SRPSKI
Uputstva za upotrebu
CTV-55KM10 TXT
CTV-55KF27 TXT
CTV-55PF35 TXT
SRPSKI
Prijateljski odnos prema okolini
Prema Pravilniku EU Direktive: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak
precrtane kante za otpatke, skreæemo pažnju da taj proizvod ne sme da se tretira kao
standardni kuæni otpad. Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i reciklovanjem proizvoda,
spreèavate potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koji mogu da
nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o
reciklovanju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vaš lokalni centar za
zbrinjavanje opasnog otpada (WEEE otpad) ili prodavaonicu gde ste kupili proizvod. Stari i
istrošeni ureðaj ne sme da se baca sa ostalim kuænim ðubretom. Ovaj proizvod treba da se
odbaci u posebno namenjena i pripremljena reciklažna dvorišta ili mesta za sakupljanje
opasnog i elektriènog i elektronskog otpada.
SRPSKI
SADRŽAJ
Mere opreza...............................................................................................................1
Smeštaj i funkcije kontrolne table ............................................................................. 2-5
Smeštaj i funkcije daljinskog upravljaèa.....................................................................6
Priprema za upotrebu ...............................................................................................7-9
1. Korak: Spajanje antene.......................................................................................7
2. Korak: Spajanje audio / video ureðaja ................................................................7
3. Korak: Spajanje ureðaja na izvor napajanja ......................................................8
4. Korak: Smeštaj baterija u daljinskom upravljaèu ................................................8
5. Korak: Ukljuèivanje TV prijemnika ......................................................................8
6. Korak: Automatsko traženje programa................................................................9
7. Korak: Korisni saveti ...........................................................................................9
Rad s menijima ..........................................................................................................10-12
Meni za sliku ...........................................................................................................10
Meni za zvuk ...........................................................................................................10
Timer meni ..............................................................................................................11
Meni za podešavanje postavki ureðaja...................................................................11
Meni za traženje programa .....................................................................................12
Kalendar.....................................................................................................................12
Zakljuèavanje ureðaja ................................................................................................13
Igrice ..........................................................................................................................13
Rad s TELETEXT-om ................................................................................................14
Rešavanje problema ..................................................................................................15
Tehnièke karakteristike...............................................................................................16
Napomene:
1.) Moguæe su promene u dizajnu ili specifikacijama bez prethodne najave.
2.) Slike prikazane u ovim uputstvima su informativnog karaktera, moguæa su odstupanja od stvarnosti.
-1-
SRPSKI
MERE OPREZA
Pažnja
TV prijemnik za svoj rad koristi visoki napon. Ne skidajte
pokrov ili zadnji poklopac prijemnika. Za eventualne
popravke obratite se ovlašãenom serviseru.
Pažnja
Da bi otklonili opasnost od strujnog udara ili požara, ne
izlažite TV prijemnik kiši ili prekomernoj vlazi.
Pažnja
Ne bacajte i ne gurajte nikakve predmete unutar kuãišta
TV prijemnika.
Mjere opreza
Ukoliko TV prijemnik ugraðujete u ormar ili slièno,
minimalni razmaci izmeðu stranica trebajuda budu kao
što je prikazano na slici.
Prekomerno zagrejavanje smanjuje radni vek ureðaja, a
isto tako može da bude i opasno jer može da uzrokuje i
požar.
Pažnja
Nemojte da vuèete, gurate ili stajete na TV prijemnik ili
njegov stalak. Posebnu pažnju obratite na decu. Pad ili
prevrtanje TV prijemnika može da uzrokuje ozbiljne
ozlede.
-2-
SRPSKI
Pažnja
Ne smeštajte TV prijemnik na nestabilne podloge, stalke
ili druge delove nameštaja. Pad ureðaja može da
uzrokuje ozbiljna ošteãenja ili ozlede.
Pažnja
Ako TV prijemnik neãete da koristite duži period
vremena, iskljuèite ga sa napajanja izvlaèenjem utikaèa
iz utiènice
Pažnja
Izbegavajte izlaganje TV prijemnika direktnom
sunèevom svetlu ili drugim izvorima toplote. Ne
postavljajte TV prijemnik na druge ureðaje koji trebaju da
se propisno hlade, kao što su video-recorder ili pojaèalo.
Pažnja
Ne blokirajte otvore za hlaðenje na zadnjem delu TV
prijemnika. Time spreèavate uspešno hlaðenje
komponenata unutar ureðaja.
Pažnja
Ne postavljajte TV prijemnik preko kabla za napajanje.
-3-
SRPSKI
INSTALACIJA, SMEŠTAJ I FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAÈA
Instalacija
Postavite TV prijemnik na mesto gdje nema direktnog svetla. Potpuno zamraèenje i
refleksija na ekranu TV ureðaja može da ošteti vid. Lagano i prigušeno svetlo preporuèuje
se radi boljeg i ugodnijeg gledanja TV ureðaja.Izmeðu TV ureðaja i zida ostavite dovoljno
mesta radi odgovarajuãe ventilacije. Izbjegavajte prekomjerno topla mesta radi
izbegavanja ošteãenja nameštaja ili kvara komponenti u ureðaju.
Ne postavljajte TV ureðaj blizu radijatora, grijelica, ventilacijskih otvora, ne izlažite ga
direktnom sunèevom svetlu i ne stavljajte u zatvoreni prostor.
Važno upozorenje
Ako je kabl za napajanje ošteãen mora da se zameni od strane ovlašãenog servisera ili
kvalificirane osobe radi izbegavanja ozljeda.
UPOZORENJE
• NE OTVARAJTE - NE POKUŠAVAJTE DA POPRAVLJATE, RASTAVLJATE ILI
MODIFIFIKUJETE TV UREÐAJ.
• OPASAN VISOKI NAPON NALAZI SE UNUTAR TV UREÐAJA.
• OVAJ TV UREÐAJ MOŽE DA BUDE SERVISIRAN SAMO OD OVLAŠÃENOG
SERVISA.
• UNUTAR TV PRIJEMNIKA NEMA DELOVA KOJI TREBAJU DA BUDU PODEŠAVANI
OD KRAJNJEG KORISNIKA.
SMJEŠTAJ & FUNKCIJE KONTROLNE PLOÈE
1 Taster za ukljuèenje
4 AV ulaz
7 Taster za podešavanje
jaèine zvuka
2 Senzor za prijem signala
sa daljinskog upravljaèa
5 Taster za odabir AV/TV
8 Taster za odabir programa
-4-
3
Indikator napajanja
6
Taster za prikaz menija
SRPSKI
FUNKCIJE TASTERA DALJINSKOG UPRAVLJAÈA
TV/AV
4
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
QV
7
P.P
9
TV/AV
P+
6
2. Taster za iskljuèenje/ukljuèenje zvuka
Pritiskom na taster MUTE potpuno
iskljuèujete zvuk TV prijemnika. Za
povratak na prijašnju jaèinu zvuka
pritisnite ponovno isti taster.
?
5
11
V-
MENU
3
P-
DISP
V+
S.M
16
10
PIC
LOCK
SLEEP
ZOOM
12
TEXT
22
SOUND
13
TEST
MIX
CANCEL
SUBCODE
23
HOLD
REVEAL
19
14
3. Status taster (DISP)
U TV modu rada pritiskom na ovaj taster
na ekranu dobivate prikaz informacija o
trenutno gledanom programu kao što su:
broj programa, sistem boja, sistem, sat....
Ako se nalazite u MENU modu
(modu menija) pritiskom na ovaj taster
trenutno izlazite iz menija.
4. Taster za ukljuèenje / iskljuèenje
Gumb za ukljuèenje na TV prijemniku
mora biti ukljuèen. Kada je TV ureðaj u
standby modu i LED dioida na kuæištu
ureðaja svetli pritisnite taster za
ukljuèenje i TV prijemnik æe se ukljuèiti.
Ponovnim pritiskom na ovaj taster ureðaj
æe se iskljuèiti (vratiti u stand by mod).
17
15
21
8
TIMER
20
1. TV/AV taster
EURO
Pritiskom na TV/AV
AV
taster birate TV ili AV
ulazni signal. Pritiskom na
3
taster dok je ureðaj u TV
modu rada ukljuèujete
vanjski AV ulaz kao što je DVD, Video i sl.
MENU
5. MENU taster
Pritiskom na ovaj taster ulazite u glavni
meni za podešavanje prijemnika.
18
0-9
-/--
6. Taster za izbor programa
Pritiskom na bilo koji numerièki taster
odabirete program koji je spremljen
pod tim brojem. U sluèaju da želite
odabrati program smešten na
dvoznamenkastom broju prvo pritisnite
taster -/-- te potom unesite broj programa.
1
1--
QV
7. Poziv zadnje gledanog programa
Povratak u TV mod
U TV modu pritiskom na taster možete
izmenjivati postojeæi i zadnje gledani
program. U AV modu pritiskom na
ovaj taster vraæate se na TV program.
S
-5-
2
10-
3
105
8. Taster za podešavanje zvuka
Uzastopnim pritiskom na ovaj taster
možete da odaberete jedan od ponuðenih
modova zvuka sledom: USER,
SPEECH, THEATRE, MUSIC.
* OPCIJA - Ne svi model!
SRPSKI
FUNKCIJE TASTERA DALJINSKOG UPRAVLJAÈA
P
P+
V-
V+ V
+
P-
9. Taster za odabir moda slike
Uzastopnim pritiskom na ovaj taster
možete da odaberete jedan od modova:
STANDARD (standardna slika)
DYNAMIC (dinamièna)
PERSONAL
(osobna)
MILD (blaga)
10. Taster za zakljuèavanje
Pritisnite taster. Za ulazak u meni za
zakljuèavanje upišite lozinku: 0000
Detaljan opis funkcije potražite na
stranici 13. uputstava.
11. Tasteri za odabir programa i
podešavanje jaèine zvuka
Pritiskom na tastere menjate program
koji gledate po jedan gore ili jedan dole.
Na isti naèin podešavate jaèinu zvuka.
Kada ste u MENU modu (kada
podešavate postavke prijemnika ovi
tasteri služe za kretanje kroz menije:
12. Zoom taster
Uzastopnim pritiskom na ovaj taster
možete da odaberete jedan od modova
prikaza sledom:
4 +:3
16:9
gore
dole
levo
* 16:9-slika je smanjena po visini
slika je izdužena po visini
desno
13. Taster za samoiskljuèenje
Pritiskom na taster možete da odaberete
vreme samoiskljuèenja u periodu od
0-240 minuta i to pojedinaèno u
rasponu od 15 minuta. Po isteku
odabranog vremena ureðaj prelazi u
stand by mod rada.
SOUND
15. Sound taster
(teletekst mod nije aktivan)
HOLD
PICTURE
Pritiskom na ovaj taster ulazite u meni
za podešavanje zvuka.
MIX
REVEAL
17. MIX taster
(teletekst mod nije aktivan)
Pritiskom na ovaj taster ulazite u meni
za podešavanje kalendara. Detaljna
pojašnjenja pogledajte na stranici 12
uputstava.
PICTURE
19. Taster za pregled programa
(teletekst mod nije aktivan)
Pritiskom na ovaj taster programi æe se
prikazivati automatski sledom u trajanju
od tri sekunde zaustavljajuæi se na
programu s kojeg je pregled poèeo.
14. Taster za prikaz i odabir igrica
(teletekst mod nije aktivan)
Pritiskom na ovaj taster ulazite u meni
za pokretanje igrica. Detaljna
pojašnjenja pogledajte na stranici 13
uputstava.
16. Picture taster
(teletekst mod nije aktivan)
Pritiskom na ovaj taster podešavate efekte
slike: Brightness (svetlina) -> Contrast
(kontrast) -> Color (boja) -> Sharpness
(oštrina) -> Tint (nijansa boje)
18. Taster Sistem zvuka
(teletekst mod nije aktivan)
Pritiskom na ovaj taster podešavate
sistem prijema zvuka sledom:
I-M-BG-DK
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.
TELETEXT tasteri
Navedeni tasteri koriste se u TELETEXT
modu rada. Detaljna pojašnjenja
pogledajte na stranici 14.
Napomena:
Ovisno o vrsti TV prijemnika i njegovim funkcijama, AV taster daje razlièite prikaze. Neki modeli mogu
da imaju Av1, Av2, S-Video ili YUV dok æe neki drugi model imati samo Av1.
-6-
SRPSKI
PRIPREMA UREÐAJA ZA RAD
1. Korak
Spajanje TV prijemnika sa antenom
Smer signala
VHF antena
Model:
CTV-55PF35 TXT
75¦ coaxial-kabal ulaz
UHF antena
Mixer
75¦ coaxial-kabal
RF ulaz
Zadnja strana TV prijemnika
Antenski prikljuèak
u zidu
2. Korak
Modeli:
CTV-55KM10 TXT
CTV-55KF27 TXT
Spajanje TV prijemnika sa Audio / Video opremom
AUDIO / VIDEO ULAZ
SCART kabal
SCART prikljuèak
DVD REKORDER
Video kabal
Audio kabal
KAMKORDER
VIDEO REKORDER
AV ulazi na boènoj strani
ili
SCART kabal
VIDEO REKORDER *
SCART prikljuèak
Napomene:
* Ako VIDEO RECORDER poseduje 2 SCART prikljuèka, DVD RECORDER ili DVD REPRODUKTOR možete da
spojite SCART kabal u VIDEO RECORDER, a VIDEO RECORDER spojite SCART prikljuèkom na TV prijemnik.
1)
2)
3)
Pre spajanja dodatnih ureðaja na TV prijemnik iskljuèite TV prijemnik i dodatne ureðaje s napajanja.
Boèni AV prikljuèci pogodni su za spajanje kamkordera i prenosnih ureðaja na TV prijemnik.
AV prikljuèak na boènoj strani ne može istovremeno da se koristi sa SCART prikljuèkom na zadnjoj strani TV
prijemnika (može da doðe do mešanja signala).
-7-
SRPSKI
Spajanje ureðaja na napajanje
3. Korak
Spojite kabl za napajanje u zidnu utiènicu.
*Izgled prednje strane vašeg
TV prijemnika može da se razlikuje od
prikazanog na slici; slika je figurativna
4. Korak
Umetanje baterija u daljinski upravljaè
1. Otvorite poklopac mesta za baterije sa zadnje strane daljinskog upravljaèa.
2. Umetnite dve AAA 1.5V baterije u daljinski upravljaè pazeæi na ispravan polaritet (+ / -) naveden
unutarmesta za meštaj baterija.
3. Vratite poklopac na daljinski upravljaè.
Zamenite stare baterije kada rad s daljinskim upravljaèem postane teže odnosno kada daljinski
upravljaè radi s prekidima.
Napomene:
1) Preporuèujemo korištenje alkalnih baterija
2) Ako ne koristite daljinski upravljaè dulje vreme zamenite baterije.
3) Ne koristite nove baterije u kombinaciji sa starima (istrošenima).
4) Razlièiti daljinski upravljaèi imaju razlièite tipove baterija tako da pre zamene proverite vrstu
baterija.
5. Korak
Ukljuèivanje TV prijamnika
Pritiskom na POWER taster na kuæištu ukljuèuje se ureðaj, a njime i
LED indikator rada ureðaja. Ponovnim pritiskom na taster iskljuèujete
ureðaj. Kada je ureðaj u stand by modu rada ne možete ga ukljuèiti
pritiskom na POWER taster. To znaèi da za vreme rada u stand by
modu na ekrenu neæe da bude ni slike ni tona. Ureðaj možete da
ukljuèite jedino pritiskom na taster POWER ili na neku od numerièkih
tastera na daljinskom upravljaèu ili P+ / P- tastera na kontrolnoj ploèi
TV prijemnika.
LED indikator
rada ureðaja
Napomene:
1. Kada je TV prijemnik ukljuèen LED indikator svetli naranèasto
2. Kada je TV prijemnik u Stand by modu rada LED indikator svetli
crveno.
Taster za ukljuèenje / iskljuèenje
TV prijamnika
-8-
SRPSKI
Automatsko traženje i memorisanje programa
6. Korak
SEARCH
PROGRAM
0
COLOR SYSTEM
AUTO
SOUND SYSTEM
B/G
SKIP
OFF
BAND
VHF-L
AUTO SEARCH
SEARCH
FINE TUNE.
SELECT
ADJUST
M EXIT
1. Pritisnite taster MENU onoliko puta dok se na ekranu TV
prijemnika ne pojavi meni SEARCH meni za traženje,
memorisanje i podešavanje programa)
2. Tasterima P+ or P- izaberite opciju AUTO SEARCH
(automatsko traženje programa)
3. Pritiskom na jednan od tastera V+/V- zapoèinje automatsko
traženje programa.
4. Po završetku traženja i memorisanja programa, broj programa
“0” pojavljuje se pod prvom opcijom menija “Program” nakon
èega možete da gledate TV program
Napomene:
Nakon završetka automatskog traženja programa, svi pronaðeni
programi automatski se memorišu.
7. Korak
•
•
•
•
•
•
Korisni saveti
Broj raspoloživih programskih mesta je 200, programe možete memorisati od 1-199.
TV prijemnik ima funkciju prikaza plave pozadine bez prikaza šuma kada nema signala
Ureðaj poseduje funkciju automatskog iskljuèenja. Ako u trajanju od 10 minuta nema prijema
signala, ureðaj se automatski prebacuje u stand by mod.
Ako doðe do nestanka napajanja ili nakon što završite s gledanjem programa, TV prijemnik
iskljuèite pritiskom na taster POWER na kuæištu ureðaja. (slika 1). Na taj naèin štedite elektriènu
energiju koja bi se trošila ako prijemnik ostavite u Stand-by modu (u modu pripravnosti).
Ako ureðaj ne koristite duži period vremena (godišnji odmor, poslovni put) ištekajte ureðaj iz struje
(slika 2).
Preporuèujemo gledanje TV prijemnik sa udaljenosti koja je tri puta veæa od dijagonale ekrana
ureðaja. (slika 3)
Ištekajte kabl
napajanja ako
idete na godišnji
odmor, poslovni
put...
Slika 1
Slika 2
min. 3 puta
veæa udaljenost
Slika 3
udaljenost gledanja treba da bude
minimalno 3 puta veæa od
dijagonale ekrana TV prijemnika
-9-
SRPSKI
RAD S MENIJIMA
Pritiskom na taster MENU na kontrolnoj tabli ureðaja ili daljinskom upravljaèu ulazite u mod rada s
menijima koji vam omoguæuju podešavanje rada TV prijemnika. Meniji se pojavljuju sledeæim sledom:
PICTURE (Meni za slike) -> SOUND (Meni zvuka) -> TIMER (Meni za podešavanje timera) ->
SEARCH (Meni za pretraživanje, memorisanje i podešavanje programa) -> SETTINGS (Meni za opšta
podešavanja)
(PICTURE Meni)
(SOUND Meni)
PICTURE
Ulaz
BRIGHTNESS
48
VOLUME
CONSTRAST
48
AVL
COLOUR
32
SHARPNESS
32
TINT
WHITE TONE
SELECT
(TIMER Meni)
TIMER
SOUND
TIMER
50
OFF
OFF
CLOCK
--:--
OFF TIME
--:--
ON TIME
--:--
ON PROGRAM
0
1
NORMAL
ADJUST
SELECT
M EXIT
ADJUST
M EXIT
SELECT
0
LANGUAGE
M EXIT
ENGLISH
PAN EURO
SETTINGS
SEARCH
PROGRAM
Izlaz
ADJUST
COLOR SYSTEM
AUTO
TEXT LANGUAGE
SOUND SYSTEM
B/G
TEXT E/W
SKIP
OFF
BLUE SCREEN
BAND
VHF-L
WEST
ON
PICTURE ENHANCE
ON
EXCHANGE
AUTO SEARCH
8
5
SEARCH
FINE TUNE.
SELECT
ADJUST
M EXIT
(SEARCH Meni)
SELECT
ADJUST
M EXIT
(SETTINGS Meni)
Meni za podešavanje slike (PICTURE MENU)
1. Za pristup meniju za podešavanje slike pritisnite taster MENU.
2. tasterima P- ili P+ izaberite opciju koju želite podesiti: Brightness
(svetlina), Contrast (kontrast), Colour (boja), Sharpness (oštrina), Tint
(nijansa boje), White Tone (nijansa bele boje).
3. Za promenu odabrane opcije koristite tastere V- ili V+
Za izlaz pritisnite taster MENU.
PICTURE
BRIGHTNESS
48
CONSTRAST
48
COLOUR
32
SHARPNESS
32
TINT
0
WHITE TONE
Napomena: 1) Opcija Tint (nijansa boje) dostupna je samo u NTSC naèinu
prijema.
SELECT
NORMAL
ADJUST
M EXIT
Meni za podešavanje zvuka SOUND MENU
1. Za pristup meniju za podešavanje zvuka pritisnite taster MENU nekoliko
puta, dok se na ekranu ne pojavi meni SOUND.
2. Tasterima P- ili P+ odaberite opciju VOLUME (Podešavanje jaèine zvuka).
3. Nakon što odaberete opciju VOLUME (boja odabrane opcije drugaèija je od
ostatka podloge) tasterima V- ili V+ možete da pojaèate ili smanjite jaèinu
zvuka.
Za izlaz pritisnite taster MENU.
4. AVL (Automatska kontrola jaèine zvuka): Ovu opcija može da bude ukljuèena
ili iskljuèena.
- 10 -
SOUND
VOLUME
AVL
SELECT
50
OFF
ADJUST
M EXIT
SRPSKI
Meni za podešavanje Timera TIMER MENU
1. Za pristup meniju za podešavanje Timera pritisnite taster MENU nekoliko
TIMER
puta, dok se na ekranu ne pojavi meni TIMER.
TIMER
OFF
2. Tasterima P- i P+ odaberite opciju CLOCK (za nameštanje sata). Odabrana
CLOCK
--:-OFF TIME
--:-opcija prikazuje se bojom podloge drugaèijom od ostalih.
ON TIME
--:-3. Tasterima V- i V+ podešavate vrednost sata i to na naèin da tasterom VON PROGRAM
1
podesite sate, a tasterom V- podesite minute.
Na isti naèin možete da podešavate i preostale dve opcije “On time” (vreme u
kojem želite da se TV prijemnik sam ukljuèi) i “Off time” (vreme u kojem želite
da se TV prijemnik sam iskljuèi).
a. Timer: Sama opcija Timera može da bude ili ukljuèena-Timer aktivan (ON) ili iskljuèena (OFF).
b. Off time (vreme iskljuèenja): TV prijemnik automatski æe da se iskljuèiti u vreme koje ste
podesili.
c. On time (vreme ukljuèenja): TV prijemnik automatski æe da se sam ukljuèiti u vreme koje ste
podesili.
d. On program (program na koji æe se TV ukljuèiti): Tasterima P+/P- odaberite broj programa na
kojem želite da se vaš TV prijemnik ukljuèi ako je opcija “On time” podešena.
SELECT
Meni za podešavanje opštih postavki SETTING MENU
1. Za pristup meniju za podešavanje timera pritisnite taster MENU nekoliko puta,
dok se na ekranu ne pojavi meni SETTING.
2. Tasterima P- i P+ odaberite opciju koju želite podesiti. Tasterima V+/Vmenjate trenutno postavljenu vrednost. Odabrana opcija prikazuje se bojom
podloge drugaèijom od ostalih.
ADJUST
M EXIT
OSD prikaz u
Programskom modu
SETTINGS
LANGUAGE
ENGLISH
TEXT LANGUAGE
PAN EURO
TEXT E/W
WEST
BLUE SCREEN
ON
PICTURE ENHANCE
EXCHANGE
ON
8
5
a. Jezik (Language): Tasterima P+/P- odaberite opciju LANGUAGE. Ako
želite, možete da promenite trenutno postavljeni jezik menija u neki od
ponuðenih i to pomoæu tastera V+/V-.
b. Jezik TELETEXT-a (TEXT language): Tasterima P+/P- odaberite opciju
TEXT LANGUAGE. Tasterima V+/V- možete da promenite trenutno podešen jezik teleteksta.
Ponuðene opcije su: PAN EURO, CYRILLIC ili ARABIC. Ako prikaz teleteksta nije pravilan,
podesite ovu opciju.
c. TELETEXT E/W: Tasterima P+/P- odaberite opciju TEXT E/W. Tasterima V+/V- možete da
promenite trenutno podešenu opciju. Ponuðene opcije su: WEST (zapadni set karaktera) ili
EAST (istoèni set karaktera)
d. Plava pozadina (BLUE SCREEN): Tasterima P+/P- odaberite opciju BLUE SCREEN.
Tasterima V+/V- možete da ukljuèite ili iskljuèite plavu pozadinu kada nema signala.
e. PICTURE ENHANCE: Tasterima P+/P- odaberite opciju Picture enhance. Tasterima V+/Vmožete da ukljuèite ili iskljuèite reduktor šuma slike ako je kvaliteta signala loša.
f. EXCHANGE - Zamena programskih mesta : Ova opcija dostupna je
OSD prikaz u
samo u modu prijema TV programa. Tasterima P+/P- odaberite ovu
AV-SCART modu
opciju, a tasterima V+/V- zamenite postojeæi broj programskog mesta u
SETTINGS
novo programsko mesto.
LANGUAGE
EN GLISH
g. EURO AV: U EURO AV modu rada, u meniju se pojavljuje dodatna
TEXT LANGUAGE PAN EURO
opcija “EURO AV”. Tasterima V+/V- možete da menjate EURO AV ulaz
TEXT E/W
WEST
BLUE SCREEN
ON
na jednu od ponuðenih opcija: VIDEO (kompozitni video signal), SVHS
PICTURE ENHANCE
ON
(opcija-ne svi modeli), RGB (RGB signal).
EURO AV
RGB
COLOR SYSTEM
AUTO
h. Sistem boja (Color system)*: Tasterima P+/P- odaberite opciju
COLOR SYSTEM kojom menjate sistem boja na jedan od ponuðenih:
AUTO, PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM i to tasterima V+/V-.
* Može da se desi da neke od objašnjenih opcija ne budu dostupne, ovisno o
verziji vašeg prijemnika.
- 11
1 -
SELECT
ADJUST
M EXIT
SELECT
ADJUST
M EXIT
SRPSKI
Meni za traženja programa (SEARCH MENU)
1. Automatsko traženje programa (Auto Search): Ureðaj automatski pretražuje
sve frekventne pojaseve VHF i UHF. Nakon završetka pretraživanja, svi
pronaðeni programi automatski se pohranjuju.
a. Za pristup meniju za traženje programa pritisnite taster MENU
b. Tasterima P+/P- odaberite opciju AUTO SEARCH. Pritiskom na tastere
V+/V- zapoèinjete automatsku pretragu.
c. Prièekajte da pretraživanje završi. Pronaðeni programi pohranjuju se
automatski. Broj mjesta na koje možete memorisati programe je 200.
SEARCH
PROGRAM
0
COLOR SYSTEM
AUTO
SOUND SYSTEM
B/G
SKIP
OFF
BAND
VHF-L
AUTO SEARCH
SEARCH
FINE TUNE.
SELECT
ADJUST
M EXIT
2. Ruèna pretraga (Manual Search): Programe je možete pretraživati i "ruèno", ako želite pronaæi toèno
odreðeni program za koji znate sve njegove parametre.
a. Za pristup meniju za traženje programa pritisnite taster MENU i odaberite meni SEARCH.
b. Tasterima P+/P- odaberite opciju PROGRAM, i pritiskom na tastere V+/V- odaberite programsko
mesto na koje želite da memorišete program koji æete podesiti.
c. Pritiskom na tastere P+/P- odaberite opcije COLOR SYSTEM (Sistem prijema slike), SOUND
SYSTEM (Sistem prijema zvuka) i BAND (Frekventni pojas) i pritiskom na V+/V- podesite
parametre u skladu s parametrima na kojima emitira traženi program. (Za Europu, sistem
prijema slike podesite na AUTO, a sistem prijema zvuka na B/G).
d. Pritiskom na tastere P+/P- odaberite opciju SEARCH i pritiskom na V+/V- pokrenite pretragu
programa. Pritiskom na V+ taster, pretraga zapoèinje prema "napred", s niže frekvencije prema
višoj.
e. Korake "b" do "d" možete ponavljati dok ne podesite sve željene programe.
3. Fino podešavanje (Fine Tune): Pristupite finom podešavanju programa ako kvaliteta slike nije
zadovoljavajuæa, ako je prijemni signal loše kvalitete ili sa smetnjama.
a. Za pristup meniju za fino podešavanje programa pritisnite taster MENU i odaberite meni
FINE TUNE.
b. Pritisnite tastere V+/V- za fino podešavanje frekvencije na odabranom programskom mestu.
4. Preskakanje programa (SKIP): Ako je opcija SKIP postavljena na vrednost ON, odabrani program biti
æe preskoèen prilikom pretrage programa "po jedan" gore ili dole. Pristup programu dalje æe biti moguæ
direktnim upisom programskog mesta.
Primer: Programi u memoriji nalaze se na programskim mestima od 1 do 5. Ako je za programsko
mesto 2 ukljuèena opcija preskakanje (SKIP ON), pritiskom na tastere P+/P-, programi æe da se
menjaju prema sledeæem redosledu "1-3-4-5". (Ako koristite odabir programskog mesta direktnim
upisom, pritiskom na taster "2", biti æe prikazan sadržaj programskog mesta 2.
a. Za pristup meniju za traženje programa pritisnite taster MENU i odaberite meni SEARCH.
b. Pritisnite tastere P-/P+ i odaberite opciju SKIP. Pritisnite V-/V+ tastere da bi podesili opciju na
jednu od vrednosti (ON-preskakanje ukljuèeno ili OFF-preskakanje iskljuèeno).
Moguæe su sledeæe vrednosti:
Color system: AUTO-PAL-NTSC3.58-NTSC4.43-SECAM)
Sound system: DK-B/G-I
Band: UHF - VHF - L - VHF - H
CALENDAR (teletext mod mora da bude iskljuèen)
1. Pritisnite taster MIX na daljinskom upravljaèu za ulazak u CALENDAR meni.
2. Pritisnite P- ili P+ tastere za podešavanje Godine. Za podešavanje meseca
pritisnite V- ili V+ tastere.
3. Pritisnite taster "?" ili "MIX"taster povratak u normalin TV mod
- 12 -
CALENDAR
2003 7
Sun Mon Tue Wed Thu
1
2
3
7
8
9
10
14 15 16
17
21 22 23
24
28 29
6
13
20
27
Fri
4
11
18
25
Sat
5
12
19
26
SRPSKI
Zakljuèavanje (LOCK)
1. Pritiskom na taster "
" ulazite u meni zakljuèavanja.
2. Na ekranu se pojavljuje " " oznakau. Utipkajte lozinku da bi mogli uæi u meni
zakljuèavanja (Originalna fabrièka lozinka je: 0000).
3. Ponovnim pritiskom na taster " " ili " ? ", meni zakljuèavanja nestaje sa
ekrana. Zakljuèavanje programa ili Hotelski mod moguæ je samo onda kada je
opcija zakljuèavanja LOCK postavljena na vrednost ON (ukljuèena).
----
LOCK
LOCK
OFF
a. Roditeljsko zakljuèavanje (Parental lock): Da bi podesili opciju
PROGRAM
1
PARENTAL LOCK
OFF
"Roditeljsko zakljuèavanje programa "-" Parental lock", za promenu
HOTEL MODE
OF F
vrednosti opcije pritisnite tastere V+/V-. Vrednost opcije postavljena na
VOLUME LIMIT
100
CHANGE PIN
"On" znaèi da æe oznaèeni program biti zakljuèan:
1). Odaberite program koji želite zakljuèati. Tada postavite opciju
"Parental lock" na vrednost "ON". Za izlazak ponovno pritisnite
taster za zakljuèavanje na daljinskom upravljaèu.
2). Pritiskom na tastere P+/P- ili brojèane tastere odaberite zakljuèani
program. Slika sa ekrana nestaje, prikazan je plavi ekran i znak " " kao informacija da
je program zakljuèan.
3). Kada je Roditeljsko zakljuèavanje aktivno, meni za podešavanje programa neæe da
bude dostupan.
SELECT
ADJUST
M EXIT
b. Hotelski Mod (Hotel Mode): Opcija Hotelski mod može se ukljuèiti ili iskljuèiti pritiskom na
tastere V+/V- .
1). Kada je opcija "Hotelski mod" aktivna, maksimalna jaèina zvuka ogranièena je na jaèinu
postavljenu opcijom "Ogranièenje zvuka"-"Volume Limit".
2). Kada je Hotelski mod aktivan, meni za podešavanje programa neæe da bude dostupan.
c. Promena lozinke (Change Pin): Pritisnite V+ taster za ulaz u promenu
lozinke - "change pin".
1). Upišite novu lozinku
2). Upište novu lozinku još jednom za potvrdu.
LOCK
CHANGE PIN
CONFIRM
-------
IGRE - GAME (Opcija nije dostupna kada je teletext aktivan)
U normalnom TV modu, pritisnite na daljinskom upravljaèu taster "HOLD". Kontrole u igrici su sledeæe:
1. Pritisnite taster jednom za poèetak igre. Za završetak pritisnite HOLD ponovo.
2. Pritisnite tastere V+/V- za kontrole u igrici.
3. Pritisnite taster MENU za ponovni poèetak igre. Za završetak pritisnite “?” ponovo.
- 13 -
SRPSKI
TELETEXT
1. Odabir teletext moda
a. Odaberite Program koji ima uslugu TELETEXT-a.
b. Za prikaz teleteksta pritisnite taster TELETEXT. Ponovnim pritiskom na taster, naizmenièno birate mod
prikaza: Normalni TV mod - Teletext.
c. Pritiskom tastera TEXT prikazuje se poèetna sranica teletexta (ili ako ste veæ pre pretraživali teletext, a
niste menjali programsko mesto, prikazuje se zadnja odabrana stranica teletext-a).
d. Ukoliko se želite vratiti u normalni TV mod, pritisnite tipku TEXT na daljinskom upravljaèu.
2. Odabir stranice
a. Ako vam je poznat broj teletext stranice, možete da ju upišete direktno pritiskom na numerièke tastere
0...9.
b. Stranice možete da pregledavate “po jedan" gore ili dole, pritiskom na tastere P+/P- .
3. Zadržavanje stranice (Hold)
Neke TELETEXT stranice sadrže više od jedne stranice, koje se kružno automatski menjaju svakih nekoliko
minuta.
a. Pritiskom na taster HOLD zaustavljate periodiènu promenu stranica (prikazana je oznaka
).
b. Pritisnite taster HOLD ponovno za otkazivanje zadržavanja stranice (oznaka
nestaje).
4. Reveal - Neke TELETEXT stranice mogu da sadržavaju pitanja kao kviz ili igre pitanja sa skrivenim
odgovorima.
a. Pritisnite taster REVEAL kako bi videli odgovor.
b. Pritisnite taster REVEAL ponovno kako bi sakrili odgovor.
5. Uveæanje prikaza Teletext-a (Gornji dio/Donji dio/Puni prikaz) - da bi se omoguæilo lakše èitanje, prikaz
Teletext-a možete poveæati
a. Pritisnite taster
za prikaz uveæanog gornjeg dijela Teletext-a.
b. Pritisnite taster ponovno za prikaz uveæanog donjeg dijela Teletext-a.
c. Pritisnite taster još jednom za prikaz cele stranice.
Opaska: promena stranice vraæa Teletext na normalni prikaz.
6. Cancel
a. Prilikom pretraživanja odreðene Teletext stranice, u normalni TV mod vraæate se pritiskom na tiaster
CANCEL.
b. Kada se tražena stranica pronaðe, njen broj prikazuje se u gornjem levom uglu ekrana. Pritisnite
CANCEL taster za povratak u teletext prikaz.
Opaska: Nije moguæe promeniti TV program za vreme ovog moda.
7. Prikaz vremena
Ako gledani program emitira uslugu Teletext-a, pritiskom na zeleni taster "
vreme.
Opaska: Za poništenje prikaza, pritisnite taster " " ponovno.
" na ekranu se prikazuje toèno
8. Fast Text (Obojeni tasteri)
CRVENI, ZELENI, ŽUTI i PLAVI taster na daljinskom upravljaèu služe za brz i direktan pristup odreðenim
stranicama, oznaèenim na dnu teletext stranice.
Primer:
CRVENA boja oznaèava GRADSKE INFORMACIJE
PLAVA boja oznaèava PUTNE INFORMACIJE
ZELENA boja oznaèava VREMENSKU PROGNOZU
ŽUTA boja oznaèava RASPORED TV PROGRAMA
9. SUB
a.
b.
c.
CODE
Teletext stranice se periodièno obnavljaju, ovisno o ažurnosti TV stanice koja održava teletext uslugu.
Odaberite "NEWS FLASH" stranicu u Teletext-u i tada pritisnite SUBCODE taster.
Možete pratiti TV program i svaki puta kada doðe do promene sadržaja u teletext-u, ta promena
prikazuje se na ekranu
d. Za povratak u normalni TV mod, pritisnite SUBCODE taster ponovo.
*Ova opcija je moguæa samo ako TV stanica ima uslugu "News Flash" stranice.
- 14 -
SRPSKI
SERVISNA UPUTSTVA
Ako TV prijemnik ne radi ispravno, pre nego što pozovete ovlašæenog servisera proverite prema
donjoj tabeli moguæi uzrok "kvara".
PROBLEM
Sneg u slici
Dupla slika
Interferencije
Šum
MOGUÆI RAZLOG
Utikaè antene nije dobro prikljuèen,
izvukao se iz utiènice, došlo je do
prekida u kablu ili antena nije
ispravna.
Normano
TV signal je blokiran ili se odbija od
okolnih objekata kao što su okolne
planine, zgrade i sl ili antena nije
dobro usmerena.
Šum
TV prijemnik prima smetnje od
okolnih elektriènih ureðaja koji
iskre, kao što su motori, neonska
rasveta, sušila za kosu.
Jaèina zvuka je potpuno iskljuèena
(Mute) ili je zvuk ugoðen na nisku
vrednost.
REŠENJE
Proverite sve spojeve utikaèa i antene.
Ako antena ili kabl nije ispravan,
pozovite struènu osobu za popravak
antenske instalacije
Proverite poziciju i usmerenje antene.
Iskljuèite ureðaje kao što su sušila
kose i sl.
Proverite na daljinskom upravljaèu
da li je funkcija tastera MUTE
aktivirana.
Normalna slika Nema zvuka
Nema boje
Nema slike
Linije u slici
Šum
Boje su podešene na minimalni
intenzitet ili sistem prijema boje ili
zvuka nije podešen na ispravan
standard!
Pritisnite taster P.P na daljinskom
upravljaèu, podeiste boju;
Podesite sistem prijema boje i zvuka.
Glavna sklopka napajanja je
iskljuèena, ili nema napajanja na
utiènici napajanja ili spoljnoj anteni.
Pritisnite taster za ukljuèenje napajanja;
proverite da li postoji napajanje na
utiènici.
Signal ili kontak na anteni je loš ili
je TV program loše podešen.
Proverite antenu ili ponovno podesite
TV program.
Nema zvuka
Zvuk loš
TV prijemnik je bio ili je izložen
spoljnom magnetskom polju dok je
bio ukljuèen.
Obojene mrlje
Normalan
Pucketanje iz kuæišta
Usled zagrijavanja kuæišta, kuæište se
širi ili skuplja. To je normalno
- 15 -
Smestite TV prijemnik dalje od
magnetskih izvora; Iskljuèite TV
prijemnik sa napajanja (na glavnoj
sklopki) i ostavite ga iskljuèenog. Nakon
nekoliko minuta ga ponovno ukljuèite.
NE POMIÈITE TV PRIJEMNIK DOK
JE U RADU.
-
SRPSKI
KARAKTERISTIKE
OPASKA
NAPAJANJE
SHOWN ON BACK OF THE TV SET
POTROŠNJA
SHOWN ON BACK OF THE TV SET
SISTEM ZVUKA
B/G
SISTEM BOJE
PAL
NTSC playback
ANTENA
75
VIDEO PRIKLJUÈAK
SCART RGB
Phono: 1VP 75
AUDIO PRIKLJUÈAK
AV STEREO
Phono: 500mVrms
S-VIDEO CONTACT
(samo neki modeli-opcija)
INPUT
SISTEM PRIJEMA
VHF 02-09, UHF 21-69, CATV pojas
VELIÈINA EKRANA
21"
SNAGA AUDIO POJAÈALA
Y: 1Vp ; P: 75
1
C: 0.28Vp; P: 75
(200 memorija )
2W
20kg
NETTO TEŽINA (kg)
SOUND OUTPUT POWER
DIMENZIJE: (L x W x H)
21" 650x500x523 mm
21” 650x495x523 mm
INFRA-RED DALJINSKI UPRAVLJAÈ
TIP
IR DALJINSKI UPRAVLJAÈ S KONTROLOM
SVIH FUNKCIJA
RADNA UDALJENOST
NAPAJANJE
MAX 8 METARA
DC 3V (DVE BATERIJE, AAA)
OVAJ UREÐAJ PODRŽAVA ISKLJUÈIVO PRIJEM ANALOGNOG TELEVIZIJSKOG SIGNALA.
OPASKA:
Dizaj i tehnièke specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave.
- 16 -
www.quadro-electronics.com
Download

CTV-55PF35 TXT--UM-SER