LINIJA ZA PROIZVODNJU PELETA
DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET
Futoška 33, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115
e-mail: [email protected]
www.vgp.rs
LINIJA ZA PALETIRANJE KOJA OMOGUÃAVA
DA SAKUPLJENO I BALIRANO GRANJE IZ
VOÃNJAKA I VINOGRADA LAKO I JEDNOSTAVNO
TRANSFORMIŠETE U PELET
ŠTA JE PELET?
PREDNOSTI:
- ÈIST I PRAKTIÈAN ZA SKLADIŠTENJE
- PELET JE OBNOVLJIVO GORIVO IZRANJENO
- VISOKA KALORIÈNA MOÃ
OD DRVNE MASE, BEZ HEMISKIH DODATAKA
- PRIRODAN MATERIJAL SA MINIMALNIM
I APSOLUTNO NIJE ŠTETNO PO ZDRAVLJE
OSTATKOM PEPELA PRI SAGOREVANJU
ÈOVEKA I OKOLINU
- JEFTIN I PRISTUPAÈAN IZVOR ENERGIJE
- POD PRITISKOM SE IZ DRVNIH KOMADIÃA
OSLOBAÐA CELULOZA KOJA DOBIJA VEZIVNA
SVOJSTVA I ZADRŽAVA PILJEVINU U KOMADIÃIMA
VALJKASTOG OBLIKA PREÈNIKA 6 mm, DUŽINE DO 3 cm
- PRI SAGOREVANJU OSTAJE MINIMALNA KOLIÈINA PEPELA,
TAKO DA SE ÈIŠÃENJE PEÃI U KOJIMA PELET SAGOREVA
MOŽE OBAVLJATI SAMO JEDNOM NEDELJNO
- PELET JE VEOMA VISOKE KALORIÈNE MOÃI - DO 5,4 kW/kg
NAPRAVITE SAMI MINI FABRIKU
ZA PROIZVODNJU PELETA
DIREKTNO NA VAŠEM POSEDU
ZAHVALJUJUÃI KOMPAKTNIM DIMENZIJAMA
LAKO SE MOŽE PRENETI NA RAZLIÈITE LOKACIJE
1. MAŠINA ZA SAKUPLJANJE I
SISTEM RADA:
BALIRANJE GRANJA
1. MAŠINA ZA SAKUPLJANJE I BALIRANJE GRANJA
Orezane grane iz Vašeg vinograda ili voãnjaka
sakuplja I balira u okrugle bale malih dimenzija
(45x60 cm) koje se èuvaju i prirodno suše.
1.650 mm
950 mm
2. SEKAÈ BALA - ÈIPER
Usitnjava prirodno osušena bale i ubacuje u silos.
Usitnjavanje jedne bale traje u proseku 60-90 sekundi.
1.800 mm
2. SEKAÈ BALA - ÈIPER
3. SILOS
Specijalni skladišni prostor koji može da primi 20 -25 bala,
što predstavlja 450 - 550 kg usitnjenog drvnog èipsa.
2.850 mm
1.550 mm
4. PELETIRKA
Nakon silosa automatski se otpad sprovodi u peletirku
koja drvni èips pretvara u pelet.
Kapacitet peletirke je 60-10 kg/sat.
Dobijeni proizvod pelet se džakira i odmah je spreman
za korišãenje, èuvanje ili prevoz.
TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE:
- Glavni motor: 5,5 KW ili 7,5 KW
- Napon: 380V, 50 Hz
- Preènik peleta: 6 mm
- Težina peletirke: 300 kg
- Težina silosa: 280 kg
- Težina sekaèa bala: 240 kg
1.610 mm
2.130 mm
1.550 mm
3. SILOS
PELET
1.520 mm
1.000 mm
1.000 mm
4.PELETIRKA
DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET
Futoška 33, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115
e-mail: [email protected]
www.vgp.rs
UPAKOVANI PELET
SPREMAN ZA KORIŠÃENJE
Download

ovde možete pogledati tehničke karakteristike mašine