ELEKTRONIKA U ENERGETICI
Logièka kola
Kontinualne i diskretne promene
u
u
Analogni
ureðaj
A/D
Odmeravanje
Kvantovanje
Kodovanje
Digitalni
ureðaj
Binarni sistem
{0, 1}
Kodovanje informacija vrši se u binarnom sistemu
Bit
Logièka stanja
Naponski nivoi
0
1
0V do 0.8 V
2.4 V do 5V
10010110
Digitalna informacija od 8 bita je 1 Bajt
1 0 0
1 0 1 1
0
Bulova algebra
Nad bitovima (0 1) logièka kola vrše operacije matematièke logike:
• logièko množenje (•)
• logièko sabiranje (+)
• negacija ( ¯ )
Logièko sabiranje
Negacija
0•0=0
0+0=0
¯0 = 1
0•1=0
0+1=1
¯1 = 0
1•0=0
1+0=1
1•1=1
1+1=1
Logièko množenje
Logièko kolo I
I kolo realizuje logièku operaciju množenja
A
B
F = AB
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
F
0
0
0
1
Tabela istinitosti
A
B
F = AB
X
A
0 0 1 1
t
BY
0
1 0 1
t
FZ
0 0 0 1
t
Vremenski dijagrami
Logièko kolo ILI
ILI kolo realizuje logièku operaciju sabiranja
A
B
F =A+B
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
F
0
1
1
1
Tabela istinitosti
A
B
F =A+B
AX
0 0 1 1
t
BY
0
1 0 1
t
FZ
0 1 1 1
t
Vremenski dijagrami
Logièka kola NE
NE kolo realizuje logièku operaciju negacije
A
A
¯A
0
1
1
0
F =A
Tabela istinitosti
FZ = X
A
X
A
¯
+U
A
X
0 1
RC
t
F
Z
FZ
X
A
1 0
t
Elektrièna šema NE kola
Vremenski dijagrami
Logièko kolo NI
NI kolo realizuje negaciju logièke operacije množenja
A
B
F = AB
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
F
1
1
1
0
Tabela istinitosti
A
B
F = AB
NI kolo je I kolo sa dodatim NE kolom
X
0 0 1 1
t
A
B
AB
Y
F = AB
XY
¯
0
1 0 1
t
Z
1 1 1 0
t
Vremenski dijagrami
Logièko kolo NILI
NILI kolo realizuje negaciju logièke operacije sabiranja
A
B
F =X
+Y
A+B
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
F
1
0
0
0
Tabela istinitosti
A
X
Y
B
F = XA+B
Z
+Y
NILI kolo je ILI kolo sa dodatim NE kolom A
X
0 0 1 1
t
X
A
Y
B
A+B
X+Y
Z = A+B
XY
¯
BY
0
1 0 1
t
FZ
1 0 0 0
t
Vremenski dijagrami
Download

логичка кола