DESIGNA
Portfolio
srpski
///02/03
DESIGNA
Uvod
Dr. Thomas Waibel
CEO DESIGNA-e
Buduænost sa snažnim korenima.
Razmišljati drugaèije. Ponašati se drugaèije od ostalih. Pronalaziti drugaèiji put ka
uspehu. Postiæi sve ovo je znatno teže nego se prepustiti sledu dogaðaja. Naša
jasna orijentacija ka buduænosti nam veæ preko 60 godina pomaže da razvijamo
inovativne proizvode i usluge u parking menadžment sektoru. Sa oko 6000
instaliranih sistema, mnoštvom agenata prodaje i filijala u preko 50 zemalja
sveta, jedna smo od vodeæih svetskih kompanija u proizvodnji kompletno
automatskih parking sistema.
Ono po èemu se DESIGNA izdvaja je naša sposobnost da garantujemo istrajnost
novog, a to postižemo inovativnim rešenjima koja idu sve dalje i dalje. Ali kako
uspevamo?
Mnoge kompanije gube svoj pravi put u trenutku sprovoðenja ideja tako što
ogranièavaju celokupnu intelektualnu pažnju na sopstveno tržište. Ukoliko
pogledaju dalje od vrha svojih noseva, videæe da su toliko daleko otišli koliko i
njihovi aktuelni konkurenti. Iz ovog razloga, smatramo da je kljuèan element
upravo nešto drugo - otvorenost. Otvorenost ka svakoj vrsti trenda i nadahnuæa.
Otvorenost ka rešenjima iz oblasti koje nisu srodne, koje veštim povezivanjem
daju jedinstven rezultat. Ali takoðe i otvorenost ka idejama koje zapravo nisu
ostvarive. Smatramo da, samo oni koji umeju da prevaziðu naizgled
nepremostive prepreke, mogu postiæi nešto što se stvarno može nazvati
inovativnim.
///04/05
DESIGNA
Inspiracija
Možete uraditi mnogo po pitanju parkinga.
U našem sluèaju, mi možemo da oblikujemo buduænost.
///06/07
DESIGNA
Inspiracija
DESIGNA pruža odgovore
tamo gde drugi samo postavljaju pitanja.
Ideje se uvek raðaju ukoliko promenite vaš naèin gledanja na stvari. Postoji
dosta naèina da to i uradite s obzirom da je svet, kao što je svima poznato,
globalno selo i u tehnološkom i u intelektualnom smislu, usled progresivnog
razvoja mreža.
Neprekidno ispitivanje drugih grana i drugih zemalja sa svim njihovim
uzbudljivim inovacijama i tehnologijama je naravno nešto što nas se tièe. Mi
smo poput sunðera – svakog dana upijamo ono što nas inspiriše, puštajuæi da
na trenutke deluje i potom upravlja razvojem naših ideja. Ali pre svega, jedna
stvar se mora razjasniti. Ko zapravo preuzima voðstvo kada se ideja iznenada
javi? Ideja? Ili kompanija? Ovo je trenutak kada se izdvajaju oni koji znaju da
profesionalno upravljaju idejama od onih koji se samo pretvaraju da ih
sprovode. Za DESIGNU, sveobuhvatan proces inovacija je osnovno oruðe
pomoæu kojeg se u potpunosti izvlaèi potencijal iz ideja naših zaposlenih. To je
jedini naèin pomoæu kojeg možemo otvoriti nove moguænosti u parking
menadžmentu za naše klijente.
DESIGNA
Sistemi
Savršenstvo se ne može usavršiti.
Ali se može unaprediti. PM ABACUS.
Za DESIGNA-u, stalno preispitivanje i istraživanje je ujedno i naša strast i naša obaveza.
Jedino iz ovakvog podsticaja je moguæe stvoriti nešto što je stvarno vredno, a to je PM
ABACUS - parking menadžment sistem koji postavlja nove standarde.
Od samog poèetka, potrebe naših klijenata su bile u srcu razvoja PM ABACUS-a. Rezultat
je sistem koji postavlja nove standarde. Ne samo u pogledu pouzdanosti i jednostavnosti,
veæ iznad svega u pogledu moguænosti integracija i umrežavanja. Zahtevi glavnih
regionalnih i internacionalnih mrežnih projekata su dosledno ispunjeni implementacijom
meðunarodno priznatih „hardware“ i „software“ standarda, otvorenim i transparentnim
interfejs dizajnom kao i beskrajnom moguænošæu rasta sistema. Zahvaljujuæi ovim
osobinama, PM ABACUS je takoðe idealan za sisteme srednje velièine, izmeðu 5 i 25
terminala, sa moguænošæu inkorporiranja u veæe mreže u buduænosti.
Nakon potvrde u gradskom umrežavanju (aerodromi, tržni centri, hoteli ili „event“ centri),
PM ABACUS predstavlja ekonomièno i pre svega provereno rešenje za buduænost, koje
pruža najbolju zaštitu za vašu investiciju. A naš uspeh prièa sam za sebe. Više od 6000
DESIGNA sistema se svakog dana koristi širom sveta. Zahvaljujuæi svojim izvanrednim
odlikama, PM ABACUS danas zauzima vodeæe mesto na tržištu kada je reè o tehnologiji.
///08/09
SLIMPARK - èak i najmanji parking
zaslužuje veliko rešenje.
U praksi se veliki garažni parking kompleksi razlikuju od manjih parkinga ne
samo po svojoj velièini, veæ i po mnogobrojnim posebnim zahtevima. Iz tog
razloga smo spojili celokupnu DESIGNA tehnologiju „know-how“ i iskustvo i
razvili savršeno rešenje za manje parking objekte. Rezultat je jedinstven,
profesionalan i ekonomièan parking sistem: SLIMPARK.
SLIMPARK se brzo i jednostavno postavlja i u isto vreme je toliko efikasan da
može da zadovolji sve zahteve koji se postavljaju parking sistemu. SLIMPARK
koristi bar-kod tehnologiju koja je posebno prilagoðena manjim parkinzima i
koja može da procesuira kako jednodnevne tako i sezonske parking kartice.
Posebno praktièna osobina kojom se SLIMPARK odlikuje je ta što je ogranièen
na najmanji broj pokretnih komponenata što znaèajno umanjuje potrebu za
održavanjem i rezervnim delovima, kao i za prateæim troškovima. Sa druge
strane, SLIMPARK sistem je uprkos svojoj raznovrsnosti izrazito jednostavan
za korišæenje.
DESIGNA
Reference
Najgenijalniji naèin razmišljanja
je inovativno razmišljanje.
Buduæa održivost zajedno sa umrežavanjem predstavljaju odluèujuæe subjekte naše industrije.
Pitanje nije da li æe buduænost doæi, veæ koji æe oblik poprimiti. Savremena kompanija
menadžment parkinga je upravo iz tog razloga unapred dobro obaveštena i pripremljena ne bi li
stekla opšti uvid u trenutni napredak, koji mora biti u vezi sa urbanistièkim razvojem ili
saobraæajnim tehnologijama. Ali ovo nije jedina oblast koja zaslužuje pažnju. Druge oblasti
ukljuèuju razmatranje kako æe ljudi živeti u buduænosti. Koje vrednosti æe im biti važne? Šta nam
to govori o uslugama i proizvodima koji æe biti potrebni? Ovo su samo neka od pitanja koja æe
zahtevati odgovor ukoliko želimo da razvijemo preciznu sliku buduænosti. Danas, sva naša otkriæa
iz ovih oblasti se inkorporiraju u naše novo proizvodno rešenje. Zato ne izneneðuje što DESIGNA
parking menadžment pruža rešenja koja ne samo da ispunjavaju potrebe klijenata, veæ ih i
prevazilaze, bilo da se one odnose na hotele, aerodrome, tržne centre ili bolnice. DESIGNA je na
domaæem terenu gde god inteligentni parking menadžment može da postigne efektivnost i tako
pruži pravu dodatnu vrednost. Mnoge usluge, kao što su moguænost primene fleksibilne tarifne
strukture i jednostavne kontrole razlièitih grupa korisnika, se jedino mogu sprovesti u praksu
pomoæu inteligentnog menadžment parking sistema-PM ABACUS.
Tr
žn
Bolnice
///10/11
ic
en
tri
P
A
dr
in
g
e
er
i
‘Event’ centri
Hoteli
o
er
k
ar
op
t
ra
om
i
Polja primene
kontakt
DESIGNA
Verkehrsleittechnik GmbH
Faluner Weg 3
24109 KIEl/GErmANy
T +49 431 5336-0
F +49 431 5336-260
[email protected]
www.designa.com
D 06/2010 Zadržavamo pravo na tehnicke izmene
Download

Portfolio DESIGNA srpski