Informativno izdanje organizacije World Vision u Bosni i Hercegovini, broj II, ljeto 2012, ISSN 2233-1077
NAŠA VIZIJA ZA SVAKO DIJETE JE ŽIVOT U SVOJ NJEGOVOJ PUNOÆI;
NAŠA MOLITVA ZA SVAKU DUŠU JE VOLJA DA SE TO I OSTVARI.
U OVOM BROJU:
TOLERANCIJA I MEÐURELIGIJSKO RAZUMIJEVANJE
MELINA: DJEVOJKA KOJA ŽELI PROMIJENITI SVIJET
SPONZORI IZ KOREJE POSJETILI NAŠU ZEMLJU
U NASLIJEÐE NAM OSTAVITE MIR
O organizaciji World Vision
World Vision je kršæanska/hrišæanska
organizacija za pomoæ, razvoj i zagovaranje,
posveæena radu sa djecom, porodicama i
zajednicama kako bi prevazišli siromaštvo i
nepravdu. World Vision je u službi svih ljudi
bez obzira na njihovu vjeru, rasu, etnièku
pripadnost ili spol.
PÈELARSTVOM DO BOLJE BUDUÆNOSTI
LIJEP OSMIJEH JE LAKO PRIMIJETITI
World Vision u BiH djeluje od 1994. godine
kada je poèeo sa provedbom brojnih
humanitarnih i rehabilitacijskih projekata, što
je ukljuèivalo i projekte vezane za zdravstvenu
skrb, lijeèenje ratnih trauma, mikropoduzetništvo i poljoprivredu. Do 1996.
godine, World Vision je pomogao više od
milijun ljudi u našoj zemlji.
Danas, World Vision radi na tome da ostvari
svoju težnju: da BiH bude društvo prijateljsko
prema djeci, utemeljeno na zajednici
povjerenja, gdje svako dijete ima nadu, jednake
moguænosti, te je osnaženo da ostvari svoj
puni potencijal.
Jer lijep osmijeh je lako primijetiti
Više od 1.050 uèenika osnovnih škola obuhvaæeno je projektom
organizacije World Vision, èiji je cilj unapreðenje djeèijeg zdravlja kroz
poboljšanje oralne higijene.
Sedmogodišnji Bilal zna da bi trebao prati zube tri puta dnevno. Ali, on to
ne radi baš uvijek. „Danas sam zaboravio“ govori nam Bilal sliježuæi
ramenima. On svakako nije jedini. Istraživanja provedena u World Visionovom razvojnom podruèju Jahorina pred poèetak projekta su pokazala
da samo 16% uèenika osnovnih škola pere zube. U drugim razredima ovaj
procenat je još niži i iznosi 7%. U zadnjem razredu osnovne škole, samo
42% djece pere zube.
“Veæina roditelja nije svjesna važnosti oralnog zdravlja. Neki roditelji nikada svoju djecu nisu odveli zubaru” kaže Amela Rakaj,
socijalni radnik u osnovnoj školi koja od 2011. godine uèestvuje u projektu koji obuhvata stomatološke preglede u školama.“Ovaj
projekat je jedinstvena prilika za djecu da sretnu zubara”, dodaje ona.
Doktorica Emsudina Deljo kaže: „Stanje oralnog zdravlja u ovom podruèju je veoma loše“.Tvrdnju potkrepljuje istraživanjima koja
su pokazala da je indeks zdravlja zuba šestogodišnjaka u Bosni i Hecegovini šest puta lošiji nego u, na primjer, Danskoj. „Ljudi ovdje
imaju veoma nisku svijest o važnosti oralnog zdravlja“, objašnjava ona.
Pored organizovanja stomatoloških pregleda za djecu, organizacija World Vision je opremila i tri stomatološke ordinacije u
razvojnom podruèju Jahorina. “Važnost opremanja ovih ustanova je ogromna, pogotovo imajuæi na umu dvije stvari: prva je
pružanje podrške lokalnim partnerima koji rade s djecom i poboljšavaju njihovo zdravlje, a druga je zapoèinjanje aktivnosti kroz
osnovne škole koje kod djece stvaraju pozitivne navike redovnog posjeæivanja zubara”, kazao je Željko Blagojeviæ, menadžer
razvojnog podruèja Jahorina. Projekat “Zdravi zubi za bolje djeèije zdravlje” podržan je od strane organizacije World Vision Tajvan.
Cijeli tekst proèitajte na web stranici organizacije WorldVision: www.worldvision.ba.
Sprjeèavanje pojave tuberkuloze kod romske populacije
Organiziranjem stotinu javnih dogaðaja diljem Bosne i Hercegovine, World Vision želi podiæi svijest o sprjeèavanju pojave
tuberkuloze kod romske populacije i ostalnih ranjivih grupa. Po prvi put, jedan ovakav dogaðaj je organiziran u Brezi. Mujo Fafuliæ,
koji saraðuje sa World Vision-om stoji pred grupom Roma iz lokalne zajednice. On govori polako, jasno i sigurno, objašnjavajuæi
stvari koje su mnogima od njih nepoznate.“Mnogi nisu nikad prije èuli za tuberkulozu”, kaže Mujo.
WorldVision želi to promijeniti.
“Cilj ovog projekta je da okupi manje grupe ljudi diljem zemlje kako bi prisustvovali sesijama posveæenim tuberkulozi, njenim
simptomima, naèinima prenošenja, prevenciji, itd. kao i da bi saznali o vrstama zdravstvene zaštite koju mogu dobiti”, kaže Adisa
Hubaniæ iz WorldVision-a koja provodi projekat “Poboljšanje kontrole tuberkuloze kod romske populacije i ostalih ranjivih grupa”.
Mnoge predrasude o ovoj bolesti su takoðer prisutne. “Postoje predrasude da osoba ne može biti u potpunosti izlijeèena od
tuberkuloze.Ali, ako poštujete doktorove savjete, uvjeravam vas da se možete u potpunosti izlijeèiti”, govori Mujo okupljenima u
Brezi.“Ovi javni dogaðaji su u velikoj mjeri pomogli širenju svijesti o tuberkulozi, jer ljudi znaju veoma malo o njoj. Èak i one stvari
koje znaju, nisu u potpunosti istinite i mi moramo raditi na razbijanju predrasuda”, dodaje Mujo, koji je i predsjednik lokalne
nevladine organizacije koja bavi na pitanjima Roma. Implementacija ovog projekta je zapoèela u januaru 2011. godine sa ciljem da
se otkriju i lijeèe oboljeli od tuberkuloze unutar romske populacije i drugih ranjivih grupa, kao i da se sprijeèi širenje bolesti.
Projekat finansira Globalni fond za HIV i AIDS, tuberkulozu i malariju. Kao dio projekta, poèetkom 2011. godine uspostavljena su
èetiri centra za otkrivanje tuberkuloze u Tuzli, Kaknju i Gradišci.
MLADI U BORBI PROTIV
TRGOVINE LJUDIMA
2
Vršnjaèki edukatori iz pet osnovnih škola,
pedagozi i nastavnici iz njihovih škola
uèestvovali su u radionici „Mladi u borbi
protiv trgovine ljudima“ koja je održana na
Kozari poèetkom jula.
Tolerancija i meðureligijsko razumijevanje
S ciljem podizanja svijesti o važnosti tolerancije meðu djecom, World Vision
je okupio 30 djece uzrasta od 10 do 15 godina iz razvojnog programa
Majevica na zimskom kampu “Tolerancija i meðureligijsko razumijevanje”.
Kamp je održan na planini Kozari od 1. do 3. februara 2012. godine.
Uz pomoæ trenera, djeca su aktivno uèestvovala u radionici i davala svoja
mišljenja na temu identiteta i razlièitosti. “Moje osnovno oèekivanje je da se
djeca opuste kako bismo kreirali siguran ambijent u kojem bi onda oni mogli
prièati o stvarima i pojavama o kojima inaèe ne mogu. U njihovom uzrastu
mnoge im razlièitosti bivaju nejasne, pogotovo ako govorimo u kontekstu
nacionalnog i regionalnog identiteta o kojem se šuti u društvu u kojem
živimo”, kazao je Milan Èoliæ, trener na kampu.
Pored djece, na kampu su uèestvovali i predstavnici Mreže škola iz opæina Sapna,
Kalesija i Zvornik. Predstavnici su imali radne sastanke na kojima je raspravljano
o naèinima pristupa razvoju kvalitetnog osnovnoškolskog obrazovanja sa
posebnim fokusom na davanje podrške djeci koja dolaze iz ranjivih porodica.“Oèekujemo da ovaj kamp rezultira aktivnim uèešæem
predstavnika Mreža škola u jaèanju odnosa izmeðu najranjivije djece, njihovih roditelja i predstavnika škola. U saradnji sa Mrežom škola
namjeravamo nastaviti sa našim aktivnostima pružanja potpore djeci iz najranjivijih porodica”, kazala je Ruža Urumoviæ, projektni
službenik u WorldVision-u.
U nasljeðe nam ostavite mir
Uèenici osnovnih i srednjih škola, njih 50, iz razvojnih programa Majevica i Ozren organizacije World Vision, proveli su èetiri
nezaboravna dana u Sarajevu, tokom kojih su uèestvovali u ljetnoj školi “Zagovarajmo za mir 2012”. Ljetna škola je održana u
periodu od 10. do 13. jula ove godine i imala je za cilj da istraži kako djeèija prava i djeèije uèešæe u gradnji mira unutar ruralnih
zajednica utièe na razvoj boljeg i pravednijeg društva koje poštuje glas djece i mladih. Ljetnu školu je podržao World Vision
Švicarske.
Pripreme za ljetnu školu poèele su još u februaru, nakon èega je održano 18
radionica za mlade, te deset radionica za djecu, tj. uèenike osnovnih škola.
Putem radionica, uèesnicima se željela pružiti prilika da steknu znanja i vještine
kako bi identifikovali i dokumentovali pitanja koja se tièu njihove uloge u
donošenju odluka i graðenju mira na lokalnom i nacionalnom nivou.
Radionice za mlade su rezultirale izložbom fotografija koje su napravili mladi,
dok su radionice za uèenike osnovnih škola rezultirale materijalom za
zagovaranje. Oba ova sadržaja prikazala su glavne poruke koje se tièu prava
mladih i djece na uèešæe u procesima gradnje mira i donošenja odluka.
Tokom svog boravka na ljetnoj školi u Sarajevu, uèesnici su imali priliku da rade
na unapreðenju svojih materijala, a èitav projekat je kulminirao javnim dogaðajem 13. jula. Tada je u Franjevaèkom kulturnom
centru u Sarajevu održana izložba fotografskih radova mladih, te su predstavljene i djeèije poruke. Svaka od fotografija na izložbi
nosi poruku, nešto što mladi žele da podijele sa širom javnosti u Bosni i Hercegovini: “Sprijeèimo diskriminaciju u sportu”,
“Zaustavimo lanac trgovine ljudima”,“Ljubavlju protiv mržnje”,“Pazi ko æe biti tvoj uzor”, itd.
I dok su mladi poruku poslali kroz fotografije, oni mlaði su
pripremili program u Centru. Nakon što su u parovima predstavili
svoje poruke mira, zajedno su sa pozornice poruèili svima
prisutnima “U nasljeðe nam ostavite mir”. Na pitanje šta je nauèila,
14-godišnja Elma odgovara “Važno je da poštujemo jedni druge i
da budemo prijatelji”. Njena kolegica, 15-godišnja Hanka se slaže
“Ova ljetna škola je nešto veliko za mene. Svako novo iskustvo,
svako novo prijateljstvo je veliko blago za mene. Nadamo se da æe
naša poruka mira doæi do cilja i da æe nas odrasli poslušati”. U
projektu su uèestvovale slijedeæe osnovne škole:Tojšiæi, Sapna,Vuk
Karadžiæ iz Roèeviæa, Grivice, Sveti Sava Kakmuš, Vuk Karadžiæ iz
Petrova, te udruženja mladih iz Sapne i Petrova.
3
SPONZORI IZ KOREJE POSJETILI NAŠU
ZEMLJU
Projekat sponzorisanja djece je naèin prikupljanja dugoroène potpore za djecu, dok se u isto vrijeme donatorima pruža
bogato i nagraðujuæe iskustvo. Projekat sponzorisanja djece uspostavlja vezu izmeðu donatora i djeteta na naèin da
djetetove potrebe personaliziraju izazove sa kojima se zajednica suoèava, te pružaju donatorima priliku da vide na koji
naèin donatorska sredstva prave razliku u životima djeteta, porodice i zajednice.
Anes (12) i Hyunsoo (16)
Bio je to veliki dan za 12-godišnjeg Anesa. Tako velik, da noæ
ranije nije mogao zaspati od uzbuðenja. Ni on, ni njegov
devetogodišnji brat.“Bili su budni èitavu noæ”, otkrila je njihova
mama. A kad je jutro napokon došlo, djeèaci su bili spremni da
se upoznaju sa Anesovim sponzorom iz Južne Koreje.
Hyunsoo je samo èetiri godine stariji od Anesa. Od 2010.
godine, Hyunsoo odvaja novac od svog džeparca kako bi
sponzorisao djeèaka u našoj zemlji. A ove godine, Hyunsoo je
iskoristio svoje školske praznike kako bi došao i posjetio
Anesa i njegovu porodicu. Dok smo se vozili do mjesta na
kojem æe se po prvi put sresti sa Anesom, Hyunsoo i njegovi
roditelji su govorili o tome kako su postali dio World Visionovog programa sponzorstva. “Mnogi ljudi su pomogli Koreji
prije 50 godina, i sada mi želimo pomoæi drugima”, kazao je
Sukmin Jang, Hyunsoonov otac.
Izbor World Vision-a je bio lagan, pogotovo jer je Hyunsoo èlan World Vision-ovog hora u Južnoj Koreju s kojim je uèestvovao u
mnogim humanitarnim akcijama. Nakon što je odluèio nastaviti sa svojim obrazovanjem u Sjedinjenim Amerièkim Državama,
Hyunsoo je poželio ostati u kontaktu sa World Vision-om i podržati napore organizacije. Sponzorstvo je došlo kao logièan
slijedeæi korak. Kada su se dva djeèaka napokon upoznala u Visokom, obojica su bila pomalo stidljiva.Ali onda razgovor zapoèinje
sa temom koja je važna svim djeèacima na svijetu. “Igraš li fudbal?”, pita Hyunsoo. Ubrzo otkrivaju da obojica igraju u školskim
fudbalskim klubovima – Anes je vezni igraè, dok Hyunsoo igra u odbrani. Obojica navijaju za isti klub: Barcelonu. Djeèaci imaju i isti
najdraži školski predmet: fizièko obrazovanje. I, najvažnije, obojica su odlièni uèenici. “Proèitao sam u redovnom godišnjem
izvještaju da ti dobro ide matematika“, kaže Hyunsoo, dok Anes stidljivo potvrðuje.
Tokom posjete školi koju Anes pohaða, osoblje World Vision-a upoznalo je Hyunsoona i njegove roditelje sa radovima koji je
organizacija obavila od 2010. godine, a koji ukljuèuju popravku krova, zamjenu poda u uèionicama, zamjenu ulazne kapije, te
uvoðenje video nadzora kako bi se
poveæala sigurnost u i oko škole. Pomoæ
koju sponzori iz Koreje proslijeðuju
svake godine, pomogla je poboljšanju
obrazovnih uvjeta za hiljade djece u
Bosni i Hercegovini, i Hyunsoo je imao
priliku da vidi kako je njegov lièni
doprinos dio tog cijelog procesa.“Vrlo je
impresivno vidjeti šta sve World Vision
radi u zajednici”, kazao je on.
Kako se vrijeme za rastanak približavalo,
djeèaci su obeæali jedan drugom da æe
ostati u kontaktu u buduænosti.
Ipak bi ovo za njih mogao biti poèetak
jednog divnog prijateljstva.
4
So Hyun (22) i Amer (8)
Za So Hyun Mo nikada nije bilo dvojbe o tome šta æe biti kad
odraste: Sponzor World Vision-a. Još kad je bila djevojèica, So
Hyun je gledala kako njena mama tokom deset godina pomaže
djevojèicu iz Šri Lanke.
“Uvijek sam znala da æu sponzorisati dijete kad odrastem”
kaže danas 22-godišnja So Hyun, studentica politièkih nauka i
oglašavanja iz Seula. Iako je student bez redovnih prihoda, to je
nije zaustavilo. “Da, nekad je teško, jer ja, kao student, mogu
raditi samo honorarne poslove. Ali, uvijek odvojim jedan dio
od onoga što zaradim za program sponzorisanja”, ona
objašnjava. Kao rezultat toga, posljednje dvije godine So Hyun
je ispunila svoju želju i ukljuèila se u sponzorisanje
osmogodišnjeg Amera. U julu ove godine So Hyun je posjetila Bosnu i Hercegovinu kako bi upoznala djeèaka.
“Hello” Amer tiho pozdravlja djevojku na engleskom jeziku. Iako mu je glas tih i sramežljiv, Amera osmjeh ne napušta.
Amer nije sam. Njegov otac, mlaða sestra, nena i djed, takoðer su došli da se upoznaju sa So Hyun.
“Drago mi je što vidim da si porastao”, govori So Hyun i iz torbe vadi fotografije Amera kad je bio mlaði.
Nakon poèetnog upoznavanja, osoblje World Vision-a vodi So Hyun i njenu sestru u obilazak Amerove škole u kojoj se
trenutno vrše popravke koje se finansiraju iz World Vision-ovog programa sponzorstva.Tek ofarbani bijeli zidovi, novi
pod i centralno grijanje samo su neki od radova koji su u toku. I dok direktor škole objašnjava radove koji tek treba da
se urade i naèin na koji æe oni doprinijeti sigurnijem i zdravijem okruženju, So Hyun komentariše “kako je dobro vidjeti
na koji naèin moja podrška poboljšava djeèije živote u stvarnosti.” Na kraju dana, i So Hyun i Amer su bogatiji za jedno
predivno iskustvo. Amer æe slijedeæe dane provesti preprièavajuæi ovu posjeti svojim prijateljima. So Hyun æe se vratiti
kuæi u Koreji vidjevši kako njen doprinos mijenja živote djece u Bosni i Hercegovini.
A koja je So Hyuina želja za buduænost? “Jednog dana, kada budem imala pravi posao, voljela bih sponzorisati više djece”.
PRVI PUT NA KIDS FEST-u
Ove godine, World Vision je po prvi put uèestvovao na najveæem
dogaðaju za mlade u Jugoistoènoj Evropi, KidsFest-u, sa radionicom
“Kolika je cijena tvoje slobode?”.
Na Festivalu su uèestvovali vršnjaèki edukatori iz osnovnih škola
"Sveti Sava", Kotor Varoš-Vrbanjci, „Mula Mustafa Bašeskija", D.
Moštre, Visoko i "Treštenica", Banoviæi. Radionica „Kolika je cijena
tvoje slobode” dio je projekta „Borba protiv trgovine ljudima u BiH”
koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i
Hercegovini.
ODRŽAN SEMINAR ZA FACILITATORE/EDUKATORE U
OBLASTI HIV-a
Od 17. do 22. juna 2012. godine, World Vision je u Neumu
organizovao seminar “HIV i AIDS: Putevi nade” koji je imao za cilj
mobilizirati i podržati predstavnike crkvi i vjerskih zajednica u Bosni i
Hercegovini da prihvate odgovarajuæa znanja i vještine kako bi
pobijedili stigmu koja prati HIV, te zadovoljili potrebe za podrškom,
brigom i prevencijom unutar svojih kongregacija.
5
Melina: Djevojka koja želi promjene
Melina je imala samo 17 godina kada je odluèila da želi postati neko ko æe napraviti promjene
u Bosni i Hercegovini. Sve je poèelo kada se ona, i grupa njenih prijatelja, aktivirala u svojoj
lokalnoj zajednici. Kao pripadnica romske manjine, Melina je èesto svjedoèila poteškoæama sa
kojima se osobe njenog porijekla suoèavaju. I to ju je napravilo odluènom da promijeni
situaciju.
“Htjeli smo napraviti revoluciju. Htjeli smo promijeniti svijet” govori Melina dok se prisjeæa
svojih aktivistièkih poèetaka.Za veæinu njenih prijatelja, ova želja nije potrajala dugo. “Nakon
jedne godine, mnogi od mojih prijatelja su poèeli odustajati, jer su vidjeli da promjena ne
dolazi onako brzo i glatko kako smo mislili”, dodaje ona.
Ali Melina je bila odluèna da nastavi. Njena želja da se bori za promjenu ostala je još dugo
nakon što je prošla ta prva godina.“Nije lako raditi u nevladinom sektoru; pojedinac mora da
puno radi i bude veoma uporan”. Od januara 2004. godine, Melina je posvetila svoje vrijeme i
energiju zagovaranju za prava romske manjine, djece, žena i mladih, u svome rodnom gradu i u
ostatku naše države. Paralelno sa tim, Melina takoðer završava studij na Fakultetu politièkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Melina
je prva u svojoj porodici koja je uopšte zapoèela studij.To je velik korak u zemlji u kojoj su Romi skoro u potpunosti odsutni iz
srednjoškolskog obrazovanja.Statistike pokazuju da je samo jedna treæina romske djece upisana u osnovnu školu, dok su podaci
za srednju školu još porazniji. Romi su èesto društveno izolirani, dok su predrasude i stereotipi o njima duboko ukorijenjeni.
“Èesto svjedoèim diskriminaciji koja se dešava mojoj porodici i prijateljima. Kako me ljudi ne prepoznaju kao Romkinju na prvi
pogled, onda oni èesto kažu odreðene stvari preda mnom. Ranije sam znala burno reagovati na ovakve situacije, ali sada
pokušavam da te ljude nauèim neèemu. Zašto bi svi ljudi morali biti jednaki?”, pita Melina.
“Najèešæe viðenje Roma u Bosni i Hercegovini je da su oni prljavi i da smrde. Ali ove zablude su nastale iz neznanja”, nastavlja
Melina. “Ono što me najviše brine je da se ljudi ponekad i ne trude da prevaziðu to neznanje. Nekad je dovoljno da budete
tamnoputi da ne dobijete posao.” U posljednjih nekoliko godina, Melina je uspjela afirmisati žene Romkinje u svom rodnom gradu;
èesto kroz projekte koje vodi World Vision u Bosni i Hercegovini,
gdje je Melina trenutno i zaposlena.Njeni najveæi uspjesi tek treba da
doðu.“Znam da je teško promijeniti naèin razmišljanja mladih, ali mi
trebamo nastaviti da pokušavamo”.
Svi u školu
Poèetkom ovog ljeta World Vision BiH je organizirao kampanju
upisa romske djece iz naselja Svatovac u osnovnu školu.
Kampanja je radena u saradnji sa Osnovnom školom iz Poljica.
Solidarnost unutar zajednica mijenja
živote djece nabolje
Od oktobra 2011. godine, solidarne grupe organizacije World Vision pomogle su više od 80 djece sa podruèja razvojnog
programa Majevica kroz hranu, odjeæu, lijekove i ostale potrepštine. Ove grupe, osnovane s ciljem da se promoviše solidarnost
unutar zajednica u rješavanju zdravstvenih i obrazovnih potreba sve veæeg broja najranjivije djece, pomogle su više od 80
najmlaðih sa podruèja opština Kalesija, Tojšiæi, Rainici Gornji, Sapna, Vitinica, Kozluk, Skoèiæ i Križeviæi.
A kako djeluju solidarne grupe? Solidarne grupe su uspostavljene u centralnim školama i provode mini projekte koji
podrazumijevaju podjelu troškova i sredstava izmeðu World Vision-a i te solidarne grupe.
„Najveæa vrijednost ovog projekta je što mi, kao WorldVision, nismo inicirali aktivnosti, veæ su to uradile zajednice. Jedino što smo
mi tražili bilo je da se poštuju naši kriteriji prilikom odabira djece i procedure pisanja mini-projekata“, kazao je Draženko Èivèiæ,
viši službenik za projekat sponzorisanja u World Vision-u.
Aktivnosti pomoæi osam solidarnih grupa ukljuèivale su isporuku paketa hrane, odjeæe i obuæe za djecu, nabavku ogrijeva za
romske porodice, kupovinu naoèala, pomoæ pri osiguravanju zdravstvenog tretmana u banji i izgradnju kuæe za porodicu u stanju
socijalne potrebe. “Aktivnosti solidarnih grupa ciljaju na one najugroženije”, dodaje Draženko Èivèiæ govoreæi kako je u ovom
6 projektu važna i pojava nade da æe oni najugroženiji u zajednici biti identifikovani i da æe im biti ponuðena potrebna pomoæ.
ZAPOÈEO PROJEKAT OSNAŽIVANJA MLADIH ŽENA
U sklopu regionalnog projekta “Osnaživanje mladih žena za
nadgledanje vladinih obaveza pri ostvarivanju jednakosti spolova“, 72
mladiæa i djevojaka æe raditi na aktivnostima u ostvarivanju dijaloga sa
nosiocima vlasti i pružateljima usluga u vlastitim zajednicama. Cilj
projekta je da se poboljša identifikovanje odstupanja od zakonom
zagarantirane rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i
Crnoj Gori. Uz to, 72 mlada umjetnika i umjetnice æe dokumentovati
cijeli proces, te svoj kreativni pogled na angažman mladih aktivistica
podijeliti sa javnosti.
Ukupna vrijednost projekta je 220.424,84 Eura. Projekat finansira
Evropska unija u iznosu od 176.339,87 Eura iz sredstava Instrumenta
za pretpristupnu pomoæ (IPA), u okviru projekta "Osnaživanje žena i
organizacija civilnog društvana Zapadnom Balkanu i Turskoj". Ostatak
finansira organizacija World Vision koja provodi projekat zajedno sa DAH Teatarom iz Beograda, Sigurnom ženskom kuæom iz
Podgorice i Infotekom iz Zenice.
EDUKATIVNO MEÐURELIGIJSKO PUTOVANJE
Od 20. do 22. aprila 2012. godine World Vision je organizirao edukativno
meðureligijsko putovanje za uèenike osnovnih škola iz World Vision-ovih
razvojnih podruèja Jahorina i Krivaja. Na putovanju je uèestvovalo 48 uèenika iz
Ilovaèe, Vitkovica, Goražda, Sokoca, Han Pijeska, Pala, Praèe i Olova koji su u
svojim školama ostvarili najbolje ocjene iz predmeta vjeronauke. U pratnji
uèenika bili su i njihovi vjerouèitelji.
Pèelarstvom do bolje buduænosti
World Vision Bosne i Hercegovine je udružio snage sa Opæinom Kakanj i lokalnim pèelarskim udruženjem “Bagrem” kako bi
otvorio nove perspektive mladim generacijama. Na podruèju opštine Kakanj, koja se nalazi u World Vision-ovom razvojnom
podruèju Lašva, grupa uèenika osnovnih škola okupila se u oglednom pèelinjaku. Proljetni je dan i pèelinjak je okružen sa visokim
borovima koji ga sakrivaju od pogleda. Uèenici su se okupili na završnom dijelu petomjeseènog projekta “Obrazovanje mladih
pèelara u partnerskim školama”.
“Želim da postanem pèelar kako bih jednog dana pravila med”, kaže Edna, uèenica sedmog razreda koja je uèestvovala u projektu.
“Nauèili smo mnogo tokom ovog obrazovanja i veoma mi se svidjelo”, dodaje dok oblaèi bijelo zaštitno odijelo i prilazi drvenim
košnicama. Dio prisutnih uèenika uèi o košnicama, dok drugi dio u blizini sluša prezentaciju iskusnijih pèelara. Nešto kasnije, ova
djeca mijenjaju uloge.
Projekat “Obrazovanje mladih pèelara u partnerskim školama” koji podržava World Vision Bosne i Hercegovine i Opæina Kakanj,
provodi Udruženje pèelara “Bagrem” u èetiri osnovne škole sa uèenicima od 14 i 15 godina. Ukupno 43 uèenika uèestvovala su u
projektu koji ima za cilj da obrazuje mlade kako bi mogli nastaviti sa pèelarskom tradicijom i od pèelarstva napraviti ekonomski
isplativu aktivnost. “Pokušavamo usmjeriti mlade ljude, maknuti ih sa ulice i iz kafiæa, te podržati ekonomiju i ekologiju” objašnjava
profesor Jusuf Taloviæ iz Udruženja Bagrem.Tokom obrazovanja, uèenici su
mogli nauèiti više o pèelarstvu, ekologiji i prirodi.
“Nastojimo mladima prenijeti vlastito iskustvo, jer podruèje Kaknja ima
potencijal za pèelarstvo”, dodaje on. Projekat su zajednièki podržali
Opæina Kakanj i World Vision. “Saradnja je uspostavljena kako bi se
postigli zajednièki interesi te doprinijelo dobrobiti djece i zajednica”, rekla
je Helena Deliæ, projektni službenik u World Vision-u. Glavni cilj projekta,
da se doprinese promociji pèelarstva meðu mlaðim generacijama, je
postignut.
“Mislim da æe meðu njima biti dobrih pèelara”, završava razgovor profesor
Taloviæ, dok mu pogled prelazi preko djece koja pažljivo slušaju
predavanje.
7
POLJOPRIVREDNICI POSJETILI SAJAM U NOVOM SADU
Grupa od 143 poljoprivrednika iz Olova, Goražda, Pala i Sokoca posjetila je 16. maja 2012.
godine Meðunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Posjetu je organizirao World
Vision u sklopu svog projekta „Podrška razvoju poljoprivrede“, kako bi se poljoprivrednici
upoznali sa najnovijim tehnikama i dostignuæima u ovoj oblasti, te ta znanja prenijeli i na svoja
gazdinstva.
POPRAVKA PUTA U NASELJU SVATOVAC
Zaposlenici World Vision-ovog ureda u Tuzli i mještani romskog naselja Svatovac udružili su
snage i zajednièki uèestvovali u akciji popravke lokalnog puta 3. maja ove godine. Put, koji je
bio u veoma lošem stanju, je oèišæen od kamenja i otpadaka.
OPÆINE KAKANJ I ÈELINAC NAGRADILE WORLD VISION
Opæine Kakanj i Èelinac dodijelile su organizaciji World Vision priznanja za njen doprinos
razvoju lokalne zajednice.
DAN URBANE KULTURE
World Vision-ov ured u Tuzli, u saradnji sa Centrom za mlade Tojšiæi, organizirao je javni
dogaðaj "Dan urbane kulture 2012" 12. maja ove godine. Breakdance, spray art radionice,
košarka bili su samo neke od aktivnosti koje su uljepšale dan.
VRŠNJAÈKI EDUKATORI KAO UZORI
Nakon što su godinama obrazovali svoje vršnjake, grupa od 16 djevojaka i mladiæa su spremni da naprave korak naprijed.
Zahvaljujuæi svom znanju, posveæenosti i volji za rad, ovi mladi su zaslužili da postanu treneri vršnjaèke edukacije.
Zlata je jedna od njih.
Ona je vršnjaèki edukator organizacije World Vision od svoje 12. godine. Posljednjih šest godina, Zlata je održala mnogo
prezentacija i radionica. “Vjerujem da smo mnogo toga postigli”, ona govori dodajuæi da je odnos prema vršnjacima postao
poseban.“Mlaði nas vide kao uzore. I ja ne znam da li se išta veæe od toga može postiæi” kaže Zlata koju mlaði djeèaci i djevojèice
èesto pitaju za savjet.
Ovo ljeto, Zlata je prisustvovala treningu koji æe joj omoguæiti da postane trener vršnjaèke edukacije. „Mi imamo znanje, i sada
treba da nauèimo kako to znanje da prenesemo drugima.To nije lako“, kaže Zlata. I dok se raniji vršnjaèki edukatori spremaju da
naprave korak naprijed, nova generacija djeèaka i djevojèica zauzima njihovo mjesto. World Vision je okupio 69 djeèaka i
djevojèica iz 16 osnovnih škola WorldVision-ovih razvojnih podruèja, kako bih ih uveo u vršnjaèku edukaciju.
„Edukatori koji su provodili vršnjaèku edukaciju do sada su prerasli svoje uloge i stvorila se potreba da se uvede nova generacija
vršnjaèkih edukatora“, kazao je Denis Šiljak, projekt menadžer World Vision-a. „Naš cilj je da stvorimo mrežu vršnjaèkih
edukatora za buduæe World Vision-ove projekte, jer se ova metodologija može koristiti za bilo koju temu“, on dodaje.Trening za
vršnjaèke edukatore i trenere vršnjaèke edukacije dio je WorldVision-ovog programa Ishrana i zdravlje djece, majki i trudnica.
Više informacija o projektu možete naæi na www.worldvision.ba
IMPRESSUM:
Izdavaè
World Vision Bosne i Hercegovine
www.worldvision.ba
Glavna i odgovorna urednica
Aida Šunje ([email protected])
Kontakt:
World Vision BiH
Zvornièka 9, Sarajevo
Tel: 033 660 426
Faks: 033 652 403
„Srce za djecu“ je besplatno polugodišnje informativno izdanje organizacije World Vision BiH.
Download

Srcem za djecu - World Vision International