
411
16.161
1.450
1.134
227
656
141
627
521
789
94
162
20.140
4.374
3.335
2.612
2.033
1.815
1.497
1.463
772
736
672
641
275
244
147
80
Ukupno ostali poslovni rashodi
51.483
40.836
Troškovi zakupa za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine odnose se na zakup
poslovnog prostor u Takovskoj 23-25, koji Društvo koristi počev od avgusta 2008. godine. U periodu
od januara do avgusta 2008. godine, poslovni prostor se nalazio u ulici Cincar Jankovoj br. 3.
Iznos od RSD 13.987 hiljada od ukupnih RSD 16.161 hiljada na poziciji ostalih rashoda odnose se na
prefakturisane troškove analize sektora matične firme. Obzirom da se koriste rezultati analize u
čitavoj grupi, troškovi sektora analize se alociraju na sve zemlje korisnice te tako i na Srbiju.
11.
FINANSIJSKI PRIHODI
U RSD ’000
2010.
2009.
Prihodi od kamata
Prihodi od dividendi
Pozitivne kursne razlike
6.606
2.595
74
16.008
1.077
230
Ukupno finansijski prihodi
9.275
17.315
Prihodi od kamata za godinu završenu na dan 31. decembra 2010. godine u iznosu od RSD 6.606
hiljada odnosi se na kamatu po osnovu oročenog depozita u KBC Banci a.d., Beograd, RSD 2.088
hiljada, a Iznos od RSD 4.495 hiljada odnosi se na prihod od kamata na trezorske zapise.
Prihodi od dividendi odnose se na primljene dividende po osnovu hartija od vrednosti koje su bile ili
jesu u portfoliu Društva.
16
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
12.
FINANSIJSKI RASHODI
U RSD ’000
2010.
2009.
Rashodi kamata po osnovu lizinga
Negativne kursne razlike
Ostali finansijski rashodi
1
1.192
3
45
727
-
Ukupno finansijski rashodi
1.196
772
Automobil kupljen na lizing je u potpunosti otplaćen u januaru 2010. godine tako da od tada nemamo
rashod po osnovu kamate za lizing.
13.
OSTALI PRIHODI
U RSD ’000
2010.
2009.
Naplaćena otpisana potraživanja
Ostali prihodi
522
3.095
320
133
Ukupno ostali prihodi
3.617
453
Najveći deo iznosa ostalih prihoda odnosi se na prihode od ukidanja rezervisanja – RSD 1.172
hiljada. Iznos od RSD 1.202 hiljada se odnosi na povecanje vrednosti portfolia. Iznos od RSD 651
hiljada se odnosi na ukidanje obaveze prema KBC London koja se odnosi na podelu provizije.
Obzirom da je KBC London ugašen, obaveza prema njima je ukinuta.
14.
OSTALI RASHODI
U RSD ’000
2010.
2009.
Gubici po osnovu prodaje i otpisa osnovnih sredstava
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu
Ispravka vrednosti potraživanja
Troškovi zatvaranja zavisnih lica
Nerealizovani gubici svođenja na tržišnu vrednost portfolia
Ostali rashodi
Rashodi iz ranijih godina
663
1.488
1.439
736
120
92
15.531
2.377
659
730
584
Ukupno ostali rashodi
4.446
19.973
Gubici po osnovu otpisa osnovnih sredstava odnose se na sredstva za koje je popisom utvrđeno da ih
treba otpisati. Najveci deo otpisanih sredstava se odnosi na preostala sredstva nakon likvidacije
KBC Banja Luka, gde je rešenjem o likvidaciji procenjena preostala vrednost osnovnih sredstava bila
daleko iznad stvarne vrednosti koja je utvrdjena po prijemu tih sredstava.
15.
POREZ NA DOBITAK
Osnovne komponente poreza na dobitak za 2009. i 2010. godinu su sledeće:
u RSD ’000
2010.
2009.
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski prihod perioda
237
-
(10)
Porez na dobitak prikazan u bilansu uspeha
237
(10)
17
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
15.
POREZ NA DOBITAK (nastavak)
Tekući porez na dobitak
Tekući porez na dobitak Društva za 2010. i 2009. godinu prikazan je u visini obračunatog poreza u
poreskom bilansu Društva. Obzirom da je Društvo iskazalo gubitak, kako u bilansu uspeha tako i u
poreskom bilansu, te stoga tekućeg poreza na dobitak nema, evidentiran je samo iznos odloženog
poreskog rashoda perioda nastao kao rezultat promene u razlici neto sadašnjih vrednosti osnovnih
sredstava prikazanih na osnovu računovodstvenog i poreskog obračuna umanjenja vrednosti.
Naredna tabela prikazuje usaglašavanje rezultata pre oporezivanja iskazanog u finansijskim
izveštajima sa oporezivim rezultatom iskazanim u godišnjem poreskom bilansu za svrhe
oporezivanja za 2010. i 2009. godinu:
u RSD ’000
Gubitak pre oporezivanja
Porez na dobitak po stopi od 10%
Poreski efekti rashoda koji se ne priznaju u poreske svrhe
Nepriznati prenosivi poreski gubici
Poreski krediti po osnovu ulaganja u osnovna sredstva
Ostalo
Ukupno porez na dobitak
2010.
2009.
(57.132)
(5.713)
449
9.292
21
(3.812)
(60.913)
(6.091)
420
4.083
1.578
237
(10)
Odloženi porezi na dan 31. decembra odnose se na sledeće:
u RSD ’000
Bilans stanja
2010.
2009.
Bilans uspeha
2010.
2009.
Odložena poreska sredstva
Privremene razlike na nekretninama,
opremi i nematerijalnim ulaganjima
Poreski kredit po osnovu ulaganja u
osnovna sredstva
(37)
221
(258)
10
392
371
21
-
Odložena poreska sredstva /
(obaveze)
Odloženi poreski prihod / (rashod)
355
592
(237)
10
Na 31. decembra 2010. godine, kao i na 31. decembar 2009. godine, Društvo nije priznalo odložena
poreska sredstva na neiskorišćene prenosive poreske gubitke u iznosu od RSD 5.209 hiljada (2009.:
RSD 4.083 hiljada), kod kojih prava na korišćenje ističu u periodu od pet godina (zaključno sa 2009.
godinom 10 godina) od datuma bilansa stanja, usled neizvesnosti postojanja dovoljnih iznosa
budućih oporezivih dobitaka u odnosu na koje bi se odložena poreska sredstva mogla iskoristiti.
18
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
16.
NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
U RSD ’000
Nabavna vrednost
Stanje na dan 1. januar 2009. godine
Povećanja
Otpisi
Prodaja
Rashodovanje
Oprema
(327)
2.134
1295
-
13.540
3.429
Ispravka vrednosti
Stanje na dan 1. januar 2009. godine
Amortizacija za tekući period
Rashodovanja
5.502
1.660
(234)
1.291
869
-
Stanje na dan 31. decembra 2009. godine
6.928
2160
Nabavna vrednost
Stanje na dan 1. januar 2010. godine
Povećanja
Rashodovanje
13.540
107
(62)
3.429
Stanje na dan 31. decembra 2010. godine
13.585
3.429
Ispravka vrednosti
Stanje na dan 1. januar 2010. godine
Amortizacija za tekući period
Rashodovanja
6.928
1.678
(38)
2.160
312
-
Stanje na dan 31. decembra 2010. godine
8.568
2.473
Neto sadašnja vrednost:
- Na dan 31. decembra 2009. godine
6.612
1.269
- Na dan 31. decembra 2010. godine
5.017
957
Stanje na dan 31. decembra 2009. godine
13.563
304
Nematerijalna
ulaganja
-
Rashodovanja se odnose na otpis osnovnih sredstava koja se ne koriste. U 2010. godini nije bilo
većih nematerijalnih ulaganja i ulaganja u opremu.
19
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
17.
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
Garantni depozit
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
4.220
1.272
3.836
1.272
Ukupno dugoročni finansijski plasmani
5.492
5.108
U RSD ’000
Iznos garantnog depozita u iznosu od RSD 3.836 hiljada (EUR 40.000) je deponovan u skladu sa
Odlukom o načinu obavljanja poslova Centralnog Registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od
27. decembra 2002. godine (Sl. List SRJ 71/2002 i Sl. Glasnik RS 97/2003) prema kojoj je
polaganje depozita jedan od uslova za prijem u članstvo kod Centralnog Registra.
Bilansnu poziciju hartije od vrednosti raspoložive za prodaju čini ulaganje u hartije od vrednosti
privrednog društva “Gumaplast” a.d., Inđija (čija se tržišna vrednost nije menjala tokom 2007.
godine ali koje je delistirano sa Beogradske Berze u toku 2008. godini te je celokupna vrednost
prebačena na ispravku vrednosti) i privrednog društva “Pivara Niš” A.D., čija se vrednost u toku
2010. godine nije menjala.
U RSD ’000
Hartije od vrednosti raspoložive za
prodaju
Ispravka vrednosti hartija od
vrednosti raspoloživih za prodaju
Gubici po osnovu svođenja na fer
vrednost
Stanje na dan 31. decembra
2010.
Gumaplast
Pivara Niš
463
1.716
(463)
2009.
Gumaplast
Pivara Niš
463
1.716
(463)
-
(444)
-
(444)
-
1.272
-
1.272
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
Dati avansi trećim licima
172
1.214
Ukupno dati avansi
172
1.214
18.
ZALIHE MATERIJALA I DATI AVANSI
U RSD ’000
Dati avansi se, najvećim delom, odnose na uplate dobavljačima za usluge koje će biti primljene
tokom 2010. godine. To su preplate na stručne časopise za 2011. godinu i Službeni Glasnik.
20
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
19.
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
Potraživanja za brokersku proviziju
Potraživanja za korporativne usluge
Ispravka vrednosti potraživanja
Potraživanja od zaposlenih po osnovu kredita
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja po osnovu više plaćenog poreza na dobit
Potraživanja za više plaćene ostale poreze
Potraživanje od povezanih lica
Dati depozit Trgovinski sud Banja Luka
Ostala potraživanja
248
2.001
(1.432)
359
34
14
4.552
3.886
582
81
1.638
(465)
658
14
68
998
Ukupno kratkoročna potraživanja
10.319
2.992
U RSD ’000
Depozit - Trgovinski sud Banja Luka: Od početka 2009. godine, zavisno lice KBC Banja Luka je u
procesu likvidacije, a 30. marta 2010. godine je rešenjem Trgovinskog suda u Banja Luci likvidirano i
izbrisano iz registra preduzeća. Nalogom suda EUR 36.839,15 (RSD 3.886 hiljada) preostalih
sredstava preduzeća, je deponovano u sudu do okončanja spora sa bivšim zaposlenim. Na dan
sastavljanja finansiskih izvestaja ne postoji nijedno zavisno lice u sastavu preduzeća.
Iznos od RSD 1.432 hiljada (RSD 465 hiljada na dan 31. decembra 2009. godine) odnosi se na
ispravku vrednosti potraživanja po osnovu korporativnih usluga za koje je rukovodstovo procenilo da
postoji mogućnost da ne budu naplaćena.
Potraživanja od povezanih lica u iznosu od RSD 4.552 hiljada (RSD 68 hiljada na dan 31. decembra
2009. godine) odnosi se na potraživanje od privrednog društva KBC Securities Corporate Finance
d.o.o., Beograd, a po osnovu davanja u zakup pokretnih stvari i prefakturisanja troškova fiksnih
telefona RSD 75 hiljada i na potrazivanje od KBC Securities Brisel RSD 4.477 hiljada.
Na dan 31. decembra 2010. godine najznačajniji deo ostalih potraživanja odnosi se na potraživanja
od Fonda za zdravstveno osiguranje po osnovu porodiljskog i odsustva preko 30 dana - RSD 320
hiljada (RSD 861 hiljada na dan 31. decembra 2009. godine).
20.
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I HARTIJE OD VREDNOSTI KOJIMA SE
TRGUJE
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
Kratkoročni finansijski plasmani
Hartije od vrednosti kojima se trguje
47.277
19.221
89.937
Ukupno kratkorocni finansijski plasmani i HoV kojima se trguje
47.277
109.158
U RSD ’000
21
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
20.
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I HARTIJE OD VREDNOSTI KOJIMA SE
TRGUJE (nastavak)
a)
Kratkoročni finansijski plasmani
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
Dopunska uplata
Ispravka vrednosti hartija od vrednosti kojima se trguje
Oročeni depoziti
-
4.647
(26)
14.600
Ukupno kratkoročni finansijski plasmani
-
19.221
U RSD ’000
Dopunska uplata za KBC Banja Luka je nakon prijema rešenja o likvidaciji u martu 2010. godine,
delom preknjizena na depozite u trgovinskom sudu a delom otpisana.
Oročenih depozita na 31.12.2010. godine nije bilo.
b)
Hartije od vrednosti kojima se trguje
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
Trezorski zapis
Hartije od vrednosti kojima se trguje bruto
Usklađivanje sa tržišnom vrednošću
Ispravka vrednosti hartija od vrednosti kojima se trguje
45.925
1.615
(237)
-
85.767
4.829
(659)
-
Ukupno hartije od vrednosti kojima se trguje
47.303
89.937
U RSD ’000
Hartije od vrednosti kojima se trguje u celosti se odnose na akcije privrednih društava i banaka iz
portfelja Društva. Efekti usklađivanja sa tržišnom vrednošću evidentirani su u bilansu uspeha na
računima ostalih rashoda. Pozicija ispravke vrednosti hartija od vrednosti kojima se trguje (koja se
nije menjala u odnosu na 2009. godinu) prikazana je na poziciji kratkoročnih finansijskih plasmana.
Značajan deo pozicije hartija od vrednosti kojima se trguje odnosi se na kupovinu trezorskih zapisa
Republike Srbije. Obzirom da je prinos na ove zapise viši od kamatne stope na oročene depozite,
Društvo je odlučilo da značajan deo svojih sredstava uloži u ove hartije.
21.
GOTOVINAI GOTOVINSKI EKVIVALENTI
U RSD ’000
Tekući računi kod banaka u domaćoj valuti
Tekući računi kod banaka u stranoj valuti
Namenski račun za kupovinu i prodaju akcija
Blagajna
Sredstva kod Centralnog Registra u stranoj valuti
Ukupno gotovinski ekvivalenti i gotovina
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
7.079
3.522
2.964
27
457
6.361
9.603
6
44
367
14.049
16.381
Sredstva kod Centralnog Registra u stranoj valuti iznose EUR 4.329 i predstavljaju iznos prihoda od
dospeća obveznica stare devizne štednje klijenata Društva. Naime, novac koji Centralni Registar
uplati na ovaj račun, Društvo je u obavezi da prenese na račune klijenata. Na ovaj račun se uplaćuje i
iznos kamate po osnovu držanja sredstava na računima koji se vode u Centralnom Registru. Iznos
kamate se prenosi na operativni račun Društva.
22
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
22.
PDV I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
U RSD ’000
Unapred plaćeni troškovi
Potraživanja za nefakturisani prihod
Ukupno PDV i aktivna vremenska razgraničenja
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
872
700
719
1.280
1.572
1.999
Potraživanja za nefakturisane prihode odnose se na očekivane iznose kamate po osnovu sredstava
koja se vode na računima kod Centralnog Registra kao i prinos na kupljene trezorske zapise a koja se
odnose na mesec decembar 2009. godine a uplaćena su na račun društva u januaru 2010. godine.
Unapred plaćeni troškovi u iznosu od RSD 872 hiljada (RSD 719 hiljada na dan 31. decembra 2009.
godine) odnose se na troškove koji su plaćeni a odnose se na 2011. godinu.
23.
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
Odložena poreska sredstva
355
592
Ukupno odložena poreska sredstva
355
592
U RSD ’000
Deo odloženih poreskih sredstava u iznosu od RSD 221 hiljada (2009: RSD 211 hiljada) odnosi se na
privremene razlike nastale na nematerijalnim ulaganjima i opremi. Iznos od RSD 371 hiljada odnosi
se na neiskorišćeni poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva pribavljenih u 2009. godini. Iako je
Društvo iskazalo gubitak i u poreskom bilansu, nije evidentiran iznos odloženog poreskog sredstva
po ovom osnovu obzirom da trenutna situacija na finansijskom tržištu ne ukazuje na dobitke budućih
perioda koji bi bili umanjeni za ovaj iznos. Iznos odloženog poreskog sredstva koje nije prikazano po
ovom osnovu iznosi RSD 4.083 hiljada. Kada bi ovaj iznos bio uključen gubitak bi iznosio RSD 56.820
hiljada umesto prikazanih RSD 60.903 hiljada.
24.
KAPITAL
Tabela koja sledi prikazuje strukturu akcionarskog kapitala na dan 31. decembra 2009. i 31.
decembra 2010. godine:
Broj akcija
Vrednost u
RSD ‘000
Učešće u %
31. decembar 2009. godine
KBC Securities N.V.
404.800
404.800
100
Ukupno
404.800
404.800
100
Broj akcija
Vrednost u
RSD ‘000
Učešće u %
KBC Securities N.V.
404.800
404.800
100
Ukupno
404.800
404.800
100
31. decembar 2010. godine
23
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
24.
KAPITAL (nastavak)
Akcije glase na ime i nose pravo upravljanja i pravo na dividendu. Nominalna vrednost jedne akcije
iznosi RSD 1 hiljada.
Društvo je u toku 2010. godine održavalo potreban iznos kapitala u skladu sa zahtevima Zakona o
tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS". br. 47/06) i
pratećih potpropisa kojima se uređuje način izračunavanja kapitala brokersko-dilerskog društva.
25.
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
U RSD ’000
31. decembar
2010.
1107
31. decembar
2009.
Obaveze iz poslovanja
Obaveze po osnovu lizinga
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
Obaveza prema povezanim licima za brokersku proviziju i usluge
analize i rac.
Obaveze po osnovu prinudne prodaje akcija
Obaveze po osnovu stare devizne štednje
Obaveze po osnovu isplate dividendi
561
205
61
86
5.739
831
106
457
516
2.402
367
16
Ukupno kratkoročne finansijske obaveze
8.801
3.653
-
Obaveze po osnovu prinudne prodaje, stare devizne štednje i dividendi odnose se na obaveze
Društva prema klijentima. Naime, novac se po gore navedenim osnovama uplaćuje na račun Društva,
a ono bi isti trebalo da prenese na račune svojih klijenata. Gotovo celokupan iznos ovih obaveza
predstavlja iznos koji Društvo nije uspelo da transferiše zbog činjenice da ne može da dođe do
računa klijenata.
Obaveza prema povezanim licima za brokersku proviziju odnose se na ugovor zaključen sa
povezanim licima u toku 2008. godine o podeli provizije kao naknade za upućivanje korporativnih
klijenata na tržište Srbije. Drugi veći deo ovih obaveza se odnosi na troškove usluga analize i
racunovodstvene usluge koje nam pruza matična kuća KBC Securities iz Brisela.
Najznačajniji iznos obaveza prema dobavljačima odnosi se na obavezu prema Beogradskoj Berzi u
iznosu od RSD 977 hiljada po osnovu naknada za trgovanje.
Društvo izmiruje sve svoje obaveze u roku dospeća.
26.
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
Rezervisanja na ime usluga
Rezervisanja na ime usluga za povezana lica
Rezervisanja trgovinski sud
Rezervisanja na ime obaveza prema zaposlenima
3.863
154
991
4.690
6.725
308
1.172
Ukupno pasivna vremenska razgraničenja
5.008
12.895
U RSD ’000
Rezervisanja na ime usluga odnose se na ugovorene obaveze koje se odnose na 2010. godinu, a za
koje na dan 31. decembra 2010. godine nije bilo fakture (revizija finansijskih izveštaja kao i zakup
poslovnog prostora predstavljaju najznačajniji deo ovog iznosa).
Rezervisanje na ime obaveza prema zaposlenima odnosi se na neiskorišćene dane godišnjeg odmora
u celosti.
24
KBC SECURITIES A.D., Beograd
Finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. decembra 2010. godine
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
27.
ODNOSI SA POVEZANIM STRANAMA
Naknade ključnom rukovodećem osoblju
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
Članovi Upravnog odbora
6.988
7.432
Ukupno Naknade ključnom rukovodećem osoblju
6.988
7.432
U RSD ’000
Od ukupnog iznosa naknada RSD 1.083 hiljada se odnosi na zakupninu koja se plaća za
potpredsednika Upravnog odbora (RSD 1.120 hiljada na 31. decembar 2009. godine), dok se
preostali iznos od RSD 5.905 hiljada (RSD 6.107 hiljada na 31. decembar 2009. godine) odnosi na
zarade i naknade zarada članova Upravnog odbora.
Odnosi sa povezanim pravnim licima
U RSD ’000
31. decembar
2010.
31. decembar
2009.
-
6
265
-
Obaveze
KBC Mađarska – obaveze za proviziju nefakturisano
KBC Belgija – obaveze za proviziju ne fakturisano
KBC Belgija – fakturisane usluge
KBC Belgija – fakturisana provizija
KBC London – obeveze za provizije nefakturisane
5.089
650
-
Ukupno obaveze:
5.739
516
75
4477
68
14.600
-
4.552
14.668
Potraživanja
KBC Securities Corporate Finance d.o.o., Beograd
KBC Banka a.d., Beograd – oročeni depozit
KBC Brisel- potrazivanja za usluge analize
Ukupno potraživanja
2010. godina
KBC Securities
Montenegro
KBC Securities Skopje
KBC Securities Brisel
KBC Securities
Corporate Finance
d.o.o., Beograd
KBC banka a.d.,
Beograd
245
Likvidacioni
ostatak
Prihodi
davanja u
zakup
pokretnih
stvari
Prihodi
sektora
analize
Prihodi
kamata
13.987
-
-
10.724
-
-
-
-
745
-
-
-
-
-
-
-
2.088
-
13.987
-
745
10.724
2.088
Gubitak na
prodaji
učešća u
kapitalu
Trošak
usluga
analize
-
25
Download

Mišljenje revizora, napomene i finansijski izveštaji za